Pole tekstowe: Pole tekstowe: Aktualności związkowe i nie tylko
Pole tekstowe: Organizacja Międzyzakładowa przy GAMRAT S.A.   38-200 Jasło, ul. Mickiewicza 108
Pole tekstowe:   Łączy nas Solidarność
Pole tekstowe: Na stronę dokonano dotychczas

Administrator strony:   

Jan Krajewski

tel. 491 4785  

Pole tekstowe: Napisz do nas: solidgam@onet.pl
Pole tekstowe: Strony
warte odwiedzenia

wejść

Pole tekstowe: Lokalne media

Portale internetowe:   

Wystarczy kliknąć na Logo  

Stacje radiowe i telewizyjne

Radio „Rzeszów”

Pole tekstowe: Strony samorządowe

Miasto Jasło

Powiat Jasło

Urząd Marszałkowski w Rzeszowie

 

Portal o naszym Województwie

Pole tekstowe: Instytucje 
Państwowe
Pole tekstowe: Strony związkowe
Pole tekstowe: Zakłady pracy objęte działalnością Organizacji
Międzyzakładowej przy GAMRAT S.A.

Państwowa

Straż Pożarna

Rzecznik Praw Konsymenta

Straż Pożarna

Pole tekstowe: 	Ustalono także na koniec organizację kolejnego spotkania dotyczącego ewentualnych zastrzeżeń co do zasad funkcjonowania premii miesięcznej.


Spotkanie z członkami Zarządu „Gamrat” S.A.
na tematy płacowe i socjalne

	W dniu 16 kwietnia w budynku Dyrekcji odbyło się spotkanie członków Zarządu „Gamrat” S.A. w osobach: 
Krzysztof Moska Prezes Zarządu, Jerzy Pachana Dyrektor Handlowy, Zbigniew Syzdek Główny Księgowy. 
	Stronę związkową reprezentowali: 
NSZZ „Solidarność” – Jan Krajewski, Jan Ślabski, Jerzy Gajda, Jan Sokołowski, 
ZZ „Chemik” – Wacław Mikrut, Renata Szlachta, Marek Olbrot, Wiesława Rączka, Grażyna Gomułka.
Przedmiotem spotkania było ustalenie planu finansowego oraz zasad funkcjonowania Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w „Gamrat” S.A. w 2019 roku.
Drugim tematem było omówienie wniosku związków zawodowych do Zarządu Spółki o podwyżki dla pracowników.
Ze strony Zarządu Spółki rolę głównego negocjatora podjął Prezes Krzysztof Moska.
 	W toku negocjacji udało się uzgodnić zasady funkcjonowania ZFŚS, w tym m.in.:
- wypłatę świadczenia świątecznego w kwotach 500, 350, 200 zł w zależności od sytuacji materialnej rodziny. Przyjęte zasady pozwoliły wypłacić maksymalną kwotą 500 zł netto dla znacznej większości pracowników „Gamrat” S.A.
- uzgodniono, że w roku 2019 nie będą tworzone tzw. „wczasy pod gruszą”, a środki które były zaplanowane na ich wypłatę przesunięto na tytuł „świadczenia pieniężne”
- pozostałe formy świadczeń pozostają na podobnych zasadach jak w latach poprzednich
	Prezes Moska zaproponował także, aby rozważyć zastąpienie Funduszu Socjalnego podwyższoną składką ze strony Pracodawcy na rzecz tworzonych od 1 lipca 2019 r. Pracowniczych Programów Kapitałowych (PPK). Związki zawodowe stanęły na stanowisku, żeby w tym roku fundusz socjalny był tworzony na dotychczasowych zasadach, a dyskusję na ten temat należy przełożyć na jesień gdy program PPK będzie już funkcjonował i pracownicy będą poinformowani o korzyściach z niego płynących.
	Inną propozycją Prezesa Moski było rozważenie likwidacji funduszu pożyczkowego na cele mieszkaniowe funkcjonującego w ramach funduszu socjalnego, ze względu ma małe zainteresowanie pracowników, a środki z tego tytułu przeznaczyć na pomoc socjalną dla pracowników. Nie podjęto jednak w tej kwestii wiążących decyzji.
	W sprawach płacowych Prezes Moska odnosząc się do wniosku związków zawodowych ws. dokonania podwyżek dla pracowników stwierdził, że Gamrat na produkcji wyrobów nie osiąga satysfakcjonujących zysków oraz że nadciąga spowolnienie gospodarcze, które dodatkowo pogorszy przychody firm i uzyskiwane marże. Związkowcy argumentowali, że podwyżki płac są konieczne nie tylko ze względu na realny spadek siły nabywczej wynagrodzeń na wskutek wzrostu kosztów utrzymania, ale także aby docenić długoletnich pracowników o wysokich kwalifikacjach. 
	Prezes Moska oświadczył w imieniu Zarządu, że od lipca br. zostanie dokonana podwyżka wynagrodzeń pracowników Gamrat S.A. oparta o staż pracy w firmie. Szczegółowa propozycja w tej sprawie oraz negocjacje zostaną przeprowadzone w czerwcu br.

WESOŁEGO ALLELUJA

	
Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” 
przy „GAMRAT” S.A.

	Koleżanki i Koledzy! Członkowie Niezależnego 	Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”!

	Przez ostatnie lata wielokrotnie podkreślaliśmy, że dzięki narzędziom politycznym „Solidarność” zrealizowała wiele ważnych postulatów pracowniczych i społecznych.
Przywrócenie wieku emerytalnego, ograniczenie handlu w niedziele, likwidacja syndromu pierwszej dniówki, ustalenie minimalnej stawki godzinowej, znaczący wzrost płacy minimalnej, lepsze prawa dla zatrudnionych na czas określony, dłuższe okresy odwoławcze w sądzie pracy, płaca minimalna pracowników medycznych, klauzule społeczne w zamówieniach publicznych, wyłączenie dodatków nocnych z płacy minimalnej, odmrożenie płac w budżetówce, częściowe odmrożenie wskaźnika naliczania funduszu socjalnego, lepsze warunki pracy dla pracowników tymczasowych, w tym ochrona kobiet w ciąży, to tylko niektóre z sukcesów naszego Związku, które narzędziami politycznymi osiągnęliśmy w ostatnich 3. latach.
Niestety od wielu miesięcy ta sytuacja diametralnie się zmieniła. Rząd Zjednoczonej Prawicy nie tylko nie prowadzi dialogu, ale pod presją protestów różnych grup zawodowych przestał realizować swój wyborczy program. W tym szczególnie w zakresie wzrostu wynagrodzeń dla pracowników budżetówki, braku kryterium stażowego uprawniającego do przejścia na emeryturę bez względu na wiek, odmrożenia kwoty bazowej naliczania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, niewliczania do płacy minimalnej dodatku stażowego oraz systemowych regulacji cen energii i wsparcia dla przedsiębiorstw energochłonnych.
Za sprawą rządu skończył się w Polsce czas negocjacji i dialogu, zaczął czas protestów. Pierwszy z nich odbędzie się już 4 kwietnia o godz. 15.00 przed urzędami wojewódzkimi w całej Polsce. Nie tylko związkowcy, ale też wszyscy pracownicy, których dotyczą zgłaszane przez Solidarność postulaty, będą mogli podjąć walkę o swoje prawa.
Apeluję o czynny i liczny udział. Tylko w taki sposób możemy zmusić rząd, aby powrócił do konstruktywnego dialogu i realizacji swoich wyborczych deklaracji.
         						Piotr Duda
Rozmowy ws. Planów Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na 2019 r.

	Rozpoczęły się negocjacje na temat planów Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na 2019 r. oraz zasad otrzymywania świadczeń. Dotychczasowy ich stan jest następujący:
Gamrat S.A.
Administrator zaproponował następujące zmiany w stosunku do roku poprzedniego:
- w ramach odpisu podstawowego stworzenie tytułu „wczasy pod gruszą” które by przysługiwały po wykorzystaniu urlopu wypoczynkowego w liczbie 14 dni kalendarzowych
- wprowadzenie dodatkowego 4 progu dochodowego powyżej 1900 zł netto miesięcznie na członka rodziny, co w praktyce oznacza że świadczenia z ZFŚS otrzymają wszyscy pracownicy którzy złożą wnioski
- ograniczenie środków na wycieczki – planowana tylko wycieczka dla dzieci
- związki zawodowe w przekazanym stanowisku zwróciły się o przekazanie dodatkowego odpisu na ZFŚS z przeznaczeniem na „wczasy pod gruszą”, wystąpiły o stworzenie możliwości uzyskania tzw. małych „wczasów pod gruszą” za wykorzystanie 9 dni wolnego oraz waloryzację wszystkich progów dochodowych
Gamrat Energia
- plan funduszu na 2019 r. zawiera odpis podstawowy, rezerwę z roku 2018 oraz zwiększenie z tytułu osób ze stopniem niepełnosprawności
- podobnie jak w Gamrat S.A. zaproponowano wprowadzenie wczasów „pod gruszą” oraz wprow. 4 progu dla dochodów powyżej 1900 zł netto
- w planie funduszu przewidziano także środki na „świadczenia pieniężne”, wycieczkę oraz spotkanie integracyjne i zapomogi bezzwrotne
 Tarkett Polska
Plan funduszu został oparty o odpis podstawowy.
- pozycje wydatków pozostają jak w roku poprzednim tj: świadczenia pieniężne, paczki dla dzieci, zapomogi bezzwrotne, spotkanie integracyjne oraz pula środków na pożyczki zwrotne
- analizowana jest kwestia wydawania dla pracowników karnetów na basen, lub siłownię. To jednak jest uzależnione od dodatkowych środków finansowych przez Spółkę
	W najbliższych dniach dojdzie do uzgodnienia stanowisk związków zawodowych z Zarządami Spółek, tak aby przed Świętami Wielkanocnymi uruchomić „świadczenie pieniężne” dla pracowników.

Spotkanie z Dyrektorem Generalnym
 „Gamrat” S.A.

	W dniu 20 marca odbyło się spotkanie Członka Zarządu Dyrektora Generalnego „Gamrat” S.A. Dariusza Szlęzaka z Przewodniczącymi związków zawodowych tj. Janem Krajewskim (NSZZ „Solidarność”) i Wacławem Mikrutem (ZZ „Chemik’).      W trakcie spotkania Związki przekazały Zarządowi Spółki m.in.: w następujących tematach:
organizacji spotkania Zarządu Gamrat S.A. z przedstawicielami związków zawodowych dotyczącego polityki płacowej w 2019 roku, planu zatrudnienia, wyników ekonomicznych Spółki za 2019 r. i sytuacji bieżącej, planów produkcji i zamierzeń inwestycyjnych
propozycję podwyżek wynagrodzeń zasadniczych pracowników „Gamrat” S.A. w 2019 r.
uwagi do projektu planu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych na 2019 r.
Dyrektor Generalny Pan Dariusz Szlęzak zapewnił, że złożone przez Związki zawodowe propozycje zostaną przez Zarząd Spółki wnikliwie przeanalizowane, pod kątem zaspokojenia oczekiwań Załogi, biorąc pod uwagę możliwości finansowe Firmy.

Komunikat
w sprawie wydawanych kart rabatowych LOTOS Biznes         
 i Navigator dla członków NSZZ „Solidarność”

Rozpoczęto wydawanie dla członków Związku kart rabatowych LOTOS. W chwili obecnej stacje paliw LOTOS na których można użyć nw. kart najbliżej znajdują się w :
Krosno, Gorlice, Strzyżów, Tuchów, Rzeszów, Tarnów
Aktualnie trwają działania zmierzające do połączenia w jeden koncern firm LOTOS i ORLEN. Jeśli do tego dojdzie, to również na stacjach Orlenu w Jaśle i Kołaczycach będzie można korzystać z kart.
Każdy członek Organizacji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność przy Gamrat SA który złożył stosowny wniosek, lub to uczyni, otrzyma 2 karty uprawniające do :
Karta LOTOS Biznes – imienna, przypisana do nr legitymacji 
                      NSZZ „Solidarność”
- uprawnia do rabatów przy zakupie paliw w wysokości 7 – 15 groszy na litr
- uprawnia do rabatów na zakup wybranych towarów i usług – 10 do 15 %
- do karty jest dołączona instrukcja jej aktywacji i co ważne PIN startowy
- miesięczny limit zakupów z rabatem wynosi 2000 zł
- karta ważna do lutego 2024 roku w okresie przynależności do NSZZ „Solidarność”
2.  Karta LOTOS Navigator 
- przy zakupie paliw i innych produktów naliczane są punkty (podobnie jak na innych stacjach), za które po zgromadzeniu określonej ich ilości można uzyskać nagrody rzeczowe
- posiadacz karty aby ją uaktywnić powinien wejść na stronę internetową www.lotosnavigator.pl gdzie należy się zarejestrować podając nr karty oraz swoje dane osobowe, zgodnie z podaną kartą rejestracyjną. Aby się zarejestrować przez stronę internetową niezbędne jest posiadanie adresu e-mail, gdyż tam zostanie wysłany link rejestracyjny, którego kliknięcie zakończy proces rejestracji karty
- rejestracji można dokonać też w aplikacji mobilnej LOTOS dla Kierowcy lub poprzez Formularz Zgłoszeniowy dostępny na stacji paliw LOTOS.
- na stronie internetowej programu Navigator można uzyskać szczegółowych informacji o jego zasadach, sprawdzić stan swojego konta punktowego (po zalogowaniu) oraz sprawdzić jakie nagrody przysługują za określoną liczbę punktów.
WYBORY
Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy 
w ZPS „Gamrat” Spółka z o.o.
 
NSZZ „Solidarność” przeprowadził procedurę wyboru Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy Zakładzie Produkcji Specjalnej „Gamrat” Spółka z o.o. na nową 4 letnią kadencję w latach 2019-2023. 
Jedynym kandydatem w wyborach był Pan Stefan Morelowski. Głosowanie odbyło się w dniu 12 marca 2019 r., które przeprowadziła powołana przez Związek Zakładowa Komisja Wyborcza, pod przewodnictwem kol. Mateusza Stęgowskiego.
Wyniki głosowania tajnego:
 
Liczba uprawnionych do głosowania	 - 114 osób 
W głosowaniu udział wzięło		 -  92 osoby	tj.  80,7 %
Ważnych głosów oddano		 -  92 	tj. 100,0 %
Nieważnych głosów oddano		  -   0	      tj.   0,0 %
„za” kandydaturą Stefana Morelowskiego oddano - 91 głosów tj. 99 %
„przeciw” kandydaturze Stefana Morelowskiego  -  1 głos   tj.  1 %

	W związku z powyższym, na podstawie § 7 pkt. 11 Regulaminu wyborów ZSIP Zakładowym Społecznym Inspektorem Pracy w ZPS „Gamrat” Sp. z o.o. na kadencję w latach 2019 – 2023 został wybrany kol. STEFAN MORELOWSKI.

Obradował Zarząd Regionu Podkarpacie 
NSZZ „Solidarność”

	W dniu 8 marca w Krośnie odbyły się obrady Zarządu Regionu Podkarpacie NSZZ „Solidarność”, w którym uczestniczył Przewodniczący KM przy „Gamrat” Jan Krajewski. 
W porządku zebrania znalazły się następujące tematy:
informacje bieżące Przewodniczącego Zarządu Regionu Tadeusza Majchrowicza
wydawanie kart rabatowych LOTOS i Nawigator dla członków Związku, oraz zapowiedź kolejnych bonusów w PZU i Banku PKO BP.
omówienie przebiegu spotkania Prezydium NSZZ „Solidarność” z kierownictwem Prawa i Sprawiedliwości na temat realizacji postulatów Związku. (postulaty te są opublikowane na stronie internetowej w styczniu). 
peregrynacja Obrazu Matki Boskiej Robotników po parafiach Regionu Podkarpacie oraz organizacja oprawy Pielgrzymki Ludzi Pracy do Częstochowy we wrześniu br.
omówienie sytuacji w zakładach pracy i branżach: protest oświaty, spór zbiorowy w sieci „Biedronka”, sytuacja w służbie zdrowia
przyjęcie preliminarza budżetowego Zarządu Regionu na 2019 r.
wolne wnioski

Spółka „Gamrat Energia” zmieniła właściciela

	Z końcem lutego br. „Gamrat” S.A. dokonał sprzedaży 100 % udziałów Spółki „Gamrat Energia” zajmującej się produkcją i dystrybucją mediów (właściciela Elektrociepłowni), na rzecz francuskiej firmy Veolia specjalizującej się w tego typu działalności. 
	Grupa Veolia prowadzi swoją działalność w 75 miastach na terenie Polski, z czego w 41 zarządza sieciami ciepłowniczymi.      Firma koncentruje się głownie w obszarach:
Produkcja i dystrybucja ciepła systemowego
Kompleksowe zarządzanie gospodarką wodno-ściekową
Zarządzanie odpadami (płynnymi i stałymi, bezpiecznymi      i niebezpiecznymi) oraz termiczne przekształcanie odpadów


Z okazji Dnia Kobiet wszystkiego co najlepsze, spełnienia marzeń, zadowolenia z siebie, dużo szczęścia i uśmiechu oraz wiele radości życiowej !

dla wszystkich Kobiet życzy
NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A.

Zmiany w Zarządzie „Gamrat” S.A.

	W dniu 1 marca br. ukazało się Pismo okólne Dyrektora Generalnego informujące o zmianach w Zarządzie „Gamrat” S.A. Z jego treści wynika, że w dniu 28 lutego ze składu Zarządu został odwołany jego Prezes Michał Mróz. Jednocześnie z dniem 1 marca 2019 r. został ustanowiony 3 osobowy Zarząd „Gamrat” S.A. z określeniem funkcji operacyjnych w składzie:
Krzysztof Moska	- Prezes Zarządu
Dariusz Szlęzak	- Członek Zarządu Dyrektor Generalny
Jerzy Pachana	- Członek Zarządu Dyrektor Operacyjny
STANOWISKO Nr 4/8/2019
Rady Krajowej Sekcji Przemysłu Zbrojeniowego NSZZ „Solidarność” z dnia 21.02.2019 r.
w sprawie: realizacji umów offsetowych.
Po zwycięskich wyborach parlamentarnych w 2015 roku, kiedy PiS przejął władzę wstąpiła w nas wiara i nadzieja, że nareszcie po wielu latach będą normalne, dobre lata dla polskiego przemysłu zbrojeniowego. Zapowiedzi o zdecydowanym powierzeniu modernizacji polskiej armii, rodzimemu przemysłowi, ten optymizm utwierdzały,
Programy WISŁA, NAREW, HOMAR, KRAB, T-72 i wiele innych, miały być szansą na olbrzymi skok techniczny i technologiczny,
Z przykrością należy stwierdzić, że w wielu przypadkach deklaracje rozmijały się z rzeczywistością.
Niewiele ponad 20 % środków przeznaczonych przez MON na modernizację Sił Zbrojnych zostało skierowanych na zamówienia w polskim przemyśle zbrojeniowym. Większość środków została wytransferowana do zagranicznych dostawców. Brak odpowiednich umów na transfery technologii, pozyskiwanie nowych kompetencji powoduje, że Polska staje się płatnikiem, a nie beneficjantem prowadzenia zaawansowanej modernizacji Sił Zbrojnych.
Mgliste zapowiedzi zawarcia umów offsetowych, przeciąganie w czasie zawarcia porozumienia, brak środków na ewentualne wdrożenia nowych technologii, stają się codziennością.
Wprost skandaliczne jest, że zagraniczni dostawcy narzucają ewentualnych partnerów do współpracy, bez uzgodnienia z PGZ.
Zaawansowana realizacja procesu modernizacji Sił Zbrojnych, kolejne zakupy sprzętu u zagranicznych dostawców bez umów offsetowych, powodują, że firmy te są coraz hardziej aroganckie.
Naszym zdaniem popełniono szereg kardynalnych błędów przy zawieraniu kontraktów.
W perspektywie krótkowzrocznej będziemy zadowoleni z nowego sprzętu w Siłach Zbrojnych, ale w perspektywie kilkuletniej okaże się, że będziemy zmuszeni zamykać polskie przedsiębiorstwa dla których już nie starczy pieniędzy.
Założeniem ustawy offsetowej, było nie tylko pozyskanie nowych technologii,
kompetencji ale odzyskanie maksymalnej ilości środków do budżetu.
Dziś okazuje się, że polski podatnik inwestuje w stanowiska pracy w USA, Niemczech, Anglii, Francji, Norwegii, Izraelu, a polskie fabryki trzeba będzie zamykać.
Takich działań Krajowa Sekcja Przemysłu Zbrojeniowego NSZZ „Solidarność" akceptować nie może i nie będzie.
W związku z powyższym oczekujemy od Rządu Rzeczpospolitej Polskiej podjęcia stosownych działań, które zapobiegną, czy też zminimalizują wskazywane przez nas negatywne zjawiska.
Oczekujemy organizacji pilnej debaty w gronie pracodawców, KSPZ NSZZ „Solidarność" oraz MON i przedstawienia planu działania na najbliższy czas i lata następne.
Rada Sekcji w przeciwnym wypadku będzie zmuszona podjąć działania, które będą chronić stanowiska pracy, nasz polski przemysł zbrojeniowy i lotniczy.


ŚWIADCZENIA FINANSOWE 

DLA CZŁONKÓW NSZZ “SOLIDARNOŚĆ” PRZY “GAMRAT” S.A.   W JAŚLE OBOWIĄZUJĄCE W 2019 R.

 1. Zgon członka Związku              	- 300 zł
 2. Zgon członka rodziny               	- 200 zł
 3. Urodzenie i adopcja dziecka        	- 500 zł
 4. Odprawa emerytalno-rentowa        	- 300 zł
 5. Odwiedziny chorego członka Związku 	-  50 zł
 6. W sytuacjach zdarzeń losowych istnieje możliwość 
    uzyskania zapomogi bezzwrotnej.
 7. Inne formy jak np: turnieje sportowe, zawody, spotkania 
   integracyjne itp. - indywidualna decyzja władz Związku.
 8. Dla członków Związku stworzono także możliwość uzyskiwania    
   bezodsetkowych zwrotnych pożyczek tzw. chwilówek, w wysokości 
   do 600 zł, z możliwością rozbicia spłaty na dogodne raty

Zebranie Komisji Międzyzakładowej 
NSZZ „Solidarność”

	W dniu 25 lutego w siedzibie Związku obradowała Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność”. W trakcie obrad KM omówiono i podjęto decyzje w następujących tematach:
- podjęto uchwałę ws. rozliczenia przychodów i wydatków za 2018 rok oraz o zwiększeniu funduszu statutowego Związku
- podjęto uchwałę ws. zatwierdzenia bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej za 2018 rok,
- podjęto uchwałę ws. preliminarza budżetowego na 2019 rok określającego planowane przychody i wydatki Związku
- podjęto uchwałę ws. świadczeń finansowych (statutowych) dla członków Związku w roku 2019
- podjęto uchwałę o przyjęciu do Związku nowych członków
- podjęto decyzje ws. organizacyjnych i finansowych
- postanowiono o przeprowadzeniu wyborów Społecznego Inspektora Pracy w Zakładzie Produkcji Specjalnej „Gamrat”. W tym celu przyjęto Regulamin wyboru ZSIP oraz powołano 3 osobową Zakładową Komisję Wyborczą.
- przyjęto stanowisko ws. zmian do Regulaminu wynagrodzeń dla pracowników „Gamrat” S.A.
- omówiono stan negocjacji płacowych w poszczególnych firmach wchodzących w skład Organizacji Międzyzakładowej przy „Gamrat” SA
Solidarność przekazuje postulaty Posłom Prawicy

	W dniu 5 lutego we wszystkich regionach odbyły się odwiedziny i spotkania z posłami i senatorami Zjednoczonej Prawicy w ramach akcji informacyjnej sztabu protestacyjno-strajkowego NSZZ „Solidarność”. Z większością parlamentarzystów udało się spotkać. Przekazano im stanowisko Związku z postulatami.
	Niestety w większości przypadków mogliśmy jedynie usłyszeć, że oni jako posłowie, senatorowie nic nie mogą i sugerowali spotkanie z władzami ZP. Niemniej parlamentarzyści zdeklarowali się o przekazaniu postulatów rządowi i władzom  poszczególnych  partii  wchodzących
w skład ZP.
	Przypominamy, że głównymi postulatami Solidarności są: wprowadzenie kryterium stażowego uprawniającego do przejścia na emeryturę bez względu na wiek, podwyżki w państwowej sferze budżetowej na poziomie nie mniejszym niż podwyżki w służbach mundurowych,  podniesienia kwoty wolnej od podatku i całkowitego odmrożenia kwoty naliczania funduszu socjalnego .
Sztab oceniając efekty akcji zdecydował o uruchomieniu kolejnych działań. W pierwszej kolejności będą akcje we wszystkich regionach. Sztab powołał również grupę roboczą do opracowania kolejnych. 
O terminach i szczegółach będziemy informować na bieżąco.

Niezależnie od powyższego, Solidarność deklaruje otwartość na dialog

Treść przekazanych Posłom postulatów jest opublikowana na stronie internetowej poniżej (stanowisko 13/18 Komisji Krajowej)

Podpisanie nowych zasad bonusu w Tarkett

	Po trwających od listopada ubiegłego roku rozmowach na temat zmiany zasad wypłaty premii dla pracowników Spółki tzw. bonusu w dniu 1 lutego w siedzibie Tarkett nastąpiło podpisanie Porozumienia dot. nowych zasad, przez Przewodniczących związków NSZZ „Solidarność” Jana Krajewskiego i ZZ „Chemik” Wacława Mikruta. 
	Główną zmianą w regulaminie jest częstotliwość wypłaty tj. przejście na comiesięczną wypłatę premii. Treść uzgodnionych zasad została wywieszona na tablicy ogłoszeniowej. Ustalono także, że po 3 miesiącach stosowania nowego regulaminu nastąpi jego analiza i zostaną wprowadzone ewentualne korekty.

Stanowisko nr 1/8/2019
Rady Krajowej Sekcji Przemysłu Zbrojeniowego NSZZ „Solidarność” z dnia 31.01.2019 r.

Rada KSPZ NSZZ „Solidarność" w stanowisku z dnia 14 grudnia ubiegłego roku w sposób bardzo wyważony wyraziła zaniepokojenie faktem odwołania Członka Zarządu PIT-RADWAR SA wybranego przez Załogę Spółki oraz domagała się wyjaśnienia zaistniałej sytuacji.
Po, z górą półtora miesiąca oczekiwania, otrzymaliśmy w dniu 28 stycznia br. datowaną na dzień 22 stycznia odpowiedź Zarządu PGZ (Polskiej Grupy Zbrojeniowej), która ogranicza się do przedstawienia podstawy prawnej dla decyzji o odwołaniu członka zarządu. Przypomina to sytuację w której policjant który strzelał do przechodniów na oślep tłumaczy przed sądem, że przecież ma prawo do użycia broni.   
Nie takich działań oczekujemy i nie możemy też przejść do porządku dziennego nad decyzjami Zarządu PGZ SA lekceważącymi uprawnienia pracowników Grupy PGZ
W związku z powyższym, wobec braku jakiegokolwiek uzasadnienia merytorycznego dla działań wymuszonych przez Zarząd PGZ, Rada KSPZ NSZZ „Solidarność" domaga się w trybie pilnym przywrócenia Pana Janusza Wieczorka na funkcję Członka Zarządu PiT-RADWAR SA.
W przeciwnym wypadku Rada KSPZ NSZZ „Solidarność" podejmie decyzję o rozpoczęciu akcji protestacyjnej.

						Stanisław Głowacki
						Przewodniczący SKPZ

(W skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej wchodzi Zakład Produkcji Specjalnej „Gamrat” Spółka z o.o.)

Kulig w Regietowie

     W niedzielę 27 stycznia Związek Solidarność zorganizował wyjazd na Kulig do Regietowa, dla członków Związku z rodzinami ze Spółek: Gamrat S.A., Tarkett Polska, Solgam, Gamrat Energia i Zakładu Produkcji Specjalnej „Gamrat”. 
	Piękna zimowa aura, dobre towarzystwo oraz sznur pędzących sań wśród malowniczych krajobrazów dały uczestnikom niezapomniane wrażenia. 
Po kuligu, w Karczmie Huculanka, odbyła się druga część imprezy, gdzie przy poczęstunku i muzyce wszyscy wyśmienicie się bawili. 
	Za 2 tygodnie kolejna 50 osobowa grupa biesiadników zawita do Regietowa aby korzystać z uroków zimy.
Zebranie Zarządu Regionu 

	25 stycznia 2019 r. w siedzibie Regionu Podkarpacie NSZZ „Solidarność” w Krośnie odbyło się kolejne posiedzenie Zarządu Regionu, podczas którego m.in. dokonano wyboru Rady Regionalnego Funduszu Strajkowego, w skład którego wszedł Jan Krajewski – Przewodniczący KM przy „Gamrat” S.A. Uzupełniono także skład Regionalnej Komisji Wyborczej oraz przyjęte zostało rozliczenie budżetu za 2018 rok.
	Znaczną część posiedzenia poświęcono na omówienie przebiegu peregrynacji obrazu Matki Bożej Robotników Solidarności, która potrwa do 1.09.2019 r. Podczas Pielgrzymki Ludzi Pracy na Jasnej Górze, w trzecią sobotę i niedzielę września, organizację kolejnej przejmie od nas sąsiedni Region Rzeszowski.
	Omówiono również dalsze działania naszego Związku zgodnie z decyzjami Ogólnopolskiego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego. W poniedziałek 4.02.2019 r. odwiedzimy biura Posłów Prawa i Sprawiedliwości oraz Zjednoczonej Prawicy, przekazując postulaty zawarte w Stanowisku nr 13/18 Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”. Najważniejsze z nich to emerytury stażowe (35 lat okresów składkowych dla kobiet i 40 lat dla mężczyzn), także wynagrodzenia w budżetówce i inne.

Stanowisko nr 13/18 
ws. sytuacji społeczno-gospodarczej oraz stanu dialogu w Polsce 

	Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” z niepokojem obserwuje pogarszającą się sytuację społeczną oraz narastające napięcia społeczne.
Powiększające się dysproporcje w wynagrodzeniach zatrudnionych w sferze finansów publicznych wręcz wskazują na dyskryminowanie całych grup zatrudnionych w tej sferze. Kolejny raz mamy do czynienia z przekazywaniem środków budżetowych na wzrost wynagrodzeń tylko nielicznym grupom zatrudnionych urzędników czy też funkcjonariuszy. Odbywa się to niestety kosztem pozostałych. Pomijanie we wzroście wynagrodzeń grup najmniej zarabiających czy też nierównomierny wzrost płac tworzy dysproporcje w przeciętnych wynagrodzeniach miesięcznych w poszczególnych działach.
Dodatkowo, niepewność co do przyszłych cen energii elektrycznej, tak dla odbiorców indywidualnych jak i przemysłowych, oraz niejasne zapowiedzi wprowadzenia rekompensat wzrostu cen dla odbiorców indywidualnych pogłębiają frustrację.
Koniecznym staje się wzrost kwot progów dochodowych uprawniających do wypłaty świadczeń z pomocy społecznej, ich wysokości oraz wzrost kwot kryteriów dochodowych uprawniających do wsparcia dochodowego rodzin oraz wysokości świadczeń i zasiłków rodzinnych.
	Kolejny już rok rząd Prawa i Sprawiedliwości uchyla się od realizacji obietnic złożonych w kampanii wyborczej 2015 roku w zakresie wysokości kwoty wolnej od podatku dochodowego, waloryzacji wysokości zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodu osób fizycznych, waloryzacji kwot progów podatkowych, wycofania antypracowniczych zmian w kodeksie pracy, szczególnie dot. czasu pracy i okresu rozliczeniowego, pełnego odmrożenia kwot odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, uchylenia wygaszania emerytur pomostowych, przyjęcia ustawy o Służbie Ochrony Kolei oraz wprowadzenia pluralizmu związkowego w Policji.
Następuje osłabienie dialogu społecznego poprzez pomijanie związków zawodowych w procesie konsultacji ważnych dla pracowników i obywateli projektów rządowych, nagminne łamanie ustawowych terminów przez organy państwa w zakresie oczekiwania na opinię partnerów społecznych oraz brak zagwarantowanej w przepisach reakcji strony rządowej na zgłaszane uwagi w procesie legislacyjnym.
	Postulaty kierowane przez NSZZ „Solidarność” do rządu, niestety nie znajdują właściwego rozpatrzenia, a na kierowane wystąpienia nie ma w większości żadnej odpowiedzi.
Nie do zaakceptowania dla NSZZ „Solidarność” jest dyskryminowanie członków związków zawodowych w stosunku do członków organizacji pracodawców. Członkowie związków zawodowych płacąc składki członkowskie na rzecz swoich organizacji obciążani są podatkiem dochodowym od osób fizycznych, natomiast członkowie organizacji pracodawców nie dość, że nie płacą składek osobiście, to zaliczają je w koszty działalności, co zwalnia ich z podatku dochodowego od osób prawnych. Narusza to w sposób rażący art. 32 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
	W związku z powyższym oraz wobec zagrożeń stojących przed gospodarką, Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” wzywa rząd do podjęcia rzeczowego i skutecznego dialogu z reprezentatywną stroną społeczną, przede wszystkim w zakresie:
Wzrostu wynagrodzeń, zatrudnionych w sferze finansów publicznych, proporcjonalnie do wzrostu wynagrodzeń funkcjonariuszy policji, straży pożarnej, więziennictwa, krajowej administracji skarbowej, celników, pielęgniarek i położnych oraz lekarzy rezydentów, przewidzianych na 2019 rok dla pozostałych zatrudnionych w jednostkach finansów publicznych.
Pełnego odmrożenia kwot odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
Zaniechania, komplikujących system, niekończących się zmian w ustawach podatkowych, przyjmowanych bez konsultacji społecznych.   
Urealnienia kwoty wolnej od podatku tak, aby służyła ona osobom najsłabszym ekonomicznie chroniąc je przed zagrożeniem ubóstwem.
Waloryzacji progów podatkowych oraz wysokości zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodu osób fizycznych.
Uchylenia wygaszania emerytur pomostowych.
Modernizacji systemu ubezpieczeń społecznych tak, aby pracownicy o długoletnich okresach składkowych nabywali uprawnienia emerytalne bez względu na wiek życia oraz objęcia wszystkich wykonujących i świadczących pracę bez względu na formę umowy, w oparciu o którą ją wykonują, w tym prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, proporcjonalnymi składkami emerytalno-rentowymi od osiąganych dochodów z każdego tytułu ubezpieczenia, z zachowaniem zasady 30 krotności.
 Przyjęcia ustawy o Służbie Ochrony Kolei.
Wprowadzenia zasady pluralizmu związkowego w służbach tam, gdzie prawo dopuszcza przynależność związkową.
Zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych, składek członkowskich wnoszonych do związków zawodowych.
Przewidywanego wzrostu cen energii elektrycznej dla odbiorców przemysłowych i indywidualnych, systemu rekompensat dla odbiorców indywidualnych oraz mechanizmów ochrony rodzin przed skutkami ogólnego wzrostem cen towarów i usług, a co za tym idzie, zwiększonymi wydatkami gospodarstw domowych.
	Nieprzystąpienie Rządu do rzeczowego i konstruktywnego dialogu w wskazanych obszarach zmusi NSZZ „Solidarność” do podjęcia działań protestacyjnych.
Dość dyskryminowania pracowników. 


BOŻE NARODZENIE 2018 


Piękna jest radość w Święta, ciepłe są myśli o bliskich, niech  pokój, miłość i szczęście otoczy dzisiaj Was wszystkich,    a Nowy Rok spełni wszystkie plany i marzenia
Życzy
Organizacja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność”
przy „Gamrat” S.A.

Rocznica wprowadzenia stanu wojennego

	W dniu 13 grudnia w 37 rocznicę wprowadzenia w Polsce stanu wojennego, w Kościele św. Stanisława w Jaśle, odbyła się Msza św. w intencji ofiar tego tragicznego okresu w naszej historii.  	Po jej zakończeniu uczestnicy, wraz z pocztami sztandarowymi, przeszli pod tablicę poświęconą bł. księdzu Jerzemu Popiełuszce. Pod tablicą wartę honorową zaciągnęli uczniowie klasy mundurowej Liceum w Kołaczycach. 
	Następnie przedstawiciele parlamentarzystów, samorządowcy szczebla wojewódzkiego, powiatowego i miejskiego, przedstawiciele Solidarności, szkół i instytucji z terenu powiatu jasielskiego złożyli kwiaty. Odczytano także okolicznościowy list Starosty Jasielskiego, który z powodu wyjazdu do Warszawy nie mógł osobiście uczestniczyć w uroczystościach. 
	Na koniec odśpiewano pieśń patriotyczną "Ojczyzno ma”. W uroczystościach uczestniczyła delegacja OM NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A., na czele z Przewodniczącym Janem Krajewskim, wraz ze sztandarem Związku.


Poczet sztandarowy NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A.:
Zbigniew Siepkowski, Marian Konieczny, Andrzej Gustek


Delegacje z kwiatami: Burmistrz Ryszard Pabian, Maria Kurowska Członek Zarządu Województwa, Paweł Pietrusza Wiceprzewodniczący Zarządu Regionu Podkarpacie NSZZ „Solidarność”


Poczty sztandarowe pod tablicą Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki, 
kapelana Solidarności

Warta pod tablicą bł. Ks. Jerzego Popiełuszki na frontonie 
kościoła św. Stanisława

WYBORY
Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy       w „Gamrat” S.A i „Gamrat Energia” Sp. z o.o.
 
NSZZ „Solidarność” i Związek Zawodowy „Chemik” przeprowadziły procedurę wyboru Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy w kolejnych Spółkach tj. GAMRAT S.A. i „Gamrat Energia” Spółka z o.o., na nową 4 letnią kadencję w latach 2018-2022. 
W Gamrat S.A jedynym kandydatem był kol. Jan Sokołowski z Zakładu Rur. Głosowanie w dniach 6-7 grudnia 2018 r. przeprowadziła powołana przez związki zawodowe Zakładowa Komisja Wyborcza, pod przewodnictwem kol. Jana Ślabskiego.
Wyniki głosowania tajnego:

Liczba uprawnionych do głosowania	 - 279 osób 
W głosowaniu udział wzięło		 - 182 osób	tj.  65,2 %
Ważnych głosów oddano		 - 179 		tj.  98,3 %
Nieważnych głosów oddano		  -  3	       tj.   1,7 %
 „za” kandydaturą Jana Sokołowskiego oddano - 164 głosy tj. 91,6 %
·  „przeciw” kandydaturze Jana Sokołowskiego   -  15 głosów tj. 8,4 %

	W związku z powyższym, na podstawie § 7 pkt. 11 Regulaminu wyborów ZSIP Zakładowym Społecznym Inspektorem Pracy w „”Gamrat” S.A. na kadencję w latach 2018 – 2022 został wybrany kol. Jan Sokołowski.

W „Gamrat Energia” Spółka z o.o. o wybór na ZSIP ubiegało się 2 kandydatów       tj: Ludwik Kłosowski i Henryk Wójcik. Głosowanie w dniach 6-7 grudnia 2018 r. przeprowadziła powołana przez związki zawodowe Zakładowa Komisja Wyborcza, pod przewodnictwem kol. Dariusza Sopali.
Wyniki głosowania tajnego:

Liczba uprawnionych do głosowania	 - 75 osób 
W głosowaniu udział wzięło		 - 49 osób	tj.  65,3 %
Ważnych głosów oddano		 - 49 		tj. 100,0 %
Nieważnych głosów oddano		 -  0		tj.   0,0 %
za kandydaturą Ludwika Kłosowskiego oddano - 11 głosów tj. 22,5 %
·  za kandydaturą Henryka Wójcika      oddano - 38 głosów tj. 77,5 %

	W związku z powyższym, na podstawie § 7 pkt. 9 Regulaminu wyborów ZSIP Zakładowym Społecznym Inspektorem Pracy w „”Gamrat Energia” Spółka z o.o. na kadencję w latach 2018 – 2022 został wybrany kol. Henryk Wójcik.

Gratulujemy wyboru i liczymy na skuteczną działalność na rzecz dalszej poprawy warunków pracy oraz przestrzegania prawa pracy w ww. Spółkach 

ORLEN przejmie LOTOS

	30 listopada br. PKN Orlen złożył do Komisji Europejskiej wersję roboczą wniosku o zgłoszenie koncentracji w związku z planowanym przejęciem kontroli przez płocką spółkę nad Grupą Lotos - poinformował paliwowy gigant w komunikacie. Płocki koncern podał, że już w kwietniu tego roku rozpoczął się proces badania kondycji handlowej, finansowej, prawnej i podatkowej Lotosu, czyli tzw. due dilligence. - Obecnie jest on na zaawansowanym etapie.
Zgodnie z zakładanym przez firmę harmonogramem procedura związana z przejmowaniem Lotosu odbędzie się w III kwartale 2019 roku (oczywiście po uzyskaniu zgody KE).
 Po połączeniu Spółek członkowie Związku posiadający karty „LOTOS Biznes”, na wydanie których zbierane są aktualnie wnioski, będą mogli korzystać z przysługujących rabatów na stacjach ORLEN, których jest w Jaśle i okolicach kilka.
TERAZ MOŻESZ TANKOWAĆ Z RABATEM 
NA STACJACH LOTOS

GOTÓWKOWE RABATOWE KARTY LOTOS BIZNES DLA
 CZŁONKÓW NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”

	LOTOS Paliwa proponuje członkom NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” możliwość pozyskania kart umożliwiających tankowanie z rabatem na wszystkich stacjach LOTOS i LOTOS Optima. Najważniejsze informacje dotyczące kart znajdują się poniżej:
Możliwe do uzyskania dzięki karcie rabaty są następujące:
	Paliwa				rabat
	Olej napędowy Dynamic		15 gr/litr
	Benzyna PB 98 Dynamic		15 gr/litr
	Benzyna PB 95			10 gr/litr
	Olej napędowy ON			10 gr/litr
	Gaz LPG			 	 7 gr/litr
	Towary i usługi			rabat
	Myjnia					15 %
	Cafe punkt				10 %
	Oleje i płyny do spryskiwaczy	10 %

Dodatkowy rabat 5 gr na litrze każdego paliwa na stacjach MOP przy autostradach i drogach ekspresowych.
Wydanie i korzystanie z kart jest bezpłatne.
Członek związku może posiadać jedną kartę, wydaną na swoje imię i nazwisko. Miesięczny limit zakupów z rabatem to 2000 zł. Płatność następuje na stacji po cenie z naliczonym rabatem – nie są wymagane żadne zabezpieczenia kredytowe ani depozyt. Użytkownik karty ma prawo udostępniać posiadaną kartę dowolnym członkom rodziny w granicach przyznanego limitu zakupów.
Każda z kart jest zabezpieczona kodem PIN. Wraz z kartą dostarczamy tzw. PIN startowy; jego zmiana jest niezbędna przed pierwszym użyciem karty. Zmianę wykonuje się na stacji paliw prosząc kasjera o wybranie na kasie polecenia „FLOTA zmiana kodu PIN karty LOTOS Biznes”.
Kartę rabatową może otrzymać członek związku posiadający elektroniczną legitymację związkową na okres przynależności do Związku. Po ustaniu przynależności karta ulega dezaktywacji.

	 W chwili obecnej w Jaśle i najbliższej okolicy brak jest stacji „LOTOS”, ale to się może zmienić gdyż prowadzone są rozmowy ws. połączenia LOTOS i ORLENU. 
Karty te pozwalają jednak na uzyskanie rabatów w przypadku podróży lub można przekazać ją członkowi rodziny mieszkającemu w innym mieście. Obecnie najbliższe stacje LOTOS znajdują się w Krośnie, Strzyżowie, Gorlicach i Pilźnie.
Trwają także rozmowy z siecią sklepów Carrefour na temat rabatów dla członków NSZZ „Solidarność"


Wybory Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy
w Tarkett Polska Oddział w Jaśle

	Związki zawodowe działające w Spółce, tj. NSZZ „Solidarność” i Związek Zawodowy „Chemik” przeprowadziły procedurę wyboru Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy w Tarkett Polska Spółka z o.o. Oddział w Jaśle, na nową 4 letnią kadencję w latach 2018-2022. 
Jedynym kandydatem był kol. Robert Lechowski, zgłoszony przez NSZZ „Solidarność”. Głosowanie w dniu 22 listopada 2018 r. przeprowadziła powołana przez związki zawodowe 4 osobowa Zakładowa Komisja Wyborcza, pod przewodnictwem kol. Dariusza Serwy.
Wyniki głosowania tajnego:

Liczba uprawnionych do głosowania	 - 294 osób 
W głosowaniu udział wzięło		 - 125 osób	tj.  42,5 %
Ważnych głosów oddano		 - 125 		tj. 100,0 %
Nieważnych głosów oddano		  -   0		tj.   0,0 %
„za” kandydaturą Roberta Lechowskiego 	 - 118 głosów tj. 94,4 %
„przeciw” kandydaturze R. Lechowskiego -   7 głosów tj.  5,6 %

	W związku z powyższym, na podstawie § 7 pkt. 11 Regulaminu wyborów ZSIP, Zakładowa Komisja Wyborcza stwierdziła, że Zakładowym Społecznym Inspektorem Pracy w „Tarkett Polska” Oddział w Jaśle, na kadencję w latach 2018 – 2022 został wybrany kol. ROBERT LECHOWSKI.
Gratulujemy wyboru i liczymy na skuteczną działalność na rzecz dalszej poprawy warunków pracy oraz przestrzegania prawa pracy w Spółce.

100 lecie Niepodległości Polski

	Obchody Narodowego Święta Niepodległości w dniu 11 listopada rozpoczęły się mszą świętą w intencji Ojczyzny, odprawioną w Sanktuarium św. Antoniego w Jaśle, której przewodniczył i homilię wygłosił franciszkanin o. Paweł Sroka, gwardian klasztoru oraz proboszcz parafii św. Antoniego Padewskiego.
	Po mszy świętej wszyscy uczestnicy obchodów 100- rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, w pochodzie, przy akompaniamencie Miejsko-Kolejowej Orkiestry Dętej w Jaśle, na czele z pocztami sztandarowymi, delegacjami urzędów i instytucji, służb mundurowych oraz placówek oświatowych udali się ulicami miasta do Parku Miejskiego, gdzie odśpiewano Hymn Państwowy. Następnie odbył się apel pamięci oraz uroczyste złożenie kwiatów na Grobie Nieznanego Żołnierza.
	Okolicznościowe przemówienie wygłosił Starosta Jasielski Adam Pawluś, który przybliżył historyczne tło odzyskania przez Polskę w 1918 roku niepodległości, po 123 latach zaborów, której 100 lecie czcimy dzisiaj.
	Dalej pochód ruszył z Parku Miejskiego na płytę jasielskiego rynku, gdzie o godzinie 12.00 tłumy jaślan i mieszkańców powiatu jasielskiego odśpiewali Mazurek Dąbrowskiego - hymn państwowy Rzeczypospolitej Polskiej.
Tam też, Ryszard Pabian, burmistrza Jasła, wygłosił przemówienie przypominając genezę postania hymnu – jednego z symboli narodowych każdego państwa obok godła i flagi. 
	W uroczystościach uczestniczył Poczet sztandarowy NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A. oraz delegacja Komisji Międzyzakładowej na czele z Przewodniczącym Janem Krajewskim.


Poczet sztandarowy OM „Gamrat” w składzie: Andrzej Gustek, Dariusz Serwa, Marian Konieczny

Delegacja KM przy „Gamrat” S.A. składa kwiaty 
Jan Sokołowski i Jan Krajewski


Przy Grobie Nieznanego Źołnierza przemawia Adam Pawluś — Starosta Jasielski

Więcej zdjęć w zakładce „Galerie zdjęć”

PIKIETA SOLIDARNOŚCI W RZESZOWIE

	W dniu 7 listopada około 100 osobowa grupa związkowców Solidarności zebrała się po godz. 13,00 na pikiecie przy Tesco Extra w Rzeszowie przy al. Powstańców Warszawy, aby stanąć w obronie Agaty Strzałkowskiej, przewodniczącej „Solidarności” w Tesco. Pracodawca we wrześniu po raz kolejny wręczył jej wypowiedzenie warunków pracy.

Komisja Krajowa

Pole tekstowe: Inne strony
Pole tekstowe: Wielki sukces „Solidarności” - minimalna w 
2020 roku wzrośnie do 2600 zł !

	5 września po rozmowie z szefem „Solidarności” Piotrem Dudą premier Mateusz Morawiecki, zapowiedział, że rozważy wyższy wzrost płacy minimalnej niż deklarowany przez rząd poziom 2450 zł. 
I już w dniu 9 września ogłosił, że pensja minimalna w 2020 wyniesie – 2600 zł, osiągając tym samym poziom 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia. - To wielki sukces „Solidarności” - powiedział portalowi Tysol.pl szef Związku.
	Piotr Duda nie kryje satysfakcji. Stała presja i partnerski dialog dwustronny „Solidarności” i Rządu przynosi coraz lepsze efekty. Nie tylko znaczący wzrost płacy minimalnej (aż o 350 zł!), ale również większe podwyżki w sferze finansów publicznych, lepsza ochrona przed bezprawnym zwolnieniem, wyłączenie z płacy minimalnej dodatków stażowych, to tylko niektóre z ostatnich efektów negocjacji z „Solidarnością”.
Nadal kwestią otwartą pozostają tzw. emerytury stażowe, a więc możliwość przejścia na emeryturę bez względu na wiek po przepracowaniu 40 lat przez mężczyzn i 35 lat przez kobiety.Pożegnanie Obrazu Matki Bożej 
Robotników Solidarności

	Dobiegła końca roczna Peregrynacja Obrazu Matki Bożej Robotników Solidarności w Regionie Podkarpacie NSZZ „Solidarność”.
Ostatnim akordem była Msza Święta w Kościele pw. Św. Wojciecha i MB Częstochowskiej w Krośnie w dniu 1 września, której przewodniczył Metropolita Przemyski JE ks. Arcybiskup Adam Szal.
	Przed modlitwą Przewodniczący Zarządu Regionu Podkarpacie Tadeusz Majchrowicz, witając Arcypasterza, przedstawił historię tych rocznych rekolekcji, bo te ponad sto Mszy Świętych na powitanie Obrazu i na pożegnanie, były takim duchowym przygotowaniem do Pielgrzymki Ludzi Pracy w Częstochowie, która odbędzie się w dn. 14-15.09.2019 r.
Matkę Bożą Robotników Solidarności witało ponad 25 tysięcy wiernych w Kościołach i Kaplicach w czasie tych 55 „przystanków”, jakie miały miejsce w czasie Peregrynacji, w tym w Parafii Dąbrówka-Gamrat.
Podziękował też Kapłanom i Siostrom Zakonnym, którzy z wielką otwartością przyjmowali Matkę Bożą i organizowali wiernych modlących się w intencji Ludzi Pracy, Parafii, Szpitali, Hospicjów, Domu Pomocy Społecznej, wszędzie tam, gdzie dotarła Matka Boża w tym szczególnym wizerunku, a także wszystkim, którzy choćby w najmniejszym stopniu przyczynili się do pięknej oprawy, jaka zawsze miała miejsce podczas Peregrynacji Obrazu.
Szczególne podziękowania skierował do Duszpasterza księdza Krzysztofa Mijala, który wygłosił kilkadziesiąt kazań, uczestnicząc wraz z Relikwiami Błogosławionego Patrona członków NSZZ „Solidarność” ks. Jerzego Popiełuszki, wszędzie tam, gdzie był zapraszany.
	Aktu Zawierzenia Matce Boskiej, dokonał JE ks. Abp Adam Szal na zakończenie Peregrynacji Obrazu Matki Bożej Robotników Solidarności w Regionie Podkarpacie NSZZ „Solidarność”.
	We wtorek 3 września przedstawiciele Regionu Podkarpacie udali się z Obrazem na Jasną Górę, by tam poczynić ostatnie przygotowania do Pielgrzymki Ludzi Pracy.


Procesyjne wprowadzenie Obrazu MB Robotników do Kościoła.   W procesji m.in. Sztandar OM „Gamrat” i J. Krajewski ze Sztandarem Regionu

Modlitwa przed Obrazem Ks. Abp Szal i koncelebranci

Delegacja OM „Gamrat” ze Sztandarem. Od lewej: Andrzej Gustek, Jan Krajewski, Marian Konieczny, Zbigniew Siepkowski

KOMUNIKAT
ws. pielgrzymki autokarowej do Częstochowy 
w dniu 14/15 września 2019 r.

Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A. informuje, że jak co roku w trzecią niedzielę września, Związek organizuje Pielgrzymkę autokarową na Święto Ludzi Pracy do Częstochowy, której centralnym punktem będzie Msza Święta na szczycie Jasnej Góry o godz. 11,00, odprawiona za pomyślność Ojczyzny i Ludzi Pracy. Pełny program uroczystości związanych z pielgrzymką jest powyżej.
Zapisy na wyjazd przyjmowane są w biurze Związku 
tel. 491 4785 w terminie do 6 września 
Koszt wyjazdu wynosi: 
członkowie NSZZ „Solidarność” - 30 zł od 1 osoby
	pozostałe osoby		    - 80 zł od 1 osoby
W cenie wyjazdu wliczony jest przejazd + ubezpieczenie.
Wyjazd jest planowany w dniu 
14 września (sobota) o godz. 23,30 
spod Starostwa Powiatowego w Jaśle, następnie przez „Gamrat” - Kołaczyce.
Planowany powrót w godzinach wieczornych w niedzielę.
Spotkanie ws. PPK w Tarkett Polska

	W poniedziałek 26 sierpnia w siedzibie Firmy Tarkett Polska Oddział w Jaśle odbyło się spotkanie poświęcone Pracowniczym Planom Kapitałowym (PPK). W spotkaniu uczestniczyli ze strony pracodawcy Dyrektor Marek Skalski ze współpracownikami oraz ze strony związków: Jan Krajewski – przewodniczący KM Solidarność Gamrat, Dariusz Serwa – członek Prezydium KM Solidarność, Przewodniczący KZ w Tarkett Polska oraz Mirosław Pniak – członek Zarządu ZZ „Chemik”.
	Przedstawiciele Pracodawcy przedstawili związkom zawodowym materiały informacyjne dotyczące PPK oraz ranking firm uprawnionych do obsługi programu przygotowany przez MAK INVESTMENS.
Na podstawie dostępnych materiałów za najkorzystniejsze oferty uznano: Nationale Nederlanden, NN Investmens Partners oraz PKO TFI S.A. Spośród tych trzech firm, po dodatkowych prezentacjach, zostanie wyłoniona firma, która będzie obsługiwać program PPK dla pracowników Tarkett Polska.
	Program PPK zakłada, że osoby do 55 roku życia zostaną automatycznie zapisane do PPK, natomiast osoby starsze same muszą zdecydować czy przystąpić do programu. Minimalna wysokość składek po przystąpieniu do PPK będzie wynosić:
pracownik: od 2 do 4 % wynagrodzenia brutto pracownik (osoby o płacy do 120 % minimalnego wynagrodzenia mogą obniżyć składkę do 0,5 % wynagrodzenia), który sam o tym decyduje
pracodawca dodaje: od 1,5 % wynagrodzenia brutto do max. 4 % - decyzja pracodawcy
Państwo dopłaca: jednorazowo 250 zł oraz corocznie 240 zł
Zgromadzone środki po 60 roku życia można wypłacić w całości ( pobierany podatek od zysków kapitałowych), lub 25 % jednorazowo, a reszta w minimum 120 miesięcznych ratach ( bez podatku Belki). Oszczędności w PPK podlegają dziedziczeniu. 
Wydaje się więc, że jest to korzystna oferta uzupełniająca przyszłe, nie za wysokie świadczenia emerytalne.

WYCIECZKA NA SŁOWACJĘ

	W sobotę 24 sierpnia NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A. zorganizował dla członków Związku i ich rodzin wakacyjny wyjazd do ośrodka Vodny Svet na Słowacji. W wycieczce uczestniczyło 44 osoby z firm: Gamrat S.A., Tarkett Polska, Zakład Produkcji Specjalnej, Solgam oraz Koła Emerytów. 
	Jako że było słonecznie i ciepło więc wyjazd można zaliczyć do udanych. Szczególnie zadowolone powinny być dzieci, gdyż jest tam do dyspozycji dużo różnych atrakcji wodnych i nie tylko. Dorośli też nie powinni narzekać, bo było gdzie popływać, ceny są tam przystępne, a piwo słowackie złe nie jest.
Pląsy na sztucznej fali
Zebranie Komisji Międzyzakładowej 
NSZZ „Solidarność”

	W dniu 22 sierpnia w siedzicie Związku odbyło się zebranie Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A. Wśród najistotniejszych tematów będących przedmiotem obrad zarządu Związku znalazły się:
informacja Przewodniczącego KM z działalności Związku za okres od poprzedniego zebrania
zmiana struktury organizacyjnej Związku z uwagi na przejęcie przez Veolia Wschód Spółki „Gamrat Energia”
zmiana w składzie Komisji Międzyzakładowej i Prezydium: kol. Bogusław Skubel przeszedł w struktury Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Veolia Wschód, w jego miejsce wszedł z listy rezerwowej kol. Marian Konieczny z Tarkett Polska, natomiast na członka Prezydium wybrano kol. Bogusława Bajgrowicza z Firmy „Solgam”
omówiono problematykę płacową, w tym Porozumienie ws. podwyżek w „Gamrat” S.A. oraz postulaty płacowe wysuwane przez członków Związku w Zakładzie Produkcji Specjalnej
zapoznano członków KM z najbliższymi uroczystościami, których współorganizatorem jest NSZZ „Solidarność”:
	- 30 sierpnia o godz. 18,00 w Jaśle w Kościele św. Stanisława 	uroczystości rocznicy powstania Solidarności
	- 1 września o godz. 11,00 w Krośnie, w Kościele św. Wojciecha 	– pożegnanie 	Obrazu MB Robotników
	- 14/15 września w Częstochowie pielgrzymka Ludzi Pracy
przyjęcie nowych członków
sprawy organizacyjne i finansowe
Wycieczka na Słowację
 
NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A. organizuje w dniu 24 sierpnia (sobota) dla członków Związku i ich rodzin, wycieczkę do ośrodka „Vodny Svet” w Svidniku na Słowacji. 
Do dyspozycji gości są tam m.in.:
Baseny dla dzieci i dorosłych na zewnątrz oraz kryty z podgrzewaną wodą, zjeżdżalnie o różnym stopniu trudności, sztuczna fala, trampoliny, siatkówka plażowa, dmuchane zjeżdżalnie, wypożyczalnia leżaków, miejsce do rozłożenia koców i leżaków, zaplecze gastronomiczne,
Gdyby pogoda nie dopisała, to na terenie ośrodka jest kryty basen termalny z jacuzzi, z którego można za dodatkową opłatą skorzystać. Cena z 3 godziny – dorośli 11 Euro, dzieci do 140 cm – 7 Euro, lub jacuzzi+grota solna – 8 i 4 Euro.
Za posiłki, bilety wstępu i wypożyczanie można płacić w PLN.
Opłata od 1 osoby wynosi: 20 zł dorośli, 15 zł dzieci do 140 cm
W cenie wyjazdu wkalkulowano: przejazd autokarem, ubezpieczenie i bilet wstępu do ośrodka letniego w godz. 10,00 – 18,45.

Zapisy do dnia 19 sierpnia, w biurze Związku tel. 491 4785
Przy zapisie niezbędny jest nr PESEL, oraz wniesienie opłaty
Wyjazd jest zaplanowany w dniu 24.08 o godz. 8,00 z Osiedla Gamrat, a następnie o 8,15 z Jasła spod JDK.
Powrót w tym samym dniu w godzinach wieczornych.
Na wyjazd prosimy o zabranie dowodów osobistych (również dzieci), na wypadek kontroli Straży Granicznej.
Wybór firmy do obsługi PPK w „Gamrat” S.A.

	W dniu 2 sierpnia w siedzibie Zarządu „Gamrat” S.A. odbyło się spotkanie zespołu powołanego Poleceniem Nr 18 Dyrektora Generalnego w celu wyboru firmy do obsługi Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) dla pracowników „Gamrat” S.A. 
	W skład zespołu weszli: Członek Zarządu Dyrektor Generalny Dariusz Szlęzak, Członek Zarządu Główny Księgowy Zbigniew Syzdek, Kierownik Działu Zarządzania Zasobami Ludzkimi Barbara Kozak oraz ze strony związków zawodowych: Jan Ślabski – wiceprzewodniczący KM NSZZ „Solidarność” i Wacław Mikrut – Przewodniczący ZZ „Chemik”. 
	Ww. zespół przeanalizował oferty 5 instytucji finansowych uprawnionych do obsługi PPK, spośród których za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez AVIVA Inwestors, tym samym wybierając ją od obsługi PPK dla pracowników „Gamrat” S.A. Firma AVIVA będzie zgodnie z przyjętym harmonogramem i terminami ustawowymi wdrażać poszczególne etapy PPK, prowadząc akcję informacyjną wśród pracowników Spółki.

Zebranie Zarządu Regionu Podkarpacie

	W dniu 29 lipca w Krośnie odbyło się kolejne posiedzenie Zarządu Regionu Podkarpacie NSZZ „Solidarność”, któremu przewodniczył Przewodniczący Tadeusz Majchrowicz. 
W trakcie obrad podjęto następujące tematy:
Informacja przewodniczącego i zastępców na temat działalności Związku za okres od poprzedniego zebrania
Informacja z obrad Komisji Krajowej Związku
Przebieg wyścigu kolarskiego Solidarności i Olimpijczyków zakończonego w Krośnie w dniu 6.07
Działalność Rady Dialogu Społecznego w Rzeszowie Protest w Oświacie, służbie zdrowia oraz wymiarze sprawiedliwości
Peregrynacja po parafiach Regionu Podkarpacie Obrazu MB Robotników
Przygotowania do Pielgrzymki Ludzi Pracy w Częstochowie w dniach 14-15 września
Nabożeństwo pokutne w Miejscu Piastowym w dniu 3 sierpnia
Omówienie sytuacji z zakładach pracy Regionu Podkarpacie
Informacja ze spotkania w dniu 20.07 z Marszałkiem Sejmu Markiem Kuchcińskim i parlamentarzystami na temat realizacji postulatów Solidarności
Realizacja budżetu Zarządu Regionu za I półrocze 2019 r.
W obradach uczestniczył członek Zarządu Regionu, Przewodniczący KM NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A. Jan Krajewski.

Obraz Matki Boskiej Robotników 
Solidarności w Dąbrówce

	W dniach 20 do 27 lipca br. w Kościele pw. Św. Judy Tadeusza w Dąbrówce gościł Obraz MB Robotników Solidarności. Powitanie Obrazu odbyło się w niedzielę 21 lipca na Mszy św. o godz. 9,00. Obraz został procesyjnie wniesiony do Kościoła przez Strażaków z Lipnicy Dolnej, łącznie z relikwiami bł. Ks. Jerzego Popiełuszki oraz miniaturą Krzyża z Nowej Huty. 
	Proboszcz Parafii ks. Marian Chłopiński wyraził radość z tak podniosłej uroczystości z okazji wizyty wizerunku Maryi i powitał gości Marię Kurowską członka Zarządu Województwa, delegację Solidarności na czele z Przewodniczącym Zarządu Regionu Podkarpacie Tadeuszem Majchrowiczem oraz poczty sztandarowe z Solidarności Gamratu, Huty Szkła w Jaśle i OSP z Lipnicy Dolnej. 
	Historię Obrazu odczytał Paweł Pietrusza Wiceprzewodniczący Zarządu Regionu, a powitanie Jan Krajewski Przewodniczący KM Solidarność przy Gamrat S.A. wspólnie z Panią Zofią Magudą z Koła Emerytów Solidarności. 
	Liturgię słowa sprawowali: Pani Maria Kurowska członek Zarządu Województwa, Danuta Marszałek z Koła Emerytów Solidarności, Małgorzata Szarek (śpiewy liturgiczne) oraz Marian Konieczny z NSZZ „Solidarność” Tarkett, który odczytał wezwania modlitwy wiernych, a w szczególności za ludzi pracy i członków NSZZ „Solidarność”. 
	Mszy Świętej przewodniczył ks. Krzysztof Mijal Archidiecezjalny Duszpasterz Ludzi Pracy Regionu Podkarpacie NSZZ "Solidarność ", który wygłosił też jak zawsze patriotyczne , pełne treści , pobudzające do myślenia kazanie. 
	Po Mszy św. Tadeusz Majchrowicz podziękował wszystkim za wspólną modlitwę w intencji Ludzi Pracy, Marii Kurowskiej za zaszczycenie nas swoją obecnością, pocztom sztandarowym, Druhom OSP w Lipnicy Dolnej, oraz wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowanie tej podniosłej uroczystości. 
	Obraz przez cały tydzień był obecny w Kościele, a po każdej Mszy św. było udzielane błogosławieństwo relikwiami ks. Jerzego Popiełuszki. 
	W sobotę 27 lipca po Mszy św. porannej nastąpiło pożegnanie Obrazu, który udał się do Kościoła Farnego w Jaśle.Poczty sztandarowe. W środku Sztandar NSZZ „Solidarność” GAMRAT S.A.Wprowadzenie Obrazu do Kościoła. Przed Obrazem relikwie ks. Jerzego Popiełuszki i miniatura Krzyża z Nowej Huty
Powitanie Obrazu przez Przewodniczącego KM Jana Krajewskiego i Zofię Magudę.Księża w trakcie odprawiania Mszy św. Z lewej Proboszcz Marian Chłopiński a obok ks. Krzysztof Mijal
Przewodniczący Tadeusz Majchrowicz po złożeniu podziękowań

Wycieczka do Parku Rozrywki Energylandia
 
NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A. organizuje w dniu 3 sierpnia (sobota) dla rodzin członków Związku z dziećmi, wycieczkę do Rodzinnego Parku Rozrywki Energylandia w Zatorze.
	Do dyspozycji gości jest tam niezliczona ilość atrakcji dostosowana do każdego wieku dzieci, jak też i dorosłych. Są tam też baseny i atrakcje wodne dlatego można zabrać ze sobą stroje kąpielowe. 
Opis atrakcji i zdjęcia można znaleźć na stronie internetowej Parku: www. energylandia.pl
Opłata od 1 osoby wynosi:
- 80 zł osoba dorosła i dzieci powyżej 140 cm wzrostu
- 40 zł dzieci do 140 cm wzrostu
W cenie wyjazdu wkalkulowano przejazd autokarem, ubezpiecze-nie i bilet wejściowy na teren Parku w godz. 10,00– 20,00
Zapisy do dnia 25 lipca, w biurze Związku 
tel. 491 4785
Przy zapisie niezbędny jest nr PESEL, oraz wniesienie opłaty.
Wyjazd jest zaplanowany w dniu 3 sierpnia (sobota) o godz. 7,00 z Jasła spod JDK, następnie przez Gamrat i Kołaczyce.
Powrót w tym samym dniu w późnych godzinach wieczornych.
Na wyjazd prosimy o zabranie dowodów osobistych i legitymacji szkolnych.

Obraz Matki Boskiej Robotników      w Parafii Dąbrówka-Gamrat
Od połowy września 2018 roku pod patronatem Regionu Podkarpacie NSZZ „Solidarność” w Krośnie Obraz MB Robotników Solidarności peregrynuje po podkarpackich Parafiach. W niedzielę 21 lipca na Mszę św. o godz. 9,00 zawita do Kościoła w Dąbrówce, gdzie będzie gościł przez tydzień.
Obraz ten został namalowany w 1984 przez artystę z Podlasia Artura Chacieja i przedstawia MB Częstochowską, na tle biało-czerwonej flagi Polski oraz napis Solidarność z datami zrywów robotniczych: Poznań 1956, Gdańsk 1970, Radom 1976, Gdańsk 1980 i datę wprowadzenia stanu wojennego w dniu 13 grudnia1981 r.
Każdego roku, podczas Mszy świętej na Jasnej Górze Obraz przejmuje Region Solidarności, który będzie organizował Pielgrzymkę Ludzi Pracy w kolejnym roku. Ten zaszczyt przypadnie w 2019 roku właśnie Regionowi Podkarpacie. INFORMACJA DLA POSIADACZY ELEKTRONICZNEJ LEGITYMACJI CZŁONKOWSKIEJ

	Członkowie Solidarności mogą liczyć na 10 proc. zniżki na ubezpieczenia w PZU. Wszystko dzięki programowi "Klub PZU Pomoc dla NSZZ Solidarność". Porozumienie w tej sprawie podpisali 28 czerwca Piotr Duda, przewodniczący KK NSZZ "S", Paweł Surówka prezes PZU oraz Michał Krupiński, prezes Banku Pekao.
Warunkiem przystąpienia do Klubu PZU Pomoc dla NSZZ Solidarność jest wypełnienie formularza dostępnego na stronie: 
https://klubpzupomoc.pzu.pl/nszz-solidarnosc
	Po dokonaniu aktywacji w Klubie każdy otrzyma kartę uprawniającą do 10 proc. zniżki przy zakupie niżej wskazanych ubezpieczeń. Wystarczy wypełnić formularz przystąpienia do Klubu PZU dla NSZZ Solidarność, a następnie udać się do agenta PZU SA i przed zawarciem umowy ubezpieczenia podać numer PESEL lub numer otrzymanej karty. Agent sprawdzi uprawnienia do zniżki. 
	Po pozytywnej weryfikacji udzieli zniżki.
O czym należy pamiętać? Zniżka dotyczy wyłącznie umów z rocznym okresem ubezpieczenia; właściciel karty musi występować w umowie jako ubezpieczony; zniżka musi być zgodna z regulacjami dotyczącymi składki minimalnej; z tytułu posiadania Karty PZU Pomoc przysługuje tylko jedna zniżka w ramach jednej umowy ubezpieczenia.
Na jakie ubezpieczenia przysługuje zniżka? PZU Auto: AC, OC, NNW, NNW Max; PZU Dom; PZU NNW; PZU Gospodarstwo Rolne: Obowiązkowe ubezpieczenie budynków, OC Rolnika, Mienie ruchome, NNW Rolnika; Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej osób fizycznych w życiu prywatnym, a także Ubezpieczenie PZU Bezpieczny Rowerzysta.
	Dodatkową ofertę  dla członków Klubu PZU Pomoc NSZZ Solidarność przygotował także Bank Pekao S.A. Warunkiem skorzystania z niej, jest przedstawienie legitymacji NSZZ Solidarność w placówce Banku Pekao SA. Zakłada ona chociażby darmowe: prowadzenie rachunku płatniczego, obsługę karty debetowej, czy wypłaty z obcych bankomatów przez 24 miesiące od daty zawarcia umowy o kartę. Bank Pekao S.A. przygotował także ofertę specjalną dla organizacji działających w ramach NSZZ Solidarność.  

					Magdalena Kubit
					Zarząd Regionu Podkarpacie
					NSZZ"Solidarność" w Krośnie

Kontrola Komisji ds. BHP w Zakładzie Rur

     	Komisja Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Gamrat S.A.     w dniu 24 czerwca br. dokonała kontroli pomieszczeń sanitarnych, urządzeń produkcyjnych, stanu obiektów i stanowisk pracy w Zakładzie Rur, pod katem spełnienia wymogów z zakresu BHP. 
	Kontrolą objęto produkcję rur PVC i PE, kształtek, węży oraz młyny. W składzie Komisji znalazły się następujące osoby: Maciej Patyk – Kierownik Działu BHP i OS – przewodniczący, oraz członkowie: Agata Żebracka – lekarz medycyny pracy, Janina Gucwa – pielęgniarka KEMED, Wiesław Zagórski – profilaktyk pożarnictwa, Jan Krajewski – NSZZ „Solidarność”, Jan Sokołowski – Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy. 
Komisję oprowadzał Dyrektor Zakładu Rur Pan Jacek Szajna oraz przedstawiciele kierownictwa kontrolowanych działów.
	W toku kontroli Komisja nie stwierdziła rażących przypadków łamania zasad BHP, a jedynie pewne uchybienia, które zostały zawarte w protokole pokontrolnym i przekazane Zarządowi „Gamrat” S.A. celem podjęcia decyzji, co do sposobu ich eliminacji.
 
Porozumienie płacowe podpisane

	Związki zawodowe działające w „Gamrat” S.A. wielokrotnie występowały do Zarządu Spółki o dokonanie podwyżek wynagrodzeń pracowniczych. W ostatnim okresie było to 10 września 2018 r. oraz   19 marca 2019 r. już po zmianie Zarządu. 
	W dniu 16 kwietnia odbyło się spotkanie związków zawodowych z Zarządem Gamrat S.A. na którym Prezes Krzysztof Moska złożył obietnicę, że do końca I półrocza przedstawi propozycję podwyżek płac. 	Na kolejnym spotkaniu w dniu 29 maja Prezes Moska przedstawił szczegóły podwyżek, które są oparte o staż pracy w Gamracie, co było postulatem wysuwanym przez związki. 
	Przedstawiona propozycja uzyskała akceptację ze strony związków zawodowych i w dniu 6 czerwca doszło do podpisania porozumienia ws. zasad podwyżek, które podpisali ze strony Zarządu „Gamrat” S.A. Prezes Zarządu Krzysztof Moska i Członek Zarządu Dyrektor Generalny Dariusz Szlęzak oraz ze strony związków zawodowych Jan Krajewski Przewodniczący KM NSZZ „Solidarność” i Wacław Mikrut Przewodniczący ZZ „Chemik”
Spotkanie Koła Emerytów NSZZ „Solidarność”

	W dniu 12 czerwca w Zajeździe „Pod Goleszem” odbyło się doroczne spotkanie Koła Emerytów i Rencistów NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A. W spotkaniu z ramienia Komisji Międzyzakładowej wzięli udział: Przewodniczący Jan Krajewski i Sekretarz Wiesław Martowicz. Organizowane cyklicznie spotkania mają na celu integrację byłych pracowników Gamrat S.A. i innych Spółek oraz zapoznanie się z sytuacją materialną i rodzinną jego uczestników.

Humory dopisywały wszystkim

Przyjaciółki z Osiedla

Sektor męski
Spotkanie Duszpasterzy Ludzi Pracy

W dniu 10 czerwca br. w Kościele św. Wojciecha w Krośnie rozpoczęło się 3 dniowe Ogólnopolskie Spotkanie Duszpasterzy Ludzi Pracy z całej Polski, którego organizatorem był Zarząd Regionu Podkarpacie NSZZ „Solidarność” w Krośnie.
Na uroczystości gościliśmy Metropolitę Przemyskiego JE Abpa Adama Szala, Krajowego Duszpasterza Ludzi Pracy - Metropolitę Wrocławskiego JE Abpa Józefa Kupnego oraz dwudziestu pięciu Duszpasterzy z całego kraju.
Oprócz Tadeusza Majchrowicza Przewodniczącego ZR Podkarpacie byli też obecni Przewodniczący sąsiednich Regionów: Roman Jakim, Szymon Wawrzyszko oraz Jarosław Bernat z Regionu Częstochowskiego.
Oprócz Krosna sprawowane były Msze Święte w Kościołach pw. Św. Antoniego Padewskiego w Jedliczu oraz w Sanktuarium Św. Biskupa Józefa Sebastiana Pelczara w Korczynie. Na uroczystościach w Krośnie obecny był Sztandar Związku z Organizacji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A.


Msza święta koncelebrowana pod przewodnictwem 
Abpa Adama Szala

Zebranie Komisji Międzyzakładowej

	W dniu 23 maja w siedzibie Związku odbyło się zebranie Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A. W porządku zebrania znalazła się informacja Przewodniczącego KM o działaniach Związku w okresie od ostatniego posiedzenia,  a także m.in.:
informacja przedstawicieli Komisji Zakładowych ze Spółek na temat działalności oraz o problemach wymagających podjęcia określonych działań.
informacja Zakładowych Społecznych Inspektorów Pracy z Gamrat S.A i Tarkett Polska z działalności na rzecz poprawy warunków pracy
omówienie problematyki płacowej, w tym m.in. ocena dokonanych podwyżek w Tarkett Polska oraz przyjęcie strategii działań w kwestii podwyżek w Gamrat S.A i innych Spółek
informacja Przewodniczącego KM na temat założeń Ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych, które powinny być utworzone od 1 lipca w Gamrat S.A i Tarkett Polska ( liczba pracowników powyżej 250) oraz w pozostałych Spółkach od 1 stycznia 2020 r. (50-249 pracowników)
informacja o możliwości uzyskania przez członków Związku kart rabatowych na stacje ORLEN uprawniających do zniżki 8 groszy na litrze paliwa
omówiono sprawy organizacyjne i finansowe

Mistrzostwa Polski w wędkarstwie

W dniu 17 maja w Wierzchosławicach koło Tarnowa, na stawie Trzydniaki, odbyły się XII Mistrzostwa Polski Zakładów Przemysłu Zbrojeniowego w Wędkarstwie Spławikowym o Puchar Przewodniczącego SKPZ NSZZ „Solidarność”. 
W zawodach wzięło udział 9 zespołów reprezentujących Solidarność z zakładów: Skarżysko, Stalowa Wola, Kraśnik, Gamrat, Łabędy, Tarnów, Warszawa, Radom, Nowa Dęba. 
Nasza drużyna występowała w składzie: Jan Ślabski, Robert Januszewski, Andrzej Szot i Stanisław Kukla. Menagerem drużyny był Jan Krajewski — Przewodniczący KM NSZZ Solidarność. 
Niestety w tym dniu „ryba nie brała” i większość zawodników nie złowiło nic, a zespoły które wygrały zawody mogły się poszczycić wagą złowionych ryb oscylujących w okolicy 2 kg. 
Zawody wygrała drużyna z „MESKA” Skarżysko-Kamienna, a nasz zespół powrócił tylko z dyplomem za udział w zawodach. 
	Warto jednak przypomnieć, że nasza drużyna w Zaklikowie w 2010 roku zdobyła II miejsce, a w 2015 roku w Kraśniku sięgnęła po tytuł Mistrza Polski.

Trofea do zdobycia

Nasz zespół: od lewej Jan Ślabski, Robert Januszewski, Andrzej Szot, Stanisław Kukla

Andrzej marzący o „grubej rybie”

Wręczenie nagród: po prawej Waldemar Ożóg z Rady Sekcji Przemysłu Zbrojeniowego oraz z dyplomem Robert Januszewski

Karty rabatowe Orlen dla członków Związku
NSZZ „Solidarność” stworzył możliwość uzyskania przez członków Związku kolejnej karty rabatowej, tym razem na zakup paliwa na stacjach benzynowych ORLEN. 
Posiadacz karty będzie mógł korzystać z upustu na zakup paliwa  w wysokości 8 groszy na litrze 
Przewodniczący Komisji Zakładowych w poszczególnych spółkach tworzą wykazy członków zainteresowanych otrzymaniem karty. Przy zapisie należy podać nr rejestracyjny pojazdu do którego będzie przypisana karta. Można to będzie w przyszłości zmienić na stacjach benzynowych ORLEN. 

Gamrat płaci dywidendę

	Od dnia 20 maja rozpoczęła się wypłata dywidendy za 2018 rok dla posiadaczy akcji Spółki „Gamrat” S.A. w wysokości 1,50 zł na 1 akcję. Posiadacze akcji powinni się udać na portiernię biurowca Gamratu i złożyć dyspozycję dot. formy wypłaty dywidendy tj. na wskazane konto lub przez kasę zakładową. 	Informujemy ponadto, że osoby zainteresowane sprzedażą akcji mogą się kontaktować z nr tel (13) 491 4222 lub 602 375 986 lub osobiście w pok. 35 budynku Zarządu „Gamrat” S.A.
Spotkanie związków z Prezesem Veolii Wschód

	W dniu 7 maja br. w siedzibie „Gamrat Energia” Sp. z o.o. odbyło się spotkanie przedstawicieli związków zawodowych tj; Jana Krajewskiego (NSZZ Solidarność) i Wacława Mikruta (ZZ Chemik) z Prezesem Zarządu Veolia Wschód Sp. z o.o. p. Januszem Lewickim oraz Dyrektorem ‘Gamrat Energia” p. Adamem Kilarem. 
Celem spotkania było nawiązanie kontaktu pomiędzy związkami, a przedstawicielami nowego właściciela Spółki oraz wymiana poglądów na temat jej przyszłości i określenie zasad współpracy. 
W dyskusji poruszono następujące tematy:
zmiana struktury organizacyjnej „Gamrat Energia” poprzez połączenie z firmą Veolia Wschód Sp. z o.o. z siedzibą w Zamościu, co zaplanowano na III kwartał 2019 r.
objęcie pracowników „Gamrat Energia” Regulaminami obowiązującymi z firmie Veolia w tym: Regulaminem wynagrodzeń, Regulaminem Pracy oraz Regulaminem funduszu socjalnego,
przejęcie od Gamrat S.A. obsługi kadrowo-płacowej pracowników z chwilą połączenia firm
wyniki ekonomiczne Spółki „Gamrat Energia” za 2018 r. oraz bieżąca sytuacja ekonomiczno-finansowa
struktura organizacyjna Spółki oraz poziom zatrudnienia – jest to przedmiotem analizy Zarządu Veolii
omówiono zagadnienia dotyczące zasad wynagradzania w firmie Veolia oraz wzrostu płac pracowników „Gamrat Energia” w 2019 r.

Święto Konstytucji 3 Maja

	W dniu 3 maja w Jaśle odbyły się obchody 228 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3-go Maja. 
Uroczystości rozpoczęły się Mszą św. w intencji Ojczyzny, odprawioną na płycie jasielskiego Rynku pod przewodnictwem księdza dr Piotra Potyrały - wicedyrektora diecezjalnej Caritas w Rzeszowie, który wygłosił też homilię.
Oprawę mszy św. uświetniły: Miejsko-Kolejowa Orkiestra Dęta oraz Chór Misericordia, działający przy Parafii p.w. Chrystusa Króla w Jaśle. 
	Następnie uczestnicy obchodów Święta Narodowego Konstytucji 3-go Maja: mieszkańcy, przedstawiciele władz samorządowych, parlamentarzyści, delegacje szkół i instytucji oraz poczty sztandarowe, w uroczystym pochodzie ulicami miasta przeszli do Parku Miejskiego w Jaśle, pod Glorietkę. Na trasie pochodu parlamentarzyści oraz samorządowcy złożyli kwiaty pod tablicą upamiętniającą 200 rocznicę Konstytucji 3 Maja.
	W jasielskim parku orkiestra dęta wykonała Hymn Państwowy, a okolicznościowe przemówienie wygłosił burmistrz Jasła, Ryszard Pabian.
	Na zakończenie uroczystych obchodów święta 3-go Maja odbył się program artystyczny „Kocham Cię Polsko” przygotowany przez Jasielski Dom Kultury.  
	W jasielskich uroczystościach uczestniczyła delegacja NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A. ze sztandarem Związku.


Msza św. na Jasielskim Rynku

Kawaleria konna na czele pochodu

Poczet sztandarowy z OM NSZZ Solidarność przy Gamrat S.A.

Złożenie kwiatów przez przedstawicieli władz Jasła i Parlamentu

Przemówienie Burmistrza Jasła Ryszarda PabianaŚwięto Narodowe
Konstytucji 3-go Maja

Jasło 3 maja 2019 (piątek)

Program uroczystości:
 9,30 – Msza Święta w intencji Ojczyzny na płycie Rynku w Jaśle
10,40 – uroczysty pochód patriotyczny do Parku Miejskiego w  
       Jaśle. Na trasie pochodu oddanie honorów pod tablicą  
       upamiętniającą 200 lecie uchwalenia Konstytucji 3 Maja
11,00 – Hymn Państwowy, przemówienie okolicznościowe 
       Burmistrza Miasta Jasła
11,15 – Program artystyczny JDK pt:. „Kocham Cię Polsko”, pod 
       Glorietką w Parku Miejskim
12,00 – Zakończenie uroczystościPorozumienie ws. podwyżek w Tarkett

	W dniu 16 kwietnia w Oddziale Spółki w Jaśle odbyło się spotkanie dotyczące podwyżek wynagrodzeń dla pracowników Tarkett Polska Oddział w Jaśle, w którym uczestniczyli:
- ze strony władz Spółki: Marek Skalski – Członek Zarządu Tarkett Polska Dyrektor Oddziału w Jaśle, Agnieszka Surmacz HR Menager
- ze strony związków zawodowych: 
NSZZ „Solidarność”- Jan Krajewski Przewodniczący KM, Dariusz Serwa Członek Prezydium KM, Przewodniczący KZ w Tarkett
ZZ „Chemik” – Wacław Mikrut Przewodniczący, Mirosław Pniak Członek Prezydium Przewodniczący Tarkett
	Dyrektor Pan Marek Skalski przedstawił kryteria jakie stosowano przy ustalaniu wysokości podwyżki dla pracowników. 
Są to m.in.: ocena roczna pracownika przez przełożonego, bieżąca ocena wynikająca z obserwacji, zaangażowanie w działania w firmie (WCM, Quick Kaizen, projekty i warsztaty tematyczne). 
Wg powyższych kryteriów pracownicy zostali podzieleni przez przełożonych na 4 grupy tj: A-pracownik kluczowy, B- pracownik spełniający wymagania, C-pracownik częściowo spełniający wymagania, D-pracownik nowozatrudniony, długotrwale nieobecny (urlop bezpłatny, urlop macierzyński). 
Podwyżkami zostali objęci pracownicy z grup A, B, C. Pracownicy zakwalifikowani do grupy D nie otrzymali podwyżki. Wysokość podwyżek dla poszczególnych pracowników została ustalona przez bezpośrednich przełożonych (mistrzów). Podwyżka wynagrodzeń obowiązuje od 1 kwietnia 2019 r. z wyrównaniem od 1 stycznia br. 
	Nad przedstawioną propozycją podwyżki odbyła się dyskusja aby rozwiać pojawiające się niejasności. Na pytania związkowców odpowiedzi udzielał Dyrektor Skalski i Pani Agnieszka Surmacz. Związki zastrzegły, że po wręczeniu angaży z nowymi stawkami, w przypadku zastrzeżeń pracowników, będą podejmować interwencję. 
Następnie odbyło się podpisanie porozumienia w sprawie zasad przyznawania podwyżek w 2019 roku w Tarkett Polska Oddział w Jaśle przez przedstawicieli związków zawodowych i Członka Zarządu Dyrektora Marka Skalskiego.
	Dyrektor Skalski poinformował także, że od 1 lipca br. pracownicy Spółki zostaną objęci programem Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK – oszczędzanie na emeryturę)
      Warto przypomnieć, że związki zawodowe już 29.08.2018 r. wystąpiły do władz Grupy Tarkett z pismem, o uwzględnienie w budżecie na 2019 rok podwyżek dla pracowników.

Gamrat Energia

          Napisz do nas:  solidgam@onet.pl