Pole tekstowe: ŚWIADCZENIA FINANSOWE 

DLA CZŁONKÓW NSZZ “SOLIDARNOŚĆ”
PRZY “GAMRAT” SA W JAŚLE


 1. Zgon członka Związku              	- 300 zł
 2. Zgon członka rodziny               	- 200 zł
 3. Urodzenie i adopcja dziecka        	- 500 zł
 4. Odprawa emerytalno-rentowa        	- 300 zł
 5. Odwiedziny chorego członka Związku 	-  50 zł
 6. W sytuacjach zdarzeń losowych istnieje możliwość uzyskania  
   zapomogi bezzwrotnej.
 7. Inne formy jak np: turnieje sportowe, zawody, spotkania integracyjne   
   itp. - indywidualna decyzja władz Związku.
 8. Dla członków Związku stworzono także możliwość uzyskiwania 
   bezodsetkowych zwrotnych pożyczek tzw. chwilówek, w wysokości     
   do 600 zł, z możliwością rozbicia spłaty na dogodne raty
 

WysokoŚĆ skŁadki 


  - członkowie pracujący – 0,82 % miesięcznych przychodów z    
    wyjątkiem nagród, ekwiwalentu za godziny nadliczbowe oraz  
    świadczeń z ZFŚS
  - emeryci, renciści, zasiłki i świadczenia przedemerytalne
   Dochód netto do 500 zł - 2 zł i dodatkowo 0,50 zł na każde kolejne 
   100 zł dochodu
  - zasiłki wychowawcze, urlopy bezpłatne - 3 zł na miesiąc. 

Pole tekstowe: Podstawowe przepisy regulujące działalność związku zawodowego

(wystarczy kliknąć na nazwę)

Pole tekstowe: Napisz do nas: solidgam@onet.pl
Pole tekstowe: Deklaracja wstąpienia do Związku (kliknij)