Pole tekstowe: Czy dialog społeczny się odrodzi ?

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” w dniu 26 marca na swoim nadzwyczajnym posiedzeniu w Warszawie ratyfikowała projekt ustawy o Radzie Dialogu Społecznego, będący przedmiotem porozu-mienia liderów organizacji pracodawców, związków zawodowych oraz strony rządowej. 
Rada Dialogu Społecznego zastąpi dotychczasową Trójstronną Komisję ds. Społeczno - Gospodarczych. 
	W pracach nad projektem ustawy ze strony związkowej uczestniczyły NSZZ „Solidarność”, OPZZ i Forum Związków Zawodowych, a ze strony pracodawców Konfederacja Lewiatan, Pracodawcy RP, Związek Rzemiosła Polskiego i Business Centre Club.
	W Polsce dialog społeczny ma stosunkowo krótką historię. Trójstronna Komisja czyli instytucja dialogu społecznego, złożona z przedstawicieli rządu, organizacji pracodawców i związków zawodo-wych, powstała w 1993 roku. Miała uczestniczyć m.in w polityce kształtowania płac w przedsiębiorstwach i w sferze budżetowej, skupiając się na godzeniu interesu dobra publicznego, przedsiębiorców  i pracowników. W praktyce jej działalność ograniczała się jedynie do konsultacji, których strona rządowa w większości nie uwzględniała. 
Gdy w czerwcu 2013 roku rząd z pominięciem Komisji wprowadził antypracownicze zmiany w Kodeksie pracy, strona związkowa zawiesiła swój udział w pracach Komisji.
 
 Fundusz socjalny w „Tarkett Jasło”
	Organizacje związkowe działające w „Tarkett Jasło” tj. NSZZ „Solidarność” i ZZ „Chemik” dokonały wspólnie z Administratorem Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych uzgodnień dotyczących Planu funduszu na 2015 r. 
W ramach środków finansowych wynikających z zaplanowanych „tytułów wypłat” w dniu 18 marca br. związki zawodowe wystąpiły ze wspólnym stanowiskiem o treści:
     Ww. organizacje związkowe proponują wypłatę świadczenia pieniężnego dla uprawnionych pracowników Spółki, w terminie do 27.03.2015 r. w następującej wysokości:
Dla pracowników o miesięcznym dochodzie netto na członka rodziny wynoszącym:
- do 700 zł		- kwota świadczenia 	- 450 zł
- 701-1100 zł		- kwota świadczenia 	- 430 zł
- 1101-1700 zł		- kwota świadczenia 	- 410 zł
- powyżej 1700 zł	- świadczenie nie przysługuje
	W jednoosobowych gospodarstwach ww. progi dochodowe są zwiększone współczynnikiem 1,25
Za związki zawodowe:
		Wiesław Martowicz	- NSZZ „Solidarność”
		Wacław Mikrut		- ZZ „Chemik”
Uwaga:
Zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi od kwoty 380 zł (na rok) nie jest pobierany podatek. Po przekroczeniu tej kwoty potrącany jest 19 procentowy podatek dochodowy.
 
Badania wstępne pracowników 
na nowych zasadach

	Od 1 kwietnia 2015 r. zacznie obowiązywać znowelizowany artykuł 229 Kodeksu Pracy. Wskazany przepis m.​in. ogranicza sytuacje, w których bezwzględnie wymagane jest skierowanie na badania wstępne.
Do dotychczas obowiązującego wyłączenia w przeprowadzaniu badań wstępnych, które miało zastosowanie do osób ponownie przyjmowanych do pracy u danego pracodawcy na to samo stanowisko lub na stanowisko o takich samych warunkach pracy na podstawie kolejnej umowy zawartej w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniej umowy z tym pracodawcą, dodano nowe przypadki. 
Jeden z nich dotyczy sytuacji, gdy stosunek pracy z daną osobą zostaje nawiązany z innym pracodawcą w ciągu 30 dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniego stosunku pracy i pracownik posiada aktualne orzeczenie lekarskie. W takim przypadku nie ma obowiązku wykonywania badań wstępnych, jeżeli pracodawca stwierdzi, że zachodzi zgodność warunków pracy opisanych w skierowaniu na badania lekarskie z warunkami występującymi na danym stanowisku w jego zakładzie.
Ta sama regulacja obejmuje też osoby przyjmowane do pracy, pozostające jednocześnie w stosunku pracy z innym pracodawcą. 
Spod działania znowelizowanych regulacji wyłączono jednak osoby przyjmowane do wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych.
Ustawodawca nadał też nowe brzmienie § 4 w art. 229 K.p. W obowiązującej od 1 kwietnia br. treści nie pozwala on na dopuszczenie do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku, w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania. Ponadto nowe przepisy stanowią, że badania lekarskie przeprowadza się na podstawie skierowania wydanego przez pracodawcę.
W oparciu o zmiany w art. 229 K.p. Minister Zdrowia przygotował projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników.
Ma ono wejść w życie z dniem 1 kwietnia 2015 r.


Wniosek związków zawodowych
ws. wypłaty świadczenia pieniężnego z ZFŚS 
dla pracowników „Gamrat” S. A.

W dniu 12 marca br. NSZZ „Solidarność” i ZZ „Chemik” wystąpiły do Zarządu „Gamrat” S.A. ze stanowiskiem o treści:
 
W nawiązaniu do odbytych w dniu 10 marca rozmów z przedstawicielami Zarządu „Gamrat” S.A. ww. organizacje związkowe proponują wypłatę świadczenia pieniężnego dla uprawnionych pracowników Spółki, w terminie do 31.03.2015 r.    w następującej wysokości:
- 450 zł dla prac. o miesięcznym dochodzie netto do 700 zł
- 410 zł dla prac. o mies. dochodzie netto od 701 do 1100 zł
- 380 zł dla prac. o mies. dochodzie netto od 1101 zł do 1700 zł
W jednoosobowych gospodarstwach ww. progi dochodowe są zwiększone współczynnikiem 1,25

Fundusz socjalny na 2015 r. 
w „Gamrat” S. A.

Administrator Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Gamrat S.A. Pani Maria Zielińska pismem z dnia 24.02.2015 r. przeka-zała organizacjom związkowym projekt Planu funduszu socjalnego na 2015 r. Projekt planu funduszu przewidywał odpis na Fundusz Socjalny na poziome nieco ponad 480.000 zł oraz Plan wydatków w rozbiciu na poszczególne tytuły.
	Organizacje związkowe w dn. 24.02 i 9.03 przedstawiły wspólne stanowiska w tej kwestii, a następnie w dn. 10.03 odbyły się rozmowy nad przyjęciem ostatecznego kształtu Planu funduszu socjalnego      na 2015 rok.
W dniu 11.03 związki zawodowe przekazały wspólne stanowisko ws. przyjęcia Planu ZFŚS na 2015 r.
Jeszcze tego samego dnia Członek Zarządu „Gamrat” S.A Dyrektor Generalny Pan Robert Ruwiński zatwierdził poczynione ustalenia, wydając Aneks Nr 18 do Zarządzenia Nr 14 z dn. 22 lipca 2009 r.
Przyjęty Plan ZFŚS przewiduje takie pozycje jak:
- organizacja imprez kulturalno-oświatowych
i sportowo-rekreacyjnych				-  30.000 zł
- paczki dla dzieci					-  20.000 zł
- bezzwrotna pomoc finansowa (zapomogi)		-  80.000 zł
- świadczenia pieniężne lub rzeczowe		- 344.000 zł
- rezerwa na umorzenie poż. mieszkaniowych  	-   6.000 zł
W trakcie rozmów odstąpiono od zamiaru uruchomienia tzw. „wczasów pod gruszą”, a środki przewidziane na ten cel przesunięto na tytuł „świadczenia pieniężne lub rzeczowe”.

Związkowcy „Solidarności” odwiedzili biura poselskie PO-PSL

	Nocleg w biurze poselskim, pikiety i spotkania z policją – tak w niektórych przypadkach wyglądała akcja odwiedzania biur poselskich i senatorskich koalicji PO-PSL przez związkowców „Solidarności” w dniu 9 marca br. Choć zgodnie z kalendarzem wszyscy politycy powinni być w swoich biurach i przyjmować interesantów, to w wielu miejscach nikogo nie zastało.
	Akcja odbyła się w całym kraju. Związkowcy odwiedzali biura poselskie PO-PSL w swoich regionach, aby wręczyć politykom postulaty związkowe i porozmawiać na ważne tematy dotyczące sytuacji w kraju. W większości przypadków polityków nie zastano i związkowcy musieli zostawić ulotki pracownikom biur.
	Najbardziej cierpliwi okazali się związkowcy z dolnośląskiej "Solidarności", którzy w oczekiwaniu na spotkanie z premier Kopacz zdecydowali się …  spędzić noc w biurze posłów PO (biuro m.in. posłów Bogdana Zdrojewskiego, Grzegorza Schetyny i Michała Jarosa). Postawy działaczom pogratulował sam przewodniczący NSZZ „Solidarność” Piotr Duda, który zapewnił, że popiera ten protest i uważa, że jest to wzór dla innych. - To jest prawdziwa Solidarność – pokreślił.
	Z kolei związkowcy Regionu Koszalińskiego „POBRZEŻE” zamiast na polityków trafili na … policjantów. Funkcjonariusze przepro-wadzili ze związkowcami „wywiad”, podczas gdy przechodzili oni z biura senatorskiego Grażyny Anny Sztark (która była nieobecna) do biura senatorskiego Piotra Zientarskiego.  
Na policję natrafiła też delegacja warszawska w biurze posłanki PO Małgorzaty Kidawy-Błońskiej oraz przedstawiciele Zarządu Regionu Podlaskiego NSZZ „Solidarność”.
	Niektóre regiony zdecydowały się pikietować. Tak zrobiła „Solidarność” Świętokrzyska, która zgromadziła przed biurami polity-ków PO-PSL blisko 500 osób. Delegacja protestujących przekazała posłom Markowi Gosowi - PSL oraz Arturowi Gieradzie – PO (tylko tych dwu posłów było w poselskich biurach partyjnych) katalog spraw skierowanych przez reprezentatywne centrale związków zawodowych do polskiego rządu i wymagających pilnego rozwiązania.
Pikietę zorganizowano również przed siedzibą posła Zbigniewa Konwińskiego w Słupsku.
	Grupa łódzkich działaczy nie natrafiła w biurze na posłów Johna Godsona i Jarosława Jagiełłę. W Regionie Wielkopolska Południowa nie zastano posła PSL-u Piotra Walkowskiego, podobnie jak jego kolegę posła Józefa Rackiego w Kaliszu. Szczęścia nie mieli też działacze "Solidarności" w Legnicy, którzy odbili się od drzwi biur poselskich Roberta Kropiwnickiego i Grzegorza Schetyny. Większości polityków nie zastano również w Regionie Mazowsze (odwiedzono 27 posłów),  w Regionie Śląsko-Dąbrowskim, w Regionie Rzeszowskim i w Regionie Warmińsko-Mazurskim.
W Regionie Jeleniogórskim związkowcy zastali zamknięte drzwi i kartkę, na której umieszczona była informacja:  "biuro dnia 09 marca 2015 będzie nieczynne". W tej sytuacji  rozdali wśród przechodniów 2000 ulotek.
	W Regionie Wielkopolska zastano tylko posła Jacka Tomczaka. Gdańska delegacja spotkała się z posłanką  PO Agnieszka Pomaską, Iwoną Guzowską i posłem Jerzym Borowczakiem.  W Łodzi udało się porozmawiać z posłanką Iwoną Śledzińską-Katarasińską. W Regionie Wielkopolska Południowa udało się porozmawiać z senatorem RP  Witoldem Sitarzem oraz posłem PO Przemysławem Krysztofiakiem. Jedynym obecnym politykiem w Regionie Koszalińskim był poseł Stanisław Gawłowski.
	Wszyscy odwiedzeni posłowie lub pracownicy biur otrzymali materiały z postulatami trzech reprezentatywnych central związkowych (NSZZ „Solidarność”, Forum Związków Zawodowych, OPZZ) oraz dokumenty programowe „Solidarności” na kadencję 2014–2018 r.
Akcja zorganizowana przez „Solidarność” wpisuje się w kalendarz protestów organizowanych przez Związek

Z okazji Dnia Kobiet 
wszystkiego co najlepsze,
spełnienia marzeń, zadowolenia z siebie, 
dużo szczęścia oraz wiele radości życiowej wszystkim Paniom
 
życzy
 NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A.

Kolejny etap zmian organizacyjnych 
w Gamrat S.A.

	W dniu 18 lutego br. Prezes Zarządu „Gamrat” S.A. Krzysztof Moska, w oparciu o uchwały Zarządu i Rady Nadzorczej wydał Zarządzenie nr 4 ws. wprowadzenia nowego schematu organizacyjnego Spółki. Na mocy uchwał zostały m.in. zlikwidowane stanowiska dyrektorów: ds. Ekonomiczno-Finansowych i Administracji. Utworzono natomiast stanowiska Kierowników Produkcji i Rozwoju Rur i Profili. Pan Janusz Tumidajewicz sprawujący dotychczas funkcję Dyrektora  ds. Produkcji i Rozwoju objął stanowisko Kierownika ds. Produkcji    i Rozwoju Rur. Będą mu podlegały Dywizje: Rur PE, Rur PVC i Kształtek. Kierownikiem ds. Produkcji i Rozwoju Profili został natomiast Pan Marek Sepioł, któremu będą podlegać Dywizje: Wytłaczania, Wtrysku i Węży oraz Surowcowni.
Stanowisko Dyrektora ds. Produkcji i Rozwoju na dzień dzisiejszy pozostaje nieobsadzone.
Również na stanowiskach Szefów Dywizji nastąpiły dwie zmiany; po odejściu P. Sepioła na Kierownika, na stanowisku Szefa Dywizji Wtrysku i Węży zastąpił go Pan Mariusz Wojdyła, natomiast nowym Szefem Dywizji Rur PVC został Pan Tomasz Szot.

KOMUNIKAT
Ze spotkania przedstawicieli związków zawodowych z Zarządem „Gamrat” S.A. odbytego w dniu 19.02.2015 r.

 W odpowiedzi na nasze wystąpienie ws. przystąpienia do opracowania regulaminu premii motywacyjnej w dniu 19 lutego odbyło się spotkanie z udziałem: 
- Członków Zarządu „Gamrat” S.A. tj. Prezesa Pana Krzysztofa Moski i Dyrektora Generalnego Pana Roberta Ruwińskiego oraz Pani Marii Zielińskiej – Kierownika Działu Zarządzania Zasobami Ludzkimi 
- przedstawicieli organizacji związkowych działających w „Gamrat” S.A. tj: Wiesława Martowicza, Jana Ślabskiego i Jana Krajewskiego reprezentujących NSZZ „Solidarność” oraz Wacława Mikruta i Marka Olbrota ze Związku Zawodowego „Chemik” 
Na wstępie spotkania Prezes Zarządu Krzysztof Moska udzielił związkom zawodowym informacji w następujących kwestiach:
- sytuacji ekonomicznej Spółki oraz poziomu sprzedaży wyrobów w br.
- realizowanych i planowanych inwestycji w unowocześnienie parku maszynowego 
- wprowadzonych zmian do struktury organizacyjnej firmy oraz zmian personalnych
- planowanej budowy magazynu wysokiego składowania
- planowanej realizacji drogi publicznej przechodzące przez tereny inwestycyjne Gamratu
Odnosząc się następnie do wniosku związków zawodowych przedstawił stanowisko Zarządu Gamrat S.A., w tej kwestii :
- regulaminy premii motywacyjnej będą wprowadzane sukcesywnie w poszczególnych dywizjach i innych komórkach pomocniczych. Podstawą do wypłaty premii będzie realizacja zadań produkcyjnych oraz wysoka wydajność pracy poszczególnych urządzeń.
- w sprawie dodatku świątecznego Zarząd rozpatrzy postulat związków zawodowych i w nieodległym terminie zajmie stanowisko
Organizacje związkowe podnosząc kolejny raz postulat wprowadzenia dodatku świątecznego wychodzą z założenia, że byłby to stały składnik wynagrodzenia pracowniczego, w przeciwieństwie do premii, której wypłata uzależniona będzie od spełnienia określonych warunków.
Odnośnie premii motywacyjnej związki stoją na stanowisku, że regulaminem premiowania powinny być objęte zarówno Dywizje jak    i pozostałe komórki organizacyjne GAMRAT S.A. 
	Jan Krajewski	- NSZZ „Solidarność
	Wacław Mikrut	- Związek Zawodowy „Chemik”

Obrady Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność”
przy „GAMRAT” S.A.

W dniu 12 lutego odbyło się posiedzenie Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” przy „GAMRAT” S.A. 
W porządku zebrania znalazły się następujące kwestie:
Zatwierdzono sprawozdanie finansowe Związku za 2014 rok
Przyjęto preliminarz budżetowy na 2015 rok
Omówiono ostatnie działania dot. spraw płacowych, w tym:
- pismo do Zarządu „Gamrat” S.A. ws. przywrócenia dodatku świątecznego oraz podjęcia rozmów dot. wprowadzenia premii motywacyjnej
- pismo do Zarządu Zakładu Produkcji Specjalnej ws. podjęcia negocjacji dot. podwyżek płac
- negocjacje w „Tarkett” odnośnie regulaminu premii kwartalnej (bonusu) oraz regulaminu wynagrodzeń
Dokonano analizy projektu Regulaminu Pracy dla „TARKETT” oraz upoważniono Prezydium do przedstawienia stanowiska w tej kwestii.
Przedstawiono informację w innych kwestiach bieżących, w tym:
- zmian na stanowiskach kierowniczych w „Gamrat” S.A.
- akcjach protestacyjnych prowadzonych przez centrale związkowe w celu realizacji zgłoszonych postulatów
- połączeniu z dniem 30 kwietnia 2015 r. Spółki „Tarkett Jasło”  i „Tarkett Polska” z siedzibą w Odrzechowie. Nowa nazwa Spółki będzie brzmieć: „Tarkett Polska” Oddział w Jaśle. Przejście pracowników do nowego pracodawcy nie będzie niosło dla nich niekorzystnych skutków finansowych i socjalnych.
Podjęto decyzje ws. organizacyjnych i finansowych

 Zebrania Zarządu Regionu Podkarpacie w Krośnie
i konwentów Przewodniczących

W dniu 13 lutego obradował Zarząd Regionu na nadzwyczajnym posiedzeniu. Główny temat to sytuacja w kraju i nasilające się protesty w różnych branżach. Po dyskusji ZR przyjął uchwałę zobowiązującą wszystkie struktury NSZZ „Solidarność” naszego Regionu do czynnego udziału w akcjach protestacyjnych organizowanych przez Ogólnopolski Sztab Protestacyjny. 
ZR stosowną uchwałą zgłosił do Powiatowej Rady Rynku Pracy w Jaśle kol. Pawła Pietruszę - zastępcę przewodniczącego ZR.
W poniedziałek 16 lutego odbyły się spotkania (konwenty) Przewodniczącego ZR Tadeusza Majchrowicza z Przewodniczącymi Organizacji Związkowych z Krosna, Jasła i Sanoka podczas których otrzymali oni pełną informację o rozwoju sytuacji w kraju i planowanych akcjach protestacyjnych. 
Decyzją sztabu protestacyjnego planowany wyjazd na pikietę w Krakowie w dniu 19 lI został odwołany
Decyzje co do dalszych form protestu będą podejmowane w zależności od rozwoju sytuacji.
Żądania central związkowych 
NZZZ „Solidarność”, OPZZ, FORUM ZZ 
wobec rządu RP

Podczas konferencji prasowej w dniu 5 lutego liderzy central związkowych tj; Piotr Duda, Jan Guz i Dariusz Trzcionka przekazali dziennikarzom żądanie negocjacji na następujące tematy: 
- Szybkiego wzrostu minimalnego wynagrodzenia do poziomu 50% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.
- Wprowadzenia minimalnej stawki wynagrodzenia za godzinę gracy niezależnie od formy zatrudnienia.
- Wycofania antypracowniczych zmian w kodeksie pracy, dotyczących czasu pracy, oraz wprowadzenia zasady zawierania umowy o pracę na piśmie przed rozpoczęciem pracy.
- Wyeliminowania stosowania śmieciowych umów o pracę oraz patologicznego samozatrudnienia.
- Odblokowania wzrostu wynagrodzeń dla pracowników państwowej i samorządowej sfery budżetowej.
- Wycofania się z podwyższonego wieku emerytalnego oraz wprowadzenia prawa do skracania powszechnego wieku emerytalnego dla ubezpieczonych legitymujących się: kobiety 35 letnimi, a mężczyźni 40 letnimi okresami składkowymi i minimalnym kapitałem emerytalnym gwarantującym przyszłe świadczenie na poziomie nie mniejszym niż minimalna emerytura.
- Wprowadzenia skutecznej polityki państwa ukierunkowanej na tworzenie stabilnych miejsc pracy, chroniących pracowników przed ubóstwem.
- Odmrożenia podstawy naliczania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.
- Wypracowania i wdrożenia skutecznego programu walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym, w tym zwiększenia wysokości progów dochodowych uprawniających do świadczeń rodzinnych i pomocy społecznej.
- Przywrócenia odpowiedzialności Państwa za zdrowie obywateli.
- Bardziej sprawiedliwego podziału wypracowanego dochodu narodowego m.in. poprzez zwiększenie progresji podatkowej.
- Wprowadzenia systemowych zmian w dialogu społecznym zgodnie z oczekiwaniami partnerów społecznych.

W dniu 3 lutego br. NSZZ „Solidarność” i ZZ „Chemik” przesłały do Zarządu „Gamrat” S.A. pismo o treści: 

Zarząd „Gamrat” SA

w/m

Dotyczy: negocjacji płacowych.
    
    	W związku z zakończeniem reorganizacji zakładów produkcyj-nych w „Gamrat” S.A. i wydzieleniem tzw. Dywizji, zgodnie z wcze-śniejszymi ustaleniami, wnioskujemy o przystąpienie do tworzenia regulaminów premii motywacyjnej dla poszczególnych komórek „Gamrat” S.A.
Celem usprawnienia procesu negocjacyjnego wnosimy o przed-stawienie w nieodległym terminie projektów regulaminów premiowania zawierających kluczowe elementy od których uzależniona była by wysokość premii w poszczególnych Dywizjach i pozostałych komórkach „Gamrat” S.A.
Jednocześnie, z uwagi na nadchodzący sezonowy wzrost produkcji, i przechodzeniem na system pracy ciągłej, wnioskujemy     o ponowne rozważenie przywrócenia dodatku świątecznego, który byłby pewną rekompensatą dla pracowników bezpośrednio związanym z produkcją i narażonych na uciążliwości systemu 4-ro brygadowego.

Wiesław Martowicz 	– Przewodniczący KM NSZZ „Solidarność”
Wacław Miktut	– Przewodniczący ZZ „Chemik”

Gamrat na targach w Hanowerze

W dniach 17-20 stycznia br. w Hanowerze (Niemcy) odbyły się doroczne targi DOMOTEX 2015, na które zjechali światowi producenci i przedstawiciele czołowych firm oferujących wszelkiego rodzaju pokrycia podłogowe. Targi te są dla firm miejscem prezentacji nowych produktów oraz nowatorskich rozwiązań technologicznych.
GAMRAT SA, wspólnie z firmą LENTEX SA - największym producentem wykładzin podłogowych w Polsce, zaprezentowały tam swoje kolekcje wykładzin podłogowych. 
Gamrat S.A. przedstawił aż 5 nowych kolekcji wykładzin Gamrat,  które cieszyły się ogromnym zainteresowaniem wśród odwiedzających stoisko : Gamrat Altica, Gamrat Cubus, Gamrat Omega, Gamrat Nebro i Gamrat Sport oraz okładzinę ścienną Gamrat Fresco. 
Targi DOMOTEX były dogodną okazją do spotkania się z partne-rami handlowymi , zacieśnienia współpracy, omówienia sytuacji rynko-wej i trendów panujących na rynku jak również wypracowania strategii współpracy i polityki handlowej na kolejne lata. 
(źródło: strona Gamrat S.A.)

Reorganizacja w Gamracie

Zakończyła się reorganizacja produkcji w „Gamrat” S.A.      W jej ramach, w miejsce Zakładów Profili i Rur utworzonych zastało   8 tzw. Dywizji, które uzyskały jednocześnie większą samodzielność w ramach struktury firmy. 
Poniżej przedstawiamy nazwy poszczególnych Dywizji oraz osoby które nimi kierują:
Dywizja Wtrysku i Węży	- Pan Marek Sepioł
Dywizja Rur PE		- Pan Ryszard Lazar
Dywizja Rur PVC		- Pan Robert Stadnicki
Dywizja Wytłaczania 		- Pan Mariusz Pociask
Dywizja Kształtek		- Pan Aleksander Śliż
Dywizja Wykładzin i Folii	- Pan Jacek Sepioł
Dywizja Surowcowni		- Pan Antoni Pociask
Dywizja Utrzymania Ruchu	- Pan Robert Kijak
Ponadto w ramach reorganizacji utworzono Dział Technologii i Kontroli Jakości, którym kieruje Pan Janusz Nowak oraz w Dziale Obsługi Klienta i Logistyki utworzono Transport Wewnętrzny pod kierownictwem Pana Andrzeja Kopery.

Związki chcą negocjacji z rządem
	
	W dniu 20 stycznia w Katowicach odbyło się spotkanie liderów i delegacji central związkowych - NSZZ "Solidarność", Forum Związków Zawodowych oraz OPZZ. Związkowcy apelują o podjęcie negocjacji przez rząd Ewy Kopacz i stawiają kolejne warunki. - Albo dialog, albo walka - przekonuje lider OPZZ Jan Guz.
	"Solidarność" nie zdecydowała się też na zawieszenie ogłoszonego w piątek ogólnopolskiego pogotowia strajkowego. - Dopóki nie ocenimy, że jest dobra wola do negocjacji ze strony rządu, nie zawiesimy pogotowia strajkowego. Nigdy nie ma dobrego czasu na protesty. My jesteśmy apolityczni, walczymy o prawa pracowników - wyjaśnił Piotr Duda.
- Porozumienie z rządem (dot. górników) było punktem zwrotnym, ale to dopiero początek zmian. Dzisiejsze posiedzenie poświęciliśmy przyszłości - jak rozpocząć negocjacje, by nie dopuścić w przyszłości do takich sytuacji, jakie miały miejsce na Śląsku - tłumaczył dalej.
Jak dodał szef "Solidarności", związki zwróciły się do premier Ewy Kopacz o natychmiastowe rozpoczęcie negocjacji w "obszarach postulatów, które przedstawiliśmy na demonstracji we wrześniu 2013 roku". Chodzi m.​in. o tzw. ustawy śmieciowe i sprawę wieku emerytalnego. Duda podkreślił, że związkowcy oczekują rozpoczęcia tych negocjacji do 31 stycznia.
- Trwa bitwa o prawa pracownicze, o prawa branżowe. Ten rząd wy­specjalizował się w tym, że podpisuje porozumienia, a potem ich nie realizuje. Będziemy walczyć o prawa pracownicze. 
W ubiegłym tygodniu NSZZ "Solidarność" ogłosiła ogólnopolskie pogotowie strajkowe. Piotr Duda podkreślił wczoraj, że porozumienie rządu ze związkami, które zostało zawarte w ubiegłą sobotę, "osiągnięto tylko i wyłącznie pod naciskiem związków zawodowych i pospolitego ruszenia na Śląsku". Jednocześnie dodał, że porozumienie to nie rozwiązuje problemów w całej branży górniczej.
- Górnicy chcą pracować i utrzymać swoje rodziny. Nie są sposobem na rozwiązywanie problemów w naszym kraju programy dobrowolnych odejść – uważa Duda.
Według niego osoby, które prowadziły negocjacje z rządem, doskonale rozumieją, że zawartych w porozumieniu ustaleń trzeba teraz pilnować. Dodał, że odkąd jest przewodniczącym Komisji Krajowej "rządowi wszystko trzeba wytargać z gardła, nic nie można osiągnąć w normalnych negocjacjach".
- Wolałbym, żebyśmy siedzieli dniami i nocami, negocjowali, żebyśmy trzaskali drzwiami, wracali, żeby ludzie mogli wtedy pracować. Żebyśmy mogli powiedzieć: osiągnęliśmy kompromis, nikt nie wygrał. Niestety tak się nie dzieje. Rządzący widzą tylko rachunek ekonomiczny, który niejednokrotnie nie może się przełożyć na pracownika. Musimy dbać o miejsca pracy - podkreślił Duda.
Jak zauważył, zgodnie z konstytucją nie żyjemy w kraju wolno­rynkowym, ale w kraju o społeczno-rynkowym modelu gospodarki, gdzie ważny jest dialog społeczny.Od lewej: Jan Guz—OPZZ, Andrzej Duda—Solidarność, Tadeusz Chwałka—Forum związków zawodowych oraz Dominik Kolorz—szef górniczej Solidarności na Śląsku

Poparcie dla górników z Regionu Podkarpacie

		Kol. Dominik Kolorz
		Przewodniczący Zarządu Regionu 
		Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność”
 
Szanowny Kolego Przewodniczący

	W imieniu Prezydium Zarządu Regionu Podkarpacie NSZZ „Solidarność” w Krośnie kieruję na ręce szanownego Kolegi wyrazy poparcia dla górników i ich rodzin walczących o miejsca pracy, oraz gorąco popieram działania górniczych związków zawodowych reprezentowanych przez Międzyzakładowy Komitet Protestacyjno- Strajkowy Regionu Śląsko-Dąbrowskiego.
	Restrukturyzacja poprzez likwidację miejsc pracy to kolejny „chory” pomysł rządu Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego, który nie potrafi zaproponować Polakom nic innego i tym samym prowadzi do zaostrzenia protestów na Śląsku i w całym kraju. 	Likwidacja kopalń skutkuje upadkiem wielu firm pracujących na rzecz górnictwa, co z kolei powoduje wzrost poziomu bezrobocia i pogłębienia rozwarstwienia społecznego. Ponadto tolerowanie importu na ogromną skalę węgla gorszej jakości, przy dużych zasobach tego paliwa w Polsce, jest działaniem na szkodę Śląska i ludzi tam żyjących,  a także całego kraju. 
	Na takie działania rządu nie może być zgody naszego Związku, dlatego w pełni solidaryzujemy się z protestującymi.

			Z wyrazami uszanowania i pozdrowieniami
			Zastępca Przewodniczącego Zarządu Regionu
			Podkarpacie NSZZ „Solidarność” w Krośnie

          				Wojciech Jarząb


Najserdeczniejsze życzenia szczęśliwych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności  i sukcesów w nadchodzącym roku składa
 
NSZZ „Solidarność” przy Gamrat S.A. 


Prośba o wsparcie dla potrzebujących dzieci z ubogich rodzin

	W ramach prowadzonej Ogólnopolskiej Akcji Charytatywnej „Pomóż dzieciom przetrwać zimę” przy bramie głównej „Gamrat” S.A. znajduje się pojemnik na dary dla potrzebujących dzieci. 
	Prosimy tych, którym na sercu leży ich dobro, o wsparcie akcji ofiarując produkty spożywcze, zabawki, odzież itp. Dary można także przekazać w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle, przy ul. Kochanowskiego 3.


Spotkanie dot. działalności BHP 
w „Gamrat” S.A.

	W dniu 17 grudnia br. w Dziale BHP i Ochrony Środowiska odbyło się spotkanie poświęcone podsumowaniu i omówieniu działań służby BHP, a także zagadnień związanych ze środowiskiem pracy.    W spotkaniu udział wzięli: Maciej Patyk – Kierownik Działu, Jan Sokołowski – Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy oraz przedstawi-ciele związków zawodowych: Jan Krajewski – NSZZ „Solidarność”   i Wacław Mikrut – ZZ „Chemik”. Kierownik Działu BHP omawiając poszczególne kwestie stwierdził m.in.:
- w roku 2014 r. nastąpił spadek ilości wypadków przy pracy oraz ich ciężkości. Przedstawił także na konkretnych przypadkach przyczyny ich zaistnienia.
- w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej zakład współpracuje nadal z Niepublicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej „KEMED” Spółka z o.o.. W bieżącym roku (do końca listopada) badaniami okresowymi objęto zgodnie z przyjętym harmonogramem 277 pracowników.
- w roku 2014 Laboratorium Toksykologii i Ochrony Środowiska Centrum Jakość wykonało łącznie 47 badań czynników środowiska pracy w zakresie: toksykologii, pyłów, hałasu i wydatku energetycznego.
- do końca listopada br. Gamrat nie był kontrolowany przez Państwową Inspekcję Pracy. W październiku odbyła się w Centrum Energia i Media kontrola Powiatowego Inspektora Sanitarnego dot. przestrzegania zasad BHP i warunków środowiska pracy. W trakcie kontroli nie stwierdzono niesprawiedliwości.
- w 2014 r. pracownicy bhp przeprowadzili 13 kontroli pod kątem bezpieczeństwa pracy jak również warunków higieniczno-sanitarnych. W oparciu o przeprowadzone kontrole wydano pisemne zalecenia dot. stwierdzonych nieprawidłowości.

Zebranie Prezydium NSZZ „Solidarność”
przy „GAMRAT” S.A.
 
	W dniu 9 grudnia 2014 r. obradowało Prezydium Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” przy „GAMRAT” S.A.
W trakcie obrad omówiono ważniejsze sprawy, którymi w ostatnim okresie Związek się zajmował:
fundusz socjalny: odbyły się negocjacje związków zawodowych z Zarządami Spółek, poprzedzone wnioskami o zwiększenie wysokości funduszu socjalnego, w wyniku czego pracownicy „Gamrat” , „Tarkett”, „Solgam” i Zakładu Produkcji Specjalnej otrzymają przed Świętami Bożego Narodzenia zwiększone świadczenia z ZFŚS.
czas pracy na 2015 r.: przyjęto rozkłady czasu pracy dla ww. Spółek objętych działalnością związków zawodowych oraz pomocnicze harmonogramy dla określonych systemów pracy.
sprawy płacowe: w dniu 3 grudnia odbyło się spotkanie przedst. Zarządu „Gamrat” S.A. ze związkami zawodowymi ws. wysuniętych postulatów płacowych. Zarząd poinformował, że aktualnie trwa tworzenie Dywizji i dopiero po ostatecznym określeniu struktury organizacyjnej Spółki zostaną podjęte rozmowy dot. spraw płacowych, w tym premii motywacyjnej. 
    W trakcie spotkania Dyrektor Generalny Pan Robert Ruwiński poinformował ponadto związki o planowanych inwestycjach produkcyjnych na przyszły rok oraz w poprawę warunków pracy i zaplecza socjalnego pracowników.
spotkanie w Tarkett: również 3 grudnia w siedzibie Tarkett Jasło odbyło się spotkanie przedst. związków zawodowych z Panią Ingrid Aniol, Prezesem Panem Marek Skalskim oraz Panią Magdą Skibą, która będzie zarządzała Działem Zasobów Ludzkich w Spółce. Prezes Skalski przedstawił w zarysie planowane na przyszły rok inwestycje produkcyjne oraz działania mające na celu poprawę warunków pracy pracowników Spółki. Dotyczy to m.in. remontu pomieszczeń socjalnych dla pracowników oraz poprawę jakości odzieży roboczej i środków ochrony osobistej.
Czas pracy na 2015 r. w „Gamrat” S.A.
 
W 2015 roku do przepracowania jest 2016 godzin. Czas ten został podzielony na trzy 4-ro miesięczne okresy rozliczeniowe tj: styczeń-kwiecień (664 godziny), maj-sierpień (672 godziny), wrzesień-grudzień (680 godzin). Tygodniowa norma czasu pracy w przyjętych okresach rozliczeniowych wynosi 40 godzin, a dzienna 8 godzin. 
Dla systemu jedno i trzyzmianowego w roku 2015 wszystkie soboty będą wolne oraz oprócz niedziel i świąt, także piątek 5 czerwca ( za przypadające w sobotę 15 sierpnia święto) i przypadająca w czwartek 24 grudnia Wigilia B.N. ( za sobotę 26 grudnia - św. Szczepana)
	Pracownicy zatrudnieni w ruchu ciągłym mają do przepracowania taką samą liczbę godzin zarówno w całym roku, jak też w rozbiciu na poszczególne okresy rozliczeniowe. Szczegółowy rozkład czasu pracy poszczególnych brygad określają pomocnicze harmonogramy, z którymi zainteresowani pracownicy zostaną zapoznani.
Przerwa świąteczno-noworoczna 
w „Gamrat” S.A.

	W dniu 28 listopada br. ukazało się Zarządzenie Nr 18 Prezesa Zarządu „Gamrat” S.A. ws. wprowadzenia świątecznej i noworocznej przerwy w produkcji. W zarządzeniu czytamy m.in.: w celu racjonalnego wykorzystania zasobów Spółki w okresie świąteczno-noworocznym wprowadza się przerwę w produkcji w okresie 
od godz. 6,00 dn. 20 grudnia 2014 r. do godz. 6,00 dn. 12.01.2015 r. 
	W okresie przerwy w produkcji należy udzielić pracownikom urlopów wypoczynkowych. W pierwszej kolejności należy kierować na urlopy pracowników posiadających urlopy zaległe. W przypadku pracowników, którzy wykorzystali już urlop wypoczynkowy z bieżącego roku, dopuszcza się udzielenie urlopu na poczet urlopu roku 2015. Na wniosek pracownika możliwe jest także udzielenie urlopu bezpłatnego.
	Niektóre osoby odpowiedzialne za sprzedaż wyrobów, rozliczeń, prac remontowych itp. będą pracować na podstawie opracowanych przez kierowników harmonogramów, które mają zostać dostarczone do Działu Zarządzania Zasobami Ludzkimi do 12 grudnia.
	Pełny tekst zarządzenia został rozesłany na wszystkie komórki organizacyjne „Gamrat” S.A. 

Zebranie Zarządu Regionu Podkarpacie

W dniu 24 listopada w siedzibie Zarządu Regionu Podkarpacie NSZZ „Solidarność” w Krośnie odbyło się 3 zebranie członków ZR obecnej kadencji. Obradom przewodniczył Tadeusz Majchrowicz – Przewodniczący ZR, a zarazem Wiceprzewodniczący Komisji Krajowej. Poinformował on uczestników zebrania m.in. o takich sprawach jak:
- obchodach 30 rocznicy mordu na bł. Ks. Jerzym Popiełuszko
- przebiegiem konwentów przewodniczących organizacji związkowych odbytych w Krośnie, Jaśle i Sanoku,
- obchodów Święta Niepodległości w Regionie
- wyników wyborów nieprawidłowości powstałych w trakcie wyborów samorządowych
- przebiegu obrad Komisji Krajowej w dniu 17 listopada
Zarząd Regionu ponadto omawiał następujące tematy:
- realizacja budżetu za 9 m-cy 2014 r. oraz założenia preliminarza budżetowego na 2015 r.
- sytuacja w firmach objętych działalnością związkową NSZZ „Solidarność” Regionu Podkarpacie

Spotkanie z Burmistrzem Czerneckim

	W dniu 25 listopada w sali konferencyjnej Dyrekcji Gamratu odbyło się spotkanie Burmistrza Andrzeja Czerneckiego, z przedsiębiorcami prowadzącymi działalność gospodarczą w Parku Przemysłowym „Gamrat” S.A. 
W spotkaniu oprócz Zarządu Gamratu, na czele z Prezesem Krzysztofem Moską, wzięli udział prezesi i inni przedstawiciele m.in. takich firm jak: Zakład Produkcji Specjalnej „Gamrat”, ARBET, SOLGAM, Dom z Bieszczad, Carlson & Piechocki, Tarnopak, Centrum, Sol-K-Jas, Ekomax, oraz przedstawiciele związków zawodowych. 
	Prezes Moska otwierając spotkanie oświadczył, że Burmistrz Jasła Andrzej Czernecki, a zarazem kandydat na kolejną kadencję, jako jedyny wystąpił z projektem skierowanym do przedsiębiorców, którzy swoją działalność prowadzą w obrębie Gamratu, gdzie zatrudnienie ma obecnie ponad 2000 pracowników i planowane są nowe inwestycje. 
Tym projektem jest koncepcja budowy drogi publicznej po terenie niegdyś przynależnym w całości do Gamrat S.A., a obecnie będących również własnością innych podmiotów. Droga pobiegnie od „bramy jasielskiej” (planowany jest nowy wjazd) do „bramy głównej” a także w przyszłości planowane jest połączenie z drogą powiatową w Opaciu. Projekt przewiduje przekazanie na rzecz Miasta przez Gamrat i zainteresowane spółki działek na których zlokalizowane są obecne drogi, z poszerzeniem o teren niezbędny do wytyczenia dróg spełniających potrzeby inwestorów obecnych i potencjalnych. Miasto, po przejęciu na własność terenów, sfinansuje z wykorzystaniem dotacji unijnych budowę drogi oraz przejmie odpowiedzialność za jej bieżące utrzymanie. 
Wartość projektu szacowana jest na około 10 mln zł, łącznie z dofinansowaniem z Unii Europejskiej. Obecna sytuacja w tym zakresie utrudnia bowiem firmom komunikację i rozwój. Po realizacji tego projektu wzrośnie również atrakcyjność tego obszaru dla nowych inwestorów. 
	Burmistrz Czernecki oświadczył, że w Jaśle istnieją 3 strefy inwestycyjne tj: strefa warzycka, rafineryjna i gamracka. Dotychczas środki z funduszy Miasta Jasła były kierowane na dwie pierwsze, więc teraz jest pora aby wesprzeć środkami publicznymi Park Przemysłowy „Gamrat” S.A. 
	Uczestnicy spotkania zgodnie uznali, że przedstawiona przez Burmistrza koncepcja idzie naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców prowadzącym tutaj swoją działalność gospodarczą.

Pismo do Zarządu „Gamrat”

Związki zawodowe wystąpiły w dniu 20 listopada do Zarządu „Gamrat” S.A. z pismem ws. płacowych o treści:

Związki zawodowe działające w „Gamrat” S.A. biorąc pod uwagę stanowisko z dnia 2.09.2014 r. dotyczące podwyżek płac oraz deklaracje Zarządu „Gamrat” S.A. o gotowości do rozmów na tematy płacowe stwierdzają, że do chwili obecnej ze strony Zarządu Spółki nie padły żadne propozycje dot. ww. problematyki (poza decyzją o wzroście dodatku nocnego), ani też nie wyznaczono terminu rozmów. 
Na spotkaniu w dniu 2 września padła m.in. deklaracja, że Zarząd przedstawi projekt regulaminu premii motywacyjnej, który do końca listopada zostanie uzgodniony ze związkami zawodowymi. Jest już najwyższy czas aby rozpocząć rozmowy nad treścią tego regulaminu, tak aby mógł on zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2015 r.
Oprócz regulaminu premiowania nasze organizacje związkowe podtrzymują swoje postulaty dot. wzrostu płac zasadniczych oraz przywrócenia dodatku świątecznego dla pracujących w ruchu    ciągłym.
Liczymy, że rozmowy odnośnie podniesionych kwestii dojdą do skutku i doprowadzą do uzgodnień wychodzących naprzeciw oczekiwaniom Załogi „Gamrat” S.A.

		Wiesław Martowicz 	- NSZZ „Solidarność”
		Wacław Mikrut		- ZZ „Chemik”
Nadchodzą zmiany w Kodeksie Pracy

Proponowane przez resort pracy zmiany w Kodeksie pracy to wynik złożonej przez Związek skargi do Komisji Europejskiej dotyczącej nadmiernego wykorzystywania terminowych umów o pracę w Polsce.
Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” pozytywnie oceniło kierunek proponowanych zmian, które mają ograniczyć nadmierne wykorzystywanie terminowych umów o pracę. Jednak maksymalny okres zatrudnienia na podstawie takiej umowy wynoszący 33 miesiące jest zbyt długi, ponieważ łącznie z okresem umowy o pracę na okres próbny, czas zatrudnienia pracownika na podstawie umów terminowych wynosiłby 3 lata. Taki okres nie powinien przekraczać 24 miesięcy łącznie z okresem zatrudnienia na okres próbny. 
Na pozytywną ocenę zasługuje postulowany przez „Solidarność” łączny limit liczby umów o pracę na czas określony.
Związek ocenia negatywnie wprowadzenie otwartego katalogu umów o pracę na czas określony, do których nie będzie miała zastosowania ani zasada maksymalnego łącznego czasu zatrudnienia na czas określony ani zasada maksymalnego limitu odnowień. Na dodatek zmiana ta może stać w sprzeczności z unijną dyrektywą dotyczącą zatrudnienia na czas określony, która wymaga zastosowania skutecznych metod ograniczania zatrudnienia terminowego w praktyce.
W nowych przepisach dopuszcza się wypowiadania umów na czas określony. NSZZ "Solidarność" zwraca uwagę, że  istotą umowy terminowej jest jej realizacja przez cały okres, który strony wspólnie ustaliły. Tym samym odejście od modelu obecnie obowiązującego, w świetle którego wypowiadanie umowy na czas określony jest wyjątkiem (oczywiście praktyka realizacji tej zasady pozostawia wiele do życzenia) budzi poważne wątpliwości. 
Prezydium KK przypomina również, że Komisja Europejska w odpowiedzi na Skargę „Solidarności" wskazuje, że prawodawstwo polskie niesłusznie wyklucza przyuczanie do zawodu lub stosunki pracy zawarte w ramach szczególnego publicznego lub wspieranego przez władze publiczne programu szkolenia, integracji lub przekwalifikowania zawodowego z zakresu ochrony przed zawieraniem nadmiernej liczby następujących po sobie umów na czas określony.
Wątpliwości Związku budzi również propozycja jednostronnego decydowania przez pracodawcę o zwolnieniu pracownika z obowiązku świadczenia pracy. Pracownik powinien mieć prawo wyrażenia zgody. Takie stanowisko prezentowane jest w orzecznictwie i piśmiennictwie.
Obchody Święta Niepodległości    w Jaśle

	11 listopada świętowaliśmy 96 rocznicę odzyskania narodowej Niepodległości. W jasielskich obchodach wzięli udział m.in. przedstawiciele władz parlamentarnych i samorządowych, poczty sztandarowe i delegacje lokalnych szkół, organizacji oraz instytucji, harcerze, jak również mieszkańcy miasta i okolic.
	Uroczystości zostały zainaugurowane mszą święta za Ojczyznę w Sanktuarium O.O. Franciszkanów, a po jej zakończeniu uczestnicy przy dźwiękach Miejsko-Kolejowej Orkiestry Dętej przemaszerowali ulicami miasta pod Grób Nieznanego Żołnierza w Parku Miejskim, po drodze składając hołd Marszałkowi Józefowi Piłsudzkiemu przy tablicy na frontonie kościoła św. Stanisława oraz pod tablicą znajdującą się na ścianie budynku przy ulicy Kołłątaja 18, spod którego w 1914 r. jasielski Oddział Związku Strzeleckiego wyruszył walczyć o niepodległą Polskę.
	Przy Grobie Nieznanego Żołnierza został odegrany hymn państwowy oraz odczytany apel poległych, a następnie uczestnicy złożyli wiązanki kwiatów na płycie Grobu. 
Następnie okolicznościowe przemówienie wygłosił Starosta Jasielski Adam Kmiecik, który stwierdził m.in.: „Spotykamy się aby uczcić pamięć tych, którzy na rożnych frontach i w różnym czasie walczyli o wolność naszej Ojczyzny, którzy oddali za nią to co mieli najcenniejszego - swe życie, którzy nigdy nie wrócili do swoich domów, nierzadko przez wiele lat opłakiwani nigdy nie doczekali się miejsca godnego spoczynku”. 
Obchody zakończyła wykonana przez orkiestrę Pieśń Reprezentacyjna Wojska Polskiego. Delegacja KM NSZZ „Solidarność” Gamrat S.A. składa kwiaty na Grobie Nieznanego ŻołnierzaPoczet sztandarowy NSZZ „Solidarność” Gamrat S.A. składa hołd przed Grobem Nieznanego Żołnierza

Spotkanie w „Tarkett Jasło”

W dniu 28.10.2014 r. w „Tarkett Jasło” Spółka z o.o. odbyło się spotkanie przedstawicieli związków zawodowych NSZZ SOLIDARNOŚĆ i ZZ Chemik z paniami Dominique Fougerat  VP Human Resources oraz Ingrid Aniol Human Resources Manager reprezentujące Tarkett EMEA . 
Związki zawodowe reprezentowali Wiesław Martowicz ,Dariusz Serwa ,Jan Kulig - NSZZ Solidarność oraz Wacław Mikrut i Ewa Grzywacz - ZZ Chemik. 
Pani Dominique Fougerat to vice-prezydent do spraw HR w Tarkett EMEA i była to jej pierwsza wizyta w Tarkett Jasło. 
Po krótkiej prezentacji pani Dominigue podzieliła się wrażeniami z pobytu w spółce które były bardzo pozytywne. 
W kolejnym punkcie spotkania przedstawiciele ZZ poruszyli szereg tematów dotyczących spraw pracowniczych m.in. premii za IV kwartał 2014 , przedłużenia umów pracownikom produkcyjnym przyjętym na 3 miesiące, wzrostu płac zasadniczych w 2015 roku oraz wydawania nowych ubrań roboczych. 
Pani Ingrid Aniol odnosząc się do poruszonych kwestii poinformowała przedstawicieli związków zawodowych, że:
po spełnieniu kryteriów wypłata premii nastąpi w ustalonym ze ZZ terminie,
w sprawie przedłużenia umów pracownikom nowoprzyjętym, to biorąc pod uwagę wielkość planu produkcji przyjętego na następny rok stan zatrudnienia nie powinien zostać obniżony
w sprawie ubrań roboczych zapadła decyzja o wynajęciu firmy która będzie zaopatrywała pracowników w ubrania w systemie czyste ubranie i pranie co tydzień. 
w temacie podwyżki płac zasadniczych podtrzymano wolę rozmów tym temacie na początku przyszłego roku. 
Przedstawiciele ZZ zawnioskowali o podjęcie pilnych rozmów na temat opracowania i wdrożenia nowych regulaminów wynagradzania i pracy od 2015 roku a także przyjęcia czasu pracy na przyszły rok. 
W odpowiedzi pani Ingrid Aniol poinformowała stronę związkową że rozmowy w tym temacie będą prowadzone z nową dyrektor kadr która ma być zatrudniona od listopada 2014.
Szkolenia inspektorów SIP

          NSZZ „Solidarność” prowadzi cykl szkoleń dla Społecznych Inspektorów Pracy. W dniu 29 października w Krośnie odbyło się szkolenie SIP w którym uczestniczyli niedawno wybrani inspekto-rzy wydziałowi z „Gamrat” S.A w osobach: Andrzej Dziedzic (NB), Adam Goleń (ZP), Wiesław Biernacki (HO), Henryk Wójcik (ZCE). Natomiast w dniach 4-5 listopada br. Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy „Gamrat” S.A. Jan Sokołowski (ZR) będzie uczestniczył w szkoleniu we Wrocławiu w Ośrodku Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy.
Tematyka szkleń obejmuje m.in. takie zagadnienia jak:
· Podstawowe elementy prawa pracy
· BHP w zakładowym prawie pracy
· Formułowanie uwag i zaleceń dotyczących zagadnień prawa i warunków pracy
· Metodyka kontroli zagadnień prawnej ochrony pracy
· Odpowiedzialność za naruszenie przepisów o ochronie  
   pracy
· Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy


Solidarność zgłasza postulaty

W dniu 16 października 2014 r. NSZZ „Solidarność” działający w Zakładzie Produkcji Specjalnej „Gamrat” Spółka z o.o. wystąpił do Zarządu Spółki z następującymi wnioskami:
zwiększenie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych z przeznaczeniem na pomoc finansową dla pracowników Spółki do końca br.
przedłużenie obowiązywania Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy do 2017 roku
wypłatę jednorazowej nagrody pieniężnej dla pracowników Spółki
	Jednocześnie Związek wyraził gotowość podjęcia negocjacji celem wypracowania porozumienia z Zarządem Spółki odnośnie zgłoszonych postulatów. 

Zebranie KM NSZZ „Solidarność”

	W dniu 9 października br. w siedzibie Związku odbyło się zebranie Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Gamrat S.A. 
Na wstępie, w zebraniu uczestniczyli przedstawiciele Zarządu Gamratu w osobach: Pani Maria Zielińska Dyrektor ds. Administracyjnych     i Pan Zbigniew Syzdek – Dyrektor ds. Ekonomiczno-Finansowych. 
	Pan Dyrektor Syzdek zapoznał zebranych z aktualnymi wynikami ekonomicznymi Spółki stwierdzając m.in.:
- zysk na sprzedaży wyrobów za 7 m-cy wyniósł nieco ponad 9 mln zł brutto i był niższy o około 15 % w stosunku do roku poprzedniego (bez Wykładzin). W dalszym ciągu Spółka osiąga zyski głownie z wyrobów produkowanych w Zakładzie Profili, natomiast Zakład Rur przynosi straty.
- Spółka żeby istnieć musi inwestować. Najbliższe inwestycje to budowa magazynu wysokiego składowania, linia do produkcji rur PE dwuwarstwowych małych średnic.
	Pani Dyrektor Zielińska uzupełniła informację o inne kwestie,  w tym m.in.:
- prowadzone są działania dot. utworzenia tzw. Dywizji. Pierwszą z nich będzie Dywizja rur i kształtek PE, której szefową będzie Pani Aneta Stępień.
- toczą się rozmowy z potencjalnym inwestorem ws. sprzedaży Centrum Energia i Media. Od dnia 17 października ZCE będzie miało nowego Szefa, który został wybrany w drodze konkursu i jest osobą spoza Gamratu.
- Zarząd „Gamrat” S.A. zamierza w 2015 r. powrócić do wypłaty z ZFŚS tzw. „wczasów pod gruszą” po uprzednim wykorzystaniu planowanego urlopu obejmującego co najmniej 14 dni kalendarzowych.
	W dalszej części zebrania omówiono działania w kwestiach płacowych w „Gamrat” S.A. i „Tarkett Jasło”. Po odbyciu dyskusji przyjęto stanowisko dot. podwyżek płac w Gamracie, które zawiera m.in.:
- akceptację dla podwyższenia dod. nocnego do 30 % stawki godzinowej wynikającej z płacy minimalnej ( od XI )
- podtrzymanie postulatu przywrócenia dodatku świątecznego
- postulat aby prawo do premii motywacyjnej mieli wszyscy pracownicy
- podniesienie płac zasadniczych
Ponadto w porządku zebrania znalazły się sprawy organizacyjne i finansowe.

Wybory w Związku zakończone

	W dniach 8-9 października w Bielsku-Białej odbyły się obrady XXVII Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność”, którego głównym celem był wybór władz krajowych Związku na nową kadencję. Delegaci Krajowego Zjazdu Delegatów wybrali po raz drugi Piotra Dudę na przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność". Wydano 300 kart do głosowania. 
"Za" głosowało 257 delegatów.
	Delegaci z Regionu Podkarpacie wracają ze Zjazdu z „tarczą”, gdyż przewodniczący Zarządu Regionu Tadeusz Majchrowicz został ponownie wybrany na zastępcę przewodni-czącego Komisji Krajowej, jest także wiceprzewodniczącym Krajowego Zjazdu Delegatów i członkiem Komisji Statutowej.  Szef oddziału w Sanoku Andrzej Szall zastępca przewodni-czącego ZR- skarbnik został wybrany przez KZD do 16-osobowej Krajowej Komisji Rewizyjnej, natomiast kol. Bolesław Potyrała przew. KM Exalo Drilling S.A. w Jaśle, jednocześnie przewodni-czący Sekcji Krajowej Górnictwa Naftowego i Gazownictwa został również wybrany przez KZD do Komisji Statutowej. 
	Krajowy Zjazd Delegatów podjął szereg uchwał i stanowisk, które wytyczają program działania Związku w obecnej kadencji. Ważniejsze dokumenty KZD zostaną opublikowane w późniejszym
okresie.
Pole tekstowe: Pole tekstowe: Aktualności firmowe i nie tylko
Pole tekstowe: Organizacja Międzyzakładowa przy GAMRAT S.A.   38-200 Jasło, ul. Mickiewicza 108
Pole tekstowe:   Łączy nas Solidarność
Pole tekstowe: Na stronę dokonano dotychczas

Administrator strony:   

Jan Krajewski

tel. 491 4785  

Pole tekstowe: Napisz do nas: solidgam@onet.pl
Pole tekstowe: Strony
warte odwiedzenia

wejść

Pole tekstowe: Lokalne media

Portale internetowe:   

Wystarczy kliknąć na Logo  

Stacje radiowe i telewizyjne

Radio „Rzeszów”

Pole tekstowe: Strony samorządowe

Miasto Jasło

Powiat Jasło

Urząd Marszałkowski w Rzeszowie

 

Portal o naszym Województwie

Pole tekstowe: Instytucje 
Państwowe
Pole tekstowe: Strony związkowe
Pole tekstowe: Zakłady pracy objęte działalnością Organizacji
Międzyzakładowej przy GAMRAT S.A.

Państwowa

Straż Pożarna

Rzecznik Praw Konsymenta

Straż Pożarna

Pole tekstowe: 
Piotr Duda—przewodniczący KK NSZZ „Solidarność”


Tadeusz Majchrowicz—wiceprzewodniczący KK NSZZ „Solidarność”, Przewodniczący Zarządu Regionu Podkarpacie w Krośnie

Spotkanie integracyjne

8 października w „Zajeździe Pod Goleszem” odbyło się spotkanie integracyjne Sekcji Emerytów i Rencistów NSZZ „Solidarność” działającej przy „Gamrat” S.A. Spotkanie takie odbywa się corocznie i ma na celu utrzymanie łączności z firmą osób, które przepracowały w niej po kilkadziesiąt lat, a także wymianę wspomnień z przeszłości i problemów teraźniejszych. 
Gościem specjalnym spotkania był Pan Marian Foremny – Przewodniczący Regionalnej Sekcji Emerytów i Rencistów w Krośnie, który w trakcie swojego wystąpienia przedstawił pokrótce działalność Sekcji oraz zachęcił do czynnego włączenia się w podejmowane inicjatywy. Pan Foremny jest z ramienia Zarządu Regionu koordynatorem wart przy Grobie bł. Ks. Jerzego Popiełuszki w Warszawie, więc przy okazji zwrócił się również o uczestnictwo w organizowanych przez Region wartach. 
Podczas spotkania Komisję Międzyzakładową NSZZ „Solidarność” reprezentowali jej Przewodniczący Wiesław Martowicz oraz członkowie Prezydium Jan Krajewski i Dariusz Serwa.


Pielgrzymka do Skarżyska-Kamiennej

	27 września odbyła się doroczna XIX Pielgrzymka Pracowników Przemysłu Obronnego do Sanktuarium M.B. Ostrobramskiej w Skarżysku-Kamiennej. 
Kustosz sanktuarium ks. Jerzy Karbownik przypomniał, że zgodnie z tradycją każdego roku w okolicy wspomnienia św. Michał Archanioła - patrona pracowników zbrojeniówki, do skarżyskiego sanktuarium przybywają pracownicy z zakładów przemysłu zbrojeniowego i lotniczego z całego kraju. Dekret w tej sprawie wydał w 2008 roku bp Tadeusz Płoski, a ogłoszenie tego dokumentu odbyło się właśnie w skarżyskiej Ostrej Bramie.
	Uroczystości rozpoczęły się procesją z relikwiami bł. ks. Jerzego Popiełuszki ulicami Wileńską, do ronda, Konarskiego, Promenadą Ostrobramską do Ostrej Bramy. Następnie odbyło się uroczyste wpro-wadzenie relikwii do sanktuarium i Eucharystia pod przewodnictwem bp. Pawła Stobrawy z Opola. 
	W uroczystościach wziął udział Piotr Duda, przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność". - Więcej pieniędzy na zbrojeniówkę to szansa dla wielu zakładów na utrzymanie produkcji, a tym samym miejsc pracy - mówił przewodniczący Piotr Duda.
	W uroczystościach wzięli też udział żołnierze Armii Krajowej z racji 75. rocznicy utworzenia Polskiego Państwa Podziemnego. Odsłonięty został obelisk poświęcony generałowi Antoniemu Hedzie-Szaremu oraz żołnierzom Armii Krajowej. W uroczystości wzięła udział córka generała Teresa Heda Snopkiewicz. - To wyjątkowo wzruszający moment. Szczególnie ważne jest, byśmy pamiętali o zasługach żołnierzy Armii Krajowej - mówiła Teresa Snopkiewicz.
	W pielgrzymce wzięło udział ponad tysiąc osób m.in. z Gdańska, Poznania, Warszawy, Rzeszowa, Stalowej Woli, Kraśnika, Tarnowa, Radomia, Dęblina, w tym także grupa pielgrzymów z Organizacji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A. wraz ze Sztandarem Związku.Wniosek związków o zwiększenie 
ZFŚS „Gamrat” S.A.
W ślad za wnioskiem zgłoszonym w dniu 3.09.2014 r. podczas spotkania z Zarządem „Gamrat” S.A. związki zawodowe skierowały w dniu 16 września do Zarządu stanowisko o treści:
Stanowisko wspólne
organizacji związkowych działających w „Gamrat” S.A. dotyczące zmiany planu ZFŚS na 2014 r.

Organizacje związkowe działające w Spółce tj.:
NSZZ „Solidarność” Gamrat S.A.
ZZ „Chemik” Gamrat S.A.
Przedstawiają wspólnie uzgodnione stanowisko, dotyczące Planu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych „Gamrat” S.A.    o treści:
Wnioskujemy o zwiększenie budżetu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w „Gamrat” S.A. w 2014 r., o odpis na emerytów i rencistów, uprawnionych do korzystania ze świadczeń socjalnych.
Ewentualne, dodatkowe środki finansowe zostały by wykorzystane na pomoc finansową dla pracowników Spółki oraz innych uprawnionych
		Jan Krajewski 	- NSZZ „Solidarność”
		Wacław Mikrut	- ZZ „Chemik”

Zebranie Zarządu Regionu

	22 września w Krośnie obradował Zarząd Regionu Podkarpacie NSZZ „Solidarność” na swoim drugim posiedzeniu obecnej kadencji. Oprócz spraw bieżących, które zdominowały znaczną część obrad podjęto kilka decyzji finansowych, omówiono program wydarzeń związanych z 30 rocznicą śmierci Patrona NSZZ „Solidarność” Bł. ks. Jerzego Popiełuszki. 
Zgodnie z propozycją przygotowaną przez Prezydium ZR każdy z członków Zarządu Regionu otrzymał wykaz organizacji związkowych, z którymi ma obowiązek być w stałym kontakcie. Wszystkie organizacje związkowe naszego Regionu zostaną poinformowane, z którym z członków ZR mają się komunikować w sprawach np. wymagających interwencji bądź pomocy ze strony władz Regionu. 
Omawiano również i podjęto ustalenia dotyczące szkoleń dla Społecznych Inspektorów Pracy oraz „Rokowania zbiorowe w firmach ponadnarodowych”.
Pielgrzymka na Jasną Górę
W minioną sobotę i niedzielę (20-21 września) odbyła się XXXII Ogólnopolska Pielgrzymka Ludzi Pracy na Jasną Górę, w której uczestniczyło kilkanaście tysięcy osób, wśród nich grupa z KM NSZZ „Solidarność” Gamrat S.A., wraz ze Sztandarem Związku.
	Tegoroczne spotkanie było dziękczynieniem za ogłoszenie ks. Jerzego Popiełuszki patronem NSZZ "Solidarność" i błaganiem o jego rychłą kanonizację. Modlitwie towarzyszyły relikwie serca tego zamordowanego przez komunistów duszpasterza robotników.
	O przywrócenie ducha pracy ludzkiej apelował na Jasnej Górze abp Edward Ozorowski - Metropolita białostocki. Aby pracę wykonywać właściwie, człowiekowi potrzebny jest duch pracy ludzkiej. Praca posiada charakter przedmiotowy i podmiotowy. Rys przedmiotowy wyznacza to, co się robi, a podmiotowy przypomina, że najważniejszy jest człowiek - mówił abp Ozorowski. Podkreślał, że "nie można człowieka sprowadzić do efektu, do cyfry, do wyizolowanego życia dla zysku".
	Z kolei Przewodniczący KK NSZZ „Solidarność” Piotr Duda zwracając się ze szczytu jasnogórskiego do zebranych stwierdził m.in.: „Bez względu na to jaki wykonujesz zawód, jesteś człowiekiem, aż człowiekiem’ – to także słowa bł. ks. Jerzego, słowa które tak bardzo nabrały swojego znaczenia w dzisiejszych czasach, tak trudnych dla polskiego pracownika: wydłużenie wieku emerytalnego, elastyczny kodeks pracy, umowy śmieciowe, bezkarność i powszechne łamanie prawa przez pracodawców, szykanowanie i wyrzucanie z pracy za działalność związkową – to tylko niektóre bardzo powszechne u nas zjawiska. ‘Solidarność’ nie może i nie zostaje obojętna na tą patologię, ale ‘Solidarność’ to nie tylko nazwa naszego związku zawodowego, to przede wszystkim solidarność między nami ludźmi, którzy walczą o lepsze jutro dla siebie i swoich rodzin”.
Zawody wędkarskie

	W dniu 19 września nad zalewem „Rejów” koło Skarżyska-Kamiennej odbyły się Wędkarskie Mistrzostwa Polski o Puchar Przewodniczącego Sekcji Krajowej Przemysłu Zbrojeniowego NSZZ „Solidarność”. 
	W mistrzostwach uczestniczyło 10 drużyn z całej Polski, w tym drużyna z KM NSZZ „Solidarność” Gamrat S.A. w składzie: Robert Januszewski (ZP) - kierownik drużyny, Janusz Krajewski (ZP), Stanisław Kukla (Zakład Prod. „S”), Andrzej Szot (ZP). Opiekunem drużyny był Wiceprzewodniczący KM Jan Ślabski.
	W klasyfikacji drużynowej „Gamrat” S.A. zajął IV miejsce. Zawody wygrała drużyna ze Skarżyska-Kamiennej, II miejsce zajęła Warszawa, a III Kraśnik. Indywidualnie na 40 zawodników 6 miejsce zajął S. Kukla. 
Po zawodach Puchary i dyplomy wręczył Przewodniczący SKPZ NSZZ „Solidarność” Stanisław Głowacki.

Odpowiedź Zarządu „Gamrat” S.A.        ws. podwyżek płac
Jasło, 16.09.2014 r.

Organizacje związkowe
w/m
W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 2.09.2014 roku w sprawie podwyżek płac Zarząd „Gamrat" SA rozpatrzył przedłożoną przez państwa propozycję i wyraził zgodę na podwyższenie od 1 listopada 2014 roku dodatku za pracę w porze nocnej do 30 % stawki godzinowej wynikającej z płacy minimalnej za każdą przepracowaną godzinę nocną.
Zarząd podjął także decyzję o zmianie organizacyjnej Pionu Dyrektora ds. Produkcji i Rozwoju i w związku z tym decyzję o wprowadzeniu płacowego systemu motywacyjnego dla poszczególnych Dywizji, które zostaną utworzone.
System motywacyjny ma być przejrzysty i czytelny, ma obejmować wszystkich pracowników produkcyjnych i utrzymania ruchu. Każdy pracownik ma wiedzieć jaką pracę ma wykonać, jaka jest jego odpowiedzialności na jaką motywację może liczyć.
	Nowy system płacowy, w tym jego część motywacyjną Zarząd chce wypracować wspólnie z partnerami związkowymi. Będzie się to odbywało na cyklicznie organizowanych spotkaniach. Zarząd ma nadzieję, że wspólnie uda się wypracować najbardziej optymalny system płacowy dla pracowników Spółki.
	W związku z powyższym organizacje związkowe otrzymają projekt zmian do regulaminu wynagrodzeń.

Pismo podpisali:
Robert Ruwiński - Członek Zarządu Dyrektor Generalny
Maria Zielińska  - Prokurent Dyrektor ds. Administracyjnych

Bezpłatne porady prawne „Availo”

Informujemy członków NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A., że wszyscy Przewodniczący Komisji Wydziałowych (Zakładowych) oraz pozostali członkowie Komisji Międzyzakładowej z „Gamrat” S.A., „Tarkett Jasło” Sp. z o.o., ZPS „Gamrat” Sp. z o.o., „Solgam” Sp. z o.o. posiadają karty „Availo” uprawniające do korzystania z telefonicznego Centrum Obsługi Prawnej. 
Bezpłatnych porad udzielają wyłącznie adwokaci, radcowie prawni oraz doradcy podatkowi.
Każdy członek NSZZ „Solidarność” ma prawo zwrócić się do swojego przedstawiciela związkowego o udzielenie informacji w dowol-nej dziedzinie prawa (również w sprawach prywatnych) w tym m.in.:
 prawo pracy i prawo związkowe
 zabezpieczenia społeczne ( emerytury, renty, św. przedemerytalne pomoc społeczna, dodatki mieszkaniowe, )
 prawo karne i prawo wykroczeń ( informacje dot. karalności 
  sprawców, prawa do obrony oraz dochodzenie odszkodowań od 
  pokrzywdzonych)
 prawo podatkowe (podatki: dochodowy, od spadków i darowizn, 
  nieruchomości i inne)
 prawo rodzinne ( podział majątku, intercyzy, adopcje, rozwody)
 prawo spadkowe ( testament, dziedziczenie, zachowek, przyjęcie 
  spadku, dział spadku, podatki …)
 prawo konsumenckie ( reklamacje, gwarancje, rękojmie )
 wszelkie sprawy związane z posiadaniem i użytkowaniem pojazdu 
  mechanicznego (kolizje drogowe, odszkodowania bezp., mandaty,  
  zbycie i zakup pojazdu)
 prawo dotyczące darowizn (formy darowizny, niezbędne 
  dokumenty, opodatkowanie)
 prawo lokalowe i prawo nieruchomości ( najem, zamiana lokalu, 
  dziedziczenie nieruchomości, warunki zabudowy )
 prawo ubezpieczeniowe (dochodzenie roszczeń 
  odszkodowawczych)
 postępowanie cywilne (przygotowanie pism procesowych, 
  procedury odwoławcze, koszty sądowe, wartość przedmiotu sporu, 
  właściwość sądu, inne)
Wykaz osób posiadających karty „AVAILO”

„Gamrat” S.A.
Gajda Jerzy		- Zakład Rur
Krajewski Jan		- biuro NSZZ „Solidarność”
Skicki Bogdan		- Zakład Profili
Skubel Bogusław	- Centrum Energia i Media
Sokołowski Jan	- Zakład Rur
Ślabski Jan		- Zakład Profili
Żuklińska Maria	- Zakład Profili

„Tarkett Jasło” Sp. z o.o.
8.  Konieczny Marian
9.  Kulig Jan
10. Martowicz Wiesław
11. Ochałek Małgorzata
12. Serwa Dariusz
Zakład Produkcji Specjalnej „Gamrat” Sp. z o.o.
13. Konieczny Andrzej
„Solgam” Sp. z o.o.
14. Bajgrowicz Bogusław
Sekcja Emerytów i Rencistów
15. Dziok Adam

KOMUNIKAT nr 4
z zebrania Zakładowej Komisji Wyborczej ds. wyboru Zakładowej Społecznej Inspekcji Pracy w „Gamrat” S.A. 
z dnia 10 września 2014 r.

Zakładowa Komisja Wyborcza obradowała 
w składzie:
Jan Krajewski	- NSZZ „Solidarność”
Bogusław Skubel	- NSZZ „Solidarność”
Marek Olbrot		- ZZ „Chemik”
W posiedzeniu wzięli udział wybrani Wydziałowi 
Społeczni Inspektorzy Pracy w osobach:
Adam Goleń		- WSIP w Zakładzie Profili
Jan Sokołowski	- WSIP w Zakładzie Rur
Henryk Wójcik	- WSIP w ZCE i ZCJ
Wiesław Biernacki	- WSIP w Pionie Handlowym
Andrzej Dziedzic	- WSIP w Administracji

Zgodnie z przyjętym harmonogramem wyborów Zakładowej Społecznej Inspekcji Pracy w „Gamrat” S.A. w trakcie zebrania dokonano wyboru:
Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy (ZSIP), którym został wybrany kol. JAN SOKOŁOWSKI z Zakładu Rur.
Zastępcy Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy, którym został wybrany kol. ADAM GOLEŃ z Zakładu Profili.
2.   Zakładowa Komisja Wyborcza ZSIP stwierdza, że zakończona została procedura wyboru Zakładowej Społecznej Inspekcji Pracy w „Gamrat” S.A. na kadencję   w latach 2014-2018.
3.   Zakładowa Komisja Wyborcza przekazała w dniu 10.09.2014 r. całość materiałów wyborczych ZSIP do organizacji związkowych celem archiwizacji.
						Przewodniczący ZKW
						Jan Krajewski

Komunikat
ws. wyjazdu do Skarżyska Kamiennej na doroczną Pielgrzymkę Zakładów Przemysłu Zbrojeniowego 
w dniu 27 września 2014 r.

Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” informuje członków Związku, że istnieje możliwość zapisu na wyjazd do Skarżyska Kamiennej na XIX Pielgrzymkę Zakładów Przemysłu Zbrojeniowego do Sanktuarium MB Ostrobramskiej. 
Zapisy przyjmowane są w biurze Związku w terminie   do 15 września – tel. 491 4785
Wyjazd dla członków Związku „Solidarność” oraz ich rodzin jest bezpłatny. Inne osoby, w miarę wolnych miejsc – 60 zł. 
W cenie wyjazdu jest przejazd autokarem, ubezpieczenie i posiłki.
Wyjazd jest planowany w dniu 27 września (sobota) o godz. 5,00 spod Jasielskiego Domu Kultury w Jaśle, następnie przez „Gamrat”.Komunikat nr 3
z zebrania Zakładowej Komisji Wyborczej ds. wyboru Zakładowej Społecznej Inspekcji Pracy (ZSIP) w „Gamrat” S.A. 
z dnia 4 września 2014 r.

Zakładowa Komisja Wyborcza (ZKW) obradująca w składzie:
Jan Krajewski	- NSZZ „Solidarność”
Bogusław Skubel	- NSZZ „Solidarność”
Jan Ślabski		- NSZZ „Solidarność”
Wacław Mikrut	- ZZ „Chemik”
Marek Olbrot	- ZZ „Chemik”
Podjęła następujące decyzje:
1.  ZKW po dokonaniu sprawdzenia procedur wyborczych, na podstawie protokołów Okręgowych Komisji Wyborczych, zatwierdziła wyniki wyborów tajnych na Wydziałowych Społecznych Inspektorów Pracy (WSIP) w poszczególnych okręgach wyborczych: 
I. Zakład Profili	
- uprawnionych do głosowania	- 117
- w głosowaniu udział wzięło		-  91
- głosów ważnych oddano		-  91, nieważnych – 0
- na kandydata Adama Golenia oddano 91 głosów, który w związku z tym   został wybrany na Wydziałowego SIP.
II. Zakład Rur
- uprawnionych do głosowania	- 104
 - w głosowaniu udział wzięło		-  83
 - głosów ważnych oddano		-  83, nieważnych – 0
 - na kandydata Jana Sokołowskiego oddano 83 głosy, który w związku z tym został wybrany na Wydziałowego SIP.
III. ZCE + ZCJ
- uprawnionych do głosowania	-  89
- w głosowaniu udział wzięło		-  74
- głosów ważnych oddano		-  74, nieważnych – 0
- na kandydata Henryka Wójcika oddano 74 głosy, który w związku z tym został wybrany na Wydziałowego SIP.
IV. Pion Handlowy
- uprawnionych do głosowania	-  70
- w głosowaniu udział wzięło		-  36
- głosów ważnych oddano		-  35, nieważnych – 1
- na kandydata Wiesława Biernackiego oddano 35 głosów, który w związku z tym został wybrany na Wydziałowego SIP.
V. Administracja	
- uprawnionych do głosowania	-  50
- w głosowaniu udział wzięło		-  45
- głosów ważnych oddano		-  45, nieważnych – 0
- na kandydata Andrzeja Dziedzica oddano 45 głosów, który w związku z tym został wybrany na Wydziałowego SIP.
2.   ZKW ustaliła termin wyborów na Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy w dniu 10 września 2014 r. o godz. 13,00, w siedzibie NSZZ „Solidarność”.
						Przewodniczący ZKW
						Jan Krajewski

Negocjacje płacowe w „Gamrat” S.A.

W dniu 3 września 2014 r. na wniosek związków zawodowych odbyło się spotkanie dotyczące podwyżek płac dla pracowników „Gamrat” S.A.
W spotkaniu udział wzięli:
Zarząd „Gamrat” S.A. w pełnym składzie tj: 
Krzysztof Moska – Prezes Zarządu, Robert Ruwiński – Członek Zarządu – Dyrektor Generalny oraz Jerzy Pachana – Członek Zarządu - Dyrektor Handlowy,
Maria Zielińska – Dyrektor Administracyjny oraz Paweł Tomasik – Kierownik Biura Spółki, który pełnił rolę protokolanta.
Związki zawodowe były reprezentowane przez:
NSZZ „Solidarność”: Jan Ślabski – Wiceprzewodniczący KM, 
Jan Krajewski – Sekretarz KM
ZZ „Chemik: Wacław Mikrut – Przewodniczący, 
Marek Olbrot— Członek Prezydium. 
	Na wstępie spotkania odczytano pismo związków zawodowych ws. podwyżek płac, które następnie złożono na ręce Prezesa Krzysztofa Moski. (treść pisma jest poniżej opublikowana.)
	Prezes Moska po zapoznaniu się z postulatami związków szeroko omówił sytuację finansową „Gamrat” S.A. oraz inne ważne kwestie dotyczące funkcjonowania firmy, stwierdzając m.in.:
- zyski osiągane przez „Gamrat” nie wynikają wyłącznie ze sprzedaży wyrobów ale też z innych działań i operacji finansowych
- istnieją problemy rzutujące na sytuację finansową firmy m.in. dot. opłacalności produkcji rur i reklamacji
- prowadzone są prace dot. poprawy warunków higieniczno-sanitarnych dla pracowników Profili i Rur oraz w celu poprawy organizacji i warunków pracy
- w planach są inwestycje w unowocześnienie linii produkcyjnych oraz budowa magazynu składowania wyrobów, którą jednak blokują urzędnicze procedury Starostwa Powiatowego
- planowana jest reorganizacja produkcji polegająca na wydzieleniu tzw. dywizji produktowych m.in.: Rur PVC, Rur PE, Węży, RWK, Rynien i podsufitek. W ramach każdej dywizji określana byłaby efektywność produkcji i zyskowność, co przekładało by się również na płace pracowników poprzez uruchomienie premii motywacyjnej.
Wystąpienie Prezesa uzupełniali pozostali członkowie Zarządu „Gamrat” S.A. oraz Pani Dyrektor Zielińska.
	Odbyła się następnie szeroka dyskusja na tematy płacowe. Uczestnicy spotkania uznali, że podwyżki wynagrodzeń są konieczne.  W tej sprawie prowadzone będą dalsze rozmowy na linii Zarząd – związki zawodowe. Co do przedłożonej przez związki zawodowe propozycji to, Zarząd „Gamrat” S.A. dokona stosownych wyliczeń i rozważy uwzględnienie zgłoszonych postulatów.
	Związki zgłosiły też wniosek o dofinansowanie funduszu socjalnego dodatkową kwotą, w celu zwiększenia wysokości świadczeń socjalnych dla pracowników do końca br. Prezes Moska oświadczył, że ustosunkuje się do złożonej propozycji.
O dalszych działaniach w tej sprawie będziemy informować na bieżąco.
Treść pisma skierowanego do Zarządu:

Zarząd „Gamrat” SA
w/m

W sprawie: podwyżek płac.

Nawiązując do pisma organizacji związkowych z dnia 20.08.2014 r. ws. podwyżki wynagrodzeń pracowników „Gamrat” S.A., niniejszym postulujemy o dokonanie podwyżek, które będą uwzględniać:
Podniesienie płac zasadniczych wszystkich pracowników o kwotę 200 zł brutto.
Podwyższenie dodatku za pracę w porze nocnej do 30 % stawki godzinowej wynikającej z płacy minimalnej, za 1 godzinę pracy w porze nocnej.
Przywrócenie dodatku za pracę w niedzielę i święta dla pracowników zatrudnianych w ruchu ciągłym. Proponujemy ustalić dodatek kwotowy w wysokości 50 zł brutto za 8 godzinną pracę na I, II i III zmianie w niedzielę i święta. 
Wprowadzenie dodatku motywacyjnego do płacy w formie premii miesięcznej lub kwartalnej w wysokości nie mniejszej niż 10 % wynagrodzenia miesięcznego lub kwartalnego w zależności od przyjętego wariantu premii.
Wprowadzenie podwyżek wynagrodzeń jest konieczne nie tylko ze względu na aspekt socjalno-bytowy, ale także w celu uniknięcia sytuacji w której najbardziej wartościowi pracownicy będą stopniowo odchodzić do okolicznych firm lub też szukać pracy za granicą. 
Ten proces zresztą już się rozpoczął, gdyż pracownicy utracili wiarę, że „Gamrat” S.A. zacznie wynagradzać adekwatnie do kwalifikacji zawodowych oraz osiąganych zysków i pozycji rynkowej firmy.

Wiesław Martowicz 	- przewodniczący KM NSZZ „Solidarność”
Wacław Mikrut	- przewodniczący ZZ „Chemik”

XXXII Pielgrzymka Ludzi Pracy 
do Częstochowy

	Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” Gamrat S.A. organizuje pielgrzymkę autokarową do Częstochowy, na coroczne modlitwy w intencji Ludzi Pracy, w tym roku pod hasłem: 
„Solidarni mocni wiarą w Syna Bożego” 
	Wyjazd jest zaplanowany w dniu 20 września w godzinach wieczornych, natomiast powrót w niedzielę ok. godz. 20,00. Szczegółowe informacje zostaną podane w terminie późniejszym.
Program pielgrzymki: (niedziela 21 września)
-  9,00 – modlitwa różańcowa ze szczytu Jasnej Góry
- 10,00 – koncert chóru „Boże echo”
- 10,40 – wystąpienie Piotra Dudy Przewodn. KK NSZZ „Solidarność”
- 11,00 – uroczysta Msza św. na szczycie Jasnej Góry, której przewodniczy i homilię wygłosi J.E. ks. Abp Edward Ozorowski – Metropolita Białostocki
Koszt wyjazdu od osoby:
- 10 zł członkowie Związków Solidarność i „Chemik” oraz ich rodziny
- 70 zł inne osoby
Organizator zapewnia przejazd autokarem, ubezpieczenie i posiłek obiadowy.
Zapisy są przyjmowane w biurze NSZZ „Solidarność”   w terminie do 12 września - tel. 491 4785.Komunikat nr 2

z zebrania Zakładowej Komisji Wyborczej ds. wyboru Zakładowej Społecznej Inspekcji Pracy (ZSIP) w „Gamrat” S.A. z dnia              25 sierpnia 2014 r.

Zakładowa Komisja Wyborcza (ZKW) obradująca w składzie:
Jan Krajewski	- NSZZ „Solidarność”
Bogusław Skubel	- NSZZ „Solidarność”
Jan Ślabski	- NSZZ „Solidarność”
Wacław Mikrut	- ZZ „Chemik”
Podjęła następujące decyzje:
ZKW po dokonaniu weryfikacji dokonanych pisemnych zgłoszeń, zatwierdziła listę kandydatów na Wydziałowych Społecznych Inspektorów Pracy (WSIP) w poszczególnych okręgach wyborczych: 
I.  Zakład Profili	- Adam Goleń
II. Zakład Rur	- Jan Sokołowski
III. ZCE + ZCJ	- Henryk Wójcik
IV. Pion Handlowy	- Wiesław Biernacki
V. Administracja	- Andrzej Dziedzic
2.  ZKW podjęła uchwałę o powołaniu Okręgowych Komisji Wyborczych  (OKW), do przeprowadzenia głosowania, w 2 osobowych składach.
3.  ZKW Ustaliła szczegółowy harmonogram głosowania który zakłada:
- 1 września o godz. 800 – rozpoczęcie głosowania w okręgach wyborczych
- 3 września od godz. 800 – 900 w lokalu NSZZ „Solidarność” dyżur wszystkich Okręgowych Komisji Wyborczych, celem umożliwienia głosowania osobom, które podczas głosowania w okręgach byli nieobecni w pracy, lub z innych przyczyn nie mogli wziąć udziału w głosowaniu,
- 3 września od godz. 900 – liczenie głosów przez OKW pod nadzorem Zakładowej Komisji Wyborczej i przekazanie protokołów z ustalenia wyników głosowania do ZKW do zatwierdzenia
4.  ZKW określiła inne kwestie dot. wyborów oraz technikę głosowania:
- urny wyborcze zostaną oklejone i opieczętowane pieczęciami związkowymi
- karty do głosowania będą opieczętowane pieczęciami związkowymi
- udział w głosowaniu będzie potwierdzony podpisem na liście uprawnionych do głosowania
- głosowanie na danego kandydata będzie polegać na pozostawieniu nieskreślonego nazwiska. Głos przeciw to poziome skreślenie nazwiska kandydata. Inne zaznaczenie będzie stanowić głos nieważny. 
- zgodnie z przyjętym Regulaminem wybory są ważne bez wymaganego progu frekwencji
- za wybranego na Wydziałowego SIP uznany zostanie kandydat, na którego oddano największą liczbę głosów ważnych

Wniosek o podwyżki w „Gamrat” S.A.

Związki zawodowe działające w „Gamrat” S.A wystąpiły w dniu 25 sierpnia br. do Zarządu „Gamrat” S.A. z wnioskiem o podjęcie rozmów płacowych. 
Poniżej publikujemy treść pisma w tej sprawie:

Zarząd „Gamrat” S.A.
w.m.

W sprawie: podjęcia rozmów nt. podwyżek płac.

     Związki zawodowe działające w „Gamrat” S.A. tj. NSZZ „Solidarność” i ZZ „Chemik” zwracają się z wnioskiem o pilne podjęcie rozmów dot. podwyżek wynagrodzeń pracowników Spółki.
Uzasadnienie wniosku:
- brak ogólnych podwyżek płac zasadniczych od 2009 roku,
- spadek średniej płacy w związku z wygaśnięciem Układu Zbiorowego Pracy z dniem 31.12.2012 r., co zaskutkowało m.in. likwidacją nagród jubileuszowych i dodatków świątecznych oraz obniżką wysokości dodatku za pracę w porze nocnej,
- spadek zatrudnienia po roku 2011, przy równoczesnym wzroście wydajności pracy i utrzymywaniu się wysokiego poziomu zysku firmy
- wydzielenie, a następnie sprzedaż Zakładu Wykładzin firmie „Tarkett”, co pozwoliło Gamrat S.A. na zmniejszenie obciążeń kredytowych.
Z powyższego wynika, że sytuacja finansowa „Gamrat” S.A od momentu prywatyzacji systematycznie się poprawia, w przeciwieństwie do jej pracowników, których realne zarobki spadają z uwagi na wzrost kosztów utrzymania. To sprawia, że jest bardzo duże niezadowolenie pracowników z obecnego poziomu płac, tym bardziej, że wzrosło obciążenie pracowników zadaniami wynikającymi ze spadku liczby zatrudnionych
Stoimy zatem na stanowisku, że podwyżka wynagrodzeń jest ze wszechmiar konieczna i liczymy, że Zarząd „Gamrat” S.A również docenia duży wkład pracy pracowników Spółki w osiągane wyniki i przychyli się do naszego wniosku. 
     Z naszej strony proponujemy termin spotkania w dniu 3.09.2014 r. o godz. 1000. 

Pismo podpisali:
Wiesław Martowicz 	- przewodniczący KM NSZZ „Solidarność”
Wacław Mikrut	- przewodniczący ZZ „Chemik”

Świadczenie socjalne w „Tarkett Jasło”

Związki zawodowe działające w Spółce, tj. NSZZ „Solidarność”  i ZZ „Chemik” uzgodniły z Administratorem funduszu socjalnego, że w dniu 26 sierpnia zostanie wypłacone świadczenie pieniężne dla uprawnionych pracowników „Tarkett Jasło” w następującej wysokości:
450 zł dla osób o dochodzie miesięcznym netto na członka rodziny do 700 zł
420 zł dla osób o dochodzie miesięcznym netto na członka rodziny 701 -1100 zł
390 zł dla osób o dochodzie miesięcznym netto na członka rodziny 1101 – 1700 zł
dla osób o dochodzie na członka rodziny powyżej 1700 zł świadczenie nie przysługuje
W jednoosobowych gospodarstwach ww. progi dochodowe są zwiększone współczynnikiem 1,25

Rozmowy płacowe w „Tarkett Jasło”

	W dniu 13.08.2014 w zakładzie „Tarkett Jasło” odbyło spotkanie przedstawicieli związków zawodowych NSZZ Solidarność i ZZ Chemik z panią Ingrid Aniol Ressources Humaines Tarkett Europe oraz Prezesem Tarkett Jasło Jackiem Sepiołem.
Związki zawodowe reprezentowali: Wiesław Martowicz i Dariusz Serwa – NSZZ Solidarność oraz Wacław Mikrut i Mirosław Pniak - ZZ Chemik
	Głównym tematem spotkania była kwestia odpowiedzi na postulaty związków zawodowych w sprawach płacowych skierowanych do nowego właściciela na poprzednim spotkaniu w lipcu br. Pani Ingrid Aniol i Prezes Jacek Sepioł przedstawili propozycje wypłaty premii kwartalnej od miesiąca lipca 2014 oraz zasady jej przyznawania. Główne kryteria wypłaty premii to wypracowanie zysku w spółce, wydajność,  oszczędność surowców, wypadkowość, niski poziom reklamacji wyrobów oraz chorobowe. 
Przedstawiciele ZZ odnieśli się krytycznie do kryteriów dotyczących wypadkowości oraz poziomu reklamacji i zaproponowali korekty w tych punktach przed podpisaniem regulaminu premiowania.
	W sprawie postulatu wzrostu dodatku nocnego oraz wprowadze-nia dodatku za pracę w niedziele i święta poinformowano związki zawodowe o braku zgody na dzień dzisiejszy przez Zarząd Tarkett Europe. Związki zawodowe poinformowały że w dalszym ciągu będą w czasie kolejnych rozmów naciskały na wprowadzenie tych zmian.
	W sprawie wzrostu płac zasadniczych padła deklaracja o komple-ksowej analizie płac w spółce, a ewentualna podwyżka wynagrodzeń mogłaby obowiązywać od nowego roku, po wcześniejszych negocjacjach ze związkami zawodowymi.
	W sprawie postulatu o dofinansowanie funduszu socjalnego Pani Ingrid Aniol poinformowała o decyzji dofinansowania funduszu o kwotę 15000 euro, z przeznaczeniem na świadczenia pieniężne.
	Zarząd Tarkett poinformował też o decyzji o podwyżce płacy zasadniczej dla pracowników na pół roku przed przejściem na emeryturę lub świadczenie przedemerytalne.
	Wspólnie podjęto decyzję o zorganizowaniu spotkań z załogą celem wyjaśnienia zasad premiowania, które z udziałem Pani Ingrid Aniol odbyły się w ubiegłym tygodniu.

W dniu 11 sierpnia NSZZ „Solidarność” i ZZ „Chemik” działające w „Gamrat” S.A. wystąpiły do Zarządu Spółki z pismem ws. wypłaty świadczenia socjalnego. (tekst poniżej). Z uzyskanych informacji wynika, że propozycja związków zostanie zaakceptowana przez Zarząd „Gamrat” S.A. 
Prawdopodobny termin wypłaty to 26 sierpnia.

Stanowisko wspólne
organizacji związkowych działających w „Gamrat” SA
w sprawie wypłaty świadczeń z ZFŚS 

Wyżej wymienione organizacje związkowe zwracają się z wnioskiem o uruchomienie przed rozpoczęciem roku szkolnego dla uprawnionych pracowników „Gamrat” S.A. nw. świadczeń socjalnych w ramach zatwierdzonego na 2014 rok planu:

Świadczenia pieniężnego w następującej wysokości:

250 zł brutto dla pracowników o miesięcznym dochodzie netto do 700 zł
200 zł dla pracowników o miesięcznym dochodzie netto 
	od 701 do 1100 zł
150 zł dla pracowników o miesięcznym dochodzie netto 
    od 1101 zł do 1700 zł
W jednoosobowych gospodarstwach ww. progi dochodowe są zwiększone współczynnikiem 1,25

	Jan Krajewski	- Sekretarz NSZZ „Solidarność”
	Wacław Mikrut	- Przewodniczący ZZ „Chemik”

Wyjaśnienie:
Kwota podatku od ww. świadczenia jest uzależniona od sumy świadczeń uzyskanych w tym roku. Kwota wolna od podatku to 380 zł na rok. Przykładowo, jeśli ktoś otrzymał przed Świętami Wielkanocnymi kwotę 280 zł (przedział 1101-1700 zł), to teraz 100 zł jest wolne od podatku, natomiast od 50 zł będzie pobrany podatek 18 %. Natomiast osoby o dochodzie do 700 zł miały świadczenie właśnie 380 zł, więc teraz od całej kwoty zapłacą podatek. 

WYBORY ZSIP W „GAMRAT” S.A.

	Rozpoczęła się procedura wyborcza do Zakładowej Społecznej Inspekcji Pracy w „Gamrat” S.A. na nową 4-ro letnią kadencję.         	W pierwszym etapie wybranych zostanie 5 wydziałowych inspektorów pracy w ustalonych okręgach wyborczych, a następnie wydziałowi SIP wybiorą ze swego grona zakładowego SIP i jego zastępcę. Poniżej przedstawiamy Komunikat nr 1 Zakładowej Komisji Wyborczej, która uruchomiła procedurę wyborczą.

Komunikat nr 1
z zebrania Zakładowej Komisji Wyborczej ds. wyboru Zakładowej Społecznej Inspekcji Pracy (ZSIP) w „Gamrat” S.A.  z dnia 12 sierpnia 2014 r.
Zakładowa Komisja Wyborcza została powołana przez organizacje związkowe działające w „Gamrat” S.A. na mocy Regulaminu wyborów ZSIP, w następującym składzie:
Jan Krajewski	- NSZZ „Solidarność”
Bogusław Skubel	- NSZZ „Solidarność”
Jan Ślabski		- NSZZ „Solidarność”
Wacław Mikrut	- ZZ „Chemik”
Marek Olbrot		- ZZ „Chemik”
W głosowaniu ZKW wybrała ze swojego grona osoby funkcyjne tj:
Jan Krajewski 	- przewodniczący ZKW
Wacław Mikrut 	- z-ca przewodniczącego ZKW
Bogusław Skubel	- Sekretarz ZKW
ZKW podjęła uchwałę, że obszar „Gamrat” S.A. zostanie podzielony na 5 jednomandatowych okręgów wyborczych, w których będą wybierani wydziałowi społeczni inspektorzy pracy (WSIP). 
W skład poszczególnych okręgów wyborczych wchodzą następujące komórki:
Zakład Profili	- ZP
Zakład Rur	- ZR
Centrum Energia i Media (ZCE) + Centrum Jakość (ZCJ)
Pion Handlowy - NH, HP, HO, HPR, HW, HE, HZ,  
Administracja	- NN, NJ, NB, NK, NS, NF, FG, GK, FC, FI, FW, 
    		 ZA, OSP 
ZKW ustaliła harmonogram wyborów ZSIP, który zakłada:
od 18.08 do 22.08. - przyjmowanie pisemnych zgłoszeń kandydatów 
    			  na WSIP
26.08 - opublikowanie listy kandydatów na WSIP,
1.09 do 3.09 - wybory WSIP w okręgach wyborczych
4.09 - ogłoszenie wyników wyborów WSIP
10.09 – wybory zakładowego SIP i jego zastępcy, spośród wydz. SIP
11.09 – ogłoszenie o wynikach wyboru zakładowego SIP i jego zastępcy
	Pisemne zgłoszenia kandydatów na wydziałowych społecznych inspektorów pracy przyjmować będą członkowie Komisji Wyborczej oraz organizacje związkowe w swoich biurach, w terminie od 18 sierpnia od godz.700 do 22 sierpnia do godz.1500.
	Zgłoszeń należy dokonywać na specjalnych drukach, na których wymagana jest zgoda kandydata na kandydowanie oraz udzielenie poparcia organizacji związkowej lub 10 osobowej grupy pracowników. 
	Zgodnie z postanowieniami Regulaminu kandydatem na Społecznego Inspektora Pracy może być osoba spełniająca następujące kryteria:
nie zajmuje stanowiska kierownika zakładu pracy lub stanowiska kierowniczego bezpośrednio podległego kierownikowi zakładu; posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy w „Gamrat" SA; jest członkiem związku zawodowego działającego w zakładzie pracy; posiada niezbędną znajomość zagadnień wchodzą-cych w zakres działania Społecznej Inspekcji Pracy; przyjęte obowiązki będzie wykonywał należycie i sumiennie; nie jest ukarany regulaminowymi karami Kodeksu Pracy oraz nie toczy się przeciw niemu postępowanie karne. 
															Przewodniczący ZKW
						Jan Krajewski

Częstochowa-Licheń 

	NSZZ „Solidarność” Gamrat S.A. – Sekcja Emerytów   i Rencistów organizuje w terminie 29-31 sierpnia br. auto- karową pielgrzymkę do Częstochowy i Lichenia (wyjazd w piątek o godz. 23,00 powrót w niedzielę ok. godz. 20,00)
 
Są jeszcze wolne miejsca. Zapisy są przyjmowane w biurze Związku, tel. 491 4785 w terminie 11-14 sierpnia. 
Koszt wyjazdu :
– 70 zł od osoby członkowie Związku (50 % dopłata Związku)
– 140 zł inne osoby (w miarę wolnych miejsc)
W cenie wyjazdu zawarto:
- koszt autokaru, ubezpieczenia, 1 noclegu, obiadokolacji i śniadania w Licheniu

Zebranie Prezydium NSZZ „Solidarność”

W dniu 31 lipca 2014 r. w siedzibie Związku odbyło się zebranie członków Prezydium Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Gamrat S.A. 
W trakcie obrad omówiono następujące tematy:
1. Sprawy płacowe:
Wysłuchano informacji z przebiegu spotkania związków z Prezesem „Tarkett Jasło” i jego współpracownikami.
Ustalono strategię przed spotkaniem z Panią Ingrid Aniol – Ressources Humaines Tarkett Europe.
Ustalono, że Związek wystąpi do Zarządu „Gamrat” S.A. o podjęcie rozmów w kwestiach płacowych
2. Wybory do ZSIP w „Gamrat” S.A.
Przejęto treść Regulaminu wyborów do Zakładowej Społecznej Inspekcji Pracy. 
Zgłoszono przedstawicieli do Zakładowej Komisji Wyborczej ZSIP w osobach: Jan Ślabski, Jan Krajewski, Bogusław Skubel.
3. Podjęto decyzje ws. organizacji następujących imprez:
pielgrzymka do Lichenia, na wniosek Sekcji Emerytów i Rencistów
wycieczka na grzyby do Harasiuk – inicjatywa Zakładu Profili
udział w zawodach wędkarskich organizowanych przez Sekcję Zbrojeniową
pielgrzymka do M.B. Ostrobramskiej w Skarżysku-Kamiennej
4. Podjęto uchwały dot. przyjęcia nowych członków.
5. Omówiono sprawy organizacyjne i finansowe.

Jeszcze o przyszłych emeryturach

Całość potrącanej miesięcznej składki emerytalnej wynosi 19,52 % wynagrodzenia, z czego 12,22 % (I filar) trafia na konto w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), a pozostałe 7,3 % (II filar) po 31 lipca będzie trafiało w całości na subkonto w ZUS (jeżeli osoba zdecydowała o przejściu do ZUS), lub 4,38 % na subkonto do ZUS i 2,92 % do Otwartego Funduszu Emerytalnego (OFE) (w przypadku osób które zdecydują się na pozostanie w OFE).
I FILAR - waloryzacja środków (12,22 % środków)
Wskaźnik waloryzacji jest równy wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w roku kalendarzowym poprzedzającym termin waloryzacji w stosunku do poprzedniego roku, powiększonemu o wzrost realny sumy przypisu składek na ubezpieczenie emerytalne w roku kalendarzowym poprzedzającym termin waloryzacji w stosunku do roku poprzedniego. Ogłasza go minister pracy i polityki społecznej w terminie do 25 maja.
II FILAR - ( 7,3 % środków )
Subkonto w ZUS ( 7,3 % lub 4,38 % środków)
Środki tam gromadzone będą waloryzowane wg. definicji: nominalny wzrost PKB ( wskaźnik wzrostu gospodarczego ) + stopa inflacji. Wskaźnik waloryzacji nie może być ujemny.
Konto w OFE ( 2,92 % lub 0 + środki wcześniej zgromadzone)
Środki zgromadzone w OFE od 1 stycznia 1999 r. do 30 czerwca 2014 r. ( 51,5 % środków 3.02.2014 r. zostało przelane na subkonto do ZUS ), nadal będą inwestowane przez OFE, jak też kolejne składki od osób które zdecydowały się na pozostanie w OFE. Skuteczność w pomnażaniu tam zgromadzonych środków zależy od konkretnego Funduszu Emerytalnego. Większość środków OFE inwestują na giełdach, tak więc przyrost kapitału w dużym stopniu jest uzależniony od koniunktury gospodarczej w Polsce i na Świecie. 
Dziedziczenie środków zgromadzonych w II filarze
Bez względu na to czy dana osoba pozostanie w OFE czy przejdzie do ZUS środki zaoszczędzone w tzw. II filarze podlegają dziedziczeniu. W przypadku wspólności majątkowej współmałżonek zmarłego jest uprawniony do połowy środków zgromadzonych w OFE i zewidencjonowanych na subkoncie w ZUS w trakcie trwania wspólności. Pozostałe 50 % przysługuje osobie lub osobom uposażonym przez zmarłego ( wg. ustalonego parytetu procentowego)
	Jak wynika z przekazanych informacji decyzja ZUS czy OFE dotyczy tylko 2,92 % składki od wynagrodzenia. Warto jednak mimo wszystko przed podjęciem decyzji nieco zgłębić temat, do czego pisząc te artykuły chcemy się przyczynić. 

Co wybrać OFE czy ZUS ?

Od 1 kwietnia do 31 lipca członkowie OFE mają możliwość zdecydować, czy chcą, aby część ich składki emerytalnej trafiała do OFE, czy na indywidualne subkonto w ZUS. Zgodnie z przepisami ustawy składka do OFE przekazywana będzie do końca czerwca 2014 r.
Wszyscy członkowie OFE mieli 4 miesiące na decyzję, czy chcą, aby część przyszłej składki emerytalnej trafiała do OFE, czy na indywidualne subkonto w ZUS. Ubezpieczeni mogą dokonać takiego wyboru po raz pierwszy. Wcześniej część składki była obligatoryjnie  przekazywana OFE, a wybór ubezpieczonego ograniczał się jedynie do wyboru konkretnego OFE, choć w praktyce zdecydowana większość osób (w ostatnich latach nawet ok. 80%) trafiała do funduszu w drodze losowania.
Ważne! Pamiętaj, że niezależnie od Twojego wyboru – tak jak dotychczas – większa część składki będzie trafiać na Twoje indywidualne konto  oraz subkonto w ZUS. Wybór dotyczy części przyszłej składki (2,92% podstawy jej wymiaru – ok. 1/7 składki emerytalnej). Niezależnie od decyzji dotyczącej przyszłej składki, pozostałe (po umorzeniu 3 lutego 2014 r. 51,5% jednostek rozrachunkowych) środki na rachunku w OFE nadal będą inwestowane przez fundusz.
Osoby, które chcą, aby część ich składki emerytalnej trafiała do OFE, muszą do dnia 31 lipca 2014 r. złożyć w ZUS oświadczenie o dalszym przekazywaniu składki do OFE.
Oświadczenie można złożyć:
osobiście, bezpośrednio w każdej terenowej jednostce organizacyjnej ZUS
listownie, oświadczenie można przesłać do każdej jednostki terenowej ZUS, 
w formie elektronicznej na Platformie Usług Elektronicznych ZUS (PUE) –  pue.zus.pl,

Druk oświadczenia można pobrać tutaj: http://emerytura.gov.pl/wp-content/uploads/2014/03/O%C5%9AWIADCZENIE.pdf
Składki osób, które nie zadeklarują przekazywania przyszłej składki do OFE będą ewidencjonowane na indywidualnym subkoncie w ZUS. 
Środki tam gromadzone będą podlegały ustawowej waloryzacji.


Tabela stopy zwrotu Otwartych Funduszy Emerytalnych
 					Stopa zwrotu (%)
					Od początku		Za okres
	Nazwa funduszu		tj. od 1999 r.		ost. 3 lat

ING OFE			+ 291,70 %		+ 16,86 %
Nordea OFE			+ 279,90 %		+ 19,58 %
Generali OFE 			+ 270,40 %		+ 14,60 %
Warta OFE			+ 267,20 %		+ 16,24 %
PZU Złota Jesień OFE		+ 264,60 %		+ 16,00 %
Aviva OFE			+ 258,70 %		+ 16,54 %
AXA OFE			+ 258,60 %		+ 16,28 %
PKO BP Bankowy OFE		+ 252,90 %		+ 17,40 %
AEGON OFE			+ 252,60 %		+ 16,10 %
Amplico OFE			+ 250,10 %		+ 17,21 %
Allianz Polska OFE		+ 246,50 %		+ 17,30 %
Pekao OFE			+ 240,90 %		+ 14,97 %
Pocztylion OFE		 	+ 225,50 %		+ 12,59 % 

Źródło: http://www.money.pl/emerytury/porownanie/por=stopy/pro=36
	
	Podsumowując, osoby które chcą przejść do ZUS nie muszą robić nic. 
Natomiast te osoby, które chcą pozostać w OFE muszą złożyć do 31 lipca br. stosowne oświadczenie, a przy okazji mogą zdecydować również o zmianie OFE na inny.

( podane linki do stron działają w przeglądarce 
Internet Explorer )

Inauguracyjne posiedzenie 
Zarządu Regionu

W dniu 11 lipca w Krośnie odbyło się pierwsze posiedzenie Zarządu Regionu Podkarpacie NSZZ „Solidarność” nowej kadencji.
Jednym z głównych tematów był wybór Prezydium Zarządu Regionu. Propozycję jego składu złożył Przewodniczący Zarządu Regionu Tadeusz Majchrowicz, który z automatu wchodzi w jego skład i mu przewodniczy. Ustalono, że Prezydium będzie liczyć 7 osób, wraz z Przewodniczącym. Zaproponowany przed T. Majchrowicza skład Prezydium został wybrany w tajnym głosowaniu, a w jego skład weszli:
1/ Andrzej Szall z Sanoka – wiceprzewodniczący, Skarbnik
2/ Paweł Pietrusza z Jasła, - wiceprzewodniczący, Sekretarz
3/ Wojciech Jarząb z Krosna, wiceprzewodniczący
4/ Krzysztof Fal z Krosna, wiceprzewodniczący ds. rozwoju Związku
5/ Elżbieta Preisner z Brzozowa, członek Prezydium
6/ Marian Foremny, członek Prezydium, przew. Regionalnej Sekcji  
      			Emerytów
Innym ważnym tematem było podjęcie uchwał ws. postulatów, które będą zgłoszone podczas obrad Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność” tj. m.in.:
- obniżenie wieku emerytalnego
- ograniczenie stosowania outsourcingu, (zlecanie usług innym podmiotom) oraz umów śmieciowych
- wzrost płacy minimalnej do 50 % średniej krajowej oraz przyjęcie zasady, że płaca minimalna odnosi się do płacy zasadniczej
- zaniechanie dyskryminacji pracowników i działaczy ze względu na przynależność do związków zawodowych
Uczestnikiem zebrania był członek Zarządu Regionu Jan Krajewski.Będą wycieczki

Na tablicach ogłoszeniowych „Gamrat” S.A. ukazał się komunikat dotyczący organizacji wycieczek dla osób uprawnionych do korzystania z ZFŚS. Planowane są wyjazdy nad morze i w góry.
Zainteresowanych wyjazdami prosi się o zapisywanie się na swoich komórkach organizacyjnych lub w informacji Biura Zarządzania Zasobami Ludzkimi tel. (13) 491 4265 w terminie do 11.07.2014 r.
	Szczegółowe informacje dot. miejsca wyjazdu, terminu, kosztu  i programu zostaną podane w odrębnym komunikacie.
KOMUNIKAT nr 4
Zakładowej Komisji Wyborczej ZSIP w „Tarkett Jasło” Spółka z o.o. 
z dnia 9 lipca 2014 r. ws. wyników głosowania

Zakładowa Komisja Wyborcza „Tarkett Jasło” Komisja stwierdza, że w głosowaniu tajnym nad wyborem Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy uzyskano następujące wyniki:

Liczba uprawnionych do głosowania	- 215 osób
W głosowaniu udział wzięło		- 153 osoby
Ważnych głosów oddano			- 151
Nieważnych głosów oddano		-   2

Kandydaci uzyskali następującą liczbę głosów ważnych:

Jan Kulig 		- 72
Mirosław Pniak	- 79

	W związku z powyższym ZKW stwierdza, że Zakładowym Społecznym Inspektorem Pracy w „Tarkett Jasło” na kadencję w latach 2014-2018 został wybrany MIROSŁAW PNIAK.

					Podpisy członków ZKW:
					Serwa Dariusz
					Mirosław Kosiba
					Alicja Rączka

Duda rozmawiał z Kaczyńskim

Prezes PiS obiecał, że po dojściu tej partii do władzy zostaną uchylone przepisy podnoszące wiek emerytalny oraz "inne ustawy antypracownicze" - poinformował szef Solidarności Piotr Duda po spotkaniu w dniu 7 lipca z Jarosławem Kaczyńskim. 
Duda nie chciał ujawnić dziennikarzom szczegółów ponadgodzinnej rozmowy z prezesem PiS. Przyznał tylko, że spotyka się z Kaczyńskim od czasu do czasu, bo obu "łączy troska o Polskę". 
Sejm uchwalił zmiany w ustawie o emeryturach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w maju 2012 r. Przed zmianami kobiety miały prawo do emerytury po osiągnięciu 60. roku życia, a mężczyźni - 65 lat. Od 2013 r. wiek emerytalny wzrasta co kwartał o miesiąc - dla mężczyzn będzie wynosił 67 lat w 2020 r., a dla kobiet - w 2040 r. 
Podwyższenie wieku emerytalnego wzbudziło protesty wielu środowisk. Solidarność, OPZZ i PiS zaskarżyły te zmiany do Trybunału Konstytucyjnego, jednak TK uznał, że są one zgodne z Konstytucją.

Komisja Krajowa

Pole tekstowe: Inne strony

          Napisz do nas:  solidgam@onet.pl