Pole tekstowe: Pole tekstowe: Aktualności związkowe i nie tylko
Pole tekstowe: Organizacja Międzyzakładowa przy GAMRAT S.A.   38-200 Jasło, ul. Mickiewicza 108
Pole tekstowe:   Łączy nas Solidarność
Pole tekstowe: Na stronę dokonano dotychczas

Administrator strony:   

Jan Krajewski

tel. 491 4785  

Pole tekstowe: Napisz do nas: solidgam@onet.pl
Pole tekstowe: Strony
warte odwiedzenia

wejść

Pole tekstowe: Lokalne media

Portale internetowe:   

Wystarczy kliknąć na Logo  

Stacje radiowe i telewizyjne

Radio „Rzeszów”

Pole tekstowe: Strony samorządowe

Miasto Jasło

Powiat Jasło

Urząd Marszałkowski w Rzeszowie

 

Portal o naszym Województwie

Pole tekstowe: Instytucje 
Państwowe
Pole tekstowe: Strony związkowe
Pole tekstowe: Zakłady pracy objęte działalnością Organizacji
Międzyzakładowej przy GAMRAT S.A.

Państwowa

Straż Pożarna

Rzecznik Praw Konsymenta

Straż Pożarna

Pole tekstowe: Ważnych głosów oddano		 - 210		- 100 %
Nieważnych głosów oddano		 -    0		-   0 %

- „za” kandydaturą Kazimierza Szeląga - oddano głosów ważnych - 195 -  92,9 %
- „przeciw” kand. Kazimierza Szeląga  - oddano głosów ważnych -  15 -  7,1 %

W związku z powyższym, na podstawie § 7 pkt. 11 Regulaminu wyborów ZSIP, ZKW stwierdza, że Zakładowym Społecznym Inspektorem Pracy w „Tarkett Polska” Oddział w Jaśle, na kadencję w latach 2021 – 2025 został wybrany KAZIMIERZ SZELĄG.

Przewodniczący Zakładowej Komisji Wyborczej
Tarkett Polska Oddział w Jaśle
 Dariusz Serwa

Gratulujemy kol. Kazimierzowi Szelągowi wyboru na Społecznego Inspektora Pracy i życzymy skutecznych działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników Tarkett Polska Oddział w Jaśle

Wybory ZSIP w Tarkett Polska Oddział w Jaśle

	NSZZ „Solidarność” i ZZ „Chemik” działające w Tarkett Polska Oddział w Jaśle podjęły organizację wyborów Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy, w związku z wygaśnięciem mandatu Pana Roberta Lechowskiego, pełniącego wcześniej tą funkcję. 
	W celu przeprowadzenia wyborów związki zawodowe powołały Zakładową Komisję Wyborczą w składzie: Dariusz Serwa – przewodniczący, Mirosław Pniak – zastępca oraz członkowie Piotr Gustek i Mirosław Kosiba. 
	Przyjmowanie zgłoszeń kandydatów na ZSIP odbywać się będzie w dniach 12 do 14 kwietnia przez ZKW, natomiast wybory zaplanowano na 20 kwietnia.
Wesołego Alleluja !

Niech Zmartwychwstały Chrystus obdarzy Was i Wasze rodziny bogactwem Swoich łask. 
Niech będzie dla Was źródłem radości i pokoju.

Życzy

ORGANIZACJA MIĘDZYZAKŁDOWA 
NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” PRZY „GAMRAT” S.A.Fundusz socjalny w Gamrat S.A.

	W dniu 17 marca 2021 r. odbyło się spotkanie dotyczące funduszu świadczeń socjalnych w „Gamrat” S.A. W spotkaniu udział wzięli: ze strony Administratora funduszu Pani Barbara Kozak oraz przedstawiciele związków zawodowych, Jan Krajewski – NSZZ „Solidarność” i Wacław Mikrut – ZZ „Chemik”.
W trakcie spotkania podjęto następujące kwestie:
rozliczenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) za 2020 r.
omówienie projektu planu ZFŚS na rok 2021
zmiany do Regulaminu ŻFŚS, w tym m.in.: podwyższenie progów dochodowych o 200 zł netto tj: do 1400, 1900, 2400, i powyżej
rozpatrzenie wniosków o przyznanie pożyczek mieszkaniowych
rozpatrzenie wniosków o udzielenie zapomóg bezzwrotnych
propozycja ustalenia wysokości świadczenia pieniężnego na Wielkanoc: 700 zł, 650 zł, 600 zł, 350 zł, dla poszczególnych progów dochodowych
	Plan przychodów funduszu socjalnego na r. wynosi prawie 510.000 zł, z czego 400.000 zł przewidziano na świadczenia pieniężne, a pozostałe środki na: zapomogi bezzwrotne, paczki dla dzieci mikołajkowe i na Dzień Dziecka i niewielkie kwoty na umorzenie pożyczek (w przypadku śmierci pożyczkobiorcy) oraz organizację imprez i kulturalno-oświatowych
	Ponadto, w trakcie spotkania przekazano związkom zawodowym, propozycje zmian do Regulaminu Pracy i Wynagrodzeń, z wnioskiem o zajęcie stanowiska.
	W dniu 19 marca związki zawodowe przekazały Administratorowi ZFŚS wspólne stanowiska ws. przyjęcia Planu funduszu wraz ze zmianami do Regulaminu oraz dotyczące wysokości świadczenia pieniężnego, wypłacanego przed Świętami Wielkanocnymi.
DZIEŃ KOBIET


Spełnienia wszystkich marzeń, zadowolenia z siebie, radości życiowej i aby każdy kolejny dzień był Dniem Kobiet, życzymy Wam,
wspaniałe, niepowtarzalne Panie !

NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A.


Zebranie Komisji Międzyzakładowej

	W dniu 24 lutego 2021 r. odbyło się zebranie członków Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A. Głównym tematem posiedzenia było zatwierdzenie rozliczenia finansowego za 2020 rok oraz przyjęcie planu przychodów i wydatków na 2021 rok.
	Na wstępie zebrania przyjęto porządek zebrania i protokół z poprzedniego posiedzenia.
Następnie przedstawiciele z poszczególnych Spółek omawiali sytuację bieżącą oraz problemy wymagające rozwiązania.
W ramach omawiania spraw finansowych Przewodniczący KM Jan Krajewski przedstawił rozliczenie przychodów i wydatków za 2020 r. oraz bilans i rachunek zysków i strat. Następnie odbyła się dyskusja, a po niej Komisja Międzyzakładowa podjęła uchwały o zatwierdzeniu przedstawionych dokumentów finansowych.
	Kolejnym tematem było przyjęcie Planu przychodów i wydatków na rok bieżący. Projekt planu przedstawił Przewodniczący Jan Krajewski, który po dyskusji również został przyjętych uchwałą.
Komisja Międzyzakładowa przyjęła także uchwałę o wysokości świadczeń finansowych dla członków Organizacji Międzyzakładowej przy „Gamrat” S.A. 
Wysokość świadczeń ustalono na poziomie zeszłorocznym, oprócz kart podarunkowych do Biedronki, które zwiększono ze 150 zł do 200 zł   (2 x 100 zł, przed Świętami Wielkanocnymi i Bożego Narodzenia).
	Następnym punktem porządku zebrania było omówienie spraw płacowych w poszczególnych Spółkach tj: Gamrat S.A., Tarkett Polska, ZPS „Gamrat” i Solgam. Po przedstawieniu dotychczasowych działań w ww. kwestii, przyjęto strategię na dalsze negocjacje na temat wzrostu wynagrodzeń.
Ponadto omówiono następujące tematy:
- pełnomocnictwo dla Komisji Oddziałowej ZPS „Gamrat”
- zmiany w składzie Komisji Międzyzakładowej
- plan funduszu socjalnego na 2021 w Tarkett Polska
- wybory Społecznego Inspektora pracy w Tarkett Polska

Spotkanie w Tarkett Polska na temat ZFŚS

	W dniu 23 lutego w Tarkett Polska Oddział w Jaśle odbyło się spotkanie ws. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Uczestnicy spotkania: Ze strony pracodawcy: Pani Agnieszka Surmacz, Pani Teresa Niziołek, Pani Anna Wójcik Frodyma, ze strony związków zawodowych: Jan Krajewski — Solidarność i Wacław Mikrut — ZZ „Chemik”
W toku spotkania omówiono następujące kwestie dotyczące funduszu socjalnego:
- realizacja wydatków ZFŚS w 2020 r.
- plan przychodów i wydatków funduszu socjalnego na 2021 r.
- ustalenie wysokości świadczenia finansowego przed Wielkanocą:   550 zł, 530 zł, 500 zł, 300 zł
- propozycja waloryzacji progów dochodowych o 100 zł
- zapomogi bezzwrotne
Zgodnie z propozycją prawie 75 % środków funduszu zostanie wypłacona w formie świadczenia pieniężnego w trzech transzach: Wielkanoc, wakacje, Boże Narodzenie. 
Pozostałe środki będą przeznaczone na: dzień dziecka, integrację, mikołajki dla dzieci, Dzień Kobiet, zapomogi. Ponadto w ramach funduszu socjalnego funkcjonują pożyczki dla pracowników
Spotkanie z Zarządem „Gamrat” S.A.

W dniu 1 lutego br. z inicjatywy związków zawodowych odbyło się spotkanie z Zarządem „Gamrat” S.A. w którym uczestniczyli : 
Jerzy Pachana Dyrektor Generalny i Zbigniew Syzdek Dyrektor Finansowy reprezentujący Zarząd oraz Jan Krajewski NSZZ „Solidarność” i Wacław Mikrut ZZ „Chemik”. 
Celem spotkania było uzyskanie przez związki zawodowe informacji o sytuacji ekonomicznej firmy oraz podjęcia rozmów na temat podwyżek wynagrodzeń pracowniczych.
Przedstawiciele Zarządu przedstawili m.in.: informacje o:
- realizacji planu produkcji i sprzedaży w roku 2020 oraz niektórych wskaźnikach ekonomicznych
- bieżącej realizacji zadań produkcyjnych oraz zagrożeń które mogą mieć negatywny wpływ na wyniki firmy w tym m.in.: wzrost cen surowców i braki w dostępności na rynku PVC
- niektórych zamierzeń inwestycyjnych do realizacji w 2021 r.
	Przedstawiciele związków zawodowych, mając na względzie ustalenia z 2019 roku, zwrócili się o przystąpienie do rozmów na temat podwyżek wynagrodzeń pracowniczych. Przedstawili także postulaty dotyczące m.in. wzrostu premii frekwencyjnej oraz zmiany zasad wypłacania premii produkcyjnej.
	Zarząd Spółki uzależnia realizację postulatów płacowych od sytuacji ekonomicznej Firmy w początkach bieżącego roku. Zaproponował rozmowy o podwyżkach po publikacji wyników firmy za pierwszy kwartał 2021 r.

Łamanie praw pracowniczych w Mesko S.A.

Zakłady Mesko S.A. ze Skarżyska Kamiennej będące 100 % właścicielem udziałów Zakładu Produkcji Specjalnej „Gamrat” Spółka z o.o. przeżywają trudności, zarówno ekonomiczne jak również w zakresie przestrzegania praw pracowniczych. Związki zawodowe działające w Mesko, w tym Solidarność, starają się przeciwdziałać tej sytuacji, informując o istniejącym stanie rzeczy nadzór właścicielski, czyli Ministerstwo Aktywów Państwowych, jak również inne ministerstwa i kierownictwo Rządu RP łącznie z Wicepremierem Jarosławem Kaczyńskim.
W stanowiskach z dnia 31.08.2020 r. i 11.12.2020 r. czytamy m.in.:
- „aktualne efekty ekonomiczne Spółki świadczą o niskim poziomie zarządzania firmą przez Zarząd MESKO S.A.”
- „Ilość utworzonych stanowisk kierowniczych, dyrektorskich przerosła nasze wyobrażenia. Na dodatek ogromnym nieszczęściem jest, że zatrudniani są ludzie w większości bez jakiegokolwiek doświadczenia w przemyśle, a już w przemyśle zbrojeniowym szczególnie bez odpowiedniego wykształcenia i przygotowania zawodowego”
- „Bezpodstawnie wydalono z terenu zakładu pracowników w sposób skandaliczny. Nie przedstawiając żadnych powodów, łamiąc wszelkie normy moralne i etyczne, bez powiadomienia związków zawodowych w atmosferze rodem z filmów mafijnych wyprowadzono pracowników z zakładu, zwalniając ich z obowiązków świadczenia pracy”
- „ Zarząd od dłuższego czasu prowadzi działania wynagradzania w postaci niczym nieuzasadnionych awansów, ogromnych podwyżek tylko dla swoich „współpracowników”. Stosowanie zasad zastraszania staje się działaniem normatywnym tego Zarządu”
W związku z powyższym związki zawodowe powołały Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjny „Mesko” S.A. przedstawiły postulaty i przeprowadziły w dniu 11 stycznia 2021 roku referendum strajkowe. Za przystąpieniem do strajku w obronie praw pracowniczych opowiedziało się ponad 83 % głosujących. Komitet Protestacyjny zwrócił się także do wszystkich zakładów zrzeszonych z Sekcji Krajowej Przemysłu Zbrojeniowego o poparcie.
Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A. w dniu 20 stycznia 2021 r. przyjęła stanowisko następującej treści:

Stanowisko Nr 1/2021

Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A.
z dnia 20 stycznia 2021 r.

Organizacja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A. zrzeszająca w swojej strukturze pracowników Zakładu Produkcji Specjalnej „Gamrat” Spółka z o.o. pracującego na rzecz obronności Państwa, w pełni solidaryzuje się z działaniami i wysuniętymi postulatami Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjnego „Mesko” S.A., a w szczególności:
   Nie do przyjęcia jest sytuacja, że w firmie państwowej o strategicznym znaczeniu dla obronności Państwa gwałcone są podstawowe prawa pracownicze i łamana jest ustawa o związkach zawodowych. Uważamy, że firmy państwowe powinny być wzorem dla innych, w kwestii przestrzegania praw pracowniczych, warunków pracy, poziomu i uczciwych zasad wynagradzania.
   Wszelkie zmiany organizacyjne i działania wobec pracowników zrzeszonych w związkach zawodowych, powinny być poprzedzone stosownym uprzednim powiadomieniem i podjęciem dialogu. To samo dotyczy awansowania i wynagradzania pracowników.
    Dziwić może bierność ze strony nadzoru właścicielskiego i innych instytucji państwowych, w sytuacji gdy zarządzanie Spółką przez obecny Zarząd prowadzi do pogorszenia się jej sytuacji ekonomicznej, nie daje perspektyw na rozwój firmy, rozwiązania narastających problemów oraz tworzy konflikty z reprezentującymi Załogę związkami zawodowymi.
    Stoimy na stanowisku, że w obliczu narastania sporu z Zarządem i realnego zagrożenia podjęcia akcji strajkowej przez Załogę, która w zdecydowanej większości za nią się opowiedziała, przedstawiciele Rządu RP powinni w trybie pilnym podjąć rozmowy z reprezentacją Komitetu Protestacyjnego „Mesko” S.A. celem doprowadzenia do uzdrowienia sytuacji w Spółce.
							Przewodniczący KM
							Jan Krajewski
Stanowisko wysłano do:
- Wicepremier Rządu R.P., Prezes PiS Pan Jarosław Kaczyński
- Minister Obrony Narodowej Pan Mariusz Błaszczak
- Minister Aktywów Państwowych Pan Jacek Sasin
- Podsekretarz Stanu w MAP Pan Zbigniew Gryglas
- Prezes PGZ S.A. – Pan Andrzej Kensbok
- Wiceminister Spraw Zagranicznych Pan Piotr Wawrzyk

Do wiadomości:
- Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjny „Mesko” S.A.


Rozkład czasu pracy w 2021 roku
W 2021 roku w Gamrat S.A. będą obowiązywać czteromiesięczne okresy rozliczeniowe tj. od 1 stycznia do 30 kwietnia 2021r.; od 1 maja do 31 sierpnia 2021 r.; od 1 września do 31 grudnia 2021r.
Wymiar czasu pracy w 2021 roku wynosi 2016 godzin:
Styczeń 	  - kwiecień - 664 godziny 
Maj	  - sierpień  - 672 godziny
Wrzesień - grudzień - 680 godzin
Aby zachować przeciętnie 40-godzinną normę, w przeciętnie 5 –dniowym tygodniu pracy ustala się rozkład czasu pracy uwzględniający 52 dni wolnych od pracy (oprócz niedziel   i świąt).
W 2021 roku ustala się następujące dni wolne od pracy:
Styczeń: 5 dni: 2, 9, 16, 23, 30 	oraz 7 dni świątecznych:1, 3, 6, 10, 17, 24, 31,
Luty: 4 dni: 6, 13, 20, 27		oraz 4 dni świąteczne: 7, 14, 21, 28,
Marzec: 4 dni: 6, 13, 20, 27 	oraz 4 dni świąteczne: 7, 14, 21, 28,
Kwiecień: 4 dni: 3, 10, 17, 24	oraz 5 dni świątecznych: 4, 5, 11, 18, 25,
Maj: 4 dni: 8, 15, 22, 29 		oraz 7 dni świątecznych: 1, 2, 3, 9, 16, 23, 30,
Czerwiec: 5 dni:4, 5, 12, 19, 26 	oraz 5 dni świątecznych: 3, 6, 13, 20, 27,
Lipiec: 5 dni: 3, 10, 17, 24, 31 	oraz 4 dni świąteczne: 4, 11, 18, 25,
Sierpień: 4 dni: 7, 14, 21, 28 	oraz 5 dni świątecznych: 1, 8, 15, 22, 29,
Wrzesień: 4 dni: 4, 11, 18, 25 	oraz 4 dni świąteczne:5, 12, 19, 26,
Październik: 5 dni: 2,9,16,23,30 	oraz 5 dni świątecznych: 3, 10, 17, 24, 31,
Listopad: 4dni: 6, 13, 20, 27 	oraz 6 dni świątecznych: 1, 7, 11, 14, 21, 28,
Grudzień: 4 dni: 4, 11, 18, 24	oraz 5 dni świątecznych: 5, 12, 19, 25, 26.
Terminy wskazane w niniejszym wykazie dotyczą pracowników zatrudnionych w jednozmianowym i trzyzmianowym systemie pracy.
Rozkład czasu pracy w ruchu ciągłym określają pomocnicze harmonogramy pracy 


BOŻE NARODZENIE 2020 


Piękna jest radość w Święta, ciepłe są myśli o bliskich, niech  pokój, miłość i szczęście otoczy dzisiaj Was wszystkich,    a Nowy Rok spełni wszystkie plany i marzenia
Życzy
Organizacja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność”
przy „Gamrat” S.A.
Jasielski Budżet Obywatelski 2021

	Jasielski Budżet Obywatelski to proces partycypacji społecznej, w którym mieszkańcy decydują o tym, na co wydawać wydzielone na ten cel środki z budżetu Miasta Jasła.
	Budżet obywatelski (nazywany również partycypacyjnym) to proces w którym mieszkańcy decydują o przeznaczeniu części budżetu danego miasta i dzięki temu mogą realizować swoje lokalne potrzeby. Decyzje mogą być podejmowane bezpośrednio przez mieszkańców, bądź za pośrednictwem organizacji społecznych.
 	Zasadniczym celem budżetu obywatelskiego jest większe otwarcie na głos mieszkańców, poprzez włączenie ich do dyskusji na temat zadań, które to właśnie ich zdaniem powinny zostać zrealizowane. Budżet obywatelski jest znakomitym narzędziem edukacji o samorządności, jako wspólnoty władz i mieszkańców danej jednostki terytorialnej, współdziałających na rzecz jej rozwoju. Dzięki niemu mieszkańcy mogą uświadomić sobie jakie zadania realizuje miasto. 
	W Jasielskim Budżecie Obywatelskim zaproponowano różne formy uczestnictwa w przedsięwzięciu - od elektronicznej (za pośrednictwem Miejskiego Systemu Konsultacji Społecznych) poprzez korespondencyjną, na osobistej kończąc. Najważniejszym elementem budżetu obywatelskiego jest regularna komunikacja mieszkańców z przedstawicielami władz miejskich, za pomocą której podejmuje się decyzje dotyczące przeznaczenia wydzielonych środków. 
Wysokość budżetu obywatelskiego Jasła 
na 2021 rok wynosi 500.000 zł
W ramach budżetu obywatelskiego zgłoszono 6 wniosków 
na ogólną kwotę 1.190.200 zł

Wśród zgłoszonych wniosków najdroższym ale najbardziej potrzebnym, szczególnie dla dzieci i młodzieży, jest budowa toru rowerowego. 
Wartość projektu 499.000 złWszystkie wnioski w ramach budżetu obywatelskiego znajdują się pod linkiem:
https://konsultacje.um.jaslo.pl/pl/budzet/glosowanie/3#lista
Głosowanie będzie odbywać się w dniach 5 listopada do 7 grudnia 2020 roku w formie elektronicznej, korespondencyjnej lub osobistej. 
Link do głosowania elektronicznego jest poniżej
https://konsultacje.um.jaslo.pl/pl/budzet/glosowanie/3
Nie bądź obojętny i weź udział w głosowaniu, 
aby zapewnić dzieciom i młodzieży dodatkową formę spędzania wolnego czasu i zdrowego rozwoju oraz aby odciągnąć od komputera i komórki
Zebranie Zarządu Regionu Podkarpacie

	W piątek 16 października, w Oddziale Regionu Podkarpacie NSZZ „Solidarność” w Sanoku odbyło się kolejne posiedzenie Zarządu Regionu, któremu przewodniczył kol. Tadeusz Majchrowicz.
	Oprócz omówienia spraw bieżących, podjęto kilka istotnych uchwał, m.in. w sprawie e-głosowań, czyli dotyczących zasad oraz sposobów głosowania przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, co niewątpliwie przyczyni się do sprawnego funkcjonowania Zarządu Regionu Podkarpacie w trudnym okresie pandemii koronawirusa. 
	Ponadto, na wniosek Przewodniczącego Zarządu Regionu, dokonano wyboru Zastępcy Przew. ZR, którym został Kol. Krzysztof Fal z BWI Krosno, a także nowego członka Prezydium ZR, którym został wybrany Kol. Zbigniew Pelczar z KHS Krosno.
	Na zakończenie miłą niespodziankę sprawił wszystkim Kol. Tadeusz Hejnowicz, który podarował członkom ZR własnoręcznie wykonane różańce z nasion kłokoczki czyli tzw. krzewu różańcowego, jako podziękowanie dla Matki Bożej za opiekę nad „Solidarnością” przez 40 lat jej istnienia. 
W zebraniu uczestniczył Przewodniczący Organizacji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A. Jan Krajewski.


Obrady Zarządu Regionu w Sanoku. W głębi Przewodniczący ZR Tadeusz Majchrowicz, po prawej Jan Krajewski


Widok na salę obrad od stołu prezydialnego. Z lewej Zastępca Przew. ZR Andrzej Gorczyński Szef Oddziału w Sanoku, w środku Zastępca Przew. Paweł Pietrusza Szef Oddziału ZR w Jaśle, a z prawej przedstawiciel Komisji Rewizyjnej 

„Solidarność" domaga się pełnego odmrożenia wysokości odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 

	Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” negatywnie opiniuje projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021. 
Prezydium KK domaga się pełnego odmrożenia wysokości odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, co będzie miało pozytywny wpływ na budżet poprzez zwiększenie wpływów podatkowych z tytułu wzrostu konsumpcji.
	Zamrożenie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych powoduje ograniczanie możliwości pomocy z tego funduszu i świadczy o braku konsekwencji ustawodawcy, który z jednej strony zwiększa kwoty zwolnień przedmiotowych, a z drugiej strony zmniejsza realną kwotę możliwości pomocowych z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. 
	Zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych dokonane w ustawie z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw wniosły zwiększenie limitów zwolnień przedmiotowych wypłacanych z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, co przy zamrożeniu odpisów nie przyniesie oczekiwanego efektu w postaci zwiększenia puli środków pomocowych. Będzie to miało konsekwencje w postaci braku odpowiedniego zaspokajania potrzeb socjalnych pracowników i ich rodzin w sytuacjach związanych z wydatkami i nadzwyczajnymi sytuacjami będącymi skutkiem epidemii COVID-19.W środku prowadzący obrady Prezydium Przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Piotr Duda

XXV Pielgrzymka autokarowa 
do Skarżyska-Kamiennej
 
	26 września w Sanktuarium Matki Boskiej Ostrobramskiej w Skarżysku-Kamiennej, gościła jubileuszowa XXV Pielgrzymka Pracowników Przemysłu Zbrojeniowego i Lotniczego, w 40-tą rocznicę powstania NSZZ „Solidarność”.
	W uroczystościach udział wzięli pracownicy zakładów pracu-jących na potrzeby wojska, liczne poczty sztandarowe, oraz przedstawiciele władz państwowych i zarządów zakładów przemysłu zbrojeniowego i lotniczego.	
	Pierwszym punktem uroczystości było odsłonięcie tablicy pamiątkowej w 100 rocznicę „cudu nad Wisłą” czyli pokonania armii bolszewickiej w 1920 roku, 100 lecie urodzin Papieża Jana Pawła II oraz rychłej beatyfikacji Prymasa Tysiąclecia Stefana Wyszyńskiego. 	Następnie odbyła się procesja z obrazem i relikwiami bł. księdza Jerzego Popiełuszki – patrona Solidarności, w trakcie której przed tablicami i dębami pamięci zapalano znicze. 
	Końcowym i najważniejszym elementem pielgrzymki była uroczysta Msza święta, pod przewodnictwem Ordynariusza Diecezji Radomskiej biskupa dr Henryka Tomasika, podczas której modlono się za pomyślność pracowników obu branż i ich rodzin.
	Organizatorem pielgrzymki, wspólnie z Proboszczem Sanktuarium Jerzym Karbownikiem, był Przewodniczący Krajowej Sekcji Przemysłu Zbrojeniowego NSZZ „Solidarność” Stanisław Głowacki, który witał przybyłych gości i dziękował za pomoc jej organizacji. 
Wśród uczestników jak co roku obecna była grupa pielgrzymów z Organizacji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A. z Przewodniczącym Komisji Międzyzakładowej Janem Krajewskim wraz ze Sztandarem Związku oraz pracownicy z zakładów: ZPS „Gamrat” Sp. z o.o., Gamrat S.A. i Koła Emerytów i Rencistów. 


Odsłonięcie Obrazu MB Ostrobramskiej


Procesja z Obrazem bł. Ks. Jerzego Popiełuszki, patrona Solidarności


Poczet sztandarowy OM przy „Gamrat” S.A. w składzie:    Andrzej Gustek, Zbigniew Siepkowski, Józef Łodziński


Pielgrzymi z Zakładu Produkcji Specjalnej „Gamrat” Spółka z o.o. w trakcie procesji

Kol. Marian Sikorski zapalił znicz pod tablicą i dębem pamięci ku czci ś.p. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego

Prawo pracy 2020
Wniosek o urlop wypoczynkowy za 2019 trzeba złożyć do końca września, inaczej grozi kara 

	Masz zaległy urlop wypoczynkowy? Pamiętaj, aby złożyć wniosek o zaległe dni do końca września. Pracodawca może wysłać cię na urlop bez pytania o zgodę. I to nawet na 30 dni. Jeżeli odmówisz, szef może obciążyć cię karą finansową.
Wniosek o urlop wypoczynkowy za 2019 rok
	Do końca września 2020 roku należy bezwzględnie złożyć wniosek o zaległy urlop. Jeśli zostały ci dni z 2019 roku, musisz je zgłosić do przełożonego i kadr. Pracodawca musi udzielić ci zgody – nie musisz odebrać zaległy dni do końca września, wystarczy wniosek i potwierdzenie szefa – w innym razie twoja firma może zapłacić grzywnę. Kara wynosi od 1 do 30 tysięcy złotych. Jeśli ty będziesz uchylać się od wykorzystania zaległego urlopu, także ciebie czeka kara finansowa. Pracodawca może obciąć twoją pensję o 1/10.
	Urlopowych zaległości nie powinien lekceważyć ani pracodawca, ani pracownik. Jak wszyscy wiedzą, kodeks pracy gwarantuje prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego w wymiarze 20 lub 26 dni w zależności od stażu pracy pracownika
Warto wiedzieć, że także w tarczy antykryzysowej są zapisy dotyczące odbierania zaległego urlopu. Pracodawca może udzielić  urlopu czasie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, w terminie przez siebie wskazanym i bez konieczności uzyskania zgody pracownika.
	Co ważne, chodzi wyłącznie o urlop zaległy, a nie bieżący. Udzielenie takiego urlopu może nastąpić z pominięciem planu urlopów. Pracodawca może wysłać pracownika na maksymalnie 30 dni.
Zapis wprowadzony do tarczy 4.0 nie pozostawia wątpliwości, że to na pracowniku ciąży obowiązek wykorzystania udzielonego przez pracodawcę urlopu. Sprzeciw pracownika może być przyczyną negatywnych konsekwencji związanych z brakiem realizacji polecenia wydanego przez pracodawcę
	Pamiętajmy, że urlopu nie można się zrzec. A dopiero po 30 września następnego roku kalendarzowego można ubiegać się sądownie roszczeń za zaległy urlop
STANOWISKO NR 2/8/2020
Krajowej Sekcji Przemysłu Zbrojeniowego
NSZZ „Solidarność" z 26.08.2020 r.
Szanowny Panie Premierze 
Powołanie Ministerstwa aktywów Państwowych i przejecie nadzoru nad spółkami p.p.o. było dla nas, pracowników zakładów przemysłu zbrojeniowego pewną oznaką mających zajść zmian i nadzieją.
Z ogromną uwagą śledziliśmy wszystkie działania wokół naszych zakładów i branży. Mieliśmy nadzieję, że dotychczasowe problemy i niedoskonałości w nadzorze zostaną szybko usunięte, że nastąpi nowy ozdrowieńczy impuls dla rozwoju naszych firm. Wielokrotnie  występowaliśmy  o  spotkanie  i  rozmowy  na  temat  strategii funkcjonowania, kierunków rozwoju oraz organizacji i zarządzania branżą. 	Niestety, widocznie inne, ważniejsze grupy, problemy, nie pozwoliły M.A.P, na takie rozmowy.
Pomimo upływu kilku miesięcy (blisko roku) nie doczekaliśmy się na jakiekolwiek kierunkowe propozycje rozwiązań dla naszych firm.
Staraliśmy się być bardzo powściągliwi w wyrażaniu swoich ocen, ze względu na permanentną kampanię wyborczą, co prawdopodobnie zostało odebrane jako nasza słabość.
Krajowa Sekcja Przemysłu Zbrojeniowego NSZZ „Solidarność" oczekuje w trybie pilnym:
opracowania Strategii funkcjonowania przemysłu zbrojeniowego i przyjęcie jej jako dokumentu Rządowego, zatwierdzonego stosowną uchwałą,
określenia precyzyjnych zasad funkcjonowania Zarządu P.G.Z. SA oraz nadzoru nad spółkami tworzącymi Grupę,
podjęcia decyzji w sprawie dekapitalizowania Grupy, realizując Stanowisko Zespołu Trójstronnego ds. Rozwoju Przemysłowego potencjału Obronnego i Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych,
stworzenie warunków prawnych do partycypacji pracowników we wszystkich spółkach Grupy P.G.Z. SA w organach zarządczych spółek.
Deklarujemy swój udział i wykorzystanie dotychczasowych doświadczeń przy opracowywaniu Strategii i innych dokumentów istotnych dla naszej branży. Pomimo powszechnego przekonania o przeznaczeniu ogromnych środków na modernizację Sił Zbrojnych, udział zakładów polskiego przemysłu zbrojeniowego w tym procesie jest śladowy i nie rokuje na przyszłość.
Rada Krajowej Sekcji Przemysłu Zbrojeniowego NSZZ „Solidarność" oczekuje do dnia 15 września 2020 r. na ustalenie dokładnego terminu rozmów w przedstawionych przez nas tematach.
Mamy nadzieję, że nie będziemy zmuszeni po tym terminie do ogłoszenia akcji protestacyjnej w zakładach na terenie całego kraju. 
 
						Przewodniczący SKPZ
						Stanisław Głowacki
Pismo to skierowano także do:
V-ce Premiera Ministra Aktywów Państwowych Jacka Sasina
Ministra Obrony Narodowej Mariusza Błaszczaka
Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego Pawła Solocha
Przewodniczących Sejmowej i Senackiej Komisji Obrony
Przewodniczącego KK NSZZ „Solidarność” Piotra Dudy


Obchody 40 rocznicy powstania NSZZ „Solidarność”

	W dniu 31 sierpnia w całym kraju zorganizowano uroczystości związane z 40 rocznicą powstania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. Centralne obchody odbyły się w historycznej stolicy Związku w Gdańsku. Symbolicznym hołdem oddanym bohaterom sierpnia 1980 było złożenie kwiatów przez Przewodniczącego KK Piotra Dudę wraz zastępcą Tadeuszem Majchrowiczem pod pomnikiem Anny Walentynowicz.
Gościem honorowym obchodów był Prezydent RP Andrzej Duda.
	W trakcie uroczystości głównych na Placu Solidarności, głos zabrał Prezydent RP Andrzej Duda, premier Mateusz Morawiecki, oraz przewodniczący NSZZ Solidarność Piotr Duda. 
Uczestnicy złożyli kwiaty pod Bramą nr 2 Stoczni Gdańskiej. Następnie w korowodzie, wraz ze związkowymi pocztami sztandarowymi, przeszli ulicami centrum Gdańska do Bazyliki pw. św. Brygidy. Mszę świętą odprawił biskup administrator archidiecezji gdańskiej ks. bp. Jacek Jezierski.
	W Jaśle również świętowano rocznicę powstania Solidarności.
W uroczystościach brali m.in. udział: senator Alicja Zając, poseł Maria Kurowska,  Starosta Jasielski Adam Pawluś, burmistrz Jasła Ryszard Pabian oraz samorządowcy z okolicznych gmin. Obecnych było wielu działaczy Solidarności, tych historycznych i obecnych oraz poczty sztandarowe z Huty Szkła Jasło i Gamrat S.A.
	W programie obchodów rocznicowych było otwarcie wystawy plenerowej – 40 lat „Solidarności” koło Liceum Nr 1, która zawiera kilkadziesiąt archiwalnych fotografii, obrazujących historię ruchu solidarnościowego w Jaśle.
Po otwarciu wystawy, uczestnicy uroczystości udali się do pobliskiego kościoła pw. Św. Stanisława, gdzie odprawiono uroczystą Mszę św. której przewodniczył Kanclerz Kurii Diecezjalnej w Rzeszowie ks. dr hab. Piotr Steczkowski.
	Po Mszy św. jej uczestnicy zgromadzili się przed fasadą świątyni, gdzie odsłonięto tablicę pamiątkową, która powstała z inicjatywy Kazimierza Poniatowskiego oraz działaczy „Solidarności” zrzeszonych w Stowarzyszeniu „Solidarni w Jaśle.
Tablicę poświęcił ks. dr Stanisław Marczak. Pod tablicą przemówienia wygłosili prezes stowarzyszenia „Solidarni” Kazimierz Rozenbeiger oraz Paweł Pietrusza – Szef Oddziału ZR w Jaśle, Wiceprzewodniczący Zarządu Regionu Podkarpacie NSZZ „Solidarność”, który odczytał list Przewodniczącego ZR Tadeusza Majchrowicza.
	Na zakończenie uroczystości, pod tablicą upamiętniającą postać ks. Jerzego Popiełuszkę złożono kwiaty i znicze. Wartę honorową wystawili przy niej uczniowie klas mundurowych szkół ponadpodstawowych z Trzcinicy i Kołaczyc.


Centralne obchody w Gdańsku. Przemawia Piotr Duda, pierwszy z lewej Tadeusz Majchrowicz


Otwarcie wystawy Solidarności przez Marię Kurowską Pawła Pietruszę i Kazimierza Rozenbeigera

Odsłonięta tablica w 40 rocznicę powstania Solidarności

Poczet Sztandarowy „Gamrat” od lewej: Andrzej Gustek,     Marian Konieczny i Jan Krajewski
KOMUNIKAT nr 3
Międzyzakładowej Komisji Wyborczej NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A. ws. wyników wyborów uzupełniających na kadencję 2018-2023 

Okręg wyborczy nr 3 
ZAKŁAD PRODUKCJI SPECJALNEJ „GAMRAT” SPÓŁKA Z O.O.

Na podstawie protokołu Okręgowej Komisji Wyborczej przy ZPS „Gamrat” Międzyzakładowa Komisja Wyborcza stwierdza, że w wyborach uzupełniających w Okręgu nr 3 uzyskano następujące wyniki głosowania:
- uprawnionych do głosowania – 62 osoby
- w głosowaniu udział wzięło	  – 48 osób
W tajnym głosowaniu kandydaci uzyskali następującą liczbę głosów ważnych:
I. Przewodniczący Komisji Oddziałowej (Zakładowej) 
posełkiewicz sylwester		- 47

II. Członkowie Komisji Oddziałowej (Zakładowej)   
jurkowski mariusz		- 46	 
LISZKA paweł				- 46
stęgowski mateusz	    	- 45
zając łukasz				- 44

III. Delegaci na Międzyzakładowe Zebranie Delegatów	
kuzak angelika				- 48		 

Międzyzakładowa Komisja Wyborcza NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A. stwierdza, że wszyscy ww. kandydaci uzyskali wymaganą liczbę głosów, w związku z czym zostali wybrani na ww. funkcje.
    Przewodniczący MKW    Jan Krajewski

KOMUNIKAT NR 1
Międzyzakładowej Komisji Wyborczej NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A. ws. przeprowadzenia wyborów uzupełniających w ZPS „Gamrat” Sp. z o.o.

	Informujemy, że w związku z rezygnacją kol. Mirosława Wielgusa (emerytura) z funkcji Przewodniczącego Komisji Oddziałowej(Zakładowej) przy ZPS „Gamrat” Spółka z o.o., istniejącymi wakatami w składzie Komisji Oddziałowej (Zakładowej) oraz potrzebą uzupełnienia liczby delegatów na WZD OM przy „Gamrat” S.A. Międzyzakładowa Komisja Wyborcza podjęła w dniu 17.08.2020 r. Uchwałę o przeprowadzeniu wyborów uzupełniających o treści:

Międzyzakładowa Komisja Wyborcza NSZZ „Solidarność” przy Gamrat S.A. w składzie:
1/ Krajewski Jan		- Gamrat S.A. - przewodniczący
2/ Ślabski Jan			- Gamrat S.A.
3/ Serwa Dariusz		- Tarkett Polska
4/ Bajgrowicz Bogusław	- Solgam
Działając na podstawie Ordynacji Wyborczej NSZZ „Solidarność” oraz Uchwał Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A. uchwala co następuje:
W związku z powstaniem wakatów na funkcjach związkowych oraz zwiększeniem liczby członków Związku postanawia przeprowadzić wybory uzupełniające w Okręgu Nr 3 – Zakład Produkcji Specjalnej „Gamrat” Sp. z o.o. na niżej wymienione funkcje:
Przewodniczącego Komisji Oddziałowej/Zakładowej 
członków Komisji Oddziałowej/Zakładowej – 3 osoby      
    (uzupełnienie do 4 osób )
delegatów na WZD OM przy „Gamrat” S.A. – 5 osób           
    (1 delegat na 6 członków Związku uzupełnienie do 11 delegatów)
Zgodnie z uchwałą Komisji Międzyzakładowej wybory w Okręgu nr 3 odbędą się poza zebraniem w trybie głosowania „z urną”.
Ustala następujący kalendarz wyborczy:
- 21-25 sierpnia zgłaszanie kandydatów
- 26 sierpnia – publikacja listy zgłoszonych kandydatów
- 28 sierpnia – głosowanie tajne nad wyborem na określone funkcje
- 31 sierpnia – publikacja wyników wyborów
Powołuje do przeprowadzenia głosowania Okręgową Komisję Wyborczą w składzie:
Wielgus Mirosław (przewodniczący), Rączka Zbigniew, Sienicki Zbigniew
Zgłoszenia kandydatów należy dokonywać w siedzibie Związku u członków MKW lub członków Okręgowej Komisji Wyborczej na drukach, które posiadają członkowie ww. Komisji, lub na zwykłej kartce. Zgłoszenie powinno zawierać nazwisko zgłaszającego i kandydata, nazwę funkcji na którą kandyduje oraz zgodę na kandydowanie.
Ustala technikę głosowania tajnego polegającą na postawieniu znaku „X” w kratce obok nazwiska kandydata na którego chcemy oddać głos, w liczbie nie większej niż ilość miejsc mandatowych dla danej funkcji.
Za wybranych uznaje się kandydatów którzy uzyskali więcej niż połowę głosów ważnych i znaleźli się na miejscu mandatowym wg największej liczby uzyskanych głosów 

40 lat NSZZ „Solidarność” 
bony wypoczynkowe dla członków Związku

	Zapraszamy do skorzystania z wypoczynku w ośrodkach DOMS w Jarnołtówku, Spale i Zakopanem.        Z bonem zapłacicie Państwo o 200 zł mniej za wszystkie usługi świadczone w naszych obiektach, a w szczególności wyżywienie, noclegi oraz strefę relaksu.
Jak dostać bon o wartości 200 zł na wypoczynek
Bon należny jest każdemu, kto na dzień 15 lipca 2020 r. jest członkiem Związku NSZZ „Solidarność”.
Bony w Organizacji Międzyzakładowej przy „Gamrat” S.A. wydają Przewodniczący Związku w poszczególnych Spółkach: Gamrat, Tarkett, ZPS „Gamrat” i Solgam.
Jeśli nie jesteście Państwo członkiem Związku NSZZ "Solidarność", a chcecie otrzymać bon to należy się zapisać do zakładowej organizacji NSZZ „Solidarność”, a po miesiącu członkostwa otrzymają Państwo bon 200 zł na wypoczynek.
Gdzie można wykorzystać bon i w jakim terminie
Bony można zrealizować w następujących ośrodkach:
Ziemowit w Jarnołtówku www.osrodekziemowit.pl – tel. 605 387 667
Savoy i Żbik w Spale www.savoy.com.pl – tel. 503 033 159
Hyrny w Zakopanem www.hyrny.pl – tel. (18) 201 55 75
     W ośrodku będzie można także realizować państwowe bony turystyczne dla dzieci (500 zł)
Willi Sienkiewiczówka w Zakopanem www.willasienkiewiczowka.pl  – tel. (18) 201 55 75
Bony można wykorzystać w okresie od 1 sierpnia 2020 r. 
do 31 sierpnia 2021 r. 
Jak zarezerwować pobyt
Rezerwacji można dokonać poprzez kontakt e-maila z recepcją wybranego ośrodka lub dzwoniąc telefonicznie. W trakcie rezerwacji należy poinformować o chęci skorzystania z bonu.
Rezerwując poprzez Booking, lub inne portale pośredniczące w sprzedaży usług DOMS nie będzie możliwości realizacji bonu.
Na jakich warunkach można wykorzystać bon
Pobyt minimum dwa noclegi.
Wypoczynek z pełnym wyżywieniem (śniadanie, obiad, kolacja, bądź zamiennie śniadanie i obiadokolacja).
    Jedna osoba nie może posiadać więcej niż jeden bon i nie można go zamienić na gotówkę
Czy bon łączy się z innymi promocjami DOMS
Posiadacze elektronicznej legitymacji NSZZ „Solidarność” otrzymują dodatkowo 10% rabatu przy dokonaniu rezerwacji i po okazaniu legitymacji w trakcie rejestracji w recepcji. Rabat dotyczy wyłącznie posiadacza legitymacji.
Pytania ws. ww. oferty prosimy kierować w pierwszej kolejności poprzez adres e mail: solidarnosc@doms.com.pl
Ewentualnie prosimy o kontakt z telefoniczny z naszymi opiekunami klienta dostępnymi dla Państwa w godz. 8-16 od poniedziałku do piątku pod numerem telefonu 18 201 27 63Zebranie Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A.

	W dniu 20 lipca w siedzibie Związku odbyło się zebranie członków Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność”. 
Wśród tematów jakie znalazły się w porządku obrad należy wymienić:
informacja Przewodniczącego KM Jana Krajewskiego o działaniach Związku za okres od poprzedniego posiedzenia
informacja Przewodniczących KZ Spółek na temat działalności i problemów wymagających podjęcia określonych działań,
informacja J. Krajewskiego z obrad Zarządu Regionu w Krośnie, które odbyło się w dniu 10 lipca
podjęcie uchwał ws. udzielenia pełnomocnictw do reprezentowania Związku
podjęcie uchwały ws. wydatkowania środków finansowych
40 rocznica powstania Solidarności: z powodu coronawirusa COVID 19 odwołano planowany na 29 sierpnia koncert na Stadionie Narodowym. Z tej okazji każdy członek Związku otrzyma bon wypoczynkowy o wartości 200 zł do wykorzystania w ośrodkach Spółki „DomS” należących do NSZZ „Solidarność”. Bon ten Mogą też otrzymać osoby, które się zapiszą do Związku.
sprawy różne i wolne wnioski

Andrzej Duda Prezydentem Polski

	Wybory prezydenckie wygrał kandydat wspierany i popierany przez Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”. Prezydent przyjazny pracownikom, dzięki któremu udało się naszemu Związkowi wprowadzić wiele dobrych rozwiązań dla polskich pracowników i polskich rodzin.
	Prezydent Andrzej Duda, z którym „Solidarność” - największa, najsilniejsza i najlepiej zorganizowana grupa społeczna w Polsce podpisała kolejną umowę programową - jest gwarantem, że tych dobrych rozwiązań będzie więcej, a te które mamy, zostaną zachowane.
	Dziękuję wszystkim członkom i sympatykom naszego Związku, którzy oddali swój głos na prezydenta Andrzeja Dudę. To jedyny kandydat, który zabiegał o nasze poparcie i swoją działalnością udowodnił, że jest człowiekiem wiarygodnym. Mam nadzieję, że wszystkie siły i ugrupowania polityczne w Polsce wyciągną z tego wnioski na przyszłość.
	W imieniu NSZZ „Solidarność” gratuluję Prezydentowi ponownego wyboru i życzę dalszej owocnej współpracy dla dobra polskich rodzin i pracowników.

					Przewodniczący Komisji Krajowej 
					NSZZ „Solidarność

Komisja Krajowa

Pole tekstowe: Inne strony
Pole tekstowe: 
Piękna jest radość w Święta, ciepłe są myśli o bliskich, niech pokój, miłość i szczęście otoczy dzisiaj Was wszystkich, a Nowy Rok spełni wszystkie           plany i marzenia


Życzy na Boże Narodzenie 2021 r.
ORGANIZACJA MIĘDZYZAKŁADOWA NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”
PRZY „GAMRAT” S.A.Zebranie Zarządu Regionu Podkarpacie w Krośnie

	W dniu 6 września w siedzibie ZR Podkarpacie NSZZ „Solidarność” w Krośnie odbyło się zebranie członków Zarządu Regionu. Zebranie prowadził Przewodniczący ZR, Wiceprzewodniczący Komisji Krajowej Związku kol. Tadeusz Majchrowicz. Było to pierwsze posiedzenie po ponad rocznej przerwie spowodowane pandemią COVID 19. W tym czasie decyzje Zarząd Regionu podejmował w trybie zdalnym.
	Gościem zebrania była Pani Barbara Kiełt Okręgowy Inspektor Pracy w Rzeszowie. Przedstawiła ona informację na temat działalności PIP oraz roli Społecznej Inspekcji Pracy w zakładach pracy. 
Następnie odpowiadała na pytania członków Zarządu Regionu, w tym od Jana Krajewskiego z Organizacji Międzyzakładowej przy „Gamrat” S.A.
Poza tym Zarząd Regionu podejmował następujące tematy:
Informacja Przewodniczącego i Zastępców o działalności ZR oraz Prezydium
przedstawienie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego ZR za pierwsze półrocze
proces tworzenia koncernu multienergetycznego ORLEN oraz kwestia połączenia Orlenu z Lotosem i PGNiG
kwestie podwyżek dla służby zdrowia i sfery budżetowej oraz planowane akcje protestacyjne
wyjazd na Pielgrzymkę do Częstochowy na Święto Ludzi Pracy w dniach 18-19 września
zbiórka podpisów pod obywatelskim projektem ustawy o emeryturach stażowych
obchody 40 rocznicy powstania Tygodnika Solidarność 14 sierpnia w Sali BHP w Gdańsku 
nadanie tytułu „Zasłużony dla Regionu Podkarpacie” dla 2 osób z Huty Szkła Jasło, m.in.. Dla Przew. KZ Ryszarda Szafarza
przebieg obchodów 41 rocznicy powstania Związku, w Regionie i na szczeblu centralnym
decyzja o zwiększeniu odpisu na ZFŚS na 2022 r. oraz wysokość płacy minimalnej

Sala posiedzeń Zarządu Regionu, w głębi Pani Inspektor Barbara Kiełt i Przewodniczący ZR Tadeusz Majchrowicz

Pielgrzymka Ludzi Pracy do Częstochowy
18-19 września 2021 r.

Coroczne obchody Święta Ludzi Pracy na Jasnej Górze odbędą się w tym roku w dniach 18-19 września.
NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A. organizuje dla członków Związku wyjazd na uroczystości niedzielne, których program przedstawia się następująco:
-  9,30 – wykład Prezesa IPN dr Jarosława Szarka „Wojna z Narodem”
- 10,15 – wspólny różaniec na szczycie Jasnej Góry
- 10,45 – wystąpienie Przewodniczącego KK Piotra Dudy
- 10,55 – przywitanie pielgrzymów przez Przeora Jasnej Góry
- 11,00 – Msza Święta i homilia ks. Abp Marka Jędraszewskiego
Zapisy w biurze Związku do dnia 7 września. Koszt dla członka Związku i rodziny wynosi 20 zł od osoby.
Termin wyjazdu w sobotę 18 września o godz. 23,30 spod Starostwa Powiatowego, następnie przez Osiedle Gamrat i Kołaczyce. 
Powrót w niedzielę ok. godz. 20,00.
Więcej informacji w komunikatach na tablicach ogłoszeń        lub pod nr tel. 534 650 82841 rocznica powstania „Solidarności”

	31 sierpnia w Jaśle odbyły się jak co roku obchody rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych i powstania NSZZ „Solidarność”. Rozpoczęcie nastąpiło w budynku Zespołu Szkół nr 4 uroczystym otwarciem Izby Pamięci NSZZ „Solidarność” im. Jerzego Polaka, działacza jasielskiej „Solidarności” oraz na emigracji w USA.
Następnie w Kościele pw. św. Stanisława BM odprawiona  została uroczysta Msza św. koncelebrowana w intencji Ojczyzny, aresztowanych, internowanych i zmarłych działaczy „Solidarności”.
Eucharystii przewodniczył Kanclerz Kurii Rzeszowskiej ks. Piotr Steczkowski, zaś homilię wygłosił ks. dr Stanisław Marczak, były kapelan jasielskiej „Solidarności” i Honorowy Obywatel Miasta Jasła.
	Po Mszy św. przy tablicy upamiętniającej Kapelana Solidarności, męczennika bł. ks. Jerzego Popiełuszko złożono wiązanki kwiatów. W imieniu NSZZ „Solidarność” kwiaty złożył Przewodniczący Zarządu Regionu Podkarpacie Tadeusz Majchrowicz w asyście swoich zastępców: Krzysztofa Fala, Lucjana Fejkla i Pawła Pietruszy.
	Uroczystość uświetniły swoją obecnością Poczty Sztandarowe Organizacji Związkowych NSZZ „Solidarność” z GAMRATU, Huty Szkła i Zakładu Gazowniczego w Jaśle.
Gościem honorowym tegorocznych obchodów była Pani Aleksandra Polak-Jackson, córka śp. Jerzego Polaka wraz z rodziną.


Msza Święta koncelebrowana

Poczet sztandarowy Organizacji Międzyzakładowej przy „Gamrat” S.A. w składzie: Jan Krajewski, Marian Konieczny, Andrzej Gustek

Przewodniczący Zarządu Regionu Podkarpacie Tadeusz Majchrowicz przemawia pod tablicą ku czci bł. Ks. Jerzego Popiełuszki

Wiązanki kwiatów i wieńce pod tablicą upamiętniającą męczeńską śmierć bł. Ks. Jerzego Popiełuszki

Rozmowy na temat Regulaminu premiowania 
w Tarkett Polska

	W dniu 19 sierpnia w Oddziale Tarkett w Jaśle odbyło się spotkanie Dyrektora Pana Marka Skalskiego wraz z kierownictwem, z przedstawicielami związków zawodowych tj: Janem Krajewskim i Dariuszem Serwą NSZZ „Solidarność” oraz Wacławem Mikrutem i Mirosławem Pniakiem z ZZ „Chemik”. 
	Przedmiotem spotkania był projekt Regulaminu premiowania dla pracowników Spółki oparty o poziom produktywności i jakości na poszczególnych liniach produkcyjnych oraz realizacji zadań w działach pomocniczych. 
Przedstawiciele związków zawodowych położyli nacisk na ustalenie realnych kryteriów od których uzależniony będzie poziom premii miesięcznej. 
Dyrektor Skalski i kadra kierownicza liczy, że nowe zasady premii wpłyną motywująco na Załogę, co przełoży się na podniesienie wydajności i jakości pracy. 
	Efektem spotkania, jak też wcześniejszych rozmów jest obniżenie progów od których uzależniona jest wysokość premii. Regulamin dla działów produkcyjnych przewiduje do 10 % premii za realizację planów produkcji, a do 5 % uzależnione jest od współczynnika jakości, czyli w sumie do 15 % płacy zasadniczej miesięcznie. 
Dla działów pomocniczych wysokość premii wynosi również do 15 % i jest uzależniona od realizacji postawionych zadań i różnorodnych współczynników określających kompetencje i zaangażowanie pracowników.

ŚWIADCZENIA FINANSOWE
dla członków NSZZ „Solidarność” 
w Organizacji Międzyzakładowej przy „Gamrat” Spółka Akcyjna,
   ze Spółek: „Gamrat”, „Terkett Polska” Oddział w Jaśle, ”Solgam”, Zakład Produkcji Specjalnej „Gamrat”
Obowiązujące w roku 2021

500 zł - urodzenie dziecka/adopcja
300 zł – śmierć członka Związku
200 zł – śmierć członka rodziny ( rodzice, teściowie, dzieci, współmałżonek)
300 zł – odprawa emerytalno-rentowa, świadczenie przedemerytalne
100 zł – odwiedziny chorego członka Związku (chorobowe powyżej 14 dni)
200 zł – karty podarunkowe „Biedronka” ( Wielkanoc, Boże Narodzenie)
Zapomogi losowe – bezzwrotne
do 1000 zł chwilówki bezodsetkowe z możliwością spłaty max. 10 rat
dopłaty do wyjazdów na wycieczki, pielgrzymki, manifestacje, integracje
Pamiętaj, pracodawca przy negocjacjach ws. podwyżek płac lub innych świadczeń dla pracowników, bierze głównie pod uwagę liczbę członków związków, jako wyznacznik ich potencjalnej siły, dlatego warto dać związkom kredyt zaufania i być wśród ich członków.
Należy odrzucić błędną tezę, że po co być w związkach, jak i tak obejmie mnie to co związki wywalczą, bo niskie uzwiązkowienie prowadzi do niższych efektów ich działań.


Wycieczka do Bukowiny Tatrzańskiej 
i Zakopanego

	W dniu 7 sierpnia NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A. zorganizował dla członków Związku wraz z rodzinami wyjazd na baseny geotermalne do Bukowiny Tatrzańskiej oraz do stolicy naszych Tatr, Zakopanego. 
W wycieczce wzięło udział 52 osoby ze Spółek: Gamrat, Tarkett, Solgam i Zakład Produkcji Specjalnej. 
Pogoda była udana, co pozwoliło uczestnikom w pełni skorzystać z atrakcji jakie są przygotowane dla turystów odwiedzających Polskie Góry. 


Baseny geotermalne w Bukowinie Tatrzańskiej

Dolina Pięciu Stawów w Tatrach

Nabożeństwo Fatimskie w Miejscu Piastowym

	Jak co roku w pierwszą sobotę sierpnia w Sanktuarium Św. Michała Archanioła i Bł. Bronisława Markiewicza w Miejscu Piastowym odbyło się Pokutne Nabożeństwo Fatimskie współorganizowane przez Zarząd Regionu Podkarpacie NSZZ „Solidarność” w Krośnie. 
	W programie uroczystości były: Różaniec, Droga Krzyżowa, Msza Święta oraz uroczysta procesja z Krzyżem. Mszy Św. przewodniczył J.E. Biskup Pomocniczy Archidiecezji Przemyskiej Stanisław Jamrozek. 
Obecny na Nabożeństwie Przewodniczący Zarządu Regionu Podkarpacie Tadeusz Majchrowicz po Komunii Św., klęcząc przed Figurą Fatimskiej Pani, odczytał akt zawierzenia Jej, wszystkich ludzi pracy i ich rodziny. 
	W nabożeństwie oprócz licznie zgromadzonych wiernych obecne były sztandary NSZZ „Solidarność” Regionu Podkarpacie oraz zakładów pracy, w tym z Organizacji Międzyzakładowej przy „Gamrat” S.A. w składzie: Marian Konieczny, Andrzej Gustek, Tadeusz Pisz. 


Msza Święta pokutna na ołtarzu polowym

Homilia bpa Stanisława Jamrozka. 
Z prawej Sztandar Solidarności z Gamratu

Czoło procesji, w tle Sanktuarium

Krzyż Św. niesiony przez członków Solidarności 
w trakcie procesji

Spotkanie Koła Emerytów

	W dniu 22 lipca w Zajeździe Pod Goleszem odbyło się spotkanie członków Koła Emerytów i Rencistów NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A. Wcześniej na Cmentarzu w Dąbrówce złożono znicze i kwiaty na grobie ś.p. Adama Dzioka, byłego Przewodniczącego Koła, zmarłego w ubiegłym roku oraz jego żony Marii która również krótko po nim odeszła z tego świata. 
W spotkaniu tym uczestniczyli ponadto: Wiceprzewodniczący Zarządu Regionu Podkarpacie Szef Oddziału w Jaśle kol. Paweł Pietrusza, Przewodniczący Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A. Jan Krajewski oraz członkowie Prezydium Związku Dariusz Serwa i Wiesław Martowicz. P. Pietrusza przekazał zebranym pozdrowienia od Przewodniczącego ZR Tadeusza Majchrowicza, który nie mógł uczestniczyć w spotkaniu z powodu ważnych spraw służbowych. W jego imieniu wręczył Emerytom i Rencistom albumy z okazji 40-lecia Związku „Wybieram Solidarność”. 
W trakcie spotkania dokonano także wyboru nowego Przewodniczącego Koła którym został kol. Zbigniew Siepkowski.

Grono uczestników z albumami „Wybieram Solidarność”. Pierwszy z lewej Wiceprzewodniczący Zarządu Regionu Paweł Pietrusza, dalej Przewodniczący KM Jan Krajewski, w dolnym rzędzie drugi od prawej nowy Przewodniczący Koła Zbigniew Siepkowski

Członkowie Koła Emerytów i Rencistów oraz zaproszeni goście.       Z lewej Janina Zabawa, z prawej: Zofia Maguda, Czesława Węgrzyn, Danuta Marszałek

Od lewej: Dariusz Serwa, Wiesław Martowicz, Andrzej Gustek, Paweł Pietrusza, Anna Rak, Maria Kras

Od prawej: Tadeusz Pisz, Anna Grasela, Zbigniew Grasela,        Jan Barzyk, Mieczysław Madej

Od lewej: Józef Łodziński, Marek Hajduk, Wiesław Tutro,   Zbigniew Siepkowski, Halina Siepkowska

Porozumienie ws. podwyżek wynagrodzeń 
w ZPS „Gamrat” Sp. z o.o.

	W dniach 5 i 8 lipca b.r. odbyły się rozmowy przedstawicieli Związku Zawodowego „Solidarność” z Zarządem Zakładu Produkcji Specjalnej „Gamrat” Spółka z o.o. na temat podwyżek wynagrodzeń.
Ze strony Związku w rozmowach udział wzięli:
- Sylwester Posełkiewicz – przewodniczący Komisji Zakładowej ZPS, oraz członkowie KZ Henryk Liszka, Łukasz Zając i Paweł Liszka
Stronę Zarządu reprezentowali:
- Andrzej Cholewiak – Prezes Zarządu, Krzysztof Zimiński – Członek Zarządu i Marta Mocek – Główna Księgowa
	W toku rozmów Prezes A. Cholewiak przedstawił aktualną sytuację finansową i produkcyjną Spółki oraz plany na najbliższe miesiące. Stwierdził, że obecne rozmowy są realizacją ustaleń ze spotkania, które odbyło się w dniu 26 stycznia 2021 r. 
	Strona związkowa zgłosiła postulat wzrostu płac o 400 zł brutto. Zarząd Spółki argumentując to niepewną prognozą na przyszłość, wyraził zgodę na podwyżkę średnio 250 zł brutto na pracownika. 
O wysokości podwyżki danego pracownika, w ramach określonych widełek, będą decydować bezpośredni przełożeni biorąc pod uwagę posiadane kwalifikacje, zaangażowanie i absencję w pracy. 
Dodatkowo Zarząd Spółki będzie dysponował określoną pulą środków, którą rozdysponuje pomiędzy podległych pracowników wg. własnych kryteriów.
	Podwyżki wynagrodzeń będą obowiązywać od 1 lipca br. Ustalono także, że kolejne spotkanie przedstawicieli Związku z Zarządem Spółki odbędzie się w sierpniu b.r.


Przebieg negocjaci płacowych 
w Gamrat S.A.

1 lutego 2021 r. odbyło się spotkanie przewodniczących związków zawodowych działających w „Gamrat” S.A. tj. Jana Krajewskiego NSZZ „Solidarność” i Wacława Mikruta ZZ „Chemik” z Zarządem Spółki z osobach: Jerzy Pachana Dyrektor Generalny i Zbigniew Syzdek Dyrektor Ekonomiczny. Przedstawiciele związków oznajmili, że zgodnie z porozumieniem zawartym w 2019 r. podwyżki wynagrodzeń dla pracowników Gamrat S.A. powinny wejść w życie od 1 lipca br. jednocześnie wyrażając gotowość do podjęcia negocjacji w tej sprawie. Członkowie Zarządu nie negując potrzeby dokonania podwyżek, zaproponowali podjęcie rozmów w tej sprawie po uzyskaniu wyników finansowych Firmy za I kwartał 2021 r., gdyż istnieją problemy z surowcem oraz następują znaczne wzrosty ich cen, co może przełożyć się na sytuację Spółki. Związkowcy przyjęli do wiadomości takie stanowisko Zarządu.
2 marca związki zawodowe, mając na uwadze zgłaszane postulaty grup pracowników, zwróciły się do Zarządu „Gamrat” S.A. z pismem, aby przy planowanych podwyżkach wynagrodzeń uwzględnić takie kwestie jak: wzrost premii frekwencyjnej, pozostawanie w działach potrącanej premii uznaniowej do podziału pośród pozostałych pracowników, zrównanie dodatków brygadzistowskich, wprowadzenie dodatku za pracę w ruchu ciągłym. W piśmie związki zaznaczyły, że podwyżka wynagrodzeń powinna obejmować jednak przede wszystkim płacę zasadniczą.
27 maja odbyło się spotkanie ws. podwyżek płac w którym uczestniczyli ze strony Zarządu Gamrat S.A.: Jerzy Pachana Dyrektor Generalny, Zbigniew Syzdek Dyrektor Ekonomiczny oraz Barbara Kozak Kierownik Działu Kadr i Plac. Stronę związkową reprezentowali: NSZZ „Solidarność” – Jan Krajewski, Jan Ślabski, Jan Sokołowski, Maria Żuklińska oraz ZZ „Chemik”: Wacław Mikrut. Renata Szlachta, Grażyna Gomółka. Związki zawodowe przedłożyły na ręce Zarządu stanowisko wspólne postulujące wzrost płac zasadniczych, uwzględniające staż pracy pracowników. Dyrektor Pachana stwierdził, że Zarząd nie może się w tym momencie odnieść do tego stanowiska, gdyż wymaga to dokonania stosownych wyliczeń oraz oceny skutków postulowanych podwyżek na sytuację Spółki. Ocenił, że zawarte w propozycjach związków podwyżki są bardzo wysokie, wymagające konsultacji z organami nadzoru właścicielskiego. W sprawie podwyżek odbyła się następnie szeroka dyskusja, gdzie każda ze stron prezentowała swoje argumenty. Zarząd oświadczył, że podwyżki płac są planowane oraz że w nieodległym terminie odniesie się do propozycji płacowych wysuniętych przez związki. Zarząd poinformował także, że po połowie czerwca w Spółce będzie gościł Pan Krzysztof Moska, który jako współudziałowiec Gamrat S.A. i Lentex S.A. (właściciel większościowego pakietu akcji Gamrat S.A.) chętnie spotka się ze związkami, aby omówić sytuację w Firmie.
1 lipca doszło do spotkania Pana Krzysztofa Moski oraz Zarządu Gamrat S.A. tj. Jerzego Pachany, Zbigniewa Syzdka i P. Barbary Kozak z przedstawicielami związków zawodowych w osobach: NSZZ Solidarność – Jan Krajewski, Jan Ślabski, Jan Sokołowski, Maria Żuklińska, ZZ „Chemik”- Wacław Mikrut, Renata Szlachta, Grażyna Gomółka, Marek Olbrot. Podczas spotkania Pan Moska stwierdził że sytuacja rynkowa jest obecnie niepewna, ze względu na braki i wzrost cen surowców oraz możliwą IV falę COVID i kolejny lock down. Stwierdził też, że Gamrat realizuje kosztowny program inwestycyjny, aby w przyszłości móc istnieć i się nadal rozwijać. Następnie odbyła się dyskusja na temat postulatów płacowych przedstawionych przez związki zawodowe w stanowiskach wspólnych z dnia 2 marca i 26 maja br. Zarząd Spółki przedstawił propozycję porozumienia w sprawie podwyżek płac o mocą od 1 lipca 2021 r. zawierające sposób wyliczenia nowej wysokości płac zasadniczych tj. 2500 zł kwota bazowa+ 1 % za każdy rok pracy w Gamrat max, 35 % oraz kwotę minimalnego wynagrodzenia zasadniczego w „Gamrat” S.A. na poziomie 3.200 zł brutto. Związki zawodowe po odbyciu narady we własnym gronie zaakceptowały propozycję Zarządu. W porozumieniu znalazł się także zapis aby płace pracowników posiadających kwalifikacje istotne z punktu widzenia interesu Spółki były ustalane przez Zarząd Spółki w trybie indywidualnym. Ustalono także podwyżkę najniższych dodatków brygadzistowskich oraz przyjęto zasadę, że premia uznaniowa (realizacja planu) potrącona pracownikom pozostaje w dziale/dywizji do rozdysponowania wśród pozostałych pracowników.
2 lipca w siedzibie Spółki nastąpiło podpisanie Porozumienia o wzroście płac przez Zarząd Spółki w osobach: Jerzy Pachana i Zbigniew Syzdek oraz Przewodniczących związków Jana Krajewskiego - Solidarność i Wacława Mikruta - ZZ „Chemik”.

Przebieg negocjacji płacowych w Tarkett Polska
oraz uzgodnione zasady podwyżek

29 marca związki zawodowe działające w Tarkett Polska wystąpiły z pismem do Dyrektora Oddziału w Jaśle, Pana Marka Skalskiego, w związku z brakiem działań ws. podwyżek wynagrodzeń, wyrażając zaniepokojenie i domagając się informacji o planach w tej kwestii.
10 maja Dyrektor Skalski udzielił odpowiedzi związkom zawodowym, informując, że część pracowników otrzymała podwyżki od 1.01.2021 w związku z wzrostem płacy minimalnej oraz że trwają oceny pracownicze i że „zostaną wybrane kluczowe/strategiczne osoby z firmy, których wysokość płacy ulegnie zmianie”. Dla wszystkich pracowników rozważane jest wprowadzenie dodatku za brak absencji chorobowej oraz dodatkowo 5 % premii za realizację zadań powyżej wyznaczonego celu.
9 czerwca związki zwróciły się z kolejnym pismem z postulatem podjęcia pilnych rozmów na temat podwyżek płac, gdyż pomimo zapewnień, związki zawodowe nie otrzymały konkretnych propozycji, ani nie został wyznaczony termin negocjacji płacowych.
16 czerwca Dyrektor Skalski udzielił obszernej odpowiedzi na stanowisko związków, przedstawiając podejmowane w poprzednich latach działania na rzecz podnoszenia płac pracowniczych, informując m.in. że płace w Spółce wzrosły    w latach 2015-2020 średnio o 63 % a w grupie pracowników bezpośrednio produkcyjnych o 70 %. Przedstawił też szereg wskaźników i porównań do wzrostu średniej płacy krajowej     i stopy inflacji. W piśmie tym, zaproponował także termin negocjacji na dzień 21 czerwca.
21 czerwca odbyły się negocjacje płacowe, w których uczestniczyli: Ze strony Zarządu Pan Marek Skalski oraz Agnieszka Surmacz HR Menager. Stronę związkową reprezentowali: NSZZ „Solidarność”: Jan Krajewski, Dariusz Serwa, Wiesław Martowicz – ZZ „Chemik”: Wacław Mikrut, Mirosław Pniak. Zarząd przedstawił propozycję wzrostu płac obejmującą: wprowadzenie 100 zł premii za brak absencji chorobowej oraz 5 % dodatkowej premii. Odbyła się długa dyskusja, w której każda ze stron przedstawiała swoje argumenty. Związki stały na stanowisku, że proponowane podwyżki są zbyt niskie, jednak swoje stanowisko przedstawią na kolejnym spotkaniu po dokonaniu konsultacji.
23 czerwca odbyła się kolejna tura negocjacji. Związki zawodowe przedstawiły stanowisko zakładające premię za brak absencji – 200 zł, podwyżkę płacy zasadniczej – 100 zł oraz akceptację dla wzrostu premii o 5 %. Nie udało się jednak w tym dniu uzgodnić treści porozumienia, gdyż Dyrektor Skalski bronił swojej propozycji wynikającej z planów Grupy Tarkeett. Propozycja Zarządu zakładała wzrost średniej płacy o 7,7 %, natomiast związki wnioskowały wzrost o 13 %.
24 czerwca pojawiła się propozycja ze strony Zarządu wyrażająca zgodę na podwyżkę wynagrodzeń o 100 zł od 1 lipca, jednak bez wyrównania od 1 stycznia. Natomiast osoby które w tym roku już otrzymały podwyżkę, jednak mniejszą niż 100 zł, dostaną wyrównanie do tej kwoty. Ws. premii absencyjnej Zarząd podtrzymał propozycję kwoty 100 zł. Ustalono, że w dniu 28 odbędzie się kolejne spotkanie celem wynegocjowania porozumienia.
28 czerwca Zarząd przedstawił projekt porozumienia, do którego związki zaproponowały poprawki tzn. aby podwyżka płacy zasadniczej obowiązywała od 1 czerwca i wzrost premii o 5 % nastąpił od 1 lipca. Na pierwszą propozycję Dyrektor Skalski wyraził zgodę, a w sprawie premii przyjęto kompromisowe rozwiązanie tzn, od 1 lipca premia wzrośnie o 2,5 % a od       1 sierpnia o 5 %, przy realizacji założonych zadań. Ostatecznie  w tym dniu podpisano porozumienie ws. wzrostu wynagrodzeń, które zakłada średni wzrost wynagrodzenia o około 10,4 %.   
Porozumienie podpisali: 
Członek Zarządu Tarkett Polska Marek Skalski i Przewodniczący związków zawodowych: Jan Krajewski (Solidarność) i Wacław Mikrut (ZZ Chemik).
STANOWISKO NR 3/8/2021
Krajowej Sekcji Przemysłu Zbrojeniowego 
NSZZ „Solidarność" z dn. 14.06.2021
Rada Krajowej Sekcji Przemysłu Zbrojeniowego NSZZ „ Solidarność" wielokrotnie zwracała uwagę na szereg zagrożeń dla sektora obronnego w Polsce.
Pomimo znacznego zaangażowania finansowego ze strony Rządu Rzeczpospolitej Polskiej istnieje duże zagrożenie terminowej realizacji zobowiązań zakładów w stosunku do ministerstwa obrony narodowej.
Istnieje zagrożenie terminowej realizacji programu modernizacji Sił Zbrojnych. Kluczowym powodem jest brak właściwego doboru kadry zarządzającej oraz stabilizacji zarządzania.
Dotychczas nie stosowano kryteriów kompetencji kadry a poważania poszczególnych grup nacisku i „kolesiostwa". Mamy nadzieję, że rozdział „kołesiostwa" zostanie zakończony.
Brak stabilizacji kadry zarządzającej i jej kompetencji odbijał się też na dialogu społecznym. W wielu firmach dochodziło do łamania podstawowych interesów pracowniczych.  Pracownicy byli zwalniani bezpodstawnie w trybie Art.52 kp
Pandemia Covid 19 spowodowała ustanie tak naprawdę dialogu społecznego w ramach Zespołu Trójstronnego ds. Rozwoju Przemysłowego Potencjału Obronnego i Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych.
Rada Sekcji wielokrotnie wskazywała na brak rozwiązań systemowych dotyczących sektora obronnego. Bez wsparcia finansowego procesu naprawczego istnieje duże zagrożenie funkcjonowania przemysłu obronnego w Polsce. Dotychczasowe doświadczenie mądrej i rozsądnej polityki wsparcia ( np. Stalowa Wola ) przynoszą efekty.
Strona społeczna w ramach Zespołu Trójstronnego wnosiła do Rządu RP o dokapitalizowanie PGZ celem przeprowadzenia procesu uzdrowienia sektora. Do dziś nie otrzymaliśmy żadnego wsparcia finansowego ani jakiejkolwiek odpowiedzi. 
Oczekujemy:
Bezwarunkowego przywrócenia do pracy osób zwolnionych w trybie art. 52 kp z naruszeniem zasad i godności pracowniczej.
Dokapitałizowania PGZ ł przeznaczenia tych środków na procesy konsolidacji i naprawy sektora.
Opracowania i wdrożenia Programu Konsolidacji zakładów p.p.o,, którego realizacja zostanie zagwarantowana w odpowiednich dokumentach Rady Ministrów,
	Proces pozytywnych zmian został zapoczątkowany przywróceniem nadzoru MON. Mamy nadzieję na kontynuację tych zmian i uwzględnienie naszych uwag. Oczekujemy na propozycję rozwiązań, które pozwoliłyby uspokoić nastroje społeczne i zakończyć trwający spór.

Konwent przewodniczących

	W dniu 7 czerwca br. w Oddziale Zarządu Regionu Podkarpacie NSZZ „Solidarność” w Jaśle, odbyło się spotkanie Przewodniczących Związku z jasielskich zakładów pracy, z Przewodniczącym Zarządu Regionu Podkarpacie, Wiceprzewodniczącym Komisji Krajowej Tadeuszem Majchrowiczem. Organizację Międzyzakładową przy „Gamrat” S.A. reprezentował Jan Krajewski. 
Tematyka spotkania obejmowała:
Organizacja akcji zbierania podpisów pod obywatelskim projektem ustawy o emeryturach stażowych tj. przejście na emeryturę po 35 latach pracy kobiety i 40 latach mężczyźni, bez względu na wiek. Ta sprawa była przedmiotem umowy z Prezydentem Andrzejem Dudą, ale zabrakło woli po stronie koalicji rządzącej aby to wprowadzić w życie. Dlatego potrzebny jest nacisk społeczny, stąd inicjatywa zbierania podpisów i złożenie projektu obywatelskiego w tej sprawie
Organizacja wyjazdu na manifestację do Warszawy organizowaną przez Sekretariat Górnictwa i Energetyki NSZZ „Solidarność” ws. planów działań zagrażających bezpieczeństwu energetycznemu kraju, braku dialogu społecznego i zagrożeniu utraty miejsc pracy w sektorze energetycznym
Termin wykorzystania bonów turystycznych wydanych członkom Związku został wydłużony do 31 grudnia 2021 r.
Jeżeli pandemia COVID 19 nie powróci, to w tym roku planowana jest pielgrzymka Ludzi Pracy do Częstochowy w dniach 18-19 września
Trwają negocjacje dot. poziomu płacy minimalnej w 2022 r., która w pozytywnym scenariuszu może wzrosnąć do 3000 zł brutto (o 200 zł).
W dniu 12 września br. w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie odbędzie się beatyfikacja ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego – Prymasa 1000–lecia

Rozmowy płacowe w „Gamrat” S.A.

	W dniu 27 maja w budynku Zarządu Gamratu odbyło się spotkanie poświęcone informacji na temat bieżącej sytuacji ekonomiczno-finansowej w Gamrat S.A. oraz postulatom związków zawodowych ws. podwyżek płac.
W spotkaniu udział wzięli: 
Ze strony Zarządu Gamrat S.A.: 
Pan Jerzy Pachana Dyrektor Generalny i Pan Zbigniew Syzdek Dyrektor Finansowy oraz Barbara Kozak Kierownik Działu Kadr
Stronę związkową reprezentowali:
NSZZ „Solidarność”: Jan Krajewski Przewodniczący KM oraz członkowie KM Jan Ślabski, Jan Sokołowski i Maria Żulkińska
ZZ „Chemik”: Wacław Mikrut Przewodniczący oraz członkowie Zarządu Renata Szlachta i Grażyna Gomółka
      Członkowie Zarządu „Gamrat” S.A poinformowali przedstawicieli organizacji związkowych o bieżącej sytuacji ekonomiczno-finansowej stwierdzając, że pomimo braków surowcowych i znacznego wzrostu ich cen udało się zrealizować zamierzone cele ekonomiczne.
	Przedstawili także projekty inwestycyjne zaplanowane na bieżący rok, z których najważniejszym jest uruchomienie produkcji rur oraz kompletacja elementów do systemu studni głębinowych. Planowane jest uruchomienie nowej linii do produkcji węży. Prowadzone są także działania mające na celu ograniczenie zużycia energii elektrycznej, m.in. przez instalację oszczędnych systemów oświetlenia oraz montaż paneli fotowoltaicznych.
	Zasadniczym tematem spotkania były jednak sprawy płacowe. Zarząd odniósł się do stanowiska związków zawodowych z dnia 2.03.2021 w którym zawarte zostały propozycje uregulowania niektórych kwestii płacowych w tym m.in. wzrost premii frekwencyjnej o 100 zł. Związki zawodowe przekazały Zarządowi kolejne stanowisko, w którym zawarte zostały postulaty wzrostu poziomu płac zasadniczych. 
Dyrektor Jerzy Pachana stwierdził, że Zarząd musi przeanalizować złożone nowe propozycje i odniesie się do nich na piśmie. 
Dyrektor Zbigniew Syzdek oświadczył również, że po 15 czerwca Pan Krzysztof Moska chciałby się spotkać z przedstawicielami związków zawodowych. 
Związki postulowany także, aby negocjacje ws. podwyżek wynagrodzeń odbywały się corocznie, gdyż następuje znaczny wzrost cen podstawowych artykułów i celowe jest systematyczne waloryzowanie płac pracowników „Gamrat” S.A.

Apel Zarządu Regionu Podkarpacie 

ws. zbiórki podpisów pod projektem Ustawy        o emeryturach stażowych

Drodzy koledzy,
	Do 10 czerwca 2021 r. musimy zebrać 1000 podpisów aby przekazać na ręce Marszałka Sejmu projekt ustawy i zarejestrować Komitet Inicjatywy Obywatelskiej.
	Podpisy można składać u Przewodniczących Komisji Oddziałowych lub biurze Związku. Należy zwrócić uwagę aby czytelnie wpisywać kompletne dane. 
Podpisy należy przekazać najpóźniej do dnia 7 czerwca br. na ręce Przewodniczącego Oddziału Jaśle. 
	Po zarejestrowaniu Komitetu rozpocznie się zbieranie właściwych podpisów w ilości minimum 100.000, aby zgłosić ustawę jako projekt obywatelski.

Manifestacja w Warszawie

W nawiązaniu do Apelu Przewodniczącego Krajowego Sekretariatu Górnictwa i Energetyki, Region Podkarpacie NSZZ „Solidarność” w Krośnie organizuje wyjazd na manifestację, która zaplanowana jest na dzień 9 czerwca 2021 r. (środa) o godz. 12:00 w Warszawie, która rozpocznie się przed Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce, ul. Jasna 14/16a z przemarszem przed siedzibą: Ministerstwa Aktywów Państwowych, Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii oraz Kancelarię Prezesa Rady Ministrów.

	Wyjazd z Jasła z ul. Rynek 18 (koło ZUS) w środę   o godz. 5:00 rano

Koszt wyjazdu będzie pokryty z Funduszu Strajkowego. 
Dodatkowo będzie wypłacany ekwiwalent za posiłek w kwocie 30 zł.

Zapisy są prowadzone w biurze Związku, tel. 491 4785, lub u Przewodniczących Komisji Oddziałowych, do dnia 7 czerwca.

APEL KRAJOWEGO SEKRETARIATU GÓRNICTWA I ENERGETYKI

	W związku z brakiem dialogu społecznego, łamaniem praw pracowniczych i związkowych, zagrożeniem utraty miejsc pracy oraz zagrożeniem utraty bezpieczeństwa i suwerenności energetycznej naszego Kraju, Rada Krajowego Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ „Solidarność" na swoim, posiedzeniu w dniu 24 maja br, podjęła uchwałę o zorganizowaniu w Warszawie akcji protestacyjnej.
	Rozpoczęcie manifestacji nastąpi 09 czerwca 2021 r. o godzinie12,00 przed Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce, ul. Jasna 14/16a, z przemarszem przed siedziby: Ministerstwa Aktywów Państwowych, Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii oraz Kancelarię Prezesa Rady Ministrów.
	Wobec wyżej wymienionych zagrożeń, które dotyczą wszystkich Polaków, w imieniu Krajowego Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ „Solidarność" zwracam się do wszystkich pracowników, nie tylko tych zatrudnionych w branży paliwowo-energetycznej, o wzięcie udziału w organizowanej w dniu 9 czerwca 2021 r, akcji protestacyjnej w Warszawie.

Msza św. za duszę zmarłego Jerzego Polaka

	19 maja 2021 r. w Kościele Św. Stanisława w Jaśle została odprawiona Msza Św. w intencji zmarłego ś.p. Jerzego Polaka, działacza jasielskiej „Solidarności” z lat 1980-81, który zmarł 15 maja br. i został pochowany w Stramford (USA).
Mszy przewodniczył ks. prof. dr hab. Piotr Steczkowski - kanclerz Kurii Rzeszowskiej, natomiast kazanie wygłosił ks. dr hab. Adam Podolski - prof. Uniwersytetu Rzeszowskiego, który przypomniał postać śp. Jerzego oraz Jego postawę życiową z czasów „Solidarności” i później na emigracji w USA. W celebrze uczestniczył także ks. proboszcz Tadeusz Paszek oraz ks. Daniel Midura i ks. Maciej Nowicki z tutejszej parafii. Po Mszy słowo pożegnania wygłosił także członek Prezydium Solidarności „Gamratu” z 1980 roku Wojciech Jankowski
We Mszy uczestniczyły poczty sztandarowe Organizacji Związkowych NSZZ „Solidarność” z Huty Szkła i Gamratu – tj. z zakładów, w których pracował ś.p. Jerzy Polak.
	Ś.p. J. Polak po wprowadzeniu stanu wojennego i delegalizacji Solidarności współorganizował druk oraz kolportaż niezależnych wydawnictw. Będąc z zamiłowania fotografem, przygotowywał materiały wykorzystywane do drukowania wydawanych w Jaśle biuletynów związkowych i innych druków (ulotki, kalendarze, druki okolicznościowe). 19.03.1983 r. został aresztowany i skazany za działalność podziemną. Na mocy amnestii opuścił więzienie w czerwcu 1983. Ze względu na szykany jakie spotykały go w kraju, w 1988 r. udał się na emigrację do USA, gdzie włączył się w działalność polonijną, będąc m.in. szefem Klubu Gazety Polskiej w Stramford.
	Na wniosek koła Solidarni w Jaśle za całokształt działalności Prezydent RP nadał mu Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, który w dniu 9 grudnia 2020 r. wręczył mu Konsul Polski w Nowym Jorku Adrian Kubicki.
	W uroczystości pożegnalnej uczestniczyło liczne grono koleżanek i kolegów zmarłego – Jego sąsiedzi, współpracownicy z zakładów pracy i „Solidarności” oraz Jaślanie, którym zmarły i Jego żona Jolanta pomagali, gdy ci przebywali w USA.Poczet sztandarowy NSZZ „Solidarność” Gamrat S.A.
EMERYTURA ZA STAŻ

	Komisja Krajowa NSZZ Solidarność podjęła decyzję   o skorzystaniu z obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej   w temacie emerytur stażowych - powiedział 7 maja br. podczas konferencji prasowej w Katowicach Piotr Duda, przewodniczący Komisji Krajowej.
	W czasie konferencji przewodniczący Solidarności został zapytany o główne założenia projektu emerytur stażowych oraz o to, czy uda się go przeprowadzić bez reformy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Piotr Duda wskazał, że Fundusz Ubezpieczeń Społecznych nie dopłaci dodatkowych pieniędzy dla osób odchodzących na emeryturę stażową. Wyjaśnił, że te osoby w systemie zdefiniowanej składki, poprzez odprowadzanie składek na ubezpieczenie społeczne, zebrały już na swoich kontach sumę pozwalającą im na pobieranie minimalnej emerytury, wynoszącej dziś 1250 złotych. 
	Piotr Duda zwracał uwagę, że projekt ustawy przygotowany przez Solidarność, który zostanie złożony u marszałek Sejmu “jasno mówi, że jest tylko jedno obostrzenie – 40 lat pracy składowej mężczyzn, 35 lat pracy składkowej kobiet i uzbierany minimalny kapitał”. Tak, aby pracownik czy pracownica, którzy zdecydują się odejść na emeryturę mieli zapewnioną minimalną emeryturę, a państwo nie musiało do niej dopłacać. 
	Szczegóły projektu emerytur stażowych przedstawił członek Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Henryk Nakonieczny. Powiedział on, że w przypadku wprowadzenia emerytur stażowych w 2022 roku i skorzystaniu z nich przez 100 procent uprawnionych, w pierwszym roku na emeryturę stażową mogłoby przejść ponad 200 tys. osób. Z kolei przez pierwsze 5 lat około 570 tys. osób, a potem liczba ta spadłaby poniżej 60 tys. osób rocznie (nadal zakładając, że na emeryturę stażową przeszliby wszyscy uprawnieni). "Należy założyć, że te liczby będą mniejsze, choćby ze względu na ten niezbędny kapitał umożliwiający przejście na emeryturę. W zależności od oceny, to może być od 50 do 70%" - wyjaśniał Nakonieczny.
	Przewodniczący Nakonieczny przypomniał również, że Solidarność już w 2012 roku złożyła projekt dot. zmiany w systemie ubezpieczeń społecznych, który zakładał objęcie pełnym ubezpieczeniem społecznym wszystkich zatrudnionych bez względu na formę zawartej umowy i objęcia ich składkami proporcjonalnie do uzyskiwanych przez nich dochodów. To rozwiązanie przyniosłoby przychody do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w kwocie 15 mld zł rocznie netto.
	Podczas konferencji prasowej przewodniczący Solidarności pytany był również m.in o tematy, w których widzimy różnice zdań pomiędzy rządem, a Solidarnością. Związek w ostatnim czasie mocno krytykuje politykę energetyczną rządu, teraz doszedł temat emerytur stażowych.

W celu zgłoszenia inicjatywy obywatelskiej ws. emerytur stażowych NSZZ „Solidarność” będzie zbierał podpisy wśród pracowników

Stanowisko nr 5/10/21 
z dnia 22.04.2021 r. Zarządu Regionu Podkarpacie NSZZ „Solidarność” w Krośnie
ws. „Europejskiej Strategii Bioróżnorodności do 2030 roku”

Zarząd Regionu Podkarpacie NSZZ „Solidarność” w Krośnie po analizie „Europejskiej Strategii Bioróżnorodności do 2030 roku” i zasięgnięciu opinii ekspertów wyraża głębokie zaniepokojenie przewidywanymi skutkami proponowanych rozwiązań.
Zakładana w przedstawionym projekcie „koncentracja działań w zakresie ochrony bioróżnorodności” polegałaby w rzeczywistości na objęciu ochroną ścisłą znacznych obszarów leśnych – obszar lasów objętych ścisłą ochroną w Polsce zwiększyłby się z obecnych 0,5 mln hektarów do 3 mln hektarów, co stanowi blisko połowę powierzchni leśnej zarządzanej przez Lasy Państwowe, ok. 10% powierzchni lądowej Polski.
Ochrona ścisła według obecnych propozycji zawartych w dokumentach unijnych oznaczałaby de facto wyłączenie tych terenów nie tylko z pozyskiwania drewna, ale także z gospodarki łowieckiej, wędkarstwa, zbierania ziół, owoców lasu.
Oznacza to odejście na tych obszarach od zrównoważonego modelu gospodarowania lasami spełniającymi równocześnie funkcje przyrodnicze, społeczne i gospodarcze (który sprawdza się od dziesiątków lat w Polsce i wielu krajach Unii Europejskiej) na rzecz monofunkcyjnego podejścia do ochrony środowiska przyrodniczego (wyłącznie ścisłej ochrony jego zasobów). Nie zapewni to różnorodności biologicznej i przyrodniczej lasów, spowoduje zmniejszenie kumulacji dwutlenku węgla z atmosfery w środowisku przyrodniczym, zjawiska rozpadu drzewostanów o charakterze klęskowym, powodowane starzeniem lasów i spadkiem odporności na czynniki biotyczne (np. owady) i związane ze zmianami klimatu, zwłaszcza z niedoborem wody w przyrodzie.
Wprowadzenie „Europejskiej Strategii Bioróżnorodności do 2030 roku” to również przewidywana katastrofa w wymiarze społeczno-gospodarczym, głównie dla społeczności wiejskich, których źródła egzystencji związane są z lasem i sektorem leśno-drzewnym. Szacuje się, że wprowadzenie strategii pozbawi pracy min. 200 tys. osób zatrudnionych bezpośrednio w branży drzewnej. Ograniczenie lub też likwidacja produkcji dotknie 90% firm zlokalizowanych na obszarach wiejskich Podkarpacia.
Dodatkowo, niewystarczająca ilość surowca doprowadzi do konieczności importu drewna z terenów spoza UE, gdzie gospodarka leśna ma często znamiona gospodarki rabunkowej.
Poprzez Komisję Krajową NSZZ „Solidarność” wzywamy Polski Rząd do podjęcia w kompetentnych strukturach Unii Europejskiej pilnych działań w kierunku odrzucenia tego szkodliwego projektu lub zmianę celów określonych w Strategii Leśnej UE. Apelujemy o to w imię polskiej racji stanu, ochrony polskich lasów, zagrożonych likwidacją zakładów pracy, miejsc pracy pracowników i ich rodzin.

Solidarność nie odstąpi od postulatu 
emerytur stażowych !

Wprowadzenie emerytur stażowych to jest dla nas najważniejszy postulat i od tego związek zawodowy Solidarność nie odstąpi – zadeklarował w piątek szef Solidarności Piotr Duda. W ciągu kilku tygodni związek ma przedstawić ścieżkę dojścia do tego, by projektem zajął się Sejm.
Wprowadzenie emerytur stażowych, z których kobiety mogłyby korzystać po 35 latach opłacania składek emerytalnych, a mężczyźni po 40 latach (bez względu na wiek), było jednym z punktów umów programowych, jakie Solidarność zawarła w kampanii prezydenckiej 2015 i 2020 r. z Andrzejem Dudą.
Podczas konferencji prasowej w Katowicach w dniu 23 kwietnia przewodniczący Solidarności przypomniał, że w 2015 r., gdy z inicjatywy prezydenta Dudy obniżano wiek emerytalny, w projekcie stosownej ustawy mowa była również o emeryturach stażowych, jednak na ich wprowadzenie nie zgodziła się wówczas – jak mówił Piotr Duda – Zjednoczona Prawica.
„Dzisiaj widzimy, że i Zjednoczona Prawica, ale także Pałac Prezydencki jest w tym temacie pasywny. Dlatego związek zawodowy Solidarność w najbliższych kilku tygodniach przedstawi swoją drogę dojścia do sytuacji, w której (…) ten gotowy, przygotowany przez „S” projekt, znajdzie swoje miejsce - czyli w parlamencie zostanie przegłosowany przez posłów i wejdzie w życie”– zadeklarował przewodniczący Solidarności.
„To jest dla nas najważniejszy postulat i od tego związek zawodowy Solidarność nie odstąpi”– zapewnił.
KOMUNIKAT nr 3
Zakładowej Komisji Wyborczej ZSIP w „Tarkett Polska” Oddział w Jaśle
z dnia 21 kwietnia 2021 r. ws. wyników głosowania tajnego
Zakładowa Komisja Wyborcza informuje, że w głosowaniu tajnym nad wyborem Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy w „Tarkett Polska” Oddział w Jaśle,     na 4 letnią kadencję w latach 2021-2025, uzyskano następujące wyniki:

Liczba uprawnionych do głosowania	 - 285 osób 
W głosowaniu udział wzięło		 - 210 osób	-  73,68 %

          Napisz do nas:  solidgam@onet.pl