Pole tekstowe: Teksty zamieszczone na stronie Aktualności od dnia listopada 2011 r.
(najstarsze teksty na końcu strony)
Pole tekstowe: Nieważnych głosów oddano		 -    0		-   0 %

- „za” kandydaturą Kazimierza Szeląga - oddano głosów ważnych - 195 -  92,9 %
- „przeciw” kand. Kazimierza Szeląga  - oddano głosów ważnych -  15 -  7,1 %

W związku z powyższym, na podstawie § 7 pkt. 11 Regulaminu wyborów ZSIP, ZKW stwierdza, że Zakładowym Społecznym Inspektorem Pracy w „Tarkett Polska” Oddział w Jaśle, na kadencję w latach 2021 – 2025 został wybrany KAZIMIERZ SZELĄG.

Przewodniczący Zakładowej Komisji Wyborczej
Tarkett Polska Oddział w Jaśle
 Dariusz Serwa

Gratulujemy kol. Kazimierzowi Szelągowi wyboru na Społecznego Inspektora Pracy i życzymy skutecznych działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników Tarkett Polska Oddział w Jaśle

Wybory ZSIP w Tarkett Polska Oddział w Jaśle

	NSZZ „Solidarność” i ZZ „Chemik” działające w Tarkett Polska Oddział w Jaśle podjęły organizację wyborów Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy, w związku z wygaśnięciem mandatu Pana Roberta Lechowskiego, pełniącego wcześniej tą funkcję. 
	W celu przeprowadzenia wyborów związki zawodowe powołały Zakładową Komisję Wyborczą w składzie: Dariusz Serwa – przewodniczący, Mirosław Pniak – zastępca oraz członkowie Piotr Gustek i Mirosław Kosiba. 
	Przyjmowanie zgłoszeń kandydatów na ZSIP odbywać się będzie w dniach 12 do 14 kwietnia przez ZKW, natomiast wybory zaplanowano na 20 kwietnia.
Wesołego Alleluja !

Niech Zmartwychwstały Chrystus obdarzy Was i Wasze rodziny bogactwem Swoich łask. 
Niech będzie dla Was źródłem radości i pokoju.

Życzy

ORGANIZACJA MIĘDZYZAKŁDOWA 
NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” PRZY „GAMRAT” S.A.Fundusz socjalny w Gamrat S.A.

	W dniu 17 marca 2021 r. odbyło się spotkanie dotyczące funduszu świadczeń socjalnych w „Gamrat” S.A. W spotkaniu udział wzięli: ze strony Administratora funduszu Pani Barbara Kozak oraz przedstawiciele związków zawodowych, Jan Krajewski – NSZZ „Solidarność” i Wacław Mikrut – ZZ „Chemik”.
W trakcie spotkania podjęto następujące kwestie:
rozliczenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) za 2020 r.
omówienie projektu planu ZFŚS na rok 2021
zmiany do Regulaminu ŻFŚS, w tym m.in.: podwyższenie progów dochodowych o 200 zł netto tj: do 1400, 1900, 2400, i powyżej
rozpatrzenie wniosków o przyznanie pożyczek mieszkaniowych
rozpatrzenie wniosków o udzielenie zapomóg bezzwrotnych
propozycja ustalenia wysokości świadczenia pieniężnego na Wielkanoc: 700 zł, 650 zł, 600 zł, 350 zł, dla poszczególnych progów dochodowych
	Plan przychodów funduszu socjalnego na r. wynosi prawie 510.000 zł, z czego 400.000 zł przewidziano na świadczenia pieniężne, a pozostałe środki na: zapomogi bezzwrotne, paczki dla dzieci mikołajkowe i na Dzień Dziecka i niewielkie kwoty na umorzenie pożyczek (w przypadku śmierci pożyczkobiorcy) oraz organizację imprez i kulturalno-oświatowych
	Ponadto, w trakcie spotkania przekazano związkom zawodowym, propozycje zmian do Regulaminu Pracy i Wynagrodzeń, z wnioskiem o zajęcie stanowiska.
	W dniu 19 marca związki zawodowe przekazały Administratorowi ZFŚS wspólne stanowiska ws. przyjęcia Planu funduszu wraz ze zmianami do Regulaminu oraz dotyczące wysokości świadczenia pieniężnego, wypłacanego przed Świętami Wielkanocnymi.
DZIEŃ KOBIET


Spełnienia wszystkich marzeń, zadowolenia z siebie, radości życiowej i aby każdy kolejny dzień był Dniem Kobiet, życzymy Wam,
wspaniałe, niepowtarzalne Panie !

NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A.


Zebranie Komisji Międzyzakładowej

	W dniu 24 lutego 2021 r. odbyło się zebranie członków Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A. Głównym tematem posiedzenia było zatwierdzenie rozliczenia finansowego za 2020 rok oraz przyjęcie planu przychodów i wydatków na 2021 rok.
	Na wstępie zebrania przyjęto porządek zebrania i protokół z poprzedniego posiedzenia.
Następnie przedstawiciele z poszczególnych Spółek omawiali sytuację bieżącą oraz problemy wymagające rozwiązania.
W ramach omawiania spraw finansowych Przewodniczący KM Jan Krajewski przedstawił rozliczenie przychodów i wydatków za 2020 r. oraz bilans i rachunek zysków i strat. Następnie odbyła się dyskusja, a po niej Komisja Międzyzakładowa podjęła uchwały o zatwierdzeniu przedstawionych dokumentów finansowych.
	Kolejnym tematem było przyjęcie Planu przychodów i wydatków na rok bieżący. Projekt planu przedstawił Przewodniczący Jan Krajewski, który po dyskusji również został przyjętych uchwałą.
Komisja Międzyzakładowa przyjęła także uchwałę o wysokości świadczeń finansowych dla członków Organizacji Międzyzakładowej przy „Gamrat” S.A. 
Wysokość świadczeń ustalono na poziomie zeszłorocznym, oprócz kart podarunkowych do Biedronki, które zwiększono ze 150 zł do 200 zł   (2 x 100 zł, przed Świętami Wielkanocnymi i Bożego Narodzenia).
	Następnym punktem porządku zebrania było omówienie spraw płacowych w poszczególnych Spółkach tj: Gamrat S.A., Tarkett Polska, ZPS „Gamrat” i Solgam. Po przedstawieniu dotychczasowych działań w ww. kwestii, przyjęto strategię na dalsze negocjacje na temat wzrostu wynagrodzeń.
Ponadto omówiono następujące tematy:
- pełnomocnictwo dla Komisji Oddziałowej ZPS „Gamrat”
- zmiany w składzie Komisji Międzyzakładowej
- plan funduszu socjalnego na 2021 w Tarkett Polska
- wybory Społecznego Inspektora pracy w Tarkett Polska

Spotkanie w Tarkett Polska na temat ZFŚS

	W dniu 23 lutego w Tarkett Polska Oddział w Jaśle odbyło się spotkanie ws. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Uczestnicy spotkania: Ze strony pracodawcy: Pani Agnieszka Surmacz, Pani Teresa Niziołek, Pani Anna Wójcik Frodyma, ze strony związków zawodowych: Jan Krajewski — Solidarność i Wacław Mikrut — ZZ „Chemik”
W toku spotkania omówiono następujące kwestie dotyczące funduszu socjalnego:
- realizacja wydatków ZFŚS w 2020 r.
- plan przychodów i wydatków funduszu socjalnego na 2021 r.
- ustalenie wysokości świadczenia finansowego przed Wielkanocą:   550 zł, 530 zł, 500 zł, 300 zł
- propozycja waloryzacji progów dochodowych o 100 zł
- zapomogi bezzwrotne
Zgodnie z propozycją prawie 75 % środków funduszu zostanie wypłacona w formie świadczenia pieniężnego w trzech transzach: Wielkanoc, wakacje, Boże Narodzenie. 
Pozostałe środki będą przeznaczone na: dzień dziecka, integrację, mikołajki dla dzieci, Dzień Kobiet, zapomogi. Ponadto w ramach funduszu socjalnego funkcjonują pożyczki dla pracowników
Spotkanie z Zarządem „Gamrat” S.A.

W dniu 1 lutego br. z inicjatywy związków zawodowych odbyło się spotkanie z Zarządem „Gamrat” S.A. w którym uczestniczyli : 
Jerzy Pachana Dyrektor Generalny i Zbigniew Syzdek Dyrektor Finansowy reprezentujący Zarząd oraz Jan Krajewski NSZZ „Solidarność” i Wacław Mikrut ZZ „Chemik”. 
Celem spotkania było uzyskanie przez związki zawodowe informacji o sytuacji ekonomicznej firmy oraz podjęcia rozmów na temat podwyżek wynagrodzeń pracowniczych.
Przedstawiciele Zarządu przedstawili m.in.: informacje o:
- realizacji planu produkcji i sprzedaży w roku 2020 oraz niektórych wskaźnikach ekonomicznych
- bieżącej realizacji zadań produkcyjnych oraz zagrożeń które mogą mieć negatywny wpływ na wyniki firmy w tym m.in.: wzrost cen surowców i braki w dostępności na rynku PVC
- niektórych zamierzeń inwestycyjnych do realizacji w 2021 r.
	Przedstawiciele związków zawodowych, mając na względzie ustalenia z 2019 roku, zwrócili się o przystąpienie do rozmów na temat podwyżek wynagrodzeń pracowniczych. Przedstawili także postulaty dotyczące m.in. wzrostu premii frekwencyjnej oraz zmiany zasad wypłacania premii produkcyjnej.
	Zarząd Spółki uzależnia realizację postulatów płacowych od sytuacji ekonomicznej Firmy w początkach bieżącego roku. Zaproponował rozmowy o podwyżkach po publikacji wyników firmy za pierwszy kwartał 2021 r.

Łamanie praw pracowniczych w Mesko S.A.

Zakłady Mesko S.A. ze Skarżyska Kamiennej będące 100 % właścicielem udziałów Zakładu Produkcji Specjalnej „Gamrat” Spółka z o.o. przeżywają trudności, zarówno ekonomiczne jak również w zakresie przestrzegania praw pracowniczych. Związki zawodowe działające w Mesko, w tym Solidarność, starają się przeciwdziałać tej sytuacji, informując o istniejącym stanie rzeczy nadzór właścicielski, czyli Ministerstwo Aktywów Państwowych, jak również inne ministerstwa i kierownictwo Rządu RP łącznie z Wicepremierem Jarosławem Kaczyńskim.
W stanowiskach z dnia 31.08.2020 r. i 11.12.2020 r. czytamy m.in.:
- „aktualne efekty ekonomiczne Spółki świadczą o niskim poziomie zarządzania firmą przez Zarząd MESKO S.A.”
- „Ilość utworzonych stanowisk kierowniczych, dyrektorskich przerosła nasze wyobrażenia. Na dodatek ogromnym nieszczęściem jest, że zatrudniani są ludzie w większości bez jakiegokolwiek doświadczenia w przemyśle, a już w przemyśle zbrojeniowym szczególnie bez odpowiedniego wykształcenia i przygotowania zawodowego”
- „Bezpodstawnie wydalono z terenu zakładu pracowników w sposób skandaliczny. Nie przedstawiając żadnych powodów, łamiąc wszelkie normy moralne i etyczne, bez powiadomienia związków zawodowych w atmosferze rodem z filmów mafijnych wyprowadzono pracowników z zakładu, zwalniając ich z obowiązków świadczenia pracy”
- „ Zarząd od dłuższego czasu prowadzi działania wynagradzania w postaci niczym nieuzasadnionych awansów, ogromnych podwyżek tylko dla swoich „współpracowników”. Stosowanie zasad zastraszania staje się działaniem normatywnym tego Zarządu”
W związku z powyższym związki zawodowe powołały Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjny „Mesko” S.A. przedstawiły postulaty i przeprowadziły w dniu 11 stycznia 2021 roku referendum strajkowe. Za przystąpieniem do strajku w obronie praw pracowniczych opowiedziało się ponad 83 % głosujących. Komitet Protestacyjny zwrócił się także do wszystkich zakładów zrzeszonych z Sekcji Krajowej Przemysłu Zbrojeniowego o poparcie.
Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A. w dniu 20 stycznia 2021 r. przyjęła stanowisko następującej treści:

Stanowisko Nr 1/2021

Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A.
z dnia 20 stycznia 2021 r.

Organizacja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A. zrzeszająca w swojej strukturze pracowników Zakładu Produkcji Specjalnej „Gamrat” Spółka z o.o. pracującego na rzecz obronności Państwa, w pełni solidaryzuje się z działaniami i wysuniętymi postulatami Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjnego „Mesko” S.A., a w szczególności:
   Nie do przyjęcia jest sytuacja, że w firmie państwowej o strategicznym znaczeniu dla obronności Państwa gwałcone są podstawowe prawa pracownicze i łamana jest ustawa o związkach zawodowych. Uważamy, że firmy państwowe powinny być wzorem dla innych, w kwestii przestrzegania praw pracowniczych, warunków pracy, poziomu i uczciwych zasad wynagradzania.
   Wszelkie zmiany organizacyjne i działania wobec pracowników zrzeszonych w związkach zawodowych, powinny być poprzedzone stosownym uprzednim powiadomieniem i podjęciem dialogu. To samo dotyczy awansowania i wynagradzania pracowników.
    Dziwić może bierność ze strony nadzoru właścicielskiego i innych instytucji państwowych, w sytuacji gdy zarządzanie Spółką przez obecny Zarząd prowadzi do pogorszenia się jej sytuacji ekonomicznej, nie daje perspektyw na rozwój firmy, rozwiązania narastających problemów oraz tworzy konflikty z reprezentującymi Załogę związkami zawodowymi.
    Stoimy na stanowisku, że w obliczu narastania sporu z Zarządem i realnego zagrożenia podjęcia akcji strajkowej przez Załogę, która w zdecydowanej większości za nią się opowiedziała, przedstawiciele Rządu RP powinni w trybie pilnym podjąć rozmowy z reprezentacją Komitetu Protestacyjnego „Mesko” S.A. celem doprowadzenia do uzdrowienia sytuacji w Spółce.
							Przewodniczący KM
							Jan Krajewski
Stanowisko wysłano do:
- Wicepremier Rządu R.P., Prezes PiS Pan Jarosław Kaczyński
- Minister Obrony Narodowej Pan Mariusz Błaszczak
- Minister Aktywów Państwowych Pan Jacek Sasin
- Podsekretarz Stanu w MAP Pan Zbigniew Gryglas
- Prezes PGZ S.A. – Pan Andrzej Kensbok
- Wiceminister Spraw Zagranicznych Pan Piotr Wawrzyk

Do wiadomości:
- Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjny „Mesko” S.A.


Rozkład czasu pracy w 2021 roku
W 2021 roku w Gamrat S.A. będą obowiązywać czteromiesięczne okresy rozliczeniowe tj. od 1 stycznia do 30 kwietnia 2021r.; od 1 maja do 31 sierpnia 2021 r.; od 1 września do 31 grudnia 2021r.
Wymiar czasu pracy w 2021 roku wynosi 2016 godzin:
Styczeń 	  - kwiecień - 664 godziny 
Maj	  - sierpień  - 672 godziny
Wrzesień - grudzień - 680 godzin
Aby zachować przeciętnie 40-godzinną normę, w przeciętnie 5 –dniowym tygodniu pracy ustala się rozkład czasu pracy uwzględniający 52 dni wolnych od pracy (oprócz niedziel   i świąt).
W 2021 roku ustala się następujące dni wolne od pracy:
Styczeń: 5 dni: 2, 9, 16, 23, 30 	oraz 7 dni świątecznych:1, 3, 6, 10, 17, 24, 31,
Luty: 4 dni: 6, 13, 20, 27		oraz 4 dni świąteczne: 7, 14, 21, 28,
Marzec: 4 dni: 6, 13, 20, 27 	oraz 4 dni świąteczne: 7, 14, 21, 28,
Kwiecień: 4 dni: 3, 10, 17, 24	oraz 5 dni świątecznych: 4, 5, 11, 18, 25,
Maj: 4 dni: 8, 15, 22, 29 		oraz 7 dni świątecznych: 1, 2, 3, 9, 16, 23, 30,
Czerwiec: 5 dni:4, 5, 12, 19, 26 	oraz 5 dni świątecznych: 3, 6, 13, 20, 27,
Lipiec: 5 dni: 3, 10, 17, 24, 31 	oraz 4 dni świąteczne: 4, 11, 18, 25,
Sierpień: 4 dni: 7, 14, 21, 28 	oraz 5 dni świątecznych: 1, 8, 15, 22, 29,
Wrzesień: 4 dni: 4, 11, 18, 25 	oraz 4 dni świąteczne:5, 12, 19, 26,
Październik: 5 dni: 2,9,16,23,30 	oraz 5 dni świątecznych: 3, 10, 17, 24, 31,
Listopad: 4dni: 6, 13, 20, 27 	oraz 6 dni świątecznych: 1, 7, 11, 14, 21, 28,
Grudzień: 4 dni: 4, 11, 18, 24	oraz 5 dni świątecznych: 5, 12, 19, 25, 26.
Terminy wskazane w niniejszym wykazie dotyczą pracowników zatrudnionych w jednozmianowym i trzyzmianowym systemie pracy.
Rozkład czasu pracy w ruchu ciągłym określają pomocnicze harmonogramy pracy 


BOŻE NARODZENIE 2020 


Piękna jest radość w Święta, ciepłe są myśli o bliskich, niech  pokój, miłość i szczęście otoczy dzisiaj Was wszystkich,    a Nowy Rok spełni wszystkie plany i marzenia
Życzy
Organizacja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność”
przy „Gamrat” S.A.
Jasielski Budżet Obywatelski 2021

	Jasielski Budżet Obywatelski to proces partycypacji społecznej, w którym mieszkańcy decydują o tym, na co wydawać wydzielone na ten cel środki z budżetu Miasta Jasła.
	Budżet obywatelski (nazywany również partycypacyjnym) to proces w którym mieszkańcy decydują o przeznaczeniu części budżetu danego miasta i dzięki temu mogą realizować swoje lokalne potrzeby. Decyzje mogą być podejmowane bezpośrednio przez mieszkańców, bądź za pośrednictwem organizacji społecznych.
 	Zasadniczym celem budżetu obywatelskiego jest większe otwarcie na głos mieszkańców, poprzez włączenie ich do dyskusji na temat zadań, które to właśnie ich zdaniem powinny zostać zrealizowane. Budżet obywatelski jest znakomitym narzędziem edukacji o samorządności, jako wspólnoty władz i mieszkańców danej jednostki terytorialnej, współdziałających na rzecz jej rozwoju. Dzięki niemu mieszkańcy mogą uświadomić sobie jakie zadania realizuje miasto. 
	W Jasielskim Budżecie Obywatelskim zaproponowano różne formy uczestnictwa w przedsięwzięciu - od elektronicznej (za pośrednictwem Miejskiego Systemu Konsultacji Społecznych) poprzez korespondencyjną, na osobistej kończąc. Najważniejszym elementem budżetu obywatelskiego jest regularna komunikacja mieszkańców z przedstawicielami władz miejskich, za pomocą której podejmuje się decyzje dotyczące przeznaczenia wydzielonych środków. 
Wysokość budżetu obywatelskiego Jasła 
na 2021 rok wynosi 500.000 zł
W ramach budżetu obywatelskiego zgłoszono 6 wniosków 
na ogólną kwotę 1.190.200 zł

Wśród zgłoszonych wniosków najdroższym ale najbardziej potrzebnym, szczególnie dla dzieci i młodzieży, jest budowa toru rowerowego. 
Wartość projektu 499.000 złWszystkie wnioski w ramach budżetu obywatelskiego znajdują się pod linkiem:
https://konsultacje.um.jaslo.pl/pl/budzet/glosowanie/3#lista
Głosowanie będzie odbywać się w dniach 5 listopada do 7 grudnia 2020 roku w formie elektronicznej, korespondencyjnej lub osobistej. 
Link do głosowania elektronicznego jest poniżej
https://konsultacje.um.jaslo.pl/pl/budzet/glosowanie/3
Nie bądź obojętny i weź udział w głosowaniu, 
aby zapewnić dzieciom i młodzieży dodatkową formę spędzania wolnego czasu i zdrowego rozwoju oraz aby odciągnąć od komputera i komórki
Zebranie Zarządu Regionu Podkarpacie

	W piątek 16 października, w Oddziale Regionu Podkarpacie NSZZ „Solidarność” w Sanoku odbyło się kolejne posiedzenie Zarządu Regionu, któremu przewodniczył kol. Tadeusz Majchrowicz.
	Oprócz omówienia spraw bieżących, podjęto kilka istotnych uchwał, m.in. w sprawie e-głosowań, czyli dotyczących zasad oraz sposobów głosowania przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, co niewątpliwie przyczyni się do sprawnego funkcjonowania Zarządu Regionu Podkarpacie w trudnym okresie pandemii koronawirusa. 
	Ponadto, na wniosek Przewodniczącego Zarządu Regionu, dokonano wyboru Zastępcy Przew. ZR, którym został Kol. Krzysztof Fal z BWI Krosno, a także nowego członka Prezydium ZR, którym został wybrany Kol. Zbigniew Pelczar z KHS Krosno.
	Na zakończenie miłą niespodziankę sprawił wszystkim Kol. Tadeusz Hejnowicz, który podarował członkom ZR własnoręcznie wykonane różańce z nasion kłokoczki czyli tzw. krzewu różańcowego, jako podziękowanie dla Matki Bożej za opiekę nad „Solidarnością” przez 40 lat jej istnienia. 
W zebraniu uczestniczył Przewodniczący Organizacji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A. Jan Krajewski.


Obrady Zarządu Regionu w Sanoku. W głębi Przewodniczący ZR Tadeusz Majchrowicz, po prawej Jan Krajewski


Widok na salę obrad od stołu prezydialnego. Z lewej Zastępca Przew. ZR Andrzej Gorczyński Szef Oddziału w Sanoku, w środku Zastępca Przew. Paweł Pietrusza Szef Oddziału ZR w Jaśle, a z prawej przedstawiciel Komisji Rewizyjnej 

„Solidarność" domaga się pełnego odmrożenia wysokości odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 

	Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” negatywnie opiniuje projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021. 
Prezydium KK domaga się pełnego odmrożenia wysokości odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, co będzie miało pozytywny wpływ na budżet poprzez zwiększenie wpływów podatkowych z tytułu wzrostu konsumpcji.
	Zamrożenie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych powoduje ograniczanie możliwości pomocy z tego funduszu i świadczy o braku konsekwencji ustawodawcy, który z jednej strony zwiększa kwoty zwolnień przedmiotowych, a z drugiej strony zmniejsza realną kwotę możliwości pomocowych z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. 
	Zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych dokonane w ustawie z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw wniosły zwiększenie limitów zwolnień przedmiotowych wypłacanych z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, co przy zamrożeniu odpisów nie przyniesie oczekiwanego efektu w postaci zwiększenia puli środków pomocowych. Będzie to miało konsekwencje w postaci braku odpowiedniego zaspokajania potrzeb socjalnych pracowników i ich rodzin w sytuacjach związanych z wydatkami i nadzwyczajnymi sytuacjami będącymi skutkiem epidemii COVID-19.W środku prowadzący obrady Prezydium Przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Piotr Duda

XXV Pielgrzymka autokarowa 
do Skarżyska-Kamiennej
 
	26 września w Sanktuarium Matki Boskiej Ostrobramskiej w Skarżysku-Kamiennej, gościła jubileuszowa XXV Pielgrzymka Pracowników Przemysłu Zbrojeniowego i Lotniczego, w 40-tą rocznicę powstania NSZZ „Solidarność”.
	W uroczystościach udział wzięli pracownicy zakładów pracu-jących na potrzeby wojska, liczne poczty sztandarowe, oraz przedstawiciele władz państwowych i zarządów zakładów przemysłu zbrojeniowego i lotniczego.	
	Pierwszym punktem uroczystości było odsłonięcie tablicy pamiątkowej w 100 rocznicę „cudu nad Wisłą” czyli pokonania armii bolszewickiej w 1920 roku, 100 lecie urodzin Papieża Jana Pawła II oraz rychłej beatyfikacji Prymasa Tysiąclecia Stefana Wyszyńskiego. 	Następnie odbyła się procesja z obrazem i relikwiami bł. księdza Jerzego Popiełuszki – patrona Solidarności, w trakcie której przed tablicami i dębami pamięci zapalano znicze. 
	Końcowym i najważniejszym elementem pielgrzymki była uroczysta Msza święta, pod przewodnictwem Ordynariusza Diecezji Radomskiej biskupa dr Henryka Tomasika, podczas której modlono się za pomyślność pracowników obu branż i ich rodzin.
	Organizatorem pielgrzymki, wspólnie z Proboszczem Sanktuarium Jerzym Karbownikiem, był Przewodniczący Krajowej Sekcji Przemysłu Zbrojeniowego NSZZ „Solidarność” Stanisław Głowacki, który witał przybyłych gości i dziękował za pomoc jej organizacji. 
Wśród uczestników jak co roku obecna była grupa pielgrzymów z Organizacji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A. z Przewodniczącym Komisji Międzyzakładowej Janem Krajewskim wraz ze Sztandarem Związku oraz pracownicy z zakładów: ZPS „Gamrat” Sp. z o.o., Gamrat S.A. i Koła Emerytów i Rencistów. 


Odsłonięcie Obrazu MB Ostrobramskiej


Procesja z Obrazem bł. Ks. Jerzego Popiełuszki, patrona Solidarności


Poczet sztandarowy OM przy „Gamrat” S.A. w składzie:    Andrzej Gustek, Zbigniew Siepkowski, Józef Łodziński


Pielgrzymi z Zakładu Produkcji Specjalnej „Gamrat” Spółka z o.o. w trakcie procesji

Kol. Marian Sikorski zapalił znicz pod tablicą i dębem pamięci ku czci ś.p. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego

Prawo pracy 2020
Wniosek o urlop wypoczynkowy za 2019 trzeba złożyć do końca września, inaczej grozi kara 

	Masz zaległy urlop wypoczynkowy? Pamiętaj, aby złożyć wniosek o zaległe dni do końca września. Pracodawca może wysłać cię na urlop bez pytania o zgodę. I to nawet na 30 dni. Jeżeli odmówisz, szef może obciążyć cię karą finansową.
Wniosek o urlop wypoczynkowy za 2019 rok
	Do końca września 2020 roku należy bezwzględnie złożyć wniosek o zaległy urlop. Jeśli zostały ci dni z 2019 roku, musisz je zgłosić do przełożonego i kadr. Pracodawca musi udzielić ci zgody – nie musisz odebrać zaległy dni do końca września, wystarczy wniosek i potwierdzenie szefa – w innym razie twoja firma może zapłacić grzywnę. Kara wynosi od 1 do 30 tysięcy złotych. Jeśli ty będziesz uchylać się od wykorzystania zaległego urlopu, także ciebie czeka kara finansowa. Pracodawca może obciąć twoją pensję o 1/10.
	Urlopowych zaległości nie powinien lekceważyć ani pracodawca, ani pracownik. Jak wszyscy wiedzą, kodeks pracy gwarantuje prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego w wymiarze 20 lub 26 dni w zależności od stażu pracy pracownika
Warto wiedzieć, że także w tarczy antykryzysowej są zapisy dotyczące odbierania zaległego urlopu. Pracodawca może udzielić  urlopu czasie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, w terminie przez siebie wskazanym i bez konieczności uzyskania zgody pracownika.
	Co ważne, chodzi wyłącznie o urlop zaległy, a nie bieżący. Udzielenie takiego urlopu może nastąpić z pominięciem planu urlopów. Pracodawca może wysłać pracownika na maksymalnie 30 dni.
Zapis wprowadzony do tarczy 4.0 nie pozostawia wątpliwości, że to na pracowniku ciąży obowiązek wykorzystania udzielonego przez pracodawcę urlopu. Sprzeciw pracownika może być przyczyną negatywnych konsekwencji związanych z brakiem realizacji polecenia wydanego przez pracodawcę
	Pamiętajmy, że urlopu nie można się zrzec. A dopiero po 30 września następnego roku kalendarzowego można ubiegać się sądownie roszczeń za zaległy urlop
STANOWISKO NR 2/8/2020
Krajowej Sekcji Przemysłu Zbrojeniowego
NSZZ „Solidarność" z 26.08.2020 r.
Szanowny Panie Premierze 
Powołanie Ministerstwa aktywów Państwowych i przejecie nadzoru nad spółkami p.p.o. było dla nas, pracowników zakładów przemysłu zbrojeniowego pewną oznaką mających zajść zmian i nadzieją.
Z ogromną uwagą śledziliśmy wszystkie działania wokół naszych zakładów i branży. Mieliśmy nadzieję, że dotychczasowe problemy i niedoskonałości w nadzorze zostaną szybko usunięte, że nastąpi nowy ozdrowieńczy impuls dla rozwoju naszych firm. Wielokrotnie  występowaliśmy  o  spotkanie  i  rozmowy  na  temat  strategii funkcjonowania, kierunków rozwoju oraz organizacji i zarządzania branżą. 	Niestety, widocznie inne, ważniejsze grupy, problemy, nie pozwoliły M.A.P, na takie rozmowy.
Pomimo upływu kilku miesięcy (blisko roku) nie doczekaliśmy się na jakiekolwiek kierunkowe propozycje rozwiązań dla naszych firm.
Staraliśmy się być bardzo powściągliwi w wyrażaniu swoich ocen, ze względu na permanentną kampanię wyborczą, co prawdopodobnie zostało odebrane jako nasza słabość.
Krajowa Sekcja Przemysłu Zbrojeniowego NSZZ „Solidarność" oczekuje w trybie pilnym:
opracowania Strategii funkcjonowania przemysłu zbrojeniowego i przyjęcie jej jako dokumentu Rządowego, zatwierdzonego stosowną uchwałą,
określenia precyzyjnych zasad funkcjonowania Zarządu P.G.Z. SA oraz nadzoru nad spółkami tworzącymi Grupę,
podjęcia decyzji w sprawie dekapitalizowania Grupy, realizując Stanowisko Zespołu Trójstronnego ds. Rozwoju Przemysłowego potencjału Obronnego i Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych,
stworzenie warunków prawnych do partycypacji pracowników we wszystkich spółkach Grupy P.G.Z. SA w organach zarządczych spółek.
Deklarujemy swój udział i wykorzystanie dotychczasowych doświadczeń przy opracowywaniu Strategii i innych dokumentów istotnych dla naszej branży. Pomimo powszechnego przekonania o przeznaczeniu ogromnych środków na modernizację Sił Zbrojnych, udział zakładów polskiego przemysłu zbrojeniowego w tym procesie jest śladowy i nie rokuje na przyszłość.
Rada Krajowej Sekcji Przemysłu Zbrojeniowego NSZZ „Solidarność" oczekuje do dnia 15 września 2020 r. na ustalenie dokładnego terminu rozmów w przedstawionych przez nas tematach.
Mamy nadzieję, że nie będziemy zmuszeni po tym terminie do ogłoszenia akcji protestacyjnej w zakładach na terenie całego kraju. 
 
						Przewodniczący SKPZ
						Stanisław Głowacki
Pismo to skierowano także do:
V-ce Premiera Ministra Aktywów Państwowych Jacka Sasina
Ministra Obrony Narodowej Mariusza Błaszczaka
Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego Pawła Solocha
Przewodniczących Sejmowej i Senackiej Komisji Obrony
Przewodniczącego KK NSZZ „Solidarność” Piotra Dudy


Obchody 40 rocznicy powstania NSZZ „Solidarność”

	W dniu 31 sierpnia w całym kraju zorganizowano uroczystości związane z 40 rocznicą powstania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. Centralne obchody odbyły się w historycznej stolicy Związku w Gdańsku. Symbolicznym hołdem oddanym bohaterom sierpnia 1980 było złożenie kwiatów przez Przewodniczącego KK Piotra Dudę wraz zastępcą Tadeuszem Majchrowiczem pod pomnikiem Anny Walentynowicz.
Gościem honorowym obchodów był Prezydent RP Andrzej Duda.
	W trakcie uroczystości głównych na Placu Solidarności, głos zabrał Prezydent RP Andrzej Duda, premier Mateusz Morawiecki, oraz przewodniczący NSZZ Solidarność Piotr Duda. 
Uczestnicy złożyli kwiaty pod Bramą nr 2 Stoczni Gdańskiej. Następnie w korowodzie, wraz ze związkowymi pocztami sztandarowymi, przeszli ulicami centrum Gdańska do Bazyliki pw. św. Brygidy. Mszę świętą odprawił biskup administrator archidiecezji gdańskiej ks. bp. Jacek Jezierski.
	W Jaśle również świętowano rocznicę powstania Solidarności.
W uroczystościach brali m.in. udział: senator Alicja Zając, poseł Maria Kurowska,  Starosta Jasielski Adam Pawluś, burmistrz Jasła Ryszard Pabian oraz samorządowcy z okolicznych gmin. Obecnych było wielu działaczy Solidarności, tych historycznych i obecnych oraz poczty sztandarowe z Huty Szkła Jasło i Gamrat S.A.
	W programie obchodów rocznicowych było otwarcie wystawy plenerowej – 40 lat „Solidarności” koło Liceum Nr 1, która zawiera kilkadziesiąt archiwalnych fotografii, obrazujących historię ruchu solidarnościowego w Jaśle.
Po otwarciu wystawy, uczestnicy uroczystości udali się do pobliskiego kościoła pw. Św. Stanisława, gdzie odprawiono uroczystą Mszę św. której przewodniczył Kanclerz Kurii Diecezjalnej w Rzeszowie ks. dr hab. Piotr Steczkowski.
	Po Mszy św. jej uczestnicy zgromadzili się przed fasadą świątyni, gdzie odsłonięto tablicę pamiątkową, która powstała z inicjatywy Kazimierza Poniatowskiego oraz działaczy „Solidarności” zrzeszonych w Stowarzyszeniu „Solidarni w Jaśle.
Tablicę poświęcił ks. dr Stanisław Marczak. Pod tablicą przemówienia wygłosili prezes stowarzyszenia „Solidarni” Kazimierz Rozenbeiger oraz Paweł Pietrusza – Szef Oddziału ZR w Jaśle, Wiceprzewodniczący Zarządu Regionu Podkarpacie NSZZ „Solidarność”, który odczytał list Przewodniczącego ZR Tadeusza Majchrowicza.
	Na zakończenie uroczystości, pod tablicą upamiętniającą postać ks. Jerzego Popiełuszkę złożono kwiaty i znicze. Wartę honorową wystawili przy niej uczniowie klas mundurowych szkół ponadpodstawowych z Trzcinicy i Kołaczyc.


Centralne obchody w Gdańsku. Przemawia Piotr Duda, pierwszy z lewej Tadeusz Majchrowicz


Otwarcie wystawy Solidarności przez Marię Kurowską Pawła Pietruszę i Kazimierza Rozenbeigera

Odsłonięta tablica w 40 rocznicę powstania Solidarności

Poczet Sztandarowy „Gamrat” od lewej: Andrzej Gustek,     Marian Konieczny i Jan Krajewski
KOMUNIKAT nr 3
Międzyzakładowej Komisji Wyborczej NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A. ws. wyników wyborów uzupełniających na kadencję 2018-2023 

Okręg wyborczy nr 3 
ZAKŁAD PRODUKCJI SPECJALNEJ „GAMRAT” SPÓŁKA Z O.O.

Na podstawie protokołu Okręgowej Komisji Wyborczej przy ZPS „Gamrat” Międzyzakładowa Komisja Wyborcza stwierdza, że w wyborach uzupełniających w Okręgu nr 3 uzyskano następujące wyniki głosowania:
- uprawnionych do głosowania – 62 osoby
- w głosowaniu udział wzięło	  – 48 osób
W tajnym głosowaniu kandydaci uzyskali następującą liczbę głosów ważnych:
I. Przewodniczący Komisji Oddziałowej (Zakładowej) 
posełkiewicz sylwester		- 47

II. Członkowie Komisji Oddziałowej (Zakładowej)   
jurkowski mariusz		- 46	 
LISZKA paweł				- 46
stęgowski mateusz	    	- 45
zając łukasz				- 44

III. Delegaci na Międzyzakładowe Zebranie Delegatów	
kuzak angelika				- 48		 

Międzyzakładowa Komisja Wyborcza NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A. stwierdza, że wszyscy ww. kandydaci uzyskali wymaganą liczbę głosów, w związku z czym zostali wybrani na ww. funkcje.
    Przewodniczący MKW    Jan Krajewski

KOMUNIKAT NR 1
Międzyzakładowej Komisji Wyborczej NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A. ws. przeprowadzenia wyborów uzupełniających w ZPS „Gamrat” Sp. z o.o.

	Informujemy, że w związku z rezygnacją kol. Mirosława Wielgusa (emerytura) z funkcji Przewodniczącego Komisji Oddziałowej(Zakładowej) przy ZPS „Gamrat” Spółka z o.o., istniejącymi wakatami w składzie Komisji Oddziałowej (Zakładowej) oraz potrzebą uzupełnienia liczby delegatów na WZD OM przy „Gamrat” S.A. Międzyzakładowa Komisja Wyborcza podjęła w dniu 17.08.2020 r. Uchwałę o przeprowadzeniu wyborów uzupełniających o treści:

Międzyzakładowa Komisja Wyborcza NSZZ „Solidarność” przy Gamrat S.A. w składzie:
1/ Krajewski Jan		- Gamrat S.A. - przewodniczący
2/ Ślabski Jan			- Gamrat S.A.
3/ Serwa Dariusz		- Tarkett Polska
4/ Bajgrowicz Bogusław	- Solgam
Działając na podstawie Ordynacji Wyborczej NSZZ „Solidarność” oraz Uchwał Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A. uchwala co następuje:
W związku z powstaniem wakatów na funkcjach związkowych oraz zwiększeniem liczby członków Związku postanawia przeprowadzić wybory uzupełniające w Okręgu Nr 3 – Zakład Produkcji Specjalnej „Gamrat” Sp. z o.o. na niżej wymienione funkcje:
Przewodniczącego Komisji Oddziałowej/Zakładowej 
członków Komisji Oddziałowej/Zakładowej – 3 osoby      
    (uzupełnienie do 4 osób )
delegatów na WZD OM przy „Gamrat” S.A. – 5 osób           
    (1 delegat na 6 członków Związku uzupełnienie do 11 delegatów)
Zgodnie z uchwałą Komisji Międzyzakładowej wybory w Okręgu nr 3 odbędą się poza zebraniem w trybie głosowania „z urną”.
Ustala następujący kalendarz wyborczy:
- 21-25 sierpnia zgłaszanie kandydatów
- 26 sierpnia – publikacja listy zgłoszonych kandydatów
- 28 sierpnia – głosowanie tajne nad wyborem na określone funkcje
- 31 sierpnia – publikacja wyników wyborów
Powołuje do przeprowadzenia głosowania Okręgową Komisję Wyborczą w składzie:
Wielgus Mirosław (przewodniczący), Rączka Zbigniew, Sienicki Zbigniew
Zgłoszenia kandydatów należy dokonywać w siedzibie Związku u członków MKW lub członków Okręgowej Komisji Wyborczej na drukach, które posiadają członkowie ww. Komisji, lub na zwykłej kartce. Zgłoszenie powinno zawierać nazwisko zgłaszającego i kandydata, nazwę funkcji na którą kandyduje oraz zgodę na kandydowanie.
Ustala technikę głosowania tajnego polegającą na postawieniu znaku „X” w kratce obok nazwiska kandydata na którego chcemy oddać głos, w liczbie nie większej niż ilość miejsc mandatowych dla danej funkcji.
Za wybranych uznaje się kandydatów którzy uzyskali więcej niż połowę głosów ważnych i znaleźli się na miejscu mandatowym wg największej liczby uzyskanych głosów 

40 lat NSZZ „Solidarność” 
bony wypoczynkowe dla członków Związku

	Zapraszamy do skorzystania z wypoczynku w ośrodkach DOMS w Jarnołtówku, Spale i Zakopanem.        Z bonem zapłacicie Państwo o 200 zł mniej za wszystkie usługi świadczone w naszych obiektach, a w szczególności wyżywienie, noclegi oraz strefę relaksu.
Jak dostać bon o wartości 200 zł na wypoczynek
Bon należny jest każdemu, kto na dzień 15 lipca 2020 r. jest członkiem Związku NSZZ „Solidarność”.
Bony w Organizacji Międzyzakładowej przy „Gamrat” S.A. wydają Przewodniczący Związku w poszczególnych Spółkach: Gamrat, Tarkett, ZPS „Gamrat” i Solgam.
Jeśli nie jesteście Państwo członkiem Związku NSZZ "Solidarność", a chcecie otrzymać bon to należy się zapisać do zakładowej organizacji NSZZ „Solidarność”, a po miesiącu członkostwa otrzymają Państwo bon 200 zł na wypoczynek.
Gdzie można wykorzystać bon i w jakim terminie
Bony można zrealizować w następujących ośrodkach:
Ziemowit w Jarnołtówku www.osrodekziemowit.pl – tel. 605 387 667
Savoy i Żbik w Spale www.savoy.com.pl – tel. 503 033 159
Hyrny w Zakopanem www.hyrny.pl – tel. (18) 201 55 75
     W ośrodku będzie można także realizować państwowe bony turystyczne dla dzieci (500 zł)
Willi Sienkiewiczówka w Zakopanem www.willasienkiewiczowka.pl  – tel. (18) 201 55 75
Bony można wykorzystać w okresie od 1 sierpnia 2020 r. 
do 31 sierpnia 2021 r. 
Jak zarezerwować pobyt
Rezerwacji można dokonać poprzez kontakt e-maila z recepcją wybranego ośrodka lub dzwoniąc telefonicznie. W trakcie rezerwacji należy poinformować o chęci skorzystania z bonu.
Rezerwując poprzez Booking, lub inne portale pośredniczące w sprzedaży usług DOMS nie będzie możliwości realizacji bonu.
Na jakich warunkach można wykorzystać bon
Pobyt minimum dwa noclegi.
Wypoczynek z pełnym wyżywieniem (śniadanie, obiad, kolacja, bądź zamiennie śniadanie i obiadokolacja).
    Jedna osoba nie może posiadać więcej niż jeden bon i nie można go zamienić na gotówkę
Czy bon łączy się z innymi promocjami DOMS
Posiadacze elektronicznej legitymacji NSZZ „Solidarność” otrzymują dodatkowo 10% rabatu przy dokonaniu rezerwacji i po okazaniu legitymacji w trakcie rejestracji w recepcji. Rabat dotyczy wyłącznie posiadacza legitymacji.
Pytania ws. ww. oferty prosimy kierować w pierwszej kolejności poprzez adres e mail: solidarnosc@doms.com.pl
Ewentualnie prosimy o kontakt z telefoniczny z naszymi opiekunami klienta dostępnymi dla Państwa w godz. 8-16 od poniedziałku do piątku pod numerem telefonu 18 201 27 63Zebranie Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A.

	W dniu 20 lipca w siedzibie Związku odbyło się zebranie członków Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność”. 
Wśród tematów jakie znalazły się w porządku obrad należy wymienić:
informacja Przewodniczącego KM Jana Krajewskiego o działaniach Związku za okres od poprzedniego posiedzenia
informacja Przewodniczących KZ Spółek na temat działalności i problemów wymagających podjęcia określonych działań,
informacja J. Krajewskiego z obrad Zarządu Regionu w Krośnie, które odbyło się w dniu 10 lipca
podjęcie uchwał ws. udzielenia pełnomocnictw do reprezentowania Związku
podjęcie uchwały ws. wydatkowania środków finansowych
40 rocznica powstania Solidarności: z powodu coronawirusa COVID 19 odwołano planowany na 29 sierpnia koncert na Stadionie Narodowym. Z tej okazji każdy członek Związku otrzyma bon wypoczynkowy o wartości 200 zł do wykorzystania w ośrodkach Spółki „DomS” należących do NSZZ „Solidarność”. Bon ten Mogą też otrzymać osoby, które się zapiszą do Związku.
sprawy różne i wolne wnioski

Andrzej Duda Prezydentem Polski

	Wybory prezydenckie wygrał kandydat wspierany i popierany przez Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”. Prezydent przyjazny pracownikom, dzięki któremu udało się naszemu Związkowi wprowadzić wiele dobrych rozwiązań dla polskich pracowników i polskich rodzin.
	Prezydent Andrzej Duda, z którym „Solidarność” - największa, najsilniejsza i najlepiej zorganizowana grupa społeczna w Polsce podpisała kolejną umowę programową - jest gwarantem, że tych dobrych rozwiązań będzie więcej, a te które mamy, zostaną zachowane.
	Dziękuję wszystkim członkom i sympatykom naszego Związku, którzy oddali swój głos na prezydenta Andrzeja Dudę. To jedyny kandydat, który zabiegał o nasze poparcie i swoją działalnością udowodnił, że jest człowiekiem wiarygodnym. Mam nadzieję, że wszystkie siły i ugrupowania polityczne w Polsce wyciągną z tego wnioski na przyszłość.
	W imieniu NSZZ „Solidarność” gratuluję Prezydentowi ponownego wyboru i życzę dalszej owocnej współpracy dla dobra polskich rodzin i pracowników.

					Przewodniczący Komisji Krajowej 
					NSZZ „Solidarność
	    Piotr DudaPole tekstowe: Andrzej Duda zdobył 10.440.648 głosów tj. 51,03 %
Rafał Trzaskowski zdobył 10.018.263 głosy tj. 48,97 %
Frekwencja wyniosła - 68,18 %

Andrzeja Duda w piątek na 
jasielskim Rynku 
	
	Andrzej Duda w najbliższy piątek (10 lipca) spotka się z mieszkańcami Jasła. Urzędujący prezydent RP w zasadzie cały piątek (ostatni dzień kampanii przed ciszą wyborczą) spędzi na Podkarpaciu. Zacznie od wizyty w Jaśle, gdzie o 7:00 spotka się winiarzami.
O 8:30 spotkanie Andrzeja Dudy z mieszkańcami  na jasielskim Rynku.
	Z Jasła Andrzej Duda pojedzie do Jasienicy, Niebylca, Glinika Zaborowskiego, Dębicy, i Rzeszowa. Wizytę na Podkarpaciu Andrzej Duda zakończy w Sędziszowie Małopolskim, skąd następnie pojedzie do Zamościa (województwo lubelskie), gdzie o 22:00 zakończy całą swoją kampanię wyborczą.  


Prezydent Andrzej Duda podczas wizyty w Trzcinicy 
zalanej przez powódź

Pan Dariusz Szlęzak Prezesem Polwaxu

Na terenie byłej Rafinerii Jasło funkcjonuje Spółka „POLWAX” S.A., która zapoczątkowała swą działalność w styczniu 2012 roku w wyniku wyodrębnienia LOTOS Parafiny Sp. z o.o. ze struktur korporacyjnych Grupy Kapitałowej LOTOS S.A. Jest ona notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. 
Firma Polwax należy do ścisłej czołówki największych producentów i dystrybutorów rafinowanych i odwanianych parafin, wosków oraz przemysłowych specyfików parafinowych. Produkcja realizowana jest w dwóch zakładach produkcyjnych zlokalizowanych w Jaśle i Czechowicach-Dziedzicach. Firma zatrudnia w obu zakładach łącznie około 300 pracowników. 
Akcje Spółki dające przewagę kapitałową zakupili Pan Krzysztof Moska i Leszek Sobik. W wyniku Uchwał WZA w dniu 30 czerwca br. powołano nową 5 osobową Radę Nadzorczą pod przewodnictwem Wojciecha Hoffmanna, Prezesa Lentex S.A. (większościowy akcjonariusz Gamrat S.A.), w składzie której jako Wiceprzewodniczący jest Pan Zbigniew Syzdek Członek Zarządu Gamrat S.A.
	Następnie w dniu 2 lipca Zarząd Polwax złożył rezygnacje, przyjęte w dniu 3 lipca przez Radę Nadzorczą, która powoła równocześnie nowy Zarząd w składzie: Dariusz Szlęzak – Prezes Zarządu oraz Jarosław Świć jako Członek Zarządu. 
	Dziękujemy Panu Szlęzakowi za okres kierowania Zarządem „Gamrat” S.A. oraz życzymy sukcesów w nowej Firmie. Czekamy na decyzję kto zostanie nowym Dyrektorem Generalnym w Gamracie.
Andrzej Duda „Człowiekiem Roku” Tygodnika Solidarność

	23 czerwca w Zakopanem, przy końcu pierwszej kadencji, Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej Andrzejowi Dudzie „Tygodnik Solidarność” przyznał tytuł „Człowieka Roku”. Po prostu – to jest nasz Prezydent, pracownicy zawsze mogli na niego liczyć. Okazało się, że jest jedynym gwarantem rozwiązań propracowniczych. W sytuacjach trudnych, kontrowersyjnych, gdy pojawiały się projekty dla Solidarności nie do przyjęcia, prezydent Duda był otwarty na nasze racje, mieliśmy w nim oparcie – stwierdził Piotr Duda Przewodniczący KK Solidarność
	Solidarność w ciągu minionych pięciu lat zwracała się do Prezydenta Dudy także przy wielu negocjacjach z rządem. Ostatnio były to negocjacje przy projektach ustaw o czterech tarczach antykryzysowych. Jego pomoc zwykle była skuteczna.  
Nie wszystkie kwestie zawarte w umowie programowej udało się rozwiązać, nie wszystkie zadania zrealizować. Trzeba pamiętać, że prezydent w polskim systemie ustrojowym ma bardzo ograniczone uprawnienia w zakresie sprawowania władzy. Są jeszcze w Polsce powody, dla których Polacy muszą za pracą emigrować za granicę. W umowie z 2015 r. były także wpisane emerytury stażowe. Niestety, Zjednoczonej Prawicy zabrakło woli politycznej. Dlatego w nowej umowie programowej ten postulat ponownie został wpisany. 
	Dokument podpisany 5 maja 2020 r. jest kontynuacją umowy programowej z 2015 roku. Andrzej Duda deklaruje, że jeśli wygra wybory, w swojej drugiej kadencji będzie kontynuował politykę rozwoju służącą społeczeństwu. W tym będzie stać na straży ochronnej funkcji prawa pracy i wspierania działań na rzecz układów zbiorowych pracy. Będzie realizował swój program przedstawiony w kampanii wyborczej „Obronimy Polskę plus”. Gwarantujący utrzymanie programów społecznych i sprawiedliwy rozwój państwa. Program opierający się na takich filarach jak: wsparcie dla rodzin, utrzymanie miejsc pracy, solidarność społeczna, zrównoważony rozwój, bezpieczeństwo i dialog.


Prezydent Andrzej Duda ze statuetką „Człowieka Roku” Tygodnika Solidarność


Pomoc finansowa UE dla dużych przedsiębiorstw

	Kmisja Europejska zatwierdziła w zeszłym tygodniu polski program pomocy o wartości 7,5 mld zł na dokapitalizowanie dużych przedsiębiorstw oraz niektórych większych małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w związku z pandemią Covid-19. To finalna, piąta część tarczy finansowej dla dużych przedsiębiorstw.
Program wsparcia dla dużych przedsiębiorstw o łącznej wartości 25 mld zł zakłada trzy rodzaje finansowania:
pożyczki płynnościowe,
pożyczki preferencyjne,
 instrumenty kapitałowe

W ramach pożyczek płynnościowych dostępnych jest 10 mld zł, na pożyczki preferencyjne przeznaczono 7,5 mld zł, na wsparcie o charakterze kapitałowym - 7,5 mld zł.
– Jesteśmy przekonani, że ten program może wspierać w sposób skuteczny polskie duże przedsiębiorstwa, które łącznie zatrudniają 3,5 mln pracowników – powiedział Prezes Polskiego Funduszu Rozwoju.
	Z Tarczy Finansowej PFR dla dużych firm będą mogły skorzystać przedsiębiorstwa zatrudniające powyżej 249 osób lub których obrót przekracza 50 mln euro i suma bilansowa 43 mln euro. Do programu dopuszczone są też średnie firmy, o ile zatrudniają powyżej 150 pracowników i ich obrót przekracza 100 mln zł. 
Warunkiem jest też to, że firmy te skorzystały z Tarczy Finansowej PFR dla małych i średnich firm.


Komunikat

ws. wyboru władz Międzyzakładowej PKZP przy „Gamrat” S.A. 
na kadencję w latach 2020-2024

      Organizacje związkowe tj. NSZZ „Solidarność” i ZZ „Chemik” informują, że podczas odbytego w dniu 21.05.2020 walnego zebrania delegatów Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przy „Gamrat” S.A., zostały wybrane statutowe władze Kasy na 4-letnią kadencję w latach 2020-2024., które po ukonstytuowaniu się mają następujący skład:
Zarząd Kasy:  
 Sikora Małgorzata  	- przewodnicząca	- Gamrat S.A.
Dziedzic Halina	  	- zastępca		- Gamrat S.A.
Serwa Dariusz		- sekretarz		- Tarkett Polska
Kozłowska Małgorzata 	- członek		- Gamrat S.A.	
Szot Andrzej	 	- członek		- Gamrat S.A.	 
Posełkiewicz Sylwester	- członek		- ZPS „Gamrat”
Skubel Bogusław	- członek		- Veolia Wschód 

Komisja Rewizyjna:

Martowicz Wiesław	- przewodniczący	- Tarkett Polska
Maguda Bogdan	 	- zastępca		- Gamrat S.A.	
Stęgowski Mateusz	- sekretarz		- ZPS „Gamrat” 

	NSZZ „Solidarność”				 ZZ „Chemik”
  	Jan Krajewski					Wacław Mikrut

 
100 lecie urodzin Św. Jana Pawła II

	
	Jan Paweł II podczas swojej pierwszej pielgrzymki do Ojczyzny obudził w nas „Solidarność”. Nie tylko odmieniając oblicze tej ziemi, ale też nasze serca. W setną rocznicę Jego urodzin i w 40-lecie powstania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” warto jednoznacznie powtórzyć – jest naszym duchowym Ojcem założycielem.
Dlatego „Solidarność” powstawała na „kolanach”, a na bramach i terenach strajkujących zakładów obecny był Jego wizerunek. Wystarczy wspomnieć choćby słynną Bramę nr 2 Stoczni Gdańskiej. Można bez przesady powiedzieć, że bez Papieża Polaka i cudu, który za Jego wstawiennictwem dokonał się w Polsce, nasz Związek mógłby nigdy nie powstać.
„Solidarność” i Świętego Jana Pawła II łączyła i nadal łączy, ogromna więź, naznaczona licznymi spotkaniami, wystąpieniami, bogatą korespondencją. Każdy Krajowy Zjazd Delegatów zawsze zaczynał swoje obrady od wystosowania listu do Papieża. Dlatego nie można powiedzieć o jednym, czy najważniejszym przesłaniu. W chwilach trudnych, tragicznych, zawsze mieliśmy Jego wsparcie. Gdy się czasami pogubiliśmy, zawsze z troską nas napominał i pouczał.
Jego nauka to nieprzebrana skarbnica myśli i wskazówek na każdy czas naszej działalności. Wpływ tej nauki jest oczywisty - „Solidarność” jest chrześcijańskim związkiem zawodowym, opierającym swój statut na społecznej nauce Kościoła.
Dzisiaj szczególnie aktualne jest wezwanie spod Wielkiej Krokwi w 1997 r.: „Brońcie krzyża, nie pozwólcie, aby Imię Boże było obrażane w waszych sercach, w życiu społecznym czy rodzinnym”. A dla mnie, dla związkowca najważniejsza jest niezwykle spójna definicja poświęcona pracy: „Praca jest dla człowieka, a nie człowiek dla pracy”, zawartej w encyklice „O pracy ludzkiej”.
Święty Janie Pawle II - w stulecie swoich urodzin i 40-lecie powstania naszego Związku - módl się za swoją "Solidarność"
Przewodniczący KK NSZZ „Solidarność” 
Piotr Duda
Apel do członków Związku 

	Podpisana 5 maja 2020 roku „Umowa programowa” pomiędzy NSZZ „Solidarność” a kandydatem na Prezydenta RP Andrzejem Dudą gwarantuje kontynuację polityki, dzięki której polscy pracownicy, a co za tym idzie również całe rodziny, bardzo dużo zyskali przez ostatnie pięć lat. 
Do najważniejszych osiągnięć, które są realizacją postulatów „Solidarności” zapisanych w „Umowie programowej” z ówczesnym kandydatem na prezydenta Andrzejem Dudą z 5 maja 2015 r., zaliczamy: przywrócenie wieku emerytalnego, podniesienie kwoty wolnej od podatku dla najuboższych, ograniczenie handlu w niedzielę, ustanowienie minimalnej stawki godzinowej i radykalny wzrost płacy minimalnej, wprowadzenie minimalnego wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników służby zdrowia, lepsze warunki w sądach pracy i lepsza ochrona przed bezprawnym zwolnieniem, podwyżki w sferze finansów publicznych, wyższy odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zniesienie syndromu pierwszej dniówki, wyłączenie z płacy minimalnej dodatków nocnych oraz dodatków stażowych, przywrócenie pluralizmu związkowego w służbach mundurowych, wzmocnienie dialogu społecznego. Do tego wielkie programy społeczne dla rodzin wychowujących dzieci i dla seniorów.
 Dokonaliśmy tego przy wsparciu urzędującego Prezydenta, który wielokrotnie stawał po stronie „Solidarności” w sytuacjach konfliktowych i wspierał nasz Związek, gdy rząd Zjednoczonej Prawicy nie wywiązywał się ze swoich zobowiązań lub łamał zasady dialogu społecznego.
Podpisując nową umowę, chcemy tę owocną współpracę kontynuować, tym bardziej, że wiele postulatów jest jeszcze do zrealizowania, choćby kwestia emerytur stażowych, których przez opór rządzącej większości nie udało się uzyskać.
W imieniu Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” apeluję do wszystkich Członków i Sympatyków Związku o poparcie w najbliższych wyborach kandydatury obecnego Prezydenta Andrzeja Dudy. W naszej ocenie jest On gwarantem zachowania dotychczasowej propracowniczej i prospołecznej polityki, dającym nadzieję na realizację kolejnych naszych postulatów.
 Mamy świadomość, że nic nie jest dane raz na zawsze, a zmiana osoby na najważniejszej funkcji w Polsce może oznaczać utratę uprawnień, które wywalczyliśmy przez ostatnie 5 lat.

Piotr Duda
Przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ Solidarność


Prezydent RP Andrzej Duda i Przewodniczący KK NSZZ „Solidarność” Piotr Duda prezentują podpisaną umowę programową

Pogrzeb ś.p. Kazimierza Potyrały

	W dniu 9 maja w Kościele w Sobniowie odbyły się uroczystości pogrzebowe ś.p. Kazimierza Potyrały związanego przez wiele lat z Solidarnością Gamracką. 
Mszy świętej przewodniczył ks. Piotr Potyrała, który wygłosił również słowo pożegnalne. Po Mszy Starosta Adam Pawluś odczytał list od Premiera RP Mateusza Morawieckiego, odnoszący się do wieloletniej współpracy K. Potyrały ze zmarłym w zeszłym roku swoim Ojcem Kornelem Morawieckim. 
	Urna z prochami zmarłego, została złożona w rodzinnym grobie na Cmentarzu Parafialnym w Sobniowie. Słowo pożegnania na Cmentarzu w imieniu Solidarności wygłosił Przewodniczący KM przy „Gamrat” S.A. Jan Krajewski. 
	W uroczystościach pogrzebowych brały udział delegacje ze sztandarami Solidarności z Gamratu i Huty Szkła Jasło oraz Konfederacji Polski Niepodległej i Solidarności Walczącej. 
Wśród zgromadzonych uczestników uroczystości pogrzebowych byli koleżanki i koledzy z Gamratu oraz działacze opozycji antykomunistycznej z powiatu jasielskiego.

Starosta Adam Pawluś odczytuje list od Premiera RP


Sztandar Solidarności Walczącej oddaje hołd zmarłemu
Ś.p. Kazimierzowi PotyraleZ żalem informujemy, że w dniu 6 maja 2020 r. 
zmarł w wieku 62 lat
 
Ś.p, Kazimierz Potyrała
 
Był On aktywnym członkiem NSZZ Solidarność, piastując różne funkcje związkowe, m.in.: członka Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A., Przewodniczącego KW na Wydziale Wykładzin, Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej oraz członka Pocztu Sztandarowego. Walczył także w podziemiu niepodległościowym o wolną Polskę jako członek Solidarności Walczącej, za co był prześladowany przez Służbę Bezpieczeństwa, uzyskując w Wolnej Polsce status „Działacza opozycji antykomunistycznej” oraz Krzyż „Solidarności Walczącej”
 
RODZINIE ZMARŁEGO SKŁDAMY SERDECZNE WYRAZY WSPÓŁCZUCIA 
 
			 Koleżanki i koledzy z Organizacji 			       Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność  
  przy „Gamrat” S.A.
 

List Zastępcy Przewodniczącego Komisji Krajowej
NSZZ „Solidarność” Tadeusza Majchrowicza
ws. działań dot. tarczy antykryzysowej

Koleżanki i Koledzy !

Zgodnie z naszą umową pragnę przekazać nowe informacje dot. projektu ustawy tzw. Tarczy 3.0. Intensywna praca Prezydium KK od soboty przyniosła oczekiwany efekt - sukces NSZZ „Solidarność”. 
W dniu dzisiejszym otrzymaliśmy, co prawda, fragmenty nowej Tarczy 3.0, ale w części, która nas szczególnie interesuje, czyli tej o prawach pracowniczych i uprawnieniach związków zawodowych, nie ma już haniebnych zapisów, przeciwko którym zaprotestowaliśmy.
W imieniu Prezydium KK bardzo dziękuję wszystkim Koleżankom i Kolegom, którzy natychmiast podjęli działania i skierowali przesłane przez nas dokumenty do organizacji związkowych oraz podjęli stanowiska w tej sprawie. 
Bez wątpienia, zdecydowane działania Pana Prezydenta Andrzeja Dudy, podczas wczorajszego spotkania z partią Porozumienie, w którym uczestniczyła również Pani Wicepremier Jadwiga Emilewicz, sprawiły, że z tzw. Tarczy 3.0 zostały wykreślone antypracownicze zapisy. 
Po raz kolejny przekonaliśmy się, że tylko jednoznaczna, ostra reakcja Związku, we współpracy z Panem Prezydentem, daje szansę na uzyskanie pozytywnych rozwiązań. Pragnę zaznaczyć, iż nie jest to jeszcze koniec prac nad ustawą, gdyż dziś wieczorem w gronie liderów reprezentatywnych central związkowych będziemy rozmawiać z Panią Wicepremier Jadwigą Emilewicz na temat radykalnego podniesienia wysokości zasiłku dla bezrobotnych, a także innych zapisów w ustawie.
Najważniejsze, że w dalszym ciągu wszystkie kwestie dotyczące czasu pracy, wynagrodzeń, zwolnień, urlopów będą podlegały konsultacji ze związkami zawodowymi.
W załączeniu link do rozmowy z przewodniczącym Piotrem Dudą, który podsumowuje nasze działania w sprawie tarcz antykryzysowych. https://www.tysol.pl/a47190--Wideo-P-Duda-Dzieki-S-prezydentowi-i-prem-Emilewicz-z-Tarczy-3-0-wykreslono-antypracownicze-zapisy
     			Łączę wyrazy uszanowania 
					Tadeusz Majchrowicz

Pogrzeb ś.p. Adama Dzioka

	23 kwietnia 2020 r. w Kościele Parafialnym w Dąbrówce odbyły sie uroczystości pogrzebowe śp. Adama Dzioka, członka Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A., Przewodniczącego Koła Emerytów i Rencistów. 
	W pogrzebie oprócz najbliższej rodziny zmarłego, uczestniczyli m.in. Poseł na Sejm Maria Kurowska, Przewodniczący ZR Podkarpacie Tadeusz Majchrowicz, Paweł Pietrusza Szef Oddziału ZR w Jaśle oraz koleżanki i koledzy z Organizacji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A. w Jaśle, na czele z Przewodniczącym Janem Krajewskim wraz z Pocztem Sztandarowym Związku.
Słowa pożegnania zmarłego wygłosił T. Majchrowicz podkreślając zasługi ś.p. Adama Dzioka w okresie jego długoletniej działalności w NSZZ „Solidarność”.Wyprowadzenie trumny z KościołaCeremonia pogrzebowa na CmentarzuPrzemówienie pożegnalne Tadeusza Majchrowicza
Pogrążeni w smutku zawiadamiamy że w dniu 21 kwietnia 2020 r. zmarł przeżywszy 72 lata

Ś.p, Adam Dziok

Od założenia w 1980 r. był aktywnym członkiem NSZZ Solidarność, piastując różne funkcje związkowe, m.in.: członka Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A., Przewodniczącego Koła Emerytów i Rencistów oraz delegata na WZD Regionu Podkarpaciem w Krośnie . Za swoją działalność uzyskał tytuł „Zasłużony dla Regionu Podkarpacie” oraz status „Działacza opozycji antykomunistycznej”

RODZINIE ZMARŁEGO SKŁDAMY SERDECZNE WYRAZY WSPÓŁCZUCIA 

			 Koleżanki i koledzy z Organizacji 			       Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność  
  przy „Gamrat” S.A. Z okazji Świąt Wielkanocnych składamy wszystkim najlepsze życzenia. Niech ten wyjątkowy czas napełni Wasze serca otuchą  i nadzieją oraz pozwoli przezwyciężyć nawet największe trudności

ORGANIZACJA MIĘDZYZAKŁADOWA NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”
PRZY „GAMRAT” S.A.Apel Szpitala w Jaśle o wsparcie

Szanowni Państwo !!!
	W związku z sytuacją epidemiczną nasz Szpital stoi przed olbrzymim wyzwaniem.
Mając na uwadze bezpieczeństwo naszych pacjentów i personelu, przygotowujemy się na każdą ewentualność.
Pełni nadziei, apelujemy więc do przedsiębiorców i wszystkich ludzi o wielkich sercach o wsparcie naszego Szpitala w tym szczególnym okresie. 
Będziemy wdzięczni za każdą pomoc, przyczyniającą się do wzmocnienia bezpieczeństwa epidemiologicznego pacjentów oraz personelu.
Każdy kto chciałby udzielić nam wsparcia, może wnieść datek na konto Szpitala w PKO BP S.A.:
RACHUNEK BIEŻĄCY
19 1020 4391 0000 6102 0198 8450
RACHUNEK INWESTYCYJNY
64 1020 4391 0000 6402 0198 9045
z dopiskiem: Darowizna - Koronawirus

	Jeżeli datek chce wnieść firma, możemy podpisać umowę darowizny, gdzie wskazujemy numer konta i określamy cel: np. zakup sprzętu medycznego/środków ochrony osobistej do walki z pandemią SARD-CoV-2. Cel można sformułować w dowolnie określony sposób według życzenia darczyńcy.
	Z uwagi na potrzebę zachowania bezpieczeństwa sposób dostarczenia darów będzie ustalany indywidualnie.
W przypadku chęci udzielenia wsparcia rzeczowego dla naszej placówki, prosimy o kontakt pod numerem tel. 13 44 37 675 od poniedziałku do piątku w godz.7.30-15.00
W tym szczególnym czasie, każda – nawet najdrobniejsza pomoc – jest na wagę złota.

Dziękujemy za każdy gest !

Koronawirus w Polsce
Jakie obostrzenia wprowadził rząd 
od północy 31 marca
należy zachować przynajmniej 2 metry odległości od siebie, nawet podczas spaceru. Dotyczy to także rodzin, wykluczone spod nakazu są tylko osoby nieletnie (poniżej 13. roku życia), niepełnosprawne wymagające opieki oraz starsze
zakaz wstępu do parków, na bulwary i skwery, a także do innych miejsc rekreacji
zakaz wychodzenia z domu osób poniżej 18. roku życia bez opieki dorosłych
zakaz korzystania z wypożyczali rowerów miejskich
zamknięte zostaną wszystkie punkty kosmetyczne, usługowe, fryzjerskie, rehabilitacyjne i masażu oraz gabinety tatuażu. Nie są możliwe wizyty domowe związane z wykonywaniem tych usług
w sklepach mogą przebywać maksymalnie trzy osoby, w przeliczeniu na jedną kasę. A więc jeśli w sklepie jest 10 kas, to zakupy będzie mogło robić 30 osób jednocześnie
w urzędach pocztowych limit ten ograniczony jest do dwóch osób na jedno okienko
na bazarach i targowiskach obowiązuje ograniczenie do trzech osób na jedno stoisko
przed wejściem do sklepu trzeba będzie obowiązkowo zakładać rękawiczki
w weekendy zamknięte będą wszystkie sklepy budowlane
otwarte pozostaną apteki, sklepy spożywcze i drogerie, z tym, że w godzinach 10-12 będą czynne wyłącznie dla osób powyżej 65. roku życia
zamknięte zostaną hotele i miejsca noclegowe, wyjątkiem będą budynki, które przeznaczone są do odbywania kwarantanny. Ten zakaz obowiązuje od 2 kwietnia, do tego czasu wszyscy muszą się wykwaterować
w zakładach pracy wprowadzony zostaje wymóg odległości co najmniej 1,5 metra między stanowiskami pracy
formuła kwarantanny zostanie rozszerzona. Ci, którzy zostaną jej poddani od dzisiaj, będą mieli obowiązek całkowitej izolacji, również od swoich bliskich. Jeżeli osoba będzie odbywać kwarantannę w swoim domu, poddani jej będą wszyscy domownicy
prywatnych przewoźników, np. busów obowiązywać będą te same zasady, co komunikację publiczną - w pojeździe będzie mogło znajdować się tyle osób, ile wynosi połowa liczby miejsc siedzących
w punktach usługowych i stacjach benzynowych pracownicy będą zobowiązani do dezynfekcji lady i np. terminala po każdym kliencie
odwołane są zabiegi rehabilitacyjne
przemieszczanie się samochodami prywatnymi jest możliwe, ale ma się odbywać w konkretnym celu, nie ma obostrzeń co do liczby osób, przebywających w samochodzie
samotne wychodzenie z domu jest możliwe na krótki spacer, w celu przewietrzenia się lub wyjścia z psem. Nie należy uprawiać sportu
Restrykcje obowiązują od dziś od północy, złamanie zakazów lub niedostosowanie się do nakazów grozi karą grzywny do 30 tys. zł. Restrykcje związane z zakładami pracy i hotelami obowiązują od czwartku. Na ulicach będzie więcej patroli policyjnych.

Apel przewodniczącego Piotra Dudy 
do członków Związku

Członkowie NSZZ „Solidarność”

	Drodzy Członkowie NSZZ „Solidarność”. Pandemia koronarwirusa Covid 19 jest sytuacją szczególnie trudną i niebezpieczną, z jaką nie mieliśmy do czynienia w wolnej Polsce. Wymaga od wszystkich odpowiedzialności w zapewnieniu nam przede wszystkim bezpieczeństwa zdrowotnego, ale też bezpieczeństwa ekonomicznego. W tym zakresie to okres szukania rozwiązań ratujących gospodarkę i miejsca pracy, a nie czas na rozgrywanie partykularnych interesów. Tak jak odpowiedzialnie zachowuje się społeczeństwo, polski rząd i prezydent, tak samo należy oczekiwać właściwego podejścia od nas wszystkich. 
	Zaprezentowany przez rząd pakiet wsparcia nazywany „tarczą antykryzysową”, jest odważną odpowiedzią na sytuację w jakiej się wszyscy – przedsiębiorcy i pracownicy – znaleźliśmy. Ważne, że wraz z rozwojem sytuacji, zgodnie z zapewnieniem pana Premiera, będzie podlegał dalszym modyfikacjom. Teraz czekamy na szczegółowe zapisy prawne. Ze strony „Solidarności” deklaruję, że szybko przeprowadzimy stosowne konsultacje. O to samo apeluję do pozostałych partnerów społecznych oraz Sejmu i Senatu. W rzeczywistości z jaką mamy do czynienia musimy też pamiętać o tych, którzy nie mogą pozostać w domu. O całej rzeszy pracowników służby ochrony zdrowia, służb ratowniczych, funkcjonariuszy wszystkich służb dbających o nasze bezpieczeństwo i państwa, pracowników handlu, usług, firm i instytucji bez których społeczeństwo nie mogłoby normalnie funkcjonować. Choć w tej sytuacji słowo „normalnie” brzmi niewłaściwie. 
	Dlatego apeluję o przestrzeganie prawa, procedur i zabezpieczeń, tak aby robiąc zakupy, kupując leki, wzywając pomocy, nie narażać tych osób na niebezpieczeństwo zakażenia. 
	Zwracam się też do organizacji zakładowych, międzyzakładowych, sekcji krajowych, oddziałów miejskich, a także zarządów regionów i sekretariatów branżowych o ścisłe monitorowanie sytuacji w zakładach pracy. Otrzymujemy wiele informacji o łamaniu zasad BHP, próbach wykorzystywania przez niektórych pracodawców – na szczęście nielicznych – obecnej sytuacji do nadużyć wobec swoich pracowników. W takich sytuacjach nasi członkowie muszą mieć wsparcie w swoim związku zawodowym. Jeszcze raz w imieniu Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” apeluję do wszystkich o odpowiedzialność. O powściąganie emocji i zaniechanie prób rozgrywania swoich interesów w tej trudnej sytuacji, w jakiej wszyscy się znaleźliśmy.
		Z pozdrowieniami i wyrazami wsparcia
				Piotr Duda
				Przewodniczący KK NSZZ „Solidarność”
KOMUNIKAT nr 12
ws. wyborów do Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy 
Zapomogowo-Pożyczkowe przy Gamrat S.A.
dot. przełożenia zebrania delegatów

	Zakładowa Komisja Wyborcza Międzyzakładowej PKZP w związku z zaleceniami wynikającymi z sytuacji epidemicznej, podjęła w dniu 18.03.2020 r. uchwałę o treści: 
Uchwała nr 7
Zakładowej Komisji Wyborczej MPKZP przy „Gamrat” S.A. 
ws. przełożenia zebrania delegatów Kasy

Zakładowa Komisja Wyborcza w związku z zagrożeniem epidemicznym wirusem SARS – CoV-2 postanawia o przełożeniu Walnego Zebrania Delegatów Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przy „Gamrat” S.A. zaplanowanego zgodnie z harmonogramem wyborczym na 27 marca 2020 r.
Nowy termin odbycia Walnego Zebrania Delegatów MPKZP zostanie ustalony i podany do wiadomości przez Zakładową Komisję Wyborcza, po ustaniu okoliczności określonych w pkt. 1.
							Przewodniczący ZKW
							Jan Krajewski


Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jaśle o postępowaniu w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2

1.  Jeśli byłeś w rejonach gdzie obserwuje się rosnącą liczbę zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 w ciągu ostatnich 14 dniu to dokonaj wstępnej oceny swojego stanu zdrowia na podstawie poniższych kryteriów.
2. Zaobserwowałeś u siebie co najmniej jeden z wymienionych objawów klinicznych oraz spełniłeś co najmniej jedno z kryteriów epidemiologicznych zgłoś się bezpośrednio na oddział obserwacyjno-zakaźny Specjalistycznego Szpitala w Jaśle gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego. 
3. Nie zaobserwowałeś u siebie poniżej wymienionych objawów, a mogłeś mieć kontakt z osobą zakażoną skontaktuj się telefonicznie z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Jaśle tel. 013 446-30-08 wew. 25 – w godzinach od 7.30 – 15.00 tel. Alarmowy 0 500 544 035 – w weekendy i po godzinie 15.00
Kryteria kliniczne
  gorączka,
  kaszel,
 duszność.

   4. Informujemy, że została uruchomiona całodobowa infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia czynna 7 dni w tygodniu. Dzwoniąc pod wskazany numer telefonu można uzyskać informacje dot. postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem.Tel. 800 190 590

Profilaktyka 

5. W związku z dużym ryzykiem dalszego rozprzestrzeniania się nowego koronowirusa SARS-CoV-2 wirusa na całym świecie przypominamy o podstawowych zasadach profilaktyki zakażeń.

dbaj przede wszystkim o higienę rąk, gdyż jest to klucz do zapobiegania infekcjom, także tym wywoływanym przez koronarowirusy; 
zatem jak najczęściej myj ręce wodą z mydłem przez co najmniej 20 sekund (zwłaszcza przed jedzeniem), po skorzystaniu z toalety, po przyjściu do domu czy pracy, po kontakcie ze zwierzętami, kiedy ręce są widocznie zabrudzone, po kaszlu lub kichnięciu, podczas opieki nad chorymi.

WYNIKI WYBORÓW DELEGATÓW 
Na Walne Zebranie Delegatów Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przy „Gamrat” S.A. na kadencję 2020-2024

Na podstawie protokołów Okręgowych Komisji Wyborczych w poszczególnych okręgach wyborczych uzyskano następujące wyniki głosowania tajnego:
Okręg nr I – Gamrat S.A.
- uprawnionych do głosowania		       - 112
- w głosowaniu udział wzięło			       -  94
- ważnych głosów oddano			       -  94
- głosów nieważnych oddano			       -   0 
- ilość głosów ważnych niezbędna 
 do wyboru (ponad połowa) 			       -  48
- ilość wybieranych delegat			       -  12
Poszczególni kandydaci uzyskali następującą liczbę głosów ważnych:
SIKORA MAŁGORZATA  	- Utrzymanie Ruchu	- 89
GOZDECKA AGNIESZKA 	- Księgowość		- 87
SZLACHTA RENATA      	- Logistyka		- 87
DZIEDZIC HALINA     	- Administracja		- 85
ŚMIETANA AGNIESZKA   	- Logistyka		- 83
BOROWIEC MAREK	- Rury			- 82
SZOT ANDRZEJ   	- Utrzymanie Ruchu	- 80
MAGUDA BOGDAN 	- Utrzymanie Ruchu	- 80
ŻUKLIŃSKA MARIA       - Profile			- 79
SOKOŁOWSKI JAN       - Rury			- 79
KOZŁOWSKA MAŁGORZATA - Profile 		- 78
HALKO KSZYSZTOF       - Profile			- 77
	Wybrani na delegatów WZD zostali kandydaci z poz. 1 – 12.
Okręg nr II – Tarkett Polska
- uprawnionych do głosowania				- 43
- w głosowaniu udział wzięło				- 36
- ważnych głosów oddano				- 36
- głosów nieważnych oddano				-  0
- ilość głosów ważnych niezbędna 
 do wyboru (ponad połowa) 				- 19
     - ilość wybieranych delegatów				-  5
      Poszczególni kandydaci uzyskali następującą liczbę głosów ważnych:

KARDAŚ ANNA					- 34
KONIECZNY MARIAN				- 33
CZECH STANISŁAW				- 32
MARTOWICZ WIESŁAW				- 32
SERWA DARIUSZ					- 31
	Wybrani na delegatów WZD zostali kandydaci z poz. 1 – 5.
Okręg nr III – Zakład Produkcji Specjalnej
- uprawnionych do głosowania				- 43
- w głosowaniu udział wzięło				- 35
- ważnych głosów oddano				- 35
- głosów nieważnych oddano				-  0
- ilość głosów ważnych niezbędna 
 do wyboru (ponad połowa) 				- 18
- ilość wybieranych delegatów				-  5
Poszczególni kandydaci uzyskali następującą liczbę głosów ważnych:
KOZIOŁ MARIUSZ					- 35
LISOWSKI DAMIAN				- 35
STĘGOWSKI MATEUSZ				- 35
ŁOPATYŃSKI SŁAWOMIR				- 34
POSEŁKIEWICZ SYLWESTER			- 34

	Wybrani na delegatów WZD zostali kandydaci z poz. 1 – 5.
Okręg nr IV – Veolia, Telgam, WPC Gamrat
- uprawnionych do głosowania				- 15
- w głosowaniu udział wzięło				- 11
- ważnych głosów oddano				- 11
- głosów nieważnych oddano				-  0
- ilość głosów ważnych niezbędna 
 do wyboru (ponad połowa) 				-  6
- ilość wybieranych delegatów				-  2
Poszczególni kandydaci uzyskali następującą liczbę głosów ważnych:
SKUBEL BOGUSŁAW				- 11
MARESZ AUGUSTYN				-  7

	Wybrani na delegatów WZD zostali kandydaci z poz. 1 – 2.
Okręg nr V – Emeryci i Renciści
- uprawnionych do głosowania				- 37
- w głosowaniu udział wzięło				-  3
- ważnych głosów oddano				-  3
- głosów nieważnych oddano				-  0
- ilość głosów ważnych niezbędna 
 do wyboru (ponad połowa) 				-  2
- ilość wybieranych delegatów				-  4
Poszczególni kandydaci uzyskali następującą liczbę głosów ważnych:
Pisz Tadeusz					- 2
Siepkowska Halina				- 2
Berger Urszula					- 1
Wróblewska Maria					- 1
	Wybrani na delegatów WZD zostali kandydaci z poz. 1 – 2.
Łącznie wybrano 26 delegatów. 2 mandaty delegatów w Okręgu nr V nie zostały obsadzone z uwagi na nieuzyskanie ponad połowy głosów ważnych. Walne Zebranie Delegatów MPKZP jest zaplanowane na 27 marca, w trakcie którego zostaną wybrane władze Statutowe Kasy.

Przewodniczący ZKW
Jan Krajewski

Z okazji Święta Kobiet,
   Spełnienia wszystkich marzeń, zadowolenia z siebie, radości życiowej i aby każdy kolejny dzień był Dniem Kobiet życzy Wam wspaniałe i niepowtarzalne Panie !

Organizacja Międzyzakładowa
Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego


przy „Gamrat” S.A POPRZYJ ANDRZEJA DUDĘ
 Osoby które chcą udzielić poparcia kandydatowi na Prezydenta Panu Andrzejowi Dudzie mogą tego dokonać w biurze Związku do dnia 10 marca. Należy zabrać ze sobą nr PESELZebranie Komisji Międzyzakładowej 
NSZZ „Solidarność”
 
	W dniu 20 lutego w siedzibie Związku obradowała Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność”. W trakcie obrad KM omówiono i podjęto decyzje w następujących tematach:
Omówiono działania Związku i jego Prezydium za okres od poprzedniego posiedzenia
podjęto uchwałę ws. rozliczenia przychodów i wydatków za 2019 rok oraz o zmianie funduszu statutowego Związku
podjęto uchwałę ws. zatwierdzenia bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej za 2019 rok,
podjęto uchwałę ws. preliminarza budżetowego na 2020 rok określającego planowane przychody i wydatki Związku
podjęto uchwałę ws. świadczeń finansowych (statutowych) dla członków Związku w roku 2020
omówiono kwestię wyborów do Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przy „Gamrat” S.A.
podjęto uchwałę zobowiązującą członków Komisji Międzyzakładowej do włączenia się w zbiórkę podpisów dla kandydata na Prezydenta Andrzeja Dudy wraz z apelem do członków Związku i sympatyków o udzielenie poparcia kandydatowi

KOMUNIKAT nr 1
ws. wyborów do Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy       Zapomogowo-Pożyczkowe przy Gamrat S.A.

	Informujemy, że zostały rozpisane wybory na Delegatów do Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej (MPKZP) przy „Gamrat” S. A. na kadencję w latach 2020 – 2024.
Z ramienia Związków zawodowych nadzorujących MPKZP w skład Zakładowej Komisji Wyborczej, która będzie kierować procedurą wyborczą Delegatów, zostali powołani:
Jan Krajewski 	– NSZZ „Solidarność” 	- przewodniczący
Wacław Mikrut 	– ZZ „Chemik” 		- zastępca
Dariusz Serwa 	– NSZZ „Solidarność” 	- członek
	Zakładowa Komisja Wyborcza, ustaliła następujący podział na okręgi wyborcze w wyborach delegatów Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przy „Gamrat” S.A.:
Nr I 	– „Gamrat” S.A, 
Nr II	– „Tarkett Polska” Sp. z o.o. Oddział w Jaśle
Nr III –  Zakład Produkcji Specjalnej „Gamrat” Sp. z o.o.
Nr IV – Veolia Wschód Sp. z o.o. „Gamrat WPC” Sp. z o.o., „Telgam” S.A.
Nr V 	–  Emeryci, renciści, zasiłki i świadczenia przedemerytalne 
Zakładowa Komisja Wyborcza ustala, że w wyborach na delegatów MPKZP będzie obowiązywał klucz 1 delegat wybierany na każde rozpoczęte 10 członków kasy.
Zgodnie z zasadą zawartą w pkt. 2 liczba wybieranych delegatów w poszczególnych okręgach wyborczych przedstawia się następująco:
- Okręg Nr I 	 	– liczba członków		- 112	- ilość delegatów - 12
- Okręg Nr II 	 – liczba członków	-  43	- ilość delegatów -  5
- Okręg Nr III	 – liczba członków	-  43	- ilość delegatów -  5
- Okręg Nr IV	 – liczba członków	-  15	- ilość delegatów -  2
- Okręg Nr V  	– liczba członków		-  37	- ilość delegatów -  4

Ogólna liczba      	członków	- 250    - delegatów    - 28

Zakładowa Komisja Wyborcza ustaliła harmonogram wyborów na delegatów 
MPKZP jak niżej:
20 lutego – Podanie do wiadomości podziału na okręgi wyborcze, ilości  
         wybieranych delegatów, oraz harmonogramu wyborów 
25 – 28 lutego - przyjmowanie pisemnych zgłoszeń kandydatów na delegatów przez  
          Zakładową Komisję Wyborczą i Związki Zawodowe
3 marca – opublikowanie listy kandydatów na delegatów MPKZP, składów     
       Okręgowych Komisji Wyborczych (OKW) oraz określenie techniki głosowania
5 – 6 marca – głosowanie tajne ws. wyboru delegatów MPKZP
10 marca – ogłoszenie wyników wyborów delegatów MPKZP
27 marca – walne zebranie delegatów MPKZP - wybór władz Kasy
31 marca – ogłoszenie ws. wyboru władz MPKZP na nową kadencję
	W związku z powyższym informujemy, że pisemne zgłoszenia kandydatów na delegatów MPKZP będą przyjmowane przez Zakładową Komisję Wyborczą oraz w biurach związków zawodowych, w terminie 25-28 lutego. 
Druki zgłoszeń kandydatów do pobrania u członków ZKW oraz biurach związków zawodowych.
Jasło, 19.02.2020						Przewodniczący ZKW 
							Jan Krajewski

Pielgrzymka do Włoch

Region Podkarpacie NSZZ Solidarność podobnie jak pozostałe Zarządy Regionów z całej Polski organizuje pielgrzymkę autokarową do Włoch w dniach 15-20 maja br. na 100 rocznicę urodzin Świętego Papieża Polaka Jana Pawła II. Rocznicowe uroczystości odbędą się na placu Św. Piotra w Watykanie w dniu 17 maja.
Wyjazd organizują 2 biura podróży:

- KAISER TOUR z Jasła			- tel. 695 755 466
- TRAVEL-LINE z Iwonicza Zdroju	- tel. 692 129 836
Więcej informacji na tablicach ogłoszeniowych oraz w biurze Związku w Gamracie – tel. (13) 491 4785

Koszt od 1 osoby to ok. 1700 zł (zaliczka 500 zł do 21 lutego)

Zapisy do 21 lutego w Zarządzie Regionu Podkarpacie
38-400 Krosno, ul. Słowackiego 4
Tel. (13) 43 249 12SPOTKANIE NOWOROCZNE

	W dniu 1 lutego w Zajeździe Pod Goleszem odbyło się spotkanie Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” przy Gamrat S.A., członków Komisji Rewizyjnej, Zarządu Koła Emerytów, z udziałem kol. Tadeusza Majchrowicza – przewodniczącego Zarządu Regionu Podkarpacie, Wiceprzewodniczącego Komisji Krajowej Związku. 
	Kol. Majchrowicz poinformował uczestników o najważniejszych działaniach NSZZ „Solidarność”, oraz wydarzeniach jakie w tym roku są planowane, m.in. o organizowanej pielgrzymce do Rzymu na 100 lecie urodzin św. Jana Pawła II, do udziału w której zachęcał. 
Przedstawił też informację nt. obchodów jubileuszu 40-rocznicy powstania Związku, w ramach których odbędzie się koncert na Stadionie Narodowym w Warszawie z udziałem 29 wykonawców krajowych i gwiazdy zagranicznej zespołu QUEEN. Na ten koncert będzie organizowany wyjazd dla członków Związku z rodzinami.
	Poinformował też o spotkaniu u Prezydenta Andrzeja Dudy, gdzie głównym postulatem Związku było wprowadzenie tzw. emerytur stażowych. W marcu dojdzie najprawdopodobniej do podpisania porozumienia Związku z Andrzejem Dudą ws. realizacji postulatów Solidarności, co będzie warunkiem udzielenia mu poparcia w wyborach na II kadencję.Od lewej: Tadeusz Majchrowicz, Jan Krajewski, Zbigniew Grasela,
         Wiesław Martowicz, Adam Dziok
      Z lewej: 	  Renata Smagacka, Maria Żuklińska, Henryk Liszka, 
        Mirosław Wielgus, Marcin Gajda 
Z prawej:  Jan Kulig, Dariusz Serwa, Jerzy Gajda, Bogusław  
        Bajgrowicz, Robert Lechowski


Obok T.Majchrowicza- Marian Konieczny, Bogusław Skubel

Zebranie Zarządu Regionu w Krośnie

	W dniu 31 stycznia w Krośnie obradował Zarząd Regionu Podkarpacie NSZZ „Solidarność” pod przewodnictwem kol. Tadeusza Majchrowicza, Przewodniczącego ZR. W zebraniu brał udział Jan Krajewski - członek ZR, Przewodniczący KM przy „GAMRAT” S.A.
Główne tematy stanowiące przedmiot dyskusji i uchwał Zarządu Regionu to:
informacja o działalności Przewodniczącego ZR Tadeusza Majchrowicza od poprzedniego zebrania, w tym o działalności Komisji Krajowej i Prezydium Związku
informacja szefów Oddziałów Zarządu Regionu z Jasła Pawła Pietruszy, Sanoka Andrzeja Gorczyńskiego oraz Krosna Wojciecha Jarząba nt. sytuacji w organizacjach zakładowych Związku i problemach wymagających podjęcia określonych działań,
przedstawienie przez Skarbnika Andrzeja Szalla sprawozdania finansowego Zarządu Regionu za 2019 r. oraz podjęcie uchwały  o jego zatwierdzeniu,
przedstawienie preliminarza przychodów i wydatków Zarządu Regionu Podkarpacie na 2020 r. oraz podjęcie uchwały o jego przyjęciu
informacja nt. spotkania Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”  u Prezydenta Andrzeja Dudy w dniu 29 stycznia br.
informacja na temat pielgrzymki Solidarności do Włoch z okazji 100 Pole tekstowe: rocznicy urodzin Świętego Papieża Polaka Jana II w dniach 15-20 maja 
obchody 40 lecia powstania NSZZ „Solidarność”Sala obrad Zarządu Regionu Podkarpacie w Krośnie

Spotkanie Solidarności w Jaśle

	W dniu 20 stycznia w Oddziale Zarządu Regonu Podkarpacie w Jaśle odbyło się zebranie przewodniczących Komisji Zakładowych NSZZ „Solidarność” z terenu Jasła. 
W spotkaniu wzięli udział Szef Oddziału ZR Paweł Pietrusza i przewodniczący ZR Tadeusz Majchrowicz. Organizację Międzyzakładową przy „Gamrat” S.A. reprezentował przewodniczący Jan Krajewski. 
Spośród tematów jakie poruszono w trakcie zebrania można wymienić:
organizacja pielgrzymki NSZZ „Solidarność” do Watykanu na 100 lecie urodzin świętego Jana Pawła II w dniu 17 maja br. Chętni na wyjazd mogą się zapisywać do końca lutego. Koszt 6-dniowego wyjazdu to około 1700 zł od 1 osoby. Bliższych informacji można uzyskać w biurze KM „Gamrat”
organizacja wyjazdu do Warszawy w dniu 29 sierpnia na koncert z okazji 40-lecia powstania NSZZ „Solidarność”, który odbędzie się na Stadionie Narodowym. Bliższe informacje będą podane w terminie późniejszym.
działania Związku dot. wprowadzenia tzw. emerytur stażowych. Sprawa ta będzie przedmiotem porozumienia z obecnym Prezydentem Andrzejem Dudą, jako program na II kadencję i warunek poparcia jego kandydatury
40-lecie powstania NSZZ „Solidarność”

W dniu 13 stycznia w Warszawie odbyła się uroczystość podpisania listu intencyjnego dot. organizacji koncertu na 40-lecie powstania "Solidarności”, którego sygnatariuszami są: Piotr Duda – przewodniczącego KK, Prezes TVP Jacek Kurski, Wicepremier, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotr Gliński, Wicepremier, Minister Aktywów Państwowych Jacek Sasin.
Piotr Duda podczas uroczystości stwierdził, że powstanie Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”, który stał się zwieńczeniem polskiej drogi do wolności, to bez wątpienia jedno z najważniejszych wydarzeń w najnowszej historii Polski, Europy i Świata. W tym roku będziemy obchodzić 40. rocznicę tego wydarzenia. 
Głównym akordem uroczystych obchodów tej rocznicy, będzie spotkanie na Placu Piłsudskiego, festyn rodzinny oraz koncert na Stadionie PGE Narodowym w Warszawie, który planowany jest na 29 sierpnia 2020 r. Weźmie w nim udział co najmniej 50 tys. uczestników.
	Bardzo się cieszę, że to wielkie wydarzenie, o którym chcemy mówić nie tylko w naszym kraju, ale chcemy to przekazać całemu światu, bo doskonale o tym wiemy, że to nie aksamitna rewolucja w Czechosłowacji, nie Mur Berliński, ale tutaj w Polsce rozpoczął się demontaż komunizmu. 
Dlatego wspólnie z rządem, wspólnie z Telewizją Publiczną, która ma misję do zrealizowania, możemy w tym dniu przeżywać to wydarzenie, które będziemy celebrować – stwierdził Piotr Duda.


Piotr Duda - Przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ Solidarność


Zmiany dla pracowników 
w 2020 roku 

	W 2020 roku wynagrodzenie minimalne wzrośnie do 2600 zł brutto, a minimalna stawka godzinowa wyniesie 17 złotych brutto.
	Wzrost wysokości płacy minimalnej będzie miało wpływ na wysokość dodatków za pracę w porze nocnej. Dodatki te wzrosną o   8,7 %. Wysokość tych dodatków, gwarantowana Kodeksem Pracy, to  20 % stawki godzinowej wynikającej z płacy minimalnej, za każdą godzinę przepracowaną w godzinach nocnych.
	Zmiany obejmą również dodatki stażowe, tam gdzie takie dodatki są wyodrębnionym składnikiem płacy. Od początku 2020 roku dodatek za staż pracy nie będzie mieć już żadnego wpływu na wysokość minimalnego wynagrodzenia. Na tę zmianę czekali od lat pracownicy z długim stażem pracy, którzy dostawali niższe stawki wynagrodzenia zasadniczego niż przykładowo zaczynający pracę absolwenci, ponieważ do minimalnej pensji wliczano im dodatek za wysługę lat.
	Zmieni się również wysokość maksymalnych limitów rocznych wpłat na indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego (IKZE) oraz indywidualne konta emerytalne (IKE) na 2020 r. Aktualnie limity wynoszą odpowiednio 5 718 zł (IKZE) i 14 295 zł (IKE). Zostaną podwyższone do 6 272,40 zł (IKZE) oraz 15 681 (IKE).
Oszczędzanie w ramach IKE i IKZE pozwala na korzystanie z dodatkowych preferencji podatkowych – oznacza dla podatników brak opodatkowania zysków i brak opodatkowania przy wypłacie środków.
W przypadku IKZE również obowiązują korzyści podatkowe. Oszczędzająca osoba może liczyć na to, że wpłacone kwoty pomniejszą dochody do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych (PIT). Dzięki temu dany podatnik może corocznie uzyskać z urzędu skarbowego zwrot podatku.
Zyski pochodzące z IKZE nie podlegają tzw. podatkowi Belki, ale przy wypłacie (jeśli środki zostaną pobrane po ukończeniu przez oszczędzającego 65 lat) pobiera się podatek na poziomie 10 proc. wypłaconej kwoty.


BOŻE NARODZENIE 2019 


Radosnych Świąt Bożego Narodzenia 
oraz szczęścia i pomyślności w nadchodzącym Nowym Roku
życzy

Organizacja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” 
przy „Gamrat” S.A.


Jak pracuje Gamrat w okresie 
świąteczno-noworocznym

	Ukazało się Pismo Okólne nr 14 Dyrektora Generalnego „Gamrat” S.A. Dariusza Szlęzaka dotyczące funkcjonowania Spółki w okresie świąteczno-noworocznym.
	W piśmie czytamy m.in. że produkcja wyrobów w „Gamrat” S.A będzie wstrzymana w dniu 20 grudnia od godz. 22,00 oraz ponownie uruchomiona w dniu 7 stycznia 2020 r. (wtorek) od godz. 6,00. Biurowiec zakładu będzie nieczynny w dniach od 21 do 29 grudnia 2019 r.
	W okresie wstrzymania produkcji pracować będą w niezbędnym zakresie służby remontowe, handlowe i pracownicy obsługujący procedury obrachunkowe Spółki.
	Pozostałym pracownikom w okresie od 20 grudnia 2019 do 7 stycznia 2020 należy udzielić urlopów wypoczynkowych lub umożliwić odbiór nadpracowanych godzin tzw. „odsiadek”

Obrady Komisji Międzyzakładowej 
 

	W dniu 22 listopada w siedzibie Związku odbyło się zebranie członków Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A.
W porządku obrad znalazły się takie sprawy jak:
przyjęcie protokołu z obrad w dniu 22.08.2019 r.
informacja Przewodniczącego KM Jana Krajewskiego z działalności Związku w okresie od poprzedniego posiedzenia w dniu 22 sierpnia
informacja przedstawicieli Komisji Zakładowych Gamrat S.A. – Jan Ślabski, Tarkett Polska – Dariusz Serwa oraz Zakładu Produkcji Specjalnej – Henryk Liszka o sprawach wymagających podjęcia określonych działań przez Związek,
informacja Zakładowych Społecznych Inspektorów Pracy Gamrat S.A. Jana Sokołowskiego i Tarkett Polska Roberta Lechowskiego o ostatnio podjętych interwencjach ws. warunków pracy i wypadków przy pracy
analiza planu przychodów i wydatków za okres styczeń-październik 2019, oraz podjęcie uchwały ws. zmiany wysokości kart podarunkowych dla członków Związku przed Świętami Bożego Narodzenia
omówienie przygotowań do wyborów do Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przy Gamrat S.A. – przesunięcie terminu wyborów na początek przyszłego roku, z uwagi na ustalenie statusu członków Kasy z firmy Veolia Zakład w Jaśle (Kotłownia).
omówienie sytuacji w sieci sklepów Castorama gdzie doszło do złamania swobód działalności związkowej, oraz działania Solidarności w tej sprawie
informacja na temat Pracowniczych Planów Kapitałowych w Gamrat S.A. i Tarkett Polska
wniosek ws. nadania nazwy ulicy miejskiej przebiegającej po terenie dawnego Gamratu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego, twórcy Centralnego Okręgu Przemysłowego, dzięki któremu powstała w Krajowicach Wytwórnia Chemiczna – zalążek późniejszych Zakładów Tworzyw Sztucznych „Gamrat”.
omówiono inne sprawy organizacyjne i finansowe oraz wysłuchano wolnych wniosków

Protesty NSZZ Solidarność pod sklepami Castoramy w całej Polsce !!!

	Zarząd Castorama Polska bezprawnie zwolnił 9 członków Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” za wpisy na portalach społecznościowych informujące o łamaniu przepisów BHP i warunków pracy w sklepach. - Żądamy natychmiastowego przywrócenia do pracy członków Komisji Zakładowej oraz wyciągnięcia konsekwencji dyscyplinarnych wobec osób, które dopuściły się bezprawnych działań antyzwiązkowych - podkreślają związkowcy, którzy protestowali w dniu 25 listopada pod sklepami sieci Castorama w całej Polsce.
	Listy z poparciem protestu związkowców Castoramy, do władz firmy w Polsce i Anglii, wysłała również Organizacja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A.

Tadeusz Majchrowicz — Wiceprzewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” przemawia na pikiecie pod sklepem Castoramy

Narodowy Dzień Niepodległości
11 listopada w Jaśle

	Tegoroczne obchody Narodowego Dnia Niepodległości w Jaśle rozpoczęła Msza św. w Sanktuarium św. Antoniego, której przewodniczył ks. dziekan Zbigniew Irzyk, a homilię wygłosił franciszkanin o. Artur Zajchowski.
	Po zakończeniu Mszy św. uczestnicy uroczystych obchodów Święta Niepodległości przy akompaniamencie Orkiestry Dętej przemaszerowali ulicami miasta do Parku Miejskiego. Na czele pochodu tradycyjnie były licznie zgromadzone poczty sztandarowe, wśród nich obecne były poczty sztandarowe Organizacji Związkowych NSZZ „Solidarność” z Gamrat S.A. i Huty Szkła w Jaśle, oraz Sztandar Zakładu Produkcji Specjalnej „Gamrat” Sp. z o.o.
	W Parku odśpiewano Hymn Państwowy oraz odczytano również apel pamięci poległych. Przy Grobie Nieznanego Żołnierza asystę honorową wystawili harcerze z Komendy Hufca ZHP w Jaśle oraz strzelcy z Jednostki Strzeleckiej w Trzcinicy.
	Kwiaty na Grobie złożyli Parlamentarzyści, samorządowcy, przedstawiciele służb, instytucji publicznych, zakładów pracy, placówek oświatowych i organizacji społecznych, w tym delegacja Organizacji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A.
	Okolicznościowe przemówienie wygłosił Adam Pawluś, starosta Jasielski, który nakreślił historyczne uwarunkowania oraz przebieg działań militarnych i dyplomatycznych które sprawiły że 11 listopada 1918 r. Polska powróciła na polityczną mapę Europy, odzyskując upragnioną niepodległość, o którą przez pokolenia walczył Naród. 
	Na zakończenie uroczystości uczestnicy przy akompaniamencie Orkiestry Dętej odśpiewali pieśń reprezentacyjną Wojska Polskiego: „My Pierwsza Brygada”.


Przemarsz do Parku Miejskiego. Poczet sztandarowy OM NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A.


Złożenie kwiatów przez delegację OM NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A — Jan Sokołowski i Jan Krajewski


Kwiaty składa delegacja Zakładu Produkcji Specjalnej „Gamrat” na czele z Prezesem Andrzejem Cholewiakiem


Warty honorowe oraz wiązanki kwiatów na Grobie Nieznanego Żołnierza 

Porozumienie 
ws. wypłaty nagrody uznaniowej dla pracowników Zakładu Produkcji Specjalnej

	W dniu 18 października 2019 r. zawarte zostało porozumienie pomiędzy Zarządem Zakładu Produkcji Specjalnej „Gamrat” Sp. z o.o. reprezentowanym przez Prezesa Zarządu Andrzeja Cholewiaka,      a Związkiem Zawodowym Solidarność” reprezentowanym Przewodniczącego Komisji Międzyzakładowej Jana Krajewskiego i Członka Komisji Międzyzakładowej Henryka Liszkę, ws. wypłaty dla pracowników Spółki nagrody uznaniowej.
	Na mocy porozumienia uprawnieni do nagrody są pracownicy zatrudnieni w Spółce na dzień 25 października 2019 r, o stażu pracy powyżej 3-m-cy, nie karani karami regulaminowymi, oraz o absencji chorobowej w 2019 r. poniżej 3 m-cy.
	Wysokość nagrody jest ustalana przez bezpośrednich przełożonych, z uwzględnieniem efektywności pracy pracownika – termin wypłaty nagrody do 31 października 2019 r.


Rocznica śmierci ks. Jerzego Popiełuszki

W dniu 21 października 2019 r. w Jaśle uroczyście obchodzono 35- rocznicę męczeńskiej śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki.
	O godz. 18.00 w kościele pw. Św. Stanisława BM w Jaśle została odprawiona Msza Św. w intencji rychłej kanonizacji bł. ks. Jerzego Popiełuszki, której przewodniczył ks. proboszcz Tadeusz Paszek. W koncelebrze uczestniczyli: ks. dr Stanisław Marczak, ks. Gerard Stanula oraz ks. Łukasz Ślusarczyk. Homilię wygłosił ks. Stanisław Marczak.
	Po Mszy jej uczestnicy udali się pod tablicę na frontonie Kościoła upamiętniającą bł. ks. Jerzego Popiełuszko, przy której drużyna strzelców z LO w Kołaczycach wystawiła honorową wartę. 
Następnie pod tablicą złożono kwiaty oraz zapalono znicze.
	W imieniu NSZZ „Solidarność” kwiaty złożył Paweł Pietrusza – Zastępca Przew. ZR Podkarpacie. Uroczystość uświetniły swoją obecnością licznie zgromadzone poczty sztandarowe ze szkół ponadpodstawowych powiatu jasielskiego oraz poczty Organizacji Związkowych NSZZ „Solidarność” z Gamratu i Huty Szkła w Jaśle.


Wyjście Sztandaru Organizacji Międzyzakładowej 
przy „Gamrat” S.A. z Kościoła

Sztandary i delegacje z kwiatami przed tablicą 
bł. ks. Jerzego Popiełuszki

Warta honorowa pod tablicą ku czci 
bł. ks. Jerzego Popiełuszki

Zebranie Zarządu Regionu w Krośnie

	W dniu 17 października br. pod przewodnictwem Tadeusza Majchrowicza odbyło się w Krośnie zebranie Zarządu Regionu Podkarpacie NSZZ „Solidarność”, z udziałem członka ZR Jana Krajewskiego – Przewodniczącego Organizacji Międzyzakładowej przy „Gamrat” S.A.
Spośród tematów poruszonych podczas zebrania, można wymienić:
informacja Przewodniczącego ZR o działalności Komisji Krajowej Związku
spotkanie z Głównym Inspektorem Pracy ws. łamania praw pracowniczych w Media Expert
przyjęcie stanowiska ws. strajku w Poczcie Polskiej	
omówienie działań podejmowanych w związku z trudną sytuacją Huty Szkła Krosno-Glass
informacja Wiceprzewodniczącego ZR Wojciecha Jarząba z posiedzenia Rady Dialogu Społecznego w Rzeszowie ws. sytuacji w Szpitalu Wojewódzkim nr 2
przebieg uroczystości w Częstochowie związanych z Pielgrzymką Ludzi Pracy, której Region Podkarpacie był współorganizatorem
obchody rocznicy męczeńskiej śmierci bł. Ks. Jerzego Popiełuszki
podsumowanie wyników wyborów do Parlamentu RP
informacja Skarbnika ZR Andrzeja Szalla o sytuacji finansowej Regionu, oraz o ściągalności składek

Apel Piotra Dudy 
ws. wyborów Parlamentarnych

	Członkowie i Sympatycy NSZZ „Solidarność”
	Szanowni Członkowie i Sympatycy naszego Związku!
	Drodzy Przyjaciele!

	W imieniu Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”, ale również i w swoim własnym, zwracam się do Was z gorącym apelem o czynny udział w nadchodzących wyborach parlamentarnych. Wybory parlamentarne nie są tylko aktem obywatelskiego obowiązku, ale przede wszystkim przejawem naszego patriotyzmu i odpowiedzialności za dziś, jutro i następne pokolenia.
	W najbliższą niedzielę, 13 października staniemy przed wyborem ludzi i ugrupowań, które nie tylko będą sprzyjać realizacji naszych postulatów, ale które też dadzą rękojmię obrony tego, co przez ostatnie cztery lata wywalczyła „Solidarność”.
Przywrócony obniżony wiek emerytalny, zniesienie syndromu pierwszej dniówki, minimalna stawka godzinowa, dynamiczny wzrost minimalnego wynagrodzenia, wyłączenie z niego dodatku stażowego i dodatków za pracę nocną, minimalne wynagrodzenie zasadnicze dla pracowników niemedycznych, klauzule społeczne w zamówieniach publicznych, odmrożenie płac w budżetówce, ochrona kobiet w ciąży zatrudnionych w agencjach pracy tymczasowej, wolne niedziele w handlu, odmrażanie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalny, pluralizm związkowy w służbach mundurowych, lepsza ochrona przed bezprawnym zwolnieniem i dłuższy okres odwoławczy w sądzie pracy, częściowe podniesienie kwoty wolnej od podatku dla ludzi najuboższych, reprezentatywność organizacji związkowych na poziomie zakładów oraz wielkie programy społeczne, to najważniejsze z naszych osiągnięć.
	Pamiętajmy jednak, że nic nie jest dane raz na zawsze.
Ile z tego uda się obronić zależy również od wyników tych wyborów. Musimy sobie również odpowiedzieć na pytanie: z kim możliwe będzie wprowadzenie pozostałych postulatów, których nie udało się jeszcze zrealizować? Które z ugrupowań politycznych, która z partii ma program zbieżny z naszymi oczekiwaniami?
	Szanując suwerenne decyzje każdego naszego Członka i Sympatyka, NSZZ „Solidarność” nie wskazuje żadnego konkretnego ugrupowania. Wskazuje na postulaty i wartości, o które walczymy, a które nie będą możliwe do zrealizowania z ugrupowaniami jawnie je zwalczającymi.

A co najważniejsze „nie głosujmy na te ugrupowania, które otwarcie mówią o zwalczaniu związków zawodowych”.

   Ze związkowym pozdrowieniem Piotr Duda

Pracownicze Plany Kapitałowe - czas decyzji

Trwają procedury związane z wdrażaniem Pracowniczych Planów Kapitałowych w „Gamrat” S.A. i Tarkett Polska Oddział w Jaśle. 
Jak już informowaliśmy program PPK w Gamrat S.A. będzie obsługiwać firma AVIVA Investors, a w Tarkett Polska będzie to PKO TFI S.A. Wybrane firmy będą jeszcze prowadzić spotkania informacyjne z pracownikami, aby wyjaśnić zasady i pojawiające się wątpliwości. Informacji ws. PPK można zasięgnąć także w biurach organizacji związkowych przy „Gamrat” S.A. osobiście lub telefonicznie – NSZZ „Solidarność” – 491 4785. 
	Związki zawodowe prowadziły rozmowy z Zarządami ww. Spółek na temat PPK w Tarkett, 26 sierpnia, 6 i 25 września przy udziale Dyrektora Marka Skalskiego, a w Gamrat S.A. odbyło się kilka spotkań - ostatnie w dniu 8 października z udziałem Prezesa Zarządu Krzysztofa Moski, Członka Zarządu Dyrektora Generalnego Dariusza Szlęzaka, oraz Członka Zarządu Głównego Księgowego Zbigniewa Syzdka.
Szczegółowe założenia programu PPK zostały udostępnione przez pracodawców na tablicach ogłoszeń.
Skrótowo założenia PPK przewidują:
składka miesięczna do pracownika wynosi od 2 – 4 % wynagrodzenia brutto (decyzja pracownika)
składka miesięczna od pracodawcy 1,5 – 4 % wynagrodzenia brutto (decyzja pracodawcy) – zarówno w Gamrat S.A. jak i w Tarkett Polska będzie to 1,5 % płacy brutto
dopłata Państwa 250 zł jednorazowo i 240 zł corocznie
zasadniczo po osiągnięciu 60 roku życia 25 % zgromadzonych środków można wypłacić jednorazowo a 75 % w 120 miesięcznych ratach
osoby w wieku 18 do 55 lat są zapisywane do PPK automatycznie. Istnieje jednak możliwość rezygnacji z udziału w programie po złożeniu stosownego oświadczenia
osoby w wieku powyżej 55 lat nie są objęte programem z automatu, dlatego gdy chcą z niego korzystać muszą złożyć stosowny wniosek,
jeżeli pracownik chciałby podnieść wysokość składki powyżej 2 % również musi złożyć stosowny wniosek
Środki zgromadzone w PPK będą inwestowane w akcje spółek giełdowych i papiery dłużne Skarbu Państwa. Pracownik będzie mógł wybrać sposób inwestowania : bardziej ryzykowny z przewagą akcji lub bezpieczny oparty o papiery dłużne SP
	Uczestnictwo w programie jest całkowicie dobrowolne, tzn. w każdej chwili można do niego wejść, jak również zrezygnować. 
Jeżeli jednak pracownik nie zamierza uczestniczyć w programie PPK to powinien złożyć wniosek o rezygnacji do dnia 10 listopada, aby uniknąć sytuacji że zostanie zapisany z automatu, a po paru miesiącach będzie rezygnował po pojawieniu się potrąceń na pasku wynagrodzenia. Również pozostałe wnioski należy w tym terminie złożyć do Działu Zarządzania Zasobami Ludzkimi.
Pielgrzymka do Skarżyska-Kamiennej

	28 września w skarżyskim Sanktuarium Matki Boskiej Ostrobramskiej, gościła XXIV Pielgrzymka Pracowników Przemysłu Zbrojeniowego i Lotniczego NSZZ „Solidarność”.
Oprócz związkowców z zakładów pracujących na potrzeby wojska, licznych pocztów sztandarowych, w pielgrzymce udział wzięli również przedstawiciele zarządów tych zakładów, w tym Prezesa Zarządu Zakładu Produkcji Specjalnej „Gamrat” Andrzeja Cholewiaka.
	Mszę świętą poprzedziła procesja z obrazem i relikwiami bł. księdza Jerzego Popiełuszki – patrona Solidarności, w trakcie której przed dębami pamięci zapalano znicze, a pod tablicą smoleńską złożono wieniec. Podczas Mszy świętej, której przewodniczył biskup Henryk Tomasik, modlono się za pracowników obu branż i ich rodziny.
	Organizatorem pielgrzymki, wspólnie z Proboszczem Sanktuarium, był Przewodniczący Krajowej Sekcji Przemysłu Zbrojeniowego Stanisław Głowacki, który witał przybyłych gości i dziękował za pomoc jej organizacji. 
Komisję Krajową NSZZ "Solidarność" reprezentował zastępca przewodniczącego Tadeusz Majchrowicz – Przewodniczący Zarządu Regionu Podkarpacie.
Wśród wielu pielgrzymów obecna była ok. 40-osobowa grupa z Organizacji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A. w Jaśle, na czele z Przewodniczącym Komisji Międzyzakładowej Janem Krajewskim, zakładów: ZPS „Gamrat”, Gamrat S.A. i Koła Emerytów oraz Sztandary Solidarności i Zakładu Produkcji Specjalnej „Gamrat”


Procesja z obrazem bł. Ks. Jerzego Popiełuszki. 
Na czele procesji bp. Henryk Tomasik

Sztandar Organizacji Międzyzakładowej przy „Gamrat” S.A.
Od lewej: Zbigniew Siepkowski, Andrzej Gustek, Adam Dziok

Sztandar Zakładu Produkcji Specjalnej „Gamrat”
Od lewej: Katarzyna Piotrowska, Mateusz Stęgowski, Weronika Lach


Drugi od prawej: Tadeusz Majchrowicz - Wiceprzewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność. W tle Obraz Matki Boskiej Ostrobramskiej

Odsłonięcie Pomnika Żołnierzy 
Wyklętych w Jaśle

Uroczystości związane z odsłonięciem Pomnika Żołnierzy wyklętych rozpoczęły się Mszą świętą w Kolegiacie Farnej Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, którą koncelebrowali ks. Zbigniew Irzyk - proboszcz parafii farnej w Jaśle, ks. Zbigniew Kraska - kaznodzieja i wikariusz tejże parafii oraz ks. Tadeusz Paszek - proboszcz parafii św. Stanisława w Jaśle.
	Po Mszy nastąpił uroczysty przemarsz ulicami miasta na Plac Żwirki i Wigury, gdzie przed Zespołem Szkół nr 4 (dawny Ekonomik) usytuowany został pomnik, zaprojektowany przez wybitnego polskiego artystę z USA, kawalera Orderu Orła Białego - Andrzeja Pityńskiego.
	W odsłonięciu Pomnika udział wzięli przedstawiciele władz państwowych i samorządowych w tym m.in.: Alicja Zając - Senator RP, Bogdan Rzońca - Poseł do Parlamentu Europejskiego, Piotr Babinetz - Poseł na Sejm RP, Stanisław Piotrowicz - Poseł na Sejm RP, Jerzy Borcz - Przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego, Maria Kurowska - Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego, Adam Pawluś - Starosta Jasielski, Stanisław Chęć - Starosta Sanocki, Ryszard Pabian – Burmistrz Miasta Jasła, a także inni przedstawiciele władz samorządowych. 
W uroczystości udział wzięły także delegacje ze sztandarami, w tym z NSZZ „Solidarność” Zarządu Regionu Podkarpacie, Huty Szkła Jasło oraz Organizacji Międzyzakładowej przy „Gamrat” S.A..
	Okolicznościowe przemówienie wygłosił inicjator budowy Pomnika Starosta Adam Pawluś, który przypomniał nazwiska bohaterów podziemia niepodległościowego z jasielszczyzny oraz represje jakich doznali oni w oni w Polsce ludowej w latach 1945-56.
Jedną z przemawiających w imieniu rodzin żołnierzy wyklętych była również p. dr Grażyna Żabińska - Olszak - córka Stanisława Żabińskiego urodzonego w 1919 w Bączalu Górnym.
	Oprawę uroczystości oraz ceremoniał odsłonięcia Pomnika był sprawowany przez klasy mundurowe ze szkół średnich z Trzcinicy i Kołaczyc. Odsłonięcie Pomnika zostało poprzedzone odśpiewaniem Hymnu Państwowego i wciągnięciem Flagi Państwowej na maszt. Data odsłonięcia pomnika nie jest przypadkowa, gdyż 27 września w Polsce obchodzony jest bowiem Dzień Podziemnego Państwa Polskiego
	Symbolicznego odsłonięcia monumentu dokonał Starosta Jasielski w towarzystwie przedstawicieli rodzin Żołnierzy Wyklętych. Następnie ks. prałat Tadeusz Paszek uroczyście poświęcił pomnik. Na koniec delegacje złożyły wieńce i kwiaty oraz odczytany został Apel Pamięci Żołnierzy Wyklętych.
Opiekę nad Pomnikiem zadeklarowali się sprawować uczniowie Zespołu Szkół nr 4 w Jaśle.

Przemarsz ulicami Jasła. Standar KM NSZZ Gamrat w asyście: Zbigniew Siepkowski, Andrzej Gustek, Adam Dziok

Pomnik Żołnierzy Wyklętych. Na cokole Orzeł Polski w koronie walczący z trzema hydrami na których wyryto napisy: Armia Czerwona, SB, UB, MO, ZOMO, NKWD, KGB, PZPR.

W środku Sztandar Zarządu Regionu Podkarpacie z pocztem w składzie: Paweł Pietrusza, Stanisław Słupek, Jan Krajewski
Z lewej: Sztandar NSZZ Solidarność Huty Szkła w Jaśle

Karty rabatowe ORLEN

Do rąk członków NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A. trafiają kolejne karty rabatowe, tym razem na stacje benzynowe ORLEN, uprawniające do zniżki 8 groszy na 1 litrze paliwa. 
Karty te są wydawane w poszczególnych firmach Organizacji Międzyzakładowej przez Przewodniczących KZ tj:
- Gamrat S.A.				- Jan Ślabski
- Tarkett Polska			- Dariusz Serwa
- Zakład Produkcji Specjalnej	- Mirosław Wielgus
- Solgam 				- Bogusław Bajgrowicz
Karty te są przypisane do nr rejestracyjnego 1 pojazdu, ale można to dowolnie zmieniać u kasjerów na stacjach benzynowych. Karty są dostępne dla członków NSZZ „Solidarność” posiadających elektroniczną legitymację związkową.
Członkowie którzy nie zgłosili do tej pory woli otrzymania karty rabatowej, mogą to uczynić w każdym momencie u ww. osób, lub w biurze Związku podając nr rejestracyjny pojazdu. Dotyczy to także nowo przyjętych członków Związku, którzy przy wypełnianiu deklaracji wstąpienia mogą od razu podać nr rejestracyjny.
	Członkowie NSZZ „Solidarność” na obecną chwilę mogą także korzystać z kart rabatowych na stacje benzynowe LOTOS (upust 10-15 gr na litrze paliwa, oraz zniżki na inne produkty i usługi), upusty na ubezpieczenia PZU – 10 %, oraz bezpłatne konto i usługi w Banku Pekao. Więcej informacji w biurze Związku, tel. 491 4785.
Planowane są kolejne bonusy dla członków Związku w innych sieciach handlowo-usługowych, co będzie sukcesywnie ogłaszane.
37 Pielgrzymka Ludzi Pracy na Jasną Górę
14-15 września 2019

     W ramach sobotnich uroczystości odbyło się m.in. o godz.17,00 złożenie kwiatów i wieńców pod Pomnikiem bł. Ks. Jerzego Popiełuszki, o 19,00 Msza Św. na szycie Jasnej Góry pod przewodnictwem ks. abp. Adama Szala, o 21,00 Apel Jasnogórski, a następnie Droga Krzyżowa na wałach. W godz. 1:00-4:30 odbyło się także czuwanie w Kaplicy Cudownego Obrazu zorganizowane przez Region Podkarpacie NSZZ „Solidarność”.
	Niedzielne uroczystości zaczęły się od godz. 7:00 Drogą Krzyżową organizowaną również przez Region Podkarpacie z pomocą Regionu Środkowo-Wschodniego. Następnie o godz. 9:15 odbyła się kolejna Modlitwa Różańcowa.
Z kolei o godz. 10:00 odbył się wykład pt. „Nauka społeczna Kościoła wobec zagrożeń ideologicznych i systemowych współczesnego świata”, który poprowadził prof. Mieczysław Ryba. Następnie swoje wystąpienia wygłosili przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Piotr Duda, oraz premier Mateusz Morawiecki.
	Przewodniczący Piotr Duda podziękował wszystkim zgromadzonym za przybycie i podkreślił jak wielką rolę dla Solidarności odgrywa Bóg i modlitwa. Przypomniał słowa patrona bł. ks. Jerzego Popiełuszki „człowiek pracujący ciężko bez Boga, bez modlitwy, bez ideałów będzie jak ptak z jednym skrzydłem dreptał po ziemi”.
Przypomniał także o tym, co udało się osiągnąć w ciągu ostatniego roku, a także szerzej, w ciągu ostatnich czterech lat. Duda zwrócił uwagę na to jak bardzo ważne jest istnienie dialogu pomiędzy Związkiem a polskim rządem, podkreślając że w „niejednokrotnie trudnym dialogu, można osiągnąć pozytywne rozwiązania dla pracowników ale i także pracodawców”.
	Mateusz Morawiecki podczas swojego przemówienia podziękował Solidarności za to, że „niesie nadzieję i wolność już od wielu dekad”. Według premiera „Polska jest nierozerwalnym splotem wiary, wolności i solidarności”.
	Głównym wydarzeniem drugiego dnia 37. Pielgrzymki Ludzi Pracy była uroczysta Msza Św. Pod przewodnictwem ks. abp. Józefa Kupnego, krajowego duszpasterza ludzi pracy, o godz. 11:00. Homilię wygłosił ks. Abp Adam Szal, metropolita przemyski.
Po Mszy Świętej odbyło się uroczyste przekazanie obrazu Matki Boskiej Robotników Solidarności z rąk Regionu Podkarpacie NSZZ "Solidarność" na ręce Regionu Rzeszowskiego i Regionu Ziemia Przemyska.
	Zastępca przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Tadeusz Majchrowicz mówił o rocznej peregrynacji obrazu, która rozpoczęła się podczas poprzedniej Pielgrzymki. Majchrowicz podkreślił, że „Matka Boska Robotników i Solidarności odwiedziła 55 miejsc” nie tylko takich jak kościoły czy sanktuaria, ale także domy pomocy społecznej czy hospicja.
Podczas tych 110 Mszy Św. na powitanie i pożegnanie obrazu modliło się około 50 tys. wiernych - dodał Tadeusz Majchrowicz.
	Po podziękowaniu ks. abp. Adamowi Szalowi za przychylność i błogosławieństwo peregrynacji, Majchrowicz przekazał przyjaciołom z Regionu Rzeszowskiego i Regionu Ziemia Przemyska obraz Matki Boskiej. „Jestem przekonany i tego im życzę z całego serca, żeby mieli tyle doznań i tyle pięknej modlitwy, ile my przeżywaliśmy przez ostatni rok” - zakończył. 
	W uroczystościach związanych z XXXVII Pielgrzymką Ludzi Pracy udział wzięli również pielgrzymi z Organizacji Międzyzakładowej przy „Gamrat” S.A. ze spółek: Gamrat, Zakład Produkcji Specjalnej, Solgam, Tarkett Polska. Nie zabrakło także pocztu ze Sztandarem Związku w składzie: Marian Konieczny, Andrzej Gustek, Zbigniew Siepkowski. Natomiast w składzie pocztu sztandarowego Zarządu Regionu był Jan Krajewski — przewodniczący KM przy „Gamrat” S.A.


Apel Jasnogórski w kaplicy cudownego Obrazu Matki Bożej—po lewej Abp Adam Szal Metropolita Przemyski

Pielgrzymi Solidarności na Szczycie Jasnogórskim

Uroczysta Msza Św. Pod przewodnictwem ks. abp. Józefa Kupnego, krajowego duszpasterza ludzi pracy - obok ks abp Adam Szal

Poczet sztandarowy Zarządu Regionu Podkarpacie 
- z lewej Jan Krajewski

Delegacja Zarządu Regionu Podkarpacie na czele z Przewodniczącym Tadeuszem Majchrowiczem przed Obrazem MB Robotników. U góry na głównym Ołtarzu Sztandar Regionu

Poczet ze Sztandarem OM przy „Gamrat” S.A. Od lewej: Andrzej Gustek, Marian Konieczny, Zbigniew Siepkowski

Zebranie Zarządu Regionu

	W dniu 9 września w Krośnie odbyło się kolejne posiedzenie Zarządu Regionu Podkarpacie NSZZ „Solidarność”, pod przewodni-ctwem Przewodniczącego Tadeusza Majchrowicza, z udziałem Jana Krajewskiego - Przewodniczącego KM przy „Gamrat” S.A.
W porządku obrad znalazły się m.in.: takie tematy jak:
informacja Przewodniczącego Zarządu Regionu z działalności za okres od poprzedniego posiedzenia, zarówno na szczeblu regionalnym jak też krajowym, min: obrady Komisji Krajowej w Gdańsku w dniach 29-30 sierpnia oraz Forum Młodych w Zakopanem w dniach 4-6 września.
obchody 39 rocznicy podpisania porozumień sierpniowych oraz przygotowania do przyszłorocznej okrągłej 40 rocznicy powstania NSZZ „Solidarność”
informacja P. Pietruszy z zebrania Powiatowej Rady Zatrudnienia w Jaśle. Poziom bezrobocia w powiecie jasielskim wynosi 9,1 %
informacja W. Jarząba o trudnej sytuacji w Hucie Szkła w Krośnie, oraz o podejmowanych przez Związek działaniach,
przedstawienie programu uroczystości w Częstochowie, wraz z ustaleniem osób odpowiedzialnych za liturgię oraz organizację pielgrzymki, gdyż to Region Podkarpacie w tym roku jest za to odpowiedzialny
informacja T. Majchrowicza na temat liczebności Związku, w rozbiciu na poszczególne Regiony na dzień 30.06.2019 r. Organizacja Międzyzakładowa przy „Gamrat” S.A. liczyła na ten dzień 218 członków pracujących w 5 firmach: „Gamrat”, ZPS „Gamrat”, „Tarkett Polska”, Gamrat Energia”, „Solgam”.
informacja T. Majchrowicza na temat bonusów przysługujących członkom Solidarności posiadających legitymację elektroniczną tj. rabaty w: PZU, Pekao, Orlen, Lotos oraz możliwość pobrania wersji elektronicznej Tygodnika Solidarność na komórkę – za 0,50 zł na miesiąc
informacja t. Majchrowicza na temat wzrostu płacy minimalnej do 2.600 zł od nowego roku, korzystnych zmian w prawie pracy, oraz działań na rzecz wprowadzenia emerytur wynikających ze stażu pracy ( 40 mężczyźni, 35 kobiety), bez względu na wiek

Pole tekstowe: KOMUNIKAT
ws. pielgrzymki autokarowej do Częstochowy 
w dniu 14/15 września 2019 r.

Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A. informuje, że jak co roku w trzecią niedzielę września, Związek organizuje Pielgrzymkę autokarową na Święto Ludzi Pracy do Częstochowy, której centralnym punktem będzie Msza Święta na szczycie Jasnej Góry o godz. 11,00, odprawiona za pomyślność Ojczyzny i Ludzi Pracy. Pełny program uroczystości związanych z pielgrzymką jest na stronie internetowej Związku.
Zapisy na wyjazd przyjmowane są w biurze Związku 
tel. 491 4785 w terminie do 6 września 
Koszt wyjazdu wynosi: 
członkowie NSZZ „Solidarność” - 30 zł od 1 osoby
	pozostałe osoby		    - 80 zł od 1 osoby
W cenie wyjazdu wliczony jest przejazd + ubezpieczenie.
Wyjazd jest planowany w dniu 
14 września (sobota) o godz. 23,30 
spod Starostwa Powiatowego w Jaśle, następnie przez „Gamrat” - Kołaczyce.
Planowany powrót w godzinach wieczornych w niedzielę.Spotkanie ws. PPK w Tarkett Polska

	W poniedziałek 26 sierpnia w siedzibie Firmy Tarkett Polska Oddział w Jaśle odbyło się spotkanie poświęcone Pracowniczym Planom Kapitałowym (PPK). W spotkaniu uczestniczyli ze strony pracodawcy Dyrektor Marek Skalski ze współpracownikami oraz ze strony związków: Jan Krajewski – przewodniczący KM Solidarność Gamrat, Dariusz Serwa – członek Prezydium KM Solidarność, Przewodniczący KZ w Tarkett Polska oraz Mirosław Pniak – członek Zarządu ZZ „Chemik”.
	Przedstawiciele Pracodawcy przedstawili związkom zawodowym materiały informacyjne dotyczące PPK oraz ranking firm uprawnionych do obsługi programu przygotowany przez MAK INVESTMENS.
Na podstawie dostępnych materiałów za najkorzystniejsze oferty uznano: Nationale Nederlanden, NN Investmens Partners oraz PKO TFI S.A. Spośród tych trzech firm, po dodatkowych prezentacjach, zostanie wyłoniona firma, która będzie obsługiwać program PPK dla pracowników Tarkett Polska.
	Program PPK zakłada, że osoby do 55 roku życia zostaną automatycznie zapisane do PPK, natomiast osoby starsze same muszą zdecydować czy przystąpić do programu. Minimalna wysokość składek po przystąpieniu do PPK będzie wynosić:
pracownik: od 2 do 4 % wynagrodzenia brutto pracownik (osoby o płacy do 120 % minimalnego wynagrodzenia mogą obniżyć składkę do 0,5 % wynagrodzenia), który sam o tym decyduje
pracodawca dodaje: od 1,5 % wynagrodzenia brutto do max. 4 % - decyzja pracodawcy
Państwo dopłaca: jednorazowo 250 zł oraz corocznie 240 zł
Zgromadzone środki po 60 roku życia można wypłacić w całości ( pobierany podatek od zysków kapitałowych), lub 25 % jednorazowo, a reszta w minimum 120 miesięcznych ratach ( bez podatku Belki). Oszczędności w PPK podlegają dziedziczeniu. 
Wydaje się więc, że jest to korzystna oferta uzupełniająca przyszłe, nie za wysokie świadczenia emerytalne.

WYCIECZKA NA SŁOWACJĘ

	W sobotę 24 sierpnia NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A. zorganizował dla członków Związku i ich rodzin wakacyjny wyjazd do ośrodka Vodny Svet na Słowacji. W wycieczce uczestniczyło 44 osoby z firm: Gamrat S.A., Tarkett Polska, Zakład Produkcji Specjalnej, Solgam oraz Koła Emerytów. 
	Jako że było słonecznie i ciepło więc wyjazd można zaliczyć do udanych. Szczególnie zadowolone powinny być dzieci, gdyż jest tam do dyspozycji dużo różnych atrakcji wodnych i nie tylko. Dorośli też nie powinni narzekać, bo było gdzie popływać, ceny są tam przystępne, a piwo słowackie złe nie jest.
Pląsy na sztucznej fali
Zebranie Komisji Międzyzakładowej 
NSZZ „Solidarność”

	W dniu 22 sierpnia w siedzicie Związku odbyło się zebranie Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A. Wśród najistotniejszych tematów będących przedmiotem obrad zarządu Związku znalazły się:
informacja Przewodniczącego KM z działalności Związku za okres od poprzedniego zebrania
zmiana struktury organizacyjnej Związku z uwagi na przejęcie przez Veolia Wschód Spółki „Gamrat Energia”
zmiana w składzie Komisji Międzyzakładowej i Prezydium: kol. Bogusław Skubel przeszedł w struktury Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Veolia Wschód, w jego miejsce wszedł z listy rezerwowej kol. Marian Konieczny z Tarkett Polska, natomiast na członka Prezydium wybrano kol. Bogusława Bajgrowicza z Firmy „Solgam”
omówiono problematykę płacową, w tym Porozumienie ws. podwyżek w „Gamrat” S.A. oraz postulaty płacowe wysuwane przez członków Związku w Zakładzie Produkcji Specjalnej
zapoznano członków KM z najbliższymi uroczystościami, których współorganizatorem jest NSZZ „Solidarność”:
	- 30 sierpnia o godz. 18,00 w Jaśle w Kościele św. Stanisława 	uroczystości rocznicy powstania Solidarności
	- 1 września o godz. 11,00 w Krośnie, w Kościele św. Wojciecha 	– pożegnanie 	Obrazu MB Robotników
	- 14/15 września w Częstochowie pielgrzymka Ludzi Pracy
przyjęcie nowych członków
sprawy organizacyjne i finansowe
Wycieczka na Słowację
 
NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A. organizuje w dniu 24 sierpnia (sobota) dla członków Związku i ich rodzin, wycieczkę do ośrodka „Vodny Svet” w Svidniku na Słowacji. 
Do dyspozycji gości są tam m.in.:
Baseny dla dzieci i dorosłych na zewnątrz oraz kryty z podgrzewaną wodą, zjeżdżalnie o różnym stopniu trudności, sztuczna fala, trampoliny, siatkówka plażowa, dmuchane zjeżdżalnie, wypożyczalnia leżaków, miejsce do rozłożenia koców i leżaków, zaplecze gastronomiczne,
Gdyby pogoda nie dopisała, to na terenie ośrodka jest kryty basen termalny z jacuzzi, z którego można za dodatkową opłatą skorzystać. Cena z 3 godziny – dorośli 11 Euro, dzieci do 140 cm – 7 Euro, lub jacuzzi+grota solna – 8 i 4 Euro.
Za posiłki, bilety wstępu i wypożyczanie można płacić w PLN.
Opłata od 1 osoby wynosi: 20 zł dorośli, 15 zł dzieci do 140 cm
W cenie wyjazdu wkalkulowano: przejazd autokarem, ubezpieczenie i bilet wstępu do ośrodka letniego w godz. 10,00 – 18,45.

Zapisy do dnia 19 sierpnia, w biurze Związku tel. 491 4785
Przy zapisie niezbędny jest nr PESEL, oraz wniesienie opłaty
Wyjazd jest zaplanowany w dniu 24.08 o godz. 8,00 z Osiedla Gamrat, a następnie o 8,15 z Jasła spod JDK.
Powrót w tym samym dniu w godzinach wieczornych.
Na wyjazd prosimy o zabranie dowodów osobistych (również dzieci), na wypadek kontroli Straży Granicznej.
Wybór firmy do obsługi PPK w „Gamrat” S.A.

	W dniu 2 sierpnia w siedzibie Zarządu „Gamrat” S.A. odbyło się spotkanie zespołu powołanego Poleceniem Nr 18 Dyrektora Generalnego w celu wyboru firmy do obsługi Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) dla pracowników „Gamrat” S.A. 
	W skład zespołu weszli: Członek Zarządu Dyrektor Generalny Dariusz Szlęzak, Członek Zarządu Główny Księgowy Zbigniew Syzdek, Kierownik Działu Zarządzania Zasobami Ludzkimi Barbara Kozak oraz ze strony związków zawodowych: Jan Ślabski – wiceprzewodniczący KM NSZZ „Solidarność” i Wacław Mikrut – Przewodniczący ZZ „Chemik”. 
	Ww. zespół przeanalizował oferty 5 instytucji finansowych uprawnionych do obsługi PPK, spośród których za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez AVIVA Inwestors, tym samym wybierając ją od obsługi PPK dla pracowników „Gamrat” S.A. Firma AVIVA będzie zgodnie z przyjętym harmonogramem i terminami ustawowymi wdrażać poszczególne etapy PPK, prowadząc akcję informacyjną wśród pracowników Spółki.

Zebranie Zarządu Regionu Podkarpacie

	W dniu 29 lipca w Krośnie odbyło się kolejne posiedzenie Zarządu Regionu Podkarpacie NSZZ „Solidarność”, któremu przewodniczył Przewodniczący Tadeusz Majchrowicz. 
W trakcie obrad podjęto następujące tematy:
Informacja przewodniczącego i zastępców na temat działalności Związku za okres od poprzedniego zebrania
Informacja z obrad Komisji Krajowej Związku
Przebieg wyścigu kolarskiego Solidarności i Olimpijczyków zakończonego w Krośnie w dniu 6.07
Działalność Rady Dialogu Społecznego w Rzeszowie Protest w Oświacie, służbie zdrowia oraz wymiarze sprawiedliwości
Peregrynacja po parafiach Regionu Podkarpacie Obrazu MB Robotników
Przygotowania do Pielgrzymki Ludzi Pracy w Częstochowie w dniach 14-15 września
Nabożeństwo pokutne w Miejscu Piastowym w dniu 3 sierpnia
Omówienie sytuacji z zakładach pracy Regionu Podkarpacie
Informacja ze spotkania w dniu 20.07 z Marszałkiem Sejmu Markiem Kuchcińskim i parlamentarzystami na temat realizacji postulatów Solidarności
Realizacja budżetu Zarządu Regionu za I półrocze 2019 r.
W obradach uczestniczył członek Zarządu Regionu, Przewodniczący KM NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A. Jan Krajewski.

Obraz Matki Boskiej Robotników 
Solidarności w Dąbrówce

	W dniach 20 do 27 lipca br. w Kościele pw. Św. Judy Tadeusza w Dąbrówce gościł Obraz MB Robotników Solidarności. Powitanie Obrazu odbyło się w niedzielę 21 lipca na Mszy św. o godz. 9,00. Obraz został procesyjnie wniesiony do Kościoła przez Strażaków z Lipnicy Dolnej, łącznie z relikwiami bł. Ks. Jerzego Popiełuszki oraz miniaturą Krzyża z Nowej Huty. 
	Proboszcz Parafii ks. Marian Chłopiński wyraził radość z tak podniosłej uroczystości z okazji wizyty wizerunku Maryi i powitał gości Marię Kurowską członka Zarządu Województwa, delegację Solidarności na czele z Przewodniczącym Zarządu Regionu Podkarpacie Tadeuszem Majchrowiczem oraz poczty sztandarowe z Solidarności Gamratu, Huty Szkła w Jaśle i OSP z Lipnicy Dolnej. 
	Historię Obrazu odczytał Paweł Pietrusza Wiceprzewodniczący Zarządu Regionu, a powitanie Jan Krajewski Przewodniczący KM Solidarność przy Gamrat S.A. wspólnie z Panią Zofią Magudą z Koła Emerytów Solidarności. 
	Liturgię słowa sprawowali: Pani Maria Kurowska członek Zarządu Województwa, Danuta Marszałek z Koła Emerytów Solidarności, Małgorzata Szarek (śpiewy liturgiczne) oraz Marian Konieczny z NSZZ „Solidarność” Tarkett, który odczytał wezwania modlitwy wiernych, a w szczególności za ludzi pracy i członków NSZZ „Solidarność”. 
	Mszy Świętej przewodniczył ks. Krzysztof Mijal Archidiecezjalny Duszpasterz Ludzi Pracy Regionu Podkarpacie NSZZ "Solidarność ", który wygłosił też jak zawsze patriotyczne , pełne treści , pobudzające do myślenia kazanie. 
	Po Mszy św. Tadeusz Majchrowicz podziękował wszystkim za wspólną modlitwę w intencji Ludzi Pracy, Marii Kurowskiej za zaszczycenie nas swoją obecnością, pocztom sztandarowym, Druhom OSP w Lipnicy Dolnej, oraz wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowanie tej podniosłej uroczystości. 
	Obraz przez cały tydzień był obecny w Kościele, a po każdej Mszy św. było udzielane błogosławieństwo relikwiami ks. Jerzego Popiełuszki. 
	W sobotę 27 lipca po Mszy św. porannej nastąpiło pożegnanie Obrazu, który udał się do Kościoła Farnego w Jaśle.Poczty sztandarowe. W środku Sztandar NSZZ „Solidarność” GAMRAT S.A.Wprowadzenie Obrazu do Kościoła. Przed Obrazem relikwie ks. Jerzego Popiełuszki i miniatura Krzyża z Nowej Huty
Powitanie Obrazu przez Przewodniczącego KM Jana Krajewskiego i Zofię Magudę.Księża w trakcie odprawiania Mszy św. Z lewej Proboszcz Marian Chłopiński a obok ks. Krzysztof Mijal
Przewodniczący Tadeusz Majchrowicz po złożeniu podziękowań

Wycieczka do Parku Rozrywki Energylandia
 
NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A. organizuje w dniu 3 sierpnia (sobota) dla rodzin członków Związku z dziećmi, wycieczkę do Rodzinnego Parku Rozrywki Energylandia w Zatorze.
	Do dyspozycji gości jest tam niezliczona ilość atrakcji dostosowana do każdego wieku dzieci, jak też i dorosłych. Są tam też baseny i atrakcje wodne dlatego można zabrać ze sobą stroje kąpielowe. 
Opis atrakcji i zdjęcia można znaleźć na stronie internetowej Parku: www. energylandia.pl
Opłata od 1 osoby wynosi:
- 80 zł osoba dorosła i dzieci powyżej 140 cm wzrostu
- 40 zł dzieci do 140 cm wzrostu
W cenie wyjazdu wkalkulowano przejazd autokarem, ubezpiecze-nie i bilet wejściowy na teren Parku w godz. 10,00– 20,00
Zapisy do dnia 25 lipca, w biurze Związku 
tel. 491 4785
Przy zapisie niezbędny jest nr PESEL, oraz wniesienie opłaty.
Wyjazd jest zaplanowany w dniu 3 sierpnia (sobota) o godz. 7,00 z Jasła spod JDK, następnie przez Gamrat i Kołaczyce.
Powrót w tym samym dniu w późnych godzinach wieczornych.
Na wyjazd prosimy o zabranie dowodów osobistych i legitymacji szkolnych.

Obraz Matki Boskiej Robotników      w Parafii Dąbrówka-Gamrat
Od połowy września 2018 roku pod patronatem Regionu Podkarpacie NSZZ „Solidarność” w Krośnie Obraz MB Robotników Solidarności peregrynuje po podkarpackich Parafiach. W niedzielę 21 lipca na Mszę św. o godz. 9,00 zawita do Kościoła w Dąbrówce, gdzie będzie gościł przez tydzień.
Obraz ten został namalowany w 1984 przez artystę z Podlasia Artura Chacieja i przedstawia MB Częstochowską, na tle biało-czerwonej flagi Polski oraz napis Solidarność z datami zrywów robotniczych: Poznań 1956, Gdańsk 1970, Radom 1976, Gdańsk 1980 i datę wprowadzenia stanu wojennego w dniu 13 grudnia1981 r.
Każdego roku, podczas Mszy świętej na Jasnej Górze Obraz przejmuje Region Solidarności, który będzie organizował Pielgrzymkę Ludzi Pracy w kolejnym roku. Ten zaszczyt przypadnie w 2019 roku właśnie Regionowi Podkarpacie. INFORMACJA DLA POSIADACZY ELEKTRONICZNEJ LEGITYMACJI CZŁONKOWSKIEJ

	Członkowie Solidarności mogą liczyć na 10 proc. zniżki na ubezpieczenia w PZU. Wszystko dzięki programowi "Klub PZU Pomoc dla NSZZ Solidarność". Porozumienie w tej sprawie podpisali 28 czerwca Piotr Duda, przewodniczący KK NSZZ "S", Paweł Surówka prezes PZU oraz Michał Krupiński, prezes Banku Pekao.
Warunkiem przystąpienia do Klubu PZU Pomoc dla NSZZ Solidarność jest wypełnienie formularza dostępnego na stronie: 
https://klubpzupomoc.pzu.pl/nszz-solidarnosc
	Po dokonaniu aktywacji w Klubie każdy otrzyma kartę uprawniającą do 10 proc. zniżki przy zakupie niżej wskazanych ubezpieczeń. Wystarczy wypełnić formularz przystąpienia do Klubu PZU dla NSZZ Solidarność, a następnie udać się do agenta PZU SA i przed zawarciem umowy ubezpieczenia podać numer PESEL lub numer otrzymanej karty. Agent sprawdzi uprawnienia do zniżki. 
	Po pozytywnej weryfikacji udzieli zniżki.
O czym należy pamiętać? Zniżka dotyczy wyłącznie umów z rocznym okresem ubezpieczenia; właściciel karty musi występować w umowie jako ubezpieczony; zniżka musi być zgodna z regulacjami dotyczącymi składki minimalnej; z tytułu posiadania Karty PZU Pomoc przysługuje tylko jedna zniżka w ramach jednej umowy ubezpieczenia.
Na jakie ubezpieczenia przysługuje zniżka? PZU Auto: AC, OC, NNW, NNW Max; PZU Dom; PZU NNW; PZU Gospodarstwo Rolne: Obowiązkowe ubezpieczenie budynków, OC Rolnika, Mienie ruchome, NNW Rolnika; Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej osób fizycznych w życiu prywatnym, a także Ubezpieczenie PZU Bezpieczny Rowerzysta.
	Dodatkową ofertę  dla członków Klubu PZU Pomoc NSZZ Solidarność przygotował także Bank Pekao S.A. Warunkiem skorzystania z niej, jest przedstawienie legitymacji NSZZ Solidarność w placówce Banku Pekao SA. Zakłada ona chociażby darmowe: prowadzenie rachunku płatniczego, obsługę karty debetowej, czy wypłaty z obcych bankomatów przez 24 miesiące od daty zawarcia umowy o kartę. Bank Pekao S.A. przygotował także ofertę specjalną dla organizacji działających w ramach NSZZ Solidarność.  

					Magdalena Kubit
					Zarząd Regionu Podkarpacie
					NSZZ"Solidarność" w Krośnie

Kontrola Komisji ds. BHP w Zakładzie Rur

     	Komisja Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Gamrat S.A.     w dniu 24 czerwca br. dokonała kontroli pomieszczeń sanitarnych, urządzeń produkcyjnych, stanu obiektów i stanowisk pracy w Zakładzie Rur, pod katem spełnienia wymogów z zakresu BHP. 
	Kontrolą objęto produkcję rur PVC i PE, kształtek, węży oraz młyny. W składzie Komisji znalazły się następujące osoby: Maciej Patyk – Kierownik Działu BHP i OS – przewodniczący, oraz członkowie: Agata Żebracka – lekarz medycyny pracy, Janina Gucwa – pielęgniarka KEMED, Wiesław Zagórski – profilaktyk pożarnictwa, Jan Krajewski – NSZZ „Solidarność”, Jan Sokołowski – Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy. 
Komisję oprowadzał Dyrektor Zakładu Rur Pan Jacek Szajna oraz przedstawiciele kierownictwa kontrolowanych działów.
	W toku kontroli Komisja nie stwierdziła rażących przypadków łamania zasad BHP, a jedynie pewne uchybienia, które zostały zawarte w protokole pokontrolnym i przekazane Zarządowi „Gamrat” S.A. celem podjęcia decyzji, co do sposobu ich eliminacji.
 
Porozumienie płacowe podpisane

	Związki zawodowe działające w „Gamrat” S.A. wielokrotnie występowały do Zarządu Spółki o dokonanie podwyżek wynagrodzeń pracowniczych. W ostatnim okresie było to 10 września 2018 r. oraz   19 marca 2019 r. już po zmianie Zarządu. 
	W dniu 16 kwietnia odbyło się spotkanie związków zawodowych z Zarządem Gamrat S.A. na którym Prezes Krzysztof Moska złożył obietnicę, że do końca I półrocza przedstawi propozycję podwyżek płac. 	Na kolejnym spotkaniu w dniu 29 maja Prezes Moska przedstawił szczegóły podwyżek, które są oparte o staż pracy w Gamracie, co było postulatem wysuwanym przez związki. 
	Przedstawiona propozycja uzyskała akceptację ze strony związków zawodowych i w dniu 6 czerwca doszło do podpisania porozumienia ws. zasad podwyżek, które podpisali ze strony Zarządu „Gamrat” S.A. Prezes Zarządu Krzysztof Moska i Członek Zarządu Dyrektor Generalny Dariusz Szlęzak oraz ze strony związków zawodowych Jan Krajewski Przewodniczący KM NSZZ „Solidarność” i Wacław Mikrut Przewodniczący ZZ „Chemik”
Spotkanie Koła Emerytów NSZZ „Solidarność”

	W dniu 12 czerwca w Zajeździe „Pod Goleszem” odbyło się doroczne spotkanie Koła Emerytów i Rencistów NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A. W spotkaniu z ramienia Komisji Międzyzakładowej wzięli udział: Przewodniczący Jan Krajewski i Sekretarz Wiesław Martowicz. Organizowane cyklicznie spotkania mają na celu integrację byłych pracowników Gamrat S.A. i innych Spółek oraz zapoznanie się z sytuacją materialną i rodzinną jego uczestników.

Humory dopisywały wszystkim

Przyjaciółki z Osiedla

Sektor męski
Spotkanie Duszpasterzy Ludzi Pracy

W dniu 10 czerwca br. w Kościele św. Wojciecha w Krośnie rozpoczęło się 3 dniowe Ogólnopolskie Spotkanie Duszpasterzy Ludzi Pracy z całej Polski, którego organizatorem był Zarząd Regionu Podkarpacie NSZZ „Solidarność” w Krośnie.
Na uroczystości gościliśmy Metropolitę Przemyskiego JE Abpa Adama Szala, Krajowego Duszpasterza Ludzi Pracy - Metropolitę Wrocławskiego JE Abpa Józefa Kupnego oraz dwudziestu pięciu Duszpasterzy z całego kraju.
Oprócz Tadeusza Majchrowicza Przewodniczącego ZR Podkarpacie byli też obecni Przewodniczący sąsiednich Regionów: Roman Jakim, Szymon Wawrzyszko oraz Jarosław Bernat z Regionu Częstochowskiego.
Oprócz Krosna sprawowane były Msze Święte w Kościołach pw. Św. Antoniego Padewskiego w Jedliczu oraz w Sanktuarium Św. Biskupa Józefa Sebastiana Pelczara w Korczynie. Na uroczystościach w Krośnie obecny był Sztandar Związku z Organizacji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A.


Msza święta koncelebrowana pod przewodnictwem 
Abpa Adama Szala

Zebranie Komisji Międzyzakładowej

	W dniu 23 maja w siedzibie Związku odbyło się zebranie Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A. W porządku zebrania znalazła się informacja Przewodniczącego KM o działaniach Związku w okresie od ostatniego posiedzenia,  a także m.in.:
informacja przedstawicieli Komisji Zakładowych ze Spółek na temat działalności oraz o problemach wymagających podjęcia określonych działań.
informacja Zakładowych Społecznych Inspektorów Pracy z Gamrat S.A i Tarkett Polska z działalności na rzecz poprawy warunków pracy
omówienie problematyki płacowej, w tym m.in. ocena dokonanych podwyżek w Tarkett Polska oraz przyjęcie strategii działań w kwestii podwyżek w Gamrat S.A i innych Spółek
informacja Przewodniczącego KM na temat założeń Ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych, które powinny być utworzone od 1 lipca w Gamrat S.A i Tarkett Polska ( liczba pracowników powyżej 250) oraz w pozostałych Spółkach od 1 stycznia 2020 r. (50-249 pracowników)
informacja o możliwości uzyskania przez członków Związku kart rabatowych na stacje ORLEN uprawniających do zniżki 8 groszy na litrze paliwa
omówiono sprawy organizacyjne i finansowe

Mistrzostwa Polski w wędkarstwie

W dniu 17 maja w Wierzchosławicach koło Tarnowa, na stawie Trzydniaki, odbyły się XII Mistrzostwa Polski Zakładów Przemysłu Zbrojeniowego w Wędkarstwie Spławikowym o Puchar Przewodniczącego SKPZ NSZZ „Solidarność”. 
W zawodach wzięło udział 9 zespołów reprezentujących Solidarność z zakładów: Skarżysko, Stalowa Wola, Kraśnik, Gamrat, Łabędy, Tarnów, Warszawa, Radom, Nowa Dęba. 
Nasza drużyna występowała w składzie: Jan Ślabski, Robert Januszewski, Andrzej Szot i Stanisław Kukla. Menagerem drużyny był Jan Krajewski — Przewodniczący KM NSZZ Solidarność. 
Niestety w tym dniu „ryba nie brała” i większość zawodników nie złowiło nic, a zespoły które wygrały zawody mogły się poszczycić wagą złowionych ryb oscylujących w okolicy 2 kg. 
Zawody wygrała drużyna z „MESKA” Skarżysko-Kamienna, a nasz zespół powrócił tylko z dyplomem za udział w zawodach. 
	Warto jednak przypomnieć, że nasza drużyna w Zaklikowie w 2010 roku zdobyła II miejsce, a w 2015 roku w Kraśniku sięgnęła po tytuł Mistrza Polski.

Trofea do zdobycia

Nasz zespół: od lewej Jan Ślabski, Robert Januszewski, Andrzej Szot, Stanisław Kukla

Andrzej marzący o „grubej rybie”

Wręczenie nagród: po prawej Waldemar Ożóg z Rady Sekcji Przemysłu Zbrojeniowego oraz z dyplomem Robert Januszewski

Karty rabatowe Orlen dla członków Związku
NSZZ „Solidarność” stworzył możliwość uzyskania przez członków Związku kolejnej karty rabatowej, tym razem na zakup paliwa na stacjach benzynowych ORLEN. 
Posiadacz karty będzie mógł korzystać z upustu na zakup paliwa  w wysokości 8 groszy na litrze 
Przewodniczący Komisji Zakładowych w poszczególnych spółkach tworzą wykazy członków zainteresowanych otrzymaniem karty. Przy zapisie należy podać nr rejestracyjny pojazdu do którego będzie przypisana karta. Można to będzie w przyszłości zmienić na stacjach benzynowych ORLEN. 

Gamrat płaci dywidendę

	Od dnia 20 maja rozpoczęła się wypłata dywidendy za 2018 rok dla posiadaczy akcji Spółki „Gamrat” S.A. w wysokości 1,50 zł na 1 akcję. Posiadacze akcji powinni się udać na portiernię biurowca Gamratu i złożyć dyspozycję dot. formy wypłaty dywidendy tj. na wskazane konto lub przez kasę zakładową. 	Informujemy ponadto, że osoby zainteresowane sprzedażą akcji mogą się kontaktować z nr tel (13) 491 4222 lub 602 375 986 lub osobiście w pok. 35 budynku Zarządu „Gamrat” S.A.
Spotkanie związków z Prezesem Veolii Wschód

	W dniu 7 maja br. w siedzibie „Gamrat Energia” Sp. z o.o. odbyło się spotkanie przedstawicieli związków zawodowych tj; Jana Krajewskiego (NSZZ Solidarność) i Wacława Mikruta (ZZ Chemik) z Prezesem Zarządu Veolia Wschód Sp. z o.o. p. Januszem Lewickim oraz Dyrektorem ‘Gamrat Energia” p. Adamem Kilarem. 
Celem spotkania było nawiązanie kontaktu pomiędzy związkami, a przedstawicielami nowego właściciela Spółki oraz wymiana poglądów na temat jej przyszłości i określenie zasad współpracy. 
W dyskusji poruszono następujące tematy:
zmiana struktury organizacyjnej „Gamrat Energia” poprzez połączenie z firmą Veolia Wschód Sp. z o.o. z siedzibą w Zamościu, co zaplanowano na III kwartał 2019 r.
objęcie pracowników „Gamrat Energia” Regulaminami obowiązującymi z firmie Veolia w tym: Regulaminem wynagrodzeń, Regulaminem Pracy oraz Regulaminem funduszu socjalnego,
przejęcie od Gamrat S.A. obsługi kadrowo-płacowej pracowników z chwilą połączenia firm
wyniki ekonomiczne Spółki „Gamrat Energia” za 2018 r. oraz bieżąca sytuacja ekonomiczno-finansowa
struktura organizacyjna Spółki oraz poziom zatrudnienia – jest to przedmiotem analizy Zarządu Veolii
omówiono zagadnienia dotyczące zasad wynagradzania w firmie Veolia oraz wzrostu płac pracowników „Gamrat Energia” w 2019 r.

Święto Konstytucji 3 Maja

	W dniu 3 maja w Jaśle odbyły się obchody 228 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3-go Maja. 
Uroczystości rozpoczęły się Mszą św. w intencji Ojczyzny, odprawioną na płycie jasielskiego Rynku pod przewodnictwem księdza dr Piotra Potyrały - wicedyrektora diecezjalnej Caritas w Rzeszowie, który wygłosił też homilię.
Oprawę mszy św. uświetniły: Miejsko-Kolejowa Orkiestra Dęta oraz Chór Misericordia, działający przy Parafii p.w. Chrystusa Króla w Jaśle. 
	Następnie uczestnicy obchodów Święta Narodowego Konstytucji 3-go Maja: mieszkańcy, przedstawiciele władz samorządowych, parlamentarzyści, delegacje szkół i instytucji oraz poczty sztandarowe, w uroczystym pochodzie ulicami miasta przeszli do Parku Miejskiego w Jaśle, pod Glorietkę. Na trasie pochodu parlamentarzyści oraz samorządowcy złożyli kwiaty pod tablicą upamiętniającą 200 rocznicę Konstytucji 3 Maja.
	W jasielskim parku orkiestra dęta wykonała Hymn Państwowy, a okolicznościowe przemówienie wygłosił burmistrz Jasła, Ryszard Pabian.
	Na zakończenie uroczystych obchodów święta 3-go Maja odbył się program artystyczny „Kocham Cię Polsko” przygotowany przez Jasielski Dom Kultury.  
	W jasielskich uroczystościach uczestniczyła delegacja NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A. ze sztandarem Związku.


Msza św. na Jasielskim Rynku

Kawaleria konna na czele pochodu

Poczet sztandarowy z OM NSZZ Solidarność przy Gamrat S.A.

Złożenie kwiatów przez przedstawicieli władz Jasła i Parlamentu

Przemówienie Burmistrza Jasła Ryszarda PabianaŚwięto Narodowe
Konstytucji 3-go Maja

Jasło 3 maja 2019 (piątek)

Program uroczystości:
 9,30 – Msza Święta w intencji Ojczyzny na płycie Rynku w Jaśle
10,40 – uroczysty pochód patriotyczny do Parku Miejskiego w  
       Jaśle. Na trasie pochodu oddanie honorów pod tablicą  
       upamiętniającą 200 lecie uchwalenia Konstytucji 3 Maja
11,00 – Hymn Państwowy, przemówienie okolicznościowe 
       Burmistrza Miasta Jasła
11,15 – Program artystyczny JDK pt:. „Kocham Cię Polsko”, pod 
       Glorietką w Parku Miejskim
12,00 – Zakończenie uroczystościPorozumienie ws. podwyżek w Tarkett

	W dniu 16 kwietnia w Oddziale Spółki w Jaśle odbyło się spotkanie dotyczące podwyżek wynagrodzeń dla pracowników Tarkett Polska Oddział w Jaśle, w którym uczestniczyli:
- ze strony władz Spółki: Marek Skalski – Członek Zarządu Tarkett Polska Dyrektor Oddziału w Jaśle, Agnieszka Surmacz HR Menager
- ze strony związków zawodowych: 
NSZZ „Solidarność”- Jan Krajewski Przewodniczący KM, Dariusz Serwa Członek Prezydium KM, Przewodniczący KZ w Tarkett
ZZ „Chemik” – Wacław Mikrut Przewodniczący, Mirosław Pniak Członek Prezydium Przewodniczący Tarkett
	Dyrektor Pan Marek Skalski przedstawił kryteria jakie stosowano przy ustalaniu wysokości podwyżki dla pracowników. 
Są to m.in.: ocena roczna pracownika przez przełożonego, bieżąca ocena wynikająca z obserwacji, zaangażowanie w działania w firmie (WCM, Quick Kaizen, projekty i warsztaty tematyczne). 
Wg powyższych kryteriów pracownicy zostali podzieleni przez przełożonych na 4 grupy tj: A-pracownik kluczowy, B- pracownik spełniający wymagania, C-pracownik częściowo spełniający wymagania, D-pracownik nowozatrudniony, długotrwale nieobecny (urlop bezpłatny, urlop macierzyński). 
Podwyżkami zostali objęci pracownicy z grup A, B, C. Pracownicy zakwalifikowani do grupy D nie otrzymali podwyżki. Wysokość podwyżek dla poszczególnych pracowników została ustalona przez bezpośrednich przełożonych (mistrzów). Podwyżka wynagrodzeń obowiązuje od 1 kwietnia 2019 r. z wyrównaniem od 1 stycznia br. 
	Nad przedstawioną propozycją podwyżki odbyła się dyskusja aby rozwiać pojawiające się niejasności. Na pytania związkowców odpowiedzi udzielał Dyrektor Skalski i Pani Agnieszka Surmacz. Związki zastrzegły, że po wręczeniu angaży z nowymi stawkami, w przypadku zastrzeżeń pracowników, będą podejmować interwencję. 
Następnie odbyło się podpisanie porozumienia w sprawie zasad przyznawania podwyżek w 2019 roku w Tarkett Polska Oddział w Jaśle przez przedstawicieli związków zawodowych i Członka Zarządu Dyrektora Marka Skalskiego.
	Dyrektor Skalski poinformował także, że od 1 lipca br. pracownicy Spółki zostaną objęci programem Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK – oszczędzanie na emeryturę)
      Warto przypomnieć, że związki zawodowe już 29.08.2018 r. wystąpiły do władz Grupy Tarkett z pismem, o uwzględnienie w budżecie na 2019 rok podwyżek dla pracowników.
	Ustalono także na koniec organizację kolejnego spotkania dotyczącego ewentualnych zastrzeżeń co do zasad funkcjonowania premii miesięcznej.


Spotkanie z członkami Zarządu „Gamrat” S.A.
na tematy płacowe i socjalne

	W dniu 16 kwietnia w budynku Dyrekcji odbyło się spotkanie członków Zarządu „Gamrat” S.A. w osobach: 
Krzysztof Moska Prezes Zarządu, Jerzy Pachana Dyrektor Handlowy, Zbigniew Syzdek Główny Księgowy. 
	Stronę związkową reprezentowali: 
NSZZ „Solidarność” – Jan Krajewski, Jan Ślabski, Jerzy Gajda, Jan Sokołowski, 
ZZ „Chemik” – Wacław Mikrut, Renata Szlachta, Marek Olbrot, Wiesława Rączka, Grażyna Gomułka.
Przedmiotem spotkania było ustalenie planu finansowego oraz zasad funkcjonowania Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w „Gamrat” S.A. w 2019 roku.
Drugim tematem było omówienie wniosku związków zawodowych do Zarządu Spółki o podwyżki dla pracowników.
Ze strony Zarządu Spółki rolę głównego negocjatora podjął Prezes Krzysztof Moska.
 	W toku negocjacji udało się uzgodnić zasady funkcjonowania ZFŚS, w tym m.in.:
- wypłatę świadczenia świątecznego w kwotach 500, 350, 200 zł w zależności od sytuacji materialnej rodziny. Przyjęte zasady pozwoliły wypłacić maksymalną kwotą 500 zł netto dla znacznej większości pracowników „Gamrat” S.A.
- uzgodniono, że w roku 2019 nie będą tworzone tzw. „wczasy pod gruszą”, a środki które były zaplanowane na ich wypłatę przesunięto na tytuł „świadczenia pieniężne”
- pozostałe formy świadczeń pozostają na podobnych zasadach jak w latach poprzednich
	Prezes Moska zaproponował także, aby rozważyć zastąpienie Funduszu Socjalnego podwyższoną składką ze strony Pracodawcy na rzecz tworzonych od 1 lipca 2019 r. Pracowniczych Programów Kapitałowych (PPK). Związki zawodowe stanęły na stanowisku, żeby w tym roku fundusz socjalny był tworzony na dotychczasowych zasadach, a dyskusję na ten temat należy przełożyć na jesień gdy program PPK będzie już funkcjonował i pracownicy będą poinformowani o