Pole tekstowe: Termin wyjazdu do Gdańska

Informujemy uczestników wycieczki do Gdańska, że wyjazd został ustalony w dniu 27 sierpnia (czwartek) o godz. 2330, spod budynku Starostwa Powiatowego w Jaśle, z przystankiem na Osiedlu „Gamrat” ( przystanek PKS). Planowany powrót w niedzielę w godzinach porannych.

Oświadczenie Piotra Dudy, 
szefa "Solidarności" w sprawie przeprowadzenie dodatkowego referendum
 
	Decyzja Prezydenta RP jest wyrazem szacunku dla 6 milionów obywateli, którzy podpisali się pod wnioskami referendalnymi. To również decyzja wychodząca naprzeciw woli ponad 20 milionów obywateli, którzy chcą wypowiedzieć się w sprawie emerytur, Lasów Państwowych i obowiązku szkolnego sześciolatków. 
Nie jest to spełnienie oczekiwań jakiejkolwiek partii politycznej. Przypominam, że z takim postulatem zwrócili się do prezydenta przedstawiciele komitetów obywatelskich, które te wnioski referendalne zorganizowali i złożyli! 
	Pomysł zorganizowania referendum razem z wyborami jest moim pomysłem, a nie prezydenta, ani jakiejkolwiek partii politycznej i pomysł ten został zaakceptowany przez przedstawicieli pozostałych komitetów obywatelskich.
	To nie kto inny jak koalicja PO-PSL do spółki z Ruchem Palikota w sejmowych głosowaniach odrzuciła wnioski obywateli. To nie tylko niewybaczalny błąd, ale też wyraz arogancji i buty, potwierdzający przekonanie, że obywatele nie dorośli do wypowiadania się najważniejszych sprawach. Nie dorośli do wychowywania swoich dzieci, decydowania o swoich emeryturach, czy o zasobach będących własnością całego społeczeństwa. Czy jest zatem tak, że władza wie lepiej, a motłoch ma jej słuchać?
	Dlatego przeprowadzenie dodatkowego referendum będzie okazją aby to naprawić i bez względu na takie, czy inne decyzje – i tak się odbędzie. Tak jak zapowiadaliśmy w 2012 roku – to tylko kwestia czasu.
 
	Piotr Duda

Program rozrywkowy festynu rodzinnego 
w Gdańsku z okazji 35 rocznicy powstania 
NSZZ „Solidarność” – sobota 29 sierpnia 2015 r.    – teren Stoczni Gdańskiej

Scena piknikowa – godz. 15,00 – 19,00
wystąpią: BONEY M, PAPA DANCE, MIECZNIKOWSKI, MACIEJ MARKIEWICZ, KATARZYNA ROGALSKA
Koncert główny „My Naród” - godz. 19,30 – 21,30
wystąpią: KRZYSZTOF CUGOWSKI, LOMBARD, SZTYWNY PAL AZJI, ELEKTRYCZNE GITARY, NATALIA PRZYBYSZ, 4PCM, SKUBAS, DAAB, SEXBOMBA, TOMEK LIPIŃSKI, ZŁE PSY, ELDO, JAN PIETRZAK
Koncert gwiazdy – godz. 22,00 – 23,30 
Wystąpi CHRIS DE BURGH
W imprezie z NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A. weźmie udział 21 osób. Jest jeszcze na wyjazd 2 wolne miejsca. Kontakt tel. 534 650 828.
Nabożeństwo fatimskie 
w Miejscu Piastowym

	W dniu 1 sierpnia Solidarność Podkarpacka, której patronem jest błogosławiony ks. Bronisław Markiewicz od 17 lat modli się w Miejscu Piastowym, wraz z liczną rzeszą wiernych, na sierpniowych czuwaniach fatimskich. 
Poprzez obecność relikwii męczennika naszych czasów – bł. ks. Jerzego Popiełuszki, wołanie do Boga wzmogło.  
Błogosławieni: męczennik i wyznawca byli w „asyście”  relikwii św. Jana Pawła II.  
Nowicjat sióstr służebniczek ze Starej Wsi, razem z siostrami  z Zambii, poprzez śpiew w czasie liturgii oraz krótki koncert pieśni afrykańskich po procesji światła, wspaniale ubogacił przeżycia duchowe wiernych. 
	Przewodniczący Podkarpackiej Solidarności Tadeusz Majchrowicz, na koniec Mszy świętej, odwołując się do modlitwy św. Jana Pawła II,  rozpoczął modlitwę zawierzenia od słów: „Matko Świętej Nadziei! Pani Fatimska! Wskazuj nam zawsze, jak mamy służyć człowiekowi i ludzkości”. 
Dalsza jego modlitwa odnosiła się do świętych rodaków : „Święty Janie Pawle II, bądź nadal dla nas wołającym o Ducha Świętego dla odnowy tej ziemi! 
Błogosławiony ks. Jerzy, składający przed Bogiem ofiarę ze swego życia w męczeńskiej śmierci, złóż przed Majestatem Boga trud i troski robotników, a dla pracodawców wyproś szacunek i sprawiedliwość dla poszukujących pracy. 
Błogosławiony Bronisławie, który w proroczym uniesieniu wołałeś: „Solidarność górą”, pomóż obecnym władzom związku „Solidarność” przywrócić fundament i wartości, dzięki którym ludzie pracy mogli dokonać odrzucenia ateistyczno-socjalisty-cznej ideologii. 
	Wielokrotnie podczas sierpniowego czuwania fatimskiego podejmowano modlitwę w intencji nowego prezydenta Andrzeja Dudy. 
	W uroczystościach w Miejscu Piastowym udział wzięła delegacja NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A. wraz ze Sztandarem Związku.Przewodniczący Zarządu Regionu Podkarpacie NSZZ „Solidarność” w Krośnie Tadeusz Majchrowicz przed 
Figurą M.B. Fatimskiej

Spotkanie ws. funduszu socjalnego 
w Gamracie

W dniu 29 lipca br. w biurze Kierownika Działu Zrządzania Zasobami Ludzkimi Pani Marii Zielińskiej odbyło się spotkanie poświęcone zmianom do planu funduszu socjalnego w Gamrat S.A. oraz możliwości wypłaty świadczenia pieniężnego dla pracowników w sierpniu br. 
W rozmowach oprócz Pani M. Zielińskiej - Administratora ZFŚS, wzięli udział: Pani Barbara Kozak – Specjalista ds. Kadr i Płac (przejęła od Pani E. Kras prowadzenie spraw socjalnych, po jej odejściu na emeryturę), Wiesław Martowicz i Jan Krajewski – NSZZ „Solidarność” oraz Wacław Mikrut – ZZ „Chemik”.
	Administrator Funduszu Socjalnego przedstawiła projekt zmian w planie funduszu socjalnego w Gamrat S.A. na ten rok, zakładający przesunięcie wszystkich niewykorzystanych środków ZFŚS na „świadczenia pieniężne lub rzeczowe”, pozostawiając tylko niewielką rezerwę na: umorzenia pożyczek mieszkaniowych ( na wypadek śmierci pożyczkobiorcy), paczki dla dzieci i zapomogi losowe. 
Poinformowała także, że przekazano na fundusz socjalny „Tarkett Polska” kwotę wynikającą z proporcjonalnego podziału funduszu pożyczkowego na cele mieszkaniowe, zgodnie z ilością pracowników którzy przeszli do Spółki „Gamrat Wykładziny” – obecnie „Tarkett Polska”.
Następnie zaproponowała aby w ramach pozostających w dyspozycji środków ZFŚS, uruchomić w sierpniu wypłatę dla uprawnionych pracowników świadczenia pieniężnego, w ramach przyjętych na ten rok progów dochodowych – 300 zł brutto, 250 zł, 200 zł.
	Przedstawiciele związków zawodowych zapowiedzieli zwrócenie się do Zarządu „Gamrat” S.A. z wnioskiem o zwiększenie odpisu na fundusz socjalny, co pozwoliłoby na podniesienie wysokości świadczeń.

Rozmowy w firmie „Tarkett”

W dniu 15.07. 2015 w „Tarkett Polska” Sp. z o.o. Oddział w Jaśle odbyło się spotkanie przedstawicieli związków zawodowych NSZZ „Solidarność” i ZZ „Chemik” z paniami Magdaleną Skibą - Kierownik d/s personalnych oraz Agnieszką Surmacz - Specjalistą w dziale kadr i płac. 
Organizacje związkowe reprezentowali Wiesław Martowicz i Dariusz Serwa - NSZZ Solidarność oraz Wacław Mikrut i Mirosław Pniak –ZZ Chemik. 
	Głównym tematem spotkania były sprawy związane z ustaleniem terminu wypłaty bonusu za II kwartał oraz kwoty bezzwrotnej pomocy pieniężnej z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Termin wypłaty bonusu ustalono na dzień 24.07.2015 r. z możliwością wcześniejszej wypłaty, po akceptacji władz spółki co do jego wysokości tj. 7.5 %. 
	W kwestii wypłaty świadczenia pieniężnego z ZFŚS ustalono wstępnie kwoty: 400 zł, 380 zł i 360 zł w zależności od kwoty dochodu wynikającego z oświadczenia pracownika we wniosku składanym na początku roku. Termin wypłaty świadczenia to wstępnie 10.08.2015 r. 
	Związki zawodowe zwróciły się do administratora funduszu z propozycją zorganizowania w miesiącu wrześniu spotkania integracyjnego dla wszystkich pracowników naszej spółki . Termin i program spotkania zostanie podany do wiadomości załogi po ustaleniu wszystkich szczegółów. 
	W dalszej części spotkania strony podjęły dyskusję w sprawie opracowania jednolitego tekstu regulaminu funduszu świadczeń socjalnych po wprowadzeniu zmian uzgodnionych przez administratora i związki zawodowe, a mających na celu uproszczenie i urealnienie pewnych zapisów dotyczących podawania dochodów przez pracowników, a także zmiany wysokości progów dochodowych uprawniających do korzystania z funduszu socjalnego. 
Pani Kierownik ds. personalnych Magdalena Skiba zobowiązała się do przygotowania przez administratora funduszu pełnego tekstu regulaminu który, po wspólnej akceptacji i podpisaniu przez strony zostanie przedstawiony do informacji załogi. Regulamin obowiązywał by od dnia 1.01.2016. 

Gamrat wypłaca dywidendę

	Zgodnie z uchwałą Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Gamrat” S.A. z dnia 20 maja 2015 r. od 20 lipca br. wypłacana jest dywidenda dla akcjonariuszy Spółki. 
Wysokość dywidendy ustalono w kwocie 2 zł na 1 akcję. 
Posiadacz akcji otrzyma więc kwotę będącą iloczynem ilości akcji x 2 zł, minus 19 % podatek. 
Aby otrzymać dywidendę należy złożyć w Dziale Zarządzania Zasobami Ludzkimi dyspozycję, z określeniem sposobu wypłaty dywidendy, tj. na rachunek bankowy, bądź przez kasę w gotówce. 
Celem potwierdzenia tożsamości należy zabrać ze sobą dowód osobisty. Rachunki bankowe pracowników „Gamrat” S.A. są w bazie danych, natomiast inne osoby, które chcą otrzymać dywidendę przelewem, powinny posiadać numer rachunku.

Podwyżki z Zakładzie Produkcji Specjalnej

W dniu 9 lipca br. Zarząd Zakładu Produkcji Specjalnej „Gamrat” Spółka z o.o. reprezentowany przez Prezesa Zarządu Pana Andrzeja Cholewiaka oraz przedstawiciele NSZZ „Solidarność” tj. Andrzej Konieczny – członek Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A – Przewodniczący KZ przy ZPS „Gamrat” Sp. z o.o. oraz Andrzej Gustek – członek KZ przy ZPS podpisali porozumienie ws. podwyżek wynagrodzeń.
	Zgodnie z Porozumieniem podwyżki płac zasadniczych otrzymaliby pracownicy zatrudnieni w Spółce na dzień 30.06.2015 r.,  na umowy o pracę na czas nieokreślony, w ustalonym przedziale kwotowym. Decyzję o kwocie podwyżki podejmie Prezes Zarządu i będzie ona obowiązywała od 1 sierpnia 2015 r. 
	Ustalono także, że za I półrocze Załoga otrzyma premię, z której pierwsza transza zostanie wypłacona w lipcu, a druga w późniejszym terminie, po zakończeniu realizacji istotnego dla Spółki kontraktu.
Wyjazd do Gdańska

Zarząd Regionu „Podkarpacie” NSZZ „Solidarność” w Krośnie organizuje dla członków Związku i ich rodzin, wyjazd na uroczystości centralne z okazji 35-lecia NSZZ „Solidarność” które odbędą się w dniu 29 sierpnia. Do kosztów pobytu dopłaca Komisja Krajowa i Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A.
Program wyjazdu:
- 27.08 – godz. 22,00 (czwartek) – wyjazd z Jasła spod JDK
- 28.08 – (piątek) zwiedzanie Gdańska, Gdyni, Sopotu –  
     zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja, nocleg
- 29.08 – (sobota) śniadanie, wykwaterowanie z hotelu, wyjazd 
        na miejsce uroczystości (pikniku), możliwość zwiedza- 
        nia atrakcji Gdańska, po zakończeniu pikniku w 
        godzinach wieczornych wyjazd do Jasła

Zgłoszenia przyjmowane są w biurze Związku 
do dnia 15 lipca.
Przy zapisie pobierana będzie opłata w kwocie 
50 zł od osoby. Należy także podać nr PESEL 
i Nr tel.

Wniosek o negocjacje płacowe
w ZPS „Gamrat” Sp. z o.o.

	W dniu 1 lipca br. NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A. działający w Zakładzie Produkcji Specjalnej „Gamrat” Sp. z o.o., na podstawie art. 22 ust. 1 Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy ZPS Sp. z o.o. i zgodnie z ustaleniami z dnia 11.02.2015 r. zwrócił się do Prezesa Zarządu Pana Andrzeja Cholewiaka, o podjęcie negocjacji dot. przyrostu wynagrodzeń pracowniczych w Spółce, w drugim półroczu 2015 roku. 
Rozmowy, które odbyły się w dniu 11 lutego nie przyniosły rozstrzy-gnięć, gdyż w tamtym okresie nie znana była pula zamówień na produko-wane przez Spółkę wyroby, a tym samym jej sytuacja ekonomiczna.
	Związek „Solidarność” przygotował także stanowisko ws. podwyżek płac, które zakłada wypłatę jednorazowej premii, jak też postulat podwyżki płac zasadniczych pracowników.

Kontrola PIP w „Tarkett Polska” 
Oddział w Orzechowie

Z uwagi na fakt, że oddziały Tarketta z Jasła i Orzechowa zostały połączone w jeden podmiot prawny i funkcjonują pod nazwą „Tarkett Polska”, inspektor Państwowej Inspekcji Pracy z Poznania dokonując kontroli w Oddziale w Orzechowie, nawiązał kontakt z Organizacją Międzyzakładową NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A., która funkcjonuje w Spółce. 
Najpierw w trakcie kontroli, odbyła się rozmowa z Sekretarzem KM Janem Krajewskim, podczas której ustalono zasady współpracy PIP ze Związkiem. 
Następnie, zgodnie z tymi ustaleniami Inspekcja po przeprowadzonej kontroli poinformowała Związek o jej efektach. 
	W piśmie czytamy m.in.: że celem kontroli była realizacja wniosków z kontroli odbytej w 2014 r. oraz kontrola wybranych zagadnień z zakresu BHP.

Zebranie Prezydium NSZZ „Solidarność”

W dniu 30 czerwca br. w siedzibie Związku odbyło się zebranie Prezydium Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A.
W trakcie obrad podjęto następujące kwestie:
omówiono dotychczasowe działania podjęte w kwestiach płacowych w „Gamrat” S.A. i innych Spółkach oraz plan dalszych działań mających na celu wzrost płac pracowniczych
ustalono zasady odpłatności członków Związku zaintereso-wanych wyjazdem do Gdańska na obchody XXXV-lecia powstania NSZZ „Solidarność” w dn. 28-29 sierpnia 2015 r.
podjęto uchwały o przyjęciu nowych członków z „Tarkett” Sp. z o.o. i „Gamrat” S.A.
podjęto decyzje finansowe i organizacyjne

W hołdzie Kapelanowi Solidarności
	Kolejną wartę przy Grobie bł. ks. Jerzego Popiełuszki na warszawskim Żoliborzu pełnili członkowie podkarpackiej „Solidarności”. Tym razem Region Podkarpacie reprezentowali związkowcy z Organizacji Międzyzakładowej przy „Gamrat” S.A.—Sekcji Emerytów : Adam Dziok,  Zbigniew Siepkowski, Józef Łodziński, Zbigniew Grasela, Anna Rak, oraz Przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w PKS Jasło S.A.– Stanisław Słupek.

Od lewej stoją: Zbigniew Grasela, Zbigniew Siepkowski,  Józef Łodziński, Anna Rak, Stanisław Słupek, Adam Dziok

Związki postulują ws. podwyżek       w „Gamrat” S.A.

Organizacje związkowe w działające w „Gamrat” S.A. przekazały Zarządowi „Gamrat” S.A. pisemne postulaty dot. podwyżek płac pracowniczych. W celu przedstawienia uzasadnienia postulatów odbyły się także rozmowy w dniu 16 czerwca, w którym uczestniczył Prezes Krzysztof Moska oraz przedstawiciele związków zawodowych w osobach: Wiesław Martowicz i Wacław Mikrut i następnego dnia z udziałem Prezesa Moski i Dyrektora Generalnego Roberta Ruwińskiego oraz przedstawicieli związków: Jana Krajewskiego i Wacława Mikruta. Podczas tego spotkania doszło do formalnego wręczenia pisma zawierającego postulaty płacowe, w tym:
- objęcie podwyżką pracowników którzy do tej pory z niej nie skorzystali
- wprowadzenie regulaminów premii motywacyjnej we wszystkich komórkach „Gamrat” S.A
- wprowadzenie dodatków stażowych jako motywację dla pracowników o wysokich kwalifikacjach
- dodatku świątecznego jako gratyfikacji za pracę w uciążliwym systemie 4-ro brygadowym
	Prezes Krzysztof Moska stwierdził, że podwyżki wynagrodzeń są systematycznie wprowadzane na wniosek przełożonych pracowników. Również opracowanie regulaminów premiowania w oparciu o założenia produkcyjne i budżetowe jest w ich gestii i w niektórych Dywizjach już zostały wprowadzone. 
	W zakresie zgłoszonych postulatów Zarząd „Gamrat” S.A. po dokonaniu ich analizy przedstawi swoje stanowisko związkom zawodowym.

Otwarcie Muzeum Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki

	7 czerwca b.r. we Włocławku zainaugurowało działalność multimedialne Muzeum Męczeństwa Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki. Uroczyste otwarcie placówki odbyło się w V-tą rocznicę beatyfikacji kapłana, a rozpoczęto je Mszą świętą o godzinie 9:00.
	Po uroczystej liturgii muzeum zostało poświęcone, a następnie rozpoczęło się jego zwiedzanie. Komisję Krajową NSZZ „Solidarność” reprezentował Z-ca Przewodniczącego – Tadeusz Majchrowicz, natomiast z ramienia naszego Regionu obecni byli: Marian Foremny – Członek Prezydium ZR Koordynator Wart przy Grobie Bł. ks. Jerzego Popiełuszki, oraz poczet sztandarowy Regionu w składzie Z-ca Przewodniczącego ZR – Wojciech Jarząb, Lucjan Fejkiel i Zbigniew Pelczar.
	Wspomniane muzeum powstało w ramach projektu „Szlak męczeństwa bł. ks. Jerzego Popiełuszki”. Obiekt został wzniesiony przy sanktuarium męczeńskiej śmierci kapelana "Solidarności" w parafii Matki Bożej Fatimskiej, prowadzonej przez zgromadzenie Braci Pocieszycieli z Getsemani. Kościół ten stoi tuż przy zaporze wiślanej, z której zabójcy zrzucili ciało błogosławionego do rzeki.Grób Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki przy Kościele św. Stanisława Kostki na warszawskim Żoliborzu

Gamrat mistrzem Polski !

	Podczas rozegranych w dniu 22 maja w Kraśniku Wędkarskich Mistrzostw Polski o Puchar Przewodniczącego Sekcji Krajowej Przemysłu Zbrojeniowego NSZZ „Solidarność”, drużyna Organizacji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A. wywalczyła  I miejsce, zdobywając Puchar. 
Drużyna nasza wystąpiła w składzie : 
Januszewski Robert 	- Gamrat – DW – kapitan
Berkowicz Tomasz 	- Tarkett Polska
Krajewski Janusz 	- Gamrat – DU
Szot Andrzej 		- Gamrat – DU 
	Opiekunem drużyny był Wiceprzewodniczący KM Jan Ślabski. Drugie miejsce w zawodach zajęła drużyna z Kraśnika, a trzecia była Warszawa. Puchar i dyplomy wręczał Przewodniczący Sekcji Przemysłu Zbrojeniowej Stanisław Głowacki, składając gratulacje zwycięzcomNa zdjęciach zdobyte trofea

Drużynie serdecznie gratulujemy, a po otrzymaniu od organizatorów zdjęć z zawodów, niektóre z nich zostaną opublikowane.

Stanowisko 
Zarządu Regionu Podkarpacie NSZZ „Solidarność" 
w Krośnie ws. wyborów prezydenckich

Zarząd Regionu Podkarpacie NSZZ "Solidarność" w Krośnie apeluje do wszystkich członków i ich rodzin oraz sympatyków, którym bliska jest idea społeczeństwa obywatel-skiego o głosowanie w zbliżającej się II-turze wyborów prezydenckich na dr Andrzeja Dudę.
Program przedstawiony przez dr Andrzeja Dudę jest najbliższy programowi naszego Związku, a gwarantem jego realizacji jest podpisana umowa z kandydatem w dniu 5 maja 2015 r. NSZZ „Solidarność" opowiada się za zmianą antypracowniczej i antyspołecznej polityki ostatnich lat, akceptowanej przez urzędującego Prezydenta RP.
Dlatego czas na zmiany.
						Tadeusz Majchrowicz
						Przewodniczący ZR 
						Podkarpacie

Zebranie Zarządu Regionu Podkarpacie
	
	W dniu 18 maja w Krośnie odbyło się zebranie Zarządu Regionu Podkarpacie NSZZ „Solidarność”. Obradom przewodniczył Tadeusz Majchrowicz – przewodniczący ZR, Wiceprzewodniczący Komisji Krajowej. Omówił on sprawy bieżące, w tym:
- toczy się przed Sądem w Krośnie sprawa z powództwa Zarządu PKS Krosno przeciwko 10 działaczom Solidarności o organizację nielegalnego strajku,
- minęła kolejna rocznica (5-ta) katastrofy smoleńskiej. Z tej intencji w Gdańsku po uroczystej mszy św. odprawionej w Bazylice św. Brygidy, odsłonięto i poświęcono Epitafium Smoleńskie, wykonane przez znanego rzeźbiarza gdańskiego, prof. Wawrzyńca Sampa
- planowana jest w dniach 8-12 czerwca w Warszawie pikieta biur PO i PSL oraz Urzędu Rady Ministrów
- w dniu 29 sierpnia w Gdańsku odbędą się centralne uroczystości związane z XXXV rocznicą powstania NSZZ „Solidarność”. Planowany jest wyjazd minimum 3 autokarów z Regionu Podkarpacie, w tym po jednym z Krosna, Jasła i Sanoka
- 23 kwietnia w Sanoku odbył się pogrzeb członka Zarządu Regionu Macieja Hrywniaka, będącego również członkiem Komisji Oddziałowej NSZZ „Solidarność” w Rejonie Energetycznym  w Sanoku, oraz członkiem Zakładowej Komisji Rewizyjnej w Rzeszowskim Zakładzie Energetycznym S.A.
Zarząd Regionu podjął uchwały i stanowiska w następujących kwestiach:
- poparcie dla kandydata na prezydenta Andrzeja Dudy, w II turze wyborów
- przyjęto rozliczenie finansowe Zarządu Regionu za I kwartał
W zebraniu z „Gamrat” S.A. uczestniczył Jan Krajewski - członek Zarządu Regionu.

Komentarz Piotra Dudy
przewodniczącego KK NSZZ "Solidarność"       do wyników I tury wyborów prezydenckich

Wyniki wyborów dają nadzieję na zmiany, ale do zwycięstwa jeszcze daleka droga. Polacy jednoznacznie opowiedzieli się za zmianami. Przede wszystkim zmianami w obszarach pracowniczych, takich jak wiek emerytalny, umowy śmieciowe, elastyczny czas prac.			
Nadal trzeba przekonywać społeczeństwo, że Bronisław Komorowski będzie – tak jak przez ostatnie pięć lat – antypracowniczym i antyspo-łecznym prezydentem, który swoim podpisem firmował m.in. wydłu-żenie wieku emerytalnego, czy niekorzystne dla pracowników zapisy w kodeksie pracy. 
To również prezydent, który pozwolił wyrzucić do kosza zebrane pod obywatelskimi wnioskami referendalnymi kilka milionów podpisów, w tym 2,5 miliona podpisów pod wnioskiem o referendum emerytalne, zorganizowanym przez NSZZ „Solidarność”. 
Dzisiaj sam chce zarządzać referenda.
Gratuluję wyniku Pawłowi Kukizowi. To także dowód, że Polacy potrzebują i chcą zmian. Te zmiany są w zasięgu ręki.

      Piotr Duda—Przewodniczący KK NSZZ „Solidarność”

Obradowała Komisja Międzyzakładowa 
NSZZ „Solidarność”

	W dniu 30 kwietnia w siedzibie Związku odbyło się zebranie członków Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A. W trakcie obrad omówiono m.in. następujące tematy:
wysłuchano informacji nt. działań podejmowanych w ostatnim okresie w kwestiach płacowych w „Gamrat” S.A. i „Tarkett Polska” Oddział w Jaśle i innych Spółkach. Ustalono, że należy kontynuować działania mające na celu objęcie regulaminami premii motywacyjnej wszystkich komórek organizacyjnych Gamrat S.A. oraz aby regulacje płacowe objęły wszystkich pracowników Spółki. Natomiast w „Tarkett Polska” podczas prowadzonych negocjacji należy dążyć do jak najkorzystniejszych warunków wypłaty premii kwartalnej (bonusa) oraz czytelnych kryteriów ocen pracowniczych na podstawie których dokonywane będą waloryzacje wynagrodzeń
zapoznano się z przebiegiem negocjacji na temat nowych Regulaminów Pracy i Wynagradzania dla „Tarkett Polska”. W ich wyniku udało się wprowadzić wiele korzystniejszych zapisów w stosunku do pierwotnych wersji przedstawionych przez stronę pracodawcy. Komisja Międzyzakładowa upoważniła Przewodniczącego KM do podpisania ostatecznej wersji Regulaminów Wynagradzania i Pracy zawierających postulaty związkowe.
poinformowano członków Komisji Międzyzakładowej, że w dniu 23.04.2015 r. odbyła się kontrola Komisji Rewizyjnej, poświęcona przede wszystkim działalności finansowej oraz badaniu sprawozdania finansowego Związku za 2014 r. Z przeprowadzonej kontroli Komisja Rewizyjna sporządziła protokół (do użytku służbowego)
podjęto decyzję o udziale w Wędkarskich Mistrzostwach Polski o Puchar Przewodniczącego Sekcji Krajowej Przemysłu Zbrojeniowego NSZZ „Solidarność”, które odbędą się w dniu 22 maja na Zlewie Budzyń k/ Kraśnika. Drużyna NSZZ „Solidarność” Gamrat wystąpi w składzie: Berkowicz Tomasz (Tarkett Polska), Januszewski Robert ( Gamrat – DW), Krajewski Janusz ( Gamrat – DU), Szot Andrzej ( Gamrat - DU )
rozpatrzono deklaracje wstąpienia do NSZZ „Solidarność”
podjęto decyzje finansowe i przyjęto wolne wnioski

Solidarność poparła Dudę

W dniu 5 maja Piotr Duda w imieniu Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” podpisał z kandydatem na Prezydenta RP Andrzejem Dudą „Umowę programową” oraz oficjalnie udzielił mu poparcia.
- Wybory prezydenckie to wybory obywatelskie, a nie partyjne. „Solidarność” w ostatnich latach wskazywała kandydata, którego Związek popierał, ale dzisiejsze spotkanie jest historyczne. Po raz pierwszy podpisaliśmy „Umowę programową” z kandydatem na prezydenta – tłumaczył podczas konferencji prasowej, przewodniczący KK NSZZ „Solidarność”.
- Umowa jest zgodna z naszymi postulatami, jest polityczną gwarancją, że prezydent Andrzej Duda będzie dbał o nasze postulaty - mówił. - Mogę powiedzieć już teraz do wszystkich członków związku oraz wszystkich pracowników: głosujcie na Dudę! Oczywiście Andrzeja Dudę...  Niezależnie od tego jak skończą się te wybory (a mam głęboką nadzieję, że je wygramy), zyskałeś coś, czego nie można kupić: zaufanie obywateli i członków "Solidarności". Mam nadzieję, że wygrasz te wybory! –  odniósł się do Andrzeja Dudy przewodniczący.
 Kandydat na Prezydenta RP, Andrzej Duda, podziękował „Solidarności” za poparcie.
- „Godne życie w bezpiecznej Polsce” to nie tylko hasło, ale wizja.  Gospodarka, podatki powinny sprzyjać obywatelom, a tak się nie dzieje. Jako Prezydent RP chciałabym stać na straży dialogu społecznego i być jego patronem. Wierzę, że dialog jest możliwy i, że w niedalekiej przyszłości będziemy mogli zacząć wspólnie go realizować – mówił Andrzej Duda.
Umowa zobowiązuje kandydata m.in. do działań na rzecz obniżenia wieku emerytalnego oraz korzystnych dla pracowników zmian w prawie pracy.
Andrzej Duda i  Piotr Duda złożyli wspólnie kwiaty przy grobie patrona NSZZ „Solidarność” bł. ks. Jerzego Popiełuszki na warszawskim Żoliborzu. Następnie o godz. 13.00 rozpoczęły się obrady Komisji Krajowej.


Od lewej: Piotr Duda i Andrzej Duda

Nowa Rada Nadzorcza „Gamrat” S.A.

W dniu 4 maja 2015 r. ukazało się pismo okólne nr 13 Prezesa Zarządu „Gamrat” S.A. informujące o powołaniu Rady Nadzorczej na nową kadencję, w którym czytamy:
Informuje się komórki organizacyjne i pracowników n/Spółki, że z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Gamrat” S. A. tj. 20.04.2015 r. wygasły mandaty członków Rady Nadzorczej „Gamrat” S.A. VII kadencji.
W dniu 27.04.2015 r. Zarząd „LENTEX” S.A. określił liczbę Członków Rady Nadzorczej „Gamrat” S.A. VIII kadencji na trzy osoby.
Z dniem 28.04.2015 r. działając zgodnie z przepisami § 35 ust. 3 Statutu „Gamrat” S.A. Zarząd „LENTEX” S.A. powołał na Członków Rady Nadzorczej „Gamrat” S.A. VIII kadencji n/w osoby:
	- Anna Pawlak	- Przewodnicząca
	- Adrian Moska
	- Wojciech Hoffmann

Informację podpisał
Członek Zarządu Dyrektor Generalny
Robert Ruwiński

Jasielskie obchody 
224 rocznicy uchwalenia Konstytucji 
3 Maja

Jasielski Rynek
Godz. 10,00 – Msza święta w intencji Ojczyzny, a po jej zakończeniu patriotyczny pochód ulicami miasta do Parku Miejskiego i złożenie kwiatów przed tablicą upamiętniającą 200 lecie uchwalenia Konstytucji, przez przedstawicieli władz samorządowych
Park Miejski
Godz. 11,45 – okolicznościowe wystąpienia
Godz. 12,00 – koncert warszawskiego barda Kuby Michalskiego i wokalistów Państwowej Szkoły Muzycznej  w Jaśle


Połączenie spółek Tarketta

Z dniem 27 kwietnia 2015 r. nastąpiło połączenie Spółek Tarkett Jasło Sp. z o.o. oraz Tarkett Polska Sp. z o.o. 
Połączenie ww. Spółek zostało dokonane poprzez przeniesienie całego majątku Tarkett Jasło Sp. z o.o. na rzecz Tarkett Polska Sp. z o.o. 	Równocześnie z dniem 27.04.2015 r. Tarkett Polska Sp. z o.o. wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki Tarkett Jasło Sp. z o.o. a w szczególności przejęła wszelkie zobowiązania i należności oraz na podstawie art. 231 Kodeksu pracy stała się stroną istniejących stosunków pracy zatrudnionych pracowników. 

Po ww. zmianie nazwa i siedziba Spółki to:
Tarkett Polska Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
ul. Miłosławska 13 A
62-322 Orzechowo 
Adres Oddziału w Jaśle:
Tarkett Polska Spółka z o.o.
Odział w Jaśle
ul. Mickiewicza 108 
38-200 Jasło
Wypadki przy pracy

	28 kwietnia, w  Światowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych związkowcy z całej Polski zapalą świece symbolizujące pamięć o ofiarach wypadków przy pracy. Według danych Międzynarodowej Organizacji Pracy każdego roku na świecie ponad 2,3 miliona kobiet i mężczyzn ponosi śmierć w miejscu pracy, wskutek odniesienia urazu lub choroby zawodowej. 

	Konferencje, manifestacje, akcje informacyjne towarzyszą corocznym obchodom tego smutnego święta. Komisja Krajowa, Główny Inspektor Pracy i Zarząd Regionu Dolny Śląsk organizują w poniedziałek 27 kwietnia ogólnopolską konferencję "Czy wewnątrzzakładowy nadzór nad warunkami pracy jest wystarczający?". Wezmą w niej udział przedstawiciele pracodawców i PIP, eksperci związkowi i naukowcy.
	Region Podkarpacie w Krośnie wspólnie z PIP w Rzeszowie również organizuje w dniu 27 kwietnia konferencję pt: Prewencja – działanie na zmniejszenie liczby wypadków”. 
W konferencji z „Gamrat” S.A. wezmą udział Jan Sokołowski – Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy i jego Zastępca Adam Goleń. 
	Państwowa Inspekcja Pracy podaje, że w Polsce w 2014 r. liczba poszkodowanych w wypadkach przy pracy, wyniosła ogółem 88 642 osoby i była większa o 0,4% niż w poprzednim roku. Wypadki przy pracy ze skutkiem lekkim przydarzyły się 87 860 osobom (wzrost o 0,5% w stosunku do 2013 r.), wypadkom ciężkim uległo 520 osób (tj. o 3,3% mniej niż w 2013 r.), wypadkom śmiertelnym 262 osoby (tj. o 5,4% mniej niż w 2013 r.).
	Raporty PIP niezmiennie od kilku lat wskazują, że wśród ważniejszych przyczyn wypadków znajdują się: niewłaściwa organizacja pracy, brak przeszkolenia z zakresu zasad bhp oraz zły stan zdrowia psychofizycznego pracowników i pracownic wywołany zbyt długim czasem pracy i przemęczeniem. Najwięcej wypadków zdarza się w branżach: budowlanej, górniczej, przetwórstwie przemysłowym oraz w transporcie.

Rozmowy w „Tarkett Jasło”

W dniu 17.04 2015 r. w Tarkett Jasło odbyło się spotkanie przedstawicieli związków zawodowych NSZZ Solidarność i ZZ Chemik z panią Magdaleną Skibą Kierownikiem d/s personalnych w Spółce. Związki zawodowe reprezentowali: Wiesław Martowicz i Dariusz Serwa - NSZZ Solidarność oraz Wacław Mikrut i Ewa Grzywacz - ZZ Chemik. 	
Głównym tematem spotkania było przedstawienie przez stronę związkową wspólnie uzgodnionych propozycji zapisów w projektach nowych regulaminów Wynagradzania i Pracy mających obowiązywać  w Tarkett Jasło.	
 Związki zawodowe w ww. projektach przedstawionych przez pracodawcę zaproponowały zmiany niektórych zapisów idące w kierunku bardziej korzystnych rozwiązań dla pracowników Spółki.
Strony uzgodniły że projekty regulaminów z naniesionymi zmianami zaproponowanymi przez związki zawodowe, a zaakcepto-wanymi przez pracodawcę, w jak najszybszym terminie zostaną przesła-ne do organizacji związkowych, celem zajęcia ostatecznego stanowiska. 
W tracie spotkania związki zawodowe przekazały wspólne stanowisko dot. wypłaty zapomóg bezzwrotnych dla pracowników posiadających orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.
Pani Magdalena Skiba poinformowała ponadto o spełnieniu kryteriów przez załogę Tarkett Jasło do wypłaty bonusa za pierwszy kwartał 2015 r, a jego procentowa wysokość zostanie podana do informacji pracowników po akceptacji przez władze Tarkett EMEA. 

Zapomogi dla niepełnosprawnych

	NSZZ „Solidarność” i Związek Zawodowy „Chemik” wystąpiły do Administratorów Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych „Gamrat” S.A. i „Tarkett Jasło” Sp. z o.o. o udzielenie bezzwrotnej pomocy finansowej dla pracowników legitymujących się orzeczeniem o lekkim bądź umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. 
Wnioskowany termin wypłaty zapomóg – do końca kwietnia br. 
	Zakłady zatrudniające osoby posiadające stopnie niepełnospra-wności uzyskują zwolnienie z opłat na rzecz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ( PEFRON)
Praca w komisji wyborczej

Zainteresowanych pracą w obwodowych komisjach wyborczych z ramienia kandydata na Prezydenta Grzegorza Brauna w gminach: Kołaczyce, Brzyska, Skołyszyn, Osiek Jasielski, Nowy Żmigród, Krempna, proszeni są o kontakt pod nr tel. 794 397 552 w terminie do dnia 15 kwietnia br. 
Wybory odbędą się w dniu 10 maja 2015 r. i ewentualnie II tura dwa tygodnie później. Wynagrodzenie za pracę w komisji będzie wynosiło: 200 zł – przewodniczący, 180 zł – zastępca, 160 zł – członek komisji.

Z okazji Świąt Wielkanocnych życzenia Błogosławieństwa Chrystusa Zmartwychwstałego, wszelkiego szczęścia, radości oraz spokoju ducha
składa


Komentarz Piotra Dudy po wystąpieniu premier Kopacz 

	Co miałam powiedzieć, przeczytałam – tak w skrócie można określić 10-minutowe, płaczliwe i nieprzekonujące wystąpienie premier Ewy Kopacz po półroczu swoich rządów. Pani premier ani słowem nie odniosła się do najważniejszych problemów jakimi żyją Polacy, w tym dramatycznego stanu służby zdrowia, szkolnictwa, śmieciowego rynku pracy. Mówiąc o swojej rzekomo służebnej roli wobec społeczeństwa – podobnie jak w expose – nie wspomniała o dialogu społecznym. Ten dialog podejmowała wyłącznie w obliczu protestów.
	To co uważam za największą porażkę tego rządu to fakt, że pomimo licznych deklaracji o woli rozstrzygania trudnych spraw przy negocjacyjnym stole, pani premier od pół roku nie raczyła się spotkać z reprezentatywnymi organizacjami związkowymi aby rozmawiać o postulatach i problemach w poszczególnych branżach naszej gospodarki.Piotr Duda—Przewodniczący Komisji Krajowej 
NSZZ „Solidarność”

Czy dialog społeczny się odrodzi ?

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” w dniu 26 marca na swoim nadzwyczajnym posiedzeniu w Warszawie ratyfikowała projekt ustawy o Radzie Dialogu Społecznego, będący przedmiotem porozu-mienia liderów organizacji pracodawców, związków zawodowych oraz strony rządowej. 
Rada Dialogu Społecznego zastąpi dotychczasową Trójstronną Komisję ds. Społeczno - Gospodarczych. 
	W pracach nad projektem ustawy ze strony związkowej uczestniczyły NSZZ „Solidarność”, OPZZ i Forum Związków Zawodowych, a ze strony pracodawców Konfederacja Lewiatan, Pracodawcy RP, Związek Rzemiosła Polskiego i Business Centre Club.
	W Polsce dialog społeczny ma stosunkowo krótką historię. Trójstronna Komisja czyli instytucja dialogu społecznego, złożona z przedstawicieli rządu, organizacji pracodawców i związków zawodo-wych, powstała w 1993 roku. Miała uczestniczyć m.in w polityce kształtowania płac w przedsiębiorstwach i w sferze budżetowej, skupiając się na godzeniu interesu dobra publicznego, przedsiębiorców  i pracowników. W praktyce jej działalność ograniczała się jedynie do konsultacji, których strona rządowa w większości nie uwzględniała. 
Gdy w czerwcu 2013 roku rząd z pominięciem Komisji wprowadził antypracownicze zmiany w Kodeksie pracy, strona związkowa zawiesiła swój udział w pracach Komisji.
 
 Fundusz socjalny w „Tarkett Jasło”
	Organizacje związkowe działające w „Tarkett Jasło” tj. NSZZ „Solidarność” i ZZ „Chemik” dokonały wspólnie z Administratorem Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych uzgodnień dotyczących Planu funduszu na 2015 r. 
W ramach środków finansowych wynikających z zaplanowanych „tytułów wypłat” w dniu 18 marca br. związki zawodowe wystąpiły ze wspólnym stanowiskiem o treści:
     Ww. organizacje związkowe proponują wypłatę świadczenia pieniężnego dla uprawnionych pracowników Spółki, w terminie do 27.03.2015 r. w następującej wysokości:
Dla pracowników o miesięcznym dochodzie netto na członka rodziny wynoszącym:
- do 700 zł		- kwota świadczenia 	- 450 zł
- 701-1100 zł		- kwota świadczenia 	- 430 zł
- 1101-1700 zł		- kwota świadczenia 	- 410 zł
- powyżej 1700 zł	- świadczenie nie przysługuje
	W jednoosobowych gospodarstwach ww. progi dochodowe są zwiększone współczynnikiem 1,25
Za związki zawodowe:
		Wiesław Martowicz	- NSZZ „Solidarność”
		Wacław Mikrut		- ZZ „Chemik”
Uwaga:
Zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi od kwoty 380 zł (na rok) nie jest pobierany podatek. Po przekroczeniu tej kwoty potrącany jest 19 procentowy podatek dochodowy.
 
Badania wstępne pracowników 
na nowych zasadach

	Od 1 kwietnia 2015 r. zacznie obowiązywać znowelizowany artykuł 229 Kodeksu Pracy. Wskazany przepis m.​in. ogranicza sytuacje, w których bezwzględnie wymagane jest skierowanie na badania wstępne.
Do dotychczas obowiązującego wyłączenia w przeprowadzaniu badań wstępnych, które miało zastosowanie do osób ponownie przyjmowanych do pracy u danego pracodawcy na to samo stanowisko lub na stanowisko o takich samych warunkach pracy na podstawie kolejnej umowy zawartej w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniej umowy z tym pracodawcą, dodano nowe przypadki. 
Jeden z nich dotyczy sytuacji, gdy stosunek pracy z daną osobą zostaje nawiązany z innym pracodawcą w ciągu 30 dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniego stosunku pracy i pracownik posiada aktualne orzeczenie lekarskie. W takim przypadku nie ma obowiązku wykonywania badań wstępnych, jeżeli pracodawca stwierdzi, że zachodzi zgodność warunków pracy opisanych w skierowaniu na badania lekarskie z warunkami występującymi na danym stanowisku w jego zakładzie.
Ta sama regulacja obejmuje też osoby przyjmowane do pracy, pozostające jednocześnie w stosunku pracy z innym pracodawcą. 
Spod działania znowelizowanych regulacji wyłączono jednak osoby przyjmowane do wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych.
Ustawodawca nadał też nowe brzmienie § 4 w art. 229 K.p. W obowiązującej od 1 kwietnia br. treści nie pozwala on na dopuszczenie do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku, w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania. Ponadto nowe przepisy stanowią, że badania lekarskie przeprowadza się na podstawie skierowania wydanego przez pracodawcę.
W oparciu o zmiany w art. 229 K.p. Minister Zdrowia przygotował projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników.
Ma ono wejść w życie z dniem 1 kwietnia 2015 r.


Wniosek związków zawodowych
ws. wypłaty świadczenia pieniężnego z ZFŚS 
dla pracowników „Gamrat” S. A.

W dniu 12 marca br. NSZZ „Solidarność” i ZZ „Chemik” wystąpiły do Zarządu „Gamrat” S.A. ze stanowiskiem o treści:
 
W nawiązaniu do odbytych w dniu 10 marca rozmów z przedstawicielami Zarządu „Gamrat” S.A. ww. organizacje związkowe proponują wypłatę świadczenia pieniężnego dla uprawnionych pracowników Spółki, w terminie do 31.03.2015 r.    w następującej wysokości:
- 450 zł dla prac. o miesięcznym dochodzie netto do 700 zł
- 410 zł dla prac. o mies. dochodzie netto od 701 do 1100 zł
- 380 zł dla prac. o mies. dochodzie netto od 1101 zł do 1700 zł
W jednoosobowych gospodarstwach ww. progi dochodowe są zwiększone współczynnikiem 1,25

Fundusz socjalny na 2015 r. 
w „Gamrat” S. A.

Administrator Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Gamrat S.A. Pani Maria Zielińska pismem z dnia 24.02.2015 r. przeka-zała organizacjom związkowym projekt Planu funduszu socjalnego na 2015 r. Projekt planu funduszu przewidywał odpis na Fundusz Socjalny na poziome nieco ponad 480.000 zł oraz Plan wydatków w rozbiciu na poszczególne tytuły.
	Organizacje związkowe w dn. 24.02 i 9.03 przedstawiły wspólne stanowiska w tej kwestii, a następnie w dn. 10.03 odbyły się rozmowy nad przyjęciem ostatecznego kształtu Planu funduszu socjalnego      na 2015 rok.
W dniu 11.03 związki zawodowe przekazały wspólne stanowisko ws. przyjęcia Planu ZFŚS na 2015 r.
Jeszcze tego samego dnia Członek Zarządu „Gamrat” S.A Dyrektor Generalny Pan Robert Ruwiński zatwierdził poczynione ustalenia, wydając Aneks Nr 18 do Zarządzenia Nr 14 z dn. 22 lipca 2009 r.
Przyjęty Plan ZFŚS przewiduje takie pozycje jak:
- organizacja imprez kulturalno-oświatowych
i sportowo-rekreacyjnych				-  30.000 zł
- paczki dla dzieci					-  20.000 zł
- bezzwrotna pomoc finansowa (zapomogi)		-  80.000 zł
- świadczenia pieniężne lub rzeczowe		- 344.000 zł
- rezerwa na umorzenie poż. mieszkaniowych  	-   6.000 zł
W trakcie rozmów odstąpiono od zamiaru uruchomienia tzw. „wczasów pod gruszą”, a środki przewidziane na ten cel przesunięto na tytuł „świadczenia pieniężne lub rzeczowe”.

Związkowcy „Solidarności” odwiedzili biura poselskie PO-PSL

	Nocleg w biurze poselskim, pikiety i spotkania z policją – tak w niektórych przypadkach wyglądała akcja odwiedzania biur poselskich i senatorskich koalicji PO-PSL przez związkowców „Solidarności” w dniu 9 marca br. Choć zgodnie z kalendarzem wszyscy politycy powinni być w swoich biurach i przyjmować interesantów, to w wielu miejscach nikogo nie zastało.
	Akcja odbyła się w całym kraju. Związkowcy odwiedzali biura poselskie PO-PSL w swoich regionach, aby wręczyć politykom postulaty związkowe i porozmawiać na ważne tematy dotyczące sytuacji w kraju. W większości przypadków polityków nie zastano i związkowcy musieli zostawić ulotki pracownikom biur.
	Najbardziej cierpliwi okazali się związkowcy z dolnośląskiej "Solidarności", którzy w oczekiwaniu na spotkanie z premier Kopacz zdecydowali się …  spędzić noc w biurze posłów PO (biuro m.in. posłów Bogdana Zdrojewskiego, Grzegorza Schetyny i Michała Jarosa). Postawy działaczom pogratulował sam przewodniczący NSZZ „Solidarność” Piotr Duda, który zapewnił, że popiera ten protest i uważa, że jest to wzór dla innych. - To jest prawdziwa Solidarność – pokreślił.
	Z kolei związkowcy Regionu Koszalińskiego „POBRZEŻE” zamiast na polityków trafili na … policjantów. Funkcjonariusze przepro-wadzili ze związkowcami „wywiad”, podczas gdy przechodzili oni z biura senatorskiego Grażyny Anny Sztark (która była nieobecna) do biura senatorskiego Piotra Zientarskiego.  
Na policję natrafiła też delegacja warszawska w biurze posłanki PO Małgorzaty Kidawy-Błońskiej oraz przedstawiciele Zarządu Regionu Podlaskiego NSZZ „Solidarność”.
	Niektóre regiony zdecydowały się pikietować. Tak zrobiła „Solidarność” Świętokrzyska, która zgromadziła przed biurami polity-ków PO-PSL blisko 500 osób. Delegacja protestujących przekazała posłom Markowi Gosowi - PSL oraz Arturowi Gieradzie – PO (tylko tych dwu posłów było w poselskich biurach partyjnych) katalog spraw skierowanych przez reprezentatywne centrale związków zawodowych do polskiego rządu i wymagających pilnego rozwiązania.
Pikietę zorganizowano również przed siedzibą posła Zbigniewa Konwińskiego w Słupsku.
	Grupa łódzkich działaczy nie natrafiła w biurze na posłów Johna Godsona i Jarosława Jagiełłę. W Regionie Wielkopolska Południowa nie zastano posła PSL-u Piotra Walkowskiego, podobnie jak jego kolegę posła Józefa Rackiego w Kaliszu. Szczęścia nie mieli też działacze Pole tekstowe: Pole tekstowe: Aktualności firmowe i nie tylko
Pole tekstowe: Organizacja Międzyzakładowa przy GAMRAT S.A.   38-200 Jasło, ul. Mickiewicza 108
Pole tekstowe:   Łączy nas Solidarność
Pole tekstowe: Na stronę dokonano dotychczas

Administrator strony:   

Jan Krajewski

tel. 491 4785  

Pole tekstowe: Napisz do nas: solidgam@onet.pl
Pole tekstowe: Strony
warte odwiedzenia

wejść

Pole tekstowe: Lokalne media

Portale internetowe:   

Wystarczy kliknąć na Logo  

Stacje radiowe i telewizyjne

Radio „Rzeszów”

Pole tekstowe: Strony samorządowe

Miasto Jasło

Powiat Jasło

Urząd Marszałkowski w Rzeszowie

 

Portal o naszym Województwie

Pole tekstowe: Instytucje 
Państwowe
Pole tekstowe: Strony związkowe
Pole tekstowe: Zakłady pracy objęte działalnością Organizacji
Międzyzakładowej przy GAMRAT S.A.

Państwowa

Straż Pożarna

Rzecznik Praw Konsymenta

Straż Pożarna

Pole tekstowe: "Solidarności" w Legnicy, którzy odbili się od drzwi biur poselskich Roberta Kropiwnickiego i Grzegorza Schetyny. Większości polityków nie zastano również w Regionie Mazowsze (odwiedzono 27 posłów),  w Regionie Śląsko-Dąbrowskim, w Regionie Rzeszowskim i w Regionie Warmińsko-Mazurskim.
W Regionie Jeleniogórskim związkowcy zastali zamknięte drzwi i kartkę, na której umieszczona była informacja:  "biuro dnia 09 marca 2015 będzie nieczynne". W tej sytuacji  rozdali wśród przechodniów 2000 ulotek.
	W Regionie Wielkopolska zastano tylko posła Jacka Tomczaka. Gdańska delegacja spotkała się z posłanką  PO Agnieszka Pomaską, Iwoną Guzowską i posłem Jerzym Borowczakiem.  W Łodzi udało się porozmawiać z posłanką Iwoną Śledzińską-Katarasińską. W Regionie Wielkopolska Południowa udało się porozmawiać z senatorem RP  Witoldem Sitarzem oraz posłem PO Przemysławem Krysztofiakiem. Jedynym obecnym politykiem w Regionie Koszalińskim był poseł Stanisław Gawłowski.
	Wszyscy odwiedzeni posłowie lub pracownicy biur otrzymali materiały z postulatami trzech reprezentatywnych central związkowych (NSZZ „Solidarność”, Forum Związków Zawodowych, OPZZ) oraz dokumenty programowe „Solidarności” na kadencję 2014–2018 r.
Akcja zorganizowana przez „Solidarność” wpisuje się w kalendarz protestów organizowanych przez Związek

Z okazji Dnia Kobiet 
wszystkiego co najlepsze,
spełnienia marzeń, zadowolenia z siebie, 
dużo szczęścia oraz wiele radości życiowej wszystkim Paniom
 
życzy
 NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A.

Kolejny etap zmian organizacyjnych 
w Gamrat S.A.

	W dniu 18 lutego br. Prezes Zarządu „Gamrat” S.A. Krzysztof Moska, w oparciu o uchwały Zarządu i Rady Nadzorczej wydał Zarządzenie nr 4 ws. wprowadzenia nowego schematu organizacyjnego Spółki. Na mocy uchwał zostały m.in. zlikwidowane stanowiska dyrektorów: ds. Ekonomiczno-Finansowych i Administracji. Utworzono natomiast stanowiska Kierowników Produkcji i Rozwoju Rur i Profili. Pan Janusz Tumidajewicz sprawujący dotychczas funkcję Dyrektora  ds. Produkcji i Rozwoju objął stanowisko Kierownika ds. Produkcji    i Rozwoju Rur. Będą mu podlegały Dywizje: Rur PE, Rur PVC i Kształtek. Kierownikiem ds. Produkcji i Rozwoju Profili został natomiast Pan Marek Sepioł, któremu będą podlegać Dywizje: Wytłaczania, Wtrysku i Węży oraz Surowcowni.
Stanowisko Dyrektora ds. Produkcji i Rozwoju na dzień dzisiejszy pozostaje nieobsadzone.
Również na stanowiskach Szefów Dywizji nastąpiły dwie zmiany; po odejściu P. Sepioła na Kierownika, na stanowisku Szefa Dywizji Wtrysku i Węży zastąpił go Pan Mariusz Wojdyła, natomiast nowym Szefem Dywizji Rur PVC został Pan Tomasz Szot.

KOMUNIKAT
Ze spotkania przedstawicieli związków zawodowych z Zarządem „Gamrat” S.A. odbytego w dniu 19.02.2015 r.

 W odpowiedzi na nasze wystąpienie ws. przystąpienia do opracowania regulaminu premii motywacyjnej w dniu 19 lutego odbyło się spotkanie z udziałem: 
- Członków Zarządu „Gamrat” S.A. tj. Prezesa Pana Krzysztofa Moski i Dyrektora Generalnego Pana Roberta Ruwińskiego oraz Pani Marii Zielińskiej – Kierownika Działu Zarządzania Zasobami Ludzkimi 
- przedstawicieli organizacji związkowych działających w „Gamrat” S.A. tj: Wiesława Martowicza, Jana Ślabskiego i Jana Krajewskiego reprezentujących NSZZ „Solidarność” oraz Wacława Mikruta i Marka Olbrota ze Związku Zawodowego „Chemik” 
Na wstępie spotkania Prezes Zarządu Krzysztof Moska udzielił związkom zawodowym informacji w następujących kwestiach:
- sytuacji ekonomicznej Spółki oraz poziomu sprzedaży wyrobów w br.
- realizowanych i planowanych inwestycji w unowocześnienie parku maszynowego 
- wprowadzonych zmian do struktury organizacyjnej firmy oraz zmian personalnych
- planowanej budowy magazynu wysokiego składowania
- planowanej realizacji drogi publicznej przechodzące przez tereny inwestycyjne Gamratu
Odnosząc się następnie do wniosku związków zawodowych przedstawił stanowisko Zarządu Gamrat S.A., w tej kwestii :
- regulaminy premii motywacyjnej będą wprowadzane sukcesywnie w poszczególnych dywizjach i innych komórkach pomocniczych. Podstawą do wypłaty premii będzie realizacja zadań produkcyjnych oraz wysoka wydajność pracy poszczególnych urządzeń.
- w sprawie dodatku świątecznego Zarząd rozpatrzy postulat związków zawodowych i w nieodległym terminie zajmie stanowisko
Organizacje związkowe podnosząc kolejny raz postulat wprowadzenia dodatku świątecznego wychodzą z założenia, że byłby to stały składnik wynagrodzenia pracowniczego, w przeciwieństwie do premii, której wypłata uzależniona będzie od spełnienia określonych warunków.
Odnośnie premii motywacyjnej związki stoją na stanowisku, że regulaminem premiowania powinny być objęte zarówno Dywizje jak    i pozostałe komórki organizacyjne GAMRAT S.A. 
	Jan Krajewski	- NSZZ „Solidarność
	Wacław Mikrut	- Związek Zawodowy „Chemik”

Obrady Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność”
przy „GAMRAT” S.A.

W dniu 12 lutego odbyło się posiedzenie Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” przy „GAMRAT” S.A. 
W porządku zebrania znalazły się następujące kwestie:
Zatwierdzono sprawozdanie finansowe Związku za 2014 rok
Przyjęto preliminarz budżetowy na 2015 rok
Omówiono ostatnie działania dot. spraw płacowych, w tym:
- pismo do Zarządu „Gamrat” S.A. ws. przywrócenia dodatku świątecznego oraz podjęcia rozmów dot. wprowadzenia premii motywacyjnej
- pismo do Zarządu Zakładu Produkcji Specjalnej ws. podjęcia negocjacji dot. podwyżek płac
- negocjacje w „Tarkett” odnośnie regulaminu premii kwartalnej (bonusu) oraz regulaminu wynagrodzeń
Dokonano analizy projektu Regulaminu Pracy dla „TARKETT” oraz upoważniono Prezydium do przedstawienia stanowiska w tej kwestii.
Przedstawiono informację w innych kwestiach bieżących, w tym:
- zmian na stanowiskach kierowniczych w „Gamrat” S.A.
- akcjach protestacyjnych prowadzonych przez centrale związkowe w celu realizacji zgłoszonych postulatów
- połączeniu z dniem 30 kwietnia 2015 r. Spółki „Tarkett Jasło”  i „Tarkett Polska” z siedzibą w Odrzechowie. Nowa nazwa Spółki będzie brzmieć: „Tarkett Polska” Oddział w Jaśle. Przejście pracowników do nowego pracodawcy nie będzie niosło dla nich niekorzystnych skutków finansowych i socjalnych.
Podjęto decyzje ws. organizacyjnych i finansowych

 Zebrania Zarządu Regionu Podkarpacie w Krośnie
i konwentów Przewodniczących

W dniu 13 lutego obradował Zarząd Regionu na nadzwyczajnym posiedzeniu. Główny temat to sytuacja w kraju i nasilające się protesty w różnych branżach. Po dyskusji ZR przyjął uchwałę zobowiązującą wszystkie struktury NSZZ „Solidarność” naszego Regionu do czynnego udziału w akcjach protestacyjnych organizowanych przez Ogólnopolski Sztab Protestacyjny. 
ZR stosowną uchwałą zgłosił do Powiatowej Rady Rynku Pracy w Jaśle kol. Pawła Pietruszę - zastępcę przewodniczącego ZR.
W poniedziałek 16 lutego odbyły się spotkania (konwenty) Przewodniczącego ZR Tadeusza Majchrowicza z Przewodniczącymi Organizacji Związkowych z Krosna, Jasła i Sanoka podczas których otrzymali oni pełną informację o rozwoju sytuacji w kraju i planowanych akcjach protestacyjnych. 
Decyzją sztabu protestacyjnego planowany wyjazd na pikietę w Krakowie w dniu 19 lI został odwołany
Decyzje co do dalszych form protestu będą podejmowane w zależności od rozwoju sytuacji.
Żądania central związkowych 
NZZZ „Solidarność”, OPZZ, FORUM ZZ 
wobec rządu RP

Podczas konferencji prasowej w dniu 5 lutego liderzy central związkowych tj; Piotr Duda, Jan Guz i Dariusz Trzcionka przekazali dziennikarzom żądanie negocjacji na następujące tematy: 
- Szybkiego wzrostu minimalnego wynagrodzenia do poziomu 50% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.
- Wprowadzenia minimalnej stawki wynagrodzenia za godzinę gracy niezależnie od formy zatrudnienia.
- Wycofania antypracowniczych zmian w kodeksie pracy, dotyczących czasu pracy, oraz wprowadzenia zasady zawierania umowy o pracę na piśmie przed rozpoczęciem pracy.
- Wyeliminowania stosowania śmieciowych umów o pracę oraz patologicznego samozatrudnienia.
- Odblokowania wzrostu wynagrodzeń dla pracowników państwowej i samorządowej sfery budżetowej.
- Wycofania się z podwyższonego wieku emerytalnego oraz wprowadzenia prawa do skracania powszechnego wieku emerytalnego dla ubezpieczonych legitymujących się: kobiety 35 letnimi, a mężczyźni 40 letnimi okresami składkowymi i minimalnym kapitałem emerytalnym gwarantującym przyszłe świadczenie na poziomie nie mniejszym niż minimalna emerytura.
- Wprowadzenia skutecznej polityki państwa ukierunkowanej na tworzenie stabilnych miejsc pracy, chroniących pracowników przed ubóstwem.
- Odmrożenia podstawy naliczania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.
- Wypracowania i wdrożenia skutecznego programu walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym, w tym zwiększenia wysokości progów dochodowych uprawniających do świadczeń rodzinnych i pomocy społecznej.
- Przywrócenia odpowiedzialności Państwa za zdrowie obywateli.
- Bardziej sprawiedliwego podziału wypracowanego dochodu narodowego m.in. poprzez zwiększenie progresji podatkowej.
- Wprowadzenia systemowych zmian w dialogu społecznym zgodnie z oczekiwaniami partnerów społecznych.

W dniu 3 lutego br. NSZZ „Solidarność” i ZZ „Chemik” przesłały do Zarządu „Gamrat” S.A. pismo o treści: 

Zarząd „Gamrat” SA

w/m

Dotyczy: negocjacji płacowych.
    
    	W związku z zakończeniem reorganizacji zakładów produkcyj-nych w „Gamrat” S.A. i wydzieleniem tzw. Dywizji, zgodnie z wcze-śniejszymi ustaleniami, wnioskujemy o przystąpienie do tworzenia regulaminów premii motywacyjnej dla poszczególnych komórek „Gamrat” S.A.
Celem usprawnienia procesu negocjacyjnego wnosimy o przed-stawienie w nieodległym terminie projektów regulaminów premiowania zawierających kluczowe elementy od których uzależniona była by wysokość premii w poszczególnych Dywizjach i pozostałych komórkach „Gamrat” S.A.
Jednocześnie, z uwagi na nadchodzący sezonowy wzrost produkcji, i przechodzeniem na system pracy ciągłej, wnioskujemy     o ponowne rozważenie przywrócenia dodatku świątecznego, który byłby pewną rekompensatą dla pracowników bezpośrednio związanym z produkcją i narażonych na uciążliwości systemu 4-ro brygadowego.

Wiesław Martowicz 	– Przewodniczący KM NSZZ „Solidarność”
Wacław Miktut	– Przewodniczący ZZ „Chemik”

Gamrat na targach w Hanowerze

W dniach 17-20 stycznia br. w Hanowerze (Niemcy) odbyły się doroczne targi DOMOTEX 2015, na które zjechali światowi producenci i przedstawiciele czołowych firm oferujących wszelkiego rodzaju pokrycia podłogowe. Targi te są dla firm miejscem prezentacji nowych produktów oraz nowatorskich rozwiązań technologicznych.
GAMRAT SA, wspólnie z firmą LENTEX SA - największym producentem wykładzin podłogowych w Polsce, zaprezentowały tam swoje kolekcje wykładzin podłogowych. 
Gamrat S.A. przedstawił aż 5 nowych kolekcji wykładzin Gamrat,  które cieszyły się ogromnym zainteresowaniem wśród odwiedzających stoisko : Gamrat Altica, Gamrat Cubus, Gamrat Omega, Gamrat Nebro i Gamrat Sport oraz okładzinę ścienną Gamrat Fresco. 
Targi DOMOTEX były dogodną okazją do spotkania się z partne-rami handlowymi , zacieśnienia współpracy, omówienia sytuacji rynko-wej i trendów panujących na rynku jak również wypracowania strategii współpracy i polityki handlowej na kolejne lata. 
(źródło: strona Gamrat S.A.)

Reorganizacja w Gamracie

Zakończyła się reorganizacja produkcji w „Gamrat” S.A.      W jej ramach, w miejsce Zakładów Profili i Rur utworzonych zastało   8 tzw. Dywizji, które uzyskały jednocześnie większą samodzielność w ramach struktury firmy. 
Poniżej przedstawiamy nazwy poszczególnych Dywizji oraz osoby które nimi kierują:
Dywizja Wtrysku i Węży	- Pan Marek Sepioł
Dywizja Rur PE		- Pan Ryszard Lazar
Dywizja Rur PVC		- Pan Robert Stadnicki
Dywizja Wytłaczania 		- Pan Mariusz Pociask
Dywizja Kształtek		- Pan Aleksander Śliż
Dywizja Wykładzin i Folii	- Pan Jacek Sepioł
Dywizja Surowcowni		- Pan Antoni Pociask
Dywizja Utrzymania Ruchu	- Pan Robert Kijak
Ponadto w ramach reorganizacji utworzono Dział Technologii i Kontroli Jakości, którym kieruje Pan Janusz Nowak oraz w Dziale Obsługi Klienta i Logistyki utworzono Transport Wewnętrzny pod kierownictwem Pana Andrzeja Kopery.

Związki chcą negocjacji z rządem
	
	W dniu 20 stycznia w Katowicach odbyło się spotkanie liderów i delegacji central związkowych - NSZZ "Solidarność", Forum Związków Zawodowych oraz OPZZ. Związkowcy apelują o podjęcie negocjacji przez rząd Ewy Kopacz i stawiają kolejne warunki. - Albo dialog, albo walka - przekonuje lider OPZZ Jan Guz.
	"Solidarność" nie zdecydowała się też na zawieszenie ogłoszonego w piątek ogólnopolskiego pogotowia strajkowego. - Dopóki nie ocenimy, że jest dobra wola do negocjacji ze strony rządu, nie zawiesimy pogotowia strajkowego. Nigdy nie ma dobrego czasu na protesty. My jesteśmy apolityczni, walczymy o prawa pracowników - wyjaśnił Piotr Duda.
- Porozumienie z rządem (dot. górników) było punktem zwrotnym, ale to dopiero początek zmian. Dzisiejsze posiedzenie poświęciliśmy przyszłości - jak rozpocząć negocjacje, by nie dopuścić w przyszłości do takich sytuacji, jakie miały miejsce na Śląsku - tłumaczył dalej.
Jak dodał szef "Solidarności", związki zwróciły się do premier Ewy Kopacz o natychmiastowe rozpoczęcie negocjacji w "obszarach postulatów, które przedstawiliśmy na demonstracji we wrześniu 2013 roku". Chodzi m.​in. o tzw. ustawy śmieciowe i sprawę wieku emerytalnego. Duda podkreślił, że związkowcy oczekują rozpoczęcia tych negocjacji do 31 stycznia.
- Trwa bitwa o prawa pracownicze, o prawa branżowe. Ten rząd wy­specjalizował się w tym, że podpisuje porozumienia, a potem ich nie realizuje. Będziemy walczyć o prawa pracownicze. 
W ubiegłym tygodniu NSZZ "Solidarność" ogłosiła ogólnopolskie pogotowie strajkowe. Piotr Duda podkreślił wczoraj, że porozumienie rządu ze związkami, które zostało zawarte w ubiegłą sobotę, "osiągnięto tylko i wyłącznie pod naciskiem związków zawodowych i pospolitego ruszenia na Śląsku". Jednocześnie dodał, że porozumienie to nie rozwiązuje problemów w całej branży górniczej.
- Górnicy chcą pracować i utrzymać swoje rodziny. Nie są sposobem na rozwiązywanie problemów w naszym kraju programy dobrowolnych odejść – uważa Duda.
Według niego osoby, które prowadziły negocjacje z rządem, doskonale rozumieją, że zawartych w porozumieniu ustaleń trzeba teraz pilnować. Dodał, że odkąd jest przewodniczącym Komisji Krajowej "rządowi wszystko trzeba wytargać z gardła, nic nie można osiągnąć w normalnych negocjacjach".
- Wolałbym, żebyśmy siedzieli dniami i nocami, negocjowali, żebyśmy trzaskali drzwiami, wracali, żeby ludzie mogli wtedy pracować. Żebyśmy mogli powiedzieć: osiągnęliśmy kompromis, nikt nie wygrał. Niestety tak się nie dzieje. Rządzący widzą tylko rachunek ekonomiczny, który niejednokrotnie nie może się przełożyć na pracownika. Musimy dbać o miejsca pracy - podkreślił Duda.
Jak zauważył, zgodnie z konstytucją nie żyjemy w kraju wolno­rynkowym, ale w kraju o społeczno-rynkowym modelu gospodarki, gdzie ważny jest dialog społeczny.Od lewej: Jan Guz—OPZZ, Andrzej Duda—Solidarność, Tadeusz Chwałka—Forum związków zawodowych oraz Dominik Kolorz—szef górniczej Solidarności na Śląsku

Poparcie dla górników z Regionu Podkarpacie

		Kol. Dominik Kolorz
		Przewodniczący Zarządu Regionu 
		Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność”
 
Szanowny Kolego Przewodniczący

	W imieniu Prezydium Zarządu Regionu Podkarpacie NSZZ „Solidarność” w Krośnie kieruję na ręce szanownego Kolegi wyrazy poparcia dla górników i ich rodzin walczących o miejsca pracy, oraz gorąco popieram działania górniczych związków zawodowych reprezentowanych przez Międzyzakładowy Komitet Protestacyjno- Strajkowy Regionu Śląsko-Dąbrowskiego.
	Restrukturyzacja poprzez likwidację miejsc pracy to kolejny „chory” pomysł rządu Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego, który nie potrafi zaproponować Polakom nic innego i tym samym prowadzi do zaostrzenia protestów na Śląsku i w całym kraju. 	Likwidacja kopalń skutkuje upadkiem wielu firm pracujących na rzecz górnictwa, co z kolei powoduje wzrost poziomu bezrobocia i pogłębienia rozwarstwienia społecznego. Ponadto tolerowanie importu na ogromną skalę węgla gorszej jakości, przy dużych zasobach tego paliwa w Polsce, jest działaniem na szkodę Śląska i ludzi tam żyjących,  a także całego kraju. 
	Na takie działania rządu nie może być zgody naszego Związku, dlatego w pełni solidaryzujemy się z protestującymi.

			Z wyrazami uszanowania i pozdrowieniami
			Zastępca Przewodniczącego Zarządu Regionu
			Podkarpacie NSZZ „Solidarność” w Krośnie

          				Wojciech Jarząb


Najserdeczniejsze życzenia szczęśliwych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności  i sukcesów w nadchodzącym roku składa
 
NSZZ „Solidarność” przy Gamrat S.A. 


Prośba o wsparcie dla potrzebujących dzieci z ubogich rodzin

	W ramach prowadzonej Ogólnopolskiej Akcji Charytatywnej „Pomóż dzieciom przetrwać zimę” przy bramie głównej „Gamrat” S.A. znajduje się pojemnik na dary dla potrzebujących dzieci. 
	Prosimy tych, którym na sercu leży ich dobro, o wsparcie akcji ofiarując produkty spożywcze, zabawki, odzież itp. Dary można także przekazać w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle, przy ul. Kochanowskiego 3.


Spotkanie dot. działalności BHP 
w „Gamrat” S.A.

	W dniu 17 grudnia br. w Dziale BHP i Ochrony Środowiska odbyło się spotkanie poświęcone podsumowaniu i omówieniu działań służby BHP, a także zagadnień związanych ze środowiskiem pracy.    W spotkaniu udział wzięli: Maciej Patyk – Kierownik Działu, Jan Sokołowski – Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy oraz przedstawi-ciele związków zawodowych: Jan Krajewski – NSZZ „Solidarność”   i Wacław Mikrut – ZZ „Chemik”. Kierownik Działu BHP omawiając poszczególne kwestie stwierdził m.in.:
- w roku 2014 r. nastąpił spadek ilości wypadków przy pracy oraz ich ciężkości. Przedstawił także na konkretnych przypadkach przyczyny ich zaistnienia.
- w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej zakład współpracuje nadal z Niepublicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej „KEMED” Spółka z o.o.. W bieżącym roku (do końca listopada) badaniami okresowymi objęto zgodnie z przyjętym harmonogramem 277 pracowników.
- w roku 2014 Laboratorium Toksykologii i Ochrony Środowiska Centrum Jakość wykonało łącznie 47 badań czynników środowiska pracy w zakresie: toksykologii, pyłów, hałasu i wydatku energetycznego.
- do końca listopada br. Gamrat nie był kontrolowany przez Państwową Inspekcję Pracy. W październiku odbyła się w Centrum Energia i Media kontrola Powiatowego Inspektora Sanitarnego dot. przestrzegania zasad BHP i warunków środowiska pracy. W trakcie kontroli nie stwierdzono niesprawiedliwości.
- w 2014 r. pracownicy bhp przeprowadzili 13 kontroli pod kątem bezpieczeństwa pracy jak również warunków higieniczno-sanitarnych. W oparciu o przeprowadzone kontrole wydano pisemne zalecenia dot. stwierdzonych nieprawidłowości.

Zebranie Prezydium NSZZ „Solidarność”
przy „GAMRAT” S.A.
 
	W dniu 9 grudnia 2014 r. obradowało Prezydium Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” przy „GAMRAT” S.A.
W trakcie obrad omówiono ważniejsze sprawy, którymi w ostatnim okresie Związek się zajmował:
fundusz socjalny: odbyły się negocjacje związków zawodowych z Zarządami Spółek, poprzedzone wnioskami o zwiększenie wysokości funduszu socjalnego, w wyniku czego pracownicy „Gamrat” , „Tarkett”, „Solgam” i Zakładu Produkcji Specjalnej otrzymają przed Świętami Bożego Narodzenia zwiększone świadczenia z ZFŚS.
czas pracy na 2015 r.: przyjęto rozkłady czasu pracy dla ww. Spółek objętych działalnością związków zawodowych oraz pomocnicze harmonogramy dla określonych systemów pracy.
sprawy płacowe: w dniu 3 grudnia odbyło się spotkanie przedst. Zarządu „Gamrat” S.A. ze związkami zawodowymi ws. wysuniętych postulatów płacowych. Zarząd poinformował, że aktualnie trwa tworzenie Dywizji i dopiero po ostatecznym określeniu struktury organizacyjnej Spółki zostaną podjęte rozmowy dot. spraw płacowych, w tym premii motywacyjnej. 
    W trakcie spotkania Dyrektor Generalny Pan Robert Ruwiński poinformował ponadto związki o planowanych inwestycjach produkcyjnych na przyszły rok oraz w poprawę warunków pracy i zaplecza socjalnego pracowników.
spotkanie w Tarkett: również 3 grudnia w siedzibie Tarkett Jasło odbyło się spotkanie przedst. związków zawodowych z Panią Ingrid Aniol, Prezesem Panem Marek Skalskim oraz Panią Magdą Skibą, która będzie zarządzała Działem Zasobów Ludzkich w Spółce. Prezes Skalski przedstawił w zarysie planowane na przyszły rok inwestycje produkcyjne oraz działania mające na celu poprawę warunków pracy pracowników Spółki. Dotyczy to m.in. remontu pomieszczeń socjalnych dla pracowników oraz poprawę jakości odzieży roboczej i środków ochrony osobistej.
Czas pracy na 2015 r. w „Gamrat” S.A.
 
W 2015 roku do przepracowania jest 2016 godzin. Czas ten został podzielony na trzy 4-ro miesięczne okresy rozliczeniowe tj: styczeń-kwiecień (664 godziny), maj-sierpień (672 godziny), wrzesień-grudzień (680 godzin). Tygodniowa norma czasu pracy w przyjętych okresach rozliczeniowych wynosi 40 godzin, a dzienna 8 godzin. 
Dla systemu jedno i trzyzmianowego w roku 2015 wszystkie soboty będą wolne oraz oprócz niedziel i świąt, także piątek 5 czerwca ( za przypadające w sobotę 15 sierpnia święto) i przypadająca w czwartek 24 grudnia Wigilia B.N. ( za sobotę 26 grudnia - św. Szczepana)
	Pracownicy zatrudnieni w ruchu ciągłym mają do przepracowania taką samą liczbę godzin zarówno w całym roku, jak też w rozbiciu na poszczególne okresy rozliczeniowe. Szczegółowy rozkład czasu pracy poszczególnych brygad określają pomocnicze harmonogramy, z którymi zainteresowani pracownicy zostaną zapoznani.
Przerwa świąteczno-noworoczna 
w „Gamrat” S.A.

	W dniu 28 listopada br. ukazało się Zarządzenie Nr 18 Prezesa Zarządu „Gamrat” S.A. ws. wprowadzenia świątecznej i noworocznej przerwy w produkcji. W zarządzeniu czytamy m.in.: w celu racjonalnego wykorzystania zasobów Spółki w okresie świąteczno-noworocznym wprowadza się przerwę w produkcji w okresie 
od godz. 6,00 dn. 20 grudnia 2014 r. do godz. 6,00 dn. 12.01.2015 r. 
	W okresie przerwy w produkcji należy udzielić pracownikom urlopów wypoczynkowych. W pierwszej kolejności należy kierować na urlopy pracowników posiadających urlopy zaległe. W przypadku pracowników, którzy wykorzystali już urlop wypoczynkowy z bieżącego roku, dopuszcza się udzielenie urlopu na poczet urlopu roku 2015. Na wniosek pracownika możliwe jest także udzielenie urlopu bezpłatnego.
	Niektóre osoby odpowiedzialne za sprzedaż wyrobów, rozliczeń, prac remontowych itp. będą pracować na podstawie opracowanych przez kierowników harmonogramów, które mają zostać dostarczone do Działu Zarządzania Zasobami Ludzkimi do 12 grudnia.
	Pełny tekst zarządzenia został rozesłany na wszystkie komórki organizacyjne „Gamrat” S.A. 

Zebranie Zarządu Regionu Podkarpacie

W dniu 24 listopada w siedzibie Zarządu Regionu Podkarpacie NSZZ „Solidarność” w Krośnie odbyło się 3 zebranie członków ZR obecnej kadencji. Obradom przewodniczył Tadeusz Majchrowicz – Przewodniczący ZR, a zarazem Wiceprzewodniczący Komisji Krajowej. Poinformował on uczestników zebrania m.in. o takich sprawach jak:
- obchodach 30 rocznicy mordu na bł. Ks. Jerzym Popiełuszko
- przebiegiem konwentów przewodniczących organizacji związkowych odbytych w Krośnie, Jaśle i Sanoku,
- obchodów Święta Niepodległości w Regionie
- wyników wyborów nieprawidłowości powstałych w trakcie wyborów samorządowych
- przebiegu obrad Komisji Krajowej w dniu 17 listopada
Zarząd Regionu ponadto omawiał następujące tematy:
- realizacja budżetu za 9 m-cy 2014 r. oraz założenia preliminarza budżetowego na 2015 r.
- sytuacja w firmach objętych działalnością związkową NSZZ „Solidarność” Regionu Podkarpacie

Spotkanie z Burmistrzem Czerneckim

	W dniu 25 listopada w sali konferencyjnej Dyrekcji Gamratu odbyło się spotkanie Burmistrza Andrzeja Czerneckiego, z przedsiębiorcami prowadzącymi działalność gospodarczą w Parku Przemysłowym „Gamrat” S.A. 
W spotkaniu oprócz Zarządu Gamratu, na czele z Prezesem Krzysztofem Moską, wzięli udział prezesi i inni przedstawiciele m.in. takich firm jak: Zakład Produkcji Specjalnej „Gamrat”, ARBET, SOLGAM, Dom z Bieszczad, Carlson & Piechocki, Tarnopak, Centrum, Sol-K-Jas, Ekomax, oraz przedstawiciele związków zawodowych. 
	Prezes Moska otwierając spotkanie oświadczył, że Burmistrz Jasła Andrzej Czernecki, a zarazem kandydat na kolejną kadencję, jako jedyny wystąpił z projektem skierowanym do przedsiębiorców, którzy swoją działalność prowadzą w obrębie Gamratu, gdzie zatrudnienie ma obecnie ponad 2000 pracowników i planowane są nowe inwestycje. 
Tym projektem jest koncepcja budowy drogi publicznej po terenie niegdyś przynależnym w całości do Gamrat S.A., a obecnie będących również własnością innych podmiotów. Droga pobiegnie od „bramy jasielskiej” (planowany jest nowy wjazd) do „bramy głównej” a także w przyszłości planowane jest połączenie z drogą powiatową w Opaciu. Projekt przewiduje przekazanie na rzecz Miasta przez Gamrat i zainteresowane spółki działek na których zlokalizowane są obecne drogi, z poszerzeniem o teren niezbędny do wytyczenia dróg spełniających potrzeby inwestorów obecnych i potencjalnych. Miasto, po przejęciu na własność terenów, sfinansuje z wykorzystaniem dotacji unijnych budowę drogi oraz przejmie odpowiedzialność za jej bieżące utrzymanie. 
Wartość projektu szacowana jest na około 10 mln zł, łącznie z dofinansowaniem z Unii Europejskiej. Obecna sytuacja w tym zakresie utrudnia bowiem firmom komunikację i rozwój. Po realizacji tego projektu wzrośnie również atrakcyjność tego obszaru dla nowych inwestorów. 
	Burmistrz Czernecki oświadczył, że w Jaśle istnieją 3 strefy inwestycyjne tj: strefa warzycka, rafineryjna i gamracka. Dotychczas środki z funduszy Miasta Jasła były kierowane na dwie pierwsze, więc teraz jest pora aby wesprzeć środkami publicznymi Park Przemysłowy „Gamrat” S.A. 
	Uczestnicy spotkania zgodnie uznali, że przedstawiona przez Burmistrza koncepcja idzie naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców prowadzącym tutaj swoją działalność gospodarczą.

Pismo do Zarządu „Gamrat”

Związki zawodowe wystąpiły w dniu 20 listopada do Zarządu „Gamrat” S.A. z pismem ws. płacowych o treści:

Związki zawodowe działające w „Gamrat” S.A. biorąc pod uwagę stanowisko z dnia 2.09.2014 r. dotyczące podwyżek płac oraz deklaracje Zarządu „Gamrat” S.A. o gotowości do rozmów na tematy płacowe stwierdzają, że do chwili obecnej ze strony Zarządu Spółki nie padły żadne propozycje dot. ww. problematyki (poza decyzją o wzroście dodatku nocnego), ani też nie wyznaczono terminu rozmów. 
Na spotkaniu w dniu 2 września padła m.in. deklaracja, że Zarząd przedstawi projekt regulaminu premii motywacyjnej, który do końca listopada zostanie uzgodniony ze związkami zawodowymi. Jest już najwyższy czas aby rozpocząć rozmowy nad treścią tego regulaminu, tak aby mógł on zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2015 r.
Oprócz regulaminu premiowania nasze organizacje związkowe podtrzymują swoje postulaty dot. wzrostu płac zasadniczych oraz przywrócenia dodatku świątecznego dla pracujących w ruchu    ciągłym.
Liczymy, że rozmowy odnośnie podniesionych kwestii dojdą do skutku i doprowadzą do uzgodnień wychodzących naprzeciw oczekiwaniom Załogi „Gamrat” S.A.

		Wiesław Martowicz 	- NSZZ „Solidarność”
		Wacław Mikrut		- ZZ „Chemik”
Nadchodzą zmiany w Kodeksie Pracy

Proponowane przez resort pracy zmiany w Kodeksie pracy to wynik złożonej przez Związek skargi do Komisji Europejskiej dotyczącej nadmiernego wykorzystywania terminowych umów o pracę w Polsce.
Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” pozytywnie oceniło kierunek proponowanych zmian, które mają ograniczyć nadmierne wykorzystywanie terminowych umów o pracę. Jednak maksymalny okres zatrudnienia na podstawie takiej umowy wynoszący 33 miesiące jest zbyt długi, ponieważ łącznie z okresem umowy o pracę na okres próbny, czas zatrudnienia pracownika na podstawie umów terminowych wynosiłby 3 lata. Taki okres nie powinien przekraczać 24 miesięcy łącznie z okresem zatrudnienia na okres próbny. 
Na pozytywną ocenę zasługuje postulowany przez „Solidarność” łączny limit liczby umów o pracę na czas określony.
Związek ocenia negatywnie wprowadzenie otwartego katalogu umów o pracę na czas określony, do których nie będzie miała zastosowania ani zasada maksymalnego łącznego czasu zatrudnienia na czas określony ani zasada maksymalnego limitu odnowień. Na dodatek zmiana ta może stać w sprzeczności z unijną dyrektywą dotyczącą zatrudnienia na czas określony, która wymaga zastosowania skutecznych metod ograniczania zatrudnienia terminowego w praktyce.
W nowych przepisach dopuszcza się wypowiadania umów na czas określony. NSZZ "Solidarność" zwraca uwagę, że  istotą umowy terminowej jest jej realizacja przez cały okres, który strony wspólnie ustaliły. Tym samym odejście od modelu obecnie obowiązującego, w świetle którego wypowiadanie umowy na czas określony jest wyjątkiem (oczywiście praktyka realizacji tej zasady pozostawia wiele do życzenia) budzi poważne wątpliwości. 
Prezydium KK przypomina również, że Komisja Europejska w odpowiedzi na Skargę „Solidarności" wskazuje, że prawodawstwo polskie niesłusznie wyklucza przyuczanie do zawodu lub stosunki pracy zawarte w ramach szczególnego publicznego lub wspieranego przez władze publiczne programu szkolenia, integracji lub przekwalifikowania zawodowego z zakresu ochrony przed zawieraniem nadmiernej liczby następujących po sobie umów na czas określony.
Wątpliwości Związku budzi również propozycja jednostronnego decydowania przez pracodawcę o zwolnieniu pracownika z obowiązku świadczenia pracy. Pracownik powinien mieć prawo wyrażenia zgody. Takie stanowisko prezentowane jest w orzecznictwie i piśmiennictwie.
Obchody Święta Niepodległości    w Jaśle

	11 listopada świętowaliśmy 96 rocznicę odzyskania narodowej Niepodległości. W jasielskich obchodach wzięli udział m.in. przedstawiciele władz parlamentarnych i samorządowych, poczty sztandarowe i delegacje lokalnych szkół, organizacji oraz instytucji, harcerze, jak również mieszkańcy miasta i okolic.
	Uroczystości zostały zainaugurowane mszą święta za Ojczyznę w Sanktuarium O.O. Franciszkanów, a po jej zakończeniu uczestnicy przy dźwiękach Miejsko-Kolejowej Orkiestry Dętej przemaszerowali ulicami miasta pod Grób Nieznanego Żołnierza w Parku Miejskim, po drodze składając hołd Marszałkowi Józefowi Piłsudzkiemu przy tablicy na frontonie kościoła św. Stanisława oraz pod tablicą znajdującą się na ścianie budynku przy ulicy Kołłątaja 18, spod którego w 1914 r. jasielski Oddział Związku Strzeleckiego wyruszył walczyć o niepodległą Polskę.
	Przy Grobie Nieznanego Żołnierza został odegrany hymn państwowy oraz odczytany apel poległych, a następnie uczestnicy złożyli wiązanki kwiatów na płycie Grobu. 
Następnie okolicznościowe przemówienie wygłosił Starosta Jasielski Adam Kmiecik, który stwierdził m.in.: „Spotykamy się aby uczcić pamięć tych, którzy na rożnych frontach i w różnym czasie walczyli o wolność naszej Ojczyzny, którzy oddali za nią to co mieli najcenniejszego - swe życie, którzy nigdy nie wrócili do swoich domów, nierzadko przez wiele lat opłakiwani nigdy nie doczekali się miejsca godnego spoczynku”. 
Obchody zakończyła wykonana przez orkiestrę Pieśń Reprezentacyjna Wojska Polskiego. Delegacja KM NSZZ „Solidarność” Gamrat S.A. składa kwiaty na Grobie Nieznanego ŻołnierzaPoczet sztandarowy NSZZ „Solidarność” Gamrat S.A. składa hołd przed Grobem Nieznanego Żołnierza

Spotkanie w „Tarkett Jasło”

W dniu 28.10.2014 r. w „Tarkett Jasło” Spółka z o.o. odbyło się spotkanie przedstawicieli związków zawodowych NSZZ SOLIDARNOŚĆ i ZZ Chemik z paniami Dominique Fougerat  VP Human Resources oraz Ingrid Aniol Human Resources Manager reprezentujące Tarkett EMEA . 
Związki zawodowe reprezentowali Wiesław Martowicz ,Dariusz Serwa ,Jan Kulig - NSZZ Solidarność oraz Wacław Mikrut i Ewa Grzywacz - ZZ Chemik. 
Pani Dominique Fougerat to vice-prezydent do spraw HR w Tarkett EMEA i była to jej pierwsza wizyta w Tarkett Jasło. 
Po krótkiej prezentacji pani Dominigue podzieliła się wrażeniami z pobytu w spółce które były bardzo pozytywne. 
W kolejnym punkcie spotkania przedstawiciele ZZ poruszyli szereg tematów dotyczących spraw pracowniczych m.in. premii za IV kwartał 2014 , przedłużenia umów pracownikom produkcyjnym przyjętym na 3 miesiące, wzrostu płac zasadniczych w 2015 roku oraz wydawania nowych ubrań roboczych. 
Pani Ingrid Aniol odnosząc się do poruszonych kwestii poinformowała przedstawicieli związków zawodowych, że:
po spełnieniu kryteriów wypłata premii nastąpi w ustalonym ze ZZ terminie,
w sprawie przedłużenia umów pracownikom nowoprzyjętym, to biorąc pod uwagę wielkość planu produkcji przyjętego na następny rok stan zatrudnienia nie powinien zostać obniżony
w sprawie ubrań roboczych zapadła decyzja o wynajęciu firmy która będzie zaopatrywała pracowników w ubrania w systemie czyste ubranie i pranie co tydzień. 
w temacie podwyżki płac zasadniczych podtrzymano wolę rozmów tym temacie na początku przyszłego roku. 
Przedstawiciele ZZ zawnioskowali o podjęcie pilnych rozmów na temat opracowania i wdrożenia nowych regulaminów wynagradzania i pracy od 2015 roku a także przyjęcia czasu pracy na przyszły rok. 
W odpowiedzi pani Ingrid Aniol poinformowała stronę związkową że rozmowy w tym temacie będą prowadzone z nową dyrektor kadr która ma być zatrudniona od listopada 2014.
Szkolenia inspektorów SIP

          NSZZ „Solidarność” prowadzi cykl szkoleń dla Społecznych Inspektorów Pracy. W dniu 29 października w Krośnie odbyło się szkolenie SIP w którym uczestniczyli niedawno wybrani inspekto-rzy wydziałowi z „Gamrat” S.A w osobach: Andrzej Dziedzic (NB), Adam Goleń (ZP), Wiesław Biernacki (HO), Henryk Wójcik (ZCE). Natomiast w dniach 4-5 listopada br. Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy „Gamrat” S.A. Jan Sokołowski (ZR) będzie uczestniczył w szkoleniu we Wrocławiu w Ośrodku Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy.
Tematyka szkleń obejmuje m.in. takie zagadnienia jak:
· Podstawowe elementy prawa pracy
· BHP w zakładowym prawie pracy
· Formułowanie uwag i zaleceń dotyczących zagadnień prawa i warunków pracy
· Metodyka kontroli zagadnień prawnej ochrony pracy
· Odpowiedzialność za naruszenie przepisów o ochronie  
   pracy
· Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy


Solidarność zgłasza postulaty

W dniu 16 października 2014 r. NSZZ „Solidarność” działający w Zakładzie Produkcji Specjalnej „Gamrat” Spółka z o.o. wystąpił do Zarządu Spółki z następującymi wnioskami:
zwiększenie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych z przeznaczeniem na pomoc finansową dla pracowników Spółki do końca br.
przedłużenie obowiązywania Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy do 2017 roku
wypłatę jednorazowej nagrody pieniężnej dla pracowników Spółki
	Jednocześnie Związek wyraził gotowość podjęcia negocjacji celem wypracowania porozumienia z Zarządem Spółki odnośnie zgłoszonych postulatów. 

Zebranie KM NSZZ „Solidarność”

	W dniu 9 października br. w siedzibie Związku odbyło się zebranie Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Gamrat S.A. 
Na wstępie, w zebraniu uczestniczyli przedstawiciele Zarządu Gamratu w osobach: Pani Maria Zielińska Dyrektor ds. Administracyjnych     i Pan Zbigniew Syzdek – Dyrektor ds. Ekonomiczno-Finansowych. 
	Pan Dyrektor Syzdek zapoznał zebranych z aktualnymi wynikami ekonomicznymi Spółki stwierdzając m.in.:
- zysk na sprzedaży wyrobów za 7 m-cy wyniósł nieco ponad 9 mln zł brutto i był niższy o około 15 % w stosunku do roku poprzedniego (bez Wykładzin). W dalszym ciągu Spółka osiąga zyski głownie z wyrobów produkowanych w Zakładzie Profili, natomiast Zakład Rur przynosi straty.
- Spółka żeby istnieć musi inwestować. Najbliższe inwestycje to budowa magazynu wysokiego składowania, linia do produkcji rur PE dwuwarstwowych małych średnic.
	Pani Dyrektor Zielińska uzupełniła informację o inne kwestie,  w tym m.in.:
- prowadzone są działania dot. utworzenia tzw. Dywizji. Pierwszą z nich będzie Dywizja rur i kształtek PE, której szefową będzie Pani Aneta Stępień.
- toczą się rozmowy z potencjalnym inwestorem ws. sprzedaży Centrum Energia i Media. Od dnia 17 października ZCE będzie miało nowego Szefa, który został wybrany w drodze konkursu i jest osobą spoza Gamratu.
- Zarząd „Gamrat” S.A. zamierza w 2015 r. powrócić do wypłaty z ZFŚS tzw. „wczasów pod gruszą” po uprzednim wykorzystaniu planowanego urlopu obejmującego co najmniej 14 dni kalendarzowych.
	W dalszej części zebrania omówiono działania w kwestiach płacowych w „Gamrat” S.A. i „Tarkett Jasło”. Po odbyciu dyskusji przyjęto stanowisko dot. podwyżek płac w Gamracie, które zawiera m.in.:
- akceptację dla podwyższenia dod. nocnego do 30 % stawki godzinowej wynikającej z płacy minimalnej ( od XI )
- podtrzymanie postulatu przywrócenia dodatku świątecznego
- postulat aby prawo do premii motywacyjnej mieli wszyscy pracownicy
- podniesienie płac zasadniczych
Ponadto w porządku zebrania znalazły się sprawy organizacyjne i finansowe.

Wybory w Związku zakończone

	W dniach 8-9 października w Bielsku-Białej odbyły się obrady XXVII Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność”, którego głównym celem był wybór władz krajowych Związku na nową kadencję. Delegaci Krajowego Zjazdu Delegatów wybrali po raz drugi Piotra Dudę na przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność". Wydano 300 kart do głosowania. 
"Za" głosowało 257 delegatów.
	Delegaci z Regionu Podkarpacie wracają ze Zjazdu z „tarczą”, gdyż przewodniczący Zarządu Regionu Tadeusz Majchrowicz został ponownie wybrany na zastępcę przewodni-czącego Komisji Krajowej, jest także wiceprzewodniczącym Krajowego Zjazdu Delegatów i członkiem Komisji Statutowej.  Szef oddziału w Sanoku Andrzej Szall zastępca przewodni-czącego ZR- skarbnik został wybrany przez KZD do 16-osobowej Krajowej Komisji Rewizyjnej, natomiast kol. Bolesław Potyrała przew. KM Exalo Drilling S.A. w Jaśle, jednocześnie przewodni-czący Sekcji Krajowej Górnictwa Naftowego i Gazownictwa został również wybrany przez KZD do Komisji Statutowej. 
	Krajowy Zjazd Delegatów podjął szereg uchwał i stanowisk, które wytyczają program działania Związku w obecnej kadencji. Ważniejsze dokumenty KZD zostaną opublikowane w późniejszym
okresie.

Piotr Duda—przewodniczący KK NSZZ „Solidarność”


Tadeusz Majchrowicz—wiceprzewodniczący KK NSZZ „Solidarność”, Przewodniczący Zarządu Regionu Podkarpacie w Krośnie

Spotkanie integracyjne

8 października w „Zajeździe Pod Goleszem” odbyło się spotkanie integracyjne Sekcji Emerytów i Rencistów NSZZ „Solidarność” działającej przy „Gamrat” S.A. Spotkanie takie odbywa się corocznie i ma na celu utrzymanie łączności z firmą osób, które przepracowały w niej po kilkadziesiąt lat, a także wymianę wspomnień z przeszłości i problemów teraźniejszych. 
Gościem specjalnym spotkania był Pan Marian Foremny – Przewodniczący Regionalnej Sekcji Emerytów i Rencistów w Krośnie, który w trakcie swojego wystąpienia przedstawił pokrótce działalność Sekcji oraz zachęcił do czynnego włączenia się w podejmowane inicjatywy. Pan Foremny jest z ramienia Zarządu Regionu koordynatorem wart przy Grobie bł. Ks. Jerzego Popiełuszki w Warszawie, więc przy okazji zwrócił się również o uczestnictwo w organizowanych przez Region wartach. 
Podczas spotkania Komisję Międzyzakładową NSZZ „Solidarność” reprezentowali jej Przewodniczący Wiesław Martowicz oraz członkowie Prezydium Jan Krajewski i Dariusz Serwa.


Pielgrzymka do Skarżyska-Kamiennej

	27 września odbyła się doroczna XIX Pielgrzymka Pracowników Przemysłu Obronnego do Sanktuarium M.B. Ostrobramskiej w Skarżysku-Kamiennej. 
Kustosz sanktuarium ks. Jerzy Karbownik przypomniał, że zgodnie z tradycją każdego roku w okolicy wspomnienia św. Michał Archanioła - patrona pracowników zbrojeniówki, do skarżyskiego sanktuarium przybywają pracownicy z zakładów przemysłu zbrojeniowego i lotniczego z całego kraju. Dekret w tej sprawie wydał w 2008 roku bp Tadeusz Płoski, a ogłoszenie tego dokumentu odbyło się właśnie w skarżyskiej Ostrej Bramie.
	Uroczystości rozpoczęły się procesją z relikwiami bł. ks. Jerzego Popiełuszki ulicami Wileńską, do ronda, Konarskiego, Promenadą Ostrobramską do Ostrej Bramy. Następnie odbyło się uroczyste wpro-wadzenie relikwii do sanktuarium i Eucharystia pod przewodnictwem bp. Pawła Stobrawy z Opola. 
	W uroczystościach wziął udział Piotr Duda, przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność". - Więcej pieniędzy na zbrojeniówkę to szansa dla wielu zakładów na utrzymanie produkcji, a tym samym miejsc pracy - mówił przewodniczący Piotr Duda.
	W uroczystościach wzięli też udział żołnierze Armii Krajowej z racji 75. rocznicy utworzenia Polskiego Państwa Podziemnego. Odsłonięty został obelisk poświęcony generałowi Antoniemu Hedzie-Szaremu oraz żołnierzom Armii Krajowej. W uroczystości wzięła udział córka generała Teresa Heda Snopkiewicz. - To wyjątkowo wzruszający moment. Szczególnie ważne jest, byśmy pamiętali o zasługach żołnierzy Armii Krajowej - mówiła Teresa Snopkiewicz.
	W pielgrzymce wzięło udział ponad tysiąc osób m.in. z Gdańska, Poznania, Warszawy, Rzeszowa, Stalowej Woli, Kraśnika, Tarnowa, Radomia, Dęblina, w tym także grupa pielgrzymów z Organizacji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A. wraz ze Sztandarem Związku.Wniosek związków o zwiększenie 
ZFŚS „Gamrat” S.A.
W ślad za wnioskiem zgłoszonym w dniu 3.09.2014 r. podczas spotkania z Zarządem „Gamrat” S.A. związki zawodowe skierowały w dniu 16 września do Zarządu stanowisko o treści:
Stanowisko wspólne
organizacji związkowych działających w „Gamrat” S.A. dotyczące zmiany planu ZFŚS na 2014 r.

Organizacje związkowe działające w Spółce tj.:
NSZZ „Solidarność” Gamrat S.A.
ZZ „Chemik” Gamrat S.A.
Przedstawiają wspólnie uzgodnione stanowisko, dotyczące Planu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych „Gamrat” S.A.    o treści:
Wnioskujemy o zwiększenie budżetu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w „Gamrat” S.A. w 2014 r., o odpis na emerytów i rencistów, uprawnionych do korzystania ze świadczeń socjalnych.
Ewentualne, dodatkowe środki finansowe zostały by wykorzystane na pomoc finansową dla pracowników Spółki oraz innych uprawnionych
		Jan Krajewski 	- NSZZ „Solidarność”
		Wacław Mikrut	- ZZ „Chemik”

Zebranie Zarządu Regionu

	22 września w Krośnie obradował Zarząd Regionu Podkarpacie NSZZ „Solidarność” na swoim drugim posiedzeniu obecnej kadencji. Oprócz spraw bieżących, które zdominowały znaczną część obrad podjęto kilka decyzji finansowych, omówiono program wydarzeń związanych z 30 rocznicą śmierci Patrona NSZZ „Solidarność” Bł. ks. Jerzego Popiełuszki. 
Zgodnie z propozycją przygotowaną przez Prezydium ZR każdy z członków Zarządu Regionu otrzymał wykaz organizacji związkowych, z którymi ma obowiązek być w stałym kontakcie. Wszystkie organizacje związkowe naszego Regionu zostaną poinformowane, z którym z członków ZR mają się komunikować w sprawach np. wymagających interwencji bądź pomocy ze strony władz Regionu. 
Omawiano również i podjęto ustalenia dotyczące szkoleń dla Społecznych Inspektorów Pracy oraz „Rokowania zbiorowe w firmach ponadnarodowych”.
Pielgrzymka na Jasną Górę
W minioną sobotę i niedzielę (20-21 września) odbyła się XXXII Ogólnopolska Pielgrzymka Ludzi Pracy na Jasną Górę, w której uczestniczyło kilkanaście tysięcy osób, wśród nich grupa z KM NSZZ „Solidarność” Gamrat S.A., wraz ze Sztandarem Związku.
	Tegoroczne spotkanie było dziękczynieniem za ogłoszenie ks. Jerzego Popiełuszki patronem NSZZ "Solidarność" i błaganiem o jego rychłą kanonizację. Modlitwie towarzyszyły relikwie serca tego zamordowanego przez komunistów duszpasterza robotników.
	O przywrócenie ducha pracy ludzkiej apelował na Jasnej Górze abp Edward Ozorowski - Metropolita białostocki. Aby pracę wykonywać właściwie, człowiekowi potrzebny jest duch pracy ludzkiej. Praca posiada charakter przedmiotowy i podmiotowy. Rys przedmiotowy wyznacza to, co się robi, a podmiotowy przypomina, że najważniejszy jest człowiek - mówił abp Ozorowski. Podkreślał, że "nie można człowieka sprowadzić do efektu, do cyfry, do wyizolowanego życia dla zysku".
	Z kolei Przewodniczący KK NSZZ „Solidarność” Piotr Duda zwracając się ze szczytu jasnogórskiego do zebranych stwierdził m.in.: „Bez względu na to jaki wykonujesz zawód, jesteś człowiekiem, aż

Komisja Krajowa

Pole tekstowe: Inne strony

          Napisz do nas:  solidgam@onet.pl