Pole tekstowe: Zjazd Delegatów Sekcji Zbrojeniowej
NSZZ „Solidarność”

	W dniach 12-13 maja 2016 r. w Borownicy k. Janowa Lubelskiego odbyły się obrady XXV Walnego Zebrania Delegatów Sekcji Krajowej Przemysłu Zbrojeniowej NSZZ „Solidarność”. W obradach uczestniczyło 3 delegatów z Organizacji Międzyzakładowej przy „Gamrat” S.A. zatrudnionych w Zakładzie Produkcji Specjalnej tj. Andrzej Gustek, Stanisław Kukla, Andrzej Konieczny. 
W trakcie obrad przyjęto szereg uchwał i stanowisk odnoszących się do problemów zakładów zbrojeniowych, a także ogółu pracowników w Polsce. 
Poniżej prezentujemy treść stanowiska ws. systemu emerytalnego. W terminie późniejszym opublikujemy stanowisko na temat funduszu socjalnego.

STANOWISKO NR 1
XXV WZD Sekcji Krajowej Przemysłu Zbrojeniowego
w sprawie: systemu emerytalnego
Wprowadzona z dniem 1 stycznia 1999 r, reforma systemu emerytalnego powołała do życia otwarte fundusze emerytalne (OFE) - instytucje finansowe, których zadaniem jest gromadzenie i inwestowanie części obowiązkowych składek emerytalnych osób podlegających Ubezpieczeniu społecznemu. Tworząc nowy system emerytalny ustawodawca podzielił ubezpieczonych na trzy grupy wiekowe, z czego jedna z nich tj. osoby urodzone w okresie od 1949 r. do 1968 r. mogły dobrowolnie przystąpić do OFE. Decyzja taka miała charakter ostateczny, co oznacza iż nie można było zrezygnować z członkostwa w tej instytucji, gdyż stosowna część składki emerytalnej miała być gromadzona na indywidualnym rachunku do osiągnięcia wieku emerytalnego.
Przystąpienie do OFE w praktyce wykluczało więc prawo do skorzystania z możliwości przejścia na wcześniejszą emeryturę, gdyż bezwzględnym warunkiem uzyskania wcześniejszej emerytury, przez osoby urodzone po 31 grudnia 1948 r., a przed 1 stycznia 1969 r. byto nieprzystąpienie do otwartego funduszu emerytalnego. Sytuacja zmieniła się wraz z wejściem w życie 21 lutego 2007 r. nowelizacji ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz.U.2007, Nr 17, poz. 95), która to nowela znacząco ułatwiła „występowanie" z OFE. Wyraźnie jednak trzeba zaznaczyć, że prawo takie przyznano wyłącznie osobom ubiegającym się o wcześniejszą emeryturę; w tym w oparciu o art. 104 ustawy o emeryturach i rentach z FUS (emerytura z tytułu pracy w szczególnych warunkach). 
Przejście jednak  na  przedmiotowe  świadczenie  wiąże  się  z  przekazaniem  środków zgromadzonych na rachunku członka otwartego funduszu za pośrednictwem ZUS na dochody budżetu państwa. Z dniem ustalenia prawa do wcześniejszej emerytury umowa z otwartym funduszem staje się nieważna z mocy prawa (art. 111 a ustawy z 28 sierpnia 2007 r. o i funkcjo-nowaniu funduszy emerytalnych).
Utrata środków zgromadzonych przez ubezpieczonego w OFE w związku z przejściem na emeryturę z tytułu pracy w szczególnych warunkach w sposób znaczący wpływa na zmniejszenie jej wysokości w stosunku do świadczeń innych ubezpieczonych, którzy pozostali w starym systemie emerytalnym.
Z dniem 1 lutego 2014 r. weszła w życie ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych. Nowelizacja daje wprawdzie prawo do przenoszenia środków z otwartego funduszu emerytalnego do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jednakże nie zmienia ona sytuacji osób ubiegających się o wcześniejsze emerytury. W dalszym ciągu ich środki zgromadzone w OFE są przelewane są na Skarb Państwa.
Uważamy że, jest to dyskryminacja ubezpieczonych.
Skoro ustawodawca w 2007 roku umożliwił przejście członkom OFE na wcześniejsze emerytury, to winien także umożliwić przekazanie ich środków zgromadzonych w funduszach emerytalnych na ich konta w ZUS-ie.
Delegaci zgromadzeni na XXV WZD KSPZ NSZZ „Solidarność" oczekują wprowadzenia zmian w przepisach emerytalnych we wskazanym wyżej zakresie.
Wolne niedziele w handlu

	Wolne niedziele dla pracowników handlu – o zrealizowanie tego postulatu od dawna walczy Niezależny Samorządy Związek Zawodowy „Solidarność”. 
	Obecnie Związek rozpoczyna akcję zbierania podpisów pod obywatelskim projektem ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę. 
Podpisy będą zbierane przez członków Komisji Międzyzakła-dowej przy „Gamrat” S.A. w swoich macierzystych zakładach, oraz w biurze Związku. 

Apelujemy do członków NSZZ „Solidarność” i pozostałych pracowników o wsparcie inicjatywy.Zapraszamy na Orlik w maju
zmiana terminów

	Organizacja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A. informuje, że w miesiącu maju, w każdy piątek od godz.:
13.05 od godz. 18,00
20.05 od godz. 20,00
27.05 od godz. 18,00
będzie udostępnione boisko do piłki nożnej na Orliku przy Ogrodzie Jordanowskim w Jaśle 

Zachęcamy do korzystania z oferty

     ——————————————————————————————Święto Konstytucji

	W Jaśle odbyły się uroczystości związane z  225 rocznicą uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Obchody tradycyjnie rozpoczęły się mszą świętą w intencji Ojczyzny odprawioną na jasielskim rynku.
	Po mszy świętej patriotyczny pochód przeszedł od Rynku, ulicą Kościuszki, Kołłątaja do Parku Miejskiego. Przedstawiciele władz samorządowych w imieniu społeczności lokalnej złożyli kwiaty przed tablicą upamiętniającą 200-lecie Uchwalenia Konstytucji 3-Maja oraz na Grobie Nieznanego Żołnierza w Parku Miejskim. Tam też okoliczno-ściowe przemówienie wygłosił Burmistrz Jasła Ryszard Pabian.
	Następnie uczestnicy zgromadzili się pod glorietką gdzie odbył się spektakl poetycki „Witaj Majowo Jutrzenko”, podczas którego wykonano m.in. utwór Jacka Kaczmarskiego pt. „Mury”. Z przodu od lewej: Poseł Bogdan Rzońca, Burmistrz Jasła Ryszard Pabian, W-ce Przew. Rady Miasta Urszula Czyżowicz, Przew. Rady Miasta Henryk Rak, Wicewojewoda Witold Lechowski—z tyłu: Poczet Sztandarowy NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A.

Zebranie Prezydium NSZZ „Solidarność”

28 kwietnia odbyło się zebranie Prezydium Komisji Między-zakładowej NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A.
W jego trakcie omówiono następujące tematy:
Zaakceptowano wniosek Zarządu „Gamrat” S.A. o utworzeniu nowego stanowiska pracy: „HR – Business Partner”. Osoba na nim zatrudniona będzie odpowiedzialna m.in. za rekrutację pracowników do Firmy
Postanowiono ponownie wystąpić do Zarządu „Gamrat” S.A. z wnioskiem o wprowadzenie dodatku za pracę w niedzielę i święta,
Omówiono kwestie związane z mającym się odbyć w dniach 11-14 maja Walnym Zebraniem Delegatów Sekcji Krajowej Przemysłu Zbrojeniowego
Przyjęto informację na temat odbytej kontroli Komisji Rewizyjnej
Podjęto decyzje finansowe
Wolne wnioski

Fundusz socjalny w „Gamrat” S.A.

W dniu 27 kwietnia odbyło się posiedzenie Zakładowej Komisji Świadczeń Socjalnych „Gamrat” S.A.
W jego trakcie rozpatrzone zostały wnioski osób uprawnionych do świadczeń funduszu z tytułu:
zapomóg bezzwrotnych dla pracowników posiadających orzeczenia  o stopniu niepełnosprawności
zapomóg bezzwrotnych (losowych) dla pracowników i emerytów        i rencistów
pożyczek na cele mieszkaniowe (wnioski zaległe z ubiegłego roku oraz wnioski tegoroczne, w ramach posiadanych środków finansowych pochodzących ze spłat pożyczek)
Wypłata ww. świadczeń będzie uzależniona od daty wpływu środków finansowych na konto ZFŚS od Pracodawcy, którego termin upływa 31 maja (75 % odpisu). Jednak z uzyskanych informacji wynika że powinno to nastąpić najpóźniej do połowy maja.

Spotkanie z Zarządem „Gamrat’ S.A.

W dniu 21 kwietnia doszło do spotkania przedstawicieli związków zawodowych w osobach Wacław Mikrut – ZZ „Chemik” i Jan Krajewski – NSZZ „Solidarność” z członkami Zarządu „Gamrat” S.A. tj. Prezesem Panem Michałem Mrozem i Panem Robertem Ruwińskim – Dyrektorem Ekonomiczno-Finansowym.
Tematem rozmów była kwestia zatrudnienia nowych pracowników do dywizji produkcyjnych, gdyż w opinii związków zawodowych istnieją braki w obsadach, nie uwzględniające potrzeby istnienia rezerwy chorobowo-urlopowej.
	Inną kwestią poruszoną w trakcie spotkania były sprawy płacowe. Stanowisko organizacji związkowych w kwestii przyjęć nowych pracowników oraz wprowadzenia motywacji płacowych zostało przedłożone Zarządowi „Gamrat” S.A. na piśmie. 

Obrady Komisji Krajowej Solidarności 
w Krośnie, 21-22.04.2016 r.

	Posiedzenie Komisji otworzył przewodniczący Zarządu Regionu Podkarpacie NSZZ „Solidarność” Tadeusz Majchrowicz, który stwierdził że jest to pierwsze, historyczne posiedzenie KK w Krośnie i przypada dokładnie w 26 rocznicę II Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność” odbytego w 1990 r. w gdańskiej hali Oliwia.
Na otwarcie tego historycznego wydarzenia przybyli m.in.: 
Prezydent Krosna Piotr Przytocki, Starosta Krośnieński Jan Juszczak, regionalni parlamentarzyści, przedstawiciele pracodawców oraz duszpasterze: ks. Krzysztof Mijal, ks. Kazimierz Kaczor, ks. Tadeusz Szetela oraz Proboszcz parafii św. Brygidy w Gdańsku ks. Ludwik Kowalski. 
Starosta Krośnieński z tej okazji wręczył przewodniczącemu Związku Piotrowi Dudzie szklaną figurę anioła, życząc Błogosławieństwa Bożego w trudzie na rzecz Ludzi Pracy i Naszej Ojczyzny. 
	Obrady Komisji Krajowej Solidarność rozpoczęto od wręczenia posłowi Wojciechowi Buczakowi (byłemu przewodniczącemu Regionu Rzeszowskiego, a obecnie Posłowi na Sejm RP) tytułu Człowieka Roku, przyznawanego przez Tygodnik Solidarność. W wygłoszonej laudacji, uznano Wojciecha Buczaka za wzór wierność ideom Solidarności. Podkreślono też jego zaangażowanie w obronę spraw pracowniczych w wielu zakładach pracy na Podkarpaciu. 
	W trakcie dwudniowych obrad (21-22 kwietnia 2016 r.) ponad stu związkowców omówiło następujące tematy:
- przebieg prac nad ustawą o obniżeniu wieku emerytalnego
- nowelizacja ustawy o związkach zawodowych
- podniesienie płacy minimalnej
- podwyższenie kwoty wolnej od podatku
- inicjatywa obywatelska dot. wprowadzenia zakazu handlu w niedzielę
- informacja o działalności związkowej w Regionach
	Najistotniejszą kwestią w chwili obecnej są prace nad obniżeniem wieku emerytalnego.
„Solidarność” podtrzymuje swoje stanowisko w sprawie prezydenckiego projektu obniżającego wiek emerytalny. Podtrzymuje również swoje stanowisko co do kryterium stażowego, uprawniającego do wcześniejszego przejścia na emeryturę. Członkowie Komisji Krajowej podtrzymując gotowość do podjęcia konstruktywnych i merytorycznych rozmów wnioskują do Rządu RP o uwzględnienie stanowiska „Solidarności” w tej sprawie.
Przywrócenie powszechnego wieku emerytalnego wynoszącego 60 lat dla kobiet oraz 65 lat dla mężczyzn zawarte w prezydenckim projekcie wniesionym do sejmu wychodzi na przeciw oczekiwaniom i zmierza do wypełnienia zobowiązań wynikających z umowy programowej podpisanej przez Komisję Krajową NSZZ „Solidarność” z kandydatem na prezydenta Andrzejem Dudą – uznali w swoim stanowisku członkowie Komisji Krajowej.
W dalszej części stanowiska Komisja Krajowa oczekuje jednak, że w trakcie prac parlamentarnych zostanie on uzupełniony o dodatkową możliwość skorzystania z prawa do emerytury bez względu na osiągnięty wiek życia, uzależnionej od stażu pracy liczonego według okresów opłacania składek na ubezpieczenia społeczne niezależnie od formy zatrudnienia. „Solidarność” postuluje aby tak liczony staż dla kobiet wynosił 35 lat,      a dla mężczyzn 40.
Stanowisko w tej sprawie zostało przyjęte bez głosu sprzeciwu.Obrady Komisji Krajowej w stołówce KHS w Krośnie

ZUS czy OFE, wybór należy do Ciebie

	1 kwietnia ruszyło okienko transferowe w ramach II filara emerytalnego. Do końca lipca można decydować czy całość składki emerytalnej pozostawić w ZUS, czy też część przekazywać do OFE.
Od decyzji osób ubezpieczonych w II filarze zależy los składki w wysokości 2,92 proc. podstawy wymiaru (wynagrodzenia). Pozostała cześć składki emerytalnej, czyli 16,6 proc. trafia do ZUS i jest zapisywana na koncie emerytalnym (12,22 %) i subkoncie (4,38 %). 
	Od 1 kwietnia do 31 lipca każdy kto jest uczestnikiem drugiego filara może zdecydować, że wskazane 2,92 proc. składki trafi na subkonto w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych lub do wybranego otwartego funduszu emerytalnego. Jeżeli nie będziemy zmieniać decyzji podjętej w poprzednim okienku transferowym w 2014 r. lub przy okazji wchodzenia na rynek pracy po zamknięciu poprzedniego okienka, to nie musimy składać żadnych deklaracji. Jeżeli jednak decyzję, a tym samym miejsce przeznaczenia składki chcemy zmienić, to należy wypełnić specjalne oświadczenie dostępne w każdej jednostce ZUS oraz na stronie internetowej www.zus.pl. 
	Oświadczenie można dostarczyć osobiście do placówki ZUS, za pośrednictwem poczty lub przy wykorzystaniu zusomatów dostępnych w większych placówkach ZUS przez 24 godziny na dobę. 
Klienci posiadający profil na Platformie Usług Elektronicznych mogą natomiast złożyć oświadczenie przez Internet, właśnie przy wykorzystaniu profilu na PUE.
	Jednocześnie przypominamy, że deklaracji o przeznaczeniu 2,92 proc. składki emerytalnej nie składają osoby, które mają do ukończenia powszechnego wieku emerytalnego 10 lub mniej lat. W przypadku tych osób bowiem – zgodnie z prawem – ZUS zaprzestaje odprowadzania składek do OFE, a fundusze rozpoczynają stopniowy transfer środków z OFE do ZUS. 
Składki osób wchodzących na rynek pracy tak podczas okienka transferowego, jak i po jego zakończeniu, a które nie złożą oświadczenia o ich przekazywaniu do OFE i nie zawrą umowy z OFE, z automatu trafią na subkonto w ZUS.
	Kolejne okienka transferowe będą się odbywać co cztery lata. Najbliższe będzie więc miało miejsce od 1 kwietnia do 31 lipca 2020 r.

Więcej informacji można uzyskać dzwoniąc pod numer Centrum Obsługi Telefonicznej: 22 560 16 00
Zapraszamy na Orlik
Organizacja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A. informuje, że w miesiącu kwietniu w każdą
 środę od godz. 20,00 
będzie udostępnione boisko do piłki nożnej na Orliku przy Ogrodzie Jordanowskim w Jaśle. 
Zachęcamy do korzystania z oferty.

Ruszył program 500+
	Program „Rodzina 500 plus”, który ruszył w całej Polsce 1 kwietnia 2016 r., to pierwsze tak szerokie i systemowe wsparcie polskich rodzin. Z pomocy skorzystają rodzice oraz opiekunowie dzieci do ukończenia 18 lat. Jego celem jest poprawa sytuacji życiowej rodzin oraz odwrócenie negatywnego trendu demograficznego w Polsce. 
Poniżej prezentujemy najważniejsze kwestie związane z programem.
Kto otrzyma nowe świadczenie wychowawcze?
Program „Rodzina 500+” zakłada pomoc finansową dla rodzin wychowujących dzieci do 18 roku życia.
Świadczenie wychowawcze przysługiwać będzie matce, ojcu, opiekunowi dziecka.  W przypadku zbiegu prawa do świadczenia rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych – zostanie ono wypłacone tej osobie, która faktycznie sprawuje opiekę nad dzieckiem. Ponadto jeśli rodzina marnotrawi wypłacane jej świadczenie wychowawcze lub wydatkuje je niezgodnie z celem, ośrodek pomocy społecznej może przekazać należne osobie świadczenie wychowawcze w całości lub w części w formie rzeczowej lub w formie opłacania usług.
W jakiej wysokości będą wypłacane świadczenia?
Na drugie i kolejne dziecko będzie wypłacane 500 zł miesięcznie do ukończenia przez nie 18 lat – bez względu na osiągany przez rodzinę dochód. Rodziny, w których dochód na osobę nie przekroczy 800 lub 1200 zł (w przypadku dziecka niepełnosprawnego) – będą mogły otrzymać 500 zł miesięcznie również na pierwsze dziecko. Gdy w rodzinie będzie dwoje dzieci: jedno ukończy 18 lat, a drugie jest młodsze, to świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało na to młodsze dziecko, jeśli zostanie spełnione kryterium dochodowe.
Postępowanie w sprawie uzyskania świadczenia
Ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz jego wypłata następują odpowiednio na wniosek osoby uprawnionej złożony w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania oraz przez Internet np. za pośrednictwem banków (od 1.04): PKO Bank Polski, Inteligo, Bank Pekao SA, Bank Zachodni WBK, mBank, ING Bank Śląski, Bank Millennium, Alior Bank, T-Mobile Usługi Bankowe oraz w kolejnych dniach min. Banku Pocztowego i Banków Spółdzielczych.
Rodzice ubiegający się o świadczenie na pierwsze dziecko będą musieli dodatkowo dołączyć dokumenty potwierdzające swoją sytuację dochodową.
Kiedy można złożyć wniosek?
Wnioski można składać od 1 kwietnia 2016 r. Jeśli wniosek zostanie złożony w ciągu pierwszych trzech miesięcy, rodzice dostaną wyrównanie wstecz – pozwoli to uniknąć kolejek i zapewni płynność wypłat. W kolejnych miesiącach świadczenie będzie wypłacane od miesiąca, w którym rodzice złożą wniosek. W kolejnych latach wnioski będzie można składać od 1 sierpnia danego roku.
 Infolinia do programu 500+ : 800 100 990


Obrady Zarządu Regionu Podkarpacie

W dniu 29 marca odbyło się Zebranie Zarządu Regionu Podkarpacie NSZZ „Solidarność”, któremu przewodniczył kol. Tadeusz Majchrowicz. Obrady odbyły się w Sanoku, z uwagi na prowadzony remont pomieszczeń Zarządu Regionu w Krośnie. 
W zebraniu uczestniczył członek Zarządu Regionu z Organizacji Międzyzakładowej przy „Gamrat” S.A. Jan Krajewski.
	Najważniejszym punktem porządku obrad była dyskusja i przyjęcie budżetu Zarządu Regionu na 2016 r. 
Przewodniczący ZR T. Majchrowicz przedstawił ponadto informację o innych kwestiach, w tym:
- działaniach podejmowanych przez Związek ws. uwzględnienia stażu pracy przy przechodzeniu na wcześniejszą emeryturę – spotkanie z Prezydentem w tej sprawie
- uczestnictwo w otwarciu Muzeum rodziny Ulmów w Markowej, z udziałem Prezydenta Andrzeja Dudy
- informacja na temat wprowadzenia elektronicznej legitymacji – rabaty
- Droga Krzyżowa 18 marca w Warszawie
- przygotowanie nowej strony internetowej Zarządu Regionu
- informacja ws. działalności organizacji zakładowych

O dniu radosny, pełen chwał !
Dziś Jezus Chrystus z Grobu wstał, 
nam zmartwychwstania przykład dał. 
Alleluja ! Najserdeczniejsze życzenia zdrowych, radosnych i spokojnych Świąt Wielkanocnych
życzy
 
NSZZ „Solidarność” przy Gamrat S.A. 
——————————————————

Amerykanie zwrócili się o opinię 
NSZZ „Solidarność”
	John C. Law zastępca ambasadora USA w Polsce spotkał się 22 marca 2016 r. w Gdańsku z przewodniczącym Komisji Krajowej Piotrem Dudą. Chciał poznać opinię NSZZ „Solidarność” o sytuacji w kraju. W spotkaniu uczestniczył też zastępca przewodniczącego Tadeusz Majchrowicz—Przewodniczący ZR Podkarpacie.
     Jednym z głównych tematów, które interesowały wice ambasadora był tzw. plan Morawieckiego, a w tym kontekście ocena Związku zmian społecznych i gospodarczych zachodzących w Polsce. Pytał również o przetargi publiczne, w tym budowę autostrad, ale też kwestie biedy i nierówności społecznych. Nie pytał natomiast – co było pewnym zaskoczeniem – o Trybunał Konstytucyjny.
	Oceniając obecne protesty, szczególnie Komitetu Obrony Demokracji, przewodniczący zwrócił uwagę, że organizują je głównie osoby związane z poprzednią władzą, która w wyniku demokratycznych wyborów w Polsce stała się opozycją i nie może się pogodzić z przegraną.
Przewodniczący zwracał uwagę na wiele pozytywnych i oczekiwanych przez pracowników zmian, które są, lub będą w najbliższym czasie wprowadzane.
	Spotkanie trwało niecałą godzinę i odbyło się w gdańskiej siedzibie Związku z inicjatywy Ambasady USA. Po spotkaniu John C. Law dziękując za rozmowę i wyrażone opinie, które ocenił jako bardzo ważne, zaprosił Piotra Dudę do odwiedzenia Ambasady w Warszawie.


Od lewej: Tadeusz Majchrowicz, Piotr Duda, John C. Law 

Fundusz socjalny w „Gamrat” S.A.

Zarząd „Gamrat” S.A. odnosząc się do wniosku organizacji związkowych nie wyraził zgody na zwiększenie na chwilę obecną odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na emerytów i rencistów uprawnionych do korzystania z funduszu. Ewentualne zwiększenie kwoty odpisu będzie ponownie analizowane w sierpniu br. i uzależnione od kondycji ekonomiczno-finansowej Spółki - czytamy w odpowiedzi.
	Związki zawodowe z uwagi na brak dodatkowych środków finansowych ustaliły, że nie będzie w 2016 r. wypłacane świadczenie pn. „wczasy pod gruszą”, a środki wstępnie zaplanowane na realizację tego tytułu zostały przesunięte na „świadczenia pieniężne lub rzeczowe”
Zrewaloryzowane zostały także progi dochodowe różnicujące wypłacane świadczenia, które po zmianie wynoszą:
- do  800 zł dochód netto miesięcznie na 1 członka rodziny
- od  801 zł netto do 1200 zł
- od 1201 zł netto do 1800 zł
- dla osób o dochodach powyżej kwoty 1800 zł netto przysługują tylko świadczenia: paczki dla dzieci i pożyczki na cele mieszkaniowe
- dla gospodarstw jednoosobowych stosuje się mnożnik 1,25
	W ramach Planu ZFŚS na 2016 r. ustalono, że przed Świętami Wielkanocnymi wypłacone zostanie świadczenie pieniężne w wysokości 380 zł, 410 zł i 450 zł, w zależności od progu dochodowego. 
Podatek 19 % będzie potrącony tylko od przekroczenia kwoty wolnej 380 zł. Wypłata świadczenia jest planowana w dniu 18 marca.

Spotkanie z Zarządem „Gamrat” S.A.

	W dniu 9 marca br. doszło do spotkania Członków Zarządu „Gamrat” S.A. w osobach Pan Michał Mróz – Prezes Zarządu Dyrektor Generalny, Pan Robert Ruwiński – Członek Zarządu Dyrektor Ekonomiczno-Finansowy z przedstawicielami organizacji związkowych działających w „Gamrat” S.A. tj: NSZZ „Solidarność” – Jan Ślabski i Jan Krajewski oraz Związku Zawodowego „Chemik” – Wacław Mikrut i Marek Olbrot.
	Tematem spotkania były kwestie dot. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz kształtowanie wynagrodzeń w „Gamrat” S.A. w 2016 roku.
	Związki zawodowe w ww. sprawach przedstawiły wspólnie uzgodnione pisemne stanowiska, co do których Zarząd Gamrat S.A. zobowiązał się udzielić niezwłocznych odpowiedzi. 
	Odbyła się także szeroka dyskusja w trakcie której każda ze stron przedstawiała argumentację stosownie do zajmowanego stanowiska w omawianych kwestiach.

Z okazji Dnia Kobiet składamy najserdeczniejsze życzenia wszystkim Paniom. Życzymy Wam dużo zdrowia, wszelkiej pomyślności, spełnienia marzeń i wiele radości.
Fundusz socjalny w „Gamrat” S.A.

W dniu 3 marca 2016 r. odbyło się spotkanie poświęcone propozycji planu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w „Gamrat” S.A. na 2016 r. z udziałem: Pani Marii Zielińskiej – Kierownika Działu ZL, Jana Krajewskiego – NSZZ „Solidarność” i Wacława Mikruta – ZZ „Chemik”. 
Przedstawiony plan zakłada przychody na poziomie odpisu podstawowego, bez zwiększenia z tytułu uprawnionych do korzystania ze świadczeń emerytów i rencistów. 
W ramach planu wydatków uwzględniono m.in. takie tytuły jak:
	- świadczenia pieniężne lub rzeczowe
	- bezzwrotna pomoc finansowa (zapomogi)
	- „wczasy pod gruszą”
	- wypłata lub organizacja imprez kult.-ośw. i sport.-rekr.
	- paczki dla dzieci
Zostały także zrewaloryzowane progi dochodowe o 100 zł.
	Organizacje związkowe przedstawią w tej sprawie wspólne stanowisko i podejmą negocjacje celem uzyskania jak najkorzystniejszych dla pracowników świadczeń socjalnych.

Aktualna wysokość świadczeń finansowych dla członków NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A.

1. Zgon członka Związku              	- 300 zł
 2. Zgon członka rodziny               	- 200 zł
 3. Urodzenie i adopcja dziecka        	- 500 zł
 4. Odprawa emerytalno-rentowa        	- 300 zł
 5. Odwiedziny chorego członka Związku 	-  50 zł
 6. W sytuacjach zdarzeń losowych istnieje możliwość 
   uzyskania zapomogi bezzwrotnej.
 7. Inne formy dopłat, jak np: turnieje sportowe, zawody, 
   spotkania integracyjne, wycieczki itp. - indywidualna 
   decyzja władz Związku.
 8. Dla członków Związku stworzono także możliwość  
   uzyskiwania  bezodsetkowych, zwrotnych pożyczek 
   tzw. chwilówek w wysokości do 600 zł, z możliwością 
   rozbicia spłaty na dogodne raty

 Obradowała Komisja Międzyzakładowa
NSZZ „Solidarność”

	W dniu 25.02 odbyło się zebranie Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” przy „GAMRAT” S.A. 
Głównymi tematami podjętymi na posiedzeniu były:
Przyjęcie sprawozdania finansowego za 2015 rok
Zatwierdzenie preliminarza budżetowego na 2016 rok
Omówienie problematyki płacowej w firmach objętych działalnością Organizacji Międzyzakładowej przy „Gamrat” S.A.
Informacja na temat ustaleń dotyczących planu funduszu socjalnego w Spółkach
Organizacja wyjazdów autokarowych na:
	- mecze Ekstraklasy piłki nożnej do Niecieczy
	- Drogę Krzyżową na Warszawy w dn. 18 marca
Sprawy organizacyjne
Wolne wnioski

Wyjazd na mecz do Niecieczy

	Informujemy uczestników wyjazdu na mecz Nieciecza-Legia który odbędzie się w dniu 2 marca (środa), że odjazd autokaru nastąpi o godz. 15,00 spod Jasielskiego Domu Kultury, a następnie przez Osiedle Gamrat i Kołaczyce. 
	Prosimy o zabranie ze sobą dokumentów tożsamości (dowody lub legitymacje szkolne) oraz gotówki na dokonanie opłat.

Zaproszenie na Drogę KrzyżowąCzłonkowie Związku zainteresowani wyjazdem mogą się zapisywać w biurze Związku do dnia 26 lutego, 
tel. 491 4785
——————————————

Fundusz socjalny w “Tarkett Polska”

W dniu 10.02.2016 w „Tarkett Polska” Oddział w Jaśle odbyło się spotkanie przedstawicieli organizacji związkowych działających w Spółce z reprezentującymi Pracodawcę Panią Magdaleną Skibą - Kierownik do spraw personalnych oraz Agnieszką Surmacz specjalistą HR. Organizacje związkowe reprezentowali Wiesław Martowicz i Dariusz Serwa - NSZZ Solidarność oraz Wacław Mikrut i Ewa Grzywacz - ZZ Chemik. 
Tematem spotkania były sprawy związane z rozdysponowaniem Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Spółce w 2016 roku. Strona reprezentująca Pracodawcę przedstawiła projekt preliminarza wydatków z tytułami oraz wielkościami świadczeń dla pracowników uprawnionych do korzystania z funduszu w 2016 roku. 
W preliminarzu znalazły się świąteczne świadczenie pieniężne Wielkanoc i Boże Narodzenie, zapomogi bezzwrotne dla pracowników, paczki mikołajkowe dla dzieci, wyprawka szkolna, spotkanie integracyjne dla pracowników, oraz po raz pierwszy postanowiono uruchomić pożyczki z ZFŚS. 
W związku z ograniczonymi możliwościami funduszu, ilość i wysokość pożyczek w początkowej fazie będzie niewielka, natomiast po spłacie pierwszych rat z udzielonych pożyczek sukcesywnie będą udzielane następne dla zainteresowanych pracowników. 
	Przedstawiciele organizacji związkowych ponowili wniosek do Administratora funduszu o wspólne wystąpienie do Zarządu Tarkett o przekazanie dodatkowych środków na ZFŚS w „Tarkett Polska” Oddział w Jaśle, motywując to uruchomieniem w ramach funduszu pożyczek dla pracowników. 
	Wszelkie informacje dla załogi dotyczące kwot poszczególnych świadczeń funduszu zostaną podane po ostatecznym zaakceptowaniu preliminarza przez Zarządy Organizacji Związkowych.

Wyjazd na mecz
Nieciecza – Legia Warszawa

	Organizacja Międzyzakładowa przy NSZZ „Solidarność” przy Gamrat S.A. organizuje wyjazd na mecz Ekstraklasy piłki nożnej pomiędzy:
Termalica Bruk-Bet Nieciecza KS – Legia Warszawa
który odbędzie się w dniu 2 marca (środa) o godz. 18,00 w Niecieczy.
Zainteresowanych wyjazdem prosimy o zgłaszanie się w biurze Związku do piątku 19 lutego, wraz z numerem PESEL.
Koszt wyjazdu (łącznie z biletem) wynosi:
10 zł członkowie NSZZ „Solidarność” 
          (Gamrat, Tarkett, Solgam, ZPS)
50 zł w miarę wolnych miejsc (1 autokar 50 osób) 
          pozostali pracownicy
Opłata będzie pobierana przy zapisie.
Warunkiem wyjazdu będzie możliwość nabycia biletów
w internetowym systemie dystrybucji.
Informacja pod nr tel. (13) 491 4785, kom. 534 650 828

HALA SPORTOWA W LUTYM

	Informujemy, że w lutym 2016 r. hala sportowa przy Gimnazjum nr 1 w Jaśle będzie udostępniona dla członków Związku w następujących terminach:
piątek 19 lutego w godz. 16,00-18,00
piątek 26 lutego w godz. 16,00-18,00

Zapraszamy

Będą legitymacje elektroniczne

"Solidarność" w regionie Podkarpacie podjęła decyzję o przystąpieniu do pilotażowego projektu wprowadzania elektronicznej legitymacji członkowskiej Związku. Wszystkie informacje będą zapisane w  kodzie kreskowym dokumentu, dzięki temu powstanie baza danych członków Związku, a użytkownicy legitymacji będą korzystać z bonusów i pewnych przywilejów.
Krajowy Zjazd Delegatów w 2014 roku umieścił w uchwale programowej zapis o konieczności "opracowania i upowszechnienia legitymacji związkowej, która umożliwia elektroniczny zapis danych". - To jest najważniejszy powód, dla którego przystępujemy do pilotażu. Zobligował nas do tego KZD w Bielsku- Białej - mówi Tadeusz Majchrowicz, szef ZR Podkarpacie i jednocześnie zastępca przewodniczącego KK. - To nowoczesne rozwiązanie. Wszystkie najważniejsze informacje zapisane będą w kodzie kreskowym. Właściciele tych legitymacji będą mogli korzystać z dodatkowych przywilejów związanych z jej posiadaniem - dodaje.
Szef regionu wyjaśnia, że w przyszłości legitymacja elektroniczna wyprze kartę Grosik, dzięki której w tej chwili można korzystać z punktów rabatowych w pewnych placówkach usługowych i handlowych. W tej chwili toczą się rozmowy z ogólnopolską siecią handlową Carrefour na temat rabatów dla użytkowników nowej elektronicznej legitymacji związkowej. W regionie Podkarpacie podjęto natomiast decyzję, że użytkownicy legitymacji będą mogli korzystać z bezpłatnych porad prawnych, bez dodatkowych zaświadczeń. Kolejnym pomysłem na przyszłość jest konieczność przeszkolenia związkowego w przypadku kandydowania do władz regionu. Wszystko będzie zapisane w kodzie kreskowym dokumentu.
Prezydium KK podjęło decyzję, że projekt pilotażowy zostanie przeprowadzony w regionie Podkarpacie i Wielkopolska. - Uważamy, że projekt trzeba przetestować w dużym regionie i w małym - mówi Majchrowicz - Podkarpacie to mały region, kilka powiatów, zwarta struktura. Zobaczymy, jak program się sprawdzi.
Dzięki legitymacji elektronicznej w Komisji Krajowej  powstanie baza danych. - Łatwiej będzie można docierać z informacjami do wszystkich członków "Solidarności" - dodaje zastępca przewodniczącego KK. - Poza tym możliwe będzie przesyłanie Tygodnik Solidarność bezpośrednio do członków Związku.
	Pilotaż potrwa kilka miesięcy. Przewodniczący ZR zwraca uwagę, że projekt wymaga dużego zaangażowania od szefów struktur związkowych, ponieważ trzeba będzie dotrzeć z nową deklaracją do każdego członka Związku osobiście. HALA SPORTOWA W STYCZNIU

	Informujemy, że w styczniu 2016 r. hala sportowa przy Gimnazjum nr 1 w Jaśle będzie udostępniona dla członków Związku w następujących terminach:
piątek 15 stycznia w godz. 16,00-18,00
piątek 22 stycznia w godz. 16,00-18,00

Zapraszamy

Solidarność o emeryturach

	„Solidarność” pozytywnie zaopiniowała prezydencki projekt ustawy przywracający poprzednie przepisy dot. wieku emerytalnego, jednocześnie postuluje o uwzględnienie w nim dodatkowego uprawnienia wynikającego ze stażu pracy liczonego wg okresów opłacania składek na ubezpieczenie społeczne. 
	W opinii Prezydium Komisji Krajowej czytamy: prezydencki projekt ustawy wychodzi naprzeciw oczekiwaniom społecznym przywracając wiek emerytalny obowiązujący do dnia 31 grudnia 2012 roku, wynoszący co najmniej 60 lat dla kobiet i co najmniej 65 lat dla mężczyzn. Pozytywnie oceniono również powrót do gwarancji otrzymania najniższego świadczenia emerytalnego, które uzależnione byłoby od osiągnięcia odpowiedniego wieku oraz okresów składkowych i nieskładkowych. 
	Jednocześnie w swojej opinii Prezydium stwierdziło brak społecznie oczekiwanego rozwiązania dot. sytuacji osób legitymujących się długimi (35 lat dla kobiet i 40 lat dla mężczyzn) okresami zatrudnienia, które utraciły zdolność do kontynuowania zatrudnienia, a nie osiągnęły powszechnego wieku emerytalnego – 60 lat życia dla kobiet i 65 lat życia dla mężczyzn. 
	Prezydium KK NSZZ „Solidarność” postuluje wprowadzenie dla takich osób dodatkowej możliwość skorzystania z prawa do emerytury uzależnionej od stażu pracy, liczonego według okresów opłacania składek na ubezpieczenie społeczne, bez konieczności spełnienia innych warunków – czytamy w opinii.Na zbliżające się Święta pragniemy złożyć życzenia 
przeżywania Bożego Narodzenia w zdrowiu, radości i ciepłej rodzinnej atmosferze. 
Kolejny zaś rok niech będzie czasem pokoju 
oraz realizacji osobistych zamierzeń
 
Organizacja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność”
przy „Gamrat” S.A. w Jaśle


Rada Dialogu Społecznego
	W poniedziałek 14 grudnia w Warszawie odbyło się pierwsze posiedzenie  plenarne Rady Dialogu Społecznego. Na posiedzeniu obecna była premier Beata Szydło, marszałkowie Sejmu i Senatu oraz ministrowie – m.in. skarbu, zdrowia, edukacji i spraw wewnętrznych.  Był też b. minister pracy Władysław Kosiniak- Kamysz. Powstanie RDS to także  jego  zasługa, co było podczas obrad wielokrotnie podkreślane.
- Jestem przekonany, że dialog społeczny ruszy z kopyta, że RDS nie stanie się  forum, na którym będziemy tylko informowani o tym, co ma zamiar robić rząd – mówił inaugurując posiedzenie Piotr Duda, przewodniczący Solidarności i  pierwszy przewodniczący RDS (przewodniczący RDS będzie się zmieniać).
 Premier podkreśliła, że za dialog społeczny w Polsce są odpowiedzialne wszystkie  jego strony.  Przypomniała, że Polacy czekają na zmiany, a na forum RDS o tych najważniejszych dla obywateli będzie się dyskutować. – Wierzę w to głęboko, że tutaj  będą się wykuwały najlepsze programy i projekty dla polskich przedsiębiorców, polskich pracowników i polskiej gospodarki. Wierzę w to głęboko, że wspólnie trzy strony - strona społeczna, strona pracodawców i strona rządowa - wypracujemy dużo dobrych rozwiązań dla Polek i Polaków – mówiła.
Marszałek Sejmu Marek Kuchciński podkreślił inspirującą rolę RDS – Sejm jest do państwa dyspozycji – zadeklarował. Mówił też, że w parlamencie znacznie wzrośnie rola konsultacji społecznych.  A marszałek Senatu  Stanisław Karczewski podkreśli, że rozpoczęcie prac Rady Dialogu Społecznego jest dowodem,  że w Polsce jest dialog i jest demokracja.
Pierwszymi merytorycznymi zagadnieniami, o których dyskutowano była ustawa o zamówieniach publicznych i rozporządzenie wydane przez b. ministra zdrowia, które przyznaje podwyżki tylko niektórym  pielęgniarkom i położnym, a sposób rozdysponowania tych pieniędzy nakazuje konsultować tylko z jednym związkiem zawodowym.W środku stoi Piotr Duda—Przewodniczący KK NSZZ „Solidarność” oraz pierwszy przewodniczący Rady Dialogu Społecznego. 
Z lewej Premier Rządu RP Pani Beata Szydło.

34 rocznica wprowadzenia w Polsce
stanu wojennego 13 grudnia 1981 r.

W ramach obchodów w dniu 13.12.2015 r. (niedziela) o godz. 18.00 w Kościele pw. Św. Stanisława BM w Jaśle zostanie odprawiona Msza św. w intencji Ojczyzny i ofiar stanu wojennego.

W Kościele Fara w Jaśle IPN Rzeszów zaprasza na spotkanie i wystawę pt. „STAN WOJENNY”. 
Otwarcie wystawy  i prelekcja odbędzie się w sobotę, 12 grudnia, o godz. 19.00, w Domu parafialnym.

Jako impreza towarzysząca odbędzie się także koncert pieśni „barda Solidarności” Przemysława Gintrowskiego ( 1951-2012 ). Szczegóły na plakacie. Wstęp wolny.HALA SPORTOWA W GRUDNIU

	Informujemy, że w grudniu br. hala sportowa przy Gimnazjum nr 1 w Jaśle będzie udostępniona dla członków Związku w następujących terminach:
piątek 11 grudnia w godz. 16,00-18,00
piątek 18 grudnia w godz. 16,00-18,00
Czas pracy w Gamrat S.A. w 2016 r.

W 2016 roku będą obowiązywać 3 czteromiesięczne okresy rozliczeniowe tj. od 1 stycznia do 30 kwietnia (664 godziny) od 1 maja do 31 sierpnia (680 godzin), od 1 września do 31 grudnia (672 godziny)
Aby zachować przeciętnie 40-godzinną normę, w przeciętnie 5- dniowym tygodniu pracy ustala się rozkład czasu pracy uwzględniający 53 dni wolnych od pracy (oprócz niedziel i świąt).
W 2016 roku ustala się następujące dni wolne od pracy:
w styczniu 5 dni: 2,9,16,23,30, 	  oraz 7 dni świątecznych: 1,3,6,10,17,24,31 
w lutym 4 dni: 6,13,20,27,   	  oraz 4 dni świąteczne: 7,14,21,28, 
w marcu 4 dni: 5,12,19,26, 	  oraz 5 dni świątecznych: 6,13,20,27,28, 
w kwietniu 5 dni: 2,9,16,23,30, 	  oraz 4 dni świątecznych: 3,10,17,24, 
w maju 4 dni: 7,14,21,28, 	  	  oraz 7 dni świątecznych: 1,3,8,15,22,26,29,
w czerwcu 4 dni:4,11,18,25, 	  oraz 4 dni świątecznych: 5,12,19,26, 
w lipcu 5 dni: 2,9,16,23,30, 	  oraz 5 dni świąteczne: 3,10,17,24,31,
w sierpniu 4 dni: 6,13,20,27, 	  oraz 5 dni świątecznych: 7,14,15,21,28, 
we wrześniu 4 dni: 3,10,17,24, 	  oraz 4 dni świątecznych:4,11,18,25, 
w październiku 5 dni: 1,8,15,22,29, 	  oraz 5 dni świąteczne: 2,9,16,23,30, 
w listopadzie 4 dni: 5,12,19,26, 	  oraz 6 dni świątecznych: 1,6,11,13,20,27, 
w grudniu 5 dni: 3,10,17,24,31	  oraz 5 dni świątecznych: 4,11,18,25,26.
Terminy wskazane powyższej tabeli nie dotyczą pracowników zatrudnionych w ruchu ciągłym.
Szczegółowy rozkład czasu pracy poszczególnych brygad w ruchu ciągłym określają pomocnicze harmonogramy, które dostosowują czas pracy do przyjętych na rok 2016 norm godzin pracy.
 
Nowy Prezes Zarządu „Gamrat” S.A. powołany

	W dniu 1 grudnia 2015 r. ukazało się Pismo Okólne nr 18 Prezesa Zarządu „Gamrat” S.A. firmowane przez Pana Roberta Ruwińskiego Członka Zarządu Dyrektora Generalnego informujące pracowników, że z dniem 1 grudnia 2015 r. na stanowisko Prezesa Zarządu „Gamrat” S.A. został powołany przez Akcjonariusza – „Lentex” S.A. Pan Michał Mróz.
		Pan Michał Mróz piastował ostatnio, przez ponad rok, funkcję Prezesa Zarządu „Pd Profil” Sp. z o.o. z Myślenic, wchodzącej w skład Grupy Kapitałowej „Gamrat” S.A.

Wniosek ws. podwyżek płac w „Tarkett”

	Podobnie jak wcześniej w „Gamrat” S.A. organizacje związkowe działające w „Tarkett Polska” Oddział w Jaśle, w dniu 20 listopada wystosowały do Zarządu Spółki pismo, z wnioskiem o uwzględnienie w budżecie na 2016 rok zwiększenia funduszu płac o 10 %, celem dokonania podwyżek wynagrodzeń pracowniczych w roku przyszłym.
	Argumentacją do postulatu jest niski poziom płac, wieloletni brak znaczących podwyżek oraz zamiar utrzymania najwartościowszych pracowników oraz możliwość pozyskiwania dobrze wykształconych osób z rynku pracy.

Fundusz socjalny w „Tarkett”

Organizacje związkowe działające w Tarkett Polska” zwróciły się do Zarządu Spółki z wnioskiem o dofinansowanie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych kwotą 60.000 zł celem utworzenia funduszu na pożyczki remontowo-budowlane dla pracowników.

Trwają negocjacje ws. zmian do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w „Tarkett Polska”, które obowiązywałyby od 1 stycznia 2016 r. Organizacje związkowe przedstawiły w tej sprawie wspólne stanowisko, akceptujące treść Regulaminu, z poprawką dotyczącą progów dochodowych od których uzależniona jest wysokość świadczeń oraz przyjęcia współczynnika 1,25 dla pracowników nie posiadających rodzin. 
Wg propozycji stosowano by progi dochodowe jak niżej:

Do 1100 zł miesięcznego dochodu brutto na 1 członka rodziny
1101-1800 zł brutto
1801-2600 zł brutto
Powyżej 2600 zł brutto świadczenia nie przysługują

Wprowadzona została także inna zasada ustalania dochodu, na podstawie którego pracownicy byliby zaliczani do określonego progu dochodowego. Podstawą tą byłyby dochody rodziny za ubiegły rok, na podstawie zeznań PIT składanych do Urzędu Skarbowego.

Zebranie regionalnej Solidarności

	23 listopada w Krośnie odbyło się posiedzenie Zarządu Regionu Podkarpacie NSZZ „Solidarność”, podczas którego oprócz omówienia spraw bieżących Związku, oraz przedstawienia udziału członków Prezydium ZR w licznych wydarzeniach oraz negocjacjach, przyjęto uchwałę nadając tytuł: „Zasłużonego dla Regionu Podkarpacie NSZZ „Solidarność” 16 osobom. 
Na czele wspomnianej grupy znalazł się Ś.p. o. Bogusław Piechuta, który był długoletnim gwardianem kościoła oo. Kapucynów w Krośnie, twórcą Duszpasterstwa Ludzi Pracy, a ponadto budowniczym sali o. Pio, w której odbywały się spotkania wybitnych przedstawicieli świata polityki i Kościoła. 
Podczas posiedzenia przyjęto również rozliczenie z wykonania budżetu za III-ci kwartał br.

Publikujemy treść listu Pana Krzysztofa Moski skierowanego do pracowników Firmy oraz osób współpracujących, w związku z zakończeniem sprawowania funkcji Prezesa Zarządu „Gamrat” S.A.

Szanowni Państwo,                               
 
            Z dniem 30 listopada br. kończy się moja blisko 5-letnia praca na stanowisku Prezesa firmy GAMRAT SA. W związku z tym pragnę złożyć serdecznie podziękowania Kolegom z Zarządu, Członkom Rady Nadzorczej, Kadrze Zarządzającej oraz wszystkim Pracownikom Firmy za dotychczasową współpracę, okazaną życzliwość, zrozumienie i przyjazną atmosferę w naszych kontaktach zawodowych.
           Podejmując funkcję Prezesa firmy GAMRAT SA chciałem w pełni wykorzystać swoje umiejętności, doświadczenie zawodowe i wiedzę, aby dokonać zmian w sferze organizacyjnej, technicznej i kadrowej. Często nie było łatwo i być może nie wszystkie plany udało się zrealizować, ale starałem się być konkretny
i konsekwentny w swoich działaniach. Pracując tu od 2011 roku spotykałem się zarówno z głosami poparcia, jak i krytyki. Pozytywne opinie mnie cieszyły, negatywne zaś motywowały do wzmożonego wysiłku. Dziś ocenę mojej pracy pozostawiam Wam – Pracownikom GAMRAT SA.
Pole tekstowe: Pole tekstowe: Aktualności firmowe i nie tylko
Pole tekstowe: Organizacja Międzyzakładowa przy GAMRAT S.A.   38-200 Jasło, ul. Mickiewicza 108
Pole tekstowe:   Łączy nas Solidarność
Pole tekstowe: Na stronę dokonano dotychczas

Administrator strony:   

Jan Krajewski

tel. 491 4785  

Pole tekstowe: Napisz do nas: solidgam@onet.pl
Pole tekstowe: Strony
warte odwiedzenia

wejść

Pole tekstowe: Lokalne media

Portale internetowe:   

Wystarczy kliknąć na Logo  

Stacje radiowe i telewizyjne

Radio „Rzeszów”

Pole tekstowe: Strony samorządowe

Miasto Jasło

Powiat Jasło

Urząd Marszałkowski w Rzeszowie

 

Portal o naszym Województwie

Pole tekstowe: Instytucje 
Państwowe
Pole tekstowe: Strony związkowe
Pole tekstowe: Zakłady pracy objęte działalnością Organizacji
Międzyzakładowej przy GAMRAT S.A.

Państwowa

Straż Pożarna

Rzecznik Praw Konsymenta

Straż Pożarna

Pole tekstowe:            Firmę GAMRAT tworzycie Wy – ludzie pracujący w niej. Gdyby nie wiedza, doświadczenie, a przede wszystkim zaangażowanie i niejednokrotnie poświęcenie wszystkich pokoleń naszych pracowników, osiągnięcie sukcesu nie byłoby możliwe. To Wy tworzyliście i nadal tworzycie historię GAMRATU, a ja cieszę się, że mogłem brać w tym udział. Mam nadzieję, że niemal 80-letnia tradycja i zgromadzony  bagaż doświadczeń pozwolą odnosić Firmie same sukcesy w przyszłości i w dalszym ciągu umacniać pozycję zarówno na rynku krajowym, jak i poza granicami Polski.
           Gorąco dziękuję za to, że wspólnie z Wami mogłem uczestniczyć w procesie rozwoju firmy, będąc jej częścią. Pomimo chwil trudnych, głęboko w mojej pamięci zapiszą się na zawsze momenty radosne. Satysfakcja z osiągniętych wyników, jest tym większa, że Nasze działania z powodzeniem łączyły napięte zadania biznesowe z koncepcją budowy silnej i stabilnej Firmy, charakteryzującej się nowatorskimi rozwiązaniami, trwałą bazą kapitałową, bezpieczeństwem i konkurencyjną ofertą. Jestem przekonany, że rezultaty wszystkich podjętych w trakcie trwania mojej kadencji prac, będą stanowić źródło satysfakcji dla naszych Klientów, których oczekiwania i wymagania są podstawowym wyznacznikiem działania firmy GAMRAT SA.      
           Dziękuję Wam za mobilizację i sprostanie wysokim wymaganiom, jakie przed Wami postawiłem. Pragnę podkreślić, że praca z Wami była dla mnie zaszczytem i przyjemnością. Być może nie udało mi się spełnić wszystkich oczekiwań, ale ufam, że mimo tego będziecie miło wspominać współpracę ze mną.
           W moim życiu nadeszła pora na nowe wyzwania i projekty. Myślami jednak zawsze będę z Wami. Wyrażam nadzieję, że nowy Prezes spotka się z życzliwym przyjęciem ze strony Was wszystkich i tak jak ja, będzie mógł liczyć na dobre pomysły, rady i wsparcie.
           Życzę wszystkim Pracownikom sukcesów w dalszym życiu zawodowym i osobistym, realizacji zamierzeń, wytrwałości i wiary w to, że podjęty trud przyniesie oczekiwane efekty.
 
Z wyrazami szacunku
Krzysztof Moska

Zaproszenie na halę sportową

	NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A. w okresie jesienno-zimowym (listopad-luty) wynajął halę sportową przy Gimnazjum Nr 1 w Jaśle dla członków Związku ze spółek: „Gamrat”, „Tarkett”, „Solgam”, ZPS „Gamrat”, w celu rozgrywek w piłkę nożną. 
	Hala została zarezerwowana w 3-cie i 4-te piątki miesiąca w godz. 16,00-18,00. 
Najbliższe terminy to 20 i 27 listopada. 

Zapraszamy do skorzystania z oferty

Gamrat przejmuje kolejną firmę

Zarząd "Lentex" Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu w raporcie bieżącym nr 45/2015 dla GPW w Warszawie podał informację, że otrzymał od spółki zależnej "Gamrat" S.A. z siedzibą w Jaśle (dalej "Gamrat") informację o zawarciu w dniu 12 listopada 2015 roku przez Gamrat z Baltic Wood Venture Found 1 Sp. z o.o. z siedzibą w Krośnie (dalej "Akcjonariusz") Listu intencyjnego, którego przedmiotem jest zamiar nabycia przez Gamrat S.A. od Akcjonariusza 100% akcji spółki "Baltic Wood" Spółka Akcyjna z siedzibą w Jaśle (dalej Baltic Wood). 	Zgodnie z zawartym Listem intencyjnym intencją stron jest przeprowadzenie przez Gamrat badania due diligence Baltic Wood do dnia 20 listopada 2015 roku oraz prowadzenie negocjacji co do warunków planowanej transakcji, w tym co do ostatecznej ceny, do dnia 30 listopada 2015 roku. Jednocześnie strony zobowiązały się do dnia 14 grudnia 2015 roku do prowadzenia negocjacji na zasadzie wyłączności. Warunkiem realizacji transakcji jest uzyskanie przez Gamrat zgody walnego zgromadzenia akcjonariuszy. 
W związku z powyższym Zarząd Gamrat po podpisaniu Listu intencyjnego podjął decyzję o zwołaniu na dzień 10 grudnia 2015 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Gamrat, którego porządek obrad będzie obejmował w szczególności udzielenie zgody na zakup 100% akcji Baltic Wood. Strony przewidują, że realizacja transakcji nastąpi poprzez podpisanie umowy przedwstępnej, a następnie, po spełnieniu się wskazanego powyżej warunku, podpisanie przyrzeczonej umowy sprzedaży. Umowa przedwstępna sprzedaży akcji będzie precyzyjnie określać i będzie zawierać wszelkie ostatecznie uzgodnione przez strony warunki finansowe i prawne transakcji. Baltic Wood jest uznanym europejskim producentem podłóg drewnianych. Z
Zakup akcji Baltic Wood pozwoli Gamrat powiększyć istniejącą Grupę Kapitałową Gamrat oraz poszerzyć asortyment produktów przez nią oferowanych. 
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. Nr 185, poz. 1439).

Raport podpisał Wojciech Hoffmann
Prezes Zarządu „Lentex” S.A.

	Jeżeli dojdzie do transakcji, będzie to już trzecia firma w tworzonej Grupie Kapitałowej „Gamrat” S.A. Wcześniej Gamrat nabył producenta odwodnień liniowych firmę „Devorex” z Bułgarii oraz firmę „PD Profil” z Myślenic, producenta stalowych systemów rynnowych. 

Obchody Święta Niepodległości w Jaśle

    W dniu 11 listopada jak co roku, odbyły się w Jaśle uroczyste obchody 97 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 r, po 123 latach zaborów.
Uroczystości rozpoczęła Msza Święta odprawiona w Kościele O.O. Franciszkanów, a następnie pochód przemaszerował ulicami miasta, którego uczestnicy złożyli kwiaty pod tablicą upamiętnia-jącą wyjście Jasielskiego Oddziału Związku Strzeleckiego na wojnę w 1914 roku, pod tablicą poświęconą Marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu przy kościele Św. Stanisława oraz w Parku Miejskim na Grobie Nieznanego Żołnierza. 
Tam też w asyście orkiestry dętej odśpiewano Hymn Państwowy, odczytano Apel Poległych, a Starosta Jasielski Franciszek Miśkowicz wygłosił okolicznościowe przemówienie.
	W uroczystości wzięli udział m.in.: senator RP Alicja Zając, Poseł na Sejm RP Bogdan Rzońca, wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Maria Kurowska burmistrz Jasła Ryszard Pabian, oraz kilkadziesiąt kilkuosobowych delegacji, w tym przedstawiciele władz samorządowych, państwowych, delegacje zakładów pracy, stowarzyszeń, jasielskich szkół oraz organizacji politycznych oraz poczty sztandarowe, wśród których nie zabrakło sztandaru NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A.
	Na koniec uroczystości orkiestra zagrała Pieśń Reprezentacyjną Wojska Polskiego „My Pierwsza Brygada”Grób Nieznanego Żołnierza w Parku MiejskimDelegacja KM NSZZ „Solidarność” Gamrat S.A. składa kwiaty
na Grobie Nieznanego Żołnierza

Święto Niepodległości w Jaśle
Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami organizacje związkowe działające w „Gamrat” S.A. skierowały w dniu 29 października br. do Zarządu „Gamrat” S.A. wspólne stanowisko o treści:

Zarząd „Gamrat” S.A.

w.m.

Dotyczy: podwyżek wynagrodzeń w 2016 r.

W związku z trwającym procedurą planowania w „Gamrat” S.A. na 2016 rok, organizacje związkowe działające w Firmie zwracają się z postulatem ujęcia w kosztach wzrost funduszu wynagrodzeń o 10 %. 
W ramach zwiększenia budżetu funduszu wynagrodzeń związki zawodowe zamierzają podjąć negocjacje na temat wzrostu płac pracowniczych w 2016 roku, oraz realnej wypłaty premii opartej na zasadach efektywności produkcji.
Coroczne podnoszenie płac, przy zachowaniu rentowności firmy, jest koniecznością w celu zatrzymania najbardziej wartościowych pracowników oraz możliwości pozyskiwania dobrze wykwalifikowanych osób z rynku pracy.
Należy dodać, że przeprowadzone w roku bieżącym podwyżki nie objęły wszystkich pracowników, a poprzednie grupowe podwyżki miały miejsce w roku 2009. 
Ponadto, w roku 2013 wygasł Układ Zbiorowy Pracy, przez co znacznie spadła średnia płaca w „Gamrat” SA, a tym samym ujęty w kosztach fundusz wynagrodzeń.
Wnosimy zatem o uwzględnienie przez Zarząd „Gamrat” S.A. naszego wniosku oraz pisemne poinformowanie o decyzji w tej sprawie, wraz z uzasadnieniem.
Uważamy, że dobra sytuacja finansowa firmy pozwala na dokonanie postulowanych regulacji płacowych, bez groźby zachwiania istotnych czynników ekonomicznych Spółki.

Podpisali:
Wiesław Martowicz 	- Przewodniczący KM NSZZ „Solidarność”
Wacław Mikrut	- Przewodniczący ZZ „Chemik”
Duda pisze list do Kaczyńskiego
„Aby dobra zmiana (…) była nie tylko wyborczym hasłem, ale i programem Państwa rządu, który zostanie zrealizowany” pisze w oficjalnym liście gratulacyjnym przewodniczący KK NSZZ „S”, Piotr Duda, do prezesa Prawa i Sprawiedliwości, Jarosława Kaczyńskiego. Przewodniczący ma nadzieję, że nowy rząd będzie realizował umowę programową, którą Związek podpisał z Prezydentem RP, Andrzejem Dudą.
„Serdecznie gratuluję zwycięstwa w wyborach” pisze Piotr Duda do prezesa PIS. Jak podkreśla szef „S”, „wynik osiągnięty przez Prawo i Sprawiedliwość, dający możliwość samodzielnego rządzenia to wydarzenie bez precedensu w ostatnim ćwierćwieczu naszej wolności”. Zaznacza, że to nie tylko sukces, ale i „zobowiązanie, którego wierzę Państwa ugrupowanie nie zawiedzie”. W dokumencie Piotr Duda tłumaczy, jak ważna dla polskich pracowników jest „dobra zmiana” i „dialog”. Szef „S” chciałby aby patronem dobrego dialogu była nowo utworzona Rada Dialogu Społecznego, której jest przewodniczącym.
Kierując list gratulacyjny do Jarosława Kaczyńskiego, Piotr Duda wyraża nadzieje, że nowo utworzony rząd będzie realizował umowę programową podpisaną z Prezydentem RP, w której Andrzej Duda zobowiązał się m.in. do działań na rzecz obniżenia wieku emerytalnego oraz korzystnych dla pracowników zmian w prawie pracy. 
„Ze swojej strony deklaruję pełną współpracę i wsparcie merytoryczne” pisze  Duda i zaznacza, że ma nadzieję, że „dobra zmiana” była nie tylko "wyborczym hasłem, ale i realizowanym programem nowego rządu". 

Jasielskie obchody 35-lecia 
NSZZ „Solidarność”

	Uroczystości związane z obchodami 35-lecia powstania Jasielskiej „Solidarności” rozpoczęła Msza św. odprawiona w kościele p.w. Św. Stanisława BM w Jaśle pod przewodnictwem ks. Krzysztofa Mijala – Duszpasterza Ludzi Pracy Regionu Podkarpacie. 
Homilię wygłosił były kapelan jasielskiej „Solidarności” ks. dr Stanisław Marczak. Na Mszę św. przybyli licznie Jaślanie związani z „Solidarnością”, poczty sztandarowe wystawione przez organizacje związkowe NSZZ „Solidarność” z „Gamrat” S.A. i Huty Szkła w Jaśle, członkowie NSZZ „Solidarność” na czele z Przewodniczącym ZR Podkarpacie i Z-cą Przewodniczącego Komisji Krajowej Tadeuszem Majchrowiczem oraz przedstawiciele władz samorządowych miasta, powiatu i województwa. 
Po Mszy św. uczestnicy uroczystości złożyli kwiaty i zapalili znicze pod tablicą poświęconą bł. ks. Jerzemu Popiełuszce.
	Dalsza część uroczystości, spotkanie byłych i obecnych działaczy jasielskich struktur „Solidarności” oraz zaproszonych gości, odbyła się w sali konferencyjnej budynku Exalo Drilling S.A. przy ul. Asnyka. 
Na zakończenie spotkania Przew. ZR Tadeusz Majchrowicz wręczył zaproszonym gościom albumy „Od komunizmu do Unii Europejskiej” wydane z okazji 35-lecia NSZZ „Solidarność”.Delegacja Związku na czele z Tadeuszem Majchrowiczem składa kwiaty pod tablicą bł. Ks. J. Popiełuszki

Rada Dialogu Społecznego 
powołana przez Prezydenta RP

Piotr Duda, szef NSZZ "Solidarność" został przewodniczącym Rady Dialogu Społecznego powołanej 22 października 2015 r. przez prezydenta Andrzeja Dudę. Rada zastąpiła Komisję Trójstronną i będzie stanowić forum współpracy przedstawicieli pracowników, pracodawców i rządu.
	W RDS będzie zasiadać 59 osób. Nowa Rada w odróżnieniu od Komisji Trójstronnej ma być ciałem niezależnym, w którym każda ze stron ma równe prawa. W Radzie po ośmiu członków będą miały "Solidarność", OPZZ i Forum Związków Zawodowych, a po sześciu cztery organizacje pracodawców - Konfederacja Lewiatan, Pracodawcy RP, Business Centre Club i Związek Rzemiosła Polskiego. Prezydent będzie miał swojego przedstawiciela z głosem doradczym, podobnie jak prezesi NBP i GUS.
Rada zastąpi Trójstronną Komisję do Spraw Społeczno-Gospodarczych, ponieważ w czerwcu 2013 r. związki zawodowe zawiesiły swój udział w pracach komisji. Dialog w KT był pozorowany, a rząd jedynie komunikował swoje decyzje.  - Byłem wtedy nazywany bandytą politycznym - przypomina szef "Solidarności". - Dziś okazuje się, że bez tego gestu Rada Dialogu Społecznego by tak szybko nie powstała.
Przewodniczący będą się co roku zmieniali - na przemian będą to reprezentanci związków, pracodawców i rządu. W komisji przewodniczącym był stale reprezentant rządu. Obecnie rada ze swojego grona sama wybiera przewodniczącego.Prezydent RP Andrzej Duda wręcza nominację Przewodniczącemu KK NSZZ „Solidarność” 

Obrady Komisji Międzyzakładowej

W dnu 15 października w lokalu związkowym odbyło się zebranie Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A. Wśród najważniejszych tematów obrad znalazły się następujące kwestie:
- omówiono podejmowane działania w sferze płacowej oraz ich efekty, w Spółkach objętych działaniem Organizacji Międzyzakładowej przy „Gamrat” S.A. tj. „Gamrat”, Tarkett, Solgam i Zakład Produkcji Specjalnej. W każdej z tych Spółek w 2015 r. udało się uzyskać poprawę warunków płacowych, choć nie we wszystkich firmach objęły one ogół pracowników. Działania te będą nadal kontynuowane, tak aby płace pracowników nie traciły siły nabywczej.
Przyjęto następnie stanowisko skierowane do Zarządu „Gamrat” S.A. aby w budżecie firmy na 2016 r. zaplanować środki finansowe na podwyżki płac i premię motywacyjną. 
Jego treść zostanie poddana pod uzgodnienie ze Związkiem Zawodowym „Chemik”.
- podjęto uchwałę o przyjęciu do Związku kolejnych osób. Stwierdzono, że praktyka pokazuje, iż liczba członków jest dla pracodawców kluczowym wyznacznikiem siły związku, a co za tym idzie skłonności do realizacji zgłaszanych przez Związki postulatów.
- przyjęto stanowisko o wyrażeniu zgody na wprowadzenie zmian do Regulaminu Pracy dla Pracowników Zakładu Produkcji Specjalnej „Gamrat” Sp. z o.o.
- postanowiono zorganizować w dniu 29.10.2015 r. spotkanie integracyjne Koła Emerytów i Rencistów NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A. w Jaśle
- poinformowano że z okazji 35-lecia powstania Związku w dniu 18 X w Kościele Św. Stanisława w Jaśle odbędzie się Msza św. za Ojczyznę, w której będzie obecny Sztandar Związku. Po Mszy odbędzie się okolicznościowe spotkanie działaczy NSZZ „Solidarność” z lat 1980-2015.
- poinformowano o zorganizowanych przez NSZZ „Solidarność w ostatnich miesiącach wyjazdach oraz o liczbie uczestników tj:
- 29.08 – Gdańsk – obchody 25-lecia Związku   - 22 osoby
- 20.09 – Częstochowa – Pielgrz. Ludzi Pracy   - 16 osób
- 26.09 – Skarżysko – Pielgrzymka Zbrojeniówki - 37 osób
-  7.10 – Warszawa – pikieta „Godna Praca”     - 8 osób
- ponadto podjęto decyzje w sprawach finansowych i organizacyjnych przeznaczonych do użytku służbowego.
Sprawdź zanim podejmiesz decyzję

W nadchodzących wyborach o mandat posła lub senatora ubiega się ponad 8 tysięcy kandydatów, z tego aż 450 dotychczasowych . Dzięki kampanii „Sprawdzam polityka” możemy prześledzić jakie decyzje podejmowali w kolejnych głosowaniach parlamentarzyści, których decyzje miały przecież istotny wpływ na nasze życie - mówi Piotr Duda, przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność, który podczas konferencji prasowej w Katowicach w dniu 6.10.2015 r. objaśniał na czym polega kampania "Sprawdzam polityka".
	Akcja była prowadzona po raz pierwszy podczas wyborów do Parlamentu Europejskiego w maju 2014 roku.
- "Sprawdzam polityka" to wiedza.  Dzięki takiej wiedzy obywatele będą mogli bardziej świadomie uczestniczyć w wyborach parlamentarnych
Warto skonfrontować to, co mówią dzisiaj w kampanii wyborczej posłowie, z tym co robili przez ostatnie dwie kadencje - wyjaśnia szef KK - Dobrym przykładem jest tu Ewa Kopacz, która jako premier chce obniżać podatki i podnosić wynagrodzenia Polaków, ale jako poseł głosowała za wydłużeniem czasu pracy osobom niepełnosprawnym, co w istocie zmniejszyło ich dochody i głosowała za nowelizacją kodeksu pracy, która wprowadzając roczny okres rozliczeniowy również znacząco obniżyła  dochody wielu pracowników. 
	Wystarczy wejść na stronę www.sprawdzampolityka.pl   i kliknąć Wybory 2015. Tam można prześledzić aktywność posłów i senatorów w poszczególnych głosowaniach. 
	Rzecznik Komisji Krajowej NSZZ Solidarność Marek Lewandowski poinformował, że obecna odsłona akcji „Sprawdzam polityka” będzie promowana głównie w Internecie. - Jak pokazały wybory prezydenckie, Internet ma coraz większy wpływ na wyniki wyborów - powiedział Lewandowski. Ale kampanii będą też, podobnie jak w 2014 roku, towarzyszyły spoty informacyjne i w lokalnych mediach oraz billboardy.

 

Kolejna pikieta w Warszawie

	W dniu, który z inicjatywy Międzynarodowej Konfederacji Związków Zawodowych jest obchodzony jako Światowy Dzień Godnej Pracy; sekretariaty branżowe "Solidarności" Metalowców, Górnictwa i Energetyki oraz Przemysłu Chemicznego zorganizowały pikietę przed Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie. 
	Celem pikiety było wyrażenie protestu Związkowców wobec „polityki umów śmieciowych” polskiego Rządu. Związkowcy przedstawili jednoznaczne stanowisko co do wyżej opisanej polityki Rządu RP  w petycji wniesionej za pośrednictwem Pani Premier do najwyższej władzy wykonawczej w naszym kraju. 
	W pikiecie pod budynkiem ministerstwa aktywnie uczestniczyli również członkowie podkarpackiej „Solidarności” z Krosna, Jasła (również z „Gamrat” S.A.) a także z Sanoka.Zebranie ZR NSZZ „Solidarność”
	W dniu 28 września br. w Krośnie odbyło się zebranie członków Zarządu Regionu Podkarpacie NSZZ „Solidarność” pod przewodnictwem Tadeusza Majchrowicza – Przewodniczącego ZR, Wiceprzewodniczącego Komisji Krajowej. 
Komisję Międzyzakładową przy „Gamrat” S.A. reprezentował Jan Krajewski. Przewodniczący T. Majchrowicz przedstawił informację na temat działań podejmowanych przez Związek na szczeblu krajowym i regionalnym. Zaznaczył, że w celu realizacji postulatów zgłaszanych przez Związek, w tym podniesienia płac, konieczna jest zmiana władzy w Polsce na bardziej propracowniczą. 
W związku z powyższym Zarząd Regionu Podkarpacie przyjął stanowisko o treści:
Stanowisko nr 6/9/15 
Zarządu Regionu Podkarpacie NSZZ „Solidarność" 
ws. wyborów parlamentarnych
Zarząd Regionu Podkarpacie NSZZ „Solidarność" w Krośnie apeluje do wszystkich zarówno członków jak sympatyków „Solidarności" o aktywny udział w zbliżających się wyborach parlamentarnych, które odbędą się 25 października br.
Uznajemy, iż na poparcie nie zasługują te ugrupowania polityczne i Ci kandydaci, którzy głoszą program anty-pracowniczy i antyzwiązkowy. W upływającej kadencji dali się oni poznać jako egoiści, którym na sercu leży wyłącznie własne dobro, natomiast troska o obywateli uwidacznia się jedynie podczas kampanii wyborczej.
Zarząd Regionu Podkarpacie zwraca się do wszystkich członków i sympatyków Związku o głosowanie na kandydatów, których program zawiera kwestie pracownicze i społeczne, a ponadto znajduje swe korzenie w Nauce Społecznej Kościoła i nauczaniu św. Jana Pawła II.
Polska zasługuje na Rząd, który będzie przedkładał interes narodowy ponad interes własnej partii politycznej.

				   Tadeusz Majchrowicz
				   Przewodniczący ZR Podkarpacie

PIKIETA W WARSZAWIE

W dniu 7 października 2015 r. organizowany jest wyjazd do Warszawy na pikietę pod Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej, w związku ze Światowym Dniem Godnej Pracy. Prosimy chętnych o zgłaszanie się na wyjazd w biurze Związku do dnia 4.X.2015      tel. 534 650 828. Wyjazd jest bezpłatny.

List Prezydenta 
Rzeczpospolitej Polskiej do uczestników 
XX Pielgrzymki PPZiL 

		Ekscelencjo Księże Biskupie! 
		Szanowni Uczestnicy Pielgrzymki! 
		Szanowni Państwo!

Serdecznie dziękują za zaproszenie do udziału w tegorocznej jubileuszowej Pielgrzymce Pracowników Przemysłu Zbrojeniowego i Lotniczego. Gorąco pozdrawiam organizatorów i pielgrzymów - związkowców, działaczy, pracowników polskiego przemysłu obronnego.
Państwa pielgrzymka do skarżyskiej Ostrej Bramy to już wieloletnia tradycja. Przybywacie z całej Polski, aby podziękować Opatrzności oraz prosić o błogosławieństwo dla Was, Waszych rodzin, zakładów pracy i dla kraju. Łączę się z Państwem we wspólnej modlitwie o bezpieczeństwo narodu, o pokój dla naszej Ojczyzny i świata. Dziękuję za Waszą pracę dla dobra Rzeczypospolitej i proszę o przekazanie wyrazów mojego uznania wszystkim pracownikom polskiej zbrojeniówki.
	Coroczne spotkanie pielgrzymów to nie tylko przeżycie duchowe, ale też sposobność do rozmowy o wyzwaniach stojących przed naszym przemysłem obronnym. Podczas niedawnych targów zbrojeniowych w Kielcach mogłem przekonać się o wysokim poziomie współczesnej polskiej myśli technicznej. Podziwiałem w ofercie naszego rodzimego przemysłu innowacyjne rozwiązania na światowym poziomie. Widziałem w tym wielki wysiłek ; zaangażowanie pracowników zbrojeniówki, talenty polskich projektantów i inżynierów, umiejętności producentów.
	Musimy pamiętać, że o sile i sprawności armii decyduje także potencjał polskiego przemysłu obronnego. Zbrojeniówka powinna wychodzić naprzeciw potrzebom armii, ale powinna mieć również zapewnione stabilne warunki do rozwoju. Zależność obronności i przemysłu jest obustronna. Nowoczesne rozwiązania będą atutem zarówno dla naszej gospodarki, jak i dla sil zbrojnych. 	Jako Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej i Zwierzchnik Sił Zbrojnych uważam, że wokół tych ważnych celów powinien być budowany szeroki konsensus wszystkich sił politycznych, instytucji państwowych, środowisk gospodarczych i naukowych. Chodzi tu o dwie wielkie wartości: o bezpiecze-ństwo Rzeczypospolitej i o zrównoważony rozwój kraju. Będę wspierał takie działania. W polskiej zbrojeniówce jest też miejsce dla związków zawodowych, których misja wpisuje się mocno w szeroką tradycje solidarnościową. Cieszę się, że związki zawodowe włączają się w rozwiązywanie narosłvch problemów, czyniąc to stanowczo i odpowiedzialnie.
	Drodzy Pielgrzymi, przyjmijcie raz jeszcze serdeczne pozdrowienia. Dziękuję za Państwa służbę dla polskiej niepodległości, siły i bezpieczeństwa. Szczęść Boże!
							Prezydent RP
							Andrzej Duda

XXXIII Pielgrzymka Ludzi Pracy 
do Częstochowy

	Po raz 33 przybywamy do Częstochowy na Jasną Górę, aby pokłonić się Królowej Polski. To dla nas bardzo ważne wydarzenie, a tak właściwie najważniejsze, bo modlimy się tutaj nie tylko o godną pracę, ale modlimy się również za tych wszystkich, którzy tej pracy nie mają - mówił do pielgrzymów na Jasnej Górze Piotr Duda, przewodniczący "Solidarności".
	Jak co roku, w dwudniowej Pielgrzymce Ludzi Pracy uczestni-czyło kilkadziesiąt tysięcy osób z całej Polski, w tym grupa pielgrzymów z NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A. ze Sztandarem. 
	Podczas swojego wystąpienia lider Związku przypomniał XXXI pielgrzymkę. - Była dla nas szczególna, bo przybyliśmy na nią prosto z demonstracji w Warszawie, na której mocno akcentowaliśmy słowa „Dość Lekceważenia Społeczeństwa”. Od lat mamy na sztandarach słowa dotyczące podmiotowości ludzkiej pracy, godności ludzkiej pracy, standardów pracy, z którymi dzisiaj jest w Polsce tyle problemów. Dlatego pielgrzymka dwa lata temu była dla nas bardzo duże znaczenie, bo przypomniała nam, jak ważna jest solidarność, zarówno ta pisana przez małe, jak i duże „S”. 
Przewodniczący podkreślił, że Związek będzie konsekwentny w walce z umowami śmieciowymi, z ubóstwem wśród dzieci i wśród osób pracujących. - Nasza konsekwencja powoli przynosi owoce. Przypomnę nasze wygrane skargi w Trybunale Konstytucyjnym. To nasza determinacja doprowadziła do tego, że niepełnosprawni mają lepsze warunki pracy. Mogą oni pracować mniej godzin niż to co niedawno zgotował im rząd - mówił Duda. 
	”Solidarność" będzie głośno mówić na temat najważniejszych spraw społecznych - mówił przewodniczący KK -  Jesteśmy wyzna-cznikiem tego, co dzieje się w naszym kraju i będziemy się wypowiadać na bardzo ważne sprawy dotyczące pracowników i spraw społeczno-gospodarczych, chociaż Związkowi i Kościołowi odmawia się tego. Ale my od tego jesteśmy, bo co roku na tej pielgrzymce powtarzamy słowa Ojca Świętego, Jana Pawła II: „Władza przechodzi z rąk do rąk, a Wy, ludzie Solidarności macie być z górnikami, pielęgniarkami, robotnikami i wszystkimi innymi branżami, którzy potrzebują Waszej pomocy”.
	Lider Związku zapowiedział, że "Solidarność" rozpoczyna kampanię „Sprawdzam polityka”. - Tam dowiecie się prawdy, co poszczególni politycy robili w ciągu ostatnich czterech, a nawet ośmiu lat, jak zachowywali się w bardzo ważnych sprawach społecznych dla pracowników i społeczeństwa. I to powinien być wyznacznik, czy zagłosujemy na tą czy inną osobę - zapowiedział przewodniczący. 
	Pielgrzymki ludzi pracy na Jasną Górę zapoczątkował błogosławiony ks. Jerzy Popiełuszko, patron "Solidarności". Pierwsza odbyła się we wrześniu 1983 dla robotników Huty Warszawa. Rok później do Częstochowy pielgrzymowali już pracownicy z całej Polski.

Termin wyjazdu do Częstochowy

Informujemy uczestników, że wyjazd jest planowany w sobotę w dniu 19 września o godz. 24,00 spod Starostwa Powiatowego w Jaśle, a następnie przez Osiedle Gamrat.
Powrót jest planowany w niedzielę ok. Godz. 20,00. 

Przywracanie dialogu społecznego

11 września weszła w życie ustawa o Radzie Dialogu Społecznego, która ma zastąpić komisję trójstronną. Do 25 września partnerzy społeczni złożą wnioski do prezydenta o powołanie swoich przedstawicieli w skład rady.
 
	W RDS będą uczestniczyć przedstawiciele pracowników, pracodawców i strony rządowej, ale Rada będzie ciałem niezależnym. 
Prezydent będzie miał prawo powoływania i odwoływania członków RDS, wskazanych przez związki, pracodawców i premiera.
 - Uważamy, że na dziś ta ustawa wyprzedza epokę, nawet jeśli chodzi o ustawy w poszczególnych państwach europejskich - mówi Piotr Duda, przewodniczący "Solidarności". Wśród zalet nowej ustawy wymienia zasadę rotacyjnej zmiany przewodniczącego oraz to, że żadna ze stron dialogu nie będzie uprzywilejo-wana. - Bardzo ważną rolę w tym dialogu będzie odgrywał także prezydent RP, który będzie mianował jej członków i którego reprezentant będzie brał udział w posiedzeniach Rady Dialogu Społecznego. Co ważne, w posiedzeniach będą mieli obowiązek brać udział ministrowie konstytucyjni. To ciało będzie dążyło do tego, żeby nie wychodzić na ulice, nie strajkować, tylko usiąść i rozwiązy-wać te problemy na miejscu - wyjaśnia.
	W myśl ustawy pracodawcy i związki zawodowe będą mogły inicjować zmiany w prawie, jeśli uzgodnią wspólny projekt ustawy, albo założeń do niej oraz innych aktów prawnych. Rząd ma zgodnie z uchwaloną ustawą obowiązek zająć się nimi, a jeśli tego nie zrobi, będzie musiał to uzasadnić. Strony pracowników i pracodawców będą też opiniować rządowe projekty ustaw i innych aktów prawnych. Będą też mogły przedstawiać wspólne zapytania ministrom i wspólnie wnosić o zmianę lub wydanie ustawy.
Obie strony zyskają też prawo wspólnego występowania do Sądu Najwyższego o wykładnię przepisów prawa i do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie konstytucyjności przepisów. Mogą również zawierać ponadzakładowe układy zbiorowe pracy. Jedną z podstawowych zmian jest sposób obsadzania funkcji przewodniczącego - będzie nim naprzemiennie kandydat związków, pracodawców i rządu. Jego kadencja będzie trwała rok. 
- Warto było wyjść z Komisji Trójstronnej - mówi szef Związku. - Warto było przeczekać te dwa lata. Dzisiaj mamy Radę Dialogu Społecznego. Przywracamy trójstronny dialog społeczny w Polsce, ale mamy większą autonomię i decyzyjność. 
 
KOMUNIKAT
ws. wyjazdu do Skarżyska Kamiennej na doroczną 
Pielgrzymkę Zakładów Przemysłu Zbrojeniowego 
w dniu 26 września 2015 r.

Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A. informuje, że istnieje możliwość zapisu na wyjazd do Skarżyska Kamiennej na XX autokarową Pielgrzymkę Zakładów Przemysłu Zbrojeniowego do Sanktuarium MB Ostrobramskiej. 
Zapisy przyjmowane są w biurze Związku w terminie do 15 września – tel. 491 4785.
Wyjazd dla pracowników ZPS „Gamrat” Sp. z o.o. i ich rodzin jest bezpłatny, jak również dla członków NSZZ „Solidarność” ze Spółek: „Gamrat”, „Tarkett” i „Solgam”
Dla pozostałych pracowników	- 60 zł od 1 osoby
Wyjazd jest planowany w dniu 26 września (sobota) o godz. 5,00 spod Jasielskiego Domu Kultury w Jaśle, następnie przez „Gamrat”.
Pielgrzymka do Częstochowy

	Jak co roku w trzecią niedzielę września, która w tym roku przypada 20 września, Solidarność organizuje Pielgrzymkę autokarową Ludzi Pracy do Częstochowy.

Zapisy na wyjazd przyjmowane są w biurze Związku 
tel. 491 4785 w terminie do 8 września

Kosz wyjazdu wynosi:
członkowie NSZZ „Solidarność” 
     oraz członkowie ich rodzin	   - 10 zł od 1 osoby
pozostałe osoby			   - 60 zł od 1 osoby
W cenie wyjazdu wliczony jest przejazd + ubezpieczenie.

Cudowny obraz Matki Boskiej Częstochowskiej


Termin wyjazdu do Gdańska

Informujemy uczestników wycieczki do Gdańska, że wyjazd został ustalony w dniu 27 sierpnia (czwartek) o godz. 2330, spod budynku Starostwa Powiatowego w Jaśle, z przystankiem na Osiedlu „Gamrat” ( przystanek PKS). Planowany powrót w niedzielę w godzinach porannych.

Oświadczenie Piotra Dudy, 
szefa "Solidarności" w sprawie przeprowadzenie dodatkowego referendum
 
	Decyzja Prezydenta RP jest wyrazem szacunku dla 6 milionów obywateli, którzy podpisali się pod wnioskami referendalnymi. To również decyzja wychodząca naprzeciw woli ponad 20 milionów obywateli, którzy chcą wypowiedzieć się w sprawie emerytur, Lasów Państwowych i obowiązku szkolnego sześciolatków. 
Nie jest to spełnienie oczekiwań jakiejkolwiek partii politycznej. Przypominam, że z takim postulatem zwrócili się do prezydenta przedstawiciele komitetów obywatelskich, które te wnioski referendalne zorganizowali i złożyli! 
	Pomysł zorganizowania referendum razem z wyborami jest moim pomysłem, a nie prezydenta, ani jakiejkolwiek partii politycznej i pomysł ten został zaakceptowany przez przedstawicieli pozostałych komitetów obywatelskich.
	To nie kto inny jak koalicja PO-PSL do spółki z Ruchem Palikota w sejmowych głosowaniach odrzuciła wnioski obywateli. To nie tylko niewybaczalny błąd, ale też wyraz arogancji i buty, potwierdzający przekonanie, że obywatele nie dorośli do wypowiadania się najważniejszych sprawach. Nie dorośli do wychowywania swoich dzieci, decydowania o swoich emeryturach, czy o zasobach będących własnością całego społeczeństwa. Czy jest zatem tak, że władza wie lepiej, a motłoch ma jej słuchać?
	Dlatego przeprowadzenie dodatkowego referendum będzie okazją aby to naprawić i bez względu na takie, czy inne decyzje – i tak się odbędzie. Tak jak zapowiadaliśmy w 2012 roku – to tylko kwestia czasu.
 
	Piotr Duda

Program rozrywkowy festynu rodzinnego 
w Gdańsku z okazji 35 rocznicy powstania 
NSZZ „Solidarność” – sobota 29 sierpnia 2015 r.    – teren Stoczni Gdańskiej

Scena piknikowa – godz. 15,00 – 19,00
wystąpią: BONEY M, PAPA DANCE, MIECZNIKOWSKI, MACIEJ MARKIEWICZ, KATARZYNA ROGALSKA
Koncert główny „My Naród” - godz. 19,30 – 21,30
wystąpią: KRZYSZTOF CUGOWSKI, LOMBARD, SZTYWNY PAL AZJI, ELEKTRYCZNE GITARY, NATALIA PRZYBYSZ, 4PCM, SKUBAS, DAAB, SEXBOMBA, TOMEK LIPIŃSKI, ZŁE PSY, ELDO, JAN PIETRZAK
Koncert gwiazdy – godz. 22,00 – 23,30 
Wystąpi CHRIS DE BURGH
W imprezie z NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A. weźmie udział 21 osób. Jest jeszcze na wyjazd 2 wolne miejsca. Kontakt tel. 534 650 828.
Nabożeństwo fatimskie 
w Miejscu Piastowym

	W dniu 1 sierpnia Solidarność Podkarpacka, której patronem jest błogosławiony ks. Bronisław Markiewicz od 17 lat modli się w Miejscu Piastowym, wraz z liczną rzeszą wiernych, na sierpniowych czuwaniach fatimskich. 
Poprzez obecność relikwii męczennika naszych czasów – bł. ks. Jerzego Popiełuszki, wołanie do Boga wzmogło.  
Błogosławieni: męczennik i wyznawca byli w „asyście”  relikwii św. Jana Pawła II.  
Nowicjat sióstr służebniczek ze Starej Wsi, razem z siostrami  z Zambii, poprzez śpiew w czasie liturgii oraz krótki koncert pieśni afrykańskich po procesji światła, wspaniale ubogacił przeżycia duchowe wiernych. 
	Przewodniczący Podkarpackiej Solidarności Tadeusz Majchrowicz, na koniec Mszy świętej, odwołując się do modlitwy św. Jana Pawła II,  rozpoczął modlitwę zawierzenia od słów: „Matko Świętej Nadziei! Pani Fatimska! Wskazuj nam zawsze, jak mamy służyć człowiekowi i ludzkości”. 
Dalsza jego modlitwa odnosiła się do świętych rodaków : „Święty Janie Pawle II, bądź nadal dla nas wołającym o Ducha Świętego dla odnowy tej ziemi! 
Błogosławiony ks. Jerzy, składający przed Bogiem ofiarę ze swego życia w męczeńskiej śmierci, złóż przed Majestatem Boga trud i troski robotników, a dla pracodawców wyproś szacunek i sprawiedliwość dla poszukujących pracy. 
Błogosławiony Bronisławie, który w proroczym uniesieniu wołałeś: „Solidarność górą”, pomóż obecnym władzom związku „Solidarność” przywrócić fundament i wartości, dzięki którym ludzie pracy mogli dokonać odrzucenia ateistyczno-socjalisty-cznej ideologii. 
	Wielokrotnie podczas sierpniowego czuwania fatimskiego podejmowano modlitwę w intencji nowego prezydenta Andrzeja Dudy. 
	W uroczystościach w Miejscu Piastowym udział wzięła delegacja NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A. wraz ze Sztandarem Związku.Przewodniczący Zarządu Regionu Podkarpacie NSZZ „Solidarność” w Krośnie Tadeusz Majchrowicz przed 
Figurą M.B. Fatimskiej

Spotkanie ws. funduszu socjalnego 
w Gamracie

W dniu 29 lipca br. w biurze Kierownika Działu Zrządzania Zasobami Ludzkimi Pani Marii Zielińskiej odbyło się spotkanie poświęcone zmianom do planu funduszu socjalnego w Gamrat S.A. oraz możliwości wypłaty świadczenia pieniężnego dla pracowników w sierpniu br. 
W rozmowach oprócz Pani M. Zielińskiej - Administratora ZFŚS, wzięli udział: Pani Barbara Kozak – Specjalista ds. Kadr i Płac (przejęła od Pani E. Kras prowadzenie spraw socjalnych, po jej odejściu na emeryturę), Wiesław Martowicz i Jan Krajewski – NSZZ „Solidarność” oraz Wacław Mikrut – ZZ „Chemik”.
	Administrator Funduszu Socjalnego przedstawiła projekt zmian w planie funduszu socjalnego w Gamrat S.A. na ten rok, zakładający przesunięcie wszystkich niewykorzystanych środków ZFŚS na „świadczenia pieniężne lub rzeczowe”, pozostawiając tylko niewielką rezerwę na: umorzenia pożyczek mieszkaniowych ( na wypadek śmierci pożyczkobiorcy), paczki dla dzieci i zapomogi losowe. 
Poinformowała także, że przekazano na fundusz socjalny „Tarkett Polska” kwotę wynikającą z proporcjonalnego podziału funduszu pożyczkowego na cele mieszkaniowe, zgodnie z ilością pracowników którzy przeszli do Spółki „Gamrat Wykładziny” – obecnie „Tarkett Polska”.
Następnie zaproponowała aby w ramach pozostających w dyspozycji środków ZFŚS, uruchomić w sierpniu wypłatę dla uprawnionych pracowników świadczenia pieniężnego, w ramach przyjętych na ten rok progów dochodowych – 300 zł brutto, 250 zł, 200 zł.
	Przedstawiciele związków zawodowych zapowiedzieli zwrócenie się do Zarządu „Gamrat” S.A. z wnioskiem o zwiększenie odpisu na fundusz socjalny, co pozwoliłoby na podniesienie wysokości świadczeń.

Rozmowy w firmie „Tarkett”

W dniu 15.07. 2015 w „Tarkett Polska” Sp. z o.o. Oddział w Jaśle odbyło się spotkanie przedstawicieli związków zawodowych NSZZ „Solidarność” i ZZ „Chemik” z paniami Magdaleną Skibą - Kierownik d/s personalnych oraz Agnieszką Surmacz - Specjalistą w dziale kadr i płac. 
Organizacje związkowe reprezentowali Wiesław Martowicz i Dariusz Serwa - NSZZ Solidarność oraz Wacław Mikrut i Mirosław Pniak –ZZ Chemik. 
	Głównym tematem spotkania były sprawy związane z ustaleniem terminu wypłaty bonusu za II kwartał oraz kwoty bezzwrotnej pomocy pieniężnej z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Termin wypłaty bonusu ustalono na dzień 24.07.2015 r. z możliwością wcześniejszej wypłaty, po akceptacji władz spółki co do jego wysokości tj. 7.5 %. 
	W kwestii wypłaty świadczenia pieniężnego z ZFŚS ustalono wstępnie kwoty: 400 zł, 380 zł i 360 zł w zależności od kwoty dochodu wynikającego z oświadczenia pracownika we wniosku składanym na początku roku. Termin wypłaty świadczenia to wstępnie 10.08.2015 r. 
	Związki zawodowe zwróciły się do administratora funduszu z propozycją zorganizowania w miesiącu wrześniu spotkania integracyjnego dla wszystkich pracowników naszej spółki . Termin i program spotkania zostanie podany do wiadomości załogi po ustaleniu wszystkich szczegółów. 
	W dalszej części spotkania strony podjęły dyskusję w sprawie opracowania jednolitego tekstu regulaminu funduszu świadczeń socjalnych po wprowadzeniu zmian uzgodnionych przez administratora i związki zawodowe, a mających na celu uproszczenie i urealnienie pewnych zapisów dotyczących podawania dochodów przez pracowników, a także zmiany wysokości progów dochodowych uprawniających do korzystania z funduszu socjalnego. 
Pani Kierownik ds. personalnych Magdalena Skiba zobowiązała się do przygotowania przez administratora funduszu pełnego tekstu regulaminu który, po wspólnej akceptacji i podpisaniu przez strony zostanie przedstawiony do informacji załogi. Regulamin obowiązywał by od dnia 1.01.2016. 

Gamrat wypłaca dywidendę

	Zgodnie z uchwałą Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Gamrat” S.A. z dnia 20 maja 2015 r. od 20 lipca br. wypłacana jest dywidenda dla akcjonariuszy Spółki. 
Wysokość dywidendy ustalono w kwocie 2 zł na 1 akcję. 
Posiadacz akcji otrzyma więc kwotę będącą iloczynem ilości akcji x 2 zł, minus 19 % podatek. 
Aby otrzymać dywidendę należy złożyć w Dziale Zarządzania Zasobami Ludzkimi dyspozycję, z określeniem sposobu wypłaty dywidendy, tj. na rachunek bankowy, bądź przez kasę w gotówce. 
Celem potwierdzenia tożsamości należy zabrać ze sobą dowód osobisty. Rachunki bankowe pracowników „Gamrat” S.A. są w bazie danych, natomiast inne osoby, które chcą otrzymać dywidendę przelewem, powinny posiadać numer rachunku.

Podwyżki z Zakładzie Produkcji Specjalnej

W dniu 9 lipca br. Zarząd Zakładu Produkcji Specjalnej „Gamrat” Spółka z o.o. reprezentowany przez Prezesa Zarządu Pana Andrzeja Cholewiaka oraz przedstawiciele NSZZ „Solidarność” tj. Andrzej Konieczny – członek Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A – Przewodniczący KZ przy ZPS „Gamrat” Sp. z o.o. oraz Andrzej Gustek – członek KZ przy ZPS podpisali porozumienie ws. podwyżek wynagrodzeń.
	Zgodnie z Porozumieniem podwyżki płac zasadniczych otrzymaliby pracownicy zatrudnieni w Spółce na dzień 30.06.2015 r.,  na umowy o pracę na czas nieokreślony, w ustalonym przedziale kwotowym. Decyzję o kwocie podwyżki podejmie Prezes Zarządu i będzie ona obowiązywała od 1 sierpnia 2015 r. 
	Ustalono także, że za I półrocze Załoga otrzyma premię, z której pierwsza transza zostanie wypłacona w lipcu, a druga w późniejszym terminie, po zakończeniu realizacji istotnego dla Spółki kontraktu.
Wyjazd do Gdańska

Zarząd Regionu „Podkarpacie” NSZZ „Solidarność” w Krośnie organizuje dla członków Związku i ich rodzin, wyjazd na uroczystości centralne z okazji 35-lecia NSZZ „Solidarność” które odbędą się w dniu 29 sierpnia. Do kosztów pobytu dopłaca Komisja Krajowa i Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A.
Program wyjazdu:
- 27.08 – godz. 22,00 (czwartek) – wyjazd z Jasła spod JDK
- 28.08 – (piątek) zwiedzanie Gdańska, Gdyni, Sopotu –  
     zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja, nocleg
- 29.08 – (sobota) śniadanie, wykwaterowanie z hotelu, wyjazd 
        na miejsce uroczystości (pikniku), możliwość zwiedza- 
        nia atrakcji Gdańska, po zakończeniu pikniku w 
        godzinach wieczornych wyjazd do Jasła

Zgłoszenia przyjmowane są w biurze Związku 
do dnia 15 lipca.
Przy zapisie pobierana będzie opłata w kwocie 
50 zł od osoby. Należy także podać nr PESEL 
i Nr tel.

Wniosek o negocjacje płacowe
w ZPS „Gamrat” Sp. z o.o.

	W dniu 1 lipca br. NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A. działający w Zakładzie Produkcji Specjalnej „Gamrat” Sp. z o.o., na podstawie art. 22 ust. 1 Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy ZPS Sp. z o.o. i zgodnie z ustaleniami z dnia 11.02.2015 r. zwrócił się do Prezesa Zarządu Pana Andrzeja Cholewiaka, o podjęcie negocjacji dot. przyrostu wynagrodzeń pracowniczych w Spółce, w drugim półroczu 2015 roku. 
Rozmowy, które odbyły się w dniu 11 lutego nie przyniosły rozstrzy-gnięć, gdyż w tamtym okresie nie znana była pula zamówień na produko-wane przez Spółkę wyroby, a tym samym jej sytuacja ekonomiczna.
	Związek „Solidarność” przygotował także stanowisko ws. podwyżek płac, które zakłada wypłatę jednorazowej premii, jak też postulat podwyżki płac zasadniczych pracowników.

Kontrola PIP w „Tarkett Polska” 
Oddział w Orzechowie

Z uwagi na fakt, że oddziały Tarketta z Jasła i Orzechowa zostały połączone w jeden podmiot prawny i funkcjonują pod nazwą „Tarkett Polska”, inspektor Państwowej Inspekcji Pracy z Poznania dokonując kontroli w Oddziale w Orzechowie, nawiązał kontakt z Organizacją Międzyzakładową NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A., która funkcjonuje w Spółce. 
Najpierw w trakcie kontroli, odbyła się rozmowa z Sekretarzem KM Janem Krajewskim, podczas której ustalono zasady współpracy PIP ze Związkiem. 
Następnie, zgodnie z tymi ustaleniami Inspekcja po przeprowadzonej kontroli poinformowała Związek o jej efektach. 
	W piśmie czytamy m.in.: że celem kontroli była realizacja wniosków z kontroli odbytej w 2014 r. oraz kontrola wybranych zagadnień z zakresu BHP.

Zebranie Prezydium NSZZ „Solidarność”

W dniu 30 czerwca br. w siedzibie Związku odbyło się zebranie Prezydium Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A.
W trakcie obrad podjęto następujące kwestie:
omówiono dotychczasowe działania podjęte w kwestiach płacowych w „Gamrat” S.A. i innych Spółkach oraz plan dalszych działań mających na celu wzrost płac pracowniczych
ustalono zasady odpłatności członków Związku zaintereso-wanych wyjazdem do Gdańska na obchody XXXV-lecia powstania NSZZ „Solidarność” w dn. 28-29 sierpnia 2015 r.
podjęto uchwały o przyjęciu nowych członków z „Tarkett” Sp. z o.o. i „Gamrat” S.A.
podjęto decyzje finansowe i organizacyjne

W hołdzie Kapelanowi Solidarności
	Kolejną wartę przy Grobie bł. ks. Jerzego Popiełuszki na warszawskim Żoliborzu pełnili członkowie podkarpackiej „Solidarności”. Tym razem Region Podkarpacie reprezentowali związkowcy z Organizacji Międzyzakładowej przy „Gamrat” S.A.—Sekcji Emerytów : Adam Dziok,  Zbigniew Siepkowski, Józef Łodziński, Zbigniew Grasela, Anna Rak, oraz Przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w PKS Jasło S.A.– Stanisław Słupek.

Od lewej stoją: Zbigniew Grasela, Zbigniew Siepkowski,  Józef Łodziński, Anna Rak, Stanisław Słupek, Adam Dziok

Związki postulują ws. podwyżek       w „Gamrat” S.A.

Organizacje związkowe w działające w „Gamrat” S.A. przekazały Zarządowi „Gamrat” S.A. pisemne postulaty dot. podwyżek płac pracowniczych. W celu przedstawienia uzasadnienia postulatów odbyły się także rozmowy w dniu 16 czerwca, w którym uczestniczył Prezes Krzysztof Moska oraz przedstawiciele związków zawodowych w osobach: Wiesław Martowicz i Wacław Mikrut i następnego dnia z udziałem Prezesa Moski i Dyrektora Generalnego Roberta Ruwińskiego oraz przedstawicieli związków: Jana Krajewskiego i Wacława Mikruta. Podczas tego spotkania doszło do formalnego wręczenia pisma zawierającego postulaty płacowe, w tym:
- objęcie podwyżką pracowników którzy do tej pory z niej nie skorzystali
- wprowadzenie regulaminów premii motywacyjnej we wszystkich komórkach „Gamrat” S.A
- wprowadzenie dodatków stażowych jako motywację dla pracowników o wysokich kwalifikacjach
- dodatku świątecznego jako gratyfikacji za pracę w uciążliwym systemie 4-ro brygadowym
	Prezes Krzysztof Moska stwierdził, że podwyżki wynagrodzeń są systematycznie wprowadzane na wniosek przełożonych pracowników. Również opracowanie regulaminów premiowania w oparciu o założenia produkcyjne i budżetowe jest w ich gestii i w niektórych Dywizjach już zostały wprowadzone. 
	W zakresie zgłoszonych postulatów Zarząd „Gamrat” S.A. po dokonaniu ich analizy przedstawi swoje stanowisko związkom zawodowym.

Otwarcie Muzeum Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki

Komisja Krajowa

Pole tekstowe: Inne strony

          Napisz do nas:  solidgam@onet.pl