Pole tekstowe: Teksty zamieszczone na stronie Aktualności od dnia listopada 2011 r.
(najstarsze teksty na końcu strony)
Pole tekstowe: Wszystkie dokumenty dotyczące wyborów będą publikowane w zakładce „Wybory w Związku”
—————————————————————————————
—————————————————————————————


Zapraszamy na halę sportową
w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Jaśle
 NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A. informuje, że została wynajęta hala sportowa w MOSiR w Jaśle, dla członków Związku ze spółek: „Gamrat”, „Gamrat Energia”, „Tarkett”, „Solgam” i ZPS „Gamrat” w terminie:
sobota 3 lutego w godz. 15,00-16,30
Zapraszamy do skorzystania z oferty Serdeczne życzenia wielu radosnych chwil
z okazji Świąt Bożego Narodzenia,
Wszystkiego co najlepsze w każdym dniu 
nadchodzącego Nowego Roku
życzy

Organizacja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność”
przy „Gamrat” S.A.Powstanie nowa Spółka

	Zarząd „Gamrat” S.A podjął decyzję o utworzeniu z dniem 31.12.2017 nowej Spółki o nazwie „Gamrat WPC” Sp. z o.o. na majątku dotychczasowego Zakładu Podłogi ( deska tarasowa), ze 100 procentowym udziałem „Gamrat” S.A. Pracownicy zatrudnieni w dotychczasowym Zakładzie Podłogi zostaną przekazani do nowej Spółki w trybie art. 231 Kodeksu Pracy.
	Przejście zorganizowanej części przedsiębiorstwa na nowego pracodawcę nie spowoduje niekorzystnych konsekwencji prawnych, socjalnych czy ekonomicznych dla przejmowanych pracowników, ani zmiany miejsca wykonywania pracy. 
	Po przejściu do „Gamrat WPC” pracownicy zostaną objęci wszystkimi przepisami prawa wewnętrznego „Gamrat” S.A. tj. m.in.: Regulaminu Pracy, Regulaminu Wynagradzania, Regulaminu Funduszu Świadczeń Socjalnych i innych.
HALA W GRUDNIU

NSZZ „Solidarność” wynajął dla swoich członków   halę sportową przy Gimnazjum NR 1 w Jaśle            w następujących w terminach: 

Piątki, 1, 8, 15, i 22 grudnia 
w godz.19,30—20,30
Zapraszamy do korzystania z oferty

—————————————————————————————————————————

Spotkanie emerytów i rencistów

	W dniu 16 listopada w Zajeździe „Pod Goleszem” odbyło się doroczne spotkanie emerytów i rencistów, członków NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A.
	W spotkaniu tym, oprócz weteranów pracy uczestniczyli Przewodniczący Komisji Międzyzakładowej Wiesław Martowicz, Sekretarz Jan Krajewski oraz Marian Foremny Przewodniczący Regionalnej Sekcji Emerytów i Rencistów w Krośnie.
Pan Foremny wyraził podziękowanie i uznanie dla organizatorów tych cyklicznych spotkań, które integrują środowisko emerytów i rencistów, umożliwiają wymianę poglądów oraz pozwalają znaleźć sposoby pomocy osobom, które znalazły się w trudnej sytuacji. 	Poinformował też, o uchwalonej ustawie umożliwiającej osobom represjonowanym w PRL na uzyskanie dodatku do emerytury w kwocie 402,72 zł, również pośmiertnie dla rodzin osób poszkodowanych.


Od prawej: J.Barzyk, Z.Siepkowski, Z.Grasela, K.Poryrała


Od lewej: W.Martowicz, A.Rak, D.Marszałek, J.Kopera, Z.Maguda


Od prawej: M.Foremny, J.Łodziński, S.Smalara, W.Tutro


Od lewej: M.Pająk, J.Zabawa, C.Węgrzyn, H.Kalita

Święto Niepodległości w Jaśle

	11 listopada 2017 roku w Jaśle odbyły się uroczyste obchody 99 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości w 1918 r. po 123 latach zaborów.
Tegoroczne obchody, tradycyjnie rozpoczęła Msza św. w intencji Ojczyzny w Sanktuarium św. Antoniego. Następnie uczestnicy uroczystości w pochodzie przy akompaniamencie Miejsko-Kolejowej Orkiestry Dętej w Jaśle, ulicami miasta udali się pod tablicę upamiętniającą wyjście Jasielskiego Oddziału Związku Strzeleckiego na wojnę w 1914 roku oraz pod tablicę poświęconą Marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu przy kościele Św. Stanisława, a następnie do Parku Miejskiego, gdzie liczne delegacje złożyły kwiaty pod Grobem Nieznanego Żołnierza. Wcześniej odczytany został Apel Pamięci. 
Na zakończenie uroczystości okolicznościowe przemówienie wygłosił starosta jasielski – Adam Pawluś.


Poczet sztandarowy NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A.


Sztandary przed Grobem Nieznanego Żołnierza


Złożenie kwiatów przez delegację NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A.Przemówienie Starosty Powiatu Jasielskiego Adama Pawlusia

Stanowiska XXVI WZD NSZZ „Solidarność” Sekcji Krajowej Przemysłu Zbrojeniowego

	Obradujące w dniu 28.09.2017 r. w Suchedniowie Zebranie Delegatów Sekcji przyjęło m.in. 6 stanowisk w następujących sprawach:
Aktualnej sytuacji w Polskiej Grupie Zbrojeniowej.
Sytuacji w Spółkach zbrojeniowych.
Poparcia KSPZ „Solidarność” dla Ministra Obrony Narodowej.
Ustawy emerytalnej.
Utworzenia w ramach PGZ S.A. „Centrum Usług Biznesowych”
Konfliktu pomiędzy Zarządem a NSZZ „Solidarność” w „RADMOR” S.A.

Poniżej prezentujemy pełne teksty stanowisk nr 2 i 4.
Stanowisko Nr 2/XXVI/WZD/2017

Ws. sytuacji w Spółkach zbrojeniowych.
Członkowie NSZZ „Solidarność" skupieni w Krajowej Sekcji Przemysłu Zbrojeniowego z nadzieją na poprawę sytuacji w swoich spółkach przyjęli zwycięstwo P:S w wyborach parlamentarnych.
Zapowiadane  zmiany w składach Zarządów Spółek dawały nadzieję na poprawę organizacji pracy i szybszą stabilizację ekonomiczną i zatrudnieniową z nastawieniem na przyjęcia do pracy.
Kierunek zmian w strategii zamówień  Ministerstwa Obrony Narodowej powoduje, że postulaty kierowane przez lata do kolejnych Rządów RP o zamówienia wieloletnie doczekały się wreszcie realizacji. To daje szansę stabilności i spokoju w Spółkach.
Jednakże zmiany, jakie zostały dokonane w niektórych Zarządach a w konsekwencji na niższych stanowiskach kierowniczych coraz bardziej rozczarowują i prowadzą do pogarszania się atmosfery wśród pracowników w naszych zakładach. Jednym z podstawowych elementów zarządzania, bardzo ważnym, jest szacunek dla każdego zatrudnionego .Szacunek zaś do pracowników z dużym stażem pracy powinien być priorytetem i nikogo nie dziwić.
Nie możemy jednak nie zauważać faktu, że pogarsza się atmosfera wśród pracowników i spada zaufanie do przełożonych na wielu odcinkach pracy w Spółkach Obronnych. Metoda „zamordyzmu" jaką zaczyna się stosować oraz system kar, upomnień, nagan i zwolnień z pracy pod byle pretekstem w najbliższym czasie doprowadzi do tragedii. Pracownicy zaczynają coraz głośniej wyrażać swoje niezadowolenie z nowego systemu zarządzania ludźmi. Przyjmuje się ludzi, niekompetentnych, ślepo wykonujących „rozkazy" Zarządów. Toleruje się donosy na swoich kolegów z pracy, a nawet na całe grupy pracownicze.
Wprowadza się do kadry kierowniczej emerytowanych oficerów służb i policji, którzy swoje kariery robili za rządów PO-PSL.
Wygląda na to, że Zarządom zależy na tym, aby pracownicy pracowali w ciągłym napięciu i strachu przed ukaraniem lub zwolnieniem. Metody te przypominają czasy stanu wojennego.
Takie metody zarządzania w Spółkach Obronnych są niedopuszczalne. Spokój, precyzja i dobre stosunki międzyludzkie są niezbędne, wręcz konieczne. Wszyscy podkreślają, że człowiek jest istotą najważniejsza i należy mu się szacunek. W niektórych Spółkach PGZ takiego szacunku brak.
Mało tego. Wyzwolono najgorszą cechę, jaką posiada człowiek - donosicielstwo. To doprowadziło do tego, że pracownicy przestali sobie ufać obawiając się czy ktoś nie doniesie do szefa o tym, o czym się rozmawia, czy nic jest podsłuchiwany. Od dawna nie było tak złej atmosfery pracy.
Delegaci XXVI WZD KSPZ NSZZ „S" bardzo krytycznie oceniają takie działania Zarządów. To nie ma nic wspólnego z dyscyplina pracy i dyscypliną procesów produkcyjnych. To nie pracownicy wymagają naprawy, ale zarządzający w naszych Spółkach,
Domagamy się natychmiastowego odwołania Zarządów, które w sposób karygodny łamią zasady współżycia i przekraczają wszelkie granice norm społecznych, Nie o takich kierunkach zmian myślano wprowadzając Kodeks Etyki Polskiej Grupy Zbrojeniowej.
Stanowisko Nr 4/XXVI/WZD/2017

Ws. Ustawy emerytalnej.
Od 1 października wejdzie w życie ustawa, która przywraca moment przejścia na emeryturę po osiągnięciu 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn.
Jest to działanie, które należy docenić. Jednak postulaty NSZZ "S" szły w kierunku, aby o momencie przejścia na emeryturę decydował składkowy staż pracy, Taka idea zmian została zawarta w ! 4 punkcie „21 postulatów sierpniowych" z 1980 r. Delegaci na WZD KSPZ NSZZ "S” w dalszym ciągu domagają się realizacji tego postulatu. Wprowadzenie zasady, aby kobiety mogły przejść na emeryturę po 35 latach pracy oskładkowanej a mężczyźni po 40 latach jest postulatem, który nie został zrealizowany i podnoszony jest na wszystkich spotkaniach z członkami związku. Jesteśmy przekonani, że te oczekiwania znajdą swój finał w przygotowywanej ustawie emerytalnej, będą przyjęte przez Rząd, Sejm i Prezydenta RP,
					Przewodniczący WZD KSPZ
					Stanisław Głowacki

Oferty pracy w Solgam
	Firma „Solgam” Sp. z o.o. w Jaśle, przy ul. Mickiewicza 108, wiodący producent narzędzi i urządzeń poszukuje pracowników na stanowiska:
Operator obrabiarek CNC
Operator maszyn i urządzeń do obróbki metali – ślusarz narzędziowy
Tokarz, frezer
Automatyk przemysłowy – monter
Automatyk przemysłowy
Pracownik warsztatowy (mile widziane kobiety)
Oferujemy wynagrodzenie adekwatne do umiejętności i wyników pracy oraz możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji.
Więcej informacji pod nr tel. (13) 491 4844
e-mail: maszyny@solgam.pl
Obrady Komisji Międzyzakładowej 
NSZZ „Solidarność”

	W dniu 27 września w siedzibie Związku odbyło się zebranie członków Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A.
W porządku zebrania znalazły się następujące tematy:
Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia
Omówienie sytuacji w Spółkach objętych działalnością Związku, tj: Gamrat S.A., Gamrat Energia, Tarkett Polska, Zakład Produkcji Specjalnej i Solgam.
Rozpatrzono deklaracje wstąpienia do Związku
Dokonano analizy przychodów i wydatków a okres I-VIII 2017 i podjęto decyzję ws. zmiany Preliminarza budżetowego na 2017 r.
Przewodniczący KM Wiesław Martowicz i Sekretarz KM Jan Krajewski przedstawili informację na temat działalności Związku w okresie od ostatniego zebrania Komisji Międzyzakładowej, w tym:
	- negocjacje nt. wzrostu wynagrodzeń w Spółkach
	- wzrost liczby członków o 22 osoby
	- organizacji pielgrzymek i wycieczek dla członków Związku: 	Nieciecza – 42 osoby, Słowacja – 50 osób, 	Częstochowa – 30 osób, Skarżysko-Kamienna – 42 osoby,
	- udziału Pocztu za Sztandarem Związku w 6-ciu uroczyst.
	- organizacji spotkań integracyjnych
	- wypowiedzeń umów o pracę
Przyjęto do realizacji tematy zgłoszone jako wolne wnioski

Pielgrzymka do Skarżyska-Kamiennej

W sobotę, 30 września w Sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej Skarżysku – Kamiennej już po raz XXII gościli pielgrzymi z Zakładów Przemysłu Zbrojeniowego i Lotniczego z całej Polski oraz przedstawiciele władz spółek z tej branży. 
Obecni byli także posłowie RP oraz przedstawiciele władz państwowych i samorządowych. Na Promenadzie Ostrobramskiej stanęło 30 pocztów sztandarowych, była wojskowa asysta i orkiestra, a nawet szwadron kieleckich kawalerzystów w mundurach z okresu I wojny światowej. 
Po przemarszu ulicami miasta pielgrzymi udali się do Świątyni, gdzie biskup radomski Piotr Turzyński odprawił Mszę Świętą w intencji pracowników zbrojeniówki oraz wygłosił homilię.
	Stanisław Głowacki, szef Sekcji Krajowej Przemysłu Zbrojeniowego NSZZ „Solidarność” witając gości zaznaczył, że po raz pierwszy od lat pracownicy przemysłu obronnego nie muszą się martwić o swoją przyszłość, gdyż obecne władze państwowe dbają aby sprzęt dla polskiego wojska produkowany był w rodzimych zakładach pracy. Odczytał on także akt zawierzenia MB Ostrobramskiej pracowników Przemysłu Zbrojeniowego i Lotniczego. Wydarzeniu towarzyszyła wystawa fotograficzna poświęcona wizycie prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Skarżysku-Kamiennej w 2007 roku. 
	W uroczystościach uczestniczyła ponad 40 osobowa grupa pielgrzymów z NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A wraz ze Sztandarem Związku.Procesja z obrazem bł. Ks. Jerzego Popiełuszko    


J. Gajda, A. Gustek, J. Łodziński za Sztandarem Związku
Podczas Mszy ŚwiętejPielgrzymi z „Gamrat” S.A.Pielgrzymi z ZPS „Gamrat” i Koła Emerytów 

Realizacja programu Związku

    Ostatnie dwa lata były bardzo dobre dla realizacji postulatów pracowniczych i społecznych. Przyczyniły się do tego nie tylko nasze wieloletnie akcje i kampanie, ale też zawarcie przez Komisję Krajową NSZZ „Solidarność” umowy programowej z ówczesnym kandydatem na prezydenta Andrzejem Dudą.
Oto najważniejsze osiągnięcia:
Przywrócenie wieku emerytalnego (60 lat dla kobiet, 65 lat dla mężczyzn)
Utworzenie Rady Dialogu Społecznego
Ustanowienie minimalnej stawki godzinowej dla umów zleceń
Wyłączenie z wymiaru płacy minimalnej dodatku za pracę w porze nocnej
Zniesienie dyskryminacji młodych pracowników w zakresie minimalnego wynagrodzenia
Likwidacja syndromu pierwszej dniówki, czyli wprowadzenie obowiązku zawierania pisemnej umowy przed rozpoczęciem pracy
Wprowadzenie klauzul społecznych w zamówieniach publicznych, w tym obowiązku zatrudniania na umowy o pracę
Zwiększenie kwoty wolnej od podatku dla najuboższych
Ograniczenie patologii w zatrudnianiu pracowników tymczasowych, w tym większa ochrona dla kobiet w ciąży
Wsparcie dla rodzin wychowujących dzieci (500+)
Częściowe odmrożenie kwoty naliczania funduszu socjalnego
Znaczące podniesienie minimalnych rent i emerytur
Oskładkowanie umów zleceń
Znaczące zwiększenie uprawnień dla pracowników zatrudnionych na umowę na czas określony
Wydłużenie okresu odwoławczego od wypowiedzenia umowy o pracę
	Niezależnie od powyższego trwają prace nad nowym Kodeksem Pracy i nowelizacją ustawy o związkach zawodowych. Są również zaawansowane prace nad ustawą o ograniczeniu handlu w niedziele. Przed nami debata o zmianach konstytucji w zakresie obywatelskich referendów lokalnych i ogólnokrajowych,


Ogłoszenie
ws. wyjazdu do Skarżyska Kamiennej na Pielgrzymkę autokarową Zakładów Przemysłu Zbrojeniowego w dniu 
30 września 2017 r.

Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” organizuje wyjazd do Skarżyska Kamiennej na XXII Pielgrzymkę Zakładów Przemysłu Zbrojeniowego do Sanktuarium MB Ostrobramskiej. Zapisy przyjmowane są w biurze Związku w terminie do 19 września – tel. 491 4785. Ilość miejsc jest ograniczona–50, decyduje kolejność zapisu.
Wyjazd dla członków Związku i ich rodzin jest bezpłatny.
Termin wyjazdu ustalono dniu 30 września (sobota) o godz. 5,00 spod Jasielskiego Domu Kultury w Jaśle, następnie przez Osiedle Gamrat.Pikieta Solidarności w Warszawie

	Zarząd Regionu Podkarpacie NSZZ „Solidarność” w Krośnie informuje, iż nasz Związek organizuje 16 września br., (sobota) o godz. 12:00 pikietę protestacyjną przed siedzibą Komisji Europejskiej w Warszawie. 
Zadecydowała o tym obradująca w Lubinie Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność". To reakcja na działania KE w sprawie zróżnicowanego wieku emerytalnego wchodzącego w Polsce 1 października.
Wyjazd jest bezpłatny, zapisy do dnia 7 września w biurze Związku, tel. 491 4785.
	Osoby, które uczestniczą w Pielgrzymce do Częstochowy również mogą się zapisywać, gdyż planowany jest wyjazd po pikiecie bezpośrednio do Częstochowy na Święto Świata Pracy.
Rocznica sierpnia 80 w Jaśle

	W dniu 31 sierpnia 2017 r. (czwartek) o godz. 18.00 w Kościele pw. Św. Stanisława BM w Jaśle zostanie odprawiona Msza św. w 37 – rocznicę podpisania Porozumień Sierpniowych i powstania NSZZ „Solidarność”. 
We mszy św. udział weźmie i kazanie wygłosi ks. dr Stanisław Marczak. 
Po mszy św. nastąpi złożenie kwiatów pod tablicą bł. ks. Jerzego Popiełuszki. 

Zapraszamy do udziału u uroczystościach

Stanowisko nr 3/17
Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”
z dnia 17 sierpnia 2017 r.

	Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” uznaje skierowanie zaproszenia do naszego Związku na uroczystości rocznicy sierpnia 1980 r. przez pomorski Komitet Obrony Demokracji, za bezczelną prowokację. To zdumiewające, że zaprasza się jubilata na jego własne urodziny i to w sytuacji, gdy ów jubilat od 30 lat niezmiennie organizuje swoje obchody.
Można w tym miejscu postawić pytanie: gdzie były osoby tworzące KOD, tak troskliwie pochylające się dzisiaj nad „Solidarnością”, gdy związkowcy samotnie za składkowe pieniądze wznosili pomniki i organizowali uroczystości ku czci pomordowanych i szykanowanych. Gdzie były te osoby, gdy podczas protestów strzelano do członków „Solidarności”, upominających się o realizację postulatów sierpniowych ? 
Dzisiaj, gdy wreszcie są one realizowane, te środowiska nagle się uaktywniły, maszerując ramie w ramię z liberałami, którzy postulaty sierpniowe przez lata systematycznie deptali.
Jak pogodzić świętowanie rocznicy sierpnia 1980 r. z Nowoczesną, która jako jedną z pierwszych inicjatyw ustawodawczych postulowała likwidację związków zawodowych, lub z Platformą Obywatelską, która m.in. wydłużyła wiek emerytalny? I wreszcie jak można stać ramię w ramię z ludźmi, którzy dopuścili do rozgrabienia majątku narodowego?
	Tegoroczne centralne uroczystości 37. rocznicy narodzin Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” odbędą się w Lubinie. To w związku z 35. rocznicą krwawych wydarzeń lubińskich z 1982 r. Będziemy przypominać ofiary tych ludzi, którzy tak chętnie zasilają dzisiaj szeregi KOD-u. Mamy tu na myśli tak widocznych i aktywnych prominentnych działaczy KOD jak byli SB-cy, funkcjonariusze WSI, TW i liczni przedstawiciele resortowej PRL-owskiej nomenklatury. 
Słowem: nie potrafimy sobie wyobrazić wspólnego świętowania z ludźmi, dla których refleksją nie jest słowo przepraszam, a jedynie rozpacz, że nie da się wyżyć za 2 tys. po zmniejszeniu SB-eckiej emerytury.
	NSZZ „Solidarność”, który powstał w następstwie podpisania porozumień sierpniowych i nieprzerwanie funkcjonuje do dzisiaj, jest depozytariuszem i kontynuatorem sierpniowego dziedzictwa. Jak co roku organizuje w całej Polsce uroczystości, które jak zawsze w „Solidarności” zaczynają się od mszy świętej. W Gdańsku 31 sierpnia odbędzie się Msza Św. w Bazylice Św .Brygidy, a po niej tradycyjnie uczestnicy przemaszerują pod historyczną Bramę nr 2 Stoczni Gdańskiej, gdzie złożą kwiaty. Na te uroczystości nigdy nie wysyłaliśmy i nie wysyłamy zaproszeń.
Do kościoła na Mszę św. każdy ma prawo wejść i w niej uczestniczyć. Każdy ma też prawo składać kwiaty. Tak będzie również w tym roku.
Każdy ma prawo manifestować, świętować i korzystać z wolności słowa. Jednak jeśli ktokolwiek przy okazji naszych uroczystości będzie nam to prawo próbował ograniczać ostrzegamy, że zdecydowanie się temu przeciwstawimy.

KOMUNIKAT
ws. pielgrzymki autokarowej do Częstochowy 
w dniu 17 września 2017 r.

Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A. informuje, że jak co roku w trzecią niedzielę września, która w tym roku przypada 17 września, Solidarność organizuje Pielgrzymkę autokarową Ludzi Pracy do Częstochowy.

Zapisy na wyjazd przyjmowane są w biurze Związku 
tel. 491 4785 w terminie do 1 września 

Kosz wyjazdu wynosi: 
 członkowie NSZZ „Solidarność” 
      oraz członkowie ich rodzin 	- 20 zł od 1 osoby
pozostałe osoby			- 80 zł od 1 osoby
W cenie wyjazdu wliczony jest przejazd + ubezpieczenie
Wyjazd jest planowany w dniu 17 września (sobota) ok. godz. 23,30 spod Starostwa Powiatowego w Jaśle, następnie przez „Gamrat”. Powrót w godzinach wieczornych w niedzielę.


Wypłata świadczeń pieniężnych z funduszu socjalnego

Związki zawodowe uzgodniły z Zarządem „Gamrat” S.A. i „Gamrat Energia” Sp. z o.o. wypłatę świadczeń pieniężnych z funduszu socjalnego dla uprawnionych pracowników ww. Spółek w następującej wysokości:
- 250 zł dla pracowników o miesięcznym dochodzie netto do 800 zł
- 200 zł dla pracowników o miesięcznym dochodzie netto od 801 do 1200 zł
- 150 zł dla pracowników o miesięcznym dochodzie netto od 1201 zł do 1800 zł
W jednoosobowych gospodarstwach ww. progi dochodowe są zwiększone          współczynnikiem 1,25
Ww. świadczenia zostaną przelane na konta pracowników w dniu 25 sierpnia.

Obrady Zarządu Regionu w Sanoku

18 sierpnia w siedzibie Oddziału Regionu w Sanoku odbyło się posiedzenie Zarządu Regionu Podkarpacie NSZZ "Solidarność", którego głównym tematem stanowiło rozliczenie preliminarza budżetowego za pierwsze półrocze 2017 r. Ponadto omówiono sprawy bieżące Związku w naszym Regionie, jak również przyjęto stanowisko, będące wyrazem poparcia działań podjętych przez Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" ws. zaproszenia członków naszego Związku do udziału w obchodach rocznicy sierpnia 1980 r. w Gdańsku przez Komitet Obrony Demokracji, co uznano za prowokację.
Następnie w Sali Gobelinowej sanockiego Zamku odbyły się uroczystości związane z przyznaniem tytułu: "Zasłużony dla Regionu Podkarpacie NSZZ "Solidarność". Uhonorowane tym tytułem zostały następujące osoby: Józefa Piróg, Jadwiga Koncewicz, Jerzy Lemański, Mieczysław Długosz, oraz pośmiertnie Śp. Stanisław Feruś i Śp. Antoni Mazur. Wręczono również wyróżnienia "Semper fidelis" przyznawane przez Krajowy Sekretariat Emerytów i Rencistów NSZZ "Solidarność". otrzymali je: Piotr Biodrowicz, Wojciech Bodziak oraz Zygmunt Ziemiański.
Uroczystości uświetnił referat na temat "Tworzenia się NSZZ "Solidarność" na ziemi sanockiej w latach 1980-1981" wygłoszony przez Specjalistę Biura Badań Historycznych IPN Oddział w Rzeszowie - Artura Brożyniaka, oraz występy muzyczne: Pauliny Pietrusza studentki Akademii Muzycznej w Krakowie - gitara klasyczna, jak również akordeonistów Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Sanoku: Paweł Drozd, Julia Cybuch, Julia Benewiat i Adam Fedak. W zebraniu i uroczystościach towarzyszących uczestniczył członek Zarządu Regionu z Komisji Międzyzakładowej przy „Gamrat” S.A. Jan Krajewski.


Uczestnicy zebrania Zarządu Regionu

Wręczanie tytułów „Zasłużony dla RP” i odznak „Semper Fidelis” przez Przewodniczącego ZR Tadeusza Majchrowicza

Prelekcja przedstawiciela IPN Pana Artura Brożyniaka

Występy artystyczne - gra Paulina Pietrusza

Spotkanie w „Tarkett Polska”

	W dniu 3.08.2017 w Tarkett Polska Sp. z o.o. Oddział w Jaśle odbyło się spotkanie przedstawicieli NSZZ Solidarność: Wiesława Martowicza i Dariusza Serwy oraz ZZ Chemik: Wacława Mikruta oraz Mirosława Pniaka z Panem Maciejem Stępowskim nowym Kierownikiem Personalnym. 
Głównym tematem spotkania było zapoznanie się i omówienie współpracy między Organizacjami Związkowymi działającymi w Spółce a Kierownictwem Kadr i Płac. Przedstawiciele ZZ przedstawili problemy nurtujące pracowników ze szczególnym uwzględnieniem płac oraz funkcjonowaniem premii kwartalnej sugerując pewne zmiany zapisów mających poprawić jej dostępność i wielkość. 	
	Strony uzgodniły że w jak najszybszym terminie odbędą się rozmowy w tej sprawie. Kolejnym tematem spotkania była kwestia zatrudnienia nowych pracowników w spółce pod kątem oczekiwań płacowych a możliwością podwyżek płac dla pracowników z dużym stażem pracy. Temat ten będzie poruszany w czasie następnych rozmów. 	W dalszej części spotkania odbyło się posiedzenie Komisji Socjalnej z udziałem Przedstawicieli Pracodawcy Pań Agnieszki Surmacz i Anny Kmiotek na której przyznano zapomogi dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności , pożyczki remontowe z funduszu socjalnego oraz podjęto decyzję o uruchomieniu świadczenia pieniężnego dla pracowników którego wartość uzależniona będzie od przyjętych progów dochodowych w kwotach :
	I   -grupa (dochód do 1100 brutto)		350.00 zł brutto
	II  -grupa (dochód do 1800 brutto)		330,00 zł brutto
	III  -grupa (dochód do 2600 brutto)		310.00 zł brutto
	IV  -grupa (dochód powyżej 2600 br.)	130.00 zł brutto
W gospodarstwach jednoosobowych dochód jest zwiększany wsp. 1,25
Świadczeniem pieniężnym objęto pracowników zatrudnionych na dzień 1.08.2017 z wyłączeniem pracowników zatrudnionych na okres próbny oraz emerytów i rencistów oraz osoby przebywające na świadczeniu przedemerytalnym. Wypłatę świadczenia ustalono do dnia 11.08.2017

Wypoczynek na Słowacji

	W dniu 22 lipca 50 osobowa grupa pracowników z rodzinami ze Spółek: Gamrat, Gamrat Energia, Tarkett, Solgam i Zakład Produkcji Specjalnej uczestniczyła w wycieczce do ośrodka Vodny Svet na Słowacji, gdzie mogli skorzystać z wypoczynku i kąpieli w basenach termalnych i odkrytych. 	Pogoda tym razem w pełni dopisała, więc wszystkim dopisywały humory, a szczególnie dzieciom, dla których było tam wiele dodatkowych atrakcji.

Aerobik w wodzie

„Z górki na pazurki”

Kąpiel w otoczeniu przyrody


„Raj” dla maluchów

Kontrola PIP w Gamracie

	Państwowa Inspekcja Pracy z Rzeszowa rozpoczęła w dniu 5.07.2017 r. kontrolę w „Gamrat” S.A. w zakresie prawnej ochrony pracy, w tym BHP.
W dniu 6 lipca w Dziale BHP w obecności Kierownika Macieja Patyka, doszło do spotkania przedstawicieli zw. zawodowych Jana Krajewskiego – NSZZ „Solidarność” i Wacława Mikruta – ZZ „Chemik” z Inspektorem PIP Panem Bartoszem Pittnerem, dokonującym kontroli. 
	W trakcie spotkania Inspektor poinformował o przedmiocie kontroli i zwrócił się do związkowców o zgłaszanie ewentualnych wniosków i uwag w zakresie objętym kontrolą. Zapewnił też, że po zakończeniu kontroli i sformułowaniu wniosków pokontrolnych jest gotowy do ich omówienia ze związkami zawodowymi.
 	Związkowcy podkreślili, że są w stałym kontakcie z Działem BHP oraz Społeczną Inspekcją Pracy i ewentualne uchybienia dot. warunków pracy są eliminowane na bieżąco. W ostatnich latach w „Gamrat” S.A. znacząco uległo poprawie zaplecze higieniczno-sanitarne dla pracowników oraz warunki pracy, w związku z inwestycjami w nowoczesne linie produkcyjne.

Wycieczka na Słowację
 
NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” SA organizuje w dniu 22 lipca (sobota) dla członków Związku i ich rodzin, wycieczkę do ośrodka „Vodny Svet” w Svidniku na Słowacji. 
Opłata od 1 osoby – 10 zł
Do dyspozycji gości są tam m.in.:
baseny dla dzieci i dorosłych na zewnątrz i w  
     pomieszczeniu z podgrzewaną wodą
zjeżdżalnie o różnym stopniu trudności
sztuczna fala
trampoliny i dmuchane zjeżdżalnie dla dzieci
siatkówka plażowa
bogate zaplecze gastronomiczne
wypożyczalnia leżaków
miejsce do rozłożenia koców i leżaków
dostęp do Internetu przez WIFI
W cenie wyjazdu wkalkulowano autokar, ubezpieczenie i wejście do ośrodka na cały dzień (10,00—18,00)
Zapisy do dnia 18 lipca, w biurze Związku 
tel. 491 4785
Przy zapisie niezbędny jest nr PESEL, oraz wniesienie opłaty.
Wyjazd jest zaplanowany w dniu 22.07 o godz. 8,00 z Osiedla Gamrat, a następnie   o 8,10 z Jasła spod JDK
Powrót w tym samym dniu w godzinach wieczornych.
Na wyjazd prosimy o zabranie dowodów osobistych, na wypadek kontroli Straży Granicznej.

Kontrola BHP w Dywizji Rur
	W dniu 19 czerwca w Dywizji Rur odbyła się kontrola Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy poświęcona przeglądowi warunków pracy, stanu obiektów i urządzeń oraz przestrzegania zasad i przepisów BHP. W skład komisji wchodzili: 
Maciej Patyk Kierownik BHP, Agata Żebracka i Janina Gucwa – medycyna pracy NZOZ „Kemed”, Wiesław Zagórski Profilaktyk pożarnictwa, Paweł Tomasik Kierownik Biura Spółki, Jan Sokołowski Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy, Jan Krajewski przedstawiciel NSZZ Solidarność oraz ze strony Dywizji Rur Dyrektor Jerzy Pachana. 
	Komisja nie stwierdziła rażących naruszeń obowiązujących przepisów w zakresie BHP. Warunki pracy w ostatnich latach znacząco się poprawiły, wraz z uruchomieniem nowoczesnych linii produkcyjnych. Oczywiście komisja ujawniła pewne niedociągnięcia, które znalazły się w protokole pokontrolnym. Będzie on skierowany do Zarządu „Gamrat” S.A, celem podjęcia decyzji ws. ich eliminacji.
Obrady Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”

	Minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska była specjalnym gościem posiedzenia Komisji Krajowej NSZZ Solidarność. Mówiła kiedy nie będzie handlu w niedziele i o tym jak poprawić dialog w Polsce.
	Komisja Krajowa obradująca w dniu 20 czerwca na zamku w Rydzynie (woj. wielkopolskie) dyskutowała z minister Rafalską przede wszystkim o poziomie dialogu w Polsce. Przedstawiciele „S” podkreślali, że Rada Dialogu Społecznego była tworzona jako zaprzeczenie martwej Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych. Miała być niezależna, z własnym finansowaniem i możliwością realnego działania. Tymczasem obecne pomysły umocowania dyrektora Rady Dialogu Społecznego na stanowisku zastępcy dyrektora Centrum Partnerstwa Społecznego jest dalszym uzależnieniem tej instytucji od rządu.
	Komisja Krajowa przyjęła także m.in. stanowiska w sprawie propozycji wzrostu wynagrodzeń oraz emerytur i rent w 2018 r., a także sprzeciwiające się planom zmniejszenia zatrudnienia w Polskiej Grupie Energetycznej o 20 proc.
	Dużą część posiedzenia zajęła dyskusja o wolnych niedzielach w handlu. Komisja Krajowa przyjęła stanowisko ws. projektu ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele. Od pytań o wolne niedziele nie uciekła minister Rafalska. Alfred Bujara, przewodniczący Sekretariatu Banków, Handlu i Ubezpieczeń zapytał kogo boi się rząd PiS nie wprowadzając wolnych niedziel.
	Minister odpowiedziała, że rząd boi się nieodpowiedzialnych i złych decyzji. Tłumaczyła, że zależy jej na uchwaleniu dobrych rozwiązań, które mają szansę dłuższego przetrwania.
	Przewodniczący Solidarności Piotr Duda zwrócił uwagę, że idąc do wyborów PiS stawiał sprawę wolnych niedziel jako kwestię priorytetową. I teraz powinen się z tego wywiązać. Tymczasem członkowie Solidarności to świadomi wyborcy, którzy dokładnie przyglądają się działaniom rządu.


Od lewej: Tadeusz Majchrowicz—Wiceprzewodniczący KK, Minister Elżbieta Rafalska i Piotr Duda Przewodniczący KK

Spotkanie na temat podwyżek w Gamracie

	W dniu 12 czerwca w siedzibie Zarządu Gamrat S.A. odbyło się spotkanie poświęcone trwającemu procesowi podwyżek w Spółce. 
W spotkaniu ze strony Zarządu uczestniczyli: Prezes Michał Mróz, członek Zarządu Robert Ruwiński oraz Kierownik Zarządzania Zasobami Ludzkimi Barbara Kozak. 
Stronę związkową reprezentowali: NSZZ „Solidarność” – Jan Ślabski Wiceprzewodniczący KM, Jan Krajewski Sekretarz KM i Maria Żuklińska członek KM. ZZ „Chemik”: Wacław Mikrut Prewodniczący oraz Marek Olbrot Wiceprzewodniczący.
	Zarząd Spółki przedstawił informację dotyczącą przebiegu procesu podwyżek płac dla pracowników, zasad premiowania oraz odniósł się do Stanowiska związków ws. podwyżek z dnia 31 maj 2017 r.
Następnie odbyła się dyskusja w trakcie której strona związkowa zaprezentowała stanowisko, że podwyżkami powinni zostać objęci wszyscy pracownicy Gamrat S.A. Również premia powinna obejmować wszystkie komórki Spółki, na podstawie opracowanych kryteriów premiowania.
	Prezes M. Mróz oświadczył, że podwyżki płac będą dotyczyć pracowników najniżej zarabiających, a co do pozostałych pracowników dokonana zostanie analiza obecnego poziomu płac i w uzasadnionych Pole tekstowe: przypadkach będą podejmowane decyzje o podwyżce. Natomiast Zarząd stoi na stanowisku, że premią zostaną objęci pracownicy Dywizji produkcyjnych i służb utrzymania ruchu. Podwyżki wynagrodzeń i premia na nowych zasadach zaczną obowiązywać od 1 lipca 2017 r.
	Ustalono, że Zarząd po zakończeniu procedury podwyżek poinformuje związki zawodowe o przyjętych kryteriach i ich skali. Związki zawodowe dokonają analizy działań Zarządu w kwestii podwyżek, w kontekście przestawionych postulatów i przedstawią swoje wnioski.

Uroczystości w Miejscu Piastowym

	W niedzielę 11 czerwca w Sanktuarium św. Michała Archanioła i bł. ks. Bronisława Markiewicza odbyła się uroczystość koronacji dwóch wizerunków Maryi: figury Matki Bożej Fatimskiej z Miejsca Piastowego i obrazu Matki Bożej Pocieszenia z pobliskiej Komborni.
	Uroczystościom przewodniczył metropolita przemyski abp Adam Szal, a wraz z nim: abp senior Józef Michalik, abp senior obrządku greckokatolickiego Jan Martyniak, bp rzeszowski Jan Wątroba, bp senior diecezji rzeszowskiej Kazimierz Górny, przełożony generalny Michalitów ks. Dariusz Wilk i licznie zgromadzeni kapłani.
	Kazanie wygłosił emerytowany metropolita przemyski abp Józef Michalik, w którym przestrzegał, że szatan nie zrezygnował z walki o człowieka, a na dowód Matka Boża pokazała dzieciom z Fatimy piekło – jednak nie po to, aby je przestraszyć, ale żeby pomagały grzesznikom przez modlitwę, umartwienie, post i praktykowanie pierwszych sobót miesiąca. Były przewodniczący Episkopatu Polski podkreślił, że konieczne jest, byśmy się nawracali i stawali się „narodem głębszej wiary, żywszej modlitwy i mocniejszego świadectwa w obronie wiary i obyczajów”.
	Na zakończenie Mszy świętej abp Adam Szal wypowiedział akt zawierzenia Matce Bożej.
Obraz Matki Bożej Pocieszenia z Komborni przedstawiający Koronację Matki Najświętszej został namalowany na płótnie przed 1624 r
Historia figury Matki Bożej w Miejscu Piastowym jest krótsza i wiąże się z nabożeństwami fatimskimi, które w tym miejscu odbywają się od 1979 r. W uroczystościach uczestniczyła delegacja z Organizacji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A. ze Sztandarem Związku.


Uroczystości przez Sanktuarium w Miejscu Piastowym.  Po prawej koronowany Obraz M.B. Pocieszenia i Figura M.B. Fatimskiej


Arcybiskup A. Szal koronuje Figurę M.B. Fatimskiej


Od lewej Poczet sztandarowy „S” Gamrat w składzie:
Andrzej Gustek, Marian Konieczny, Adam Dziok

Zebranie Prezydium Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A.

	W dniu 26 maja w siedzibie Związku odbyło się zebranie Prezydium Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność”. 
Głównym tematem posiedzenia było omówienie stanu negocjacji nt. podwyżek wynagrodzeń.
- w „Tarkett Polska” podpisano porozumienie na mocy którego pracownicy otrzymają od 1.05 podwyżki płac zasadniczych, z wyrównaniem od 1.01.2017 oraz dodatek za pracę w systemie 4-ro brygadowym
- w „Gamrat Energia” podpisano porozumienie które zakłada podniesienie od 1 lipca płac zasadniczych średnio o 11,2 %, objęcie dodatkiem brygadzistowskim wszystkich brygadzistów oraz określenie puli premii miesięcznej
- w „Gamrat” S.A. Zarząd Spółki, uznając zasadność wysuwanych postulatów związkowych, rozpoczął procedurę podwyżek płac zasadniczych pracowników oraz określił kryteria otrzymywania premii w Dywizjach produkcyjnych. W dniu 31.05.2017 r. związki zawodowe przekazały Zarządowi stanowisko odnoszące się do ww. kwestii
Poza ww. tematem, w porządku zebrania Prezydium znalazły się następujące tematy:
wręczenie kol. Zbigniewowi Siepkowskiemu Odznaki „Semper Fidelis” za zasługi dla Koła Emerytów i Rencistów przy „Gamrat” S.A.
przyjęcie do Związku nowych członków
decyzje finansowe
sprawy organizacyjne


Po lewej Zbigniew Siepkowski i Wiesław Martowicz—Przewodniczący Komisji Międzyzakłdowej


SPOTKANIE W RZESZOWIE

	18 maja w siedzibie Zarządu Regionu Rzeszowskiego NSZZ Solidarność  odbyło się spotkanie w ramach kampanii społeczno-informacyjnej „Godny Wybór. Przywrócenie wieku emerytalnego.”
	Wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Stanisław Szwed oraz sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP Adam Kwiatkowski omówili zasady zmian w przechodzeniu na emeryturę, związane z obniżeniem wieku emerytalnego. Na spotkaniu obecni byli także wojewoda podkarpacki Ewa Leniart, Szymon Wawrzyszko przewodniczący Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemia Przemyska oraz Ewa Papiewska – Borkowska dyrektor Oddziału ZUS w Rzeszowie. 
	W rozmowach licznie uczestniczyli również przedstawiciele Regionu Podkarpacie, na czele z Z-cą Przewodniczącego ZR - Wojciechem Jarząbem, Szefem Delegatury Regionu w Sanoku - Andrzejem Szalem i Szefem Delegatury Regionu w Jaśle - Pawłem Pietruszą oraz przedstawiciele organizacji zakładowych Regionu Podkarpacie NSZZ "Solidarność" zrzeszających najwyższą liczbę członków, w tym Sekretarz Komisji Międzyzakładowej NSZZ „S” przy „Gamrat” S.A. Jan Krajewski.
	Kampanię określa siedem haseł: Moja emerytura – mój wybór, Emerytura prawem, nie obowiązkiem, Sprawdź, zanim wybierzesz, Emerytura – wybieram świadomie, Bezpieczna praca do emerytury, Emerytury zabezpieczone finansowo, Polityka rodzinna wspiera emerytury. 
	Związkowcy obecni na spotkaniu podnosili kwestię przechodze-nia na emeryturę po przepracowaniu 40 lat mężczyźni i 35 lat kobiety, bez względu na wiek, co było przedmiotem przedwyborczej umowy pomiędzy NSZZ „Solidarność” a obecnym Prezydentem Andrzejem Dudą. Minister Szwed oświadczył, że ten postulat z uwagi na możliwości budżetowe nie może być na razie zrealizowany, choć nie wykluczył tego w przyszłości.
Jeśli chodzi o świadczenia przedemerytalne, to nie planuje się zmian w obecnie obowiązujących zasadach.


Uczestnicy konferencji „Godny wybór”

Wiceminister Stanisław Szwed


W środku Sekretarz Stanu Adam KwiatkowskiHerb Rzeczypospolitej Obojga Narodów
1764-1795

Obchody Święta Konstytucji 3 maja w Jaśle

	Jak co roku w Jaśle odbyły się uroczystości związane z rocznicą uchwalenia Konstytucji 3 Maja, co miało miejsce w 1791 roku.
Wzięli w nich udział mieszkańcy Jasła i okolicznych miejscowości, parlamentarzyści, samorządowcy, przedstawiciele wielu organizacji politycznych i społecznych, reprezentanci jasielskich instytucji oraz dyrektorzy placówek oświatowych. Wśród uczestników byli obecni m.in.: Senator Alicja Zając, Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Maria Kurowska i Starosta Powiatu Jasielskiego Adam Pawluś.
	Tegoroczne obchody zainaugurowała uroczysta Msza święta w intencji ojczyzny odprawiona na płycie jasielskiego rynku. Następnie, przy akompaniamencie jasielskiej Miejsko-Kolejowej Orkiestry Dętej, pochód uczestników uroczystości wraz z pocztami sztandarowymi udał się ulicami Miasta pod tablicę, upamiętniającą 200 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja, gdzie złożone zostały kwiaty.
	Następnie w parku miejskim pod glorietką zebrani mieli okazję wysłuchać listu burmistrza Jasła, Ryszarda Pabiana, który pod jego nieobecność odczytała wiceburmistrz Elwira Musiałowicz - Czech. 
	Uroczystości rocznicowe zakończył koncert chóru Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Jaśle oraz Prywatnej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Jaśle pod batutą Moniki Twarduś.


Msza święta na Jasielskim Rynku


Uroczystości w Parku Miejskim pod glorietką

II tura rozmów płacowych w „Gamrat Energia”

	W dniu 27 kwietnia odbyła się II tura rozmów placowych w „Gamrat Energia” Sp. z o.o. w których uczestniczyli: przedstawiciele organizacji związkowych działających w Spółce, pracownicy, Dyrektor Spółki Adam Kilar, Prezes Michał Mróz oraz Pan Krzysztof Moska - współwłaściciel Grupy Kapitałowej „Lentex” S.A.
	W trakcie spotkania Pan K. Moska uznał, że płace w Spółce są na zbyt niskim poziomie, dając tym samym zielone światło dla Prezesa Spółki i związków zawodowych do zawarcia porozumienia ws. wzrostu wynagrodzeń. Pan Prezes M. Mróz zobowiązał Dyrektora A. Kilara do przygotowania propozycji wzrostu płac dla poszczególnych pracowników. 
Podwyżki wynagrodzeń obowiązywałyby od dnia 1 lipca 2017 roku. 
	W najbliższym czasie dojdzie do kolejnego spotkania na którym powinno dojść do ostatecznych ustaleń ws. podwyżek wynagrodzeń w 2017 r. dla pracowników „Gamrat Energia”
Rozmowy płacowe w „Gamrat Energia”

	W środę 19 kwietnia odbyło się spotkanie Prezesa Zarządu „Gamrat Energia” Sp. z o.o. Pana Michała Mroza z przedstawicielami organizacji związkowych działających w Spółce tj. NSZZ „Solidarność” – Jana Krajewskiego i Bogusława Skubla oraz ZZ „Chemik” – Wacława Mikruta, z udziałem pracowników kol. Zenona Madejczyka, Czesława Urbana i Andrzeja Burka. 
	Tematem spotkania były podwyżki wynagrodzeń dla pracowników w 2017 roku. Na wstępie spotkania związki zawodowe wręczyły Prezesowi Spółki stanowisko dot. wzrostu wynagrodzeń, zawierające postulat podniesienia płacy zasadniczej i wprowadzenia dodatku za pracę w niedzielę i święta dla systemu 4 brygadowego. 	Następnie odbyła się szeroka dyskusja dot. złożonego wniosku. Prezes M. Mróz uznając fakt niskich płac w Spółce , zadeklarował rozważenie spełnienia zgłoszonych propozycji. 
Kolejne spotkanie w ww. kwestii zostało ustalone na dzień 25 kwietnia.
Dużo zdrowia, spokoju i radości oraz niech Chrystus Zmartwychwstały napełni nas nadzieją na lepszą przyszłość 

życzy Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A.


Wisła znowu wygrywa w Niecieczy

	Członkowie NSZZ „Solidarność” przy Gamrat S.A. ze spółek: Gamrat S.A., Gamrat Energia, Tarkett Polska, Solgam i ZPS „Gamrat” uczestniczyli w dniu 8 kwietnia w meczu Ekstraklasy piłki nożnej Bruk Bet Termalica Nieciecza – Wisła Kraków. 
Mecz obfitował w bramki i zakończył się zwycięstwem Wisły 3:2. Bramkę na wagę zwycięstwa w doliczonym czasie gry strzelił Mateusz Zachara. Mecz odbywał się przy komplecie publiczności, a nasza ekipa liczyła 42 osoby.


Grupa naszych kibiców 


Widok na murawę boiska i trybunę honorową

Stadion Termaliki w wieczornej szacie
Fundusz socjalny w 2017 roku

   W marcu br. trwały intensywne negocjacje nad planami finansowymi i rodzajami świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w 2017 r. w Spółkach objętych działalnością związkową. 
Poniżej przedstawiamy informację na temat przyjętych ustaleń:
Gamrat S.A.
- wielkość funduszu (odpis podstawowy) – 1185, 66 zł na pracownika (ustawowy wzrost o 92 zł od 1.01.2017)
Rodzaje świadczeń:
- pożyczki na cele mieszkaniowe – 6000 – 10000 tys. zł
- świadczenia pieniężne lub rzeczowe
- bezzwrotna pomoc finansowa ( zapomogi)
- paczki dla dzieci – roczniki 2002-2016
- imprezy kult.ośw. i sport. rekr.
- progi dochodowe (netto) 0-800 zł, 801-1200, 1201-1800, powyżej 1800 nie przysługują świadczenia pieniężne, dla osób samotnych progi są waloryzowane wsp. 1,25.
- w okresie przed Świętami Wielkanocnymi wypłata św. pieniężnego, w zależności od progu dochodowego, w wys. 420, 400, 380 zł
Gamrat Energia Sp. z o.o.
- wielkość funduszu (odpis podstawowy) – 1185, 66 zł na pracownika
 Rodzaje świadczeń:
- świadczenia pieniężne lub rzeczowe
- bezzwrotna pomoc finansowa ( zapomogi)
- paczki dla dzieci – roczniki 2002-2016
- imprezy kult.ośw. i sport. rekr.
- progi dochodowe (netto) 0-800 zł, 801-1200, 1201-1800, powyżej 1800 nie przysługują świadczenia pieniężne, dla osób samotnych progi są waloryzowane wsp. 1,25.
- w okresie przed Świętami Wielkanocnymi wypłata św. pieniężnego, w zależności od progu dochodowego, w wys. 420, 400, 380 zł
Tarkett Polska Sp. z o.o.
- wielkość funduszu (odpis podstawowy) – 1185, 66 zł na pracownika
 Rodzaje świadczeń:
- pożyczki mieszkaniowe do 2400 zł
- świadczenia pieniężne ( Święta Wielk., Św. wakacyjne, Święta BN)
- zapomogi
- impreza integracyjna
- Dzień Dziecka
- paczki dla dzieci - roczniki 2002—2016 
- progi dochodowe (brutto) 0-1100 zł, 1101-1800, 1801-2600, powyżej 2601 zł, dla osób samotnych progi są waloryzowane wsp. 1,25.
- w okresie przed Świętami Wielkanocnymi wypłata św. pieniężnego w zależności od progu dochodowego, w wys. 400, 380, 360, 170 zł
ZPS Gamrat Sp. z o.o.
- wielkość funduszu (odpis podstawowy) – 1185, 66 zł na pracownika
 Rodzaje świadczeń:
- świadczenia pieniężne
- zapomogi losowe
- paczki dla dzieci – roczniki 2004-2017
- wczasy „pod gruszą”
- progi dochodowe (netto) 0-900 zł, 901-1700, 1701-2000, pow. 2000 zł
- w okresie przed Świętami Wielkanocnymi wypłata św. pieniężnego, w zależności od progu dochodowego, w wys. 450, 400, 350, 300 zł
Solgam Sp. z o.o.
- wielkość funduszu (odpis podstawowy) – 1185, 66 zł na pracownika
 Rodzaje świadczeń:
- świadczenia pieniężne
- zapomogi losowe
- progi dochodowe (netto) 0-1000 zł, 1001-2000, powyżej 2000 zł
- w okresie przed Świętami Wielkanocnymi wypłata św. pieniężnego, w zależności od progu dochodowego, w wys. 380, 350, 300 zł

W trakcie roku organizacje związkowe będą negocjować terminy wypłat i wysokość świadczeń pieniężnych dla uprawnionych pracowników w ramach przeznaczonych na ten cel środków finansowych. Związki zawodowe będą ponadto występować do Zarządów Spółek o zwiększenie środków na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalny w roku 2017.

Droga Krzyżowa w WarszawieCzłonkowie Związku chętni do udziału w Drodze Krzyżowej mogą się zapisywać w biurze Związku do dnia 30 marca. Koszt wyjazdu 25 zł.

Termin wyjazdu do Niecieczy

Informujemy, że są do odbioru bilety wstępu na mecz 
Bruk Bet Nieciecza – Wisła Kraków 
Przy odbiorze biletów będzie pobierana opłata.
Wyjazd na mecz zaplanowano dn. 8 kwietnia (sobota) o godz. 18,00 spod JDK w Jaśle. Następne przystanki: Osiedle Gamrat – 18,10 i Kołaczyce – 18,15
	Prosimy o zabranie ze sobą dowodów osobistych, a osoby posiadające bilety ulgowe legitymacji uczniowskich.
——————————————————————

Mecz Nieciecza-Wisła

	NSZZ „Solidarność” organizuje wyjazd na mecz Ekstraklasy piłki nożnej Bruk Bet Nieciecza – Wisła Kraków, który odbędzie się w dniu 8 kwietnia br. o godz. 20,30 w Niecieczy.
Cena wyjazdu dla członków Związku wynosi 20 zł. (bilet+autokar+ubezpieczenie)
Zapisy są przyjmowane w biurze Związku do dnia 20 marca (Tel. 491 4785). 
Ilość osób jest ograniczona – 50 miejsc.
Warunkiem wyjazdu jest zarezerwowanie biletów przez elektroniczny system dystrybucji.
	Dane dotyczące miejsca i terminu wyjazdu zostaną podane w terminie późniejszym, po dokonaniu rezerwacji biletów.Z okazji Dnia Kobiet
spełnienia marzeń,
zadowolenia z siebie, 
dużo szczęścia i uśmiechu 
oraz wiele radości życiowej 
życzy wszystkim Paniom 

NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A.

Zebranie Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A.

	W dniu 27 lutego br. w siedzibie Związku odbyło się zebranie członków Komisji Międzyzakładowej. Przewodniczący KM Wiesław Martowicz i Sekretarz KM Jan Krajewski poinformowali o działaniach Związku o okresie od ostatniego posiedzenia oraz o tematyce spotkania z Prezesem Zarządu „Gamrat” S.A. Michałem Mrozem, które odbyło się przed dzisiejszym zebraniem. Głównym wątkiem spotkania były kwestie płacowe w roku 2017 r. 
Poza ww. tematami KM omawiała i podejmowała decyzje w następujących sprawach:
przyjęcia sprawozdania finansowego Związku za 2016 rok
uchwalenia preliminarza budżetowego na 2017 r.
omówienie problematyki płacowej w Spółkach objętych działalnością Związku
plany funduszu świadczeń socjalnych na 2017 r.
uchwała ws. przyjęcia nowych członków
uchwała ws. świadczeń statutowych dla członków Związku
informacja z działalności Zarządu Regionu Podkarpacie 
sprawy organizacyjne i finansowe

————————————————————————————
HALA W LUTYM

W lutym hala sportowa przy Gimnazjum NR 1 
w Jaśle będzie dostępna w terminach: 
Piątki, 17 i 24 lutego od godz.18,00
Zapraszamy do korzystania z oferty
  —————————————————–———————————

Kulig w Regietowie
	W sobotę 4 lutego NSZZ „Solidarność” przy Gamrat S.A. zorganizował dla swoich członków ze spółek: Gamrat, Gamrat Energia, Tarkett i Zakładu Produkcji „S” kulig w miejscowości Regietów, gdzie swój ośrodek posiada Stadnina Koni Huculskich z Gładyszowa. 
Przejazd saniami wzbudził dużo radości i emocji wśród uczestników, gdyż momentami konie galopowały co sił w nogach i trzeba się było mocno trzymać. Po powrocie do ośrodka, wszyscy udali się do Karczmy „Huculanka” gdzie przygotowany był ciepły posiłek, grzaniec oraz kiełbasa do pieczenia. Pobyt w Karczmie odbywał się w miłej atmosferze, przy muzycznych dźwiękach.

„Pędzi, pędzi kulig, niczym błyskawica …”

Przy biesiadnym stole

Zabawa przy muzyce

WYJAZD NA NARTY
	W sobotę 28 stycznia członkowie Związku z Organizacji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A. uczestniczyli w wyjeździe do Stacji Narciarskiej Chyrowa-Ski. 
Warunki śniegowe na stoku były wyśmienite co w połączeniu z lekkim, mroźnym wiatrem sprzyjało zdrowej, sportowej rekreacji. 
Nikt z uczestników wyjazdu nie doznał kontuzji, choć większość od dość dawna nie miała nart na nogach. Na szczęście tego się nie zapomina i udało się całkiem udanie szusować po stoku. 
Na koniec „wypadu” uczestnicy zregenerowali siły ciepłym posiłkiem w restauracji „Gościniec”. Większość „narciarzy” zamierza jeszcze tu wrócić i nie tylko tu, bo ten sport wciąga.


W kolejce do wyciąguZjazd ze stoku


Regeneracja sił 


Wyjazd na kulig do Regietowa
    NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A. organizuje w dniu 4 lutego br. (sobota) dla członków Związku ze spółek: „Gamrat”, „Gamrat Energia”, „Tarkett”, „Solgam” i ZPS „Gamrat” wyjazd na kulig do Regietowa.
Organizator zapewnia:
- przejazd autokarem + ubezpieczenie
- kulig na saniach
- ciepły posiłek
Zapisy są przyjmowane w biurze Związku do dnia 25 stycznia – Tel. (13) 491 4785 lub do wyczerpania ilości miejsc – 50. 
Przy zapisie należy podać nr telefonu i PESEL. Wyjazd jest planowany o godz. 15,30 z Osiedla Gamrat, z przystankiem w Jaśle pod JDK. Planowany powrót ok. godz. 22,00. Wyjazd na narty do Chyrowej
    NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A. organizuje w dniu 28 stycznia br. (sobota) dla członków Związku (+ 1 dod. członek rodziny) ze spółek: „Gamrat”, „Gamrat Energia”, „Tarkett”, „Solgam” i ZPS „Gamrat” wyjazd na narty do Chyrowa-Ski.
Organizator zapewnia:
- przejazd autokarem + ubezpieczenie
- karnet 10-cio zjazdowy
- ciepły posiłek
	Zapisy są przyjmowane w biurze Związku do dnia 24 stycznia – Tel. (13) 491 4785. 
Przy zapisie należy podać nr telefonu i PESEL. Wyjazd jest planowany o godz. 9,00 z Osiedla Gamrat, z przystankiem w Jaśle pod JDK. Planowany powrót ok. godz. 16,00. 
Prosimy zabrać po 15 zł, jako kaucję za 1 karnet.————————————————————————————
HALA W STYCZNIU

W styczniu hala sportowa przy Gimnazjum NR 1 
w Jaśle będzie dostępna w terminach: 
Piątki, 20 i 27 stycznia od godz.18,00
Zapraszamy do korzystania z oferty
  —————————————————–———————————

Stanowisko Komisji Krajowej 
NSZZ „Solidarność” nr 1/17 z dnia 9 stycznia 2017 r. 
ws. sytuacji w kraju 

	Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” z niepokojem obserwuje wydarzenia ostatnich tygodni rozgrywające się w Sejmie RP oraz w stolicy i innych miastach kraju.
Narracja opozycji, która sama nazywa siebie opozycją totalną, ma na celu stworzenie wrażenia totalnego chaosu w kraju. Metoda ta obliczona jest na wywołanie konfrontacji społecznej, paraliżu państwa a w konsekwencji na przejęcie władzy. Ten sposób działania niemający nic wspólnego z demokracją i niszczący kulturę polityczną, niezbędną do funkcjonowania demokratycznych instytucji, nie może być akceptowany.    
Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”, zbudowany na zasadach demokratycznych w oparciu o szeroko rozumiane wartości zawarte w katolickiej nauce społecznej, wśród statutowych celów wskazuje między innymi „szerzenie zasad demokracji i występowanie w obronie uniwersalnych wartości” oraz „kształtowanie aktywnej postawy działania dla dobra Ojczyzny”.
Kierując się powyższymi zasadami, Związek nie może być bierny w tej sytuacji.                                 
Nie chodzi nam o obronę tej czy innej partii politycznej, ale o obronę podstawowych zasad społeczeństwa i państwa demokratycznego.
Ponadto każdy obywatel powinien mieć w pamięci antypracownicze     i antyspołeczne decyzje poprzedniej władzy a dzisiejszej opozycji. Wydłużenie wieku emerytalnego, zlekceważenie dwóch milionów podpisów pod wnioskiem o referendum w tej sprawie, zamrożenie podstawy dochodu wolnego od podatku, zamrożenie wskaźnika naliczenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wielokrotną liberalizację Kodeksu pracy itp., nie mogą być przez nas zapomniane.   
Zrealizowanie przez obecną ekipę rządzącą wielu z postulatów związkowych i społecznych stanowi nadzieję na dalsze kontynuowanie prospołecznej polityki państwa.
Dążenie twórców polityki antyspołecznej do władzy, stanowi zagrożenie powrotem do tamtych, antypracowniczych rozwiązań.
	NSZZ „Solidarność”, biorąc pod uwagę informację o możliwym porozumieniu sił parlamentarnych zmierzającym do zakończenia kryzysu sejmowego uważa, że należy powstrzymać się od czynnych działań i dać szansę na powrót do normalności.
            NSZZ „Solidarność” apeluje o uszanowanie zasad demokracji konstytucyjnej i zaprzestanie totalnej opozycji wobec decyzji polskiego społeczeństwa wyrażonej przy urnach wyborczych. Niezależnie od powyższego każde naruszenie tych zasad, zmierzające do paraliżu funkcjonowania państwa, spotka się ze zdecydowaną reakcją Związku.

Zwycięstwo Solidarności. 
Ustawa obniżająca wiek emerytalny         z podpisem Prezydenta RP


Na zdjęciu podpisany dokument trzymają: Piotr Duda, 
Andrzej Duda, i Elżbieta Rafalska.

	Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw, które obniżającą wiek emerytalny kobiet do 60 lat i mężczyzn do 65 roku życia. Uroczystość złożenia podpisu odbyła się 19 grudnia w Pałacu Prezydenckim w obecności minister rodziny pracy i polityki społecznej Elżbiety Rafalskiej, prezydenckich ministrów i przewodniczącego NSZZ Solidarność Piotra Dudy.
	Prezydent w krótkim wystąpieniu przypomniał, że przez lata NSZZ Solidarność walczyła z rządem PO-PSL, aby nie podwyższano wieku emerytalnego. Andrzej Duda dziękował "S" za jej wytrwałą i cierpliwą walkę.
	Cała sprawa zaczęła się w 2011 r., kiedy ten element stał się bardzo poważnym argumentem w kampanii wyborczej parlamentarnej. Wtedy to Donald Tusk, który kandydował na urząd premiera zobowiązywał się, że podwyższenia wieku emerytalnego nie będzie. 
	Niestety w 2012 r., niedługo po tym, jak wybory się rozstrzygnęły, jak Polacy mu zaufali, zrobił coś, czego polityk nigdy zrobić nie powinien, a mianowicie złamał tę obietnicę i przez Sejm i Senat została przeprowadzona ustawa podwyższająca wszystkim Polakom wiek emerytalny do 67 roku życia - mówił.
Podpisana ustawa wejdzie w życie 1 października 2017 roku.
Źródło: Strona internetowa Tygodnika "Solidarność"
„To właśnie tego wieczoru, od bardzo wielu wieków,
Pod dachem tkliwej kolędy, Bóg rodzi się w człowieku”
Pełnych radości, spokoju i szczęścia Świąt Bożego Narodzenia oraz obfitości Łask Bożych i wszelkiej pomyślności w nadchodzącym Nowym Roku

życzy 

Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” 
przy „Gamrat” S.A.


Program obchodów 35 rocznicy wprowadzenia stanu wojennego 13 grudnia

11,00 – prelekcja dr. hab. Krzysztofa Kaczmarskiego, pracownika Instytutu Pamięci Narodowej w Rzeszowie, dotycząca historycznych wydarzeń związanych z wybuchem stanu wojennego (Zespół Szkół nr 4 w Jaśle)
16,00 – wręczenie odznaczeń dla osób wyróżnionych tytułem Zasłużony dla Regionu Podkarpacie NSZZ „Solidarność” (Jasielski Dom Kultury)
16,15 – „Pamiętamy …” – koncert utworów patriotycznych w wykonaniu uczniów Prywatnej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Jaśle (Jasielski Dom Kultury)
18,00 – Msza Święta z uroczystym wprowadzeniem relikwii Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki (Kościół pw. Św. Stanisława MB w Jaśle)
Obradowała Zbrojeniówka

	W dniu 5 grudnia br. w Skarżysku-Kamiennej odbyło się zebranie Rady Sekcji Krajowej Przemysłu Zbrojeniowego NSZZ „Solidarność” pod przewodnictwem jej Przewodniczącego Stanisława Głowackiego. 
Rada Sekcji przyjęła n/w stanowiska, które zostaną skierowane do władz państwowych.

STANOWISKO NR 7/7/2016
Rady Krajowej Sekcji Przemyślu Zbrojeniowego NSZZ ”Solidarność" z dnia 05.12.2016 r.
	Krajowa Sekcja Przemysłu Zbrojeniowego NSZZ „Solidarność" wyraża sprzeciw wobec braku dialogu pomiędzy stroną rządową, pracodawcami, a związkami zawodowymi.
Do dnia dzisiejszego, mimo wielokrotnych pism, monitów nie udało się ustalić terminu spotkania w ramach Zespołu Trójstronnego ds. Rozwoju Przemysłowego Potencjału Obronnego i Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych od lipca b.r. Strona rządowa nie zdecydowała  się  do  dziś  na przedstawienie  kandydatury współprzewodniczącego zespołu, co jest wymogiem ustawowym.
Bardzo dobre relacje z Panem Ministrem Antonim Macierewiczem, nie mają przełożenia na relacje formalne w ramach ustawowych wymogów konsultacyjno-negocjacyjnych.
Oczekujemy, że interwencja Pana Ministra doprowadzi do ostatecznych rozstrzygnięć wyboru współprzewodniczącego Zespołu, jak również ustalenia terminu spotkania Zespołu.

STANOWISKO NR 6/7/2016
Rady Krajowej Sekcji Przemyślu Zbrojeniowego NSZZ ”Solidarność" z dnia 05.12.2016 r.
Rada Krajowej Sekcji Przemysłu Zbrojeniowego NSZZ „Solidarność" wyraża zaniepokojenie incydentem związanym z brakiem obecności Prezesa P.G.Z. SA na wcześniej umówionym spotkaniu.
Kilkakrotne przekładanie godziny rozpoczęcia rozmów, a w konsekwencji nie przybycie na spotkanie, każe się głęboko zastanowić nad wcześniejszymi deklaracjami o współpracy z NSZZ „Solidarność".
Mamy nadzieję, że był to jednorazowy incydent, który w przyszłości nie będzie miał miejsca.

HALA W GRUDNIU

W grudniu hala sportowa przy Gimnazjum NR 1 
w Jaśle będzie dostępna w terminach: 
Piątki, 9 XII i 16 XII od godz.18,00
Zapraszamy do korzystania z oferty
———————————————————————————————————————————————————————-


Rozkład czasu pracy w 2017 roku
W 2017 roku czas pracy w „Gamrat” S.A. i „Gamrat Energia” Sp. z o.o. będzie wynosił 2000 godzin w rozbiciu na trzy czteromiesięczne okresy rozliczeniowe tj. 
od l stycznia do 30 kwietnia 	– 664 godziny
od l maja do 31 sierpnia	– 680 godzin
od l września do 31 grudnia	– 656 godzin
	 Aby zachować przeciętnie 40-godzinną normę, w przeciętnie 5- dniowym tygodniu pracy, rozkład czasu pracy uwzględnia 250 dni roboczych oraz 115 dni wolnych tj: 52 wolnych sobót, 62 niedziel i świąt oraz wolny piątek 22 grudnia w zamian za sobotę przypadającą 11 listopada.
Ustalenia zawarte powyżej nie dotyczą pracowników zatrudnionych w ruchu ciągłym, dla których ustalono pomocniczy harmonogram pracy.
Zebranie Komisji Międzyzakładowej
W dniu 21 listopada br. odbyło się zebranie Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A. 
W programie zebrania znalazły się takie tematy jak:
omówiono sytuację w Spółkach wchodzących w skład Organizacji Międzyzakładowej przy „Gamrat” S.A. to jest: Gamrat S.A, „Tarkett Polska” Sp. z o.o., Zakład Produkcji Specjalnej, „Gamrat Energia”, „Solgam”. 
   Ustalono strategię działań wobec spraw wymagających uruchomienia określonych procedur.
podjęto uchwałę w sprawie rozkładu czasu pracy w „Gamrat” S.A. i „Gamrat Energia” Sp. z o.o.
podjęto uchwałę o przyjęciu do Związku pracowników z „Gamrat” S.A. i ZPS „Gamrat” Sp. z o.o.
podjęto uchwały ws. finansowych
podjęto decyzje ws. organizacyjnych 
Przewodniczący KM Wiesław Martowicz i Sekretarz KM Jan Krajewski przedstawili także informację o działaniach Związku w okresie od ostatniego posiedzenia Komisji Międzyzakładowej.

	Obchody Narodowego Święta Niepodległości w Jaśle zapoczątkowała uroczysta msza święta w Sanktuarium Św. Antoniego, której przewodniczył ks. Dziekan Zbigniew Irzyk. Następnie uczestnicy obchodów przemaszerowali do jasielskiego parku, gdzie odczytany został apel pamięci oraz złożono kwiaty na Grobie Nieznanego Żołnierza.
	W uroczystościach wzięły udział poczty sztandarowe z Organizacji Związkowych NSZZ „Solidarność” z Gamrat-u i Huty Szkła w Jaśle. Kwiaty w imieniu NSZZ „Solidarność” złożył Paweł Pietrusza – Zastępca Przewodniczącego ZR i Bolesław Potyrała - Przewodniczący Rady Sekcji Krajowej GNiG NSZZ „Solidarność”.

Pole tekstowe: 

Poczet sztandarowy NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A.Grób Nieznanego ŻołnierzaNowo wybrany Starosta jasielski Adam Pawluś wygłasza 
przemówienie w 98 rocznicę odzyskania niepodległości 


Dotacje unijne na podjęcie działalności gospodarczej

	Osoby bezrobotne, które zdecydują się na rozpoczęcie działalności gospodarczej mogą liczyć na jednorazową dotację w kwocie do 22.500 zł oraz wsparcie pomostowe w kwocie 1200 zł przez 12 miesięcy. Uzyskana dotacja nie podlega zwrotowi gdy firma będzie działała przynajmniej przez 1 rok.
	Możliwość takiego wsparcia mają bezrobotni powyżej 29 lat życia, z tym że w przypadku mężczyzn wymagany jest okres bezrobocia powyżej 1 roku. Osoby, które zgłoszą akces mogą liczyć na szkolenia w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i przygotowania biznes planu.
Zainteresowani tym tematem mogą się dowiedzieć więcej w siedzibie Fundacji „IMAGO” w Jaśle, na ul. Obrońców Westerplatte 3 – tel. 506 734 651
Uwaga: termin zgłoszeń do programu wsparcia upływa 18 listopada 2016 r.

Nowe władze związkowe w Zakładzie Produkcji Specjalnej „Gamrat” Sp. z o.o.

W związku z odejściem na emeryturę dotychczasowego Przewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Zakładzie Produkcji Specjalnej kol. Andrzeja Koniecznego, w dniu 2 listopada przeprowadzone zostały wybory uzupełniające. 
Nowym przewodniczącym został wybrany kol. Mirosław Wielgus. Uzupełniono także skład Komisji Zakładowej do której weszli kol. Henryk Liszka i kol. Wojciech Zajdel. 
Dziękujemy kol. Andrzejowi Koniecznemu za wieloletnią owocną działalność na rzecz pracowników Spółki, a nowym władzom związkowym życzymy dalszych sukcesów w walce o poprawę bytu Załogi ZPS „Gamrat”.

Msza Święta w intencji zmarłych 
członków Solidarności

	Informujemy, że w niedzielę 6 listopada 2016 r. o godz. 12.00 w kościele pw. Św. Stanisława BM w Jaśle zostanie odprawiona Msza św. w intencji zmarłych członków jasielskiej „Solidarności”. Homilię wygłosi ks. dr Stanisław Marczak. 
———————————————————————————————————

HALOWA PIŁKA NOŻNA
zmiana terminów
W listopadzie hala będzie dostępna w terminach: 
18 XI i 25 XI od godz.18,00
W grudniu można będzie korzystać z hali w dniach:
9 XII i 16 XII od godz. 18,00
Zapraszamy do korzystania z oferty

Warta przy grobie bł. Ks. Jerzego Popiełuszki

	W dniach 22-23 października wartę przy grobie bł. Ks. Jerzego Popiełuszki przy Kościele św. Stanisława Kostki na warszawskim Żoliborzu pełnili związkowcy z Gamrackiej Solidarności w składzie: Adam Dziok, Marian Konieczny, Józef Łodziński, Anna Rak i Zbigniew Siepkowski oraz Przewodniczący NSZZ „Solidarność” PKS Jasło, Stanisław Słupek. Warty przy Grobie ks. Jerzego – kapelana i patrona NSZZ „Solidarność” - połączone z modlitwą, pełnią kolejno przedstawiciele Regionów z całej Polski od ponad 30 lat.Od lewej: Zbigniew Siepkowski, Anna Rak, Stanisław Słupek, 
        Adam Dziok, Józef Łodzińki

32 rocznica śmierci bł. Ks. Jerzego Popiełuszki 

	19 października 1984 roku został porwany i zamordowany przez funkcjonariuszy służby bezpieczeństwa PRL ksiądz Jerzy Popiełuszko. Miał wtedy 37 lat. Był kapelanem warszawskiej "Solidarności", obrońcą praw człowieka i obrońcą życia. Duchowny organizował w parafii pod wezwaniem świętego Stanisława Kostki na stołecznym Żoliborzu słynne msze za ojczyznę. Odżegnując się od nienawiści do oponentów, krytykował wszelkie zło i nadużycia komunistycznych władz.
	Wkrótce po śmierci, ksiądz Popiełuszko został powszechnie uznany za męczennika okresu komunizmu. W 1997 roku, za pontyfikatu Jana Pawła II, rozpoczął się proces beatyfikacyjny księdza, zakończony wyniesieniem na ołtarze przez papieża Benedykta XVI w roku 2010.
	Grób księdza Popiełuszki, znajdujący się przy parafii św. Stanisława Kostki w Warszawie, gdzie pracował, stał się celem licznych pielgrzymek. Modlił się przy nim w 1987 roku Jan Paweł II oraz kardynał Joseph Ratzinger - późniejszy papież Benedykt XVI. Dotychczas sanktuarium odwiedziło ponad 20 milionów pielgrzymów.
	Corocznie, 19 października Solidarność organizuje w całym kraju uroczystości, połączone z Mszą świętą, w intencji Jego i Ojczyzny. Również w Jaśle w Kościele św. Stanisława takie uroczystości się odbyły. Uczestniczyli w niej przedstawiciele władz samorządowych, członkowie NSZZ „Solidarność”, wraz ze Sztandarami oraz mieszkańcy Jasła i okolic. W trakcie Mszy okolicznościową homilię wygłosił ks. Stanisław Marczak. 
Po Mszy kwiaty pod tablicą ko czci bł. Ks. Jerzego Popiełuszki złożył Wiceprzewodniczący ZR Podkarpacie Paweł Pietrusza. Na koniec uroczystości odśpiewano pieśń „Ojczyzno ma …”.


Obelisk ku czci bł. Ks. Jerzego Popiełuszki na frontonie Kościoła św. Stanisława w JaślePoczty sztandarowe Solidarności w trakcie uroczystości

Spotkanie w Centrum Energia i Media

	W dniu 14 października w Centrum Energia i Media odbyło się spotkanie informacyjne w związku z procesem tworzenia nowej Spółki „Gamrat Energia”. W spotkaniu, z Załogą NE uczestniczył Zarząd „Gamrat” S.A. w pełnym składzie tj. Prezes Zarządu Pan Michał Mróz i Członek Zarządu Pan Robert Ruwński oraz Pani Maria Zielińska – Prokurent, Kierownik Działu Zarządzania Zasobami Ludzkimi i Szef Centrum EiM Pan Adam Kilar.
 Związek „Solidarność” był reprezentowany przez Sekretarza Komisji Międzyzakładowej Jana Krajewskiego i członka KM Przewodniczącego KW w Centrum EiM Bogusława Skubla. 
	Prezes Mróz poinformował, że początkowo w utworzonej Spółce „Gamrat” S.A. obejmie 100 % udziałów, które następnie zamierza sprzedać jednemu z trzech inwestorów branżowych gwarantujących istnienie i rozwój Spółki. Pan Ruwiński zapewnił, że powstała Spółka będzie miała zagwarantowaną stabilność finansową, pozwalającą na bieżącą działalność i płynne regulowanie zobowiązań finansowych. 
Pani Maria Zielińska poinformowała o uwarunkowaniach prawnych związanych z przejściem pracowników do Spółki, na podstawie art. 231 Kodeksu Pracy, które gwarantują zachowanie warunków płacowych i socjalnych w okresie 1 roku od daty przejęcia tj. od 31.10.2016 roku. 
	Pracownicy uczestniczący w spotkaniu zadawali także pytania, na które odpowiedzi udzielali ww. przedstawiciele „Gamrat” S.A. 
Sekretarz Jan Krajewski zwrócił się do Zarządu z wnioskiem o poinformowanie potencjalnych inwestorów o woli związków zawodowych do spotkania ws. gwarancji pracowniczych. 
	Prezes Mróz zapewnił, że przed ostatecznym podpisaniem umowy na zbycie udziałów Spółki „Gamrat Energia”, zorganizowane zostanie spotkanie przyszłego inwestora z Załogą Spółki.

Spotkanie Koła Emerytów
W dniu 6 października 2016 r. w Zajeździe „Pod Goleszem” odbyło się doroczne spotkanie członków Koła Emerytów i Rencistów NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A. W spotkaniu uczestniczyli ponadto Przewodniczący Regionalnej Sekcji Marian Foremny oraz Przewodniczący Komisji Międzyzakładowej Wiesław Martowicz i Sekretarz KM Jan Krajewski. W trakcie spotkania Przewodniczący Koła kol. Adam Dziok został odznaczony przez M. Foremnego Odznaką „Semper Fidelis” ustanowionej przez Krajowy Sekretariat Emerytów i Rencistów NSZZ „Solidarność”, za zasługi w działalności na rzecz środowisk emerytów i rencistów. Organizowane spotkania służą integracji środowiska emerytów i rencistów, zapoznania z aktualną działalnością firm w których pracowali oraz rozpoznania możliwości pomocy osobom znajdującym się w trudnych sytuacjach losowych.
Od prawej: Zbigniew Grasela, Wiesław Martowicz, Mieczysław Mikoś, Ryszard Niemaszyk
Od lewej: Zbigniew i Halina Siepkowscy, Wiesław Tutro, Stanisław Smalara, Józef Łodziński, Adam Dziok
Od lewej: Maria Kras, Janina Zabawa, po prawej Halina Kalita

Kontrola warunków pracy w Dywizji Podłogi

	W dniu 29 września br. na terenie Dywizji Podłogi, gdzie zlokalizowana jest produkcja deski tarasowej i węży zbrojonych, odbyła się kontrola dot. warunków pracy, stanu obiektów i urządzeń oraz przestrzegania zasad i przepisów BHP przez Komisję Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w składzie: Maciej Patyk – kierownik BHP, Paweł Tomasik – kierownik Działu Administracji, Wiesław Zagórski – Profilaktyk Pożarnictwa, Jan Sokołowski – Społeczny Inspektor Pracy, Jan Krajewski – NSZZ „Solidarność”, Wacław Mikrut – ZZ „Chemik”. Wyjaśnień dla ww. Komisji udzielał Dyrektor Dywizji Podłogi Pan Marek Sepioł i inni odpowiedzialni pracownicy. Z przebiegu kontroli sporządzony został protokół, zawierający wnioski mające na celu poprawę warunków pracy, który przekazano Zarządowi „Gamrat” S.A.

HALOWA PIŁKA NOŻNA
NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A. w okresie jesienno-zimowym (październik-luty) wynajął halę sportową przy Gimnazjum Nr 1 w Jaśle dla członków Związku ze spółek: „Gamrat”, „Tarkett”, „Solgam”, ZPS „Gamrat”, w celu rozgrywek w piłkę nożną. 

Terminy rozgrywek to pierwsze i trzecie piątki miesiąca w godz. 18,00 – 19,30
W październiku hala będzie dostępna w terminach: 
7 X i 21 X od godz.18,00
Zapraszamy do korzystania z oferty

Pielgrzymka Zbrojeniówki do Skarżyska Kamiennej

	W sobotę, 24 września do skarżyskiego Sanktuarium Matki Boskiej Ostrobramskiej przybyli pracownicy polskiej "zbrojeniówki" w ramach XXI Pielgrzymki Pracowników Przemysłu Zbrojeniowego i Lotniczego. Coroczna pielgrzymka to nie tylko przeżycie duchowe, ale też okazja do spotkań ludzi związanych z branżą i rozmów o sytuacji przemysłu obronnego.  
W tym roku do Skarżyska przyjechali pracownicy zakładów zbrojeniowych i lotniczych m.in. z: Gdyni, Gdańska, Bydgoszczy, Gliwic, Poznania, Warszawy, Jasła (40 osób), Rzeszowa, Stalowej Woli, Kraśnika, Tarnowa, Pionek, Radomia,  Świdnika i Dęblina. 
W pielgrzymce wzięli udział również przedstawiciele zarządów tych zakładów, wśród nich Prezes ZPS „Gamrat” Sp. z o.o. Pan Andrzej Cholewiak oraz poczty sztandarowe (ponad 30, w tym z OM NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A). Podniosły charakter uroczystości uświetniła asysta honorowa Wojska Polskiego, orkiestra wojskowa, orkiestra WSK Rzeszów, a także szwadron kawalerii konnej.
	Na początku uroczystości odbyła się procesja, która przeszła ulicą Wileńską i Wyspiańskiego oraz Promenadą Ostrobramską, a następnie zatrzymała się przy "Dębach pamięci". 
Następnie odsłonięto i poświęcono tablicę smoleńską, gdzie złożono też wieńce i kwiaty. Po godzinie 11.30 rozpoczęła się uroczysta Msza święta za pracowników zbrojeniówki, którą celebrował Ordynariusz diecezji radomskiej bp Henryk Tomasik.
	W trakcie Mszy poświęcono także sztandary: Komisji Międzyzakładowej NSZZ "Solidarność" Bumar Łabędy oraz Gliwicach i Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność "Belma" w Bydgoszczy.Poczet sztandarowy OM przy „Gamrat” S.A. z Przewodniczącym KM NSZZ „Solidarność” Wiesławem Martowiczem

Szwadron kawalerii konnej

Procesja z obrazem bł. Ks. Jerzego Popiełuszki na czele z biskupem Henrykiem Tomasikiem

Regionalne Zebranie Delegatów 
NSZZ „Solidarność”

	W sobotę 24 września 2016 r. w Krośnie odbyło się XXIV sprawozdawcze Walne Zebranie Delegatów Regionu Podkarpacie NSZZ "Solidarność".
Sprawozdanie z działalności Zarządu Regionu Podkarpacie złożył Przewodniczący ZR - Tadeusz Majchrowicz, a sprawozdanie z działalności Regionalnej Komisji Rewizyjnej, złożył Przewodniczący RKR - Marcin Majka.
Oba wyżej wymienione sprawozdania zostały przyjęte uchwałą Walnego Zebrania Delegatów Regionu Podkarpacie po rzeczowej i merytorycznej dyskusji nad ich treścią. 
	Po części sprawozdawczej rozpoczęła się dyskusja na temat polityki społecznej i Rady Dialogu Społecznego. Poprowadził ją Członek Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" i Rady Dialogu Społecznego - Henryk Nakonieczny, który zwięźle i rzeczowo przedstawił historię powstania Rady Dialogu Społecznego, oraz wszystkie ustalenia przyjęte przez Rząd RP. 
Delegaci aktywnie włączali się do dyskusji, czy to wypowiadając swoje zdania, czy zadając nurtujące ich w tym temacie pytania.
	Następnie delegaci przyjęli uchwały i stanowiska pro-gramowe, wytyczające kierunki działalności Związku na kolejny okres.
	Wśród zaproszonych gości zebrania byli również: Szymon Wawrzyszko - Przewodniczący Zarządu Regionu Ziemia Przemyska NSZZ "Solidarność",  członek Podkarpackiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, Poseł na Sejm RP - Piotr Babinetz, Edward Mróz - Delegat Regionu Podkarpacie na I Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ "Solidarność", oraz Stanisław Przyprawa - Przewodniczący Rady Międzyregionalnej Sekcji Pracowników Leśnictwa NSZZ "Solidarność".
	Listy na ręce Przewodniczącego Zarządu Regionu złożyli: Prezydent Miasta Krosna, Starosta Krośnieński, Poseł na Sejm RP - Bogdan Rzońca, Przewodniczący Regionów: rzeszowskiego - Roman Jakim, Stalowa Wola - Andrzej Kaczmarek.


Drugi od lewej Tadeusz Majchrowicz obok z mikrofonem Henryk Nakonieczny

Delegaci WZD w trakcie obrad

XXXIV Pielgrzymka Ludzi Pracy
do Częstochowy
	W dniach 17-18 września odbywała się 34. Ogólnopolska Pielgrzymka Świata Pracy do Częstochowy, aby jak co roku pomodlić się w intencji Ojczyzny i ludzi pracy.  
Z Regionu Podkarpacie uczestniczyli związkowcy z Krosna, Sanoka, Brzozowa i Jasła, na czele z Przewodniczącym Zarządu Regionu Podkarpacie NSZZ "Solidarność" - Tadeuszem Majchrowiczem, oraz pod duchową opieką Kapelana podkarpackiej "Solidarności" - ks. Krzysztofa Mijala.
	Głównym punktem 34. Pielgrzymki Ludzi Pracy na Jasną Górę była w niedzielę 18 września uroczysta Suma na Szczycie. Przewodniczył jej abp Józef Kupny, metropolita wrocławski i Krajowy Duszpasterz Ludzi Pracy. W Eucharystii brało udział ok. 25 tys. osób z zakładów pracy z całej Polski. 
Z Organizacji Międzyzakładowej przy „Gamrat” S.A. uczestniczyli pielgrzymi z „Tarkett Polska”, Solgamu oraz Zakładu Produkcji Specjalnej, wraz ze sztandarem Związku. 
	Przed uroczystą Mszą św. do zebranych zwrócił się przewodni-czący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Piotr Duda. 
Odczytano także list do pielgrzymów Prezydenta RP Andrzeja Dudy, który stwierdził m.in.:
„Życzę, aby 34 Ogólnopolska Pielgrzymka Ludzi Pracy umocniła państwa w wierności naszym najstarszym i najcenniejszym tradycjom ludowym, a także w radościach i poczuciu dumy ze wspólnego budowania Polski, która jest wolna i zamożna, wolnością i zamożnością swoich obywateli”


Cudowny Obraz MB Częstochowskiej

Pielgrzymi na szczycie Jasnogórskim

Przewodniczący KK NSZZ „Solidarność” Piotr Duda

W środku Przewodniczący ZR Podkarpacie Tadeusz Majchrowicz
Nowa spółka-córka Gamrat S.A.

	„Gamrat” S.A parę miesięcy temu założył spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością „GAMRAT ENERGIA”, w której objął 100 % udziałów. Z dniem 30 września Spółka ta przejmie zorganizowaną część „Gamrat” S.A. – Centrum Energia i Media tj. składniki majątkowe oraz pracowników w trybie art. 231 Kodeksu Pracy.
	Przejście do Spółki „Gamrat Energia” nie spowoduje dla praco-wników niekorzystnych konsekwencji prawnych, socjalnych i ekono-micznych. Będą oni nadal objęci regulaminami: Pracy, Wynagradzania  i Świadczeń Socjalnych obowiązującymi w „Gamrat” S.A.

W dniu 12 września br. ukazało się Pismo Okólne Nr 6 Prezesa Zarządu Dyrektora Generalnego „Gamrat” S.A. 
o treści:
	Informuje się wszystkich pracowników, że w przypadku powiadamiania i wzywania służb ratowniczych do Spółki, należy również powiadomić o powyższym fakcie Ochronę Spółki, która może wówczas skierować pojazd służby ratowniczej we właściwe miejsce, co skraca czas udzielenia ewentualnej pomocy osobom poszkodowanym lub zagrożonym obiektom, itp.
	Kierownicy komórek organizacyjnych powiadomią o powyższym obowiązku wszystkich podległych pracowników.

Odsłonięcie obelisku w Krośnie
	W dniu 7 września w Kościele pw. św. Wojciecha i MB Częstochowskiej w Krośnie odbyła się uroczysta msza święta w intencji Ojczyzny, połączona z odsłonięciem i poświęceniem obelisku upamiętniającego 1050. rocznicę Chrztu Polski. 
Obelisk powstał z inicjatywy parafii oraz Regionu Podkarpacie NSZZ "Solidarność". Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonał Przewodniczący Zarządu Regionu Tadeusz Majchrowicz oraz Kapelan podkarpackiej "Solidarności" - ks. Krzysztof Mijal. Poświęcenia dokonał Metropolita Przemyski Abp Adam Szal, który przewodził mszy św. koncelebrowanej oraz wygłosił okolicznościową homilię. 
W uroczystości uczestniczyło liczne grono wiernych oraz poczty sztandarowe: Zarządu Regionu Podkarpacie, Organizacji Międzyzakładowej NSZZ "Solidarność" w BWI Poland Technologies Sp. z o.o., Organizacji Międzyzakładowej NSZZ "Solidarność" w Krosno Glass Sp. z o.o., Organizacji Zakładowej NSZZ "Solidarność" w Hucie Szkła w Jaśle S.A., oraz Organizacji Międzyzakładowej NSZZ "Solidarność" w Gamrat S.A. w Jaśle.


Obelisk upamiętniający 1050 rocznicę Chrztu Polski


Poświęcenie obelisku przez Abp. Adama Szala, 
obok Tadeusz Majchrowicz

Poczet ze sztandarem Związku OM przy „Gamrat” S.A. od lewej: Andrzej Gustek, Marian Konieczny, Adam Dziok

Zebranie Komisji Międzyzakładowej

     W dniu 29 sierpnia w siedzibie Związku odbyło się zebranie Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A. 
W trakcie posiedzenia omówiono następujące sprawy:
informacja na temat działań w kwestiach płacowych i socjalnych w poszczególnych Spółkach wchodzących w skład Organizacji Międzyzakładowej przy „Gamrat” S.A.
pozostałe informacje w sprawach bieżących
program uroczystości w Jaśle w 36 rocznicę podpisania Porozumień Sierpniowych
odsłonięcie w dniu 7 września br. w Kościele św. Wojciecha i MB Częstochowskiej obelisku upamiętniającego 1050 lecie Chrztu Polski
organizacja spotkań integracyjnych w Tarkett i „Gamrat” SA
organizacja pielgrzymek autokarowych do:
 	- 18 września do Częstochowy
 	- 24 września do Skarżyska-Kamiennej
oraz ustalenie zasad ich finansowania.
zgłoszenie kandydata do Honorowej Odznaki „Semper Fidelis” ustanowionej przez Krajowy Sekretariat Emerytów i Rencistów
     Poza powyższymi tematami, podjęto decyzje w sprawach organizacyjnych, finansowych oraz przyjęto wolne wnioski

Od 1 września umowa na piśmie przed 
podjęciem pracy 

	Od dzisiaj zaczynają obowiązywać przepisy, które wprowadzają obowiązek pisemnego zawarcia umowy o pracę lub potwierdzenia na piśmie jej warunków przed podjęciem pracy.
	Obowiązujące dotychczas przepisy pozwalały pracodawcy na dopełnienie formalności związanych z umową do końca pierwszego dnia pracy. Pozwalało to na ich odwlekanie, a w przypadku kontroli na tłumaczenie, że pracownik jest zatrudniony dopiero pierwszy dzień, a ustawowy termin jeszcze nie minął.
	W ocenie PIP tzw. "syndrom pierwszej dniówki" to najczęściej nieprawdziwa informacja, służąca pracodawcom do nielegalnego zatrudniania.
	Od 1 września pracodawca będzie zobowiązany do przedstawie-nia umowy na piśmie albo pisemnego potwierdzenia jej warunków jeszcze przed dopuszczeniem pracownika do pracy. Za brak pisemnego potwierdzenia warunków umowy przed dopuszczeniem pracownika do pracy będzie mogła być wymierzona grzywna dla pracodawcy.
	Resort rodziny i pracy podkreśla, że nowelizacja nie wyeliminuje całkowicie szarej strefy w zatrudnieniu, ale sprawi, iż powinna się ona zmniejszyć 
Komunikat
ws. pielgrzymki autokarowej do Częstochowy
 w dniu 18 września 2016 r.

Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A. informuje, że jak co roku w trzecią niedzielę września, która w tym roku przypada w dniu 18 września, Solidarność organizuje Pielgrzymkę autokarową Ludzi Pracy do Częstochowy.

Zapisy na wyjazd przyjmowane są          w biurze Związku tel. 491 4785 w terminie 
do 6 września 
Kosz wyjazdu wynosi: 
członkowie NSZZ „Solidarność” 
     oraz członkowie ich rodzin 	- 20 zł od 1 osoby
pozostałe osoby			- 70 zł od 1 osoby
Wpłata obejmuje przejazd + ubezpieczenie
Wyjazd jest planowany w dniu 17 września (sobota) ok. godz. 23, spod Starostwa Powiatowego w Jaśle, następnie przez „Gamrat”. Powrót w godzinach wieczornych w niedzielę.


Cudowny obraz Matki Boskiej Częstochowskiej


Będzie wypłata świadczenia pieniężnego

Organizacje związkowe działające w „Gamrat” S.A. przekazały w dn. 19.08 do Administratora funduszu socjalnego stanowisko o treści:

Stanowisko wspólne
organizacji związkowych działających w Gamrat” S.A.    
ws. wypłaty świadczeń z ZFŚS

Organizacje związkowe działające w Spółce tj.:

NSZZ „Solidarność” przy Gamrat S.A.
Związek Zawodowy „Chemik”

Przedstawiają wspólnie uzgodnione stanowisko, dotyczące wykorzystania Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych „Gamrat” S.A.  w 2016 r., o treści:

Organizacje związkowe proponują wypłatę świadczenia pieniężnego dla uprawnionych pracowników Spółki, w terminie do 31.08.2016 r. w następującej wysokości:

- 350 zł dla pracowników o mies. dochodzie netto do 800 zł
- 300 zł dla pracowników o mies. dochodzie netto od 801 do 1200 zł
- 250 zł dla pracowników o mies. dochodzie netto od 1201 zł do 1800 zł

W jednoosobowych gospodarstwach ww. progi dochodowe są zwiększone współczynnikiem 1,25

Zarząd „Gamrat” S.A, uwzględnił wniosek związków zawodowych i ustalił wypłatę ww. kwot na dzień 26 sierpnia br.

Zebranie Zarządu Regionu

	W dniu 19 sierpnia w Krośnie odbyły się obrady Zarządu Regionu Podkarpacie NSZZ „Solidarność”, którym przewodniczył Tadeusz Majchrowicz. 
W jego trakcie poruszono następujące tematy:
- przebieg akcji zbierania podpisów pod obywatelskim projektem ograniczenia handlu w niedzielę
- druk legitymacji elektronicznych oraz stan rozmów nt. rabatów w sieciach handlowych dla ich posiadaczy
- przebieg Nabożeństwa Fatimskiego w dn.6.08 w Miejscu Piastowym
- sprzedaż cegiełek na pokrycie kosztu obelisku upamiętniającego 1050 rocznicę Chrztu Polski
- Pielgrzymka Ludzi Pracy do Częstochowy w dn. 17-18 września
- informacja nt. Maratonu Solidarności, który odbył się 15 sierpnia w Gdańsku
- organizacja wyjazdu na uroczysty pogrzeb ofiar komunistycznego terroru „Inki” i „Zagończyka”, który odbędzie się w dniu 28 sierpnia w Gdańsku z udziałem Prezydenta RP Andrzeja Dudy i Premier Beaty Szydło
- omówiono i podjęto decyzje w sprawach organizacyjnych i finansowych

Wycieczka na Słowację

	W dniu 6 sierpnia, 37 – osobowa grupa członków Związku z Gamrat SA, Tarkett Polska, Zakładu Produkcji Specjalnej, wraz z rodzinami, uczestniczyła w wycieczce zorganizowanej przez NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” do ośrodka „Vodny Svet” na Słowacji.
	Pomimo, że pogoda niezbyt dopisała, to jednak uczestnicy skorzystali z wielu atrakcji znajdujących się na terenie ośrodka jak np. baseny odkryte i wewnętrzne (geotermalne), jacuzzi, sztuczna fala, zjeżdżalnie, boisko do siatkówki plażowej oraz z bogatej oferty gastronomicznej.


Basen termalny — temp. 34 * C

Sztuczna fala

W pobliżu ośrodka Vodny Svet w Svidniku znajduje się Muzeum sprzętu wojskowego z II wojny światowej
Nabożeństwo w Miejscu Piastowym
6 sierpnia w Miejscu Piastowym podkarpacka "Solidarność" modliła się podczas pokutnego Nabożeństwa Fatimskiego.
Odprawiona została uroczysta Msza św., pod przewodnictwem    Bp. Józefa Dąbrowskiego z Kanady, z Diecezji London, który wraz z 13 kapłanami obchodził jubileusz 25 - lecia święceń kapłańskich. 
We wspólnej modlitwie uczestniczyli wierni z całego regionu, prosząc Boga za wstawiennictwem Matki Bożej o wierność wartościom chrześcijańskim w naszej Ojczyźnie. 
Czuwaniu towarzyszyły relikwie świętych : św. Jana Pawła II, bł. ks. Jerzego Popiełuszki oraz bł. ks. Bronisława Markiewicza, którzy walczyli o wolną Polskę i godne w niej życie.
	Po wieczornej Eucharystii wierni uczestniczyli w modlitwie różańcowej. Następnie wyruszyła uroczysta procesja z lampionami  i figurą Matki Bożej Fatimskiej. Nabożeństwo zostało zakończone Apelem Jasnogórskim, w późnych godzinach wieczornych. 
Na uroczystościach jak co roku był obecny Sztandar NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A.


Biskup Józef Dąbrowski przewodniczy Eucharystii

Przewodniczący Zarządu Regionu Podkarpacie Tadeusz Majchrowicz odczytuje akt zawierzenia Matce Boskiej Fatimskiej

Procesja na czele z pocztami sztandarowymi

Piłka nożna w sierpniu na boisku 
w Gamracie

	Organizacja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A. informuje, że w miesiącu sierpniu, 
w każdy piątek od godz. 18,00
będzie można pograć w piłkę nożną na boisku osiedlowym Gamrat 
 
Zachęcamy do korzystania z oferty

 ————————————————————————

Rozmowy płacowe w „Gamrat” S.A.

	W czwartek 28 lipca w gabinecie Prezesa Zarządu odbyło się spotkanie ws. wniosku związków zawodowych o dokonanie podwyżek wynagrodzeń, w którym uczestniczyli:
Zarząd „Gamrat’ S.A. w osobach: 
Pan Michał Mróz – Prezes Zarządu oraz członkowie Zarządu Robert Ruwiński i Jerzy Pachana.
Stronę związkową reprezentowali: 
NSZZ „Solidarność” - Jan Krajewski – Sekretarz KM, Bogusław Skubel- członek Komisji Międzyzakładowej
Związek Zawodowy „Chemik: - Wacław Mikrut – Przewodniczący, Marek Olbrot – Zastępca Przew.
	W trakcie spotkania związki zawodowe wręczyły Zarządowi „Gamrat” S.A. stanowisko dot. podwyżek płac zawierające:
- propozycje wzrostu płac zasadniczych
- wprowadzenia premii motywacyjnej
- wprowadzenia dodatków płacowych
	Następnie odbyła się dyskusja na temat przedstawionych propozycji w której uczestniczyli wszyscy przedstawiciele Zarządu i strony związkowej.
Zarząd poinformował w jej trakcie, że w br. duża grupa pracowników, na wniosek swoich przełożonych, podwyżki już otrzymała. Wysokość dalszych podwyżek czy premii jest uwarunkowana od możliwości finansowych firmy.
	Postulaty związków będą przez Zarząd Spółki podane analizie   i udzielona zostanie odpowiedź.

Wycieczka na Słowację
 
NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” SA organizuje w dniu 6 sierpnia (sobota) dla członków Związku i ich rodzin, wycieczkę do ośrodka „Vodny Svet” w Svidniku na Słowacji. 
Opłata od 1 osoby – 10 zł
Do dyspozycji gości są tam m.in.:
- baseny dla dzieci i dorosłych na zewnątrz i w pomieszczeniu    
z podgrzewaną wodą
- zjeżdżalnie o różnym stopniu trudności
- sztuczna fala
- trampoliny
- siatkówka plażowa
- bogate zaplecze gastronomiczne
- wypożyczalnia leżaków
- miejsce do rozłożenia kocy i leżaków
W cenie wyjazdu wkalkulowano autokar, ubezpieczenie i wejście do ośrodka na cały dzień. 
Zapisy do dnia 1 sierpnia, w biurze Związku 
tel. 491 4785
Przy zapisie niezbędny jest nr PESEL, oraz wniesienie opłaty.
Wyjazd w dniu 6.08 o godz. 7,00 z Jasła, spod JDK, a następnie o ile będą zgłoszone osoby, to o 7,10 z Osiedla Gamrat.
Powrót w tym samym dniu w godzinach wieczornych.
Na wyjazd prosimy o zabranie dowodów osobistych, na wypadek kontroli Straży Granicznej.
Cegiełki w rocznicę Chrztu Polski

	Zarząd Regionu Podkarpacie NSZZ "Solidarność"  w Krośnie informuje, iż w najbliższych dniach będą rozprowadzane cegiełki w kwocie 10 zł, 20 zł i 50 zł.
	Cegiełki mają na celu sfinansowanie budowy obelisku upamiętniającego 1050 rocznicę Chrztu Polski, który będzie się znajdował przy kościele Św.. Wojciecha   i MB Częstochowskiej w Krośnie.
	Zainteresowane osoby mogą zgłaszać chęć nabycia cegiełek w biurze Związku w Gamrat S.A. tel. 491 4785
Herb Dynastii Piastów 966-1370Obrady Zarządu Regionu Podkarpacie

	W dniu 15 lipca w Krośnie odbyło się zebranie członków Zarządu Regionu Podkarpacie. Obradom przewodniczył Przewodniczący ZR Tadeusz Majchrowicz. Równocześnie jako Wiceprzewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” przedstawił informacje o działaniach Związku na szczeblu krajowym, tj. m.in.:
- obchodach poznańskiego czerwca 1956 oraz protestach w Radomiu   w 1976 roku
- obradach Komisji Krajowej w dniach 23-24.VI, w którym uczestniczył Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński oraz Główny Inspektor Pracy Roman Giedrojć. Najistotniejszym tematem rozmowy z P. Kaczyńskim był postulat Związku – obniżenie wieku emerytalnego. Kolejne rozmowy w tej sprawie odbędą się jeszcze w lipcu br.
- reformie szkolnictwa, która zakłada 8 letnią szkołę powszechną ( 4 lata podst. + 4 lata gimn.), 4 letnie licea i 5 letnie technika
- 35 lecie powstania Tygodnika Solidarność – 3 października koncert+benefis w TVP
- przebiegu wyścigu Solidarności i Olimpijczyków
Ze spraw regionalnych poinformował o:
- sytuacji w PGNiG, Lotos, PKS Krosno, Rafinerii Jedlicze oraz decyzji o zlokalizowaniu w Jaśle siedziby Zakładu Gazowniczego na woj. Podkarpackie,
- Nabożeństwie Fatimskim w Miejscu Piastowym w dniu 6 sierpnia br.
- kontynuacji zbiórki podpisów pod obywatelskim projektem ograniczenia handlu w niedzielę
- rozpoczęciu druku legitymacji elektronicznych
- odsłonięciu obelisku przy Kościele MB Częstochowskiej i Św. Wojciecha na okoliczność 1050 rocznicy Chrztu Polski
- sprzedaży Krośnieńskich Hut Szkła inwestorowi z RPA
- odbyciu szkolenia Społecznych Inspektorów Pracy w dniu 30 czerwca w Jaśle, w którym uczestniczyło 12 osób, w tym ZSIP z Gamrat S.A. Jan Sokołowski,
Zarząd Regionu następnie podjął decyzje w następujących sprawach:
- przyjęcia rozliczenia finansowego Zarządu Regionu za I półrocze 2016
- przyjęcia projektów uchwał na Walne Zebranie Delegatów
- wystąpienia do funduszu wspierania zadań statutowych o przekazanie środków finansowych na rozwój Związku na Podkarpaciu
- ustalenia terminu WZD na dzień 24 września 2016 r.

Pole tekstowe: Wniosek ws. rozmów płacowych 
w „Gamrat” S.A.

NSZZ „Solidarność” i ZZ „Chemik” działające w „Gamrat” S.A., w ślad za pismem z dnia 8.03.2016 r. i odpowiedzią Zarządu z dnia 10.03.2016 r., zwróciły się w dniu 7 lipca do Zarządu „Gamrat” S.A. o podjęcie rozmów na temat kształtowania wynagrodzeń w Spółce 2016 roku. Wystąpiły także o przedstawienie informacji o sytuacji ekonomicznej Firmy oraz wskaźników dotyczących wynagrodzeń. 
W piśmie Związki stwierdziły też że: 
„Jako organizacje reprezentujące pracowników uważamy, że systematyczne podwyżki wynagrodzeń są niezbędne nie tylko ze względu na aspekt socjalno-bytowy, ale również celem utrzymania w pracy najwyżej wykwalifikowanych pracowników oraz możliwość naboru wartościowych osób z rynku pracy”

 ————————————————————————

Piłka nożna w lipcu 
zmiana boiska

	Organizacja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A. informuje, że w miesiącu lipcu, 
w każdy piątek od godz. 18,00
będzie można pograć w piłkę nożną na boisku osiedlowym Gamrat 
 
Zachęcamy do korzystania z oferty
 ————————————————————————

 Powołanie Komisji BHP w Tarkett Polska

W związku z przekroczeniem w „Tarkett Polska” Oddział w Jaśle liczby 250 zatrudnianych pracowników podjęto decyzję o utworzeniu komisji bezpieczeństwa i higieny pracy. W skład komisji wchodzą w równej liczbie przedstawiciele pracodawcy i pracowników. 
Wśród przedstawicieli pracodawcy w komisji powinni uczestniczyć:
pracownik służby bhp i inne upoważnione osoby
lekarz sprawujący profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami,
Zaś ze strony pracowników:
społeczny inspektor pracy – którym jest Mirosław Pniak 
przedstawiciele wskazani przez zakładowe organizacje związkowe, tj. następujące osoby: 
    Jan Kulig	  – NSZZ „Solidarność”
Danuta Ochałek  – Związek Zawodowy „Chemik”
Przewodniczenie Komisji, zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, powinien objąć pracodawca lub upoważniona przez niego osoba. Natomiast wiceprzewodniczącym zostaje społeczny inspektor pracy. 
Do zadań Komisji BHP, które określone zostały w przepisach Kodeksu pracy, należą:
dokonywanie przeglądu warunków pracy panujących w zakładzie pracy,
okresowa ocena stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,
opiniowanie podejmowanych przez pracodawcę środków zapobiegających wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym,
formułowanie wniosków dotyczących poprawy warunków pracy,
współdziałanie z pracodawcą w realizacji jego obowiązków w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Obniżenie wieku emerytalnego

Komitet Stały Rady Ministrów zarekomendował pozytywnie prezydencki projekt obniżenia wieku emerytalnego. Jeśli rząd ją przyjmie, ustawa może wejść w życie od stycznia 2017 r. - Jeśli to się ziści, to odniesiemy pierwszy sukces – komentuje na gorąco Henryk Nakonieczny, członek Prezydium KK NSZZ „Solidarność” i członek Rady Dialogu Społecznego.
Teraz decyzję musi podjąć rząd i to on przyjmie ostateczny kształt ustawy, którą skieruje do Sejmu. Ustawa zakłada możliwość bezwarunkowego przejścia na emeryturę po osiągnięciu wieku 60 lat przez kobiety i 65 przez mężczyzn, czyli tak jak to było przed wprowadzeniem zmian w 2012 r. przez rząd Donalda Tuska.
Jak wskazuje szef Komitetu Stałego Henryk Kowalczyk, to będzie uprawnienie, a nie obowiązek. - Jeśli ktoś będzie chciał dalej pracować, będzie miał taką możliwość – tłumaczył Kowalczyk.
- Jeżeli się ziści, to możemy powiedzieć, że odnieśliśmy pierwszy sukces. Choć mamy pewien niedosyt. Uważamy, że jednak powinno być równocześnie wprowadzone rozwiązanie uprawniające do odejścia na emeryturę bez względu na wiek po przepracowaniu dłuższych okresów składkowych – powiedział dla Wiadomości na TVP1 Henryk Nakonieczny.
- Protestując w 2012 r. przeciwko wydłużeniu wieku emerytalnego zapowiadaliśmy, że zrobimy wszystko aby to fatalne dla polskich pracowników rozwiązanie cofnąć – przypomniał Piotr Duda, szef NSZZ „Solidarność” i jednocześnie przewodniczący Rady Dialogu Społecznego. I dodaje, że to będzie wielki sukces Związku.
Odnosząc się do postulatu wprowadzenia kryterium składowego stażu pracy, którego rząd nie uwzględnił, Piotr Duda stwierdził – dalej będziemy domagać się wprowadzenia stażu, ale dzisiaj trzeba jak najszybciej obniżyć wiek emerytalny.
- Trzeba brać co dają i walczyć dalej – podsumował.
Rząd zapowiada, że nowe rozwiązania będą obowiązywać od stycznia 2017 

Zebranie Komisji BHP w „Gamrat” S.A.

	W dniu 21 czerwca w biurze Kierownika Działu BHP i OS odbyło się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy „Gamrat” S.A., poświęcone zapoznaniu członków Komisji z „Analizą stanu BHP za rok 2015”
Analizę przestawił i omówił zagadnienia w niej zawarte Kierownik Działu Pan Maciej Patyk Główne wątki zawarte w analizie to m.in.:
- problematyka wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych,
- ochrona zdrowia,
- ocena środowiska pracy,
- działalność Komisji BHP,
- kontroli warunków pracy na stanowiskach,
- realizacji planu poprawy warunków pracy,
- ocena ryzyka zawodowego,
- ochrona środowiska naturalnego,
Członkowie Komisji odnośnie przedmiotowej Analizy zadawali pytania na które odpowiedzi udzielał M. Patyk. Po wyjaśnieniach, członkowie Komisji BHP nie wnieśli uwag do przedstawionego materiału.

Spotkanie z Posłem RP Bogdanem Rzońcą

W dniu 16 czerwca w jasielskim Oddziale Zarządu Regionu Podkarpacie NSZZ „Solidarność” odbyło się spotkanie w którym uczestniczyli:
Poseł PiS Bogdan Rzońca, Przewodniczący ZR Podkarpacie, Wiceprzew. Komisji Krajowej Tadeusz Majchrowicz, Sekretarz ZR, Szef Oddziału Paweł Piertusza oraz przedstawiciele NSZZ „Solidarność” z jasielskich zakładów pracy i instytucji. 
Związkowcy omówili sytuację w swoich zakładach oraz zwrócili się o wsparcie w rozwiązywaniu problemów. Szczególnie napięta sytuacja panuje w Exalo Drillig (Poszukiwania NiG) gdzie planowane jest zwolnienie prawie 1000 osób, co stanowi ponad 1/3 zatrudnionych w 5-ciu oddziałach na terenie kraju. Również przyszłość Zakładu Gazowniczego w Jaśle stoi pod znakiem zapytania, gdyż trwające procesy konsolidacyjne prowadzą do likwidacji miejsc pracy w mniejszych miastach na rzecz większych, takich jak Tarnów i Kraków.
Poseł Rzońca zobowiązał się podjąć interwencję w sprawie ww. firm u Marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego, Ministra Energii Krzysztofa Tchórzewskiego oraz Pani Premier Beaty Szydło.
Przewodniczący ZR Tadeusz Majchrowicz następnie omówił inne kwestie, którymi aktualnie zajmuje się Związek, stwierdzając:
- w dniach 23-24 czerwca zaplanowane jest posiedzenie Komisji Krajowej NSZZ „S”, na który został zaproszony Prezes PiS Jarosław Kaczyński. Związek zamierza zwrócić się do Prezesa o realizację obietnic wyborczych w kwestii obniżenia wieku emerytalnego, a w szczególności umożliwienia przechodzenia na emeryturę po przepracowaniu 40 lat mężczyźni i 35 kobiety
- trwa akcja zbierania podpisów pod obywatelskim projektem ograniczenia handlu w niedzielę. Przewodniczący zaapelował o poparcie tej inicjatywy.
- pierwsze legitymacje elektroniczne powinny być dostępne już pod koniec czerwca. Nie wszystkie zakłady złożyły jeszcze deklaracje ws. wydania legitymacji. Zwrócił się wiec do przedstawicieli zakładów o finalizację sprawy.
J. Krajewski reprezentujący OM przy „Gamrat” S.A. zwrócił się do Przewodniczącego, aby Związek wystąpił z inicjatywą zmiany Kodeksu Pracy, przywracającej dodatek za pracę w niedziele i święta dla pracowników zatrudnionych w ruchu ciągłym. Odpowiadając, T. Majchrowicz oświadczył, że kwestia ta będzie uwzględniona w przygotowywanym pakiecie zmian do Kodeksu Pracy.

Jaka płaca minimalna w 2017 roku ?

Rząd w dniu 15 czerwca przyjął propozycję wysokości minimalnego miesięcznego wynagrodzenia za pracę w 2017 r. na poziomie 2.000 zł brutto. To wyższa kwota, niż proponowało rządowi Ministerstwo Rodziny i Pracy - 1.920 zł. Rada Ministrów uznała jednak, że jest to kwota niewystarczająca. 
Obecnie minimalne wynagrodzenie wynosi 1.850 zł brutto.
  - Kierując się odpowiedzialnością za budżet państwa, sytuację finansów i za los polskich obywateli, myśląc o godności polskich obywateli, rząd zdecydował, że w przyszłym roku minimalne wynagrodzenie będzie wynosić 2 tys. zł - powiedziała szefowa rządu Beata Szydło.  
Teraz propozycje rządu zostaną przedstawione Radzie Dialogu Społecznego do uzgodnień na jej forum, ze związkami zawodowymi i organizacjami pracodawców. Nawet jeżeli nie dojdzie do porozumienia z pracodawcami, to proponowana przez rząd wysokość płacy minimalnej wejdzie w życie od początku 2017 roku.

Zapraszamy na Orlik w czerwcu

	Organizacja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A. informuje, że w miesiącu czerwcu, 
w każdy piątek od godz. 18,00
będzie udostępnione boisko do piłki nożnej na Orliku przy Ogrodzie Jordanowskim w Jaśle 
 
Zachęcamy do korzystania z oferty
 ————————————————————————

Zawody wędkarskie

	W dniu 3 czerwca w Zaklikowie k. Stalowej Woli, na zalewie na rzece Sanna odbyły się Wędkarskie Mistrzostwa Polski o Puchar Przewodniczącego Krajowej Sekcji Przemysłu Zbrojeniowego NSZZ Solidarność Stanisława Głowackiego.
W tegorocznych zawodach udział wzięło 6 czteroosobowych drużyn z całego kraju.
Zespół z naszej Organizacji Międzyzakładowej reprezentowali: 
Łukasz Berkowicz 	– Tarkett, 
Tomasz Berkowicz 	– Tarkett, 
Robert Januszewski 	– Gamrat, 
Stanisław Kukla 	– Zakład Produkcji Specjalnej. 
	Tym razem ryba „brała”. Nasi zawodnicy złowili: Robert – 1,46 kg (14 ryb, w tym Lin 33 cm, ok. 1 kg wagi), Tomasz – 1,40 kg (29 ryb), Stanisław – 0,67 kg (17 ryb), Łukasz – 0,39 kg (9 ryb). 
	Jednak jak się okazało nasi konkurenci tym razem złowili więcej. Zwycięski zawodnik złowił ponad 8 kg ryb (ponad 160 sztuk), a wielu innych miało po 5, 4 i 3 kg. Największą złowioną rybą był karp 1,53 kg. Dla przypomnienia w ubiegłym roku nasz zespół wygrał zawody, a w roku 2010 również w Zaklikowie zajął 2 miejsce.
Końcowa klasyfikacja zawodów:
Huta Stalowa Wola
Bumar Łabędy Gliwice
Mesko Skarżysko-Kamienna
Łucznik Radom
OM Gamrat Jasło
PIT Radwar Warszawa
Zawody zakończyło wręczenie pucharów i dyplomów oraz wspólny grill drużyn uczestniczących w mistrzostwach.
Za rok rywalizacja przeniesie się do Gliwic.


Ekipa OM NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A. (od lewej): Robert Januszewski, Tomasz Berkowicz, Łukasz Berkowicz, Stanisław Kukla,  Jan Krajewski—Sekretarz KM

Ważenie złowionych ryb

Przewodniczący MOZ NSZZ „Solidarność” Huty Stalowa Wola Henryk Szostak wręcza puchar i dyplomy dla zwycięzców

 STANOWISKO NR 4
XXV WZD Sekcji Krajowej Przemysłu Zbrojeniowego
w sprawie: naliczania odpisu na ZFŚS

Pracodawcy zobligowani do tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych rokrocznie naliczają odpis na rzeczony Fundusz w oparciu o przepisy ustawy z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. z 1994, nr 43, póz. 163 z póz. zm). Na mocy art. 5 ust. 2 cyt. ustawy podstawę do naliczenia wysokości odpisu na jednego zatrudnionego stanowi przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w drugim półroczu roku poprzedniego, jeżeli przeciętne wynagrodzenie z tego okresu stanowiło kwotę wyższą. Do 2011 roku podstawa do naliczenia rosła wraz ze wzrostem przeciętnej płacy, o której mowa wyżej.
W ostatnich pięciu latach (2011-2015) wysokość tych odpisów pozostawała na niezmienionym poziomie z uwagi na "zamrożenie" przez ustawodawcę przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, służącego do jego obliczenia na poziomie z drugiego półrocza 2010 r., które wyniosło 2.917,14 zł. W związku z czym odpis podstawowy (37,5 %) wynosił; 1093,93 zł.
Rada Ministrów w założeniach do projektu budżetu państwa na 2016 rok po raz kolejny utrzymała przedmiotowe odpisy na niezmienionym poziomie. Oznacza to, iż będzie to już szósty rok naliczania odpisu na fundusz socjalny na bazie wynagrodzenia z II półrocza 2010 roku.
Bez wątpienia działania poprzedniej ekipy rządzącej, w opisywanym zakresie nastawione były na szukanie oszczędności kosztem najuboższych grup naszego społeczeństwa. Przez kilka lat sięgano do kieszeni pracowników, podczas gdy rośnie liczba osób żyjących w ubóstwie, pogarsza się sytuacją bytowa pracujących, poszerza się też grupa zatrudnionych pobierających minimalne wynagrodzenie za pracę i wreszcie zwiększa się rozwarstwienie dochodowe społeczeństwa.
Trudno nie zauważyć, że decyzje poprzedniego rządu przyniosły w ostatnich latach wymierne oszczędności jedynie pracodawcom.
Jak to się dzieje, że od 2010 roku PKB w Polsce cały czas rośnie, a poziom funduszu socjalnego pozostaje niezmieniony.
Wielokrotnie składano deklaracje w przedmiocie dbałości o najsłabiej zarabiających i rodziny wielodzietne, ale robiono dokładnie coś innego.
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych to jedyny instrument finansowy, którym można wspierać, zgodnie z ustawą najsłabsze finansowo rodziny pracownicze. Zamrażając podstawę do jego naliczenia te możliwości są ograniczane.
Domagamy się zmiany Ustawy z dnia 4 marca 1994 roku, tak aby fundusz socjalny mógł być naliczany zgodnie z jej założeniami.
Liczymy na to, że Rząd RP i posłowie będą podejmowali decyzje, tak istotne społecznie w ramach prac Rady Krajowej Dialogu Społecznego.

Zjazd Delegatów Sekcji Zbrojeniowej
NSZZ „Solidarność”

	W dniach 12-13 maja 2016 r. w Borownicy k. Janowa Lubelskiego odbyły się obrady XXV Walnego Zebrania Delegatów Sekcji Krajowej Przemysłu Zbrojeniowej NSZZ „Solidarność”. W obradach uczestniczyło 3 delegatów z Organizacji Międzyzakładowej przy „Gamrat” S.A. zatrudnionych w Zakładzie Produkcji Specjalnej tj. Andrzej Gustek, Stanisław Kukla, Andrzej Konieczny. 
W trakcie obrad przyjęto szereg uchwał i stanowisk odnoszących się do problemów zakładów zbrojeniowych, a także ogółu pracowników w Polsce. 
Poniżej prezentujemy treść stanowiska ws. systemu emerytalnego. W terminie późniejszym opublikujemy stanowisko na temat funduszu socjalnego.

STANOWISKO NR 1
XXV WZD Sekcji Krajowej Przemysłu Zbrojeniowego
w sprawie: systemu emerytalnego
Wprowadzona z dniem 1 stycznia 1999 r, reforma systemu emerytalnego powołała do życia otwarte fundusze emerytalne (OFE) - instytucje finansowe, których zadaniem jest gromadzenie i inwestowanie części obowiązkowych składek emerytalnych osób podlegających Ubezpieczeniu społecznemu. Tworząc nowy system emerytalny ustawodawca podzielił ubezpieczonych na trzy grupy wiekowe, z czego jedna z nich tj. osoby urodzone w okresie od 1949 r. do 1968 r. mogły dobrowolnie przystąpić do OFE. Decyzja taka miała charakter ostateczny, co oznacza iż nie można było zrezygnować z członkostwa w tej instytucji, gdyż stosowna część składki emerytalnej miała być gromadzona na indywidualnym rachunku do osiągnięcia wieku emerytalnego.
Przystąpienie do OFE w praktyce wykluczało więc prawo do skorzystania z możliwości przejścia na wcześniejszą emeryturę, gdyż bezwzględnym warunkiem uzyskania wcześniejszej emerytury, przez osoby urodzone po 31 grudnia 1948 r., a przed 1 stycznia 1969 r. byto nieprzystąpienie do otwartego funduszu emerytalnego. Sytuacja zmieniła się wraz z wejściem w życie 21 lutego 2007 r. nowelizacji ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz.U.2007, Nr 17, poz. 95), która to nowela znacząco ułatwiła „występowanie" z OFE. Wyraźnie jednak trzeba zaznaczyć, że prawo takie przyznano wyłącznie osobom ubiegającym się o wcześniejszą emeryturę; w tym w oparciu o art. 104 ustawy o emeryturach i rentach z FUS (emerytura z tytułu pracy w szczególnych warunkach). 
Przejście jednak  na  przedmiotowe  świadczenie  wiąże  się  z  przekazaniem  środków zgromadzonych na rachunku członka otwartego funduszu za pośrednictwem ZUS na dochody budżetu państwa. Z dniem ustalenia prawa do wcześniejszej emerytury umowa z otwartym funduszem staje się nieważna z mocy prawa (art. 111 a ustawy z 28 sierpnia 2007 r. o i funkcjo-nowaniu funduszy emerytalnych).
Utrata środków zgromadzonych przez ubezpieczonego w OFE w związku z przejściem na emeryturę z tytułu pracy w szczególnych warunkach w sposób znaczący wpływa na zmniejszenie jej wysokości w stosunku do świadczeń innych ubezpieczonych, którzy pozostali w starym systemie emerytalnym.
Z dniem 1 lutego 2014 r. weszła w życie ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych. Nowelizacja daje wprawdzie prawo do przenoszenia środków z otwartego funduszu emerytalnego do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jednakże nie zmienia ona sytuacji osób ubiegających się o wcześniejsze emerytury. W dalszym ciągu ich środki zgromadzone w OFE są przelewane są na Skarb Państwa.
Uważamy że, jest to dyskryminacja ubezpieczonych.
Skoro ustawodawca w 2007 roku umożliwił przejście członkom OFE na wcześniejsze emerytury, to winien także umożliwić przekazanie ich środków zgromadzonych w funduszach emerytalnych na ich konta w ZUS-ie.
Delegaci zgromadzeni na XXV WZD KSPZ NSZZ „Solidarność" oczekują wprowadzenia zmian w przepisach emerytalnych we wskazanym wyżej zakresie.
Wolne niedziele w handlu

	Wolne niedziele dla pracowników handlu – o zrealizowanie tego postulatu od dawna walczy Niezależny Samorządy Związek Zawodowy „Solidarność”. 
	Obecnie Związek rozpoczyna akcję zbierania podpisów pod obywatelskim projektem ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę. 
Podpisy będą zbierane przez członków Komisji Międzyzakła-dowej przy „Gamrat” S.A. w swoich macierzystych zakładach, oraz w biurze Związku. 

Apelujemy do członków NSZZ „Solidarność” i pozostałych pracowników o wsparcie inicjatywy.Zapraszamy na Orlik w maju
zmiana terminów

	Organizacja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A. informuje, że w miesiącu maju, w każdy piątek od godz.:
13.05 od godz. 18,00
20.05 od godz. 20,00
27.05 od godz. 18,00
będzie udostępnione boisko do piłki nożnej na Orliku przy Ogrodzie Jordanowskim w Jaśle 

Zachęcamy do korzystania z oferty

     ——————————————————————————————Święto Konstytucji

	W Jaśle odbyły się uroczystości związane z  225 rocznicą uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Obchody tradycyjnie rozpoczęły się mszą świętą w intencji Ojczyzny odprawioną na jasielskim rynku.
	Po mszy świętej patriotyczny pochód przeszedł od Rynku, ulicą Kościuszki, Kołłątaja do Parku Miejskiego. Przedstawiciele władz samorządowych w imieniu społeczności lokalnej złożyli kwiaty przed tablicą upamiętniającą 200-lecie Uchwalenia Konstytucji 3-Maja oraz na Grobie Nieznanego Żołnierza w Parku Miejskim. Tam też okoliczno-ściowe przemówienie wygłosił Burmistrz Jasła Ryszard Pabian.
	Następnie uczestnicy zgromadzili się pod glorietką gdzie odbył się spektakl poetycki „Witaj Majowo Jutrzenko”, podczas którego wykonano m.in. utwór Jacka Kaczmarskiego pt. „Mury”. Z przodu od lewej: Poseł Bogdan Rzońca, Burmistrz Jasła Ryszard Pabian, W-ce Przew. Rady Miasta Urszula Czyżowicz, Przew. Rady Miasta Henryk Rak, Wicewojewoda Witold Lechowski—z tyłu: Poczet Sztandarowy NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A.

Zebranie Prezydium NSZZ „Solidarność”

28 kwietnia odbyło się zebranie Prezydium Komisji Między-zakładowej NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A.
W jego trakcie omówiono następujące tematy:
Zaakceptowano wniosek Zarządu „Gamrat” S.A. o utworzeniu nowego stanowiska pracy: „HR – Business Partner”. Osoba na nim zatrudniona będzie odpowiedzialna m.in. za rekrutację pracowników do Firmy
Postanowiono ponownie wystąpić do Zarządu „Gamrat” S.A. z wnioskiem o wprowadzenie dodatku za pracę w niedzielę i święta,
Omówiono kwestie związane z mającym się odbyć w dniach 11-14 maja Walnym Zebraniem Delegatów Sekcji Krajowej Przemysłu Zbrojeniowego
Przyjęto informację na temat odbytej kontroli Komisji Rewizyjnej
Podjęto decyzje finansowe
Wolne wnioski

Fundusz socjalny w „Gamrat” S.A.

W dniu 27 kwietnia odbyło się posiedzenie Zakładowej Komisji Świadczeń Socjalnych „Gamrat” S.A.
W jego trakcie rozpatrzone zostały wnioski osób uprawnionych do świadczeń funduszu z tytułu:
zapomóg bezzwrotnych dla pracowników posiadających orzeczenia  o stopniu niepełnosprawności
zapomóg bezzwrotnych (losowych) dla pracowników i emerytów        i rencistów
pożyczek na cele mieszkaniowe (wnioski zaległe z ubiegłego roku oraz wnioski tegoroczne, w ramach posiadanych środków finansowych pochodzących ze spłat pożyczek)
Wypłata ww. świadczeń będzie uzależniona od daty wpływu środków finansowych na konto ZFŚS od Pracodawcy, którego termin upływa 31 maja (75 % odpisu). Jednak z uzyskanych informacji wynika że powinno to nastąpić najpóźniej do połowy maja.

Spotkanie z Zarządem „Gamrat’ S.A.

W dniu 21 kwietnia doszło do spotkania przedstawicieli związków zawodowych w osobach Wacław Mikrut – ZZ „Chemik” i Jan Krajewski – NSZZ „Solidarność” z członkami Zarządu „Gamrat” S.A. tj. Prezesem Panem Michałem Mrozem i Panem Robertem Ruwińskim – Dyrektorem Ekonomiczno-Finansowym.
Tematem rozmów była kwestia zatrudnienia nowych pracowników do dywizji produkcyjnych, gdyż w opinii związków zawodowych istnieją braki w obsadach, nie uwzględniające potrzeby istnienia rezerwy chorobowo-urlopowej.
	Inną kwestią poruszoną w trakcie spotkania były sprawy płacowe. Stanowisko organizacji związkowych w kwestii przyjęć nowych pracowników oraz wprowadzenia motywacji płacowych zostało przedłożone Zarządowi „Gamrat” S.A. na piśmie. 

Obrady Komisji Krajowej Solidarności 
w Krośnie, 21-22.04.2016 r.

	Posiedzenie Komisji otworzył przewodniczący Zarządu Regionu Podkarpacie NSZZ „Solidarność” Tadeusz Majchrowicz, który stwierdził że jest to pierwsze, historyczne posiedzenie KK w Krośnie i przypada dokładnie w 26 rocznicę II Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność” odbytego w 1990 r. w gdańskiej hali Oliwia.
Na otwarcie tego historycznego wydarzenia przybyli m.in.: 
Prezydent Krosna Piotr Przytocki, Starosta Krośnieński Jan Juszczak, regionalni parlamentarzyści, przedstawiciele pracodawców oraz duszpasterze: ks. Krzysztof Mijal, ks. Kazimierz Kaczor, ks. Tadeusz Szetela oraz Proboszcz parafii św. Brygidy w Gdańsku ks. Ludwik Kowalski. 
Starosta Krośnieński z tej okazji wręczył przewodniczącemu Związku Piotrowi Dudzie szklaną figurę anioła, życząc Błogosławieństwa Bożego w trudzie na rzecz Ludzi Pracy i Naszej Ojczyzny. 
	Obrady Komisji Krajowej Solidarność rozpoczęto od wręczenia posłowi Wojciechowi Buczakowi (byłemu przewodniczącemu Regionu Rzeszowskiego, a obecnie Posłowi na Sejm RP) tytułu Człowieka Roku, przyznawanego przez Tygodnik Solidarność. W wygłoszonej laudacji, uznano Wojciecha Buczaka za wzór wierność ideom Solidarności. Podkreślono też jego zaangażowanie w obronę spraw pracowniczych w wielu zakładach pracy na Podkarpaciu. 
	W trakcie dwudniowych obrad (21-22 kwietnia 2016 r.) ponad stu związkowców omówiło następujące tematy:
- przebieg prac nad ustawą o obniżeniu wieku emerytalnego
- nowelizacja ustawy o związkach zawodowych
- podniesienie płacy minimalnej
- podwyższenie kwoty wolnej od podatku
- inicjatywa obywatelska dot. wprowadzenia zakazu handlu w niedzielę
- informacja o działalności związkowej w Regionach
	Najistotniejszą kwestią w chwili obecnej są prace nad obniżeniem wieku emerytalnego.
„Solidarność” podtrzymuje swoje stanowisko w sprawie prezydenckiego projektu obniżającego wiek emerytalny. Podtrzymuje również swoje stanowisko co do kryterium stażowego, uprawniającego do wcześniejszego przejścia na emeryturę. Członkowie Komisji Krajowej podtrzymując gotowość do podjęcia konstruktywnych i merytorycznych rozmów wnioskują do Rządu RP o uwzględnienie stanowiska „Solidarności” w tej sprawie.
Przywrócenie powszechnego wieku emerytalnego wynoszącego 60 lat dla kobiet oraz 65 lat dla mężczyzn zawarte w prezydenckim projekcie wniesionym do sejmu wychodzi na przeciw oczekiwaniom i zmierza do wypełnienia zobowiązań wynikających z umowy programowej podpisanej przez Komisję Krajową NSZZ „Solidarność” z kandydatem na prezydenta Andrzejem Dudą – uznali w swoim stanowisku członkowie Komisji Krajowej.
W dalszej części stanowiska Komisja Krajowa oczekuje jednak, że w trakcie prac parlamentarnych zostanie on uzupełniony o dodatkową możliwość skorzystania z prawa do emerytury bez względu na osiągnięty wiek życia, uzależnionej od stażu pracy liczonego według okresów opłacania składek na ubezpieczenia społeczne niezależnie od formy zatrudnienia. „Solidarność” postuluje aby tak liczony staż dla kobiet wynosił 35 lat,      a dla mężczyzn 40.
Stanowisko w tej sprawie zostało przyjęte bez głosu sprzeciwu.Obrady Komisji Krajowej w stołówce KHS w Krośnie

ZUS czy OFE, wybór należy do Ciebie

	1 kwietnia ruszyło okienko transferowe w ramach II filara emerytalnego. Do końca lipca można decydować czy całość składki emerytalnej pozostawić w ZUS, czy też część przekazywać do OFE.
Od decyzji osób ubezpieczonych w II filarze zależy los składki w wysokości 2,92 proc. podstawy wymiaru (wynagrodzenia). Pozostała cześć składki emerytalnej, czyli 16,6 proc. trafia do ZUS i jest zapisywana na koncie emerytalnym (12,22 %) i subkoncie (4,38 %). 
	Od 1 kwietnia do 31 lipca każdy kto jest uczestnikiem drugiego filara może zdecydować, że wskazane 2,92 proc. składki trafi na subkonto w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych lub do wybranego otwartego funduszu emerytalnego. Jeżeli nie będziemy zmieniać decyzji podjętej w poprzednim okienku transferowym w 2014 r. lub przy okazji wchodzenia na rynek pracy po zamknięciu poprzedniego okienka, to nie musimy składać żadnych deklaracji. Jeżeli jednak decyzję, a tym samym miejsce przeznaczenia składki chcemy zmienić, to należy wypełnić specjalne oświadczenie dostępne w każdej jednostce ZUS oraz na stronie internetowej www.zus.pl. 
	Oświadczenie można dostarczyć osobiście do placówki ZUS, za pośrednictwem poczty lub przy wykorzystaniu zusomatów dostępnych w większych placówkach ZUS przez 24 godziny na dobę. 
Klienci posiadający profil na Platformie Usług Elektronicznych mogą natomiast złożyć oświadczenie przez Internet, właśnie przy wykorzystaniu profilu na PUE.
	Jednocześnie przypominamy, że deklaracji o przeznaczeniu 2,92 proc. składki emerytalnej nie składają osoby, które mają do ukończenia powszechnego wieku emerytalnego 10 lub mniej lat. W przypadku tych osób bowiem – zgodnie z prawem – ZUS zaprzestaje odprowadzania składek do OFE, a fundusze rozpoczynają stopniowy transfer środków z OFE do ZUS. 
Składki osób wchodzących na rynek pracy tak podczas okienka transferowego, jak i po jego zakończeniu, a które nie złożą oświadczenia o ich przekazywaniu do OFE i nie zawrą umowy z OFE, z automatu trafią na subkonto w ZUS.
	Kolejne okienka transferowe będą się odbywać co cztery lata. Najbliższe będzie więc miało miejsce od 1 kwietnia do 31 lipca 2020 r.

Więcej informacji można uzyskać dzwoniąc pod numer Centrum Obsługi Telefonicznej: 22 560 16 00
Zapraszamy na Orlik
Organizacja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A. informuje, że w miesiącu kwietniu w każdą
 środę od godz. 20,00 
będzie udostępnione boisko do piłki nożnej na Orliku przy Ogrodzie Jordanowskim w Jaśle. 
Zachęcamy do korzystania z oferty.

Ruszył program 500+
	Program „Rodzina 500 plus”, który ruszył w całej Polsce 1 kwietnia 2016 r., to pierwsze tak szerokie i systemowe wsparcie polskich rodzin. Z pomocy skorzystają rodzice oraz opiekunowie dzieci do ukończenia 18 lat. Jego celem jest poprawa sytuacji życiowej rodzin oraz odwrócenie negatywnego trendu demograficznego w Polsce. 
Poniżej prezentujemy najważniejsze kwestie związane z programem.
Kto otrzyma nowe świadczenie wychowawcze?
Program „Rodzina 500+” zakłada pomoc finansową dla rodzin wychowujących dzieci do 18 roku życia.
Świadczenie wychowawcze przysługiwać będzie matce, ojcu, opiekunowi dziecka.  W przypadku zbiegu prawa do świadczenia rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych – zostanie ono wypłacone tej osobie, która faktycznie sprawuje opiekę nad dzieckiem. Ponadto jeśli rodzina marnotrawi wypłacane jej świadczenie wychowawcze lub wydatkuje je niezgodnie z celem, ośrodek pomocy społecznej może przekazać należne osobie świadczenie wychowawcze w całości lub w części w formie rzeczowej lub w formie opłacania usług.
W jakiej wysokości będą wypłacane świadczenia?
Na drugie i kolejne dziecko będzie wypłacane 500 zł miesięcznie do ukończenia przez nie 18 lat – bez względu na osiągany przez rodzinę dochód. Rodziny, w których dochód na osobę nie przekroczy 800 lub 1200 zł (w przypadku dziecka niepełnosprawnego) – będą mogły otrzymać 500 zł miesięcznie również na pierwsze dziecko. Gdy w rodzinie będzie dwoje dzieci: jedno ukończy 18 lat, a drugie jest młodsze, to świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało na to młodsze dziecko, jeśli zostanie spełnione kryterium dochodowe.
Postępowanie w sprawie uzyskania świadczenia
Ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz jego wypłata następują odpowiednio na wniosek osoby uprawnionej złożony w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania oraz przez Internet np. za pośrednictwem banków (od 1.04): PKO Bank Polski, Inteligo, Bank Pekao SA, Bank Zachodni WBK, mBank, ING Bank Śląski, Bank Millennium, Alior Bank, T-Mobile Usługi Bankowe oraz w kolejnych dniach min. Banku Pocztowego i Banków Spółdzielczych.
Rodzice ubiegający się o świadczenie na pierwsze dziecko będą musieli dodatkowo dołączyć dokumenty potwierdzające swoją sytuację dochodową.
Kiedy można złożyć wniosek?
Wnioski można składać od 1 kwietnia 2016 r. Jeśli wniosek zostanie złożony w ciągu pierwszych trzech miesięcy, rodzice dostaną wyrównanie wstecz – pozwoli to uniknąć kolejek i zapewni płynność wypłat. W kolejnych miesiącach świadczenie będzie wypłacane od miesiąca, w którym rodzice złożą wniosek. W kolejnych latach wnioski będzie można składać od 1 sierpnia danego roku.
 Infolinia do programu 500+ : 800 100 990


Obrady Zarządu Regionu Podkarpacie

W dniu 29 marca odbyło się Zebranie Zarządu Regionu Podkarpacie NSZZ „Solidarność”, któremu przewodniczył kol. Tadeusz Majchrowicz. Obrady odbyły się w Sanoku, z uwagi na prowadzony remont pomieszczeń Zarządu Regionu w Krośnie. 
W zebraniu uczestniczył członek Zarządu Regionu z Organizacji Międzyzakładowej przy „Gamrat” S.A. Jan Krajewski.
	Najważniejszym punktem porządku obrad była dyskusja i przyjęcie budżetu Zarządu Regionu na 2016 r. 
Przewodniczący ZR T. Majchrowicz przedstawił ponadto informację o innych kwestiach, w tym:
- działaniach podejmowanych przez Związek ws. uwzględnienia stażu pracy przy przechodzeniu na wcześniejszą emeryturę – spotkanie z Prezydentem w tej sprawie
- uczestnictwo w otwarciu Muzeum rodziny Ulmów w Markowej, z udziałem Prezydenta Andrzeja Dudy
- informacja na temat wprowadzenia elektronicznej legitymacji – rabaty
- Droga Krzyżowa 18 marca w Warszawie
- przygotowanie nowej strony internetowej Zarządu Regionu
- informacja ws. działalności organizacji zakładowych

O dniu radosny, pełen chwał !
Dziś Jezus Chrystus z Grobu wstał, 
nam zmartwychwstania przykład dał. 
Alleluja ! Najserdeczniejsze życzenia zdrowych, radosnych i spokojnych Świąt Wielkanocnych
życzy
 
NSZZ „Solidarność” przy Gamrat S.A. 
——————————————————

Amerykanie zwrócili się o opinię 
NSZZ „Solidarność”
	John C. Law zastępca ambasadora USA w Polsce spotkał się 22 marca 2016 r. w Gdańsku z przewodniczącym Komisji Krajowej Piotrem Dudą. Chciał poznać opinię NSZZ „Solidarność” o sytuacji w kraju. W spotkaniu uczestniczył też zastępca przewodniczącego Tadeusz Majchrowicz—Przewodniczący ZR Podkarpacie.
     Jednym z głównych tematów, które interesowały wice ambasadora był tzw. plan Morawieckiego, a w tym kontekście ocena Związku zmian społecznych i gospodarczych zachodzących w Polsce. Pytał również o przetargi publiczne, w tym budowę autostrad, ale też kwestie biedy i nierówności społecznych. Nie pytał natomiast – co było pewnym zaskoczeniem – o Trybunał Konstytucyjny.
	Oceniając obecne protesty, szczególnie Komitetu Obrony Demokracji, przewodniczący zwrócił uwagę, że organizują je głównie osoby związane z poprzednią władzą, która w wyniku demokratycznych wyborów w Polsce stała się opozycją i nie może się pogodzić z przegraną.
Przewodniczący zwracał uwagę na wiele pozytywnych i oczekiwanych przez pracowników zmian, które są, lub będą w najbliższym czasie wprowadzane.
	Spotkanie trwało niecałą godzinę i odbyło się w gdańskiej siedzibie Związku z inicjatywy Ambasady USA. Po spotkaniu John C. Law dziękując za rozmowę i wyrażone opinie, które ocenił jako bardzo ważne, zaprosił Piotra Dudę do odwiedzenia Ambasady w Warszawie.


Od lewej: Tadeusz Majchrowicz, Piotr Duda, John C. Law 

Fundusz socjalny w „Gamrat” S.A.

Zarząd „Gamrat” S.A. odnosząc się do wniosku organizacji związkowych nie wyraził zgody na zwiększenie na chwilę obecną odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na emerytów i rencistów uprawnionych do korzystania z funduszu. Ewentualne zwiększenie kwoty odpisu będzie ponownie analizowane w sierpniu br. i uzależnione od kondycji ekonomiczno-finansowej Spółki - czytamy w odpowiedzi.
	Związki zawodowe z uwagi na brak dodatkowych środków finansowych ustaliły, że nie będzie w 2016 r. wypłacane świadczenie pn. „wczasy pod gruszą”, a środki wstępnie zaplanowane na realizację tego tytułu zostały przesunięte na „świadczenia pieniężne lub rzeczowe”
Zrewaloryzowane zostały także progi dochodowe różnicujące wypłacane świadczenia, które po zmianie wynoszą:
- do  800 zł dochód netto miesięcznie na 1 członka rodziny
- od  801 zł netto do 1200 zł
- od 1201 zł netto do 1800 zł
- dla osób o dochodach powyżej kwoty 1800 zł netto przysługują tylko świadczenia: paczki dla dzieci i pożyczki na cele mieszkaniowe
- dla gospodarstw jednoosobowych stosuje się mnożnik 1,25
	W ramach Planu ZFŚS na 2016 r. ustalono, że przed Świętami Wielkanocnymi wypłacone zostanie świadczenie pieniężne w wysokości 380 zł, 410 zł i 450 zł, w zależności od progu dochodowego. 
Podatek 19 % będzie potrącony tylko od przekroczenia kwoty wolnej 380 zł. Wypłata świadczenia jest planowana w dniu 18 marca.

Spotkanie z Zarządem „Gamrat” S.A.

	W dniu 9 marca br. doszło do spotkania Członków Zarządu „Gamrat” S.A. w osobach Pan Michał Mróz – Prezes Zarządu Dyrektor Generalny, Pan Robert Ruwiński – Członek Zarządu Dyrektor Ekonomiczno-Finansowy z przedstawicielami organizacji związkowych działających w „Gamrat” S.A. tj: NSZZ „Solidarność” – Jan Ślabski i Jan Krajewski oraz Związku Zawodowego „Chemik” – Wacław Mikrut i Marek Olbrot.
	Tematem spotkania były kwestie dot. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz kształtowanie wynagrodzeń w „Gamrat” S.A. w 2016 roku.
	Związki zawodowe w ww. sprawach przedstawiły wspólnie uzgodnione pisemne stanowiska, co do których Zarząd Gamrat S.A. zobowiązał się udzielić niezwłocznych odpowiedzi. 
	Odbyła się także szeroka dyskusja w trakcie której każda ze stron przedstawiała argumentację stosownie do zajmowanego stanowiska w omawianych kwestiach.

Z okazji Dnia Kobiet składamy najserdeczniejsze życzenia wszystkim Paniom. Życzymy Wam dużo zdrowia, wszelkiej pomyślności, spełnienia marzeń i wiele radości.
Fundusz socjalny w „Gamrat” S.A.

W dniu 3 marca 2016 r. odbyło się spotkanie poświęcone propozycji planu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w „Gamrat” S.A. na 2016 r. z udziałem: Pani Marii Zielińskiej – Kierownika Działu ZL, Jana Krajewskiego – NSZZ „Solidarność” i Wacława Mikruta – ZZ „Chemik”. 
Przedstawiony plan zakłada przychody na poziomie odpisu podstawowego, bez zwiększenia z tytułu uprawnionych do korzystania ze świadczeń emerytów i rencistów. 
W ramach planu wydatków uwzględniono m.in. takie tytuły jak:
	- świadczenia pieniężne lub rzeczowe
	- bezzwrotna pomoc finansowa (zapomogi)
	- „wczasy pod gruszą”
	- wypłata lub organizacja imprez kult.-ośw. i sport.-rekr.
	- paczki dla dzieci
Zostały także zrewaloryzowane progi dochodowe o 100 zł.
	Organizacje związkowe przedstawią w tej sprawie wspólne stanowisko i podejmą negocjacje celem uzyskania jak najkorzystniejszych dla pracowników świadczeń socjalnych.

Aktualna wysokość świadczeń finansowych dla członków NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A.

1. Zgon członka Związku              	- 300 zł
 2. Zgon członka rodziny               	- 200 zł
 3. Urodzenie i adopcja dziecka        	- 500 zł
 4. Odprawa emerytalno-rentowa        	- 300 zł
 5. Odwiedziny chorego członka Związku 	-  50 zł
 6. W sytuacjach zdarzeń losowych istnieje możliwość 
   uzyskania zapomogi bezzwrotnej.
 7. Inne formy dopłat, jak np: turnieje sportowe, zawody, 
   spotkania integracyjne, wycieczki itp. - indywidualna 
   decyzja władz Związku.
 8. Dla członków Związku stworzono także możliwość  
   uzyskiwania  bezodsetkowych, zwrotnych pożyczek 
   tzw. chwilówek w wysokości do 600 zł, z możliwością 
   rozbicia spłaty na dogodne raty

 Obradowała Komisja Międzyzakładowa
NSZZ „Solidarność”

	W dniu 25.02 odbyło się zebranie Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” przy „GAMRAT” S.A. 
Głównymi tematami podjętymi na posiedzeniu były:
Przyjęcie sprawozdania finansowego za 2015 rok
Zatwierdzenie preliminarza budżetowego na 2016 rok
Omówienie problematyki płacowej w firmach objętych działalnością Organizacji Międzyzakładowej przy „Gamrat” S.A.
Informacja na temat ustaleń dotyczących planu funduszu socjalnego w Spółkach
Organizacja wyjazdów autokarowych na:
	- mecze Ekstraklasy piłki nożnej do Niecieczy
	- Drogę Krzyżową na Warszawy w dn. 18 marca
Sprawy organizacyjne
Wolne wnioski

Wyjazd na mecz do Niecieczy

	Informujemy uczestników wyjazdu na mecz Nieciecza-Legia który odbędzie się w dniu 2 marca (środa), że odjazd autokaru nastąpi o godz. 15,00 spod Jasielskiego Domu Kultury, a następnie przez Osiedle Gamrat i Kołaczyce. 
	Prosimy o zabranie ze sobą dokumentów tożsamości (dowody lub legitymacje szkolne) oraz gotówki na dokonanie opłat.

Zaproszenie na Drogę KrzyżowąCzłonkowie Związku zainteresowani wyjazdem mogą się zapisywać w biurze Związku do dnia 26 lutego, 
tel. 491 4785
——————————————

Fundusz socjalny w “Tarkett Polska”

W dniu 10.02.2016 w „Tarkett Polska” Oddział w Jaśle odbyło się spotkanie przedstawicieli organizacji związkowych działających w Spółce z reprezentującymi Pracodawcę Panią Magdaleną Skibą - Kierownik do spraw personalnych oraz Agnieszką Surmacz specjalistą HR. Organizacje związkowe reprezentowali Wiesław Martowicz i Dariusz Serwa - NSZZ Solidarność oraz Wacław Mikrut i Ewa Grzywacz - ZZ Chemik. 
Tematem spotkania były sprawy związane z rozdysponowaniem Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Spółce w 2016 roku. Strona reprezentująca Pracodawcę przedstawiła projekt preliminarza wydatków z tytułami oraz wielkościami świadczeń dla pracowników uprawnionych do korzystania z funduszu w 2016 roku. 
W preliminarzu znalazły się świąteczne świadczenie pieniężne Wielkanoc i Boże Narodzenie, zapomogi bezzwrotne dla pracowników, paczki mikołajkowe dla dzieci, wyprawka szkolna, spotkanie integracyjne dla pracowników, oraz po raz pierwszy postanowiono uruchomić pożyczki z ZFŚS. 
W związku z ograniczonymi możliwościami funduszu, ilość i wysokość pożyczek w początkowej fazie będzie niewielka, natomiast po spłacie pierwszych rat z udzielonych pożyczek sukcesywnie będą udzielane następne dla zainteresowanych pracowników. 
	Przedstawiciele organizacji związkowych ponowili wniosek do Administratora funduszu o wspólne wystąpienie do Zarządu Tarkett o przekazanie dodatkowych środków na ZFŚS w „Tarkett Polska” Oddział w Jaśle, motywując to uruchomieniem w ramach funduszu pożyczek dla pracowników. 
	Wszelkie informacje dla załogi dotyczące kwot poszczególnych świadczeń funduszu zostaną podane po ostatecznym zaakceptowaniu preliminarza przez Zarządy Organizacji Związkowych.

Wyjazd na mecz
Nieciecza – Legia Warszawa

	Organizacja Międzyzakładowa przy NSZZ „Solidarność” przy Gamrat S.A. organizuje wyjazd na mecz Ekstraklasy piłki nożnej pomiędzy:
Termalica Bruk-Bet Nieciecza KS – Legia Warszawa
który odbędzie się w dniu 2 marca (środa) o godz. 18,00 w Niecieczy.
Zainteresowanych wyjazdem prosimy o zgłaszanie się w biurze Związku do piątku 19 lutego, wraz z numerem PESEL.
Koszt wyjazdu (łącznie z biletem) wynosi:
10 zł członkowie NSZZ „Solidarność” 
          (Gamrat, Tarkett, Solgam, ZPS)
50 zł w miarę wolnych miejsc (1 autokar 50 osób) 
          pozostali pracownicy
Opłata będzie pobierana przy zapisie.
Warunkiem wyjazdu będzie możliwość nabycia biletów
w internetowym systemie dystrybucji.
Informacja pod nr tel. (13) 491 4785, kom. 534 650 828

HALA SPORTOWA W LUTYM

	Informujemy, że w lutym 2016 r. hala sportowa przy Gimnazjum nr 1 w Jaśle będzie udostępniona dla członków Związku w następujących terminach:
piątek 19 lutego w godz. 16,00-18,00
piątek 26 lutego w godz. 16,00-18,00

Zapraszamy

Będą legitymacje elektroniczne

"Solidarność" w regionie Podkarpacie podjęła decyzję o przystąpieniu do pilotażowego projektu wprowadzania elektronicznej legitymacji członkowskiej Związku. Wszystkie informacje będą zapisane w  kodzie kreskowym dokumentu, dzięki temu powstanie baza danych członków Związku, a użytkownicy legitymacji będą korzystać z bonusów i pewnych przywilejów.
Krajowy Zjazd Delegatów w 2014 roku umieścił w uchwale programowej zapis o konieczności "opracowania i upowszechnienia legitymacji związkowej, która umożliwia elektroniczny zapis danych". - To jest najważniejszy powód, dla którego przystępujemy do pilotażu. Zobligował nas do tego KZD w Bielsku- Białej - mówi Tadeusz Majchrowicz, szef ZR Podkarpacie i jednocześnie zastępca przewodniczącego KK. - To nowoczesne rozwiązanie. Wszystkie najważniejsze informacje zapisane będą w kodzie kreskowym. Właściciele tych legitymacji będą mogli korzystać z dodatkowych przywilejów związanych z jej posiadaniem - dodaje.
Szef regionu wyjaśnia, że w przyszłości legitymacja elektroniczna wyprze kartę Grosik, dzięki której w tej chwili można korzystać z punktów rabatowych w pewnych placówkach usługowych i handlowych. W tej chwili toczą się rozmowy z ogólnopolską siecią handlową Carrefour na temat rabatów dla użytkowników nowej elektronicznej legitymacji związkowej. W regionie Podkarpacie podjęto natomiast decyzję, że użytkownicy legitymacji będą mogli korzystać z bezpłatnych porad prawnych, bez dodatkowych zaświadczeń. Kolejnym pomysłem na przyszłość jest konieczność przeszkolenia związkowego w przypadku kandydowania do władz regionu. Wszystko będzie zapisane w kodzie kreskowym dokumentu.
Prezydium KK podjęło decyzję, że projekt pilotażowy zostanie przeprowadzony w regionie Podkarpacie i Wielkopolska. - Uważamy, że projekt trzeba przetestować w dużym regionie i w małym - mówi Majchrowicz - Podkarpacie to mały region, kilka powiatów, zwarta struktura. Zobaczymy, jak program się sprawdzi.
Dzięki legitymacji elektronicznej w Komisji Krajowej  powstanie baza danych. - Łatwiej będzie można docierać z informacjami do wszystkich członków "Solidarności" - dodaje zastępca przewodniczącego KK. - Poza tym możliwe będzie przesyłanie Tygodnik Solidarność bezpośrednio do członków Związku.
	Pilotaż potrwa kilka miesięcy. Przewodniczący ZR zwraca uwagę, że projekt wymaga dużego zaangażowania od szefów struktur związkowych, ponieważ trzeba będzie dotrzeć z nową deklaracją do każdego członka Związku osobiście. HALA SPORTOWA W STYCZNIU

	Informujemy, że w styczniu 2016 r. hala sportowa przy Gimnazjum nr 1 w Jaśle będzie udostępniona dla członków Związku w następujących terminach:
piątek 15 stycznia w godz. 16,00-18,00
piątek 22 stycznia w godz. 16,00-18,00

Zapraszamy

Solidarność o emeryturach

	„Solidarność” pozytywnie zaopiniowała prezydencki projekt ustawy przywracający poprzednie przepisy dot. wieku emerytalnego, jednocześnie postuluje o uwzględnienie w nim dodatkowego uprawnienia wynikającego ze stażu pracy liczonego wg okresów opłacania składek na ubezpieczenie społeczne. 
	W opinii Prezydium Komisji Krajowej czytamy: prezydencki projekt ustawy wychodzi naprzeciw oczekiwaniom społecznym przywracając wiek emerytalny obowiązujący do dnia 31 grudnia 2012 roku, wynoszący co najmniej 60 lat dla kobiet i co najmniej 65 lat dla mężczyzn. Pozytywnie oceniono również powrót do gwarancji otrzymania najniższego świadczenia emerytalnego, które uzależnione byłoby od osiągnięcia odpowiedniego wieku oraz okresów składkowych i nieskładkowych. 
	Jednocześnie w swojej opinii Prezydium stwierdziło brak społecznie oczekiwanego rozwiązania dot. sytuacji osób legitymujących się długimi (35 lat dla kobiet i 40 lat dla mężczyzn) okresami zatrudnienia, które utraciły zdolność do kontynuowania zatrudnienia, a nie osiągnęły powszechnego wieku emerytalnego – 60 lat życia dla kobiet i 65 lat życia dla mężczyzn. 
	Prezydium KK NSZZ „Solidarność” postuluje wprowadzenie dla takich osób dodatkowej możliwość skorzystania z prawa do emerytury uzależnionej od stażu pracy, liczonego według okresów opłacania składek na ubezpieczenie społeczne, bez konieczności spełnienia innych warunków – czytamy w opinii.


Pole tekstowe: 
Na zbliżające się Święta pragniemy złożyć życzenia 
przeżywania Bożego Narodzenia w zdrowiu, radości i ciepłej rodzinnej atmosferze. 
Kolejny zaś rok niech będzie czasem pokoju 
oraz realizacji osobistych zamierzeń
 
Organizacja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność”
przy „Gamrat” S.A. w Jaśle


Rada Dialogu Społecznego
	W poniedziałek 14 grudnia w Warszawie odbyło się pierwsze posiedzenie  plenarne Rady Dialogu Społecznego. Na posiedzeniu obecna była premier Beata Szydło, marszałkowie Sejmu i Senatu oraz ministrowie – m.in. skarbu, zdrowia, edukacji i spraw wewnętrznych.  Był też b. minister pracy Władysław Kosiniak- Kamysz. Powstanie RDS to także  jego  zasługa, co było podczas obrad wielokrotnie podkreślane.
- Jestem przekonany, że dialog społeczny ruszy z kopyta, że RDS nie stanie się  forum, na którym będziemy tylko informowani o tym, co ma zamiar robić rząd – mówił inaugurując posiedzenie Piotr Duda, przewodniczący Solidarności i  pierwszy przewodniczący RDS (przewodniczący RDS będzie się zmieniać).
 Premier podkreśliła, że za dialog społeczny w Polsce są odpowiedzialne wszystkie  jego strony.  Przypomniała, że Polacy czekają na zmiany, a na forum RDS o tych najważniejszych dla obywateli będzie się dyskutować. – Wierzę w to głęboko, że tutaj  będą się wykuwały najlepsze programy i projekty dla polskich przedsiębiorców, polskich pracowników i polskiej gospodarki. Wierzę w to głęboko, że wspólnie trzy strony - strona społeczna, strona pracodawców i strona rządowa - wypracujemy dużo dobrych rozwiązań dla Polek i Polaków – mówiła.
Marszałek Sejmu Marek Kuchciński podkreślił inspirującą rolę RDS – Sejm jest do państwa dyspozycji – zadeklarował. Mówił też, że w parlamencie znacznie wzrośnie rola konsultacji społecznych.  A marszałek Senatu  Stanisław Karczewski podkreśli, że rozpoczęcie prac Rady Dialogu Społecznego jest dowodem,  że w Polsce jest dialog i jest demokracja.
Pierwszymi merytorycznymi zagadnieniami, o których dyskutowano była ustawa o zamówieniach publicznych i rozporządzenie wydane przez b. ministra zdrowia, które przyznaje podwyżki tylko niektórym  pielęgniarkom i położnym, a sposób rozdysponowania tych pieniędzy nakazuje konsultować tylko z jednym związkiem zawodowym.W środku stoi Piotr Duda—Przewodniczący KK NSZZ „Solidarność” oraz pierwszy przewodniczący Rady Dialogu Społecznego. 
Z lewej Premier Rządu RP Pani Beata Szydło.

34 rocznica wprowadzenia w Polsce
stanu wojennego 13 grudnia 1981 r.

W ramach obchodów w dniu 13.12.2015 r. (niedziela) o godz. 18.00 w Kościele pw. Św. Stanisława BM w Jaśle zostanie odprawiona Msza św. w intencji Ojczyzny i ofiar stanu wojennego.

W Kościele Fara w Jaśle IPN Rzeszów zaprasza na spotkanie i wystawę pt. „STAN WOJENNY”. 
Otwarcie wystawy  i prelekcja odbędzie się w sobotę, 12 grudnia, o godz. 19.00, w Domu parafialnym.

Jako impreza towarzysząca odbędzie się także koncert pieśni „barda Solidarności” Przemysława Gintrowskiego ( 1951-2012 ). Szczegóły na plakacie. Wstęp wolny.HALA SPORTOWA W GRUDNIU

	Informujemy, że w grudniu br. hala sportowa przy Gimnazjum nr 1 w Jaśle będzie udostępniona dla członków Związku w następujących terminach:
piątek 11 grudnia w godz. 16,00-18,00
piątek 18 grudnia w godz. 16,00-18,00
Czas pracy w Gamrat S.A. w 2016 r.

W 2016 roku będą obowiązywać 3 czteromiesięczne okresy rozliczeniowe tj. od 1 stycznia do 30 kwietnia (664 godziny) od 1 maja do 31 sierpnia (680 godzin), od 1 września do 31 grudnia (672 godziny)
Aby zachować przeciętnie 40-godzinną normę, w przeciętnie 5- dniowym tygodniu pracy ustala się rozkład czasu pracy uwzględniający 53 dni wolnych od pracy (oprócz niedziel i świąt).
W 2016 roku ustala się następujące dni wolne od pracy:
w styczniu 5 dni: 2,9,16,23,30, 	  oraz 7 dni świątecznych: 1,3,6,10,17,24,31 
w lutym 4 dni: 6,13,20,27,   	  oraz 4 dni świąteczne: 7,14,21,28, 
w marcu 4 dni: 5,12,19,26, 	  oraz 5 dni świątecznych: 6,13,20,27,28, 
w kwietniu 5 dni: 2,9,16,23,30, 	  oraz 4 dni świątecznych: 3,10,17,24, 
w maju 4 dni: 7,14,21,28, 	  	  oraz 7 dni świątecznych: 1,3,8,15,22,26,29,
w czerwcu 4 dni:4,11,18,25, 	  oraz 4 dni świątecznych: 5,12,19,26, 
w lipcu 5 dni: 2,9,16,23,30, 	  oraz 5 dni świąteczne: 3,10,17,24,31,
w sierpniu 4 dni: 6,13,20,27, 	  oraz 5 dni świątecznych: 7,14,15,21,28, 
we wrześniu 4 dni: 3,10,17,24, 	  oraz 4 dni świątecznych:4,11,18,25, 
w październiku 5 dni: 1,8,15,22,29, 	  oraz 5 dni świąteczne: 2,9,16,23,30, 
w listopadzie 4 dni: 5,12,19,26, 	  oraz 6 dni świątecznych: 1,6,11,13,20,27, 
w grudniu 5 dni: 3,10,17,24,31	  oraz 5 dni świątecznych: 4,11,18,25,26.
Terminy wskazane powyższej tabeli nie dotyczą pracowników zatrudnionych w ruchu ciągłym.
Szczegółowy rozkład czasu pracy poszczególnych brygad w ruchu ciągłym określają pomocnicze harmonogramy, które dostosowują czas pracy do przyjętych na rok 2016 norm godzin pracy.
 
Nowy Prezes Zarządu „Gamrat” S.A. powołany

	W dniu 1 grudnia 2015 r. ukazało się Pismo Okólne nr 18 Prezesa Zarządu „Gamrat” S.A. firmowane przez Pana Roberta Ruwińskiego Członka Zarządu Dyrektora Generalnego informujące pracowników, że z dniem 1 grudnia 2015 r. na stanowisko Prezesa Zarządu „Gamrat” S.A. został powołany przez Akcjonariusza – „Lentex” S.A. Pan Michał Mróz.
		Pan Michał Mróz piastował ostatnio, przez ponad rok, funkcję Prezesa Zarządu „Pd Profil” Sp. z o.o. z Myślenic, wchodzącej w skład Grupy Kapitałowej „Gamrat” S.A.

Wniosek ws. podwyżek płac w „Tarkett”

	Podobnie jak wcześniej w „Gamrat” S.A. organizacje związkowe działające w „Tarkett Polska” Oddział w Jaśle, w dniu 20 listopada wystosowały do Zarządu Spółki pismo, z wnioskiem o uwzględnienie w budżecie na 2016 rok zwiększenia funduszu płac o 10 %, celem dokonania podwyżek wynagrodzeń pracowniczych w roku przyszłym.
	Argumentacją do postulatu jest niski poziom płac, wieloletni brak znaczących podwyżek oraz zamiar utrzymania najwartościowszych pracowników oraz możliwość pozyskiwania dobrze wykształconych osób z rynku pracy.

Fundusz socjalny w „Tarkett”

Organizacje związkowe działające w Tarkett Polska” zwróciły się do Zarządu Spółki z wnioskiem o dofinansowanie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych kwotą 60.000 zł celem utworzenia funduszu na pożyczki remontowo-budowlane dla pracowników.

Trwają negocjacje ws. zmian do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w „Tarkett Polska”, które obowiązywałyby od 1 stycznia 2016 r. Organizacje związkowe przedstawiły w tej sprawie wspólne stanowisko, akceptujące treść Regulaminu, z poprawką dotyczącą progów dochodowych od których uzależniona jest wysokość świadczeń oraz przyjęcia współczynnika 1,25 dla pracowników nie posiadających rodzin. 
Wg propozycji stosowano by progi dochodowe jak niżej:

Do 1100 zł miesięcznego dochodu brutto na 1 członka rodziny
1101-1800 zł brutto
1801-2600 zł brutto
Powyżej 2600 zł brutto świadczenia nie przysługują

Wprowadzona została także inna zasada ustalania dochodu, na podstawie którego pracownicy byliby zaliczani do określonego progu dochodowego. Podstawą tą byłyby dochody rodziny za ubiegły rok, na podstawie zeznań PIT składanych do Urzędu Skarbowego.

Zebranie regionalnej Solidarności

	23 listopada w Krośnie odbyło się posiedzenie Zarządu Regionu Podkarpacie NSZZ „Solidarność”, podczas którego oprócz omówienia spraw bieżących Związku, oraz przedstawienia udziału członków Prezydium ZR w licznych wydarzeniach oraz negocjacjach, przyjęto uchwałę nadając tytuł: „Zasłużonego dla Regionu Podkarpacie NSZZ „Solidarność” 16 osobom. 
Na czele wspomnianej grupy znalazł się Ś.p. o. Bogusław Piechuta, który był długoletnim gwardianem kościoła oo. Kapucynów w Krośnie, twórcą Duszpasterstwa Ludzi Pracy, a ponadto budowniczym sali o. Pio, w której odbywały się spotkania wybitnych przedstawicieli świata polityki i Kościoła. 
Podczas posiedzenia przyjęto również rozliczenie z wykonania budżetu za III-ci kwartał br.

Publikujemy treść listu Pana Krzysztofa Moski skierowanego do pracowników Firmy oraz osób współpracujących, w związku z zakończeniem sprawowania funkcji Prezesa Zarządu „Gamrat” S.A.

Szanowni Państwo,                               
 
            Z dniem 30 listopada br. kończy się moja blisko 5-letnia praca na stanowisku Prezesa firmy GAMRAT SA. W związku z tym pragnę złożyć serdecznie podziękowania Kolegom z Zarządu, Członkom Rady Nadzorczej, Kadrze Zarządzającej oraz wszystkim Pracownikom Firmy za dotychczasową współpracę, okazaną życzliwość, zrozumienie i przyjazną atmosferę w naszych kontaktach zawodowych.
           Podejmując funkcję Prezesa firmy GAMRAT SA chciałem w pełni wykorzystać swoje umiejętności, doświadczenie zawodowe i wiedzę, aby dokonać zmian w sferze organizacyjnej, technicznej i kadrowej. Często nie było łatwo i być może nie wszystkie plany udało się zrealizować, ale starałem się być konkretny
i konsekwentny w swoich działaniach. Pracując tu od 2011 roku spotykałem się zarówno z głosami poparcia, jak i krytyki. Pozytywne opinie mnie cieszyły, negatywne zaś motywowały do wzmożonego wysiłku. Dziś ocenę mojej pracy pozostawiam Wam – Pracownikom GAMRAT SA.
           Firmę GAMRAT tworzycie Wy – ludzie pracujący w niej. Gdyby nie wiedza, doświadczenie, a przede wszystkim zaangażowanie i niejednokrotnie poświęcenie wszystkich pokoleń naszych pracowników, osiągnięcie sukcesu nie byłoby możliwe. To Wy tworzyliście i nadal tworzycie historię GAMRATU, a ja cieszę się, że mogłem brać w tym udział. Mam nadzieję, że niemal 80-letnia tradycja i zgromadzony  bagaż doświadczeń pozwolą odnosić Firmie same sukcesy w przyszłości i w dalszym ciągu umacniać pozycję zarówno na rynku krajowym, jak i poza granicami Polski.
           Gorąco dziękuję za to, że wspólnie z Wami mogłem uczestniczyć w procesie rozwoju firmy, będąc jej częścią. Pomimo chwil trudnych, głęboko w mojej pamięci zapiszą się na zawsze momenty radosne. Satysfakcja z osiągniętych wyników, jest tym większa, że Nasze działania z powodzeniem łączyły napięte zadania biznesowe z koncepcją budowy silnej i stabilnej Firmy, charakteryzującej się nowatorskimi rozwiązaniami, trwałą bazą kapitałową, bezpieczeństwem i konkurencyjną ofertą. Jestem przekonany, że rezultaty wszystkich podjętych w trakcie trwania mojej kadencji prac, będą stanowić źródło satysfakcji dla naszych Klientów, których oczekiwania i wymagania są podstawowym wyznacznikiem działania firmy GAMRAT SA.      
           Dziękuję Wam za mobilizację i sprostanie wysokim wymaganiom, jakie przed Wami postawiłem. Pragnę podkreślić, że praca z Wami była dla mnie zaszczytem i przyjemnością. Być może nie udało mi się spełnić wszystkich oczekiwań, ale ufam, że mimo tego będziecie miło wspominać współpracę ze mną.
           W moim życiu nadeszła pora na nowe wyzwania i projekty. Myślami jednak zawsze będę z Wami. Wyrażam nadzieję, że nowy Prezes spotka się z życzliwym przyjęciem ze strony Was wszystkich i tak jak ja, będzie mógł liczyć na dobre pomysły, rady i wsparcie.
           Życzę wszystkim Pracownikom sukcesów w dalszym życiu zawodowym i osobistym, realizacji zamierzeń, wytrwałości i wiary w to, że podjęty trud przyniesie oczekiwane efekty.
 
Z wyrazami szacunku
Krzysztof Moska

Zaproszenie na halę sportową

	NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A. w okresie jesienno-zimowym (listopad-luty) wynajął halę sportową przy Gimnazjum Nr 1 w Jaśle dla członków Związku ze spółek: „Gamrat”, „Tarkett”, „Solgam”, ZPS „Gamrat”, w celu rozgrywek w piłkę nożną. 
	Hala została zarezerwowana w 3-cie i 4-te piątki miesiąca w godz. 16,00-18,00. 
Najbliższe terminy to 20 i 27 listopada. 

Zapraszamy do skorzystania z oferty

Gamrat przejmuje kolejną firmę

Zarząd "Lentex" Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu w raporcie bieżącym nr 45/2015 dla GPW w Warszawie podał informację, że otrzymał od spółki zależnej "Gamrat" S.A. z siedzibą w Jaśle (dalej "Gamrat") informację o zawarciu w dniu 12 listopada 2015 roku przez Gamrat z Baltic Wood Venture Found 1 Sp. z o.o. z siedzibą w Krośnie (dalej "Akcjonariusz") Listu intencyjnego, którego przedmiotem jest zamiar nabycia przez Gamrat S.A. od Akcjonariusza 100% akcji spółki "Baltic Wood" Spółka Akcyjna z siedzibą w Jaśle (dalej Baltic Wood). 	Zgodnie z zawartym Listem intencyjnym intencją stron jest przeprowadzenie przez Gamrat badania due diligence Baltic Wood do dnia 20 listopada 2015 roku oraz prowadzenie negocjacji co do warunków planowanej transakcji, w tym co do ostatecznej ceny, do dnia 30 listopada 2015 roku. Jednocześnie strony zobowiązały się do dnia 14 grudnia 2015 roku do prowadzenia negocjacji na zasadzie wyłączności. Warunkiem realizacji transakcji jest uzyskanie przez Gamrat zgody walnego zgromadzenia akcjonariuszy. 
W związku z powyższym Zarząd Gamrat po podpisaniu Listu intencyjnego podjął decyzję o zwołaniu na dzień 10 grudnia 2015 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Gamrat, którego porządek obrad będzie obejmował w szczególności udzielenie zgody na zakup 100% akcji Baltic Wood. Strony przewidują, że realizacja transakcji nastąpi poprzez podpisanie umowy przedwstępnej, a następnie, po spełnieniu się wskazanego powyżej warunku, podpisanie przyrzeczonej umowy sprzedaży. Umowa przedwstępna sprzedaży akcji będzie precyzyjnie określać i będzie zawierać wszelkie ostatecznie uzgodnione przez strony warunki finansowe i prawne transakcji. Baltic Wood jest uznanym europejskim producentem podłóg drewnianych. Z
Zakup akcji Baltic Wood pozwoli Gamrat powiększyć istniejącą Grupę Kapitałową Gamrat oraz poszerzyć asortyment produktów przez nią oferowanych. 
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. Nr 185, poz. 1439).

Raport podpisał Wojciech Hoffmann
Prezes Zarządu „Lentex” S.A.

	Jeżeli dojdzie do transakcji, będzie to już trzecia firma w tworzonej Grupie Kapitałowej „Gamrat” S.A. Wcześniej Gamrat nabył producenta odwodnień liniowych firmę „Devorex” z Bułgarii oraz firmę „PD Profil” z Myślenic, producenta stalowych systemów rynnowych. 

Obchody Święta Niepodległości w Jaśle

    W dniu 11 listopada jak co roku, odbyły się w Jaśle uroczyste obchody 97 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 r, po 123 latach zaborów.
Uroczystości rozpoczęła Msza Święta odprawiona w Kościele O.O. Franciszkanów, a następnie pochód przemaszerował ulicami miasta, którego uczestnicy złożyli kwiaty pod tablicą upamiętnia-jącą wyjście Jasielskiego Oddziału Związku Strzeleckiego na wojnę w 1914 roku, pod tablicą poświęconą Marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu przy kościele Św. Stanisława oraz w Parku Miejskim na Grobie Nieznanego Żołnierza. 
Tam też w asyście orkiestry dętej odśpiewano Hymn Państwowy, odczytano Apel Poległych, a Starosta Jasielski Franciszek Miśkowicz wygłosił okolicznościowe przemówienie.
	W uroczystości wzięli udział m.in.: senator RP Alicja Zając, Poseł na Sejm RP Bogdan Rzońca, wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Maria Kurowska burmistrz Jasła Ryszard Pabian, oraz kilkadziesiąt kilkuosobowych delegacji, w tym przedstawiciele władz samorządowych, państwowych, delegacje zakładów pracy, stowarzyszeń, jasielskich szkół oraz organizacji politycznych oraz poczty sztandarowe, wśród których nie zabrakło sztandaru NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A.
	Na koniec uroczystości orkiestra zagrała Pieśń Reprezentacyjną Wojska Polskiego „My Pierwsza Brygada”Grób Nieznanego Żołnierza w Parku MiejskimDelegacja KM NSZZ „Solidarność” Gamrat S.A. składa kwiaty
na Grobie Nieznanego Żołnierza

Święto Niepodległości w Jaśle
Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami organizacje związkowe działające w „Gamrat” S.A. skierowały w dniu 29 października br. do Zarządu „Gamrat” S.A. wspólne stanowisko o treści:

Zarząd „Gamrat” S.A.

w.m.

Dotyczy: podwyżek wynagrodzeń w 2016 r.

W związku z trwającym procedurą planowania w „Gamrat” S.A. na 2016 rok, organizacje związkowe działające w Firmie zwracają się z postulatem ujęcia w kosztach wzrost funduszu wynagrodzeń o 10 %. 
W ramach zwiększenia budżetu funduszu wynagrodzeń związki zawodowe zamierzają podjąć negocjacje na temat wzrostu płac pracowniczych w 2016 roku, oraz realnej wypłaty premii opartej na zasadach efektywności produkcji.
Coroczne podnoszenie płac, przy zachowaniu rentowności firmy, jest koniecznością w celu zatrzymania najbardziej wartościowych pracowników oraz możliwości pozyskiwania dobrze wykwalifikowanych osób z rynku pracy.
Należy dodać, że przeprowadzone w roku bieżącym podwyżki nie objęły wszystkich pracowników, a poprzednie grupowe podwyżki miały miejsce w roku 2009. 
Ponadto, w roku 2013 wygasł Układ Zbiorowy Pracy, przez co znacznie spadła średnia płaca w „Gamrat” SA, a tym samym ujęty w kosztach fundusz wynagrodzeń.
Wnosimy zatem o uwzględnienie przez Zarząd „Gamrat” S.A. naszego wniosku oraz pisemne poinformowanie o decyzji w tej sprawie, wraz z uzasadnieniem.
Uważamy, że dobra sytuacja finansowa firmy pozwala na dokonanie postulowanych regulacji płacowych, bez groźby zachwiania istotnych czynników ekonomicznych Spółki.

Podpisali:
Wiesław Martowicz 	- Przewodniczący KM NSZZ „Solidarność”
Wacław Mikrut	- Przewodniczący ZZ „Chemik”
Duda pisze list do Kaczyńskiego
„Aby dobra zmiana (…) była nie tylko wyborczym hasłem, ale i programem Państwa rządu, który zostanie zrealizowany” pisze w oficjalnym liście gratulacyjnym przewodniczący KK NSZZ „S”, Piotr Duda, do prezesa Prawa i Sprawiedliwości, Jarosława Kaczyńskiego. Przewodniczący ma nadzieję, że nowy rząd będzie realizował umowę programową, którą Związek podpisał z Prezydentem RP, Andrzejem Dudą.
„Serdecznie gratuluję zwycięstwa w wyborach” pisze Piotr Duda do prezesa PIS. Jak podkreśla szef „S”, „wynik osiągnięty przez Prawo i Sprawiedliwość, dający możliwość samodzielnego rządzenia to wydarzenie bez precedensu w ostatnim ćwierćwieczu naszej wolności”. Zaznacza, że to nie tylko sukces, ale i „zobowiązanie, którego wierzę Państwa ugrupowanie nie zawiedzie”. W dokumencie Piotr Duda tłumaczy, jak ważna dla polskich pracowników jest „dobra zmiana” i „dialog”. Szef „S” chciałby aby patronem dobrego dialogu była nowo utworzona Rada Dialogu Społecznego, której jest przewodniczącym.
Kierując list gratulacyjny do Jarosława Kaczyńskiego, Piotr Duda wyraża nadzieje, że nowo utworzony rząd będzie realizował umowę programową podpisaną z Prezydentem RP, w której Andrzej Duda zobowiązał się m.in. do działań na rzecz obniżenia wieku emerytalnego oraz korzystnych dla pracowników zmian w prawie pracy. 
„Ze swojej strony deklaruję pełną współpracę i wsparcie merytoryczne” pisze  Duda i zaznacza, że ma nadzieję, że „dobra zmiana” była nie tylko "wyborczym hasłem, ale i realizowanym programem nowego rządu". 

Jasielskie obchody 35-lecia 
NSZZ „Solidarność”

	Uroczystości związane z obchodami 35-lecia powstania Jasielskiej „Solidarności” rozpoczęła Msza św. odprawiona w kościele p.w. Św. Stanisława BM w Jaśle pod przewodnictwem ks. Krzysztofa Mijala – Duszpasterza Ludzi Pracy Regionu Podkarpacie. 
Homilię wygłosił były kapelan jasielskiej „Solidarności” ks. dr Stanisław Marczak. Na Mszę św. przybyli licznie Jaślanie związani z „Solidarnością”, poczty sztandarowe wystawione przez organizacje związkowe NSZZ „Solidarność” z „Gamrat” S.A. i Huty Szkła w Jaśle, członkowie NSZZ „Solidarność” na czele z Przewodniczącym ZR Podkarpacie i Z-cą Przewodniczącego Komisji Krajowej Tadeuszem Majchrowiczem oraz przedstawiciele władz samorządowych miasta, powiatu i województwa. 
Po Mszy św. uczestnicy uroczystości złożyli kwiaty i zapalili znicze pod tablicą poświęconą bł. ks. Jerzemu Popiełuszce.
	Dalsza część uroczystości, spotkanie byłych i obecnych działaczy jasielskich struktur „Solidarności” oraz zaproszonych gości, odbyła się w sali konferencyjnej budynku Exalo Drilling S.A. przy ul. Asnyka. 
Na zakończenie spotkania Przew. ZR Tadeusz Majchrowicz wręczył zaproszonym gościom albumy „Od komunizmu do Unii Europejskiej” wydane z okazji 35-lecia NSZZ „Solidarność”.Delegacja Związku na czele z Tadeuszem Majchrowiczem składa kwiaty pod tablicą bł. Ks. J. Popiełuszki

Rada Dialogu Społecznego 
powołana przez Prezydenta RP

Piotr Duda, szef NSZZ "Solidarność" został przewodniczącym Rady Dialogu Społecznego powołanej 22 października 2015 r. przez prezydenta Andrzeja Dudę. Rada zastąpiła Komisję Trójstronną i będzie stanowić forum współpracy przedstawicieli pracowników, pracodawców i rządu.
	W RDS będzie zasiadać 59 osób. Nowa Rada w odróżnieniu od Komisji Trójstronnej ma być ciałem niezależnym, w którym każda ze stron ma równe prawa. W Radzie po ośmiu członków będą miały "Solidarność", OPZZ i Forum Związków Zawodowych, a po sześciu cztery organizacje pracodawców - Konfederacja Lewiatan, Pracodawcy RP, Business Centre Club i Związek Rzemiosła Polskiego. Prezydent będzie miał swojego przedstawiciela z głosem doradczym, podobnie jak prezesi NBP i GUS.
Rada zastąpi Trójstronną Komisję do Spraw Społeczno-Gospodarczych, ponieważ w czerwcu 2013 r. związki zawodowe zawiesiły swój udział w pracach komisji. Dialog w KT był pozorowany, a rząd jedynie komunikował swoje decyzje.  - Byłem wtedy nazywany bandytą politycznym - przypomina szef "Solidarności". - Dziś okazuje się, że bez tego gestu Rada Dialogu Społecznego by tak szybko nie powstała.
Przewodniczący będą się co roku zmieniali - na przemian będą to reprezentanci związków, pracodawców i rządu. W komisji przewodniczącym był stale reprezentant rządu. Obecnie rada ze swojego grona sama wybiera przewodniczącego.Prezydent RP Andrzej Duda wręcza nominację Przewodniczącemu KK NSZZ „Solidarność” 

Obrady Komisji Międzyzakładowej

W dnu 15 października w lokalu związkowym odbyło się zebranie Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A. Wśród najważniejszych tematów obrad znalazły się następujące kwestie:
- omówiono podejmowane działania w sferze płacowej oraz ich efekty, w Spółkach objętych działaniem Organizacji Międzyzakładowej przy „Gamrat” S.A. tj. „Gamrat”, Tarkett, Solgam i Zakład Produkcji Specjalnej. W każdej z tych Spółek w 2015 r. udało się uzyskać poprawę warunków płacowych, choć nie we wszystkich firmach objęły one ogół pracowników. Działania te będą nadal kontynuowane, tak aby płace pracowników nie traciły siły nabywczej.
Przyjęto następnie stanowisko skierowane do Zarządu „Gamrat” S.A. aby w budżecie firmy na 2016 r. zaplanować środki finansowe na podwyżki płac i premię motywacyjną. 
Jego treść zostanie poddana pod uzgodnienie ze Związkiem Zawodowym „Chemik”.
- podjęto uchwałę o przyjęciu do Związku kolejnych osób. Stwierdzono, że praktyka pokazuje, iż liczba członków jest dla pracodawców kluczowym wyznacznikiem siły związku, a co za tym idzie skłonności do realizacji zgłaszanych przez Związki postulatów.
- przyjęto stanowisko o wyrażeniu zgody na wprowadzenie zmian do Regulaminu Pracy dla Pracowników Zakładu Produkcji Specjalnej „Gamrat” Sp. z o.o.
- postanowiono zorganizować w dniu 29.10.2015 r. spotkanie integracyjne Koła Emerytów i Rencistów NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A. w Jaśle
- poinformowano że z okazji 35-lecia powstania Związku w dniu 18 X w Kościele Św. Stanisława w Jaśle odbędzie się Msza św. za Ojczyznę, w której będzie obecny Sztandar Związku. Po Mszy odbędzie się okolicznościowe spotkanie działaczy NSZZ „Solidarność” z lat 1980-2015.
- poinformowano o zorganizowanych przez NSZZ „Solidarność w ostatnich miesiącach wyjazdach oraz o liczbie uczestników tj:
- 29.08 – Gdańsk – obchody 25-lecia Związku   - 22 osoby
- 20.09 – Częstochowa – Pielgrz. Ludzi Pracy   - 16 osób
- 26.09 – Skarżysko – Pielgrzymka Zbrojeniówki - 37 osób
-  7.10 – Warszawa – pikieta „Godna Praca”     - 8 osób
- ponadto podjęto decyzje w sprawach finansowych i organizacyjnych przeznaczonych do użytku służbowego.
Sprawdź zanim podejmiesz decyzję

W nadchodzących wyborach o mandat posła lub senatora ubiega się ponad 8 tysięcy kandydatów, z tego aż 450 dotychczasowych . Dzięki kampanii „Sprawdzam polityka” możemy prześledzić jakie decyzje podejmowali w kolejnych głosowaniach parlamentarzyści, których decyzje miały przecież istotny wpływ na nasze życie - mówi Piotr Duda, przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność, który podczas konferencji prasowej w Katowicach w dniu 6.10.2015 r. objaśniał na czym polega kampania "Sprawdzam polityka".
	Akcja była prowadzona po raz pierwszy podczas wyborów do Parlamentu Europejskiego w maju 2014 roku.
- "Sprawdzam polityka" to wiedza.  Dzięki takiej wiedzy obywatele będą mogli bardziej świadomie uczestniczyć w wyborach parlamentarnych
Warto skonfrontować to, co mówią dzisiaj w kampanii wyborczej posłowie, z tym co robili przez ostatnie dwie kadencje - wyjaśnia szef KK - Dobrym przykładem jest tu Ewa Kopacz, która jako premier chce obniżać podatki i podnosić wynagrodzenia Polaków, ale jako poseł głosowała za wydłużeniem czasu pracy osobom niepełnosprawnym, co w istocie zmniejszyło ich dochody i głosowała za nowelizacją kodeksu pracy, która wprowadzając roczny okres rozliczeniowy również znacząco obniżyła  dochody wielu pracowników. 
	Wystarczy wejść na stronę www.sprawdzampolityka.pl   i kliknąć Wybory 2015. Tam można prześledzić aktywność posłów i senatorów w poszczególnych głosowaniach. 
	Rzecznik Komisji Krajowej NSZZ Solidarność Marek Lewandowski poinformował, że obecna odsłona akcji „Sprawdzam polityka” będzie promowana głównie w Internecie. - Jak pokazały wybory prezydenckie, Internet ma coraz większy wpływ na wyniki wyborów - powiedział Lewandowski. Ale kampanii będą też, podobnie jak w 2014 roku, towarzyszyły spoty informacyjne i w lokalnych mediach oraz billboardy.

 

Kolejna pikieta w Warszawie

	W dniu, który z inicjatywy Międzynarodowej Konfederacji Związków Zawodowych jest obchodzony jako Światowy Dzień Godnej Pracy; sekretariaty branżowe "Solidarności" Metalowców, Górnictwa i Energetyki oraz Przemysłu Chemicznego zorganizowały pikietę przed Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie. 
	Celem pikiety było wyrażenie protestu Związkowców wobec „polityki umów śmieciowych” polskiego Rządu. Związkowcy przedstawili jednoznaczne stanowisko co do wyżej opisanej polityki Rządu RP  w petycji wniesionej za pośrednictwem Pani Premier do najwyższej władzy wykonawczej w naszym kraju. 
	W pikiecie pod budynkiem ministerstwa aktywnie uczestniczyli również członkowie podkarpackiej „Solidarności” z Krosna, Jasła (również z „Gamrat” S.A.) a także z Sanoka.Zebranie ZR NSZZ „Solidarność”
	W dniu 28 września br. w Krośnie odbyło się zebranie członków Zarządu Regionu Podkarpacie NSZZ „Solidarność” pod przewodnictwem Tadeusza Majchrowicza – Przewodniczącego ZR, Wiceprzewodniczącego Komisji Krajowej. 
Komisję Międzyzakładową przy „Gamrat” S.A. reprezentował Jan Krajewski. Przewodniczący T. Majchrowicz przedstawił informację na temat działań podejmowanych przez Związek na szczeblu krajowym i regionalnym. Zaznaczył, że w celu realizacji postulatów zgłaszanych przez Związek, w tym podniesienia płac, konieczna jest zmiana władzy w Polsce na bardziej propracowniczą. 
W związku z powyższym Zarząd Regionu Podkarpacie przyjął stanowisko o treści:
Stanowisko nr 6/9/15 
Zarządu Regionu Podkarpacie NSZZ „Solidarność" 
ws. wyborów parlamentarnych
Zarząd Regionu Podkarpacie NSZZ „Solidarność" w Krośnie apeluje do wszystkich zarówno członków jak sympatyków „Solidarności" o aktywny udział w zbliżających się wyborach parlamentarnych, które odbędą się 25 października br.
Uznajemy, iż na poparcie nie zasługują te ugrupowania polityczne i Ci kandydaci, którzy głoszą program anty-pracowniczy i antyzwiązkowy. W upływającej kadencji dali się oni poznać jako egoiści, którym na sercu leży wyłącznie własne dobro, natomiast troska o obywateli uwidacznia się jedynie podczas kampanii wyborczej.
Zarząd Regionu Podkarpacie zwraca się do wszystkich członków i sympatyków Związku o głosowanie na kandydatów, których program zawiera kwestie pracownicze i społeczne, a ponadto znajduje swe korzenie w Nauce Społecznej Kościoła i nauczaniu św. Jana Pawła II.
Polska zasługuje na Rząd, który będzie przedkładał interes narodowy ponad interes własnej partii politycznej.

				   Tadeusz Majchrowicz
				   Przewodniczący ZR Podkarpacie

PIKIETA W WARSZAWIE

W dniu 7 października 2015 r. organizowany jest wyjazd do Warszawy na pikietę pod Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej, w związku ze Światowym Dniem Godnej Pracy. Prosimy chętnych o zgłaszanie się na wyjazd w biurze Związku do dnia 4.X.2015      tel. 534 650 828. Wyjazd jest bezpłatny.

List Prezydenta 
Rzeczpospolitej Polskiej do uczestników 
XX Pielgrzymki PPZiL 

		Ekscelencjo Księże Biskupie! 
		Szanowni Uczestnicy Pielgrzymki! 
		Szanowni Państwo!

Serdecznie dziękują za zaproszenie do udziału w tegorocznej jubileuszowej Pielgrzymce Pracowników Przemysłu Zbrojeniowego i Lotniczego. Gorąco pozdrawiam organizatorów i pielgrzymów - związkowców, działaczy, pracowników polskiego przemysłu obronnego.
Państwa pielgrzymka do skarżyskiej Ostrej Bramy to już wieloletnia tradycja. Przybywacie z całej Polski, aby podziękować Opatrzności oraz prosić o błogosławieństwo dla Was, Waszych rodzin, zakładów pracy i dla kraju. Łączę się z Państwem we wspólnej modlitwie o bezpieczeństwo narodu, o pokój dla naszej Ojczyzny i świata. Dziękuję za Waszą pracę dla dobra Rzeczypospolitej i proszę o przekazanie wyrazów mojego uznania wszystkim pracownikom polskiej zbrojeniówki.
	Coroczne spotkanie pielgrzymów to nie tylko przeżycie duchowe, ale też sposobność do rozmowy o wyzwaniach stojących przed naszym przemysłem obronnym. Podczas niedawnych targów zbrojeniowych w Kielcach mogłem przekonać się o wysokim poziomie współczesnej polskiej myśli technicznej. Podziwiałem w ofercie naszego rodzimego przemysłu innowacyjne rozwiązania na światowym poziomie. Widziałem w tym wielki wysiłek ; zaangażowanie pracowników zbrojeniówki, talenty polskich projektantów i inżynierów, umiejętności producentów.
	Musimy pamiętać, że o sile i sprawności armii decyduje także potencjał polskiego przemysłu obronnego. Zbrojeniówka powinna wychodzić naprzeciw potrzebom armii, ale powinna mieć również zapewnione stabilne warunki do rozwoju. Zależność obronności i przemysłu jest obustronna. Nowoczesne rozwiązania będą atutem zarówno dla naszej gospodarki, jak i dla sil zbrojnych. 	Jako Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej i Zwierzchnik Sił Zbrojnych uważam, że wokół tych ważnych celów powinien być budowany szeroki konsensus wszystkich sił politycznych, instytucji państwowych, środowisk gospodarczych i naukowych. Chodzi tu o dwie wielkie wartości: o bezpiecze-ństwo Rzeczypospolitej i o zrównoważony rozwój kraju. Będę wspierał takie działania. W polskiej zbrojeniówce jest też miejsce dla związków zawodowych, których misja wpisuje się mocno w szeroką tradycje solidarnościową. Cieszę się, że związki zawodowe włączają się w rozwiązywanie narosłvch problemów, czyniąc to stanowczo i odpowiedzialnie.
	Drodzy Pielgrzymi, przyjmijcie raz jeszcze serdeczne pozdrowienia. Dziękuję za Państwa służbę dla polskiej niepodległości, siły i bezpieczeństwa. Szczęść Boże!
							Prezydent RP
							Andrzej Duda

XXXIII Pielgrzymka Ludzi Pracy 
do Częstochowy

	Po raz 33 przybywamy do Częstochowy na Jasną Górę, aby pokłonić się Królowej Polski. To dla nas bardzo ważne wydarzenie, a tak właściwie najważniejsze, bo modlimy się tutaj nie tylko o godną pracę, ale modlimy się również za tych wszystkich, którzy tej pracy nie mają - mówił do pielgrzymów na Jasnej Górze Piotr Duda, przewodniczący "Solidarności".
	Jak co roku, w dwudniowej Pielgrzymce Ludzi Pracy uczestni-czyło kilkadziesiąt tysięcy osób z całej Polski, w tym grupa pielgrzymów z NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A. ze Sztandarem. 
	Podczas swojego wystąpienia lider Związku przypomniał XXXI pielgrzymkę. - Była dla nas szczególna, bo przybyliśmy na nią prosto z demonstracji w Warszawie, na której mocno akcentowaliśmy słowa „Dość Lekceważenia Społeczeństwa”. Od lat mamy na sztandarach słowa dotyczące podmiotowości ludzkiej pracy, godności ludzkiej pracy, standardów pracy, z którymi dzisiaj jest w Polsce tyle problemów. Dlatego pielgrzymka dwa lata temu była dla nas bardzo duże znaczenie, bo przypomniała nam, jak ważna jest solidarność, zarówno ta pisana przez małe, jak i duże „S”. 
Przewodniczący podkreślił, że Związek będzie konsekwentny w walce z umowami śmieciowymi, z ubóstwem wśród dzieci i wśród osób pracujących. - Nasza konsekwencja powoli przynosi owoce. Przypomnę nasze wygrane skargi w Trybunale Konstytucyjnym. To nasza determinacja doprowadziła do tego, że niepełnosprawni mają lepsze warunki pracy. Mogą oni pracować mniej godzin niż to co niedawno zgotował im rząd - mówił Duda. 
	”Solidarność" będzie głośno mówić na temat najważniejszych spraw społecznych - mówił przewodniczący KK -  Jesteśmy wyzna-cznikiem tego, co dzieje się w naszym kraju i będziemy się wypowiadać na bardzo ważne sprawy dotyczące pracowników i spraw społeczno-gospodarczych, chociaż Związkowi i Kościołowi odmawia się tego. Ale my od tego jesteśmy, bo co roku na tej pielgrzymce powtarzamy słowa Ojca Świętego, Jana Pawła II: „Władza przechodzi z rąk do rąk, a Wy, ludzie Solidarności macie być z górnikami, pielęgniarkami, robotnikami i wszystkimi innymi branżami, którzy potrzebują Waszej pomocy”.
	Lider Związku zapowiedział, że "Solidarność" rozpoczyna kampanię „Sprawdzam polityka”. - Tam dowiecie się prawdy, co poszczególni politycy robili w ciągu ostatnich czterech, a nawet ośmiu lat, jak zachowywali się w bardzo ważnych sprawach społecznych dla pracowników i społeczeństwa. I to powinien być wyznacznik, czy zagłosujemy na tą czy inną osobę - zapowiedział przewodniczący. 
	Pielgrzymki ludzi pracy na Jasną Górę zapoczątkował błogosławiony ks. Jerzy Popiełuszko, patron "Solidarności". Pierwsza odbyła się we wrześniu 1983 dla robotników Huty Warszawa. Rok później do Częstochowy pielgrzymowali już pracownicy z całej Polski.

Termin wyjazdu do Częstochowy

Informujemy uczestników, że wyjazd jest planowany w sobotę w dniu 19 września o godz. 24,00 spod Starostwa Powiatowego w Jaśle, a następnie przez Osiedle Gamrat.
Powrót jest planowany w niedzielę ok. Godz. 20,00. 

Przywracanie dialogu społecznego

11 września weszła w życie ustawa o Radzie Dialogu Społecznego, która ma zastąpić komisję trójstronną. Do 25 września partnerzy społeczni złożą wnioski do prezydenta o powołanie swoich przedstawicieli w skład rady.
 
	W RDS będą uczestniczyć przedstawiciele pracowników, pracodawców i strony rządowej, ale Rada będzie ciałem niezależnym. 
Prezydent będzie miał prawo powoływania i odwoływania członków RDS, wskazanych przez związki, pracodawców i premiera.
 - Uważamy, że na dziś ta ustawa wyprzedza epokę, nawet jeśli chodzi o ustawy w poszczególnych państwach europejskich - mówi Piotr Duda, przewodniczący "Solidarności". Wśród zalet nowej ustawy wymienia zasadę rotacyjnej zmiany przewodniczącego oraz to, że żadna ze stron dialogu nie będzie uprzywilejo-wana. - Bardzo ważną rolę w tym dialogu będzie odgrywał także prezydent RP, który będzie mianował jej członków i którego reprezentant będzie brał udział w posiedzeniach Rady Dialogu Społecznego. Co ważne, w posiedzeniach będą mieli obowiązek brać udział ministrowie konstytucyjni. To ciało będzie dążyło do tego, żeby nie wychodzić na ulice, nie strajkować, tylko usiąść i rozwiązy-wać te problemy na miejscu - wyjaśnia.
	W myśl ustawy pracodawcy i związki zawodowe będą mogły inicjować zmiany w prawie, jeśli uzgodnią wspólny projekt ustawy, albo założeń do niej oraz innych aktów prawnych. Rząd ma zgodnie z uchwaloną ustawą obowiązek zająć się nimi, a jeśli tego nie zrobi, będzie musiał to uzasadnić. Strony pracowników i pracodawców będą też opiniować rządowe projekty ustaw i innych aktów prawnych. Będą też mogły przedstawiać wspólne zapytania ministrom i wspólnie wnosić o zmianę lub wydanie ustawy.
Obie strony zyskają też prawo wspólnego występowania do Sądu Najwyższego o wykładnię przepisów prawa i do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie konstytucyjności przepisów. Mogą również zawierać ponadzakładowe układy zbiorowe pracy. Jedną z podstawowych zmian jest sposób obsadzania funkcji przewodniczącego - będzie nim naprzemiennie kandydat związków, pracodawców i rządu. Jego kadencja będzie trwała rok. 
- Warto było wyjść z Komisji Trójstronnej - mówi szef Związku. - Warto było przeczekać te dwa lata. Dzisiaj mamy Radę Dialogu Społecznego. Przywracamy trójstronny dialog społeczny w Polsce, ale mamy większą autonomię i decyzyjność. 
 
KOMUNIKAT
ws. wyjazdu do Skarżyska Kamiennej na doroczną 
Pielgrzymkę Zakładów Przemysłu Zbrojeniowego 
w dniu 26 września 2015 r.

Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A. informuje, że istnieje możliwość zapisu na wyjazd do Skarżyska Kamiennej na XX autokarową Pielgrzymkę Zakładów Przemysłu Zbrojeniowego do Sanktuarium MB Ostrobramskiej. 
Zapisy przyjmowane są w biurze Związku w terminie do 15 września – tel. 491 4785.
Wyjazd dla pracowników ZPS „Gamrat” Sp. z o.o. i ich rodzin jest bezpłatny, jak również dla członków NSZZ „Solidarność” ze Spółek: „Gamrat”, „Tarkett” i „Solgam”
Dla pozostałych pracowników	- 60 zł od 1 osoby
Wyjazd jest planowany w dniu 26 września (sobota) o godz. 5,00 spod Jasielskiego Domu Kultury w Jaśle, następnie przez „Gamrat”.
Pielgrzymka do Częstochowy

	Jak co roku w trzecią niedzielę września, która w tym roku przypada 20 września, Solidarność organizuje Pielgrzymkę autokarową Ludzi Pracy do Częstochowy.

Zapisy na wyjazd przyjmowane są w biurze Związku 
tel. 491 4785 w terminie do 8 września

Kosz wyjazdu wynosi:
członkowie NSZZ „Solidarność” 
     oraz członkowie ich rodzin	   - 10 zł od 1 osoby
pozostałe osoby			   - 60 zł od 1 osoby
W cenie wyjazdu wliczony jest przejazd + ubezpieczenie.

Cudowny obraz Matki Boskiej Częstochowskiej


Termin wyjazdu do Gdańska

Informujemy uczestników wycieczki do Gdańska, że wyjazd został ustalony w dniu 27 sierpnia (czwartek) o godz. 2330, spod budynku Starostwa Powiatowego w Jaśle, z przystankiem na Osiedlu „Gamrat” ( przystanek PKS). Planowany powrót w niedzielę w godzinach porannych.

Oświadczenie Piotra Dudy, 
szefa "Solidarności" w sprawie przeprowadzenie dodatkowego referendum
 
	Decyzja Prezydenta RP jest wyrazem szacunku dla 6 milionów obywateli, którzy podpisali się pod wnioskami referendalnymi. To również decyzja wychodząca naprzeciw woli ponad 20 milionów obywateli, którzy chcą wypowiedzieć się w sprawie emerytur, Lasów Państwowych i obowiązku szkolnego sześciolatków. 
Nie jest to spełnienie oczekiwań jakiejkolwiek partii politycznej. Przypominam, że z takim postulatem zwrócili się do prezydenta przedstawiciele komitetów obywatelskich, które te wnioski referendalne zorganizowali i złożyli! 
	Pomysł zorganizowania referendum razem z wyborami jest moim pomysłem, a nie prezydenta, ani jakiejkolwiek partii politycznej i pomysł ten został zaakceptowany przez przedstawicieli pozostałych komitetów obywatelskich.
	To nie kto inny jak koalicja PO-PSL do spółki z Ruchem Palikota w sejmowych głosowaniach odrzuciła wnioski obywateli. To nie tylko niewybaczalny błąd, ale też wyraz arogancji i buty, potwierdzający przekonanie, że obywatele nie dorośli do wypowiadania się najważniejszych sprawach. Nie dorośli do wychowywania swoich dzieci, decydowania o swoich emeryturach, czy o zasobach będących własnością całego społeczeństwa. Czy jest zatem tak, że władza wie lepiej, a motłoch ma jej słuchać?
	Dlatego przeprowadzenie dodatkowego referendum będzie okazją aby to naprawić i bez względu na takie, czy inne decyzje – i tak się odbędzie. Tak jak zapowiadaliśmy w 2012 roku – to tylko kwestia czasu.
 
	Piotr Duda

Program rozrywkowy festynu rodzinnego 
w Gdańsku z okazji 35 rocznicy powstania 
NSZZ „Solidarność” – sobota 29 sierpnia 2015 r.    – teren Stoczni Gdańskiej

Scena piknikowa – godz. 15,00 – 19,00
wystąpią: BONEY M, PAPA DANCE, MIECZNIKOWSKI, MACIEJ MARKIEWICZ, KATARZYNA ROGALSKA
Koncert główny „My Naród” - godz. 19,30 – 21,30
wystąpią: KRZYSZTOF CUGOWSKI, LOMBARD, SZTYWNY PAL AZJI, ELEKTRYCZNE GITARY, NATALIA PRZYBYSZ, 4PCM, SKUBAS, DAAB, SEXBOMBA, TOMEK LIPIŃSKI, ZŁE PSY, ELDO, JAN PIETRZAK
Koncert gwiazdy – godz. 22,00 – 23,30 
Wystąpi CHRIS DE BURGH
W imprezie z NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A. weźmie udział 21 osób. Jest jeszcze na wyjazd 2 wolne miejsca. Kontakt tel. 534 650 828.
Nabożeństwo fatimskie 
w Miejscu Piastowym

	W dniu 1 sierpnia Solidarność Podkarpacka, której patronem jest błogosławiony ks. Bronisław Markiewicz od 17 lat modli się w Miejscu Piastowym, wraz z liczną rzeszą wiernych, na sierpniowych czuwaniach fatimskich. 
Poprzez obecność relikwii męczennika naszych czasów – bł. ks. Jerzego Popiełuszki, wołanie do Boga wzmogło.  
Błogosławieni: męczennik i wyznawca byli w „asyście”  relikwii św. Jana Pawła II.  
Nowicjat sióstr służebniczek ze Starej Wsi, razem z siostrami  z Zambii, poprzez śpiew w czasie liturgii oraz krótki koncert pieśni afrykańskich po procesji światła, wspaniale ubogacił przeżycia duchowe wiernych. 
	Przewodniczący Podkarpackiej Solidarności Tadeusz Majchrowicz, na koniec Mszy świętej, odwołując się do modlitwy św. Jana Pawła II,  rozpoczął modlitwę zawierzenia od słów: „Matko Świętej Nadziei! Pani Fatimska! Wskazuj nam zawsze, jak mamy służyć człowiekowi i ludzkości”. 
Dalsza jego modlitwa odnosiła się do świętych rodaków : „Święty Janie Pawle II, bądź nadal dla nas wołającym o Ducha Świętego dla odnowy tej ziemi! 
Błogosławiony ks. Jerzy, składający przed Bogiem ofiarę ze swego życia w męczeńskiej śmierci, złóż przed Majestatem Boga trud i troski robotników, a dla pracodawców wyproś szacunek i sprawiedliwość dla poszukujących pracy. 
Błogosławiony Bronisławie, który w proroczym uniesieniu wołałeś: „Solidarność górą”, pomóż obecnym władzom związku „Solidarność” przywrócić fundament i wartości, dzięki którym ludzie pracy mogli dokonać odrzucenia ateistyczno-socjalisty-cznej ideologii. 
	Wielokrotnie podczas sierpniowego czuwania fatimskiego podejmowano modlitwę w intencji nowego prezydenta Andrzeja Dudy. 
	W uroczystościach w Miejscu Piastowym udział wzięła delegacja NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A. wraz ze Sztandarem Związku.Przewodniczący Zarządu Regionu Podkarpacie NSZZ „Solidarność” w Krośnie Tadeusz Majchrowicz przed 
Figurą M.B. Fatimskiej

Spotkanie ws. funduszu socjalnego 
w Gamracie

W dniu 29 lipca br. w biurze Kierownika Działu Zrządzania Zasobami Ludzkimi Pani Marii Zielińskiej odbyło się spotkanie poświęcone zmianom do planu funduszu socjalnego w Gamrat S.A. oraz możliwości wypłaty świadczenia pieniężnego dla pracowników w sierpniu br. 
W rozmowach oprócz Pani M. Zielińskiej - Administratora ZFŚS, wzięli udział: Pani Barbara Kozak – Specjalista ds. Kadr i Płac (przejęła od Pani E. Kras prowadzenie spraw socjalnych, po jej odejściu na emeryturę), Wiesław Martowicz i Jan Krajewski – NSZZ „Solidarność” oraz Wacław Mikrut – ZZ „Chemik”.
	Administrator Funduszu Socjalnego przedstawiła projekt zmian w planie funduszu socjalnego w Gamrat S.A. na ten rok, zakładający przesunięcie wszystkich niewykorzystanych środków ZFŚS na „świadczenia pieniężne lub rzeczowe”, pozostawiając tylko niewielką rezerwę na: umorzenia pożyczek mieszkaniowych ( na wypadek śmierci pożyczkobiorcy), paczki dla dzieci i zapomogi losowe. 
Poinformowała także, że przekazano na fundusz socjalny „Tarkett Polska” kwotę wynikającą z proporcjonalnego podziału funduszu pożyczkowego na cele mieszkaniowe, zgodnie z ilością pracowników którzy przeszli do Spółki „Gamrat Wykładziny” – obecnie „Tarkett Polska”.
Następnie zaproponowała aby w ramach pozostających w dyspozycji środków ZFŚS, uruchomić w sierpniu wypłatę dla uprawnionych pracowników świadczenia pieniężnego, w ramach przyjętych na ten rok progów dochodowych – 300 zł brutto, 250 zł, 200 zł.
	Przedstawiciele związków zawodowych zapowiedzieli zwrócenie się do Zarządu „Gamrat” S.A. z wnioskiem o zwiększenie odpisu na fundusz socjalny, co pozwoliłoby na podniesienie wysokości świadczeń.

Rozmowy w firmie „Tarkett”

W dniu 15.07. 2015 w „Tarkett Polska” Sp. z o.o. Oddział w Jaśle odbyło się spotkanie przedstawicieli związków zawodowych NSZZ „Solidarność” i ZZ „Chemik” z paniami Magdaleną Skibą - Kierownik d/s personalnych oraz Agnieszką Surmacz - Specjalistą w dziale kadr i płac. 
Organizacje związkowe reprezentowali Wiesław Martowicz i Dariusz Serwa - NSZZ Solidarność oraz Wacław Mikrut i Mirosław Pniak –ZZ Chemik. 
	Głównym tematem spotkania były sprawy związane z ustaleniem terminu wypłaty bonusu za II kwartał oraz kwoty bezzwrotnej pomocy pieniężnej z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Termin wypłaty bonusu ustalono na dzień 24.07.2015 r. z możliwością wcześniejszej wypłaty, po akceptacji władz spółki co do jego wysokości tj. 7.5 %. 
	W kwestii wypłaty świadczenia pieniężnego z ZFŚS ustalono wstępnie kwoty: 400 zł, 380 zł i 360 zł w zależności od kwoty dochodu wynikającego z oświadczenia pracownika we wniosku składanym na początku roku. Termin wypłaty świadczenia to wstępnie 10.08.2015 r. 
	Związki zawodowe zwróciły się do administratora funduszu z propozycją zorganizowania w miesiącu wrześniu spotkania integracyjnego dla wszystkich pracowników naszej spółki . Termin i program spotkania zostanie podany do wiadomości załogi po ustaleniu wszystkich szczegółów. 
	W dalszej części spotkania strony podjęły dyskusję w sprawie opracowania jednolitego tekstu regulaminu funduszu świadczeń socjalnych po wprowadzeniu zmian uzgodnionych przez administratora i związki zawodowe, a mających na celu uproszczenie i urealnienie pewnych zapisów dotyczących podawania dochodów przez pracowników, a także zmiany wysokości progów dochodowych uprawniających do korzystania z funduszu socjalnego. 
Pani Kierownik ds. personalnych Magdalena Skiba zobowiązała się do przygotowania przez administratora funduszu pełnego tekstu regulaminu który, po wspólnej akceptacji i podpisaniu przez strony zostanie przedstawiony do informacji załogi. Regulamin obowiązywał by od dnia 1.01.2016. 

Gamrat wypłaca dywidendę

	Zgodnie z uchwałą Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Gamrat” S.A. z dnia 20 maja 2015 r. od 20 lipca br. wypłacana jest dywidenda dla akcjonariuszy Spółki. 
Wysokość dywidendy ustalono w kwocie 2 zł na 1 akcję. 
Posiadacz akcji otrzyma więc kwotę będącą iloczynem ilości akcji x 2 zł, minus 19 % podatek. 
Aby otrzymać dywidendę należy złożyć w Dziale Zarządzania Zasobami Ludzkimi dyspozycję, z określeniem sposobu wypłaty dywidendy, tj. na rachunek bankowy, bądź przez kasę w gotówce. 
Celem potwierdzenia tożsamości należy zabrać ze sobą dowód osobisty. Rachunki