Pole tekstowe: Na stronie internetowej Związku w zakładce „Wybory w Związku” zamieszczono zdjęcia z obrad Zakładowego Zebrania Delegatów NSZZ „Solidarność” Gamrat S.A.

WIELKANOC 2014

Wesołego Alleluja !Z okazji Świąt Wielkanocnych życzenia Błogosławieństwa Chrystusa Zmartwychwstałego, wszelkiego szczęścia, radości oraz spokoju ducha 
życzy

NSZZ „Solidarność” Gamrat S.A.

Uchwały Zakładowego Zebrania Delegatów
NSZZ „Solidarność” Gamrat S.A.
Obradujące w dniu 22 marca sprawozdawczo-wyborcze Zebranie Delegatów oprócz przyjęcia sprawozdań za okres kadencji i wyboru nowych władz Związku przyjęło ponadto 15 uchwał, z których 11 doty-czyło spraw organizacyjnych, a 4 to uchwały programowe na nową kadencję. Poniżej publikujemy ich pełne brzmienie:
Uchwała nr 11/XXII
W sp. płacowych w „Solgam” Sp. z o.o.
Zakładowe Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarność” Gamrat S.A zobowiązuje Komisję Międzyzakładową do wystąpienia do Zarządu „Solgam” Sp. z o.o., w porozumieniu z Komisją Zakładową „Solgam”, ws. podjęcia rozmów na tematy płacowe i socjalne. 
Uchwała nr 12/XXII
Ws. płacowych dla pracowników ZPS Sp. z o.o.
Zakładowe Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarność” Gamrat S.A pozytywnie ocenia dotychczasową współpracę pomiędzy Zarządem ZPS, a Związkiem „Solidarność”, co przełożyło się na podwyżki wynagro-dzeń, wypłaty jednorazowych premii oraz dofinansowania funduszu socjalnego  w latach gdy Spółka osiągała dodatnie wyniki ekonomiczne. 
ZZD zobowiązuje Komisję Międzyzakładową przy współpracy z Komisją Zakładową ZPS do podejmowania dalszych działań zmierzających do systematycznego podnoszenia płac pracowniczych ZPS „Gamrat” Sp. z o.o.
Uchwała nr 13/XXII
Ws. polityki płacowej w „Gamrat” S.A.
Zakładowe Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarność” Gamrat S.A mając na względzie wieloletni brak podwyżek wynagrodzeń dla praco-wników „Gamrat” S.A. zobowiązuje Komisję Międzyzakładową do podjęcia zdecydowanych działań mających na celu uzyskanie znaczącego podniesienia płac, a w szczególności:
- podniesienia płac zasadniczych
- wprowadzenia premii opartej o efektywność poszczególnych faz produkcji i zatrudnionych tam pracowników
- działania na rzecz waloryzacji dodatku nocnego oraz przywrócenia dodatku świątecznego, które są rekompensatą dla pracowników zatrudnionych na najbardziej uciążliwych stanowiskach związanych z produkcją wyrobów.
Uchwała nr 14/XXII
Ws. działań na rzecz poprawy warunków socjalno-płacowych pracowników „Gamrat  Wykładziny” Sp. z o.o.
Zakładowe Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarność” Gamrat S.A mając na względzie toczące się rokowania pomiędzy „Gamrat” S.A. a firmą „Tarkett” z Francji na temat zakupu 100 % udziałów Spółki „Gamrat Wykładziny” przez „Tarkett”, zobowiązuje Komisję Międzyzakładową do podjęcia nw. działań mających na celu poprawę warunków socjalno-bytowych a w szczególności:
- należy wystąpić do Zarządu Spółki o podjęcie rozmów w kwestiach płacowych 
- jeżeli dojdzie do sprzedaży „Gamrat Wykładziny” francuskiemu inwestorowi, to należy dążyć do podpisania pakietu gwarancji pracowniczych, który powinien zawierać gwarancje stabilności zatrudnienia, podwyżki wynagrodzeń, tworzenia funduszu socjalnego oraz gwarancje otrzymywania innych świadczeń pracowniczych z których obecnie pracownicy korzystają

Ww. uchwały ukierunkowują działania Związku na nową kadencję tj. na lata 2014-2018.

„Wyrwij murom zęby krat,
zerwij kajdany, połam bat”

10 lat temu (10.04.2004 r.) zmarł Jacek Kaczmarski. Bard Solidarności był autorem setek poetyckich tekstów, o wymowie egzystencjalnej, ogólnoludzkiej. W swoich utworach odwoływał się do tekstów kultury, do literatury i sztuk plastycznych.
Zadebiutował na Warszawskim Jarmarku Piosenki (1976).
Na Festiwalu Piosenki Studenckiej w Krakowie zdobył w 1977 r. nagrodę za inspirowany balladą rosyjskiego barda Włodzimierza Wysockiego utwór „Obława”. Trzy lata później napisał „Mury”. Pieśń inspirowana piosenką katalońskiego barda Lluisa Llacha, okazała się najsłynniejszym utworem Kaczmarskiego.
Wprowadzenie stanu wojennego w grudniu 1981 r. zastało
Kaczmarskiego we Francji, gdzie koncertował wraz z Gintrowskim
i Łapińskim. Od tego czasu artysta przebywał na emigracji, pracował m.in. w Radiu Wolna Europa, koncertował w Europie, Ameryce i Australii, na rzecz podziemnej Solidarności.
W 2001 r. otrzymał Złotą płytę za sukces koncertowego albumu „Live”. Kaczmarski pisał też powieści. Wśród bardziej znanych są: „Plaża dla psów”, „O aniołach innym razem” i „Napój Ananków”. Wydał także osiem tomików poezji m.in. „Wiersze i Piosenki”,„Rozbite oddziały” i „Tunel”.
W 1995 r. zamieszkał z rodziną w Australii, skąd przyjeżdżał do Polski na koncerty. W 2000 r. został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Rok później świętował 25-lecie działalności twórczej.
W 2002 r. wykryto u artysty raka krtani. W 2004 r. Kaczmarski otrzymał nagrodę Fryderyka za całokształt twórczości, ale nie był już w stanie odebrać jej osobiście. Zmarł w Wielką Sobotę, 10 kwietnia 2004 r. Jego prochy znajdują się na warszawskich Powązkach Wojskowych.Klikając na poniższy obrazek możemy posłuchać kultowej piosenki „Mury” 
(działa w przeglądarce Internet Explorer)Pierwsze zebranie KM NSZZ „Solidarność” Gamrat S.A.

W dniu 4 kwietnia odbyło się inauguracyjne zebranie Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Gamrat SA wybranej przez Zakładowe Zebranie Delegatów w dniu 22.03.2014 r. na nową 4-ro letnią kadencję w latach 2014-2018 r.
W trakcie posiedzenia Komisja Międzyzakładowa podjęła następujące decyzje:
Powołano 5 osobowe Prezydium Związku w składzie:
Wiesław Martowicz 	– przewodniczący, 
Jan Ślabski 		– wiceprzewodniczący, 
Jan Krajewski 	– sekretarz, 
Bogdan Skicki 	– skarbnik, 
Dariusz Serwa 	– członek,
Ustalono 12-to osobową listę członków Komisji Międzyzakładowej podlegających szczególnej ochronie prawnej 
Omówiono sposób realizacji Uchwał XXII Zakładowego Zebrania Delegatów z dnia 22.03.2014 r.
Przyjęto do Związku nowe osoby.
Podjęto Uchwałę o zniesieniu 6-miesięcznej karencji w otrzymywaniu świadczeń statutowych dla osób które złożą do 30 czerwca 2014 r. deklarację wstąpienia do Związku
Podjęto decyzje ws. organizacyjnych i finansowych (decyzje do użytku służbowego) Pierwsze zebranie Komisji Rewizyjnej

W dniu 3 kwietnia w lokalu związkowym odbyło się pierwsze zebranie Międzyzakładowej Komisji Rewizyjnej NSZZ „Solidarność” Gamrat S.A. kadencji 2014-2018.
Komisja Rewizyjna wybrała ze swego grona osoby funkcyjne tj.
Renata Smagacka	- przewodnicząca
Dariusz Lech		- wiceprzewodniczący
Barbara Ignarska	- sekretarz
Ponadto Komisja Rewizyjna podjęła decyzję, która pozostaje do użytku służbowego.
Stanowisko wspólne
organizacji związkowych działających 
w „Gamrat” SA

NSZZ „Solidarność” Gamrat S.A.
ZZ „Chemik” Gamrat S.A. 
W sprawie: wypłaty świadczeń z ZFŚS „Gamrat” S.A.

Wyżej wymienione organizacje związkowe zwracają się z wnioskiem o uruchomienie w okresie przedświątecznym dla uprawnionych pracowników „Gamrat” S.A. nw. świadczeń socjalnych w ramach zatwierdzonego na 2014 rok planu:

Świadczenia pieniężnego w następującej wysokości:
- 380 zł dla osób o miesięcznym dochodzie netto do 700 zł
- 330 zł dla osób o miesięcznym dochodzie netto od 701 do 1100 zł
- 280 zł dla osób o miesięcznym dochodzie netto od 1101 zł do 1700 zł
W jednoosobowych gospodarstwach ww. progi dochodowe są zwiększone współczynnikiem 1,25
Wypłatę zapomóg w kwocie 1000 zł dla pracowników legitymujących się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności.

			Jan Krajewski		- NSZZ „Solidarność”
			Wacław Mikrut	- ZZ „Chemik”

	Z uzyskanych informacji wynika że Zarząd „Gamrat” SA podjął decyzję o wypłacie świadczenia pieniężnego w dniu  15 kwietnia w kwotach zaproponowanych przez związki zawodowe.
	Jeśli chodzi o zapomogi bezzwrotne w dniu 8 kwietnia zbierze się Zakładowa Komisja Świadczeń Socjalnych, celem podjęcia decyzji ws. ich przyznania.

Fundusz socjalny „Gamrat” S.A.

W dniu 27 marca organizacje związkowe działające w „Gamrat” SA zaakceptowały propozycje Zarządu Spółki dotyczące planu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w „Gamrat” SA na 2014 r., który zakłada:
Odpis podstawowy wraz ze zwiększeniami	- 476 636 zł
Planowane wydatki:
- świadczenia pieniężne lub rzeczowe	- 260 000 zł
- bezzwrotna pomoc finansowa (zapomogi)	- 100 000 zł
- wycieczki i imprezy sport. kult.-oświatowe	-  80 000 zł
- paczki dla dzieci roczniki 1999 – 2013	-  24 000 zł
- umorzenia pożyczek remontowych		-   4 000 zł
- rezerwa 					-   8 636 zł 
Progi dochodowe różnicujące świadczenia pieniężne:
- do  700 zł miesięczny dochód netto na członka rodziny
- od  701 do 1100 zł
- od 1101 do 1700 zł
- powyżej   1700 zł świadczenie nie przysługuje
W przypadku gospodarstw jednoosobowych do ww. progów stosuje się współczynnik 1,25
	Oprócz powyższych w „Gamrat” SA funkcjonuje fundusz poży-czkowy na cele mieszkaniowe, którego wysokość wynosi 309 186 zł, a przewidywana wysokość spłat w 2014 r, z których będą udzielane kolejne pożyczki wyniesie 220 000 zł.
Oprocentowanie pożyczek w skali roku:
- do 500 zł		- 0 %	 - dochód netto na członka rodziny	
 - od 501  do  700 zł	- 1 %
 - od 701  do 1100 zł	- 2 %
 - od 1101 do 1700 zł	- 3 %
 - powyżej    1700 zł	- 4 %

Wybory na kadencję 2014—2018

	Na stronie internetowej w zakładce „Wybory w Związku” zamieszczono pełne wyniki wyborów do władz Międzyzakładowych Związku oraz delegatów na WZD Regionu Podkarpacie i Sekcji Przemysłu Zbrojeniowego.

Wybory do władz NSZZ „Solidarność”
 „Gamrat” S.A.

W dniu 22 marca br. odbyło się sprawozdawczo-wyborcze Zakładowe Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarność” Gamrat S.A. W trakcie obrad delegaci przyjęli sprawozdania Komisji Między-zakładowej i Rewizyjnej, wybrali władze międzyzakładowe Związku na nową kadencję w latach 2014 – 2018 r. oraz delega-tów na Walne Zebranie Regionu Podkarpacie i Sekcji Krajowej Przemysłu Zbrojeniowego.
Na nw. funkcje wybrani zostali:
Przewodniczący Komisji Międzyzakładowej:
Wiesław Martowicz
Pozostali Członkowie Komisji Międzyzakładowej:         (Zarządu Związku).
Bogusław Bajgrowicz	- Solgam Spółka z o.o.
Adam Dziok			- Sekcja Emerytów
Jerzy Gajda			- Gamrat Zakład Rur
Andrzej Konieczny		- ZPS „Gamrat” Sp. z o.o.
Marian Konieczny		- Wykładziny Sp. z o.o.
Jan Krajewski		- Gamrat - OSP
Jan Kulig			- Wykładziny Sp. z o.o.
Małgorzata Ochałek	- Wykładziny Sp. z o.o.
Dariusz Serwa		- Wykładziny Sp. z o.o.
Bogdan Skicki		- Gamrat Zakład Profili
Bogusław Skubel		- Gamrat ZCE
Jan Sokołowski		- Gamrat Zakład Rur
Jan Ślabski			- Gamrat Zakład Profili
Maria	 Żuklińska 		- Gamrat Zakład Profili
Międzyzakładowa Komisja Rewizyjna:
Barbara Ignarska 		- Wykładziny Sp. z o.o.
Dariusz Lech 		- Wykładziny Sp. z o.o.
Robert Lechowski 		- Wykładziny Sp. z o.o.	
Renata Smagacka 		- Gamrat Zakład Profili
Delegaci na WZD Regionu Podkarpacie:
Jan Krajewski 		- Gamrat OSP
Wiesław Martowicz 	- Wykładziny Sp. z o.o.
Bogdan Skicki 		- Gamrat Zakład Profili
Delegaci na WZD Sekcji Przemysłu Zbrojeniowego:
Zbigniew Grasela 		- Sekcja Emerytów
Andrzej Gustek 		- ZPS „Gamrat” Sp. z o.o.
Andrzej Konieczny 	- ZPS „Gamrat” Sp. z o.o.
Stanisław Kukla 		- ZPS „Gamrat” Sp. z o.o.

		Na obradach Zakładowego Zebrania Delegatów gościł Tadeusz Majchrowicz – Przewodniczący Zarządu Regionu Podkarpacie, Wiceprzewodniczący Komisji Krajowej i jednocześnie obserwator z ramienia Regionalnej Komisji Wyborczej.
		Kol. Majchrowicz poinformował delegatów o działalności Związku na poziomie krajowym i regionalnym oraz odpowiadał na pytania z sali. Stwierdził m.in., że aby Związek mógł osiągać zamierzone cele musi być stałe zaangażowanie ze strony poszczególnych działaczy związkowych, jak również wszystkich członków Związku. Istotnym elementem dla pracodawców jest poziom uzwiązkowienia, tzn. im większy odsetek pracowników należy do Związków, tym większe są szanse realizacji postulatów związkowych.
		Zebranie Delegatów przyjęło także kilka uchwał wytyczających kierunki działania Związku. Zostaną one niebawem opublikowane.Od lewej: Przew. ZR Tadeusz Majchrowicz, Przew. KM Gamrat Wiesław Martowicz i prowadzący obrady Andrzej KoniecznyDelegaci z „Gamrat Wykładziny” Sp. z o.o.Delegaci z Gamrat S.A.— Zakład Profili i Zakład Rur 

Więcej zdjęć z obrad Zebrania Delegatów zostanie opublikowane w najbliższym czasie.

Wybory władz Związku na kadencję 2014-2018 r.
W dniu 22.03.2014 (sobota) o godz. 900, w sali Zajazdu „Pod Goleszem” odbędzie się sprawozdawczo-wyborcze Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarność” Gamrat SA, poświęcone wyborom władz związkowych na kadencję 2014-2018 r.
Porządek zebrania przewiduje: 
 1. Otwarcie posiedzenia wyborczego.
 2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.
 3. Wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta.
 4. Wybór Komisji skrutacyjnej i Komisji uchwał i wniosków.
 5. Stwierdzenie prawomocności zebrania.
 6. Sprawozdanie Zakładowej Komisji Wyborczej.
 7. Sprawozdanie z działalności Komisji Międzyzakładowej.
 8. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej.
 9. Dyskusja nad sprawozdaniami i głosowanie nad ich przyjęciem.
10. Podjęcie uchwał ws. liczebności Komisji Międzyzakładowej, 
   Komisji Rewizyjnej oraz liczby tur głosowania.
11. Wybór Przewodniczącego Komisji Międzyzakładowej.
12. Wybór pozostałych członków Komisji Międzyzakładowej.
13. Wybór członków Komisji Rewizyjnej.
14. Wybór delegatów na Walne Zebranie Delegatów Regionu.
15. Uchwała ws. przynależności do Sekcji i ew. wybór delegatów.
16. Przyjęcie uchwał i stanowisk programowych.
17. Zamknięcie posiedzenia wyborczego. 

KOMUNIKAT
ze spotkania w sprawie funduszu socjalnego 
na 2014 r. w „Gamrat Wykładziny” Sp. z o.o.

W dniu 18.03.2014 r. organizacje związkowe działające w Spółce spotkały się z Prezesem Zarządu Panem Jackiem Sepiołem, w sprawie wcześniej przedstawionych wniosków do ZFŚS, oraz przyjęcia planu i regulaminu ZFŚS na 2014 r. 
W spotkaniu udział wzięli:
   - Prezes Zarządu Jacek Sepioł
   - Specjalista ds. kadr i płac Halina Siepkowska
   - Przewodniczący NSZZ „Solidarność” Wiesław Martowicz
   - Przewodniczący ZZ „Chemik” Wacław Mikrut
1. Zostały przyjęte progi dochodowe w kwotach :
   - do 700 zł netto  I grupa         
   - od 701 – 1100 zł netto  II grupa      
   - od 1101 – 1700 zł netto  III grupa     
   - powyżej 1701 zł netto świadczenia nie przysługują 
2. Uzgodniono wypłatę I transzy pieniężnej w dniu 15.04.2014 r. w kwotach:
   - I  grupa 380 zł netto
   - II grupa 330 zł netto
   - III grupa 280 zł netto    
3. Paczki mikołajowe dla dzieci w wysokości 50 zł na uprawnione dziecko, bez względu na dochód na członka rodziny.
4. Uzgodniona została kwota 500 zł netto dla pracowników mających orzeczony stopień niepełnosprawności z tytułu bezzwrotnej zapomogi w „Gamrat Wykładziny” Sp. z o.o.
5.  Na wniosek związków zawodowych o przywrócenie dystrybutorów wody Prezes Jacek Sepioł zwrócił się do Działu BHP z wnioskiem o wyrażenie opinii w tej sprawie.
6.  Na wniosek o dofinansowanie ZFŚS, celem uruchomienia pożyczek na cele mieszkaniowe, ze względu na brak środków i brak zgody na dofinansowanie, pożyczki na cele mieszkaniowe w tym roku nie zostaną uruchomione w „Gamrat Wykładziny” Sp. z o.o.  

Woda pitna dla pracowników
Gamrat Wykładziny

W dniu 14 marca NSZZ „Solidarność” i ZZ „Chemik” wystąpiły z pismem ws. przywrócenia dystrybutorów wody pitnej o treści:

		Pan Jacek Sepioł
		Prezes Zarządu
Gamrat Wykładziny Sp. z o.o.
			w/m

Organizacje związkowe działające w Spółce tj. NSZZ „Solidarność” i ZZ „Chemik” zwracają się z wnioskiem o przywrócenie dla pracowników dystrybutorów wody pitnej w jednym z dwóch wariantów:
Woda z dystrybutorów byłaby dostępna w okresie całorocznym oraz w okresie letnim (czerwiec-wrzesień) woda mineralna 1,5 l na pracownika dziennie.
Woda z dystrybutorów w okresie X-V, natomiast w okresie letnim woda mineralna j.w.
Uzasadnienie wniosku.

Proces produkcyjny w firmie Gamrat Wykładziny , powodujący duży wydatek energetyczny oraz wysoka temperatura na wielu stanowiskach pracy powoduje , że pracownicy mają duże zapotrzebowanie na uzupełnienie wody w organizmie.
Niestety z dniem 1 stycznia 2014 roku pracownicy zostali pozbawieni możliwości korzystania z dystrybutorów wody pitnej , z informacją , że woda w kranach jest zdatna do picia.
Pomimo dostępu do wody z kranu większość firm zapewnia pracownikom korzystanie z dystrybutorów wody bez ograniczeń. 
Woda w kranie jest zdatna do spożycia, ale warunki w jakich to może być pobierana nie są odpowiednio przystosowane do tych celów (w przypadku pracowników produkcyjnych pomieszczenia umywalni i WC). Rury w instalacji wodnej nie były wymieniane od lat, gromadzi się w nich osad i rdza. Spożywanie nieprzegotowanej wody z kranu, bez dodatkowych filtrów może spowodować problemy zdrowotne.
Pracownicy „Gamrat” S.A mogą korzystać z dystrybutorów wody - dlaczego pracownicy „Gamrat Wykładziny” mają być traktowani inaczej? Wprowadzone w ten sposób działania oszczędnościowe uważamy za niewłaściwe, gdyż Spółka „Gamrat Wykładziny” generuje zyski a nie straty. Pozbawienie pracowników wody z dystrybutorów pozwala na niewielkie oszczędności w skali zakładu, a może wpłynąć ujemnie na jakość wykonywanej pracy. 
W związku z licznymi wnioskami od pracowników „Gamrat Wykładziny” zwracamy się o ponowną analizę podjętej decyzji i wnioskujemy o przywrócenie możliwości korzystania z dystrybutorów wody pitnej.
Liczymy na dobrą wolę pracodawcy i pozytywne rozpatrzenie naszego wniosku. 

Wiesław Martowicz	- Przewodniczący NSZZ „Solidarność”
Wacław Mikrut	- Przewodniczący ZZ „Chemik”


Fundusz socjalny na 2014 r. dla
„Gamrat Wykładziny” Sp. z o.o.

W dniu 13.03.2014 r. organizacje związkowe działające w Spółce odnosząc się do propozycji Zarządu Spółki skierowały do Prezesa Zarządu Pana Jacka Sepioła pisemne wspólne stanowisko ws. funduszu socjalnego na 2014 r, o treści: 
  Wnioskujemy o zasilenie ZFŚS kwotą , która zostanie przeznaczona na wypłatę pracownikom mającym orzeczony stopień niepełnosprawności jednorazowej, bezzwrotnej zapomogi z tytułu „świadczenia pieniężne lub rzeczowe”’, w wysokości 1000 zł na pracownika, z przeznaczeniem na leczenie i rehabilitację. Proponowany termin wypłaty w/w zapomogi – kwiecień 2014 roku.
 Wnioskujemy o ujęcie w planie ZFŚS kwoty na paczki mikołajowe dla dzieci w wysokości 60 zł. na uprawnione dziecko, bez względu na dochód na członka rodziny.
 Wnioskujemy o dofinansowanie ZFŚS, celem uruchomienia pożyczek na cele mieszkaniowe . Wielu pracowników nadal korzysta z tej formy pomocy w „ Gamrat” S.A i chce mieć również taką możliwość w „Gamrat Wykładziny” Sp. z o.o  
 Proponujemy progi dochodowe na osobę do załącznika nr 3 w wysokości:
	- do 700 zł netto            
- od 701 – 1100 zł netto       
- od 1101 – 1700 zł netto      
- powyżej 1701 zł netto świadczenia nie przysługują
- dla gospodarstw jednoosobowych stosuje się mnożnik 1,25   
Celem ostatecznego uzgodnienia zasad korzystania z ZFŚS w Spółce, proponujemy zorganizowanie spotkania Zarządu Spółki z przedstawicielami związków zawodowych. 
Wiesław Martowicz	- Przewodniczący NSZZ „Solidarność”
Wacław Mikrut	- Przewodniczący ZZ „Chemik”

	Wielkość odpisu podstawowego na 2014 r. dla Gamrat Wykładziny Spółka z o.o. wynosi 249.992,31 zł, z czego około 200.000 zł będzie przeznaczone na świadczenia pieniężne dla pracowników Spółki.
Komunikat 
Biura Zarządzania Zasobami Ludzkimi
	Informuje się, pracowników „Gamrat" S. A., zainteresowanych skorzystaniem ze świadczeń z ZFŚS w2014r., że winni złożyć w Biurze Zarządzania Zasobami Ludzkimi wniosek o przyznanie świadczenia z ZFŚS w 2014r. - załącznik nr 4. We wniosku należy wskazać / zaznaczyć literą ,,x”/ świadczenie, z którego pracownik chce skorzystać w bieżącym roku.
	Wnioski można pobierać i składać w poszczególnych komórkach organizacyjnych i wypełnione złożyć w Biurze Zarządzania Zasobami Ludzkimi do dnia 20.03.2014r.
Należy w nich wpisać dochód netto za m-c luty 2014r.


Z okazji Dnia Kobiet 
wszystkim Paniom życzenia zdrowia, szczęścia, pomyślności oraz uśmiechu na co dzień 
składa

NSZZ „Solidarność” Gamrat S.A.Pikieta pod Ambasadą Rosji

	W dniu 8 marca (tj. sobota) 2014 r. o godz. 14.00 odbędzie się Ogólnopolska Pikieta pod siedzibą Ambasady Rosyjskiej w Warszawie.
Zapraszamy wszystkich członków i sympatyków NSZZ „Solidarność” do udziału w manifestacji poparcia dla Ukrainy. 
Koszt wyjazdu jest pokrywany z funduszy związkowych.
Zainteresowanych prosimy o kontakt z :

Pawłem Pietruszą 		       tel. 605 223 160
Biurem Związku w „Gamrat” SA: tel. (13) 491 4785


Wybory na kadencję 2014-2018

Pierwszy etap wyborów władz związkowych tj. na wydziałach i spółkach dobiegł końca. W kolejnym etapie wybrani delegaci na zebraniu planowanym na dzień 22 marca dokonają wyboru władz międzyzakładowych oraz delegatów na zjazd Regionu Podkarpacie i Sekcji Zbrojeniowej.
Składy zarządów (komisji) związkowych na poszczególnych komórkach/spółkach przedstawia się następująco:

1. Zakład Profili
Slabski Jan 		– przewodniczący
Goleń Adam 		– członek
Smagacka Renata 	– członek

2. Zakład Rur
Gajda Jerzy		 – przewodniczący
Rączka Bogdan	 	 – członek
Sokołowski Jan		 – członek

3. Centrum Energia i Media
Skubel Bogusław 	– przewodniczący
Mikoś Edward		– członek
Skowron Piotr 	 	– członek

4. Administracja (HO,HP,NB,NK,OSP,ZCJ)
Krajewski Jan		– przewodniczący
Kras Elżbieta 		– członek
Spólnik Mirosław	– członek

5. Gamrat Wykładziny Sp. z o.o.
Serwa Dariusz 		– przewodniczący
Kulig Jan 			– członek
Ochałek Małgorzata 	– członek

6. Zakład Produkcji Specjalnej „Gamrat” Sp. z o.o.
Konieczny Andrzej	 – przewodniczący
Gustek Andrzej 		– członek
Wielgus Mirosław 	– członek

7. „Solgam” Spółka z o.o.
Bajgrowicz Bogusław 	– przewodniczący
Harmata Bożena 	– członek
Poliwka Ryszard 	– członek

8. Sekcja Emerytów i Rencistów
Dziok Adam 		– przewodniczący
Grasela Zbigniew	– członek
Potyrała Kazimierz 	– członek
	Pełne wyniki głosowania są wywieszone na tablicach ogłoszeniowych oraz na naszej stronie internetowej w zakładce „Wybory w Związku”
Wybory w Związku

Na stronie internetowej Związku w zakładce „Wybory w Związku” zamieszczone zostały kolejne informacje wyborcze tj:
Uchwała nr 3 ZKW ws. powołania okręgowych komisji wyborczych i komisji skrutacyjnej
Uchwała nr 4 ZKW ws. nadzoru nad przebiegiem głosowania
Uchwała nr 5 ZKW ws. zatwierdzenia list kandydatów
Informacja ZKW ws. zgłoszonych kandydatów
Informacja na temat techniki głosowania

Głosowanie będzie się odbywać w dniach 
25-28 lutego 2014 r.


Członek "Solidarności" złotym 
medalistą w Soczi Panie Zbigniewie!

Składam Panu w imieniu całego NSZZ „Solidarność” najserdeczniejsze gratulacje. Jesteśmy dumni, że Pan jest jednym z nas, członkiem "Solidarności".

Z wielkim podziwem obserwuję Pana karierę. Wielokrotnie stawał Pan na podium Pucharu Świata, w ubiegłym roku zdobył Pan to trofeum jak pierwszy Polak w historii. Dzisiaj pokonał Pan najlepszych reprezentantów światowego łyżwiarstwa. Pana twarda walka do samego końca dodatkowo zrobiła na wszystkich ogromne wrażenie. Przynosi Pan chlubę nie tylko Polsce, ale również "Solidarności".
Życzę Panu wielu kolejnych sukcesów i trzymam kciuki za drużynowy medal.
				Piotr Duda 
 				przewodniczący KK NSZZ "Solidarność"

Wybory w Związku

Zgodnie z kalendarzem wyborczym w dniach 7-14 lutego przyjmowane są przez Międzyzakładową Komisję Wyborczą zgłoszenia kandydatów na poszczególne funkcje związkowe. 
Szczegóły w zakładce „Wybory w Związku”


Jakie świadczenia dla członków Związku 
w „Gamrat” S.A.

	W dniu 25.01.2014 r. Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” podjęła Uchwałę nr 3/19/2014 r. ws. wysokości zasiłków statutowych, z mocą obowiązywania od 1 stycznia 2014 roku.
	Aktualna wysokość gwarantowanych świadczeń określonych Statutem Związku oraz dla członków NSZZ „Solidarność” Gamrat SA przedstawia się następująco:

Wybory w Związku
na kadencję 2014-2018 r.	Na stronie internetowej w zakładce „Wybory w Związku” opublikowane zostały kolejne dokumenty wyborcze:
Uchwała ZKW ws. ustalenia kalendarza wyborczego
Uchwała ZKW ws. ustalenia okręgów wyborczych
	Komunikat ZKW ws. ilości miejsc mandatowych oraz 
    procedury zgłaszania kandydatów

Nowe zasady parkowania

	W dniu 31 stycznia 2014 r. ukazało się Zrządzenie Nr 1 Prezesa Zarządu „Gamrat” SA ws. poprawy organizacji funkcjonowania parkingów przed Bramą Główną przedsiębiorstwa. Prawo do parkowania prywatnych samochodów posiadają wyłącznie pracownicy „Gamrat” SA, Gamrat Wykładziny oraz Firmy Ochraniającej „ARMA” w okresie świadczenia pracy w ww. firmach.
	Wszyscy uprawnieni mogą otrzymać w Biurze Zarządzania Zasobami Ludzkimi „Gamrat” SA karty samochodowe uprawniające do wjazdu i parkowania na placach parkingowych. 
Parkujący w okresie świadczenia pracy mają obowiązek umieścić kartę parkingową w widocznym miejscu wewnątrz pojazdu, za przednią szybą.
	Ochrona Spółki i Biuro Spółki i Administracji uprawnione są do wykonywania kontroli przestrzegania zasad korzystania z parkingów zakładowych.
Rury i Profile znowu osobno

Zarząd „Gamrat” SA w dniu 29.01.2014 r. Uchwałą Nr 5/VII/2014 podjął decyzję o podziale od dnia 1 lutego br. „Zakładu Profili i Rur” na dwie odrębne komórki organizacyjne tj. „Zakład Profili” i „Zakład Rur” pozostające w strukturze pionu Dyrektora ds. Produkcji i Rozwoju „Gamrat” SA. Funkcje dyrektorów podzielonych zakładów sprawują:
- Zakład Profili	- Pan Marek Sepioł
- Zakład Rur		- Pan Mirosław Danicki
Biura Zakładu Rur będą się mieścić w aktualnej lokalizacji, natomiast Zakładu Profili po stosownej adaptacji pomieszczeń będą utworzone w budynku E-21 (przy hali wtrysku) II piętro po prawej stronie, natomiast Dział BHP zostanie przeniesiony na I piętro po stronie lewej.

„ZŁOTY DONEK” 
z wizytą gospodarską w Krośnie.

Zapraszamy na Rynek w Krośnie w dniu 31.01.2014 r. o godz. 14.00.
Wcześniej od godz. 13.00 będzie zwiedzał miasto począwszy od: KHS „KROSNO” S.A. w upadłości likwidacyjnej ul. Tysiąclecia 13- Kolejowa – Piłsudskiego – Legionów – Niepodległości – Powstańców Warszawskich – Staszica – Czajkowskiego – Podwale – Piłsudskiego – Słowackiego – Rynek.
Będzie można składać życzenia Donkowi na specjalnych kartach, również kwiaty najlepiej suche lub zwiędnięte. 
Może być zimno, ale „sorry taki mamy klimat”. 

Nowy system pracy na rurach PVC

W dniu 27 stycznia br. odbyło się spotkanie poświęcone wprowadzeniu od 1 lutego w Zakładzie Profili i Rur równoważnego czasu pracy w wymiarze 12 godzin na dobę, w 4-miesięcznym okresie rozliczeniowym.
W spotkaniu wzięli udział:
- ze strony Zarządu „Gamrat” SA:
Robert Ruwiński – Członek Zarządu Dyrektor ds. Ekonomiczno-Finansowych, Maria Zielińska – Prokurent Dyrektor ds. Administracyjnych, Mirosław Danicki – Dyrektor Zakładu Profili i Rur, Tomasz Szot – Starszy Mistrz Produkcji PVC
- ze strony związków zawodowych:
Wiesław Martowicz – przewodniczący KM NSZZ „Solidarność”
Wacław Mikrut – przewodniczący ZZ „Chemik”
- ze strony Załogi – pracownicy ZPR:
Zbigniew Węgrzyn, Jan Waśko
	W trakcie spotkania Pani Maria Zielińska przedstawiła uczestnikom harmonogram pracy w równoważnym czasie pracy (12-godzinny). Następnie odbyła się dyskusja w trakcie której Dyrektor ZPR wraz z Mistrzem Produkcji wyjaśniali zastrzeżenia  i wątpliwości.
	Przedstawiciele związków zawodowych zaproponowali aby po 1 miesiącu funkcjonowania nowego rozkładu czasu pracy zorganizować spotkanie poświęcone omówieniu efektów stosowania tego systemu pracy.

Zebranie Komisji Międzyzakładowej

W dniu 25 stycznia br. odbyło się zebranie Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Gamrat SA.
W trakcie zebrania podjęto uchwały w sprawach:
Przyjęcia sprawozdania finansowego Związku za 2013 rok
Przyjęcia preliminarza budżetowego na 2014 rok
Zmian w wysokości świadczeń statutowych
Uruchomienia procedury wyborczej na nową kadencję w tym:
	- powołano Międzyzakładową Komisję Wyborczą
	- ustalono sposób wyboru władz zakładowych Związku
	- ustalono klucz liczbowy wyboru delegatów
	- ustalono sposób wyboru delegatów i władz wydziałowych.
Uchwały i inne informacje wyborcze znajdują się na stronie internetowej Związku w zakładce „Wybory w Związku”

Koniec skupu akcji „Gamrat” SA

	23 stycznia 2014 r. jest ostatnim terminem skupu akcji „Gamrat” SA przez „Lentex” SA zagwarantowanym w umowie prywatyzacyjnej ze Skarbem Państwa w 2011 roku, będącym postulatem związków zawodowych. Skup akcji będzie się odbywał w budynku Dyrekcji na parterze, w pok. Nr 11 od godz. 10 do 16. Bez względu na liczbę osób wszyscy zainteresowani sprzedażą akcji zostaną obsłużeni. 
Cena za 1 akcję będzie wynosiła kilka groszy więcej od dotychczasowej kwoty 14,74 zł, co wynika z waloryzacji.

Zmiany w Zarządzie „Gamrat” SA

	Na stronie internetowej „Gamrat” SA ukazała się informacja, że Zarząd Zakładów "Lentex" S.A. odwołał z dniem 20 stycznia 2014 r. z funkcji Członka Zarządu "Gamrat" S.A. Pana Marka Sepioła i z tym samym dniem powołał na stanowisko Członka Zarządu "Gamrat" S.A. Pana Jerzego Pachana. 

Komentarz Piotra Dudy po konferencji prasowej premiera Donalda Tuska

(11.01.2014) Coś, co jeszcze dwa miesiące temu było niemożliwe i rujnujące dla budżetu, dzisiaj zgodnie z zapowiedziami premiera, stanie się możliwe i korzystne. Jak widać – właśnie rozpoczął się wyborczy wyścig szczurów.
	Oskładkowanie umów cywilno-prawnych, które po raz kolejny zapowiedział premier na swojej ostatniej konferencji, to jeden ze sztandarowych postulatów „Solidarności”. Blisko 2 lata temu złożyliśmy premierowi nasz projekt ustawy w tej sprawie, organizowaliśmy protesty, kampanie społeczne i jak do tej pory nic z tego nie wyszło. Dlatego dopóki nie zobaczymy podpisu prezydenta na stosownej ustawie, nie ma co mówić realizacji tego postulatu. Spodziewamy się, że jak zwykle pozostanie to kolejną pustą deklaracją. Ale do tego już zdążyliśmy się przyzwyczaić.
Trzeba też pamiętać, że premier zapowiada miękką wersję ustawy. Można powiedzieć projekt „light”, a więc oskładkowanie umów cywilno-prawnych tylko od kwoty najniższego wynagrodzenia, a nie od rzeczywistych dochodów. To samo dotyczy rad nadzorczych. To zdecydowanie za mało.
Jeszcze dwa miesiące temu otrzymaliśmy od ministra pracy oficjalną odpowiedź rządu, w której straszono nas, że wprowadzenie tego postulatu w życie doprowadzi do strat dla budżetu. Dziś mówi, że będą z tego wpływy. Co się takiego zmieniło przez te dwa miesiące?
Przy tej okazji premier pozwolił sobie na refleksję, jak niesprawiedliwe i obdzierające z godności jest zatrudnianie ludzi na umowy śmieciowe. Można zapytać skąd taka nagła metamorfoza pana premiera, w sytuacji gdy zmarnował 7 lat swoich rządów aby to naprawić, czyli tak naprawdę całe jedno młode pokolenie Polaków.
	Podczas swojej konferencji premier zapowiedział również zmiany w prawie pracy zmierzające do ograniczania umów na czas określony, których Polska jest niekwestionowanym europejskim liderem. 
Trzeba jasno stwierdzić, że rząd nie robi łaski. Komisja Europejska wszczęła przeciwko Polsce procedurę mającą wymusić na rządzie takie zmiany, bo półtora roku temu „Solidarność” złożyła skuteczną skargę w tej sprawie. Dzisiaj premier udaje, że to jego własna inicjatywa.

Piotr Duda, przewodniczący KK NSZZ “Solidarność” 

Związki u Prezesa nowej Spółki

Od 1 stycznia 2014 roku funkcjonuje nowopowstała Firma „Gamrat Wykładziny” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, utworzona na bazie majątku Zakładu Wykładzin, łącznie z przejęciem pełnej obsady kadrowej ZW. 
Jednoosobowym Zarządem Spółki jest Pan Jacek Sepioł, zarazem Prezesem Zarządu i Dyrektorem Generalnym. 
Nie powołano Rady Nadzorczej Spółki, a nadzór nad Spółką Gamrat SA sprawuje przez Walne Zgromadzenie Udziałowców. 
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 55.241.300 zł i dzieli się na 552.413 udziałów o wartości nominalnej 100 zł. Właścicielem 100 % udziałów Spółki jest „Gamrat” SA.
W dniu 7 stycznia odbyło się pierwsze spotkanie Przewodniczących Związków zawodowych działających w Spółce tj. Przewodniczącego KM NSZZ „Solidarność” Wiesława Martowicza i Przewodniczącego ZZ „Chemik” Wacława Mikruta z Prezesem Zarządu Jackiem Sepiołem. 
W trakcie spotkania przedstawiciele związków zawodowych złożyli na ręce Prezesa pisma informujące o objęciu działaniem przez ww. organizacje związkowe Spółki „Gamrat Wykładziny”, oraz o liczbie członków i osobach sprawujących funkcje związkowe w Spółce, jak również we władzach międzyzakładowych Związków.
Obie strony złożyły deklaracje współpracy i działania na rzecz dobrze pojętego interesu pracowników Spółki.  

Dzięki ”Solidarności” dodatkowe wolne dni w 2014 r.

	W 2014 r. pracownicy po raz pierwszy skorzystają z wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który w październiku 2012 roku przyznał rację NSZZ "Solidarność" ws. oddawania dnia wolnego za święto przypadające w sobotę. 
W 2014 r. w sobotę przypadną: Święto Konstytucji 3 maja oraz Dzień Wszystkich Świętych 1 listopada.
	Trybunał Konstytucyjny uznał za sprzeczny z konstytucją przepis Kodeksu pracy, zgodnie z którym za święto przypadające w dniu wolnym od pracy pracodawcy nie musieli oddawać pracownikom dodatkowego dnia wolnego. Przepis od początku budził duże kontrowersje. Dlatego NSZZ „Solidarność” zdecydował o skierowaniu do TK wniosku o sprawdzenie jego zgodności z ustawą zasadniczą. Sędziowie uznali, że prawo do dnia wolnego powinno w równym stopniu przysługiwać wszystkim pracownikom.
	Od dnia publikacji wyroku TK w Dzienniku Ustaw pracodawcy znów muszą oddawać pracownikom wolny dzień, jeśli święto przypadnie w dzień wolny z tytułu pięciodniowego tygodnia pracy - najczęściej chodzi o sobotę, która dla większości pracowników jest dniem wolnym. Za dzień świąteczny, który wypadnie w sobotę, pracodawca musi więc zmniejszyć pracownikowi wymiar czasu pracy w innym terminie. W przeciwnym razie pracownicy mogą dochodzić wynagrodzenia z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych. 
Wesołych ŚwiątRadosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz szczęścia i pomyślności w nadchodzącym Nowym Roku
życzy 

Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” „Gamrat” SA"Solidarność" złoży skargę do KE na przepisy o elastycznym czasie pracy

	Solidarność złoży w styczniu 2014 r. skargę do Komisji Europejskiej na nowelizację kodeksu pracy z sierpnia tego roku wprowadzającą elastyczny czas pracy. Zdecydowała o tym w środę 18 grudnia w Gdańsku Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność". 
	Główny specjalista ds. prawnych "S" Marcin Zieleniecki powiedział PAP, że przepisy o elastycznym czasie pracy, umożliwiające wydłużenie okresu rozliczeniowego czasu pracy do 12 miesięcy, są sprzeczne z dyrektywą Unii Europejskiej z 2003 r. ws. niektórych aspektów organizacji czasu pracy.
	"Ta dyrektywa przyjmuje jako zasadę, że okres rozliczeniowy czasu pracy nie może być dłuższy niż cztery miesiące. Do tej pory polski ustawodawca tę normę realizował. Dyrektywa dopuszcza możliwość wydłużania okresu rozliczeniowego czasu pracy w ściśle określonych przypadkach do sześciu miesięcy. I jest jeszcze jeden przepis stanowiący, że okres ten można wydłużyć do 12 miesięcy wtedy, kiedy następuje to w drodze układu zbiorowego pracy albo porozumienia zawieranego na szczeblu krajowym" - wyjaśnił prawnik związku.
	Zieleniecki podkreślił, że w nowelizacji kodeksu pracy nie ma ponadto zapisów, które wyłączałyby niektórych pracowników z wydłużenia okresu rozliczeniowego pracy do 12 miesięcy, jak np. kobiety w ciąży lub osoby zatrudnione w uciążliwych warunkach.
	Jeśli KE uzna, że argumenty "S" są słuszne, może wydać decyzję zobowiązującą polski rząd do dostosowania krajowego prawa do przepisów europejskich. Od takiego postanowienia przysługuje rządowi odwołanie do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.
Pole tekstowe: Pole tekstowe: Aktualności firmowe i nie tylko
Pole tekstowe: Komisja Międzyzakładowa „Gamrat” SA 38-200 Jasło ul. Mickiewicza 108
Pole tekstowe:   Łączy nas Solidarność
Pole tekstowe: Na stronę dokonano dotychczas

Administrator strony:   

Jan Krajewski

tel. 491 4785  

Pole tekstowe: Napisz do nas: solidgam@onet.pl
Pole tekstowe: Strony
warte odwiedzenia

wejść

Pole tekstowe: Lokalne media

Portale internetowe:   

Wystarczy kliknąć na Logo  

Stacje radiowe i telewizyjne

Radio „Rzeszów”

Pole tekstowe: Strony samorządowe

Miasto Jasło

Powiat Jasło

Urząd Marszałkowski w Rzeszowie

 

Portal o naszym Województwie

Pole tekstowe: Instytucje 
Państwowe
Pole tekstowe: Strony związkowe
Pole tekstowe: Zakłady pracy

Państwowa

Straż Pożarna

Rzecznik Praw Konsymenta

Straż Pożarna

Pole tekstowe: 	Przepisy wprowadzające elastyczny czas pracy "S" zaskarżyła w październiku tego roku także do Trybunału Konstytucyjnego. Wniosek związku nie został jednak przyjęty do rozpatrzenia.

Będzie świadczenie pieniężne

W dniu 16 grudnia 2013 r. organizacje związkowe i Zarząd „Gamrat” SA podpisały porozumienie o zwiększeniu odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych o kwotę 44.740 zł. 	Zdecydowano także, że kwota zwiększenia oraz środki pozostałe na funduszu socjalnym zostaną przeznaczone na wypłatę świadczenia pieniężnego. 
	Pula środków finansowych pozwoli na wypłatę w okresie przedświątecznym świadczenia pieniężnego dla pracowników „Gamrat” SA w kwotach:
430 zł netto	- przy dochodzie do 700 zł na członka rodziny
328 zł netto	- przy dochodzie 701 – 1100 zł
230 zł netto	- przy dochodzie 1100 – 1700 zł
Planowany termin wypłaty świadczenia to czwartek 19 grudnia.
Rocznica stanu wojennego
	32 lata temu wprowadzono w Polsce stan wojenny. Poinformował o tym w specjalnym wystąpieniu generał Wojciech Jaruzelski. 13 grudnia 1981 roku władzę przejęła Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego, na której czele stanął Jaruzelski. Zatrzymano działaczy opozycji i Solidarności - łącznie w stanie wojennym internowano 10 tys. osób. 
Spacyfikowano 40 z 199 strajkujących w grudniu 1981 r. zakładów, m.in. najbrutalniej kopalnię "Wujek", gdzie 16 grudnia od kul ZOMO zginęło dziewięciu górników. 
Stan wojenny formalnie zniesiono 22 lipca 1983 .
	Przygotowania do wprowadzenia stanu wojennego trwały ponad rok i były prowadzone ze szczególną starannością. Kontrolował je m.in. naczelny dowódca wojsk Układu Warszawskiego marszałek Wiktor Kulikow.
 


Z okazji 32. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego, 13 grudnia br. o godzinie 18.00 w kościele pw. św. Stanisława BM odbędzie się uroczysta msza święta. 
Następnie, o godzinie 19.15 w Jasielskim Domu Kultury odbędzie się koncert Apolinarego Polka      z towarzyszeniem recytatorów i wokalistów Jasielskiego Domu Kultury.
STANOWISKO NR 6/6/2013
Rady Sekcji Krajowej Przemysłu Zbrojeniowego 
NSZZ „Solidarność" z dnia 02.12.2013 r. skierowane do 
Premiera Rządu RP Donalda Tuska
		Zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej Nr 81/2009 trwa implementacja polskich przepisów prawa, wdrażających rozwiązania konkurencyjności w Unii Europejskiej.
Wszystkie kraje Unii Europejskiej posiadające swój rodzimy przemysł zbrojeniowy wprowadziły uregulowania prawne, które gwarantują ochronę systemu bezpieczeństwa Państwa oraz chronią swój przemysł obronny. Mimo świadomości o nieruchomości wprowadzenia takich rozwiązań w Polsce od 2006 roku do dnia dzisiejszego, problem ten nie został rozwiązany. Trwające prace w ramach resortu Obrony Narodowej o nadanie specjalnego statusu ze względu na ważny interes bezpieczeństwa Państwa dla naszych produktów przeciąga się w nieskończoność.
Opinie przedstawione przez inne resorty np. M.S.Z., są kuriozalne i świadczą o kompletnym braku znajomości problematyki bezpieczeństwa Państwa. Istnieją poważne problemy z nadaniem odpowiedniego statusu nawet wyrobom, które znajdują się w Planie Mobilizacji Gospodarki, np. wyroby amunicyjne rakietowe. Brak decyzji w kwestiach proceduralnych, powoduje brak zamówień w polskim przemyśle obronnym, zwiększanie bezrobocia i działanie na szkodę bezpieczeństwa Państwa.
Zwracamy się do Pana Premiera o wydanie stosownych poleceń, celem przyspieszenia nadania statusu BP (bez przetargu) dla wyrobów produkowanych przez przemysł obronny, wyrobom, które ze względu na ważny interes bezpieczeństwa Państwa stanowią o trwałej i systemowej realizacji zadań obronnych.
Nasza otwartość na konkurencję nie może być jednostronna i prowadzić do potęgowania bezrobocia i napięć nastrojów społecznych.

		Przewodniczący SKPZ NSZZ „Solidarność”
		Stanisław Głowacki

Stanowisko otrzymali ponadto:

Minister Obrony Narodowej 			Tomasz Siemoniak
Minister Spraw Zagranicznych 			Radosław Sikorski
Wicepremier, Minister Gospodarki 		Janusz Piechociński
Minister Skarbu Państwa 			Włodzimierz Karpiński
Szef Sztabu Generalnego WP 			Mieczysław Gocuł
Prezes Zarządu Polskiej Grupy Zbrojeniowej 	Wojciech Dąbrowski
Prezes Zarządu Polskiego Holdingu Obronnego 	Marcin Idzik


Czas pracy w 2014 roku
w „Gamrat” SA
W 2014 roku wymiar czasu pracy wyniesie 2000 godzin i będzie się dzielił na 3 czteromiesięczne okresy rozliczeniowe tj. od 1 stycznia do 30 kwietnia ( 664 godziny) ; od 1 maja do 31 sierpnia (664 godziny) ; od 1 września do 31 grudnia (672 godziny).
Dobowy czas pracy wynosi 8 godzin. Aby zachować przeciętnie 40-godzinną normę, w przeciętnie 5-dniowym tygodniu pracy ustala się (dla systemu jedno i trzy zmianowego) rozkład czasu pracy uwzględniający 52 dni wolnych od pracy (soboty i inne) oraz 63 dni świąteczne ( niedziele i święta).
		W 2014 roku ustala się następujące dni wolne od pracy:
w styczniu 	4 dni: 4,11,18,25 		oraz 6 dni świątecznych: 1,5,6,12,19,26
w lutym 	4 dni: 1,8,15,22,   		oraz 4 dni świąteczne:   2,9,16,23,
w marcu 	5 dni: 1,8,15,22,29 		oraz 5 dni świątecznych: 2,9,16,23,30,
w kwietniu 	4 dni: 5,12,19,26 		oraz 5 dni świątecznych: 6,13,20,21,27,
w maju 	5 dni: 2,10,17,24,31 	oraz 6 dni świątecznych: 1,3,4,11,18,25,
w czerwcu 	4 dni: 14,20,21,28 		oraz 6 dni świątecznych: 1,8,15,19,22,29,
w lipcu 	4 dni: 5,12,19,26 		oraz 4 dni świąteczne:   6,13,20,27,
w sierpniu 	5 dni: 2,9,16,23,30 		oraz 6 dni świątecznych: 3,10,15,17,24,31,
we wrześniu 	4 dni: 6,13,20,27		oraz 4 dni świątecznych: 7,14,21,28
w październiku 4 dni: 4,11,18,25 		oraz 4 dni świąteczne:   5,12,19,26,
w listopadzie 	5 dni: 8,10,15,22,29, 	oraz 7 dni świątecznych: 1,2,9,11,16,23,30,
w grudniu 	4 dni: 6,13,20,27 		oraz 6 dni świątecznych: 7,14,21,25,26,28. 
Terminy wskazane w niniejszym wykazie nie dotyczą pracowników zatrudnionych w ruchu ciągłym. Szczegółowy rozkład czasu pracy poszczególnych brygad w ruchu ciągłym określają pomocnicze harmonogramy pracy stanowiące integralną cześć Załącznika nr 4 do Regulaminu Pracy, do wglądu w biurach związków zawodowych.
Uwaga: w dniu 7 czerwca będzie sobota pracująca dla pracowników na stanowiskach robotniczych (nie dotyczy pracujących w ruchu ciągłym).
Ww. ustalenia wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku.

Pogrzeb ś.p. Marianny Popiełuszko

	23 listopada 2013 r. w Suchowoli odbyły się uroczystości pogrzebowe Marianny Popiełuszko, matki bł. ks. Jerzego. Mszy św. w kościele św. Apostołów Piotra i Pawła przewodniczył abp Edward Ozorowski, metropolita białostocki, który także wygłosił homilię.
Eucharystię koncelebrowali kard. Kazimierz Nycz - metropolita warszawski, abp Sławoj Leszek Głódź - metropolita gdański, arcybiskup senior Stanisław Szymecki oraz trzej biskupi. 
	W uroczystości udział wzięli wszyscy czterej przewodniczący Związku – obecny, Piotr Duda, oraz byli: Lech Wałęsa, Marian Krzaklewski i Janusz Śniadek.
	Piotr Duda w imieniu „Solidarności” podziękował Mariannie Popiełuszko za całe jej życie i za księdza Jerzego - kapelana "Solidarności". 
- Mamo Marianno, Solidarność żyje i Ty będziesz żyła w sercach Solidarności na zawsze. My o Tobie nie zapomnimy - powiedział szef Związku. Na koniec obiecał, że na kolejnych pielgrzymkach ludzi pracy na Jasnej Górze zawsze będzie pozostawiane puste krzesło i białe róże, które tak lubiła.
	W uroczystościach pogrzebowych licznie wzięli udział przedstawiciele NSZZ Solidarność z całego kraju, w tym również delegacja NSZZ „S” z „Gamrat” SA ze Sztandarem Związku.Trumna z ciałem ś.p. Marianny PopiełuszkoRodzina zmarłej oraz przedstawiciele NSZZ „Solidarność”. Na pierwszym planie Lech Wałęsa, w drugim rzędzie od prawej Marian Krzaklewski, Piotr Duda, Janusz Śniadek, w czwartym rzędzie od lewej Tadeusz Majchrowicz—przewodniczący ZR PodkarpacieOrszak żałobnyPoczty sztandarowe pod pomnikiem ks. Jerzego Popiełuszki. Od lewej poczet z NSZZ „S” Gamrat S.A.Odeszła Mama błogosławionego księdza Jerzego

	Pan Bóg najlepiej wie, kiedy kogo zabrać - mawiała Matka błogosławionego księdza Jerzego, kapelana "Solidarności". Marianna Popiełuszko zmarła 19 listopada, w wieku 93 lat.
	Marianna Popiełuszko nigdy nie bała się śmierci. Gdy ktoś w jej rodzinnej miejscowości Okopy odchodził na wieczny spoczynek, to właśnie ona organizowała modlitwy przy zmarłym. Razem z dziećmi, które słuchały pieśni żałobnych, śpiewanego Różańca i oficjum za zmarłych, które zgodnie z miejscową tradycją przez trzy dni ludzie śpiewali w domu przy otwartej trumnie. 
	Urodziła się na Podlasiu w 1920 r. Ks. Jerzy był jednym z jej pięciorga dzieci. Po zabójstwie syna uczestniczyła w różnych spotkaniach religijnych i rocznicowych, w tym w spotkaniach z działaczami „Solidarności” i pielgrzymkach na Jasną Górę. 		W 2006 prezydent Lech Kaczyński, za wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce, za osiągnięcia w pracy zawodowej i społecznej, odznaczył ją Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski. Została Człowiekiem Roku 2011 Tygodnika Solidarność. 
W 2012 roku Krajowy Zjazd Delegatów obradujący w Kielcach nadał Jej tytuł Zasłużony dla NSZZ "Solidarność". W 2013 została honorową obywatelką województwa kujawsko-pomorskiego. 

	Przewodniczący NSZZ "Solidarność" ogłosił żałobę w Związku do dnia pogrzebu czyli do soboty 23 listopada. Uroczystości pogrzebowe odbędą się o godz.11 w kościele św. Apostołów Piotra i Pawła w Suchowoli.


Zarząd Regionu Podkarpacie organizuje wyjazd na ceremonię pogrzebową. Członkowie Związku mogą się zgłaszać na wyjazd w biurze Związku lub pod nr tel. 491 4785

Rozmowy z Zarządem

W dniu 12 listopada 2013 r. odbyło się planowane spotkanie przedstawicieli związków zawodowych z Zarządem „Gamrat” SA. 
Na wstępie Związki przedstawiły swoje postulaty wynikające z zaproponowanej tematyki spotkania. 
Następnie odbyła się dyskusja w trakcie której Prezes Zarządu Krzysztof Moska przedstawił stanowisko na temat zgłoszonych przez związki zawodowe wniosków.
	Poinformował, że w roku 2014 Gamrat SA zostanie poddany restrukturyzacji polegającej m.in. na wydzielaniu z majątku „Gamrat” SA spółek, które następnie będą sprzedawane inwestorom branżowym. W związku z tym postulaty dotyczące podwyżek płac i zmian do Regulaminów wynagradzania należy kierować do zarządów tych spółek.
	W odniesieniu do Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych związki zostały poinformowane, że pozostała na koncie ZFŚS rezerwa w kwocie ok. 230 tys. zł., która zostanie przeznaczona na uruchomienie w okresie przedświątecznym świadczenia pieniężnego. 
Wysokość świadczenia dla określonych grup dochodowych zostanie ustalona w drodze porozumienia pomiędzy Administratorem funduszu a związkami zawodowymi. 
Ponadto, zgodnie z przyjętym na ten rok planem ZFŚS, początkiem grudnia zostaną przekazane dla dzieci paczki „mikołajkowe”.  
Obchody Narodowego Święta
Niepodległości w Jaśle

11 listopada 2013

godz.  900 	Msza Święta w Kościele Ojców 
           	Franciszkanów
godz. 1015 	Przemarsz ulicami Miasta do Parku
godz. 10 45 	Apel pamięci i złożenie kwiatów na 			Grobie Nieznanego Żołnierza


Termin rozmów Zarząd—związki

	Zarząd „Gamrat” SA odnosząc się do wniosku związków zawodowych ustalił termin spotkania, ws. wniesionych kwestii, na dzień 12 listopada 2013 roku.	W dniu 28 października 2013 r. związki zawodowe wystąpiły do Zarządu „Gamrat” SA z pismem o treści:


Zarząd „Gamrat” SA
w/m


Dotyczy: organizacji spotkania z Zarządem „Gamrat” SA.

 	NSZZ „Solidarność” i ZZ „Chemik” działające w „Gamrat” SA, mając na względzie dobre wyniki finansowe Spółki, zwracają się o organizację spotkania przedstawicieli związków zawodowych z Zarządem „Gamrat” SA w następujących tematach:
Zmiany do Regulaminu wynagradzania.
Zwiększenie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
Sprawy płacowe.
Z naszej strony proponujemy termin spotkania w dniu 5 listopada br. o godz. 1000 w Sali konferencyjnej w budynku Zarządu Spółki. Gdyby proponowany termin kolidował z innymi ważnymi sprawami prosimy o ustalenie innego terminu rozmów.
Za związki pismo podpisali:
	Wiesław Martowicz - NSZZ „Solidarność”
	Wacław Mikrut	 - ZZ „Chemik” 


Co dalej z Wykładzinami ?

W dniu 25 października br. związki zawodowe działające w „Gamrat” SA przedstawiły Zarządowi „Gamrat” SA wspólne stanowisko do projektu Porozumienia dot. przejścia pracowników Zakładu Wykładzin do Spółki „Gamrat-Wykładziny”.
W stanowisku wysunięto następujące postulaty:
- gwarancje pracy dla przejętych pracowników
- gwarancje dot. stabilizacji warunków płacy i zatrudnienia
- podwyżki wynagrodzeń
- stworzenie systemu motywacyjnego (funduszu premiowego)
- wypłata nagród z zysku Spółki
Ostateczny kształt Porozumienia zostanie ustalony w wyniku negocjacji pomiędzy związkami zawodowymi, Zarządem „Gamrat” SA, i Zarządem „Gamrat-Wykładziny” Sp. z o.o. 
Rejestracja Spółki „Gamrat-Wykładziny” już została dokonana, a jej Prezesem jest obecny Dyrektor Zakładu Wykładzin Pan Jacek Sepioł. Rozpoczęcie działalności Spółki (wniesienie majątku przez „Gamrat” i przejęcie pracowników) jest planowane od 1 stycznia 2014 roku.
Spółka będzie funkcjonowała jako spółka-córka „Gamrat” SA, ze 100 % jego udziałem, do czasu gdy znajdzie się ewentualny nabywca udziałów.

W hołdzie Kapelanowi „Solidarności”

	Zarząd Regionu Podkarpacie NSZZ „Solidarność” Oddział w Jaśle oraz Stowarzyszenie „Solidarni w Jaśle” serdecznie zapraszają na Mszę Świętą w 29. rocznicę śmierci Kapelana „Solidarności” Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki, która odbędzie się 
w dniu 27.10.2013 r. (niedziela) o godz. 18.00 
w Kościele pw. Św. Stanisława BM w Jaśle.
Po Mszy Św. nastąpi złożenie kwiatów i zniczy pod tablicą Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki.Zmiana miejsca i terminu Mszy św. za ś.p. Mariana Kośmidka
 
	W drugą rocznicę tragicznej śmierci pracownika Gamratu ś.p. Mariana Kośmidka w 
niedzielę 27 października o godz. 1500       w Kaplicy na Górze Liwocz, 
odbędzie się Msza św. w Jego intencji. 
     Zapraszamy do udziału w nabożeństwie Jego koleżanki i kolegów z pracy.
	Poniżej prezentujemy treść wspólnego stanowiska związków zawodowych ws. wydłużenia okresu rozliczeniowego czasu pracy do 12-tu miesięcy. 
Brak zgody związków uniemożliwia Pracodawcy wprowadzenie zmian w życie.

Stanowisko Wspólne
Związków Zawodowych działających w „Gamrat" S.A. 
z dnia 18.10.2013 r.
W sprawie: porozumienia wprowadzenia przedłużonego okresu rozliczeniowego czasu pracy w Gamrat S.A.
Po zapoznaniu się z treścią projektu w/w porozumienia , Związek Zawodowy „Chemik" i NSZZ „Solidarność" nie wyrażają zgody na wprowadzenie 12-miesięcznego okresu rozliczeniowego czasu pracy w „Gamrat" S.A.
Przewodniczący KM NSZZ Solidarność”
Wiesław Martowicz
Przewodniczący ZZ „Chemik”
Wacław Mikrut

Pikieta w obronie Autosanu

	11 października w Krakowie blisko 500 związkowców NSZZ ”Solidarność” protestowało przed siedzibą spółki Sobiesława Zasady do niedawna właściciela sanockiego „Autosanu”. 
Wśród protestujących, oprócz pracowników Autosanu, byli związkowcy z Kalisza, Bielska-Białej, Katowic, Krakowa, Rzeszowa, a także przedstawiciele struktur branżowych: Sekretariatu Metalowców, Górnictwa Naftowego i Gazownictwa oraz Sekretariatu Budownictwa. Wśród uczestników nie zabrakło związkowców z „Gamrat” SA. Wszyscy swoją obecnością pokazali solidarność z pracownikami „Autosanu”.
Francuzi nie chcą Wykładzin

	Na stronie internetowej Giełdy Papierów Wartościowych ukazał się raport bieżący nr 155/2013 firmy „Lentex” S.A. o treści:
Zarząd Zakładów "Lentex" S.A. z siedzibą w Lublińcu (dalej "Spółka") niniejszym zawiadamia, iż w dniu 07 października 2013 roku powziął informację od spółki zależnej "Gamrat" S.A. z siedzibą w Jaśle (dalej "Gamrat"), iż w dniu 07 października 2013 roku o godz. 15:40 Gamrat został poinformowany przez spółkę Gerflor S.A.S. z siedzibą w Villeurbane, Francja (dalej "Gerflor"), o podjęciu przez Gerflor decyzji o niekontynuowaniu rozmów dotyczących transakcji polegającej na nabyciu przez Gerflor udziałów w spółce zależnej Gamrat pod firmą "Gamrat Wykładziny" Sp. z o.o. z siedzibą w Jaśle, do której zostanie wniesiona zorganizowana część przedsiębiorstwa Gamrat odpowiedzialna za produkcję oraz dystrybucję wykładzin podłogowych. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. Nr 185, poz. 1439). 
Michał Mróz – członek Zarządu „Lentex” SA

Stanowisko nr 8/2013 
Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” z dnia 2.10.2013 r.
ws. skrócenia obecnej kadencji Sejmu RP
Komisja Krajowa Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność" serdecznie dziękuje wszystkim członkom i sympatykom Związku za aktywny udział we wrześniowych Dniach Protestu. Podczas największej manifestacji ostatnich lat pokazaliśmy odwagę, determinację, siłę. Mimo ogromnej mobilizacji związkowców z trzech reprezentatywnych central rząd nie zmienił swojego stosunku do obywateli. Tym samym nasze hasło „Dość lekceważenia społeczeństwa" jest nadal aktualne.
NSZZ „Solidarność" nie uchyla się od rozmów, ale - co wielokrotnie podkreślaliśmy -nie zgadzamy się na dotychczasową ich formę. Ze strony rządu nie padły żadne propozycje dotyczące zarówno zmiany formuły dialogu, jak i postulatów stanowiących podstawę wrześniowych protestów.
Wyraźnie widać, że obecny antypracowniczy, antyspołeczny, antyzwiązkowy rząd nie zmieni swojego sposobu działania. Jedyną szansą na realizację naszych postulatów jest zmiana układu politycznego.
Wzywamy Sejm Rzeczypospolitej do podjęcia uchwały o skróceniu obecnej kadencji. Chcemy, aby obywatele poczuli się gospodarzami we własnym kraju.
NSZZ „Solidarność" rozpoczął zbieranie podpisów pod obywatelskim wnioskiem o samorozwiązanie się Sejmu. Wzywamy do mobilizacji wszystkich, którym leży na sercu dobro naszej Ojczyzny. Musimy zebrać taką liczbę podpisów, która uświadomi rządzącym, że społeczeństwo nie akceptuje ich działań.
				Stalowa Wola, 2 października 2013 r.

Pracownicy „Gamrat” SA i innych Spółek mogą składać podpisy u Przewodniczących Komisji Wydziałowych lub w biurze Związku

Pielgrzymka do Skarżyska-Kamiennej

	W sobotę 28 września do skarżyskiego Sanktuarium Matki Boskiej Ostrobramskiej przybyli pracownicy polskiej "zbrojeniówki" w ramach XVIII Pielgrzymki Pracowników Przemysłu Obronnego. Coroczna pielgrzymka to nie tylko przeżycie duchowe, ale też okazja do spotkań ludzi związanych z branżą i rozmów o sytuacji przemysłu obronnego.
	Patronem zbrojeniówki jest św. Michał Archanioł. Dekret w tej sprawie wydał w 2008 roku bp Tadeusz Płoski. Ogłoszenie dokumentu odbyło się w Skarżysku-Kamiennej. Zespół sanktuaryjny w Skarżysku-Kamiennej jest jedyną w Polsce wierną kopią Ostrej Bramy w Wilnie. W 2005 roku obraz Matki Bożej Miłosierdzia został koronowany papieskimi koronami.
	W tym roku do Skarżyska zjechało blisko 1000 pracowników zakładów zbrojeniowych i pracujących na potrzeby wojska m.in. z Gdyni, Gdańska, Bydgoszczy, Gliwic, Poznania, Warszawy, Jasła, Rzeszowa, Stalowej Woli, Kraśnika, Tarnowa, Pionek, Radomia, Świdnika i Dęblina. W pielgrzymce wzięli udział również przedstawiciele zarządów tych zakładów, w tym również Prezes Zakładu Produkcji Specjalnej „Gamrat” Sp. z o.o. Andrzej Cholewiak. Jasło było ponadto reprezentowane przez 40 pielgrzymów z Zakładu Produkcji Specjalnej, Gamrat SA oraz Solgamu. Na uroczystościach nie zabrakło także Sztandaru NSZZ „Solidarność”.
	Najważniejszym punktem pielgrzymki była Msza św., odprawiona w sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej w intencji pracowników "zbrojeniówki". Mszy św. przewodniczył ks. infułat Stanisław Pindera ze Starachowic, a homilię wygłosił ks. Jarosław Wojtkun - rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Radomiu. Nabożeństwo zakończył akt zawierzenia i oddania w opiekę Matce Bożej Miłosierdzia pracowników zatrudnionych w zakładach przemysłu zbrojeniowego i lotniczego.Wizerunek MB OstrobramskiejPoczty SztandaroweStanisław Głowacki—Przewodniczący Sekcji Krajowej Przemysłu Zbrojeniowego NSZZ „Solidarność” 

Kontrola na Wykładzinach

	W dniu 25 września w Zakładzie Wykładzin odbyła się okresowa kontrola w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. 
W pracach Komisji BHP uczestniczyli: Marek Adamik – przedstawiciel kierownictwa Wykładzin, Maciej Patyk – kierownik BHP, Wiesław Zagórski – Profilaktyk pożarnictwa, Wacław Mikrut – przewodniczący ZZ „Chemik”, Jan Krajewski – Sekretarz KM NSZZ „Solidarność”. 	Komisja stwierdziła poprawę warunków socjalnych w obiekcie stołówki, wraz z zapleczem, gdzie przeprowadzono remont. Odnowienia wymaga natomiast jeszcze szatnia z częścią sanitarną, co powinno w nieodległej przyszłości zostać dokonane. 
Warunki pracy ze względu na określony proces technologiczny nie uległy istotnej zmianie. 
	Komisja BHP po szczegółowej kontroli wszystkich obiektów Zakładu Wykładzin oraz maszyn i urządzeń w nich się znajdujących, sporządziła protokół z wyszczególnieniem zauważonych niedociągnięć. Protokół ten zostanie następnie przekazany do Zarządu „Gamrat” SA, celem podjęcia decyzji odnośnie eliminacji istniejących uchybień.

Powstaje Spółka „Gamrat-Wykładziny”

W dniu 20 września u Dyrektora ds. Administracyjnych Marii Zielińskiej przy udziale Kierownika Biura Spółki Pawła Tomasika odbyło się spotkanie Przewodniczących związków zawodowych Wiesława Martowicza i Wacława Mikruta poświęcone zasadom przejścia pracowników Zakładu Wykładzin do tworzonej Spółki „Gamrat-Wykładziny”. 
Przedyskutowano wstępny projekt Porozumienia w tej sprawie pomiędzy Zarządem „Gamrat” SA a związkami zawodowymi. Planowany termin przejścia pracowników do Spółki to 30.11.2013 r. Odbędzie się ono na mocy art. 231 Kodeksu Pracy. Przejmująca Spółka nie podejmie żadnych niekorzystnych działań dotyczących zmian warunków płac i zatrudnienia dla przejmowanych z „Gamrat” SA pracowników.
Pracownicy zostaną objęci wszystkimi przepisami prawa wewnętrznego „Gamrat” SA tj. m.in. przepisami: Regulaminu Pracy, Regulaminu Wynagrodzeń, Regulaminem Zakładowego Funduszu Socjalnego. Przejęcie nie spowoduje także zmiany miejsca pracy przejmowanych pracowników.

Komunikat
ws. wyjazdu do Skarżyska Kamiennej 
na doroczną Pielgrzymkę Zakładów Przemysłu Zbrojeniowego w dniu 28 września 2013 r.

Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” informuje członków Związku, że istnieje możliwość zapisu na wyjazd do Skarżyska Kamiennej na XVIII Pielgrzymkę Zakładów Przemysłu Zbrojeniowego do Sanktuarium MB Ostrobramskiej. 
Zapisy przyjmowane są dla ZPS-u u kol. Andrzeja Koniecznego, a dla pozostałych komórek w biurze Związku w terminie do 23 września – tel. 491 4785.
Ilość miejsc jest ograniczona (1 autokar 50 miejsc) - decyduje kolejność zgłoszeń. 
Wyjazd dla członków Związku i ich rodzin jest bezpłatny.

Wyjazd jest planowany w dniu 28 września (sobota)      o godz. 5,30 z ulicy Ducala w Jaśle, następnie 
przez „Gamrat”
Dni protestu w Warszawie 
11-14 września 2013 r.

Wrześniowe dni protestu, a szczególnie sobotnia demonstracja w Warszawie była wielkim naszym sukcesem i sukcesem całego polskiego ruchu związkowego. Potwierdziło się, że umiemy być solidarni w obronie sprawach najważniejszych. Teza, że jedynym sukcesem rządów Donalda Tuska jest zjednoczenie polskich związków zawodowych - stała się faktem. 
W sobotę 14 września blisko 200 tysięcy związkowców przemaszerowało w pokojowej demonstracji ulicami Warszawy. Serce mi się radowało, że wreszcie Polacy się przebudzili. Skoro nie ma w Polsce autentycznego dialogu społecznego, pozostaje nam jedynie ulica. Dlatego przyjechaliśmy wykrzyczeć nasz sprzeciw wobec antypracowniczych, antyspołecznych i antydemokratycznych posunięć rządu. 
W imieniu Komisji Krajowej „Solidarności” chcę podziękować organizatorom, związkowcom i wszystkim uczestnikom manifestacji. To dzięki Wam cała czterodniowa akcja przebiegała tak sprawnie, bezpiecznie i imponująco. Pokazaliśmy, że potrafimy być solidarni i zorganizowani. Serdecznie Wam za to dziękuję. 
Dziękuję poszczególnym regionom i branżom naszego Związku. Wzięliście na siebie ogromną część przygotowań. Szczególnie, jeśli chodzi o organizację wyjazdów, wynajem autokarów, pociągów, zapewnienie aprowizacji i opieki. 
Szczególne i serdecznie podziękowania należą się związkowcom, którzy spędzili kilka dni w miasteczku namiotowym przed Sejmem. Pogoda Was nie rozpieszczała, ale to Was nie zniechęciło. Bardzo dziękuję również wszystkim służbom zaplecza technicznego miasteczka namiotowego, które przez cały czas zaopatrywały mieszkańców w posiłki, wodę, dbały o kwestie sanitarne, sprawowały ochronę. Wszystkie komentarze opisujące życie pod namiotami były zgodne – doskonała organizacja. I to jest prawda.
Dziękuję mieszkańcom Warszawy za życzliwość, wsparcie i udział. Na każdym kroku spotykaliśmy się dobrym przyjęciem i wyrozumiałością dla utrudnień, jakie w czasie takich akcji są naturalne. 
Dziękuję związkowym służbom porządkowym. To dzięki dyscyplinie, Waszemu profesjonalizmowi i opanowaniu nikt dzisiaj nie powie złego słowa o demonstracji. Była taka, jak być powinna, czyli bezpieczna, przyjazna i pokojowa.
Dziękuję policjantom, służbom miejskim i wszystkim osobom, z którymi współpracowaliśmy przy organizacji i przebiegu protestu. Oby zawsze nasza współpraca przy tego typu wydarzeniach przebiegała tak wzorcowo, jak w tym przypadku. 
Na koniec dziękuję moim najbliższym współpracownikom i pracownikom Komisji Krajowej. Wiem, że razem możemy wszystko. To nie jest koniec. To dopiero początek naszej drogi, ale… i tak wygramy! 

PIOTR DUDAPrzewodniczący KK NSZZ „Solidarność Piotr DudaManifestanci z Regionu PodkarpaciePrzemarsz ulicami WarszawyManifestacja na placu Zamku Królewskiego

W manifestacji w Warszawie w dniu 14 września wzięli udział członkowie Związku z Komisji Międzyzakładowej reprezentujący Spółki: Gamrat SA, Solgam Sp. z o.o. oraz Sekcję Emerytów i Rencistów. Część uczestników po demonstracji udała się następnie do Częstochowy na Pielgrzymkę Ludzi Pracy.

Wyjazd na manifestację

Ustalono ostateczny termin wyjazdu do Warszawy na manifestację w dniu 14 września (sobota)
Nastąpi on o godz. 330 z Jasła spod Starostwa Powiatowego i następnie przez Osiedle „Gamrat”

Wyjazd na manifestację do Warszawy
 i do Częstochowy

	NSZZ „Solidarność” Gamrat SA informuje, że w ramach dni protestu central związkowych w Warszawie, prowadzone są zapisy na:
wyjazd do Warszawy na manifestację w dniu 14 września 2013 r, (wyjazd o 3,30 powrót w godzinach wieczornych)
wyjazd do Warszawy na manifestację w dniu 14 września 2013 r, a następnie do Częstochowy na Pielgrzymkę Ludzi Pracy (wyjazd w sobotę o 3,30 powrót w niedzielę godzinach wieczornych)
Zapisy przyjmowane są w biurze Związku, 
tel. 491 4785 do dnia 6 września.

Wyjazdy dla członków Związku i rodzin są bezpłatne. 
Przysługuje ponadto dieta, a dla wyjeżdżających do Częstochowy dieta + obiad.

Dlaczego związki zawodowe organizują protest ? 

DOMAGAMY SIĘ RZECZYWISTEGO, A NIE POZOROWANEGO, DIALOGU SPOŁECZNEGO:

• W założeniach Trójstronna Komisja miała być miejscem prezentacji propozycji pracodawców, rządu i związków zawodowych, ich negocjacji i poszukiwania wspólnego stanowiska. Obecnie dialog to fikcja!
• Rząd wykorzystuje Trójstronną Komisję do firmowania swoich rozwiązań bez jakichkolwiek negocjacji. Prace nad postulatami zgłaszanymi przez związki zawodowe nie są podejmowane.
• Koalicja rządząca ogranicza podstawowe prawa obywateli, w tym prawo do zgromadzeń czy prawo do referendów obywatelskich.
ŻĄDAMY:
1. Zmiany prawa o referendach ogólnokrajowych – po zebraniu 500 tys. podpisów referendum ma być obligatoryjne (dziś decyduje Sejm, który odrzucił np. wniosek o referendum emerytalne, pod którym zebrano 2,5 mln. podpisów).
2. Wycofania fatalnych dla pracowników zmian w kodeksie pracy wprowadzających tzw. elastyczny czas pracy, który oznacza brak zapłaty za nadgodziny i konieczność 12-godzinnej codziennej pracy nawet przez pół roku.
Ponadto żądamy:
1. Zaniechania likwidacji rozwiązań emerytalnych przysługujących pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnych lub o szczególnym charakterze.
2. Uchwalenia przez Sejm RP ustaw ograniczających stosowanie tzw. umów śmieciowych.
3. Zaprzestania likwidacji szkół i przerzucania finansowania szkolnictwa publicznego na samorządy, a także wprowadzenia pakietu zmian poprawiających funkcjonowanie ochrony zdrowia i dostęp do bezpłatnej edukacji.
4. Stworzenia osłonowego systemu regulacji finansowych oraz ulg podatkowych dla przedsiębiorstw utrzymujących zatrudnienie w okresie niezawinionego przestoju produkcyjnego.
5. Podwyższenia wysokości płacy minimalnej zgodnie z projektem złożonym przez NSZZ Solidarność.
6. Stworzenia ustawy o systemie rekompensat dla przedsiębiorstw energochłonnych.

TYLKO RAZEM JESTEŚMY SILNI !!!

PRZYŁĄCZ SIĘ DO WSPÓLNEGO PROTESTU WSZYSTKICH POLSKICH CENTRAL ZWIĄZKOWYCH 
W WARSZAWIE 

11-14 WRZEŚNIA 2013 r.

Spotkanie ws. funduszu socjalnego

	W dniu 27 sierpnia odbyło się spotkanie przedstawicieli Zarządu „Gamrat” SA i związków zawodowych, w którym uczestniczyli:
- Pan Krzysztof Moska – Prezes Zarządu
- Pani Maria Zielińska – Prokurent Dyrektor ds. Administracji
- Wiesław Martowicz  – Przewodniczący KM NSZZ „Solidarność”
- Wacław Mikrut     – Przewodniczący ZZ „Chemik”
	Tematem spotkania było ustalenie zasad wypłaty bezzwrotnej pomocy socjalnej dla pracowników „Gamrat” SA. Uzgodniono następującą wysokość bezzwrotnej pomocy:
	- 350 zł brutto przy dochodzie miesięcznym do 700 zł 		netto na członka rodziny
	- 250 zł brutto przy dochodzie  701 – 1100 zł
	- 150 zł brutto przy dochodzie 1101 – 1700 zł
Wypłata świadczenia na konta pracowników nastąpi w dniu  29 sierpnia 2013 r.

Zmiany w Kodeksie pracy

	23 sierpnia br. weszła w życie ustawa o zmianie ustawy – Kodeks pracy, która zmienia w istotny sposób przepisy Kodeksu pracy w zakresie kształtowania czasu pracy, umożliwiając bardziej elastyczne dysponowanie czasem pracownika. 
	Najbardziej istotną zmianą z punktu widzenia przedsiębiorców będzie możliwość wydłużenia okresu rozliczeniowego czasu pracy do 12 miesięcy z tym ograniczeniem, że muszą zachodzić przyczyny obiektywne, techniczne lub dotyczące organizacji pracy. Pojęcia te są na tyle szerokie, że w niemal każdej branży przedsiębiorców będzie można wprowadzić tak długi okres rozliczeniowy. Co istotne, będzie to możliwe w odniesieniu do każdego systemu czasu pracy.
	Co oznacza w praktyce przedłużenie okresu rozliczeniowego? Pracodawca będzie mógł tak ukształtować rozkład czasu pracy pracowników, aby w przypadku mniejszej ilości zamówień na towary lub usługi zmniejszyć liczbę dni pracy (np. ustalić, że wolnych będzie kilka dni, tydzień lub nawet miesiąc). W zamian pracownicy będą musieli pracować dodatkowo w inne dni (np. w soboty), które w innym przypadku byłyby dla nich wolne. 
Ale uwaga! Należy pamiętać o konieczności zapewnienia pracowni-kom minimalnych wymiarów odpoczynku dobowego oraz tygodniowego, a także o konieczności przestrzegania dobowych norm czasu pracy w odniesieniu do poszczególnych systemów czasu pracy (nadal np. w normalnym systemie czasu pracy świadczenie pracy powyżej 8 godzin na dobę będzie się zaliczać do godzin nadliczbowych).
Co więcej, nawet jeśli pracownik nie będzie świadczył pracy w danym miesiącu, to pracodawca jest zobowiązany wypłacić mu co najmniej minimalne wynagrodzenie. Zaś w miesiącu z większą liczbą dni pracy wynagrodzenie będzie odpowiadało faktycznie świadczonemu czasowi pracy. Zatem oszczędności pracodawca będzie mógł faktycznie osiągnąć nie poprzez całkowite wyeliminowanie pracy w danym miesiącu, a jedynie jeśli w taki sposób ograniczy czas pracy w jednym miesiącu, by ten czas odpowiadał co najmniej wynagrodzeniu minimalnemu. W przeciwnym wypadku będzie płacił pracownikowi nie otrzymując świadczenia ekwiwalentnego.

Uroczystości w Miejscu Piastowym

	Szesnasty rok z rzędu „Solidarność” regionu Podkarpacie uczestniczyła w Nabożeństwie Fatimskim w Kościele „na górce”  w Miejscu Piastowym. 
Mszy Świętej przewodniczył Abp Edward Nowak z Rzymu a homilię wygłosił Bp Andrzej Jeż Ordynariusz Diecezji Tarnowskiej. Całą uroczystość uświetnił swoim śpiewem chór „Immaculata” z Nowego Sącza. 
W nabożeństwie licznie uczestniczyli wierni oraz delegacje z pocztami sztandarowymi, w tym również z NSZZ „Solidarność” Gamrat S.A.


Zmiany w Prezydium Zarządu Regionu

2 sierpnia w Krośnie odbyło się posiedzenie Zarządu Regionu Podkarpacie NSZZ „Solidarność. Na zabraniu dokonano m.in. zmian organizacyjnych w składzie Prezydium ZR. 
W miejsce śp. Stanisława Galona funkcję Zastępcy Przewodniczącego-Sekretarza jak również Szefa Oddziału ZR w Jaśle z dniem 2.08.2013 r. pełni Paweł Pietrusza z Oświaty i Wychowania z Jasła, natomiast na Członka Prezydium został powołany Krzysztof Fal z BWI Poland Technologies Sp. z o.o. Oddział w Krośnie.

Komisja Krajowa

          Napisz do nas:  solidgam@onet.pl