Pole tekstowe: Pole tekstowe: Aktualności związkowe i nie tylko
Pole tekstowe: Organizacja Międzyzakładowa przy GAMRAT S.A.   38-200 Jasło, ul. Mickiewicza 108
Pole tekstowe:   Łączy nas Solidarność
Pole tekstowe: Na stronę dokonano dotychczas

Administrator strony:   

Jan Krajewski

tel. 491 4785  

Pole tekstowe: Napisz do nas: solidgam@onet.pl
Pole tekstowe: Strony
warte odwiedzenia

wejść

Pole tekstowe: Lokalne media

Portale internetowe:   

Wystarczy kliknąć na Logo  

Stacje radiowe i telewizyjne

Radio „Rzeszów”

Pole tekstowe: Strony samorządowe

Miasto Jasło

Powiat Jasło

Urząd Marszałkowski w Rzeszowie

 

Portal o naszym Województwie

Pole tekstowe: Instytucje 
Państwowe
Pole tekstowe: Strony związkowe
Pole tekstowe: Zakłady pracy objęte działalnością Organizacji
Międzyzakładowej przy GAMRAT S.A.

Państwowa

Straż Pożarna

Rzecznik Praw Konsymenta

Straż Pożarna

Pole tekstowe: niszczeniu wizerunku Papieża Jana Pawła II, którego cały wolny świat uznaje za filar zwycięstwa nad imperium zła, a dla Polaków jest symbolem odzyskania przez Polskę niezależności i wyzwolenia z rosyjskiej strefy wpływów.

Wybory do władz międzyzakładowych 
NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A.
kadencję 2023-2028

	W dniu 18 marca w sali Restauracji Brooklyn odbyło się XXIV Międzyzakładowe Zebranie Delegatów NSZZ "Solidarność" przy "Gamrat" S.A. poświęcone wyborom nowych władz związkowych na kadencję w latach 2023-2028. 
Gościem zebrania był Tadeusz Majchrowicz - Przewodniczący ZR Podkarpacie, Z-ca Przew. Komisji Krajowej oraz Paweł Piertusza - członek Prezydium ZR, przedstawiciel Regionalnej Komisji Wyborczej, nadzorujący wybory. 
	W trakcie zebrania kol. Majchrowicz przedstawił informacje na temat działań Związku na szczeblu krajowym i regionalnym oraz odpowiadał na pytania delegatów. Omówił m.in. stan rozmów z Rządem RP na temat emerytur stażowych i działań Związku na rzecz wzrostu płacy minimalnej.
	Przewodniczący KM Jan Krajewski przedstawił sprawozdanie z działalności Komisji Międzyzakładowej za okres kadencji 2018-2023, a Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Renata Smagacka sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej.
Obrady prowadzili: Jan Krajewski Przewodniczący, Wiesław Martowicz—zastępaca. Zebranie protokołował Bagdan Skicki.
Delegaci w głosowaniu tajnym ponownie wybrali na funkcję Przewodniczącego Komisji Międzyzakładowej Jana Krajewskiego oraz pozostałych członków KM do 17 osobowego składu:
Gamrat S.A. : Jan Ślabski, Jerzy Gajda, Tomasz Lipka, Bogdan Skicki, Jan Sokołowski, Maria Żuklińska
Tarkett Polska: Dariusz Serwa, Marian Konieczny, Rafał Laskowski, Dariusz Lech, Sławomir Zając, Piotr Żarnowski
ZPS „Gamrat”: Sylwester Posełkiewicz, Łukasz Okarma
Solgam: Bogusław Bajgrowicz
Wybrano 4 osobową Komisję Rewizyjną w składzie:
Mariusz Jurkowski		- ZPS „Gamrat”
Anna Kiełtyka		- Gamrat S.A.
Marcin Stańczak		- Gamrat S.A.
Danuta Marszałek	-	 Koło Emerytów
Wybrano 3 delegatów na WZD Regionu Podkarpacie:
Jan Krajewski 		- Gamrat S.A.
Bogdan Skicki		- Gamrat S.A.
Dariusz Serwa	-	 Tarkett Polska
Wybrano 3 delegatów na WZD Sekcji Zbrojeniowej. 
Jan Krajewski		- Gamrat S.A.
Sylwester Posełkiewicz	- ZPS „Gamrat”
Łukasz Zając			- ZPS „Gamrat”
Szczegółowe wyniki głosowania tajnego znajdują się w zakładce „Wybory w Związku”
	Delegaci przyjęli także uchwały o charakterze proceduralnym oraz uchwałę programową i stanowisko w obronie Ojca Św. Jana Pawła II. (opublikowane powyżej).


Stół prezydialny, od lewej: Bogdan Skicki, Wiesław Martowicz, Jan Krajewski, Tadeusz Majchrowicz, Paweł Pietrusza.


Delegaci głosują uchwałę za pomocą imiennych mandatów


Głosowanie, od lewej: Renata Smagacka, Małgorzata Ochałek, Marian Konieczny, Tadeusz Pisz

Z okazji Święta Kobiet
Spełnienia wszystkich marzeń, zadowolenia z siebie, radości życiowej i aby każdy kolejny dzień był Dniem Kobiet, życzy Wam,
wspaniałe, niepowtarzalne PanieOrganizacja Międzyzakładowa
Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”
przy „Gamrat” S.A.

Rozmowy płacowe w „Gamrat” S.A.

	Od 1 stycznia 2023 r. płaca minimalna krajowa po rozmowach z Rządem RP organizacji reprezentatywnych, w tym NSZZ „Solidarność” została ustalona na poziomie 3.490 zł. Trzeba jednak dodać, że płaca ta to nie tylko płaca zasadnicza, ale i dodatki np. premie, więc pracodawcy mają możliwość doliczać premie do płacy zasadniczej aby spełnić wymóg minimalnej płacy 3.490 zł
	Zarząd „Gamrat” S.A. podjął decyzję że od 1 stycznia 2023 r. minimalna płaca zasadnicza (miesięczna) pracownika Gamratu będzie wynosić nie mniej niż 3.500 zł brutto. Spowodowało to jednak praktyczne zrównanie płac pracowników, bez względu na posiadane kwalifikacje i staż pracy w „Gamrat” S.A. 
	Związki zawodowe działające w Firmie tj. NSZZ „Solidarność” i ZZ „Chemik” przygotowały w tej sprawie stanowisko, które postulowało podniesienia stawek płac zasadniczych od 1 marca w oparciu o kategorię zaszeregowania i staż pracy pracownika w „Gamrat” S.A.
Stanowisko to zostało przekazane Dyrektorowi Generalnemu „Gamrat” S.A. Panu Jerzemu Pachanie w dniu 17 lutego br. przez Przewodniczą-cych związków zawodowych Jana Krajewskiego i Wacława Mikruta. Wtedy też odbyła się dyskusja w gabinecie Dyrektora Pachany nad treścią stanowiska, w której uczestniczyli także Dyrektor Finansowy Zbigniew Syzdek i Kierownik Działu Kadr i Płac Pani Barbara Kozak-Więcek. Stanowisko to, jeszcze tego samego dnia drogą elektroniczną zostało przesłane Prezesowi Zarządu Panu Krzysztofowi Mosce.
	W dniu 23 i 24 lutego w Sali konferencyjnej budynku Zarządu „Gamratu” odbyły się negocjacje dot. podwyżek w którym udział wzięi::
- ze strony Zarządu „Gamrat” S.A.
Prezes Zarządu Krzysztof Moska, Członek Zarządu Dyrektor Generalny Jerzy Pachana (23.02), Dyrektor Finansowy Zbigniew Syzdek (23.02), Kierownik Działu Kadr i Płac Barbara Kozak-Więcek
- ze strony Związków zawodowych:
Jan Krajewski, Jan Ślabski, Jan Sokołowski, Maria Żyuklińska – NSZZ „Solidarność”
Wacław Mikrut, Marek Olbrot (23.02), Renata Szlachta, Wiesława Rączka – ZZ „Chemik”
	Prezes Krzysztof Moska odnosząc się do stanowiska związków stwierdził, że obecna sytuacja Firmy nie pozwala na spełnienie propozycji podwyżek płac postulowanych przez związki. 
Zaproponował aby rozmowy w tej sprawie odbyły się przed upływem obowiązywania dotychczasowego porozumienia płacowego tj. przed    1 lipca br. Zaproponował też w imieniu Zarządu propozycję podwyżek wynagrodzeń od 1.07.2023 r. opartą o staż pracy w Gamrat S.A. o ile sytuacja rynkowa w kraju się ustabilizuje, a kondycja Spółki na to pozwoli. 
Po odbyciu dyskusji nad przedstawioną propozycja strony tj. Zarząd „Gamrat” S.A. i związki zawodowe podpisały w dniu 24 lutego porozumienie w tej sprawie.
Porozumienie płacowe w Tarkett

	W dniu 1 marca br. Zostało podpisane Porozumienie dot. podwyżek płac w Tarkett Polska Oddział w Jaśle pomiędzy Dyrektorem Markiem Skalskim z Przewodniczącymi organizacji związkowych działających w Spółce – Janem Krajewskim NSZZ „Solidarność” i Wacławem Mikrutem ZZ „Chemik”.
	Podpisane porozumienie było poprzedzone rozmowami w dniu  2 lutego w którym uczestniczyli: Ze strony Zarządu Spółki Pan Marek Skalski i Pani Agnieszka Surmacz oraz ze strony związków Jan Krajewski i Dariusz Serwa—NSZZ „Solidarność”, ZZ „Chemik” - Wacław Mikrut i Mirosław Pniak.
	Porozumienie określa dolne i górne granice grup zaszeregowań pracowników produkcyjnych obowiązujące w okresie 1 stycznia do 30 czerwca 2023 r. oraz od 1 lipca po kolejnym wzroście płacy minimalnej. 	W roku 2023 średnie wynagrodzenie w grupie pracowników produkcyjnych wzrośnie o 15,9 % natomiast na pozostałych stanowiskach o 15 %. Indywidualne podwyżki dla poszczególnych pracowników wynikają z decyzji przełożonych, poprzedzonych oceną pracowniczą. W związku z tym, że podwyżki obowiązują od 1 stycznia, pracownicy otrzymają wyrównanie łącznie z płacą za luty br.
Wybory w Związku
	Zakończyła się pierwsza faza wyborów do władz NSZZ „Solidarność” na 5-cio letnią kadencję 2023-2028 r. tj. w 4-ech Spółkach wchodzących w skład Organizacji Międzyzakładowej przy „Gamrat” S.A. oraz Kole Emerytów i Rencistów.
W głosowaniu tajnym wybrano:
Okręg nr 1 – Gamrat S.A.
Jan Ślabski			- Przewodniczący Komisji Oddziałowej
		- 4 członków Komisji Oddziałowej
		- 12 delegatów na MZD
Okręg nr 2 – Tarkett Polska Sp. z o.o.
Dariusz Serwa		- Przewodniczący Komisji Oddziałowej
		- 4 członków Komisji Oddziałowej
		- 13 delegatów na MZD
Okręg nr 3 – Zakład Produkcji Specjalnej „Gamrat” Sp. z o.o.
Sylwester Posełkiewicz	- Przewodniczący Komisji Oddziałowej
		- 4 członków Komisji Oddziałowej
		- 7 delegatów na MZD
Okręg nr 4 – Solgam Sp. z o.o.
Bogusław Bajgrowicz	- Przewodniczący Komisji Oddziałowej
		- 2 członków Komisji Oddziałowej
		- 2 delegatów na MZD
Okręg nr 5 – Koło Emerytów i Rencistów
Zbigniew Siepkowski	- Przewodniczący Komisji Koła
		- 2 członków Komisji Koła
		- 6 delegatów na MZD
Łącznie wybrano:
5 Przewodniczących Komisji Oddziałowej (Koła), 
16 członków Komisji Oddziałowej (Koła) 
40 delegatów na Międzyzakładowe Zebranie Delegatów.
Wybrani delegaci podczas planowanego na dzień 18 marca Międzyzakładowego Zebrania Delegatów dokonają wyboru władz Organizacji Międzyzakładowej przy „Gamrat” S.A. oraz delegatów na WZD Regionu Podkarpacie i na WZD Sekcji Zbrojeniowej.

Szczegółowe informacje o wynikach głosowania we wszystkich okręgach wyborczych znajdują się w zakładce  „Wybory w Związku”
				Przewodniczący 
				Międzyzakładowej Komisji Wyborczej
				Jan Krajewski

Informujemy, że głosowanie rozpocznie się 
w dniu 22 lutego (środa) 
i potrwa do chwili rozstrzygnięcia wyborów i objęcia mandatów przez kandydujące osoby. Osoby, które w czasie wyborów będą nieobecne w pracy mogą oddać głos 
w dniu 22 lutego w godz. 8,00 – 9,00      w lokalu Związku 

TECHNIKA GŁOSOWANIA
UCHWAŁA NR 6/2023 
Międzyzakładowej Komisji Wyborczej NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A. z dnia 15.02.2023 r.
ws. ustalenia techniki głosowania
§ 1
Międzyzakładowa Komisja Wyborcza ustala, że głosowanie w okręgach wyborczych będzie się odbywać poprzez skreślenie nazwisk kandydatów na których nie chcemy oddać głosu.
§ 2
Aby głos był ważny należy na karcie do głosowania pozostawić nieskreślone nazwiska w liczbie nie większej niż liczba miejsc mandatowych dla danej funkcji.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

LISTY ZGŁOSZONYCH KANDYDATÓW

	Informujemy, że Międzyzakładowa Komisja Wyborcza w dniu 15 lutego zatwierdziła listy kandydatów na określone funkcje związkowe w poszczególnych okręgach wyborczych. Można się z nimi zapoznać na stronie internetowej w zakładce „Wybory w Związku” oraz na tablicach ogłoszeniowych w Spółkach w których odbędą się wybory.

 Informujemy, że w zakładce „Wybory w Związku” opublikowane są wszystkie dokumenty związane z procedurą wyborczą na kadencję w latach 2023-2028
        Komunikat nr 1
Międzyzakładowej Komisji Wyborczej NSZZ „Solidarność” przy Gamrat S.A. z dnia 31.01.2023 r. ws. ilości miejsc mandatowych oraz procedury zgłaszania kandydatów

Międzyzakładowa Komisja Wyborcza informuje że, na swoim pierwszym posiedzeniu wybrała ze swego grona Przewodniczącego Jana Krajewskiego i Zastępcę Dariusza Serwę.
Następnie, na podstawie Uchwały Nr 59/13/2023 z dnia 28.01.2023 r. Komisji Międzyzakładowej określającej klucz liczbowy wyboru delegatów na Międzyzakładowe Zebranie Delegatów ( 1 delegat na każde rozpoczęte 6 członków Związku), oraz Uchwały nr 61/13/2023 ws. liczebności niższych struktur organizacyjnych Związku, Uchwałą nr 2/2023 ustaliła ilość wybieranych osób w poszczególnych okręgach wyborczych:
 
Okręg Nr 1 – Gamrat S.A.
- ilość wybieranych delegatów – 12
- ilość członków Komisji Oddziałowej – 5 (przewodniczący + 4 czł. KO)
Okręg Nr 2 – Tarkett Polska Spółka z o.o.
- ilość wybieranych delegatów – 13
- ilość członków Komisji Oddziałowej – 5 (przewodniczący + 4 czł. KO)
Okręg Nr 3 – Zakład Produkcji Specjalnej „Gamrat” Spółka z o.o.
- ilość wybieranych delegatów – 7
- ilość członków Komisji Oddziałowej – 5 (przewodniczący + 4 czł. KO)
Okręg Nr 4 – „Solgam” Spółka z o.o.
- ilość wybieranych delegatów – 2
- ilość członków Komisji Oddziałowej – 3 (przewodniczący + 2 czł. KO)
Okręg Nr 5 – Koło Emerytów i Rencistów
- ilość wybieranych delegatów – 6
- ilość członków Komisji Koła – 3 ( przewodniczący + 2 członków KK)
Łączna liczba wybieranych delegatów	- 40

Kandydatów na określone funkcje związkowe należy pisemnie zgłaszać w terminie 6-14 lutego w biurze Związku u Przewodniczącego MKW Jana Krajewskiego, lub u pozostałych członków MKW tj. Jana Ślabskiego (Gamrat), Dariusza Serwy (Tarkett), Sylwestra Posełkiewicza (ZPS „Gamrat”), Bogusława Bajgrowicza (Solgam)
Zgłoszenia kandydatów należy dokonywać na specjalnie przygotowanych drukach, które są do odbioru w biurze Związku oraz pozostałych członków MKW.
Zgłoszenie powinno zawierać imię i nazwisko kandydata, adres zamieszkania, nr okręgu wyborczego i nazwę Firmy, określenie funkcji na którą dana osoba kandyduje, oraz podpis osoby wyrażającej zgodę na kandydowanie i zgłaszającej kandydaturę. 
Dodatkowych informacji udziela Przewodniczący 
MKW Jan Krajewski pod nr tel. 534 650 828 


Wybory w Związku na kadencję 
w latach 2023-2028

	Dobiega końca obecna kadencja władz Związku w Organizacji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A.
 Niebawem ruszy procedura wyborcza na nową kadencję. Wybory będą 2-stopniowe, tzn. najpierw będą wybierani delegaci na MZD, Przewodniczący i członkowie Komisji Oddziałowych w poszczególnych Spółkach wchodzących w skład Organizacji Międzyzakładowej przy „Gamrat” S.A. czyli: Gamrat S.A., Tarkett Polska, Zakładzie Produkcji Specjalnej „Gamrat” i Solgam oraz Kole Emerytów i Rencistów. 
Następnie w II etapie wybrani delegaci podczas Międzyzakładowego Zebrania Delegatów wybiorą Przewodniczącego i Komisję Międzyzakładową, Komisję Rewizyjną oraz delegatów na WZD Regionu i Sekcji Przemysłu Zbrojeniowego. 
Całość procedury wyborczej powinna się zakończyć do końca marca. Szczegółowe terminy i informacje będą podawane w formie komunikatów na tablicach ogłoszeń i na stronie internetowej Związku.
Za całość wyborów będzie odpowiadała Międzyzakładowe Komisja Wyborcza w składzie:
1/ Krajewski Jan   - przewodniczący - Gamrat S.A. – Tel. 534 650 828
2/ Serwa Dariusz   - zastępca	  - Tarkett Polska Spółka z o.o.
3/ Ślabski Jan			- członek - Gamrat S.A.
4/ Posełkiewicz Sylwester	- członek - ZPS „Gamrat” Spółka z o.o.
5/ Bajgrowicz Bogusław	- członek - Solgam Spółka z o.o.
Wszelkie pytania i wnioski należy kierować do przewodniczącego MKW, lub do członków Komisji w poszczególnych Spółkach

 Ulga w podatku z tytułu wpłaconych składek na związki zawodowe

	Od 1 stycznia 2022 r. można korzystać z ulgi z tytułu wpłaconych składek członkowskich na rzecz związków zawodowych. Zwrot podatku będzie uwzględniony w rozliczeniu PIT w 2023 r. za rok podatkowy 2022.
Odliczeniu podlega suma składek potrąconych na rzecz związku zawodowego w danym roku podatkowym, nie więcej niż 500 zł, co przy skali podatkowej 12 % skutkuje zwrotem podatku do 60 zł.
Jeżeli składkę związkową potrąca z wynagrodzenia pracodawca, to informację o potrąceniu zamieszcza w PIT-11.
	W sytuacji gdy składki na rzecz związku zawodowego potrącane są przez pracodawcę, podatnikowi do udowodnienia wysokości poniesionych na ten cel wydatków wystarczy jedynie informacja płatnika zamieszczona w PIT-11. 
Nie jest wymagane zaświadczenie organizacji związkowej, o wysokości pobranych składek.

Niedługo wszyscy znów zostaną zapisani do PPK 
	Z możliwości oszczędzania, jaką dają Pracownicze Plany Kapitałowe, skorzystało dotychczas 2,52 mln osób. Tymczasem zbliża się moment tzw. ponownego autozapisu do PPK.
Ustawodawca zdecydował, że co cztery lata odbywa się tzw. ponowny autozapis do PPK. Kolejny przypada właśnie w tym roku.
	Do 28 lutego 2023 r. pracodawca ma obowiązek poinformować o tzw. ponownym autozapisie do PPK osoby, które złożyły deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat. 
Aby zostać zapisanym do PPK, pracownicy w wieku 18 — 55 lat nie muszą nic robić. Osoby, które przed 1 kwietnia 2023 r. ukończą 55 lat, powinny złożyć wniosek o przystąpienie, bądź wznowienie naliczania wpłat do PPK do 28 lutego 2023 r. 
	W związku z tzw. ponownym autozapisem do PPK, ponowną deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK można złożyć najwcześniej 1 marca 2023 r. Można ją złożyć także w innym dowolnym terminie po tej dacie.
	Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to dobrowolny dla pracowników, prywatny, wdrażany przez pracodawcę, ale współfinansowany przez pracownika, pracodawcę i państwo system długoterminowego oszczędzania, będący dodatkowym elementem systemu zabezpieczenia emerytalnego.

Wesołych i pogodnych 
Świąt Bożego Narodzenia 
dużo szczęścia, zdrowia, sukcesów w pracy i życiu osobistym z okazji nadchodzącego Nowego Roku

życzy 
ORGANIZACJA MIĘDZYZAKŁADOWA     NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”
PRZY „GAMRAT” S.A. 


41 rocznica wprowadzenia w Polsce stanu wojennego
    W nocy z 12 na 13 grudnia 1981 r. na wniosek Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego, Rada Państwa wprowadziła stan wojenny. Dla upamiętnienia wydarzeń, do jakich doszło przed 41 laty, w całej Polsce organizowane są obchody rocznicy stanu wojennego. 13 grudnia to również dzień, w którym kultywuje się pamięć o ofiarach tragicznej w skutkach decyzji przywódców komunistycznego reżimu 
Głównym punktem jasielskich obchodów rocznicy wprowadzenia stanu wojennego był montaż słowno-muzyczny przygotowany przez uczniów Zespołu Szkół Budowlanych w Jaśle. Młodzież wcielając się w różne role starała się stworzyć choćby namiastkę atmosfery, jaka towarzyszyła milionom Polaków w czasie trwania stanu wojennego. 
Uczniowie zaprosili też gości do wspólnego śpiewu, między innymi piosenki „Modlitwa o wschodzie słońca”, do której muzykę skomponował bard Solidarności Przemysław Gintrowski.
Uczestnicy obchodów rocznicowych mogli odbyć sentymentalną podróż do przeszłości, gdyż w jednej ze szkolnych sal urządzono ekspozycję przedmiotów rodem z czasów socjalizmu.
	Wieczorem, w kościele pw. św. Stanisława odprawiona została msza święta w intencji ojczyzny i ofiar stanu wojennego. W obchodach uczestniczyły liczne poczty sztandarowe, w tym delegacja ze Sztandarem OM NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A. na czele z jej Przewodniczącym Janem Krajewskim. Następnie kwiaty i znicze pod obeliskiem upamiętniającym strajk pracowników Huty Szkła w Jaśle oraz tablicą ku czci bł. ks. Jerzego Popiełuszki złożyli przedstawiciele NSZZ „Solidarność”, władz samorządowych na czele ze Starostą Adamem Pawlusiem i Burmistrzem Ryszardem Pabianem, placówek oświatowych, służb mundurowych, instytucji państwowych oraz organizacji pozarządowych.
Okolicznościowe przemówienie wygłosił Prezes Stowarzyszenia „Solidarni w Jaśle” Kazimierz Rozenbeiger, a następnie odśpiewano pieśń „Ojczyzno 


Poczet sztandarowy NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat”
Od lewej: Andrzej Gustek, Marian Konieczny, Zbigniew Siepkowski


Kwiaty składa delegacja NSZZ „Solidarność” z Wiceprzewodniczącym ZR Podkarpacie Pawłem Piertuszą


Warta oraz wiązanki kwiatów przy tablicach pamiątkowych bł. ks. Jerzego Popiełuszki i strajku w Hucie Szkła

Święto Niepodległości 11 listopada

	Tegoroczne jasielskie obchody rocznicy odzyskania Niepodległości w 1918 r. rozpoczęły się mszą świętą w intencji ojczyzny w Sanktuarium św. Antoniego. 
Po zakończeniu eucharystii, uczestnicy uroczystości udali się do Parku Miejskiego w Jaśle. Na czele pochodu przemierzającego ulice miasta znalazły się poczty sztandarowe, harcerze, uczniowie klas mundurowych oraz oficjalne delegacje władz samorządowych i państwowych oraz instytucji publicznych. 
Po drodze parlamentarzyści wraz z burmistrzem Ryszardem Pabianem i starostą jasielskim Adamem Pawlusiem, złożyli kwiaty pod tablicami upamiętniającymi: wymarsz oddziału Związku Strzeleckiego w 1914 r. przy ul. Kołłątaja oraz marszałka Józefa Piłsudskiego na fasadzie kościoła św. Stanisława.
	Wartę honorową przy Grobie Nieznanego Żołnierza wystawili harcerze z Komendy Hufca ZHP w Jaśle im. Rodziny Madejewskich oraz strzelcy z Jednostki Strzeleckiej 2091 im. gen. Józefa Hallera w Trzcinicy. Przy akompaniamencie Orkiestry Dętej działającej przy Gminnym Ośrodku Kultury, uczestnicy uroczystości odśpiewali hymn państwowy. Następnie odczytany został również apel pamięci, po czym na Grobie Nieznanego Żołnierza delegacje złożyły kwiaty i wieńce. 
	Na koniec uroczystości Starosta jasielski Adam Pawluś wygłosił okolicznościowe przemówienie, w którym oprócz przypomnienia historii związanej z odzyskaniem niepodległości przez Polskę, odniósł się także do sytuacji, w jakiej po 24 lutego roku znalazła się Ukraina, podkreślając jak ważna jest niepodległość narodu oraz pokój i bezpieczeństwo.
Msz święta w Kościele O.O. Franciszkanów

Poczet sztandarowy OM Gamrat w składzie: od lewej Andrzej Gustek, Marian Konieczny, Zbigniew Siepkowski


Grób nieznanego Żołnierza w Parku Miejskim


Przemówienie wygłasza Starosta Jasielski Adam Pawluś


Ze względu na zdarzenie w Przewodowie gdzie spadła rakieta zabijając 2 osoby i atmosferę napięcia i niepewności decyzją Komisji Krajowej marsz został odwołany. 
Jednak udało się ustalić z Rządem RP powołanie zespołów roboczych do rozmów na temat postulatów Solidarności.


Wyjazd na marsz godności
w Warszawie

W dniu 17 listopada w Warszawie odbędzie manifestacja Solidarności w Warszawie pod hasłem: „Marsz godności”, początek o godz. 12,00 
Postulaty marszu to:
- powstrzymanie wzrostu cen energii
- podniesienie wynagrodzeń w sferze publ.
- przyjęcie ustawy ws. emerytur stażowych
Zapisy na wyjazd w biurze Solidarności do dnia 10 listopada, tel. 534 650 828. Wyjazd jest planowany w dniu 17 XI (czwartek) ok. godz. 500 spod budynku Starostwa. Dokładna godzina zostanie podana w terminie późniejszym, po skoordynowaniu wyjazdu z innymi zakładami.

Wyjazd jest bezpłatny


Spotkanie ws. sytuacji w Tarkett Polska

	W dniu 19 października w siedzibie Tarkett Polska Oddział w Jaśle odbyło się spotkanie poświęcone omówieniu sytuacji ekonomiczno-gospodarczej Spółki. 
W spotkaniu udział wzięli ze strony Zarządu Dyrektor Pan Marek Skalski i HR Menager Pani Agnieszka Surmacz. Stronę związkową reprezentowali: Jan Krajewski, Dariusz Serwa – NSZZ „Solidarność” oraz Wacław Mikrut ze Związku Zawodowego „Chemik”. 
	Dyrektor Skalski poinformował przedstawicieli związków o sytuacji ekonomiczno-finansowej Spółki oraz o potrzebie zmniejszenia produkcji wyrobów ze względu na spadek zamówień na rynek krajowy jak i na eksport. Celem ochrony miejsc pracy i wynagrodzeń pracowniczych zaproponował działania mające na celu ograniczenie kosztów funkcjonowania Firmy. 
	Następnie odbyła się dyskusja nad przedstawionymi propozycjami. Pani A. Surmacz przedstawiła propozycję zawarcia Porozumienia w tej sprawie pomiędzy Pracodawcą a związkami zawodowymi. Porozumienie zawiera kwestię wykorzystania urlopów wypoczynkowych, przestojów produkcyjnych oraz zasad korzystania przez pracowników z płatnych nieobecności usprawiedliwionych, w uzasadnionych przypadkach. 
	Związki zawodowe po dokonaniu konsultacji wewnątrz swoich struktur w dniu 20 października podpisały ww. porozumienie.

Szkolenie w Krośnie

	W dniu 14 października w siedzibie Zarządu Regionu Podkarpacie w Krośnie odbyło się szkolenie dla Regionalnych Komisji Wyborczych które prowadził przedstawiciel Komisji Krajowej Związku, Przewodniczący Regionu Płockiego Andrzej Burnat. Celem szkolenia było przedstawienie zasad wyborczych które będą obowiązywać w wyborach władz NSZZ „Solidarność” w 2023 roku, w związku z upływem kadencji. Przewodniczącym RKW w Krośnie jest kol. Krzysztof Fal, a w jej składzie jest także Szef Oddziału w Jaśle Paweł Pietrusza. W szkoleniu brał udział także Przewodniczący KM przy „Gamrat” S.A. Jan Krajewski. Wybory w organizacjach zakładowych i międzyzakładowych mają się odbyć do końca marca przyszłego roku.

Wybory ZSIP w ZPS „Gamrat”

W dniu 28 września z inicjatywy NSZZ „Solidarność” odbyły się wybory Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy w Zakładzie Produkcji Specjalnej „Gamrat” na kadencję 2022-2026. Przeprowadzenie wyborów było niezbędne gdyż dotychczasowy ZSIP złożył rezygnację z pełnionej funkcji. Nowym Społecznym Inspektorem został wybrany kol. Rafał Mamroł. Życzymy mu sukcesów w działaniach na rzecz poprawy warunków pracy i przestrzegania prawa pracy. 

XXVII Pielgrzymka do Skarżyska-Kamiennej

	W sobotę, 24 września 2022 r. pracownicy Zakładów Zbrojeniowych i Lotniczych pielgrzymowali do Sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej w Skarżysku-Kamiennej. Uroczystej mszy świętej sprawowanej dla pielgrzymów przewodniczył biskup polowy Wojska Polskiego Wiesław Lechowicz.
	Do Sanktuarium przyjechali pracownicy zakładów zbrojeniowych i pracujących na potrzeby wojska m.in. z Bydgoszczy, Dęblina, Gdańska, Gdyni, Gliwic, Jasła, Kraśnika, Ostrowca Świętokrzyskiego, Pionek, Poznania, Radomia, Rzeszowa, Skarżyska – Kamiennej, Stalowej Woli, Świdnika, Tarnowa i Warszawy, wraz z pocztami sztandarowymi.
Uczestnikami uroczystości byli także przedstawiciele władz państwowych i samorządowych oraz prezesi zakładów zbrojeniowych i lotniczych z całego kraju. 
	Inicjatorem i organizatorem Pielgrzymek Pracowników Przemysłu Zbrojeniowego i Lotniczego do Sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej w Skarżysku-Kamiennej jest Krajowa Sekcja Przemysłu Zbrojeniowego NSZZ "Solidarność", której przewodniczy Stanisław Głowacki.
	Wśród uczestników pielgrzymki, jak co roku, obecna była grupa pielgrzymów z Organizacji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A. ze Spółek: Gamrat S.A., Zakład Produkcji Specjalnej i Solgam oraz Koła Emerytów i Rencistów, na czele z Przewodniczącym Janem Krajewskim. 
Obecny był także Sztandar Związku wraz z pocztem w składzie: Andrzej Gustek, Zbigniew Siepkowski i Józef Łodziński. 

Poczty sztandarowe przed Sanktuarium MB Ostrobramskiej

Sztandar Związku na procesji z obrazem ks. J. Popiełuszki

Pielgrzymi z Zakładu Produkcji Specjalnej

Pielgrzymka Ludzi Pracy do Częstochowy

	W dniach 17-18 września odbyła się jubileuszowa 40 Ogólnopolska Pielgrzymka Ludzi Pracy na Jasną Górę przed oblicze naszej Matki i Królowej. 
Do uczestników pielgrzymki przemówił Przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Piotr Duda który stwierdził m.in.:
„Dzisiaj martwimy się o nasze miejsca pracy, martwimy się, że w związku z galopującymi cenami energii elektrycznej i gazu nasze miejsca pracy są zagrożone. Dlatego będziemy prowadzić intensywny dialog społeczny, a jeśli nie, to będziemy protestować, aby wspólnie z rządem wypracować rozwiązania, które nie pozwolą zniszczyć naszej gospodarki, tak mozolnie budowanej przez wszystkie lata „
	Centralnym punktem programu uroczystości była Msza Święta, na Jasnogórskim Szczycie o godz. 11 której przewodniczył Krajowy Duszpasterz Ludzi Pracy abp Józef Kupny. 
Homilię do zebranych pielgrzymów wygłosił bp Wiesław Śmigiel, który mówił m.in.: „historia pielgrzymki ludzi pracy na Jasną Górę to lata modlitwy oraz wysiłku i zaangażowania konkretnych ludzi. U jej początków było wielu ludzi wiary, dobrej woli, ale przede wszystkim był charyzmatyczny kapłan, obrońca praw człowieka i męczennik, bł. ks. Jerzy Popiełuszko” I dalej: 
„Praca bez sprawiedliwości staje się wyzyskiem i niewolnictwem. Zyski bez solidarności prowadzą do rozwarstwienia i niepokojów społecznych. Przekreślenie zasady dobra wspólnego jest drogą do skrajnego indywidualizmu i egoizmu”
	W Pielgrzymce jak co roku uczestniczyli członkowie NSZZ „Solidarność” z Gamrat, Tarkett, Solgam, Zakładu Produkcji Specjalnej oraz Koła Emerytów i Rencistów z Przewodniczącym KM Janem Krajewskim. Obecny był także Sztandar Związku wraz z pocztem w składzie: Marian Konieczny, Andrzej Gustek, Józef Łodziński.

Homilia do uczestników Pielgrzymki ks bpa Wiesława Śmigiela


Widok na Ołtarz na wzgórzu Jasnogórskim

Sztandar Związku. Od lewej stoją: Jan Krajewski, Andrzej Gustek, Marian Konieczny, Józef Łodziński


42 rocznica powstania NSZZ „Solidarność”

	Obchody 42. rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych i powstania NSZZ „Solidarność” w Jaśle rozpoczęły się jak co roku Mszą Świętą w intencji Ojczyzny i „Solidarności” w kościele pw. św. Stanisława BM. Koncelebrze przewodniczył ks. dr hab. Piotr Steczkowski - Kanclerz Kurii Diecezjalnej w Rzeszowie, natomiast homilię wygłosił ks. dr Stanisław Marczak, były kapelan jasielskiej „Solidarności”.
Następnie uczestnicy uroczystości złożyli kwiaty i zapalili znicze przed tablicami ku czci ks. Stanisławowa Kołtaka i bł. ks. Jerzego Popiełuszki.
	Uroczystość uświetniły poczty sztandarowe Organizacji Związkowych „Solidarności” z Gamrat-u i Zakładu Gazowniczego w Jaśle oraz jasielskich szkół ponadpodstawowych. Wartę honorową wystawili uczniowie klasy mundurowej LO w Kołaczycach.
	W uroczystościach uczestniczyli m.in.: parlamentarzyści, przedstawiciele władz miasta i powiatu, przedstawiciele służb mundurowych, dyrektorzy powiatowych instytucji i placówek oświatowych oraz byli i obecni działacze jasielskiej „Solidarności”.


Msza św. w intencji Ojczyzny i Solidarności

Wiązankę kwiatów składają w imieniu Solidarności Gamratu
Jan Krajewski i Wiesław Martowicz

Kwiaty i wieńce pod tablicą ku czci Błogosławionego      Księdza Jerzego Popiełuszki

KOMUNIKAT
ws. pielgrzymki autokarowej do Częstochowy 
w dniu 17/18 września 2022 r.
Organizacja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A. informuje, że organizowana jest Pielgrzymka autokarowa na Święto Ludzi Pracy do Częstochowy, której centralnym punktem będzie Msza Święta na szczycie Jasnej Góry w niedzielę o godz. 11,00, odprawiona za pomyślność Ojczyzny i Ludzi Pracy .
Zapisy na wyjazd przyjmowane są w biurze Związku 
tel. 491 4785 w terminie do 5 września 
Przy zapisie należy podać nr PESEL, nr telefonu 
oraz wnieść opłatę
Koszt wyjazdu wynosi: 
członkowie NSZZ „Solidarność” oraz członkowie ich rodzin - 30 zł od osoby
pozostałe osoby (w zależności od wolnych miejsc)       - 100 zł od osoby
W cenę wliczony jest przejazd + ubezpieczenie + obiad
Wyjazd jest planowany w dniu 17 września (sobota) o godz. 23,30 spod Starostwa Powiatowego w Jaśle, następnie przez Osiedle Gamrat i Kołaczyce.
Planowany powrót w godzinach wieczornych w niedzielę.Zebranie Zarządu NSZZ „Solidarność”

	W dniu 29 sierpnia w siedzibie Związku odbyło się zebranie Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A. Celem zebrania było omówienie spraw bieżących oraz plan działania na najbliższy okres. W trakcie zebrania podjęto następujące tematy:
informacja Przewodniczącego KM Jana Krajewskiego o działalności Związku za okres od poprzedniego zebrania
informacja przedstawicieli Związku o sytuacji w Spółkach: Gamrat, Tarkett, Zakład Produkcji Specjalnej i Solgam
organizacja wyborów Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy w Zakładzie Produkcji Specjalnej
udział delegacji ze Sztandarem Związku u uroczystościach 42 rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych w Jaśle
organizacja dorocznego spotkania Koła Emerytów i Rencistów członków NSZZ „Solidarność” w dniu 8 września 2022
organizacja Pielgrzymki do Częstochowy na Święto Świata Pracy w dniach 17/18 września
organizacja Pielgrzymki pracowników Zakładów Zbrojeniowych w dniu 24 września
sprawy finansowe i organizacyjne
wolne wnioski

JASIELSKIE OBCHODY
42 rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych odbędą się w Kościele Św. Stanisława 
W programie:
18,00— Msza Święta w intencji Ojczyzny i Solidarności
19,00— złożenie kwiatów pod tablicami bł. ks. Jerzego 
       Popiełuszki i ks. Stanisława KołtakaPorozumienia Sierpniowe 
Zwycięstwo 1980

Komisja Krajowa

Pole tekstowe: Inne strony
Pole tekstowe: Zebranie Zarządu Regionu Podkarpacie

	W dniu 23 października w Krośnie odbyło się zebranie Zarządu Regionu Podkarpacie NSZZ „Solidarność”, w którym wziął udział także Jan Krajewski członek ZR z Organizacji Międzyzakładowej przy „Gamrat” S.A. W trakcie obrad omówiono następujące tematy:
przyjęto Regulamin Regionalnego Funduszu Strajkowego oraz powołano Radę RFS w skład której weszli wszyscy członkowie Prezydium Zarządu Regionu
Skarbnik ZR Paweł Piertrusza przedstawił rozliczenie finansowe Zarządu Regionu za I półrocze 2023 r., które następnie zostało przyjęte uchwałą ZR
omówiono sytuację w niektórych organizacjach związkowych, tj: SPOZ Lesko, SPGK Sanok, PRDiM Sanok
Przewodniczący Zarządu Regionu Krzysztof Fal, który wszedł również w skład Komisji Krajowej, poinformował o przebiegu obrad Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność” obradującego w Spale w dniach 19-20 października, na którym dokonano wyboru władz krajowych Związku na nową kadencję. Stwierdził m.in.:
	Przewodniczącym KK na nową kadencję wybrano ponownie Piotra Dudę, który był jedynym kandydatem
	Spośród delegatów z Regionu Podkarpacie do 15 osobowej Komisji Rewizyjnej wszedł Paweł Pietrusza, Krzysztof Fal został wybrany do Prezydium Zjazdu na okres 5 lat, a Marek Jurczak został członkiem Komisji Statutowej.
gościem posiedzenia ZR był były Przewodniczący Tadeusz Majchrowicz, który przedstawił relację z obrad wyborczego Krajowego Zjazdu Delegatów oraz poinformował, że nie kandydował na żadne funkcje związkowe a tylko zamierza dokończyć kadencję w Radzie Społecznej Unii Europejskiej w Brukseli przez okres 2 lat. Poinformował także członków ZR że został odznaczony przez Prezydenta RP Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski za wieloletnią działalność na rzecz ludzi pracy
podjęto także uchwały finansowe przeznaczone do użytku służbowego oraz przyjęto wolne wnioski.Od lewej: Tadeusz Majchrowicz, Krzysztof Fal — Przewodniczący Zarządu Regionu obecnej kadencjiCzłonkowie Zarządu Regionu na sali obradOd prawej: Jan Krajewski, Bolesław Potyrała


WYNIKI WYBORÓW
Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy w „GAMRAT” S.A. 
na kadencję w latach 2023-2027
Na podstawie protokołu Zakładowej Komisji Wyborczej informujemy, że w głosowaniu tajnym nad wyborem Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy w „Gamrat” Spółka Akcyjna w Jaśle, na 4 letnią kadencję w latach 2023-2027, uzyskano następujące wyniki:

Liczba uprawnionych do głosowania	 - 248 osób 
W głosowaniu udział wzięło		 - 182 osoby	- 73,4 %
Ważnych głosów oddano			 - 181		- 99,5 %
Nieważnych głosów oddano		 -   1		-  0,5 %

- „za” kandydaturą Mirosława Liszki oddano głosów ważnych  - 175  - 96,7 %
- „przeciw” kand. Mirosława Liszki oddano głosów ważnych   -   6  -  3,3 %

W związku z powyższym, na podstawie § 7 pkt. 11 Regulaminu wyborów ZSIP, ZKW uchwałą nr 3/2023 stwierdziła, że Zakładowym Społecznym Inspektorem Pracy w „Gamrat” S.A. w   Jaśle, na kadencję w latach 2023 – 2027 został wybrany Pan MIROSŁAW LISZKA.

Wyjazd do Krakowa na mecz Ekstraklasy  piłki nożnej

	NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A zorganizował w dniu 8 października wyjazd do Krakowa na mecz Ekstraklasy piłki nożnej pomiędzy Cracovią Kraków a Jagiellonią Białystok. 
Nie zabrakło emocji, a mecz obfitował w bramki, który zakończył się wygraną gości z Białegostoku 4-2 (2-0 do przerwy). Kibice obu drużyn przez cały mecz dopingowali swoich zawodników do walki. W meczu uczestniczyło ponad 8 tys. kibiców, a stadion może pomieścić 15 tys. Uczestnikami wyjazdu byli członkowie Związku z rodzinami ze spółek: Gamrat, Tarkett, Zakład Produkcji Specjalnej i Koła Emerytów, na czele z Przewodniczącym Komisji Międzyzakładowej Janem Krajewskim.


Widok na stadion Cracovii im. Józefa Piłsudzkiego

Zdjęcia naszych kibiców

Wybory ZSIP w „Gamrat” S.A.

	Organizacje związkowe działające w „Gamrat” S.A. podjęły organizację wyborów Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy na kadencję w latach 2023-2027 r.
Przyjęto następujący kalendarz wyborczy:
od 9.X do 11.X - przyjmowanie pisemnych zgłoszeń kandydatów na ZSIP
12.X - opublikowanie listy kandydatów na ZSIP oraz techniki głosowania
od 17 X do 18.X – wybory Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy
20.X - ogłoszenie wyników wyborów SIP
	Zgłoszeń kandydatów na ZSIP należy dokonywać na specjalnych drukach, na których wymagana jest zgoda kandydata na kandydowanie oraz udzielenie poparcia organizacji związkowej lub co najmniej  5 osobowej grupy pracowników. 
Wszelkie szczegółowe informacje są zawarte w Komunikatach na tablicach ogłoszeń.

Pielgrzymka do Częstochowy

	W dniach 16-17 września w Częstochowie na Jasnej Górze kilkadziesiąt tysięcy pielgrzymów modliło się podczas 41. Ogólnopolskiej Pielgrzymki Ludzi Pracy. Zgromadzeni prosili Matkę Boską Jasnogórską o wszelkie łaski dla przedstawicieli świata pracy.
Pielgrzymka rozpoczęła się w sobotę od złożenia kwiatów i modlitwy przy pomniku bł. ks. Jerzego Popiełuszki, który ponad 40 lat temu zainicjował pielgrzymowanie ludzi pracy na Jasną Górę.
Pielgrzymi uczestniczyli także w Mszy Św. na szczycie, a także Apelu Jasnogórskim oraz Drodze Krzyżowej. Późnym wieczorem czuwano zaś przed obrazem Matki 
W niedzielę pielgrzymi na jasnogórskim szczycie obejrzeli film o życiu i dziele bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Oraz wspólnie odmówili modlitwę różańcową. Następnie wygłoszone zostały przemówienia okolicznościowe:
Przeor klasztoru Paulinów na Jasnej Górze Samuel Pacholski wygłosił słowa powitania do pielgrzymów
Do pielgrzymów listy wystosowali prezydent Andrzej Duda odczytany przez Małgorzatę Paprocką, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP oraz Premiera Mateusza Morawieckiego odczytany przez Marlenę Maląg, Minister Pracy i Polityki Społecznej
Słowa do pielgrzymów skierował także Piotr Duda, przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność", który m.in. powiedział: - „Ksiądz Jerzy kiedyś mówił do nas: „Prawda jest niezmienna. Prawdy nie można zniszczyć tą lub inną decyzją, tą lub inną ustawą”. Powiem bardziej dosadnie: Nigdy kłamstwo nie zwycięży prawdy. Żaden briefing prasowy tego lub innego polityka nie zwycięży prawdy! My wiemy, jaka jest prawda i tą prawdę pokażemy przy najbliższych wyborach parlamentarnych (…)”
Ostatnim akordem tegorocznej Pielgrzymki Ludzi Pracy była uroczysta Msza Święta.koncelebrowana na jasnogórskim szczycie, której przewodniczył abp Józef Kupny, Metropolita Wrocławski, homilię zaś wygłosił abp Adrian Galbas SAC, Metropolita Katowicki. Mówił on o konieczności przebaczenia, a także o wartości ludzkiej pracy i odpowiedzialności za nią.
Pod koniec uroczystej Mszy Świętej Dominik Kolorz, przewodniczący Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność”, który współorganizował wraz z Komisją Krajową oraz Duszpasterstwem Ludzi Pracy tegoroczną pielgrzymkę, odczytał Akt Zawierzenia Solidarności Matce Boskiej. Poświęcono także nowy sztandar organizacji zakładowej Tauron Ciepło.
Podziękowano także organizatorom pielgrzymki oraz gościom, a przede wszystkim pielgrzymom za liczne przybycie na Jasną Górę.
W pielgrzymce uczestniczyli także członkowie NSZZ „Solidarność” z „Gamrat”, Tarkett Polska oraz Koła Emerytów, na czele z Przewodniczącym Janem Krajewskim.


Na tronie abp Józef Kupny, Metropolita WrocławskiPielgrzymi na jasnogórskim szczycieDo pielgrzymów przemawia Piotr Duda Przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”Od lewej siedzą: Dominik Kolorz, Tadeusz Majchrowicz, Małgorzata Paprocka, Marlena Maląg, Piotr Duda, siostra ks. Popiełuszki

Wybory uzupełniające do Zarządu MPKZP

W dniu 6 września w „Gamrat” S.A. odbyło się Walne Zebranie Delegatów Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej.
Tematem zebrania było uzupełnienie składu Zarządu Kasy z uwagi na złożone rezygnacje oraz przyjęcie zmian do Statutu dostosowujące go do nowelizacji Ustawy o działalności PKZP. W skład Zarządu WZD wybrało Katarzynę Wilisowską i Sylwestra Jurkowskiego. Po ukonstytuowaniu skład władz statutowych MPKZP przy „Gamrat” S.A. jest następujący:

Zarząd:

Sylwester Jurkowski  	- przewodniczący - Gamrat S.A.	
Katarzyna Wilisowska 	- zastępca	- Gamrat S.A.	 
Serwa Dariusz		- sekretarz	- Tarkett Polska Sp. z o.o.
Kozłowska Małgorzata 	- członek	- Gamrat S.A.		 
Szot Andrzej	 	- członek	- Gamrat S.A.	 
Posełkiewicz Sylwester	- członek	- ZPS „Gamrat” Sp. z o.o.
Skubel Bogusław	- członek	- Veolia Wschód Sp. z o.o.
Komisja Rewizyjna:
Martowicz Wiesław	- przewodniczący- Tarkett Polska Sp. z o.o.
Maguda Bogdan	 	- zastępca	 - Gamrat S.A.	
Stęgowski Mateusz	- sekretarz	- ZPS „Gamrat” Sp. z o.o.

Aktualizacja: Sylwester Posełkiewicz z ZPS „Gamrat” zwolnił się z pracy w  
            dniu 29.09.2023

Obchody rocznicy powstania NSZZ „Solidarność”

	31 sierpnia jasielskie obchody 43. rocznicy Porozumień Sierpniowych oraz 25. rocznicy śmierci zasłużonego kapelana jasielskiej „Solidarności” śp. ks. Stanisława Kołtaka poprzedziła modlitwa przy Jego grobie na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Mickiewicza w Jaśle, gdzie zapalono znicze i złożono kwiaty.
Następnie o godz. 18.00 w Kościele pw. Św. Stanisława BM odprawiona została Msza Święta w intencji ks. Stanisława i wszystkich działaczy i członków „Solidarności”, którzy już odeszli na wieczną wartę.
Eucharystii przewodniczył ks. prof. Piotr Steczkowski, Kanclerz Kurii Diecezjalnej w Rzeszowie, zaś okolicznościową homilię wygłosił były, wielce zasłużony kapelan „Solidarności” ks. dr Stanisław Marczak.
Uroczystość uświetniły swoją obecnością poczty sztandarowe „Solidarności” z Gamrat-u w składzie: Marian Konieczny, Dariusz Serwa, Zbigniew Siepkowski i Zakładu Gazowniczego w Jaśle: Piotr Gajda, Józef Kozioł, Józef Tutro oraz licznych szkół ponadpodstawowych z Jasła i powiatu.
    Wśród ludzi „Solidarności” zgromadzonych na uroczystości obecni byli honorowi goście m.in.: Senator RP Alicja Zając, Przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego Jerzy Borcz, Starosta Jasielski Adam Pawluś, Burmistrz Miasta Jasła Ryszard Pabian, Prezes Stowarzyszenia „Solidarni w Jaśle” Kazimierz Rozenbeiger.
    Kolejnym punktem było złożenie kwiatów pod tablicą upamiętniającą bł. ks. Jerzego Popiełuszkę i okolicznościowe wystąpienia.
Szef Oddziału Jasło, Zastępca Przewodniczącego ZR Podkarpacie Paweł Pietrusza odczytał list skierowany do wszystkich uczestników uroczystości przez Zastępcę Przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Tadeusza Majchrowicza, który do 20 czerwca br. kierował przez 25 lat Regionem Podkarpacie.Msza św. koncelebrowana w Kościele św. Stanisława

Od lewej: Sztandar NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A.

Odmrożenie wysokości odpisu na ZFŚS 

	W porozumieniu zawartym 7 czerwca 2023 roku pomiędzy Solidarnością a rządem uzgodniono, że od lipca 2023 roku nastąpi odmrożenie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
Zgodnie z przyjętą przez Sejm nowelizacją ustawy okołobudżetowej od lipca tego roku odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wzrósł z 1662,97 zł do 1914,34 zł.  
	Postulatem Związku było oby waloryzacja odpisu na ZFŚS nie była zamrażana jak dotychczas, co znalazło odzwierciedlenie w projekcie ustawy okołobudżetowej na 2024 rok. Z jej zapisów wynika, że wysokość odpisu na ZFŚS będzie obliczana na bieżąco – na podstawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w drugim półroczu roku poprzedniego. 
	Fundusz Socjalny jest obowiązkowy dla wszystkich jednostek budżetowych i samorządowych (bez względu na liczbę zatrudnianych pracowników) oraz pozostałych pracodawców, którzy na dzień 1 stycznia danego roku zatrudniają min. 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty. Za każdy etat pracodawca odprowadza odpis, który trafia do Funduszu. Wysokość odpisu ustalana jest natomiast na podstawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z drugiego półrocza roku poprzedniego.  

Regulamin Pracy w Tarkett Polska

	W dniu 20 lipca organizacje związkowe działające w Tarkett Polska przedstawiły Zarządowi Spółki wspólne stanowisko na temat proponowanych zmian do Regulaminu Pracy dla Pracowników Tarkett Polska. Większość proponowanych zapisów jest akceptowana przez związki zawodowe, natomiast zastrzeżenia budzą niektóre zapisy dotyczące m.in.:
- organizacji pracy zdalnej
- uregulowania dot. wyjść osób palących do palarni
- gratyfikacji pieniężnych dla niepalących
- ustalenia długości przerwy śniadaniowej
Liczymy że Zarząd Spółki uwzględni zgłoszone zastrzeżenia i odstąpi od wprowadzenia do Regulaminu kontrowersyjnych zapisów
Zebranie Komisji Międzyzakładowej

	W dniu 12 lipca w siedzibie Związku odbyło się zebranie Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A. Przedmiotem posiedzenia były następujące kwestie:
Przewodniczący KM Jan Krajewski przedstawił informację o działalności Związku za okres od poprzedniego zebrania KM
Informację o działalności Komisji Oddziałowych Związku złożyli ich Przewodniczący
Przyjęto stanowisko ws. zmian do Regulaminu Pracy Tarkett Polska zaproponowanych przez Dyrekcję Spółki. Ustalono, że w tej sprawie zostania opracowane stanowisko wspólne z ZZ „Chemik”
Omówiono kwestie płacowe z firmach: Gamrat, Tarkett Polska i Zakład Produkcji Specjalnej
Informacja Przewodniczącego KM z pierwszego zebrania Zarządu Regionu Podkarpacie nowej 
Informacja Przewodniczącego KM o realizacji budżetu za I półrocze 2023 r.
Podjęto decyzje finansowe
Sprawy różne i wolne wnioski

Spotkanie Zarządu „Gamrat” S.A. ze związkami zawodowymi

	10 lipca odbyło się spotkanie związków zawodowych z Zarządem „Gamrat” S.A. w którym udział wzięli:
Prezes Zarządu Krzysztof Moska, Dyrektor Jerzy Pachana, Dyrektor Finansowy Zbigniew Syzdek, stronę związkową reprezentowali: NSZZ „Solidarność”: Jan Krajewski, Jan Ślabski, Tomasz Lipka – ZZ „Chemik”: Wiesława Rączka. 
	Prezes Moska poinformował że firma po 5 miesiącach br. zanotowała stratę w kwocie ponad 300 tys. zł, podczas gdy w analogicznym okresie ubiegłego roku było ponad 6 mln zysku. Spadła też ilość sprzedanych wyrobów z ok. 4.600 ton w zeszłym roku do ok. 3.600 ton za 5 m-cy br, tj. o ok. 1000 ton mniej. Niestety sytuacja na runku krajowym nie uległa znaczącej poprawie, stąd te problemy Gamratu. Bardzo duże są także zapasy niesprzedanych wyrobów sięgające 28 mln zł. Trzeba będzie uruchomić dodatkową promocję aby sprzedać wyprodukowany towar. O ile część Profilowa osiągnęła względnie dobre wyniki, to Oddział Rur, a szczególnie PE zanotował drastyczny spadek poziomu produkcji i opłacalności. Reasumując stwierdził, że na razie nie ma warunków do wprowadzenia podwyżek, poza tymi które wynikają ze wzrostu płacy minimalnej do 3600 zł od 1 lipca. Pomimo że żaden pracownik nie zarabia poniżej tej kwoty ( 300 zł premii frekwencyjnej), wprowadzone zostano podwyżki płacy zasadniczej do kwoty 3600, które obejmą ponad 140 osób. Niewykluczone są także indywidualne podwyżki dla pracowników o kluczowym znaczeniu dla Gamratu. Zarząd, pomimo korzystnych uregulowań dot. kosztu energii elektrycznej ( oszczędność kilkuset tys. rocznie) dla małych i średnich firm (poniżej 250 osób), nie uruchomił procedury zwolnień pracowników aby zejść z zatrudnieniem poniżej 250, przyjmując zasadę że spadek liczby zatrudnionych będzie wynikał z naturalnych odejść na emerytury i renty. 
	Związkowcy wnioskowali aby kolejne spotkanie odbyło się po wynikach Spółki za III kwartały, gdyż być może wyniki będą lepsze. Prezes Moska zgodził się podjąć rozmowy w listopadzie i wtedy, o ile wyniki firmy na to pozwolą, może zostać uruchomiona premia dla pracowników.

Pierwsze zebranie Zarządu Regionu
 Podkarpacie w Krośnie

	W dniu 3 lipca w Krośnie odbyło się pierwsze posiedzenie Zarządu Regionu Podkarpacie NSZZ „Solidarność” kadencji 2023-2028 wybranego w dniu 20 czerwca podczas Walnego Zebrania Delegatów. Głównym punktem zebrania był wybór 7 osobowego Prezydium ZR oraz podział pełnionych funkcji. Skład Prezydium: Krzysztof Fal – przewodniczący, Lucjan Fejkiel – zastępca, Paweł Pietrusza – z-ca, skarbnik, szef Oddziału ZR w Jaśle, Marek Jurczak – z-ca, sekretarz, szef oddziału, Wojciech Konieczny, Janusz Lech, Zbigniew Pelczar. 
Podjęto także uchwałę o upoważnieniu członków Prezydium do podejmowania decyzji finansowych i prawnych w imieniu Zarządu Regionu oraz Regulamin obrad Zarządu Regionu.

Spotkanie w Tarkett Polska

	W dniu 23 czerwca w siedzibie Tarkett Polska odbyło się spotkanie w którym uczestniczyli Dyrektor Marek Skalski, Agnieszka Surmacz – HR Menager oraz przedstawiciele organizacji związkowych działających w Tarkett tj. Jan Krajewski – NSZZ „Solidarność” i Wacław Mikrut – ZZ „Chemik”. 
Tematyka spotkania obejmowała:
zasady przyznawania II transzy podwyżek które wchodzą w życie od 1 lipca
zmiany do Regulaminu Pracy w Tarkett Polska dostosowujący zapisy do nowelizacji Kodeksu Pracy która weszła w życie 26 kwietnia br.
ustalenie wysokości wakacyjnego świadczenia pieniężnego z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
Walne Zebranie Delegatów w Krośnie

	W dniu 20 czerwca br. w Krośnie odbyło się sprawozdawczo-wyborcze Walne Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarność” Regionu Podkarpacie. Gościem obrad był Przewodniczący Komisji Krajowej Piotr Duda który w wystąpieniu poinformował o ważniejszych osiągnięciach Związku w okresie mijającej kadencji władz Związku. Zebranie było zarazem pożegnaniem wieloletniego Przewodniczącego ZR Tadeusza Majchrowicza, który osiągnął wiek emerytalny i nie kandydował na żadną funkcję.
	W trakcie obrad wybrano zatem nowego Przewodniczącego Zarządu Regionu, którym został kol. Krzysztof Fal z BWI Krosno (dawniej fabryka amortyzatorów).
Wybrano następnie 22 osobowy Zarząd Regionu w którego skład wszedł Jan Krajewski z OM „Gamrat” oraz 5 osobową komisję rewizyjną i 2 delegatów na krajowe WZD. Członkami ZR z Jasła oprócz ww. zostali: Paweł Pietrusza (Oświata), Stanisław Słupek (PGZK Jasiel), Wojciech Konieczny (ZUS Jasło), Krzysztof Kudłacz (Zakład Gazowniczy).
	Delegacie przyjęli także uchwałę programową oraz uchwały, stanowiska i apele dotyczące różnych kwestii.


Sztandar Zarządu Regionu Podkarpacie

Przemawia Przewodniczący Komisji Krajowej Piotr Duda

Z prawej ustępujący Przewodniczący ZR Tadeusz Majchrowicz

Nowo wybrany Przewodniczący Zarządu Regionu Krzysztof Fal

Regulamin pracy zdalnej w Gamrat S.A.

	7 czerwca br. organizacje związkowe działające w „Gamrat” S.A. tj. NSZZ „Solidarność” i ZZ „Chemik” przyjęły wspólne stanowisko ws. wprowadzenia w życie Regulaminu Pracy Zdalnej w „Gamrat” S.A. który dostosowuje wewnętrzne akty prawne, w związku z niedawną nowelizacją Kodeksu Pracy. 
	Jako pracę zdalną rozumie się: pracę wykonywaną całkowicie lub częściowo w miejscu wskazanym przez pracownika i każdorazowo uzgodnionym z Pracodawcą, w tym pod adresem zamieszkania Pracownika, w szczególności przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

Szczegóły porozumienia Rząd-Solidarność

	W minioną środę, tj. 7 czerwca 2023 r., przewodniczący NSZZ „Solidarność” Piotr Duda i prezes Rady Ministrów RP Mateusz Morawiecki po półrocznych negocjacjach podpisali pierwsze od 1991 roku porozumienie pomiędzy rządem i Solidarnością, obejmujące sprawy ogólnopracownicze.
Co zawiera porozumienie podpisane w Stalowej Woli? Oto szczegóły:
1. Z dniem 1 stycznia 2024 r. uchylony zostanie wygaszający charakter emerytur pomostowych dla pracowników wykonujących pracę w warunkach szkodliwych i o szczególnym charakterze. Koszt tego przedsięwzięcia w pierwszym roku wyniesie ok. 220 mln zł i będzie systematycznie wzrastać w latach kolejnych.
Jednocześnie uzgodniono rozpoczęcie prac dot. weryfikacji stanowisk pracy stanowiących załącznik do ustawy o emeryturach pomostowych.
2. Uzgodniono, że będą prowadzone dalsze negocjacje w kwestii tzw. emerytur stażowych. Strony uzgodniły, że w stażu pracy uprawniającym do emerytury uwzględniać się będzie wyłącznie okresy składkowe.
Należy uznać, że po raz pierwszy strona rządowa nie odpowiedziała negatywnie na ten postulat.
3. Wprowadzona zostanie zmiana w Kodeksie postępowania cywilnego dająca realną ochronę przed zwolnieniem z pracy dla działaczy związkowych w sprawach z zakresu prawa pracy.
Oznacza to, że pracownik podlegający szczególnej ochronie przed zwolnieniem będzie mógł na każdym etapie postępowania sądowego wnioskować o przywrócenie do pracy, a sąd będzie takiego zabezpieczenia udzielał do czasu wydania prawomocnego wyroku.
4. Podniesiony zostanie roczny limit odliczenia od dochodu składek członkowskich na rzecz związków zawodowych. To kolejny krok zrównujący w uprawnieniach organizacje związków zawodowych z organizacjami pracodawców.
Od 1 stycznia 2024 r. limit ten zostanie zwiększony z 500 zł do 840 zł. Szacuje się, że skutek dla budżetu państwa wyniesie ok. 50 mln zł.
5. Od 1 stycznia 2024 r. wyłączony zostanie dodatek za pracę w warunkach szkodliwych i pracy o szczególnym charakterze z katalogu składników wchodzących w wymiar płacy minimalnej. Obok wyłączonych wcześniej dodatków za pracę nocną i dodatków stażowych obecny jest ostatnim, który był wliczany do płacy minimalnej.
Oznacza to, że płaca minimalna będzie wreszcie płacą minimalną, a dodatki – zgodnie ze swoją definicją – będą dodatkami. Szacuje się, że rozwiązanie to obejmie ok. 50 procent osób pracujących za minimalne wynagrodzenie. Szacuje się, że dodatkowa roczna korzyść dla pracowników wyniesie ok. 42 mln zł.
6. Jeszcze w 2023 r. trafi do ponad 55 tys. pracowników Domów Pomocy Społecznej kwota 300 mln zł, pochodząca z rządowej rezerwy celowej. Oznacza to, że przeciętnie każdy pracownik DPS-ów otrzyma dodatek do wynagrodzenia w wysokości 600 zł miesięcznie do końca roku, z wyrównaniem od kwietnia tego roku.
Jednocześnie rozpoczną się pilne prace nad systemowymi zmianami dot. pomocy społecznej. Szczególnie istotne będą dotyczyć polepszenia kondycji finansowej DPS-ów.
7. Uzgodniono, że od lipca 2023 r. nastąpi odmrożenie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wg podstawy na rok 2021, a w ustawie okołobudżetowej na rok 2024 wskaźnik ten będzie liczony od podstawy z roku 2022.
Obecnie wskaźnik naliczania ZFŚS obliczany jest na podstawie roku 2019.
Koszt odmrożenia wskaźnika od lipca 2023 wyniesie 210 mln zł, z czego 155 mln to wzrost subwencji oświatowej. Koszt odmrożenia wskaźnika w roku 2024 wyniesie 500 mln zł, z czego wzrost subwencji oświatowej to 310 mln zł.
8. Jeszcze w tym roku nastąpi wzrost wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej.
Środki na nagrody specjalne w 2023 r. zostaną zwiększone o około 906,25 mln zł. Indywidualnie to uzupełnienie wyniesie około 1125 zł. Z puli nagród wyłączone są państwowe stanowiska kierownicze oraz sędziowie delegowani do Ministerstwa Sprawiedliwości.
Jednorazowy wzrost wynagrodzeń dla sędziów, asesorów sądowych oraz referendarzy sądowych wyniesie łącznie ok. 46 mln zł.
Wypłacone zostaną nagrody specjalne dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej w wysokości 1125 zł, co stanowi koszt ok. 977,5 mln zł.
9. Uzgodniono dalsze wsparcie dla przemysłu energochłonnego. W ramach kolejnego rządowego programu „Pomoc dla sektorów energochłonnych związana z nagłymi wzrostami cen gazu ziemnego i energii elektrycznej” przeznaczone zostanie 5 mld zł. Przy czym budżet przewidziany na wypłatę rekompensat na rok 2023 wyniesie 2,6 mld zł.
Obecnie trwa procedura uzgodnień z Komisją Europejską w ramach procesu prenotyfikacji.
10. Dokonane zostaną zmiany w umowie społecznej dla górnictwa węgla kamiennego. Obecnie trwają prace nad aktualizacją wniosku notyfikacyjnego do Komisji Europejskiej. Wysłana została aktualizacja do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Ponadto złożony został wniosek o wpisanie nowelizacji stosownej ustawy do wykazu prac legislacyjnych.
Piotr Duda

Porozumienie Rząd — Solidarność
	Obradujący w środę 31 maja w Spale (woj. łódzkie) przedstawiciele Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" wyrazili zgodę na podpisanie przez związek porozumienia z rządem w sprawie m.in. podwyżek dla tzw. budżetówki i emerytur strażowych – powiedział po południu lider Solidarności Piotr Duda.
	Na konferencji prasowej po posiedzeniu KK NSZZ "Solidarność" w Spale (Łódzkie) podano informację o zgodzie władz związku na porozumienie z rządem. Negocjacje dwustronne rozpoczęły się jesienią ub. r. po odwołaniu przez Solidarność manifestacji "Marsz Godności".
"Po długich rozmowach, po przedstawieniu przeze mnie porozumienia z rządem Mateusza Morawieckiego, Komisja Krajowa podjęła decyzję o zielonym świetle dla tej umowy społecznej" – powiedział przewodniczący NSZZ "Solidarność". "Oczekuję, że porozumienie zostanie podpisane już wkrótce, w najbliższych dniach" – podkreślił. "Jestem gotowy na podpisanie z premierem wypracowanego przez Komisję Krajową porozumienia choćby dziś albo jutro" – zaznaczył.
Zdaniem Piotra Dudy z podpisaniem tej umowy społecznej nie można czekać, ponieważ muszą się nią zająć jeszcze parlament i prezydent.
Przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Piotr Duda
Mecz Stal Mielec-Warta Poznań
	W dniu 27 maja zorganizowany został wyjazd do Mielca na mecz Ekstraklasy piłki nożnej pomiędzy Stalą Mielec a Wartą Poznań. W meczu lepszą okazała się Stal wygrywając 1-0, gwarantując sobie pozostanie na kolejny sezon w najwyższej klasie rozgrywkowej, choć wyniki innych meczów powodowały że już przed meczem Stali nie groziła degradacja. 
W meczu uczestniczyło 37 osób, w tym dzieci ze Spółek „Gamrat”, Tarkett, Zakład Produkcji Specjalnej oraz Koła Emerytów.
Walne Zebranie Sekcji Zbrojeniowej
	W dniu 25 maja w Jastrzębiej Górze odbyło się Walne Zebranie Delegatów Krajowej Sekcji Przemysłu Zbrojeniowego NSZZ „Solidarność” . Podczas obrad WZD wybrano władze Sekcji na kadencję w latach 2023 – 2028 tj: 30 osobową Radę Sekcji, 5 osobową Komisję Rewizyjną oraz 11 delegatów na Kongres Sekretariatu Metalowców. 	Przewodniczącym Sekcji został wybrany Paweł Stanik z Meska, a dotychczasowy wieloletni przewodniczący Stanisław Głowacki został honorowym przewodniczącym. 
	W skład Rady Sekcji został wybrany kol. Sylwester Posełkiewicz – reprezentujący Organizację Międzyzakładową przy „Gamrat” S.A., jednocześnie Przewodniczący Komisji Oddziałowej w Zakładzie Produkcji Specjalnej „Gamrat” Spółka z o.o. Delegaci Sekcji przejęli także szereg uchwał i stanowisk programowych.
Spotkanie z Prezesem Krzysztofem Moską
	W dniu 24 maja w Gamrat S.A. odbyło się Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy oraz Rada Nadzorcza. Uczestniczący w obradach Prezes Zarządu Krzysztof Moska zaprosił na krótkie spotkanie Przewodniczących związków zawodowych Jana Krajewskiego – NSZZ „Solidarność” i Wacława Mikruta – ZZ „Chemik” celem poinformowania o sytuacji ekonomicznej „Gamrat” S.A. po 4 miesiącach br. 
Prezes Moska oświadczył, że na chwilę obecną wyniki finansowe Firmy nie są zadowalające. Spowodowane jest to głównie sytuacją na krajowym rynku budowlanym, który notuje kilkudziesięciu procentowy spadek w stosunku do ubiegłego roku. Brak zamówień powoduje również, że firmy walczą ze sobą obniżając marże, co przekłada się na spadek opłacalności produkcji. 
Przewodniczący związków zawodowych odnosząc się do Porozumienia ws. negocjacji dot. podwyżek płac, zwrócili się o spotkanie z Zarządem „Gamrat” S.A. do końca czerwca br. aby ocenić sytuację ekonomiczną firmy i podjąć rozmowy o podwyżkach. 
Prezes Moska wyraził zgodę na tą propozycję.
Zebranie Komisji Rewizyjnej
	W dniu 27 kwietnia odbyło się pierwsze zebranie Międzyzakładowej Komisji Rewizyjnej NSZZ „Solidarność” wybranej na kadencję w latach 2023-2028 podczas obrad Zebrania Delegatów w dniu 18 marca 2023 r.
	Głównym tematem posiedzenia było ukonstytuowanie się Komisji. W głosowaniu tajnym na Przewodniczącą Komisji wybrano kol. Annę Kiełtykę (Gamrat), na Zastępcę kol. Marcina Stańczaka (Gamrat), a na Sekretarza Mariusza Jurkowskiego (ZPS „Gamrat”). 
Ponadto członkowie Komisji zapoznali się z dokumentacją kontroli realizowanych przez poprzednie Komisje Rewizyjne oraz dokumentacją finansową za 2022 r. skontrolowaną przez poprzednią Komisję oraz wnioskami pokontrolnymi. Komisja na okoliczność zebrania sporządziła protokół. 
KOMUNIKAT
ws. wyjazdu na mecz Ekstraklasy do Mielca
w dniu 27 maja 2023 r.

NSZZ „Solidarność” organizuje wyjazd na mecz Ekstraklasy piłki nożnej Stal Mielec – Warta Poznań, który odbędzie się w dniu 27 maja br. o godz. 17,30 w Mielcu.
Cena wyjazdu dla członków Związku wynosi 20 zł
 (bilet+autokar+ubezpieczenie)
Zapisy są przyjmowane w biurze Związku osobiście lub telefonicznie nr 534 650 828 oraz u Przewodniczących w Firmach do dnia 28 kwietnia 
Wpłaty należy uiścić w chwili otrzymania biletu.
Warunkiem wyjazdu jest zarezerwowanie biletów przez elektroniczny system dystrybucji.
	Informacje dotyczące miejsca i terminu wyjazdu zostaną podane w terminie późniejszym, po dokonaniu rezerwacji biletów.

KARTY RABATOWE ORLEN DLA CZŁONKÓW NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”

Od 1 kwietnia br. weszła w życie nowa umowa pomiędzy NSZZ „Solidarność” a Koncernem Paliwowym ORLEN ws. rabatów dla członków Związku posiadających elektroniczną legitymację.
Członkowie Związku posiadający dotychczasową kartę rabatową Orlen mogą dalej z niej korzystać, i zyskiwać rabat w wysokości 8 gr na litrze paliwa.
Jednak nowa karta będzie dawała korzystniejsze warunki. 
Aby ją otrzymać należy udać się z legitymacją członkowską na stację Orlen w Jaśle, przy ul. 3 maja 90 (obok Rafinerii), gdzie są wydawane karty. Po otrzymaniu karty rabaty będą naliczane na wszystkich stacjach Orlen.Wesołych Świąt !Niech Zmartwychwstały Chrystus obdarzy Was i Wasze rodziny bogactwem Swoich łask. Niech będzie dla Was źródłem radości i pokoju
ORGANIZACJA MIĘDZYZAKŁADOWA NSZZ "SOLIDARNOŚĆ”
PRZY „GAMRAT” S.A.

Zebranie Komisji Międzyzakładowej
	W dniu 30 marca w lokalu Związkowym odbyło się pierwsze posiedzenie Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” (zarządu Związku) nowej 5-cio letniej kadencji 2023-2028, wybranej podczas Międzyzakładowego Zebrania Delegatów w dniu 18 marca br. 
W porządku zebrania znalazły się następujące sprawy:
Wybór Prezydium KM w składzie:
	1/ Jan Krajewski		- przewodniczący
	2/ Dariusz Serwa 		- wiceprzewodniczący
	3/ Jan Ślabski			- sekretarz
	4/ Bogdan Skicki		- skarbnik
	5/ Bogusław Bajgrowicz	- członek
	6/ Marian Konieczny		- członek
	7/ Sylwester Posełkiewicz	- członek
Ustalenie listy członków KM podlegających szczególnej ochronie
Uchwała ws. przekazania kompetencji w niektórych sprawach dla Komisji Oddziałowej przy ZPS „Gamrat” Sp. z o.o.
Przyjęcie do Związku nowych członków
Informacja Przewodniczącego KM z obrad Zarządu Regionu Podkarpacie
Wolne wnioski

Fotorelacja z zebrania Komisji Międzyzakładowej

Uchwała nr 9 XXIV
Międzyzakładowego Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarność” 
przy „Gamrat” S.A. z dnia 18 marca 2023 r.

Międzyzakładowe Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A. zwraca się do władz krajowych Związku, o podjęcie bardziej zdecydowanych działań celem spełnienia niezrealizowanych dotychczas postulatów oraz wg nas ważnych dla pracowników kwestii w tym m.in:
Wprowadzenie emerytur stażowych po 40 latach pracy mężczyzn i 35 lat pracy kobiet, bez względu na wiek.
Wprowadzenie dla pracowników dodatku za pracę w niedzielę i święta w wysokości 100 % stawki godzinowej wynikającej z płacy minimalnej za każdą godzinę pracy 
Wprowadzenia zasady, że wysokość płacy zasadniczej pracownika (stawki godzinowej) nie może być niższa niż minimalna płaca krajowa
Dokonywanie corocznej waloryzacji odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych o kwotę wzrostu płacy minimalnej
Wprowadzenie obligatoryjnego odpisu na Emerytów i Rencistów uprawnionych do korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń socjalnych.
Celem realizacji ww. postulatów należy przed zbliżającymi się wyborami parlamentarnymi podjąć rozmowy z partiami politycznymi dla których bliskie są sprawy ludzi pracy. Tylko pod warunkiem podpisania porozumienia programowego i obietnicy realizacji ważnych dla Związku spraw, NSZZ „Solidarność” powinna poprzeć określone organizacje polityczne i ich kandydatów.

STANOWISKO NR 1
Międzyzakładowego Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarność” 
przy „Gamrat” S.A. z dnia 18 marca 2023 r.

Międzyzakładowe Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A. zdecydowanie potępia medialną nagonkę na Naszego wielkiego Polaka, Papieża Świętego Jana Pawła II, za pomocą dokumentów stworzonych przez komunistyczną Służbę Bezpieczeństwa, która za główny cel swojej działalności stawiała walkę z Kościołem, jako ostoją wiary i narodowych wartości.
Święty Jan Paweł II zajmuje szczególne miejsce w historii Polski i Europy. Jego zdecydowane upominanie się o prawo naszej Ojczyzny do wolności i wypowiedziane w 1979 r. w Warszawie. podczas pielgrzymki do Ojczyzny, słynne słowa „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi” dały impuls naszemu Narodowi do zdecydowanej walki o wolność, co zaowocowało powstaniem w 1980 r. ponad 10 milionowej Solidarności, która pomimo represji władz komunistycznych i wprowadzenia stanu wojennego doprowadziła w 1989 r. do odzyskania suwerenności i wprowadzenia demokratycznych rządów prawa.
Jako delegaci MZD NSZZ „Solidarność” protestujemy przeciwko

          Napisz do nas:  solidgam@onet.pl