Pole tekstowe: Pole tekstowe: Aktualności związkowe i nie tylko
Pole tekstowe: Organizacja Międzyzakładowa przy GAMRAT S.A.   38-200 Jasło, ul. Mickiewicza 108
Pole tekstowe:   Łączy nas Solidarność
Pole tekstowe: Na stronę dokonano dotychczas

Administrator strony:   

Jan Krajewski

tel. 491 4785  

Pole tekstowe: Napisz do nas: solidgam@onet.pl
Pole tekstowe: Strony
warte odwiedzenia

wejść

Pole tekstowe: Lokalne media

Portale internetowe:   

Wystarczy kliknąć na Logo  

Stacje radiowe i telewizyjne

Radio „Rzeszów”

Pole tekstowe: Strony samorządowe

Miasto Jasło

Powiat Jasło

Urząd Marszałkowski w Rzeszowie

 

Portal o naszym Województwie

Pole tekstowe: Instytucje 
Państwowe
Pole tekstowe: Strony związkowe
Pole tekstowe: Zakłady pracy objęte działalnością Organizacji
Międzyzakładowej przy GAMRAT S.A.

Państwowa

Straż Pożarna

Rzecznik Praw Konsymenta

Straż Pożarna

Pole tekstowe: 500 zł – urodzenie dziecka/adopcja
300 zł – śmierć członka Związku
200 zł – śmierć członka rodziny (rodzice, teściowie, dzieci, współmałżonek)
300 zł – odprawa emerytalno-rentowa, świadczenie przedemerytalne
100 zł – odwiedziny chorego członka Związku (chorobowe powyżej 14 dni)
300 zł – karty podarunkowe „Biedronka” - Wielkanoc (100), Boże Narodz. (200)
200 zł – karta podarunkowa na start (dla nowych członków)
do 500 zł zapomogi losowe – bezzwrotne
do 1000 zł chwilówki bezodsetkowe z możliwością spłaty max. 10 rat
dopłaty do wyjazdów na wycieczki, pielgrzymki, manifestacje, integracje
Pamiętaj, pracodawca przy negocjacjach ws. podwyżek płac lub innych świadczeń dla pracowników, bierze głównie pod uwagę liczbę członków związków, jako wyznacznik ich potencjalnej siły, dlatego warto dać związkom kredyt zaufania i być wśród ich członków. 
	Należy odrzucić błędną tezę, że po co być w związkach, jak i tak obejmie mnie to co związki wywalczą, bo niskie uzwiązkowienie prowadzi do mniejszych efektów ich działań.
Spotkanie z Zarządem „Gamrat” S.A.

	W dniu 9 marca na pisemny wniosek związków zawodowych odbyło się spotkanie w którym uczestniczyli, ze strony Zarządu „Gamrat” S.A.: Krzysztof Moska Prezes Zarządu, Jerzy Pachana Członek Zarządu, Zbigniew Syzdek Dyrektor Ekonomiczno-Finansowy i Barbara Kozak Kierownik Działu Kadr i Płac. Stronę związkową reprezentowali: NSZZ „Solidarność” – Przewodniczący KM Jan Krajewski, ZZ „Chemik” – Przewodniczący Wacław Mikrut. 
	Zgodnie z wnioskiem związków zawodowych spotkanie dotyczyło trzech tematów: planowanych inwestycji, poziomu zatrudnienia oraz kwestii płacowych. 
Odnośnie inwestycji Zarząd poinformował, że planowane jest uruchomienie nowej linii do produkcji węży dużych średnic oraz produkcji tubek do zniczy parafinowych. 
W kwestii poziomu zatrudnienia w Firmie to na chwilę obecną nie planowane jest zwiększenie zatrudnienia, natomiast na nowoutworzone stanowiska pracy będą stosowane przesunięcia wewnątrz firmy. 
Związkowcy w temacie płac sprecyzowali, że na ten moment chodzi o przedłużenie obowiązywania premii uznaniowej na rok 2022, gdyż Regulamin premii wygasł z końcem 2021 r. 	Prezes Moska ustosunkowując się do wniosku związków stwierdził, że obecna sytuacja ze względu na wojnę na Ukrainie, a co się z tym wiąże wzrost cen surowców, ograniczeniem rynków zbytu nie pozwala na dokonywanie ruchów płacowych. Priorytetem na ten moment jest utrzymanie poziomu zatrudnienia. Ewentualne rozmowy odnośnie wprowadzenia systemu motywacyjnego mogą się odbyć najwcześniej w okresie maj-czerwiec, o ile sytuacja rynkowa na to pozwoli. Na dzisiaj trudno jest przewidzieć jak się sytuacja potoczy. 
	Przedstawiciele związków argumentowali, że wysoka inflacja i drożyzna powoduje, że zeszłoroczne podwyżki w dużej części utraciły swój efekt.
Zebranie Zarządu Regionu

	W dniu 7 marca w Krośnie odbyło się zebranie Zarządu Regionu Podkarpacie NSZZ „Solidarność”, w którym uczestniczył Przewodniczący KM przy „Gamrat” Jan Krajewski.
Wśród tematów jakie były przedmiotem obrad należy wymienić:
informacja Przewodniczącego ZR Tadeusza Majchrowicza na temat działalności Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” oraz Zarządu Regionu
zmiany w Prezydium Zarządu Regionu: nowym Skarbnikiem został Paweł Pietrusza z Jasła a Sekretarzem Krzysztof Fal z Krosna
omówienie sytuacji w firmach z Regionu Podkarpacie: problemy w ZMKS Jasło, konflikt płacowy w Autosanie w Sanoku
wojna na Ukrainie: Związek udziela różnorakiej pomocy m.in. przyjmując 200 uchodźców do ośrodków wypoczynkowych w Spale i Jarnołtówku oraz prowadzi zbiórkę darów i pieniędzy
zatwierdzono bilans rachunek zysków i strat oraz informację dodatkową za 2021 r.
przyjęto plan przychodów i wydatków (budżet) na 2022 r.
sprawy różne, w których padały m.in. pytania nt. obywatelskiego projektu ustawy o emeryturach stażowych, wniesionego do Sejmu RP przez NSZZ „Solidarność”. Aktualnie projekt związkowy i inne znajdują się w komisji sejmowej po pierwszym czytaniu. Związek będzie dążył do tego, aby zostały przyjęte jak najkorzystniejsze dla pracowników rozwiązania
sprawy organizacyjne i wolne wnioski

Planowana jest budowa Pomnika bł. Ks. Jerzego Popiełuszki, w związku z czym ogłoszona została Narodowa Zbiórka w formie cegiełek o wartości 50 zł (format A-5)
Zainteresowani nabyciem takiej cegiełki mogą się zapisywać w biurze Związku.Zebranie Komisji Międzyzakładowej

	W dniu 25 lutego w siedzibie Związku odbyło się posiedzenie Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A.
W porządku obrad znalazły się następujące sprawy:
informacja Przewodniczącego KM Jana Krajewskiego nt. działalności Związku w ostatnim okresie
informacja Przewodniczących organizacji oddziałowych o sytuacji w Spółkach
przyjęcie rozliczenia finansowego za 2021 r.
zatwierdzenie bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej za 2021 r.
ustalenie wysokości świadczeń finansowych dla członków Związku na rok 2022
przyjęcie preliminarza budżetowego na 2022 r.
omówienie efektów negocjacji płacowych (podwyżek) w : Tarkett, ZPS „Gamrat” i Solgam
wniosek do Zarządu „Gamrat” S.A. ws. spotkania na temat premii motywacyjnej
udzielenie poparcia dla stanowiska Komisji Krajowej i Zarządu Regionu ws. agresji Rosji na Ukrainę
sprawy finansowe i organizacyjne
wolne wnioski

Z OKAZJI ŚWIĘTA KOBIET
 wszystkiego co najlepsze,
spełnienia marzeń, zadowolenia z siebie, 
dużo szczęścia i uśmiechu oraz wiele radości życiowej !Życzy wszystkim Paniom

Organizacja Międzyzakładowa
Niezależnego Samorządnego Związku ZawodowegoPorozumienie ws. podwyżek płac w Tarkett

	W dniu 17 lutego w Oddziale Tarkett Polska w Jaśle odbyło się spotkanie poświęcone kwestii podwyżki wynagrodzeń pracowników Spółki. W spotkaniu udział wzięli: ze strony pracodawcy Dyrektor Marek Skalski i HR Menager Agnieszka Surmacz, natomiast stronę związkową reprezentowali: NSZZ „Solidarność” – Jan Krajewski i Dariusz Serwa, ZZ „Chemik” – Wacław Mikrut i Mirosław Pniak. 		W trakcie spotkania związki zawodowe otrzymały pisemny projekt porozumienia ws. wzrostu wynagrodzeń w roku 2022, który omówił Dyrektor Skalski. Zakłada on zaszeregowanie pracowników do 4 grup z określeniem dolnej i górnej granicy wynagrodzenia zasadniczego oraz średnie podwyżki dla pracowników produkcyjnych na poziomie 10,5 % i 8 % na stanowiskach nierobotniczych. Podwyżki weszłyby w życie do 1 lutego, z wyrównaniem od 1 stycznia. Następnie odbyła się dyskusja nad przedstawionym projektem. 				Ustalono, że organizacje związkowe skonsultują przedstawiony projekt w ramach swoich struktur związkowych i przedstawią swoje stanowiska w terminie jednego tygodnia, tak aby podwyżki wynagrodzeń zaczęły obowiązywać od lutego br.
	W dniu 23 lutego odbyło się kolejne spotkanie na którym strony tj. Dyrektor Zakładu oraz NSZZ „Solidarność” i ZZ „Chemik” podpisały porozumienie ws. podwyżek wynagrodzeń. Dokonana podwyżka będzie miała także wpływ na wysokość premii, gdyż będzie ona liczona od wyższej płacy zasadniczej.

STANOWISKO
Krajowej Sekcji Przemysłu Zbrojeniowego
NSZZ „Solidarność"

w sprawie: aktualnej sytuacji w branży.

Sytuacja w zakładach przemysłowego potencjału obronnego jest bardzo zróżnicowana.
W zależności od oferowanych produktów i zapotrzebowania MON widać to dobitnie na przykładzie zakładów STOMIL Poznań i AUTOSAN Sanok,
Co prawda sytuacja w pozostałych zakładach jest znacznie lepsza, ale całkowicie uzależniona od bieżących zamówień Sił Zbrojnych. Zakłady są narażane na rozchwianą koniunkturę i gwarancje finansowania zapotrzebowania MON,
W tych wszystkich działaniach brak jest jednoznacznej, jednolitej strategii konsolidacji i rozwoju zakładów przemysłowego potencjału obronnego. Podejmowane działania w spółkach są doraźne, obliczane na efekt propagando wy, natomiast brak jest jasnej polityki finansowania branży.
Różnorodność sytuacji ekonomicznej i produkcyjnej w spółkach wymaga kompleksowego działania w zakresie pozyskiwania nowych technologii i zmian strukturalnych.
Prowadzone dotychczas działania przez Zarząd PGZ SA nie wnoszą nic do kondycji spółek, gdyż są to działania przypadkowe, markujące procesy naprawcze, ponieważ nie ma jasnej i klarownej polityki Państwa w stosunku do tego sektora.
Wprowadzenie racjonalnych, skutecznych rozwiązań dla branży nie będzie możliwe bez przeznaczenia odpowiednich środków finansowych ze strony Państwa na pozyskiwanie nowych technologii oraz procesów konsolidacji sektora.
Krajowa Sekcja Przemysłu Zbrojeniowego NSZZ „Solidarność" przedstawiła swoje stanowisko w tej kwestii podczas posiedzenia Zespołu Trójstronnego w 2019 roku.
Do dnia dzisiejszego strona rządowa nie zajęła stanowiska w tej sprawie, minio wielokrotnych interwencji z naszej strony.
Rząd unika podjęcia działań w sprawie opracowania i wdrożenia „Rządowego Programu Konsolidacji i Rozwoju Polskiego Przemysłu Zbrojeniowego i Lotniczego'5. Program przyjęty przez Rząd byłby ponad kadencyjny i zapewniałby ciągłość polityki Państwa wobec tego sektora.
Naszym zdaniem, Program taki winien zawierać:
plan konsolidacji zakładów p.p.o. ze strukturami domen/dywizji  produktowych,
program modernizacji Sił Zbrojnych z określeniem udziału zakładów polskiego przemysłu Zbrojeniowego
gwarancje finansowe programu modernizacji i rozwoju,
strategię eksportu i pozyskiwania rynków zbytu,
ścisłe określenie norm czasowych realizacji poszczególnych zadań,
określenie roli PGZ SA jako integratora działań i wspierania kierunków konsolidacji sektora.
W procesie modernizacji Sił Zbrojnych bardzo ważnym jest pozyskiwanie nowoczesnych technologii i produktów,
Koniecznym jest umieszczenie w „Programie ....* lub innym dokumencie rządowym zapisów , zasad zakupu nowoczesnych wyrobów z zagranicy i zapewnienie pozyskiwania technologii, partycypacji w rynkach zbytu oraz sukcesywność polonizacji wyrobów.
Polski podatnik musi mieć gwarancję, że wydatki budżetu państwa służyć będą rozwojowi całej gospodarki.
W procesie rozwoju bardzo ważnym jest zagwarantowanie finansowania badań nowych produktów, ale też stabilna, jednoznaczna polityka Państwa, która zapobiegnie marnotrawieniu środków budżetowych.
Nadzór nad polskim przemysłem zbrojeniowym musi być określony ustawowo, a nie poddawany koniunkturom politycznym i działaniom doraźnym. To może zagwarantować realizację 55 Programu Rozwoju ..".

					Przewodniczący SKPZ
					Stanisław Głowacki


Piękna jest radość w Święta, ciepłe są myśli o bliskich, niech pokój, miłość i szczęście otoczy dzisiaj Was wszystkich, a Nowy Rok spełni wszystkie plany i marzenia


Życzy na Boże Narodzenie 2021 r.
ORGANIZACJA MIĘDZYZAKŁADOWA NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”
PRZY „GAMRAT” S.A.Zebranie Zarządu Regionu Podkarpacie w Krośnie

	W dniu 6 września w siedzibie ZR Podkarpacie NSZZ „Solidarność” w Krośnie odbyło się zebranie członków Zarządu Regionu. Zebranie prowadził Przewodniczący ZR, Wiceprzewodniczący Komisji Krajowej Związku kol. Tadeusz Majchrowicz. Było to pierwsze posiedzenie po ponad rocznej przerwie spowodowane pandemią COVID 19. W tym czasie decyzje Zarząd Regionu podejmował w trybie zdalnym.
	Gościem zebrania była Pani Barbara Kiełt Okręgowy Inspektor Pracy w Rzeszowie. Przedstawiła ona informację na temat działalności PIP oraz roli Społecznej Inspekcji Pracy w zakładach pracy. 
Następnie odpowiadała na pytania członków Zarządu Regionu, w tym od Jana Krajewskiego z Organizacji Międzyzakładowej przy „Gamrat” S.A.
Poza tym Zarząd Regionu podejmował następujące tematy:
Informacja Przewodniczącego i Zastępców o działalności ZR oraz Prezydium
przedstawienie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego ZR za pierwsze półrocze
proces tworzenia koncernu multienergetycznego ORLEN oraz kwestia połączenia Orlenu z Lotosem i PGNiG
kwestie podwyżek dla służby zdrowia i sfery budżetowej oraz planowane akcje protestacyjne
wyjazd na Pielgrzymkę do Częstochowy na Święto Ludzi Pracy w dniach 18-19 września
zbiórka podpisów pod obywatelskim projektem ustawy o emeryturach stażowych
obchody 40 rocznicy powstania Tygodnika Solidarność 14 sierpnia w Sali BHP w Gdańsku 
nadanie tytułu „Zasłużony dla Regionu Podkarpacie” dla 2 osób z Huty Szkła Jasło, m.in.. Dla Przew. KZ Ryszarda Szafarza
przebieg obchodów 41 rocznicy powstania Związku, w Regionie i na szczeblu centralnym
decyzja o zwiększeniu odpisu na ZFŚS na 2022 r. oraz wysokość płacy minimalnej

Sala posiedzeń Zarządu Regionu, w głębi Pani Inspektor Barbara Kiełt i Przewodniczący ZR Tadeusz Majchrowicz

Pielgrzymka Ludzi Pracy do Częstochowy
18-19 września 2021 r.

Coroczne obchody Święta Ludzi Pracy na Jasnej Górze odbędą się w tym roku w dniach 18-19 września.
NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A. organizuje dla członków Związku wyjazd na uroczystości niedzielne, których program przedstawia się następująco:
-  9,30 – wykład Prezesa IPN dr Jarosława Szarka „Wojna z Narodem”
- 10,15 – wspólny różaniec na szczycie Jasnej Góry
- 10,45 – wystąpienie Przewodniczącego KK Piotra Dudy
- 10,55 – przywitanie pielgrzymów przez Przeora Jasnej Góry
- 11,00 – Msza Święta i homilia ks. Abp Marka Jędraszewskiego
Zapisy w biurze Związku do dnia 7 września. Koszt dla członka Związku i rodziny wynosi 20 zł od osoby.
Termin wyjazdu w sobotę 18 września o godz. 23,30 spod Starostwa Powiatowego, następnie przez Osiedle Gamrat i Kołaczyce. 
Powrót w niedzielę ok. godz. 20,00.
Więcej informacji w komunikatach na tablicach ogłoszeń        lub pod nr tel. 534 650 82841 rocznica powstania „Solidarności”

	31 sierpnia w Jaśle odbyły się jak co roku obchody rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych i powstania NSZZ „Solidarność”. Rozpoczęcie nastąpiło w budynku Zespołu Szkół nr 4 uroczystym otwarciem Izby Pamięci NSZZ „Solidarność” im. Jerzego Polaka, działacza jasielskiej „Solidarności” oraz na emigracji w USA.
Następnie w Kościele pw. św. Stanisława BM odprawiona  została uroczysta Msza św. koncelebrowana w intencji Ojczyzny, aresztowanych, internowanych i zmarłych działaczy „Solidarności”.
Eucharystii przewodniczył Kanclerz Kurii Rzeszowskiej ks. Piotr Steczkowski, zaś homilię wygłosił ks. dr Stanisław Marczak, były kapelan jasielskiej „Solidarności” i Honorowy Obywatel Miasta Jasła.
	Po Mszy św. przy tablicy upamiętniającej Kapelana Solidarności, męczennika bł. ks. Jerzego Popiełuszko złożono wiązanki kwiatów. W imieniu NSZZ „Solidarność” kwiaty złożył Przewodniczący Zarządu Regionu Podkarpacie Tadeusz Majchrowicz w asyście swoich zastępców: Krzysztofa Fala, Lucjana Fejkla i Pawła Pietruszy.
	Uroczystość uświetniły swoją obecnością Poczty Sztandarowe Organizacji Związkowych NSZZ „Solidarność” z GAMRATU, Huty Szkła i Zakładu Gazowniczego w Jaśle.
Gościem honorowym tegorocznych obchodów była Pani Aleksandra Polak-Jackson, córka śp. Jerzego Polaka wraz z rodziną.


Msza Święta koncelebrowana

Poczet sztandarowy Organizacji Międzyzakładowej przy „Gamrat” S.A. w składzie: Jan Krajewski, Marian Konieczny, Andrzej Gustek

Przewodniczący Zarządu Regionu Podkarpacie Tadeusz Majchrowicz przemawia pod tablicą ku czci bł. Ks. Jerzego Popiełuszki

Wiązanki kwiatów i wieńce pod tablicą upamiętniającą męczeńską śmierć bł. Ks. Jerzego Popiełuszki

Rozmowy na temat Regulaminu premiowania 
w Tarkett Polska

	W dniu 19 sierpnia w Oddziale Tarkett w Jaśle odbyło się spotkanie Dyrektora Pana Marka Skalskiego wraz z kierownictwem, z przedstawicielami związków zawodowych tj: Janem Krajewskim i Dariuszem Serwą NSZZ „Solidarność” oraz Wacławem Mikrutem i Mirosławem Pniakiem z ZZ „Chemik”. 
	Przedmiotem spotkania był projekt Regulaminu premiowania dla pracowników Spółki oparty o poziom produktywności i jakości na poszczególnych liniach produkcyjnych oraz realizacji zadań w działach pomocniczych. 
Przedstawiciele związków zawodowych położyli nacisk na ustalenie realnych kryteriów od których uzależniony będzie poziom premii miesięcznej. 
Dyrektor Skalski i kadra kierownicza liczy, że nowe zasady premii wpłyną motywująco na Załogę, co przełoży się na podniesienie wydajności i jakości pracy. 
	Efektem spotkania, jak też wcześniejszych rozmów jest obniżenie progów od których uzależniona jest wysokość premii. Regulamin dla działów produkcyjnych przewiduje do 10 % premii za realizację planów produkcji, a do 5 % uzależnione jest od współczynnika jakości, czyli w sumie do 15 % płacy zasadniczej miesięcznie. 
Dla działów pomocniczych wysokość premii wynosi również do 15 % i jest uzależniona od realizacji postawionych zadań i różnorodnych współczynników określających kompetencje i zaangażowanie pracowników.

ŚWIADCZENIA FINANSOWE
dla członków NSZZ „Solidarność” 
w Organizacji Międzyzakładowej przy „Gamrat” Spółka Akcyjna,
   ze Spółek: „Gamrat”, „Terkett Polska” Oddział w Jaśle, ”Solgam”, Zakład Produkcji Specjalnej „Gamrat”
Obowiązujące w roku 2021

500 zł - urodzenie dziecka/adopcja
300 zł – śmierć członka Związku
200 zł – śmierć członka rodziny ( rodzice, teściowie, dzieci, współmałżonek)
300 zł – odprawa emerytalno-rentowa, świadczenie przedemerytalne
100 zł – odwiedziny chorego członka Związku (chorobowe powyżej 14 dni)
200 zł – karty podarunkowe „Biedronka” ( Wielkanoc, Boże Narodzenie)
Zapomogi losowe – bezzwrotne
do 1000 zł chwilówki bezodsetkowe z możliwością spłaty max. 10 rat
dopłaty do wyjazdów na wycieczki, pielgrzymki, manifestacje, integracje
Pamiętaj, pracodawca przy negocjacjach ws. podwyżek płac lub innych świadczeń dla pracowników, bierze głównie pod uwagę liczbę członków związków, jako wyznacznik ich potencjalnej siły, dlatego warto dać związkom kredyt zaufania i być wśród ich członków.
Należy odrzucić błędną tezę, że po co być w związkach, jak i tak obejmie mnie to co związki wywalczą, bo niskie uzwiązkowienie prowadzi do niższych efektów ich działań.


Wycieczka do Bukowiny Tatrzańskiej 
i Zakopanego

	W dniu 7 sierpnia NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A. zorganizował dla członków Związku wraz z rodzinami wyjazd na baseny geotermalne do Bukowiny Tatrzańskiej oraz do stolicy naszych Tatr, Zakopanego. 
W wycieczce wzięło udział 52 osoby ze Spółek: Gamrat, Tarkett, Solgam i Zakład Produkcji Specjalnej. 
Pogoda była udana, co pozwoliło uczestnikom w pełni skorzystać z atrakcji jakie są przygotowane dla turystów odwiedzających Polskie Góry. 


Baseny geotermalne w Bukowinie Tatrzańskiej

Dolina Pięciu Stawów w Tatrach

Nabożeństwo Fatimskie w Miejscu Piastowym

	Jak co roku w pierwszą sobotę sierpnia w Sanktuarium Św. Michała Archanioła i Bł. Bronisława Markiewicza w Miejscu Piastowym odbyło się Pokutne Nabożeństwo Fatimskie współorganizowane przez Zarząd Regionu Podkarpacie NSZZ „Solidarność” w Krośnie. 
	W programie uroczystości były: Różaniec, Droga Krzyżowa, Msza Święta oraz uroczysta procesja z Krzyżem. Mszy Św. przewodniczył J.E. Biskup Pomocniczy Archidiecezji Przemyskiej Stanisław Jamrozek. 
Obecny na Nabożeństwie Przewodniczący Zarządu Regionu Podkarpacie Tadeusz Majchrowicz po Komunii Św., klęcząc przed Figurą Fatimskiej Pani, odczytał akt zawierzenia Jej, wszystkich ludzi pracy i ich rodziny. 
	W nabożeństwie oprócz licznie zgromadzonych wiernych obecne były sztandary NSZZ „Solidarność” Regionu Podkarpacie oraz zakładów pracy, w tym z Organizacji Międzyzakładowej przy „Gamrat” S.A. w składzie: Marian Konieczny, Andrzej Gustek, Tadeusz Pisz. 


Msza Święta pokutna na ołtarzu polowym

Homilia bpa Stanisława Jamrozka. 
Z prawej Sztandar Solidarności z Gamratu

Czoło procesji, w tle Sanktuarium

Krzyż Św. niesiony przez członków Solidarności 
w trakcie procesji

Spotkanie Koła Emerytów

	W dniu 22 lipca w Zajeździe Pod Goleszem odbyło się spotkanie członków Koła Emerytów i Rencistów NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A. Wcześniej na Cmentarzu w Dąbrówce złożono znicze i kwiaty na grobie ś.p. Adama Dzioka, byłego Przewodniczącego Koła, zmarłego w ubiegłym roku oraz jego żony Marii która również krótko po nim odeszła z tego świata. 
W spotkaniu tym uczestniczyli ponadto: Wiceprzewodniczący Zarządu Regionu Podkarpacie Szef Oddziału w Jaśle kol. Paweł Pietrusza, Przewodniczący Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A. Jan Krajewski oraz członkowie Prezydium Związku Dariusz Serwa i Wiesław Martowicz. P. Pietrusza przekazał zebranym pozdrowienia od Przewodniczącego ZR Tadeusza Majchrowicza, który nie mógł uczestniczyć w spotkaniu z powodu ważnych spraw służbowych. W jego imieniu wręczył Emerytom i Rencistom albumy z okazji 40-lecia Związku „Wybieram Solidarność”. 
W trakcie spotkania dokonano także wyboru nowego Przewodniczącego Koła którym został kol. Zbigniew Siepkowski.

Grono uczestników z albumami „Wybieram Solidarność”. Pierwszy z lewej Wiceprzewodniczący Zarządu Regionu Paweł Pietrusza, dalej Przewodniczący KM Jan Krajewski, w dolnym rzędzie drugi od prawej nowy Przewodniczący Koła Zbigniew Siepkowski

Członkowie Koła Emerytów i Rencistów oraz zaproszeni goście.       Z lewej Janina Zabawa, z prawej: Zofia Maguda, Czesława Węgrzyn, Danuta Marszałek

Od lewej: Dariusz Serwa, Wiesław Martowicz, Andrzej Gustek, Paweł Pietrusza, Anna Rak, Maria Kras

Od prawej: Tadeusz Pisz, Anna Grasela, Zbigniew Grasela,        Jan Barzyk, Mieczysław Madej

Od lewej: Józef Łodziński, Marek Hajduk, Wiesław Tutro,   Zbigniew Siepkowski, Halina Siepkowska

Porozumienie ws. podwyżek wynagrodzeń 
w ZPS „Gamrat” Sp. z o.o.

	W dniach 5 i 8 lipca b.r. odbyły się rozmowy przedstawicieli Związku Zawodowego „Solidarność” z Zarządem Zakładu Produkcji Specjalnej „Gamrat” Spółka z o.o. na temat podwyżek wynagrodzeń.
Ze strony Związku w rozmowach udział wzięli:
- Sylwester Posełkiewicz – przewodniczący Komisji Zakładowej ZPS, oraz członkowie KZ Henryk Liszka, Łukasz Zając i Paweł Liszka
Stronę Zarządu reprezentowali:
- Andrzej Cholewiak – Prezes Zarządu, Krzysztof Zimiński – Członek Zarządu i Marta Mocek – Główna Księgowa
	W toku rozmów Prezes A. Cholewiak przedstawił aktualną sytuację finansową i produkcyjną Spółki oraz plany na najbliższe miesiące. Stwierdził, że obecne rozmowy są realizacją ustaleń ze spotkania, które odbyło się w dniu 26 stycznia 2021 r. 
	Strona związkowa zgłosiła postulat wzrostu płac o 400 zł brutto. Zarząd Spółki argumentując to niepewną prognozą na przyszłość, wyraził zgodę na podwyżkę średnio 250 zł brutto na pracownika. 
O wysokości podwyżki danego pracownika, w ramach określonych widełek, będą decydować bezpośredni przełożeni biorąc pod uwagę posiadane kwalifikacje, zaangażowanie i absencję w pracy. 
Dodatkowo Zarząd Spółki będzie dysponował określoną pulą środków, którą rozdysponuje pomiędzy podległych pracowników wg. własnych kryteriów.
	Podwyżki wynagrodzeń będą obowiązywać od 1 lipca br. Ustalono także, że kolejne spotkanie przedstawicieli Związku z Zarządem Spółki odbędzie się w sierpniu b.r.


Przebieg negocjacji płacowych 
w Gamrat S.A.

1 lutego 2021 r. odbyło się spotkanie przewodniczących związków zawodowych działających w „Gamrat” S.A. tj. Jana Krajewskiego NSZZ „Solidarność” i Wacława Mikruta ZZ „Chemik” z Zarządem Spółki z osobach: Jerzy Pachana Dyrektor Generalny i Zbigniew Syzdek Dyrektor Ekonomiczny. Przedstawiciele związków oznajmili, że zgodnie z porozumieniem zawartym w 2019 r. podwyżki wynagrodzeń dla pracowników Gamrat S.A. powinny wejść w życie od 1 lipca br. jednocześnie wyrażając gotowość do podjęcia negocjacji w tej sprawie. Członkowie Zarządu nie negując potrzeby dokonania podwyżek, zaproponowali podjęcie rozmów w tej sprawie po uzyskaniu wyników finansowych Firmy za I kwartał 2021 r., gdyż istnieją problemy z surowcem oraz następują znaczne wzrosty ich cen, co może przełożyć się na sytuację Spółki. Związkowcy przyjęli do wiadomości takie stanowisko Zarządu.
2 marca związki zawodowe, mając na uwadze zgłaszane postulaty grup pracowników, zwróciły się do Zarządu „Gamrat” S.A. z pismem, aby przy planowanych podwyżkach wynagrodzeń uwzględnić takie kwestie jak: wzrost premii frekwencyjnej, pozostawanie w działach potrącanej premii uznaniowej do podziału pośród pozostałych pracowników, zrównanie dodatków brygadzistowskich, wprowadzenie dodatku za pracę w ruchu ciągłym. W piśmie związki zaznaczyły, że podwyżka wynagrodzeń powinna obejmować jednak przede wszystkim płacę zasadniczą.
27 maja odbyło się spotkanie ws. podwyżek płac w którym uczestniczyli ze strony Zarządu Gamrat S.A.: Jerzy Pachana Dyrektor Generalny, Zbigniew Syzdek Dyrektor Ekonomiczny oraz Barbara Kozak Kierownik Działu Kadr i Plac. Stronę związkową reprezentowali: NSZZ „Solidarność” – Jan Krajewski, Jan Ślabski, Jan Sokołowski, Maria Żuklińska oraz ZZ „Chemik”: Wacław Mikrut. Renata Szlachta, Grażyna Gomółka. Związki zawodowe przedłożyły na ręce Zarządu stanowisko wspólne postulujące wzrost płac zasadniczych, uwzględniające staż pracy pracowników. Dyrektor Pachana stwierdził, że Zarząd nie może się w tym momencie odnieść do tego stanowiska, gdyż wymaga to dokonania stosownych wyliczeń oraz oceny skutków postulowanych podwyżek na sytuację Spółki. Ocenił, że zawarte w propozycjach związków podwyżki są bardzo wysokie, wymagające konsultacji z organami nadzoru właścicielskiego. W sprawie podwyżek odbyła się następnie szeroka dyskusja, gdzie każda ze stron prezentowała swoje argumenty. Zarząd oświadczył, że podwyżki płac są planowane oraz że w nieodległym terminie odniesie się do propozycji płacowych wysuniętych przez związki. Zarząd poinformował także, że po połowie czerwca w Spółce będzie gościł Pan Krzysztof Moska, który jako współudziałowiec Gamrat S.A. i Lentex S.A. (właściciel większościowego pakietu akcji Gamrat S.A.) chętnie spotka się ze związkami, aby omówić sytuację w Firmie.
1 lipca doszło do spotkania Pana Krzysztofa Moski oraz Zarządu Gamrat S.A. tj. Jerzego Pachany, Zbigniewa Syzdka i P. Barbary Kozak z przedstawicielami związków zawodowych w osobach: NSZZ Solidarność – Jan Krajewski, Jan Ślabski, Jan Sokołowski, Maria Żuklińska, ZZ „Chemik”- Wacław Mikrut, Renata Szlachta, Grażyna Gomółka, Marek Olbrot. Podczas spotkania Pan Moska stwierdził że sytuacja rynkowa jest obecnie niepewna, ze względu na braki i wzrost cen surowców oraz możliwą IV falę COVID i kolejny lock down. Stwierdził też, że Gamrat realizuje kosztowny program inwestycyjny, aby w przyszłości móc istnieć i się nadal rozwijać. Następnie odbyła się dyskusja na temat postulatów płacowych przedstawionych przez związki zawodowe w stanowiskach wspólnych z dnia 2 marca i 26 maja br. Zarząd Spółki przedstawił propozycję porozumienia w sprawie podwyżek płac o mocą od 1 lipca 2021 r. zawierające sposób wyliczenia nowej wysokości płac zasadniczych tj. 2500 zł kwota bazowa+ 1 % za każdy rok pracy w Gamrat max, 35 % oraz kwotę minimalnego wynagrodzenia zasadniczego w „Gamrat” S.A. na poziomie 3.200 zł brutto. Związki zawodowe po odbyciu narady we własnym gronie zaakceptowały propozycję Zarządu. W porozumieniu znalazł się także zapis aby płace pracowników posiadających kwalifikacje istotne z punktu widzenia interesu Spółki były ustalane przez Zarząd Spółki w trybie indywidualnym. Ustalono także podwyżkę najniższych dodatków brygadzistowskich oraz przyjęto zasadę, że premia uznaniowa (realizacja planu) potrącona pracownikom pozostaje w dziale/dywizji do rozdysponowania wśród pozostałych pracowników.
2 lipca w siedzibie Spółki nastąpiło podpisanie Porozumienia o wzroście płac przez Zarząd Spółki w osobach: Jerzy Pachana i Zbigniew Syzdek oraz Przewodniczących związków Jana Krajewskiego - Solidarność i Wacława Mikruta - ZZ „Chemik”.

Przebieg negocjacji płacowych w Tarkett Polska
oraz uzgodnione zasady podwyżek

29 marca związki zawodowe działające w Tarkett Polska wystąpiły z pismem do Dyrektora Oddziału w Jaśle, Pana Marka Skalskiego, w związku z brakiem działań ws. podwyżek wynagrodzeń, wyrażając zaniepokojenie i domagając się informacji o planach w tej kwestii.
10 maja Dyrektor Skalski udzielił odpowiedzi związkom zawodowym, informując, że część pracowników otrzymała podwyżki od 1.01.2021 w związku z wzrostem płacy minimalnej oraz że trwają oceny pracownicze i że „zostaną wybrane kluczowe/strategiczne osoby z firmy, których wysokość płacy ulegnie zmianie”. Dla wszystkich pracowników rozważane jest wprowadzenie dodatku za brak absencji chorobowej oraz dodatkowo 5 % premii za realizację zadań powyżej wyznaczonego celu.
9 czerwca związki zwróciły się z kolejnym pismem z postulatem podjęcia pilnych rozmów na temat podwyżek płac, gdyż pomimo zapewnień, związki zawodowe nie otrzymały konkretnych propozycji, ani nie został wyznaczony termin negocjacji płacowych.
16 czerwca Dyrektor Skalski udzielił obszernej odpowiedzi na stanowisko związków, przedstawiając podejmowane w poprzednich latach działania na rzecz podnoszenia płac pracowniczych, informując m.in. że płace w Spółce wzrosły    w latach 2015-2020 średnio o 63 % a w grupie pracowników bezpośrednio produkcyjnych o 70 %. Przedstawił też szereg wskaźników i porównań do wzrostu średniej płacy krajowej     i stopy inflacji. W piśmie tym, zaproponował także termin negocjacji na dzień 21 czerwca.
21 czerwca odbyły się negocjacje płacowe, w których uczestniczyli: Ze strony Zarządu Pan Marek Skalski oraz Agnieszka Surmacz HR Menager. Stronę związkową reprezentowali: NSZZ „Solidarność”: Jan Krajewski, Dariusz Serwa, Wiesław Martowicz – ZZ „Chemik”: Wacław Mikrut, Mirosław Pniak. Zarząd przedstawił propozycję wzrostu płac obejmującą: wprowadzenie 100 zł premii za brak absencji chorobowej oraz 5 % dodatkowej premii. Odbyła się długa dyskusja, w której każda ze stron przedstawiała swoje argumenty. Związki stały na stanowisku, że proponowane podwyżki są zbyt niskie, jednak swoje stanowisko przedstawią na kolejnym spotkaniu po dokonaniu konsultacji.
23 czerwca odbyła się kolejna tura negocjacji. Związki zawodowe przedstawiły stanowisko zakładające premię za brak absencji – 200 zł, podwyżkę płacy zasadniczej – 100 zł oraz akceptację dla wzrostu premii o 5 %. Nie udało się jednak w tym dniu uzgodnić treści porozumienia, gdyż Dyrektor Skalski bronił swojej propozycji wynikającej z planów Grupy Tarkeett. Propozycja Zarządu zakładała wzrost średniej płacy o 7,7 %, natomiast związki wnioskowały wzrost o 13 %.
24 czerwca pojawiła się propozycja ze strony Zarządu wyrażająca zgodę na podwyżkę wynagrodzeń o 100 zł od 1 lipca, jednak bez wyrównania od 1 stycznia. Natomiast osoby które w tym roku już otrzymały podwyżkę, jednak mniejszą niż 100 zł, dostaną wyrównanie do tej kwoty. Ws. premii absencyjnej Zarząd podtrzymał propozycję kwoty 100 zł. Ustalono, że w dniu 28 odbędzie się kolejne spotkanie celem wynegocjowania porozumienia.
28 czerwca Zarząd przedstawił projekt porozumienia, do którego związki zaproponowały poprawki tzn. aby podwyżka płacy zasadniczej obowiązywała od 1 czerwca i wzrost premii o 5 % nastąpił od 1 lipca. Na pierwszą propozycję Dyrektor Skalski wyraził zgodę, a w sprawie premii przyjęto kompromisowe rozwiązanie tzn, od 1 lipca premia wzrośnie o 2,5 % a od       1 sierpnia o 5 %, przy realizacji założonych zadań. Ostatecznie  w tym dniu podpisano porozumienie ws. wzrostu wynagrodzeń, które zakłada średni wzrost wynagrodzenia o około 10,4 %.   
Porozumienie podpisali: 
Członek Zarządu Tarkett Polska Marek Skalski i Przewodniczący związków zawodowych: Jan Krajewski (Solidarność) i Wacław Mikrut (ZZ Chemik).
STANOWISKO NR 3/8/2021
Krajowej Sekcji Przemysłu Zbrojeniowego 
NSZZ „Solidarność" z dn. 14.06.2021
Rada Krajowej Sekcji Przemysłu Zbrojeniowego NSZZ „ Solidarność" wielokrotnie zwracała uwagę na szereg zagrożeń dla sektora obronnego w Polsce.
Pomimo znacznego zaangażowania finansowego ze strony Rządu Rzeczpospolitej Polskiej istnieje duże zagrożenie terminowej realizacji zobowiązań zakładów w stosunku do ministerstwa obrony narodowej.
Istnieje zagrożenie terminowej realizacji programu modernizacji Sił Zbrojnych. Kluczowym powodem jest brak właściwego doboru kadry zarządzającej oraz stabilizacji zarządzania.
Dotychczas nie stosowano kryteriów kompetencji kadry a poważania poszczególnych grup nacisku i „kolesiostwa". Mamy nadzieję, że rozdział „kołesiostwa" zostanie zakończony.
Brak stabilizacji kadry zarządzającej i jej kompetencji odbijał się też na dialogu społecznym. W wielu firmach dochodziło do łamania podstawowych interesów pracowniczych.  Pracownicy byli zwalniani bezpodstawnie w trybie Art.52 kp
Pandemia Covid 19 spowodowała ustanie tak naprawdę dialogu społecznego w ramach Zespołu Trójstronnego ds. Rozwoju Przemysłowego Potencjału Obronnego i Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych.
Rada Sekcji wielokrotnie wskazywała na brak rozwiązań systemowych dotyczących sektora obronnego. Bez wsparcia finansowego procesu naprawczego istnieje duże zagrożenie funkcjonowania przemysłu obronnego w Polsce. Dotychczasowe doświadczenie mądrej i rozsądnej polityki wsparcia ( np. Stalowa Wola ) przynoszą efekty.
Strona społeczna w ramach Zespołu Trójstronnego wnosiła do Rządu RP o dokapitalizowanie PGZ celem przeprowadzenia procesu uzdrowienia sektora. Do dziś nie otrzymaliśmy żadnego wsparcia finansowego ani jakiejkolwiek odpowiedzi. 
Oczekujemy:
Bezwarunkowego przywrócenia do pracy osób zwolnionych w trybie art. 52 kp z naruszeniem zasad i godności pracowniczej.

Komisja Krajowa

Pole tekstowe: Inne strony
Pole tekstowe: Święto Niepodległości 11 listopada

	Tegoroczne jasielskie obchody rocznicy odzyskania Niepodległości w 1918 r. rozpoczęły się mszą świętą w intencji ojczyzny w Sanktuarium św. Antoniego. 
Po zakończeniu eucharystii, uczestnicy uroczystości udali się do Parku Miejskiego w Jaśle. Na czele pochodu przemierzającego ulice miasta znalazły się poczty sztandarowe, harcerze, uczniowie klas mundurowych oraz oficjalne delegacje władz samorządowych i państwowych oraz instytucji publicznych. 
Po drodze parlamentarzyści wraz z burmistrzem Ryszardem Pabianem i starostą jasielskim Adamem Pawlusiem, złożyli kwiaty pod tablicami upamiętniającymi: wymarsz oddziału Związku Strzeleckiego w 1914 r. przy ul. Kołłątaja oraz marszałka Józefa Piłsudskiego na fasadzie kościoła św. Stanisława.
	Wartę honorową przy Grobie Nieznanego Żołnierza wystawili harcerze z Komendy Hufca ZHP w Jaśle im. Rodziny Madejewskich oraz strzelcy z Jednostki Strzeleckiej 2091 im. gen. Józefa Hallera w Trzcinicy. Przy akompaniamencie Orkiestry Dętej działającej przy Gminnym Ośrodku Kultury, uczestnicy uroczystości odśpiewali hymn państwowy. Następnie odczytany został również apel pamięci, po czym na Grobie Nieznanego Żołnierza delegacje złożyły kwiaty i wieńce. 
	Na koniec uroczystości Starosta jasielski Adam Pawluś wygłosił okolicznościowe przemówienie, w którym oprócz przypomnienia historii związanej z odzyskaniem niepodległości przez Polskę, odniósł się także do sytuacji, w jakiej po 24 lutego roku znalazła się Ukraina, podkreślając jak ważna jest niepodległość narodu oraz pokój i bezpieczeństwo.
Msz święta w Kościele O.O. Franciszkanów

Poczet sztandarowy OM Gamrat w składzie: od lewej Andrzej Gustek, Marian Konieczny, Zbigniew Siepkowski


Grób nieznanego Żołnierza w Parku Miejskim


Przemówienie wygłasza Starosta Jasielski Adam Pawluś


Ze względu na zdarzenie w Przewodowie gdzie spadła rakieta zabijając 2 osoby i atmosferę napięcia i niepewności decyzją Komisji Krajowej marsz został odwołany. 
Jednak udało się ustalić z Rządem RP powołanie zespołów roboczych do rozmów na temat postulatów Solidarności.


W yjazd na marsz godności
w Warszawie

W dniu 17 listopada w Warszawie odbędzie manifestacja Solidarności w Warszawie pod hasłem: „Marsz godności”, początek o godz. 12,00 
Postulaty marszu to:
- powstrzymanie wzrostu cen energii
- podniesienie wynagrodzeń w sferze publ.
- przyjęcie ustawy ws. emerytur stażowych
Zapisy na wyjazd w biurze Solidarności do dnia 10 listopada, tel. 534 650 828. Wyjazd jest planowany w dniu 17 XI (czwartek) ok. godz. 500 spod budynku Starostwa. Dokładna godzina zostanie podana w terminie późniejszym, po skoordynowaniu wyjazdu z innymi zakładami.

Wyjazd jest bezpłatny


Spotkanie ws. sytuacji w Tarkett Polska

	W dniu 19 października w siedzibie Tarkett Polska Oddział w Jaśle odbyło się spotkanie poświęcone omówieniu sytuacji ekonomiczno-gospodarczej Spółki. 
W spotkaniu udział wzięli ze strony Zarządu Dyrektor Pan Marek Skalski i HR Menager Pani Agnieszka Surmacz. Stronę związkową reprezentowali: Jan Krajewski, Dariusz Serwa – NSZZ „Solidarność” oraz Wacław Mikrut ze Związku Zawodowego „Chemik”. 
	Dyrektor Skalski poinformował przedstawicieli związków o sytuacji ekonomiczno-finansowej Spółki oraz o potrzebie zmniejszenia produkcji wyrobów ze względu na spadek zamówień na rynek krajowy jak i na eksport. Celem ochrony miejsc pracy i wynagrodzeń pracowniczych zaproponował działania mające na celu ograniczenie kosztów funkcjonowania Firmy. 
	Następnie odbyła się dyskusja nad przedstawionymi propozycjami. Pani A. Surmacz przedstawiła propozycję zawarcia Porozumienia w tej sprawie pomiędzy Pracodawcą a związkami zawodowymi. Porozumienie zawiera kwestię wykorzystania urlopów wypoczynkowych, przestojów produkcyjnych oraz zasad korzystania przez pracowników z płatnych nieobecności usprawiedliwionych, w uzasadnionych przypadkach. 
	Związki zawodowe po dokonaniu konsultacji wewnątrz swoich struktur w dniu 20 października podpisały ww. porozumienie.

Szkolenie w Krośnie

	W dniu 14 października w siedzibie Zarządu Regionu Podkarpacie w Krośnie odbyło się szkolenie dla Regionalnych Komisji Wyborczych które prowadził przedstawiciel Komisji Krajowej Związku, Przewodniczący Regionu Płockiego Andrzej Burnat. Celem szkolenia było przedstawienie zasad wyborczych które będą obowiązywać w wyborach władz NSZZ „Solidarność” w 2023 roku, w związku z upływem kadencji. Przewodniczącym RKW w Krośnie jest kol. Krzysztof Fal, a w jej składzie jest także Szef Oddziału w Jaśle Paweł Pietrusza. W szkoleniu brał udział także Przewodniczący KM przy „Gamrat” S.A. Jan Krajewski. Wybory w organizacjach zakładowych i międzyzakładowych mają się odbyć do końca marca przyszłego roku.

Wybory ZSIP w ZPS „Gamrat”

W dniu 28 września z inicjatywy NSZZ „Solidarność” odbyły się wybory Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy w Zakładzie Produkcji Specjalnej „Gamrat” na kadencję 2022-2026. Przeprowadzenie wyborów było niezbędne gdyż dotychczasowy ZSIP złożył rezygnację z pełnionej funkcji. Nowym Społecznym Inspektorem został wybrany kol. Rafał Mamroł. Życzymy mu sukcesów w działaniach na rzecz poprawy warunków pracy i przestrzegania prawa pracy. 

XXVII Pielgrzymka do Skarżyska-Kamiennej

	W sobotę, 24 września 2022 r. pracownicy Zakładów Zbrojeniowych i Lotniczych pielgrzymowali do Sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej w Skarżysku-Kamiennej. Uroczystej mszy świętej sprawowanej dla pielgrzymów przewodniczył biskup polowy Wojska Polskiego Wiesław Lechowicz.
	Do Sanktuarium przyjechali pracownicy zakładów zbrojeniowych i pracujących na potrzeby wojska m.in. z Bydgoszczy, Dęblina, Gdańska, Gdyni, Gliwic, Jasła, Kraśnika, Ostrowca Świętokrzyskiego, Pionek, Poznania, Radomia, Rzeszowa, Skarżyska – Kamiennej, Stalowej Woli, Świdnika, Tarnowa i Warszawy, wraz z pocztami sztandarowymi.
Uczestnikami uroczystości byli także przedstawiciele władz państwowych i samorządowych oraz prezesi zakładów zbrojeniowych i lotniczych z całego kraju. 
	Inicjatorem i organizatorem Pielgrzymek Pracowników Przemysłu Zbrojeniowego i Lotniczego do Sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej w Skarżysku-Kamiennej jest Krajowa Sekcja Przemysłu Zbrojeniowego NSZZ "Solidarność", której przewodniczy Stanisław Głowacki.
	Wśród uczestników pielgrzymki, jak co roku, obecna była grupa pielgrzymów z Organizacji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A. ze Spółek: Gamrat S.A., Zakład Produkcji Specjalnej i Solgam oraz Koła Emerytów i Rencistów, na czele z Przewodniczącym Janem Krajewskim. 
Obecny był także Sztandar Związku wraz z pocztem w składzie: Andrzej Gustek, Zbigniew Siepkowski i Józef Łodziński. 

Poczty sztandarowe przed Sanktuarium MB Ostrobramskiej

Sztandar Związku na procesji z obrazem ks. J. Popiełuszki

Pielgrzymi z Zakładu Produkcji Specjalnej

Pielgrzymka Ludzi Pracy do Częstochowy

	W dniach 17-18 września odbyła się jubileuszowa 40 Ogólnopolska Pielgrzymka Ludzi Pracy na Jasną Górę przed oblicze naszej Matki i Królowej. 
Do uczestników pielgrzymki przemówił Przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Piotr Duda który stwierdził m.in.:
„Dzisiaj martwimy się o nasze miejsca pracy, martwimy się, że w związku z galopującymi cenami energii elektrycznej i gazu nasze miejsca pracy są zagrożone. Dlatego będziemy prowadzić intensywny dialog społeczny, a jeśli nie, to będziemy protestować, aby wspólnie z rządem wypracować rozwiązania, które nie pozwolą zniszczyć naszej gospodarki, tak mozolnie budowanej przez wszystkie lata „
	Centralnym punktem programu uroczystości była Msza Święta, na Jasnogórskim Szczycie o godz. 11 której przewodniczył Krajowy Duszpasterz Ludzi Pracy abp Józef Kupny. 
Homilię do zebranych pielgrzymów wygłosił bp Wiesław Śmigiel, który mówił m.in.: „historia pielgrzymki ludzi pracy na Jasną Górę to lata modlitwy oraz wysiłku i zaangażowania konkretnych ludzi. U jej początków było wielu ludzi wiary, dobrej woli, ale przede wszystkim był charyzmatyczny kapłan, obrońca praw człowieka i męczennik, bł. ks. Jerzy Popiełuszko” I dalej: 
„Praca bez sprawiedliwości staje się wyzyskiem i niewolnictwem. Zyski bez solidarności prowadzą do rozwarstwienia i niepokojów społecznych. Przekreślenie zasady dobra wspólnego jest drogą do skrajnego indywidualizmu i egoizmu”
	W Pielgrzymce jak co roku uczestniczyli członkowie NSZZ „Solidarność” z Gamrat, Tarkett, Solgam, Zakładu Produkcji Specjalnej oraz Koła Emerytów i Rencistów z Przewodniczącym KM Janem Krajewskim. Obecny był także Sztandar Związku wraz z pocztem w składzie: Marian Konieczny, Andrzej Gustek, Józef Łodziński.

Homilia do uczestników Pielgrzymki ks bpa Wiesława Śmigiela


Widok na Ołtarz na wzgórzu Jasnogórskim

Sztandar Związku. Od lewej stoją: Jan Krajewski, Andrzej Gustek, Marian Konieczny, Józef Łodziński


42 rocznica powstania NSZZ „Solidarność”

	Obchody 42. rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych i powstania NSZZ „Solidarność” w Jaśle rozpoczęły się jak co roku Mszą Świętą w intencji Ojczyzny i „Solidarności” w kościele pw. św. Stanisława BM. Koncelebrze przewodniczył ks. dr hab. Piotr Steczkowski - Kanclerz Kurii Diecezjalnej w Rzeszowie, natomiast homilię wygłosił ks. dr Stanisław Marczak, były kapelan jasielskiej „Solidarności”.
Następnie uczestnicy uroczystości złożyli kwiaty i zapalili znicze przed tablicami ku czci ks. Stanisławowa Kołtaka i bł. ks. Jerzego Popiełuszki.
	Uroczystość uświetniły poczty sztandarowe Organizacji Związkowych „Solidarności” z Gamrat-u i Zakładu Gazowniczego w Jaśle oraz jasielskich szkół ponadpodstawowych. Wartę honorową wystawili uczniowie klasy mundurowej LO w Kołaczycach.
	W uroczystościach uczestniczyli m.in.: parlamentarzyści, przedstawiciele władz miasta i powiatu, przedstawiciele służb mundurowych, dyrektorzy powiatowych instytucji i placówek oświatowych oraz byli i obecni działacze jasielskiej „Solidarności”.


Msza św. w intencji Ojczyzny i Solidarności

Wiązankę kwiatów składają w imieniu Solidarności Gamratu
Jan Krajewski i Wiesław Martowicz

Kwiaty i wieńce pod tablicą ku czci Błogosławionego      Księdza Jerzego Popiełuszki

KOMUNIKAT
ws. pielgrzymki autokarowej do Częstochowy 
w dniu 17/18 września 2022 r.
Organizacja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A. informuje, że organizowana jest Pielgrzymka autokarowa na Święto Ludzi Pracy do Częstochowy, której centralnym punktem będzie Msza Święta na szczycie Jasnej Góry w niedzielę o godz. 11,00, odprawiona za pomyślność Ojczyzny i Ludzi Pracy .
Zapisy na wyjazd przyjmowane są w biurze Związku 
tel. 491 4785 w terminie do 5 września 
Przy zapisie należy podać nr PESEL, nr telefonu 
oraz wnieść opłatę
Koszt wyjazdu wynosi: 
członkowie NSZZ „Solidarność” oraz członkowie ich rodzin - 30 zł od osoby
pozostałe osoby (w zależności od wolnych miejsc)       - 100 zł od osoby
W cenę wliczony jest przejazd + ubezpieczenie + obiad
Wyjazd jest planowany w dniu 17 września (sobota) o godz. 23,30 spod Starostwa Powiatowego w Jaśle, następnie przez Osiedle Gamrat i Kołaczyce.
Planowany powrót w godzinach wieczornych w niedzielę.Zebranie Zarządu NSZZ „Solidarność”

	W dniu 29 sierpnia w siedzibie Związku odbyło się zebranie Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A. Celem zebrania było omówienie spraw bieżących oraz plan działania na najbliższy okres. W trakcie zebrania podjęto następujące tematy:
informacja Przewodniczącego KM Jana Krajewskiego o działalności Związku za okres od poprzedniego zebrania
informacja przedstawicieli Związku o sytuacji w Spółkach: Gamrat, Tarkett, Zakład Produkcji Specjalnej i Solgam
organizacja wyborów Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy w Zakładzie Produkcji Specjalnej
udział delegacji ze Sztandarem Związku u uroczystościach 42 rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych w Jaśle
organizacja dorocznego spotkania Koła Emerytów i Rencistów członków NSZZ „Solidarność” w dniu 8 września 2022
organizacja Pielgrzymki do Częstochowy na Święto Świata Pracy w dniach 17/18 września
organizacja Pielgrzymki pracowników Zakładów Zbrojeniowych w dniu 24 września
sprawy finansowe i organizacyjne
wolne wnioski

JASIELSKIE OBCHODY
42 rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych odbędą się w Kościele Św. Stanisława 
W programie:
18,00— Msza Święta w intencji Ojczyzny i Solidarności
19,00— złożenie kwiatów pod tablicami bł. ks. Jerzego 
       Popiełuszki i ks. Stanisława KołtakaPorozumienia Sierpniowe 
Zwycięstwo 1980

21 postulatów opracowanych przez Międzyzakładowy Komitet Strajkowy zostało spisanych na sklejce i ogłoszonych 17 sierpnia 1980 roku. Ostateczny kształt nadali im przywódcy robotniczych protestów z całej Polski.
Treść 21 postulatów:
1. Akceptacja niezależnych od partii i pracodawców wolnych związków zawodowych, wynikająca z ratyfikowanej przez PRL Konwencji nr 87 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej wolności związkowych.2. Zagwarantowanie prawa do strajku oraz bezpieczeństwa strajkującym i osobom wspomagającym.
3. Przestrzegać zagwarantowaną w Konstytucji PRL wolność słowa, druku, publikacji, a tym samym nie represjonować niezależnych wydawnictw oraz udostępnić środki masowego przekazu dla przedstawicieli wszystkich wyznań.
4. a) przywrócić do poprzednich praw: – ludzi zwolnionych z pracy po strajkach w 1970 i 1976, – studentów wydalonych z uczelni za przekonania,
b) zwolnić wszystkich więźniów politycznych (w tym Edmunda Zadrożyńskiego, Jana Kozłowskiego, Marka Kozłowskiego),
c) znieść represje za przekonania.5. Podać w środkach masowego przekazu informację o utworzeniu Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego oraz publikować jego żądania.
6. Podjąć realne działania mające na celu wyprowadzenie kraju z sytuacji kryzysowej poprzez:
a) podawanie do publicznej wiadomości pełnej informacji o sytuacji społeczno-gospodarczej,
b) umożliwienie wszystkim środowiskom i warstwom społecznym uczestniczenie w dyskusji nad programem reform.
7. Wypłacić wszystkim pracownikom biorącym udział w strajku wynagrodzenie za okres strajku jak za urlop wypoczynkowy z funduszu CRZZ.
8. Podnieść wynagrodzenie zasadnicze każdego pracownika o 2000 zł na miesiąc jako rekompensatę dotychczasowego wzrostu cen.
9. Zagwarantować automatyczny wzrost płac równolegle do wzrostu cen i spadku wartości pieniądza.
10. Realizować pełne zaopatrzenie rynku wewnętrznego w artykuły żywnościowe, a eksportować tylko i wyłącznie nadwyżki.
11. Wprowadzić na mięso i przetwory kartki – bony żywnościowe (do czasu opanowania sytuacji na rynku).
12. Znieść ceny komercyjne i sprzedaż za dewizy w tzw. eksporcie wewnętrznym.
13. Wprowadzić zasady doboru kadry kierowniczej na zasadach kwalifikacji, a nie przynależności partyjnej, oraz znieść przywileje MO, SB i aparatu partyjnego poprzez: zrównanie zasiłków rodzinnych, zlikwidowanie specjalnej sprzedaży itp.
14. Obniżyć wiek emerytalny dla kobiet do 50 lat, a dla mężczyzn do lat 55 lub [zaliczyć] przepracowanie w PRL 30 lat dla kobiet i 35 lat dla mężczyzn bez względu na wiek.
15. Zrównać renty i emerytury starego portfela do poziomu aktualnie wypłacanych.
16. Poprawić warunki pracy służby zdrowia, co zapewni pełną opiekę medyczną osobom pracującym.
17. Zapewnić odpowiednią liczbę miejsc w żłobkach i przedszkolach dla dzieci kobiet pracujących.
18. Wprowadzić urlop macierzyński płatny przez okres trzech lat na wychowanie dziecka.19. Skrócić czas oczekiwania na mieszkanie.
20. Podnieść diety z 40 zł do 100 zł i dodatek za rozłąkę.
21. Wprowadzić wszystkie soboty wolne od pracy. Pracownikom w ruchu ciągłym i systemie 4-brygadowym brak wolnych sobót zrekompensować zwiększonym wymiarem urlopu wypoczynkowego lub innymi płatnymi dniami wolnymi od pracy.

Po długich negocjacjach ze stroną rządową uzgodniono protokół porozumienia, który zawierał realizację części 21 postulatów oraz inne szczegółowe ustalenia.
Protokół Porozumień Sierpniowych, pod presją strajków podpisali w dniu 31 sierpnia 1980 roku w Stoczni Gdańskiej Komisja Rządowa i Międzyzakładowy Komitet Strajkowy w składzie:

PREZYDIUM MKS 
Przewodniczący: Lech Wałęsa
Wiceprzewodniczący: Andrzej Kołodziej, Bogdan Lis
CZŁONKOWIE
Lech Bądkowski, Wojciech Gruszewski, Andrzej Gwiazda, Stefan Izdebski, Jerzy Kwiecik, Zdzisław Kobyliński, Henryka Krzywonos, Stefan Lewandowski, Alina Pieńkowska, Józef Przybylski, Jerzy Sikorski, Lech Sobieszek, Tadeusz Stanny, Anna Walentynowicz, Florian Wiśniewski

KOMISJA RZĄDOWA
Przewodniczący:
Mieczysław Jasielski, Wiceprezes Rady Ministrów Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej
CZŁONKOWIE
Zbigniew Zieliński, Członek Sekretariatu KC PZPR
Tadeusz Fiszbach, Przewodniczący Wojewódzkiej Rady Narodowej w Gdańsku
Jerzy Kołodziejski, Wojewoda GdańskiOryginalna tablica zawierająca 21 postulatów Sierpnia 1980 r.Spotkanie w ZPS „Gamrat”

	W dniu 23 sierpnia w siedzibie Zarządu Zakładu Produkcji Specjalnej „Gamrat” odbyło się spotkanie Prezesa Pana Andrzeja Cholewiaka z przedstawicielami NSZZ „Solidarność” tj. Sylwestra Posełkiewicza – Przewodniczącego Komisji Oddziałowej przy ZPS oraz Jana Krajewskiego – Przewodniczącego Komisji Międzyzakładowej przy „Gamrat” S.A. 
Tematem spotkania były kwestie dotyczące przestrzegania przepisów wynikających z Kodeksu Pracy i Regulaminu Pracy w ZPS „Gamrat” oraz wywiązywania się z obowiązków zawodowych. 
Prezes Cholewiak stwierdził, że względu na charakter produkcji sprawy te będą przez Zarząd Spółki rygorystycznie egzekwowane wobec podległych pracowników.

42 rocznica podpisania Porozumień Sierpniowych w Krośnie

	19 sierpnia w kościele pw. Św. Wojciecha odbyła się uroczysta Msza św. za Ojczyznę, Ludzi Pracy i "Solidarność", oraz w intencji zbliżającej się 42 rocznicy Porozumień Sierpniowych. 
Mszę św. poprzedziła Modlitwa Różańcowa prowadzona przez Rycerzy Kolumba z Bazyliki Farnej.
	Mszy Świętej przewodniczył ks. Julian Bieleń, który wygłosił okolicznościową homilię nawiązującą do rocznicy powstania Solidarności.
	W celebrze uczestniczyli także Archidiecezjalny Duszpasterz Ludzi Pracy ks. Prałat Krzysztof Mijal Proboszcz miejsca, oraz księża: Kazimierz Gancarz i Jan Krupiński. 
Uroczystość uświetniły poczty sztandarowe: Regionu Podkarpacie, BWI Poland Krosno, Oddziału ZR w Sanoku, oraz Gamratu Jasło, w którego składzie byli: Jan Krajewski, Andrzej Gustek, Zbigniew Siepkowski.


Ołtarz w Kościele św. Wojciecha i księża koncelebransi

Przewodniczący Zarządu Regionu Podkarpacie Tadeusz Majchrowicz podczas czytania Ewangelii

Poczet sztandarowy OM Gamrat, od lewej: Andrzej Gustek, Zbigniew Siepkowski, Jan Krajewski
Spotkanie w Tarkett Polska

	W dniu 11 sierpnia w siedzibie Spółki Tarkett odbyło się spotkanie poświęcone wprowadzeniu regulacji płacowych wynikających z wdrożonego początkiem bieżącego roku systemu płacowego, który zaszeregował pracowników Spółki do 4 grup z określeniem dolnej i górnej stawki miesięcznego wynagrodzenia. 
	W spotkaniu z ramienia Pracodawcy uczestniczyli Pan Dyrektor Marek Skalski oraz Pani Agnieszka Suramacz HR Menager, a stronę związkową reprezentowali Jan Krajewski i Dariusz Serwa – NSZZ „Solidarność” i Wacław Mikrut – ZZ „Chemik”
	Dyrektor Skalski zaprezentował wstępne założenia regulacji płac mającej na celu ustalenie właściwej struktury wynagrodzeń w Spółce, wynikającej z posiadanych kwalifikacji zawodowych i jakości wykonywania pracy.
	Przedstawiciele związków zawodowych w dyskusji położyli nacisk aby podwyżki wynagrodzeń objęły wszystkich pracowników rzetelnie wykonujących swoje obowiązki zawodowe, a ewentualne różnicowanie wysokości podwyżki było oparte na obiektywnych podstawach.
	Dyrektor po wysłuchaniu zgłoszonych uwag i wniosków stwierdził, że je rozważy i przedstawi w tej sprawie pisemną propozycję pod dalsze negocjacje.

Zebranie Komisji ds. ZKŚS Gamrat

	W dniu 1 sierpnia w budynku Zarządu Gamrat S.A. odbyło się posiedzenie Komisji Świadczeń Socjalnych, w którym uczestniczyli:   
  Barbara Kozak 	– Kierownik Działu Kadr i Płac, 
  Jan Krajewski 	– Przewodniczący KM NSZZ „Solidarność”, 
  Wacław Mikrut 	– Przewodniczący ZZ „Chemik”. 
Przedmiotem zebrania było rozpatrzenie wniosków o losowe zapomogi bezzwrotne z ZFŚS, złożone przez pracowników Gamratu oraz emerytów i rencistów. Drugim punktem zebrania było przyznanie pożyczek na cele mieszkaniowe. 
	Ponadto komisja dokonała podsumowania stopnia realizacji Panu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, w rozbiciu na poszczególne tytuły.

Będzie nowy wiek emerytalny w Polsce? 
Oto propozycje zmian

	Do Sejmu trafiły dwa projekty dot. tzw. "stażówek". Pierwszy z nich złożyła "Solidarność", a drugi prezydent Andrzej Duda. Co jest zawarte w tych projektach? Jakie trzeba będzie spełnić warunki, aby przejść na emeryturę stażową i kiedy mogą one wejść w życie?
Emerytury stażowe to temat gorący już od kilku lat. Ich wprowadzenie obiecał prezydent, Andrzej Duda. Mówił o tym m.in. w czasie kampanii wyborczej latem 2020 roku.
Swój projekt, dotyczący emerytur stażowych złożyła w Sejmie "Solidarność". Pod tym projektem podpisało się 235 tysięcy osób.
Takie są propozycje na nowy wiek emerytalny
	Andrzej Duda złożył już stosowny projekt, w którym opisane są zasady przejścia na emeryturę stażową. Wynika z niego, że będzie można z niej skorzystać od 2023. Oczywiście najpierw musi się na to zgodzić Sejm i Senat. Co jeszcze znalazło się w projekcie prezydenta RP ? Trzeba będzie mieć przepracowany określony czas pracy, by przejść na emeryturę stażową. Ma to być:
- 39 lat dla kobiet
- 44 lata dla mężczyzn
Ponadto projekt ten zakłada, że aby przejść na emeryturę stażową, należałoby zebrać kapitał emerytalny wystarczający na emeryturę w wysokości co najmniej najniższej emerytury.
	Projekt "Solidarności" zakłada mniejszy staż pracy, potrzebny do przejścia na "stażówkę". To:
- 35 lat dla kobiet
- 40 lat dla mężczyzn
Wypracowanie propozycji tzw. emerytury stażowej było zadaniem powołanej w maju przez prezydenta Rady ds. Społecznych. Duda mówił wówczas, że chciałby, aby ta propozycja został przygotowana "jak najlepiej i jak najrozsądniej".

Rozmowy płacowe w Gamracie
26 maja odbyło się kolejne spotkanie związków zawodowych   z Zarządem „Gamrat” S.A. na temat premiowania pracowników. 
Dzień wcześniej związki zawodowe przedstawiły wspólne stanowisko odnoszące się do propozycji Prezesa Zarządu Krzysztofa Moski, złożonej podczas spotkania w dniu 11 maja. 
W rozmowach uczestniczyli: 
ze strony Zarządu Spółki Prezes Krzysztof Moska, Członek Zarządu Dyrektor Generalny Jerzy Pachana, Dyrektor Ekonomiczno-Finansowy Zbigniew Syzdek oraz Kierownik Działu Kadr i Płac Barbara Kozak. 
Stronę związkową reprezentowali: NSZZ „Solidarność”- Jan Krajewski przewodniczący oraz członkowie zarządu Związku Maria Żuklińska i Jan Sokołowski – ZZ „Chemik” – Wacław Mikrut przewodniczący i członkowie Prezydium Renata Szlachta i Marek Olbrot. 
	W trakcie spotkania związkowcy odczytywali zgłoszone postulaty, do których Zarząd Spółki się ustosunkowywał. Toczyła się też dyskusja w której każda ze stron broniła swojego stanowiska. 
Efektem negocjacji jest porozumienie które zakłada podwyższenie z dniem 1 czerwca br. premii frekwencyjnej dla pracowników produkcyjnych i okołprodukcyjnych do kwoty 300 zł brutto miesięcznie. Pracownicy biurowi nadal będą otrzymywać premię frekwencyjną w kwocie 100 zł brutto. 
Doszedł jednak dodatkowy warunek aby otrzymać premię tj. korzystanie z urlopu zgodnie z przyjętym na dany rok planem urlopów. 
W przypadku korzystania z tzw. urlopu na żądanie ( 4 dni w roku) premia nie przysługuje. 
Ww. ustalenia będą obowiązywać na czas nieokreślony.
Kodeks pracy przewiduje jednak sytuacje w jakich dopuszcza się zmiany w planie urlopów. Są to:
Art. 164.
§ 1. Przesunięcie terminu urlopu może nastąpić na wniosek pracownika umotywowany ważnymi przyczynami.
§ 2. Przesunięcie terminu urlopu jest także dopuszczalne z powodu szczególnych potrzeb pracodawcy, jeżeli nieobecność pracownika spowodowałaby poważne zakłócenia toku prac

Oferta sprzedaży nieruchomości dla pracowników „GAMRAT” S.A.

„GAMRAT” S.A. oferuje pracownikom do sprzedaży prawo wieczystego użytkowania gruntu tj. niżej wymienione działki w obrębie 18 Gamrat (Opacie) :  
10- 5,0415 ha 	- działka niezabudowana - teren leśny
7/5- 12,5921 ha 	- działka niezabudowana - grunt i teren leśny
w domyśle jako działki rekreacyjne (po przekształceniu użytków):.

Działki położone są od strony drogi powiatowej nr 1829R Jasło, Jareniówka- Jabłonica .
Istnieje możliwość sprzedaży działek w całości lub dokonania podziału działek na mniejsze (przy czym powierzchnia działki nie może być mniejsza niż mniejsze niż 0,3 ha.) W przypadku podziału działek na mniejsze zostaną wydzielone drogi, aby istniał dojazd do każdej z wydzielonej nieruchomości.
Cena nieruchomości jw. wynosi 7,50 zł. /1m2 gruntu netto + należny podatek VAT
Koszty wydzielenia działek i koszty notarialne ponosi Kupujący.

Istnieje możliwość zaopatrzenia nieruchomości w media: energia elektryczna , co, woda pitna i przemysłowa, sprężone powietrze, kanalizacja – wg zasad i do uzgodnienia z firmą VEOLIA WSCHÓD Sp. z o.o. Oddział na ul. Mickiewicza 108, 38-200 Jasło , która istnieje i działa na terenie 18-GAMRAT.
Szczegółowych informacji udziela Halina Dziedzic tel. 726 001 889
Oferty zakupu nieruchomości przyjmowane są w formie pisemnej w Dziale Administracji, lub drogą e-mail hdziedzic@gamrat.com.pl. W przypadku większej ilości zainteresowanych pracowników liczy się pierwszeństwo przysłanych ofert.

Spotkanie związków z Prezesem 
Krzysztofem Moską

	11 maja w Dyrekcji Gamrat S.A. doszło do spotkania Prezesa Zarządu „Gamrat” S.A. Pana Krzysztofa Moski z przewodniczącymi związków zawodowych Janem Krajewskim (Solidarność) i Wacławem Mikrutem (Chemik) z udziałem Pani Barbary Kozak – Kierownika Działu Kadr i Płac. 
Na wstępie spotkania Prezes Moska stwierdził, że nadciąga kryzys gospodarczy, który spowoduje problemy wielu firm, a nawet ich bankructwo. Odnosząc się do postulowanej przez związki kwestii premiowania pracowników zaproponował podwyższenie premii frekwencyjnej dla Zakładu Rury do 300 zł od 1 lipca, ale uzależniając jej wypłatę od dodatkowej przesłanki tj. nie korzystanie z urlopów krótkoterminowych i na żądanie.
Przedstawiciele związków wnioskowali aby premia ta obejmowała wszystkich pracowników, którzy obecnie otrzymują tą premię oraz aby zasady jej otrzymania nie były zbyt trudne do spełnienia. Zwrócili się też do Prezesa o dalsze negocjacje w kwestii premiowania. 
Drugim tematem była oferta sprzedaży po preferencyjnych cenach terenów leśnych od strony Opacia. W omawianiu tego tematu uczestniczyła Pani Halina Dziedzic, specjalista w Biurze Spółki odpowiedzialna za sprawy własnościowe, która została poproszona o przygotowanie oferty dla pracowników.

Obradował Zarząd Regionu

	9 maja w Krośnie odbyło się posiedzenie Zarządu Regionu Podkarpacie NSZZ „Solidarność” pod przewodnictwem Tadeusza Majchrowicza. 
Wśród tematów którymi zajmował się ZR można wymienić:
informacja Przewodniczącego ZR o działaniach Związku w okresie od poprzedniego posiedzenia, zarówno na szczeblu krajowym jak i regionalnym
przyjęcie preliminarza Regionu Podkarpacie na 2022 r.
Krajowy Zjazd Delegatów w dniach 26-27 maja w Zakopanem. Gościem Zjazdu będzie Prezydent RP Andrzej Duda, Premier i ministrowie
zwiększenie do 500 zł odliczenia składki związkowej od PIT
W dyskusji i wolnych wnioskach członkowie Zarządu Regionu podnosili następujące kwestie, które powinny być przedmiotem działań Związku:
w związku z dużym wzrostem cen ( inflacja) powinny zostać wprowadzone rozwiązania mające na celu zatrzymanie spadku siły nabywczej płac, pomoc kredytobiorcom, oraz urealnienie oprocentowania obligacji skarbu państwa, depozytów i lokat dla osób posiadających oszczędności ( J. Krajewski )
intensyfikacja działań dot. emerytur stażowych, czyli możliwości przechodzenia na emerytury pracowników z 40 letnim stażem mężczyźni i 35 letnim kobiety
zmiany w Ustawie o związkach zawodowych zwiększające ich uprawnienia
Święto Konstytucji 3 Maja

	Jasielskie obchody 231 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja rozpoczęły się na płycie Rynku Mszą Świętą koncelebrowaną w intencji Ojczyzny pod przewodnictwem ks. dr Piotra Potyrały Dyrektora rzeszowskiej Caritas. Po jej zakończeniu uczestnicy obchodów przy akompaniamencie Miejskiej Orkiestry Dętej udali się do parku miejskiego w Jaśle w patriotycznym pochodzie ulicami miasta, w którym maszerowali przedstawicieli władz państwowych i samorządowych, instytucji publicznych, komendantów służb mundurowych, pocztów sztandarowych, harcerzy oraz liczni mieszkańcy Jasła i Powiatu. 
Na trasie przemarszu parlamentarzyści oraz samorządowcy złożyli kwiaty pod tablicą upamiętniającą 200. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. W parku miejskim odśpiewano hymn Polski, a okolicznościowe przemówienie wygłosił burmistrza Jasła Ryszard Pabian. 
Po zakończeniu uroczystości, z przygotowanym na tę okazję okolicznościowym programem artystycznym wystąpili soliści i zespoły Jasielskiego Domu Kultury. 
W obchodach uczestniczył Poczet Sztandarowy Organizacji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A.


Ks. Dr Piotr Potyrała wygłasza homilię do uczestników obchodów rocznicy Konstytucji 3 Maja


Poczet Sztandarowy Gamratu, od lewej: Andrzej Gustek, Dariusz Serwa, Zbigniew Siepkowski

Przemawia Burmistrz Miasta Jasła Ryszard Pabian

Mecz PKO Ekstraklasy 
Stal Mielec-Legia Warszawa

	W sobotę 30 kwietnia NSZZ „Solidarność” przy GAMRAT S.A. zorganizował wyjazd na mecz PKO Ekstraklasy rozgrywany w Mielcu pomiędzy drużynami FKS Stal Mielec i Legii Warszawa. 
Mecz cieszył się dużym zainteresowaniem kibiców, gdyż bilety (około  6 tys.) rozeszły się w kilka godzin od momentu udostępnienia w serwisie sprzedażowym, na ponad tydzień przed spotkaniem. 
Warto jednak było w nim uczestniczyć, gdyż nie zabrakło emocji oraz dodatkowych atrakcji bowiem nasza ekipa znajdowała się sektorze Klubu Kibica Stali, który zorganizował piękną oprawę oraz doping swojej drużyny przez cały mecz. 
Mecz zakończył się wynikiem 2-1 dla Stali Mielec, co oddala ten zespół od strefy spadkowej. Nasza grupa liczyła 44 osoby z Firm: Gamrat, Tarkett Polska, Zakład Produkcji Specjalnej oraz koła Emerytów i Rencistów. Życzymy Stali Mielec pozostania w Ekstraklasie na kolejny sezon. Warto też dodać że Stal Mielec jest zaprzyjaźniona z klubem JKS Czarni Jasło, co można było usłyszeć od skandujących kibiców Stali.Drużyna Stali Mielec przed rozpoczęciem meczuGorący doping i morze flag w naszym sektorzeCzęść naszej ekipy z Tarkettu, Zakładu Produkcji Specjalnej  oraz Gamratu

Więcej zdjęć z meczu można oglądnąć  w zakładce „Galerie zdjęć”


Wesołego Alleluja !


Dużo zdrowia, spokoju i radości oraz niech Chrystus Zmartwychwstały napełni nas nadzieją na lepszą przyszłość
Życzy
ORGANIZACJA MIĘDZYZAKŁADOWA NSZZ "SOLIDARNOŚĆ”
PRZY „GAMRAT” S.A.


Ulga podatkowa dla członków  związków zawodowych

	Dzięki zabiegom NSZZ „Solidarność” wprowadzono od 1 stycznia 2022 r. do Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zapis, który ma umożliwia odliczenie od podstawy opodatkowania składek związkowych. 
Ulga ta pozwoli członkom związków zawodowych na odliczenie w PIT za 2022 r. opłacanych składek członkowskich w zeznaniu podatkowym składanym w 2023 r. 	Zgodnie z nowymi przepisami osoby opłacające składkę w związku zawodowym będą mogły odliczyć ją od dochodu, maksymalnie w wysokości 300 zł rocznie, co da ulgę w podatku zgodnie z obowiązującą stawką podatkową. Za 2021 było to 17 %, za 2022 nie wiadomo jeszcze jaka będzie, ale planowane jest 12 %, co dałoby zysk na podatku 36 zł Świadczenia dla członków NSZZ „Solidarność” 
w Organizacji Międzyzakładowej przy „Gamrat” Spółka Akcyjna 
   ze Spółek: „Gamrat”, „Terkett Polska” Oddział w Jaśle, ”Solgam”, Zakład Produkcji Specjalnej „Gamrat”
OBOWIĄZUJĄCE W ROKU 2022
500 zł – zawarcie związku małżeńskiego

          Napisz do nas:  solidgam@onet.pl