Pole tekstowe: Teksty zamieszczone na stronie Aktualności od dnia listopada 2011 r.
(najstarsze teksty na końcu strony)
Pole tekstowe: 

Delegaci głosują uchwałę za pomocą imiennych mandatów


Głosowanie, od lewej: Renata Smagacka, Małgorzata Ochałek, Marian Konieczny, Tadeusz Pisz

Z okazji Święta Kobiet
Spełnienia wszystkich marzeń, zadowolenia z siebie, radości życiowej i aby każdy kolejny dzień był Dniem Kobiet, życzy Wam,
wspaniałe, niepowtarzalne PanieOrganizacja Międzyzakładowa
Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”
przy „Gamrat” S.A.

Rozmowy płacowe w „Gamrat” S.A.

	Od 1 stycznia 2023 r. płaca minimalna krajowa po rozmowach z Rządem RP organizacji reprezentatywnych, w tym NSZZ „Solidarność” została ustalona na poziomie 3.490 zł. Trzeba jednak dodać, że płaca ta to nie tylko płaca zasadnicza, ale i dodatki np. premie, więc pracodawcy mają możliwość doliczać premie do płacy zasadniczej aby spełnić wymóg minimalnej płacy 3.490 zł
	Zarząd „Gamrat” S.A. podjął decyzję że od 1 stycznia 2023 r. minimalna płaca zasadnicza (miesięczna) pracownika Gamratu będzie wynosić nie mniej niż 3.500 zł brutto. Spowodowało to jednak praktyczne zrównanie płac pracowników, bez względu na posiadane kwalifikacje i staż pracy w „Gamrat” S.A. 
	Związki zawodowe działające w Firmie tj. NSZZ „Solidarność” i ZZ „Chemik” przygotowały w tej sprawie stanowisko, które postulowało podniesienia stawek płac zasadniczych od 1 marca w oparciu o kategorię zaszeregowania i staż pracy pracownika w „Gamrat” S.A.
Stanowisko to zostało przekazane Dyrektorowi Generalnemu „Gamrat” S.A. Panu Jerzemu Pachanie w dniu 17 lutego br. przez Przewodniczą-cych związków zawodowych Jana Krajewskiego i Wacława Mikruta. Wtedy też odbyła się dyskusja w gabinecie Dyrektora Pachany nad treścią stanowiska, w której uczestniczyli także Dyrektor Finansowy Zbigniew Syzdek i Kierownik Działu Kadr i Płac Pani Barbara Kozak-Więcek. Stanowisko to, jeszcze tego samego dnia drogą elektroniczną zostało przesłane Prezesowi Zarządu Panu Krzysztofowi Mosce.
	W dniu 23 i 24 lutego w Sali konferencyjnej budynku Zarządu „Gamratu” odbyły się negocjacje dot. podwyżek w którym udział wzięi::
- ze strony Zarządu „Gamrat” S.A.
Prezes Zarządu Krzysztof Moska, Członek Zarządu Dyrektor Generalny Jerzy Pachana (23.02), Dyrektor Finansowy Zbigniew Syzdek (23.02), Kierownik Działu Kadr i Płac Barbara Kozak-Więcek
- ze strony Związków zawodowych:
Jan Krajewski, Jan Ślabski, Jan Sokołowski, Maria Żyuklińska – NSZZ „Solidarność”
Wacław Mikrut, Marek Olbrot (23.02), Renata Szlachta, Wiesława Rączka – ZZ „Chemik”
	Prezes Krzysztof Moska odnosząc się do stanowiska związków stwierdził, że obecna sytuacja Firmy nie pozwala na spełnienie propozycji podwyżek płac postulowanych przez związki. 
Zaproponował aby rozmowy w tej sprawie odbyły się przed upływem obowiązywania dotychczasowego porozumienia płacowego tj. przed    1 lipca br. Zaproponował też w imieniu Zarządu propozycję podwyżek wynagrodzeń od 1.07.2023 r. opartą o staż pracy w Gamrat S.A. o ile sytuacja rynkowa w kraju się ustabilizuje, a kondycja Spółki na to pozwoli. 
Po odbyciu dyskusji nad przedstawioną propozycja strony tj. Zarząd „Gamrat” S.A. i związki zawodowe podpisały w dniu 24 lutego porozumienie w tej sprawie.
Porozumienie płacowe w Tarkett

	W dniu 1 marca br. Zostało podpisane Porozumienie dot. podwyżek płac w Tarkett Polska Oddział w Jaśle pomiędzy Dyrektorem Markiem Skalskim z Przewodniczącymi organizacji związkowych działających w Spółce – Janem Krajewskim NSZZ „Solidarność” i Wacławem Mikrutem ZZ „Chemik”.
	Podpisane porozumienie było poprzedzone rozmowami w dniu  2 lutego w którym uczestniczyli: Ze strony Zarządu Spółki Pan Marek Skalski i Pani Agnieszka Surmacz oraz ze strony związków Jan Krajewski i Dariusz Serwa—NSZZ „Solidarność”, ZZ „Chemik” - Wacław Mikrut i Mirosław Pniak.
	Porozumienie określa dolne i górne granice grup zaszeregowań pracowników produkcyjnych obowiązujące w okresie 1 stycznia do 30 czerwca 2023 r. oraz od 1 lipca po kolejnym wzroście płacy minimalnej. 	W roku 2023 średnie wynagrodzenie w grupie pracowników produkcyjnych wzrośnie o 15,9 % natomiast na pozostałych stanowiskach o 15 %. Indywidualne podwyżki dla poszczególnych pracowników wynikają z decyzji przełożonych, poprzedzonych oceną pracowniczą. W związku z tym, że podwyżki obowiązują od 1 stycznia, pracownicy otrzymają wyrównanie łącznie z płacą za luty br.
Wybory w Związku
	Zakończyła się pierwsza faza wyborów do władz NSZZ „Solidarność” na 5-cio letnią kadencję 2023-2028 r. tj. w 4-ech Spółkach wchodzących w skład Organizacji Międzyzakładowej przy „Gamrat” S.A. oraz Kole Emerytów i Rencistów.
W głosowaniu tajnym wybrano:
Okręg nr 1 – Gamrat S.A.
Jan Ślabski			- Przewodniczący Komisji Oddziałowej
		- 4 członków Komisji Oddziałowej
		- 12 delegatów na MZD
Okręg nr 2 – Tarkett Polska Sp. z o.o.
Dariusz Serwa		- Przewodniczący Komisji Oddziałowej
		- 4 członków Komisji Oddziałowej
		- 13 delegatów na MZD
Okręg nr 3 – Zakład Produkcji Specjalnej „Gamrat” Sp. z o.o.
Sylwester Posełkiewicz	- Przewodniczący Komisji Oddziałowej
		- 4 członków Komisji Oddziałowej
		- 7 delegatów na MZD
Okręg nr 4 – Solgam Sp. z o.o.
Bogusław Bajgrowicz	- Przewodniczący Komisji Oddziałowej
		- 2 członków Komisji Oddziałowej
		- 2 delegatów na MZD
Okręg nr 5 – Koło Emerytów i Rencistów
Zbigniew Siepkowski	- Przewodniczący Komisji Koła
		- 2 członków Komisji Koła
		- 6 delegatów na MZD
Łącznie wybrano:
5 Przewodniczących Komisji Oddziałowej (Koła), 
16 członków Komisji Oddziałowej (Koła) 
40 delegatów na Międzyzakładowe Zebranie Delegatów.
Wybrani delegaci podczas planowanego na dzień 18 marca Międzyzakładowego Zebrania Delegatów dokonają wyboru władz Organizacji Międzyzakładowej przy „Gamrat” S.A. oraz delegatów na WZD Regionu Podkarpacie i na WZD Sekcji Zbrojeniowej.

Szczegółowe informacje o wynikach głosowania we wszystkich okręgach wyborczych znajdują się w zakładce  „Wybory w Związku”
				Przewodniczący 
				Międzyzakładowej Komisji Wyborczej
				Jan Krajewski

Informujemy, że głosowanie rozpocznie się 
w dniu 22 lutego (środa) 
i potrwa do chwili rozstrzygnięcia wyborów i objęcia mandatów przez kandydujące osoby. Osoby, które w czasie wyborów będą nieobecne w pracy mogą oddać głos 
w dniu 22 lutego w godz. 8,00 – 9,00      w lokalu Związku 

TECHNIKA GŁOSOWANIA
UCHWAŁA NR 6/2023 
Międzyzakładowej Komisji Wyborczej NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A. z dnia 15.02.2023 r.
ws. ustalenia techniki głosowania
§ 1
Międzyzakładowa Komisja Wyborcza ustala, że głosowanie w okręgach wyborczych będzie się odbywać poprzez skreślenie nazwisk kandydatów na których nie chcemy oddać głosu.
§ 2
Aby głos był ważny należy na karcie do głosowania pozostawić nieskreślone nazwiska w liczbie nie większej niż liczba miejsc mandatowych dla danej funkcji.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

LISTY ZGŁOSZONYCH KANDYDATÓW

	Informujemy, że Międzyzakładowa Komisja Wyborcza w dniu 15 lutego zatwierdziła listy kandydatów na określone funkcje związkowe w poszczególnych okręgach wyborczych. Można się z nimi zapoznać na stronie internetowej w zakładce „Wybory w Związku” oraz na tablicach ogłoszeniowych w Spółkach w których odbędą się wybory.

 Informujemy, że w zakładce „Wybory w Związku” opublikowane są wszystkie dokumenty związane z procedurą wyborczą na kadencję w latach 2023-2028
        Komunikat nr 1
Międzyzakładowej Komisji Wyborczej NSZZ „Solidarność” przy Gamrat S.A. z dnia 31.01.2023 r. ws. ilości miejsc mandatowych oraz procedury zgłaszania kandydatów

Międzyzakładowa Komisja Wyborcza informuje że, na swoim pierwszym posiedzeniu wybrała ze swego grona Przewodniczącego Jana Krajewskiego i Zastępcę Dariusza Serwę.
Następnie, na podstawie Uchwały Nr 59/13/2023 z dnia 28.01.2023 r. Komisji Międzyzakładowej określającej klucz liczbowy wyboru delegatów na Międzyzakładowe Zebranie Delegatów ( 1 delegat na każde rozpoczęte 6 członków Związku), oraz Uchwały nr 61/13/2023 ws. liczebności niższych struktur organizacyjnych Związku, Uchwałą nr 2/2023 ustaliła ilość wybieranych osób w poszczególnych okręgach wyborczych:
 
Okręg Nr 1 – Gamrat S.A.
- ilość wybieranych delegatów – 12
- ilość członków Komisji Oddziałowej – 5 (przewodniczący + 4 czł. KO)
Okręg Nr 2 – Tarkett Polska Spółka z o.o.
- ilość wybieranych delegatów – 13
- ilość członków Komisji Oddziałowej – 5 (przewodniczący + 4 czł. KO)
Okręg Nr 3 – Zakład Produkcji Specjalnej „Gamrat” Spółka z o.o.
- ilość wybieranych delegatów – 7
- ilość członków Komisji Oddziałowej – 5 (przewodniczący + 4 czł. KO)
Okręg Nr 4 – „Solgam” Spółka z o.o.
- ilość wybieranych delegatów – 2
- ilość członków Komisji Oddziałowej – 3 (przewodniczący + 2 czł. KO)
Okręg Nr 5 – Koło Emerytów i Rencistów
- ilość wybieranych delegatów – 6
- ilość członków Komisji Koła – 3 ( przewodniczący + 2 członków KK)
Łączna liczba wybieranych delegatów	- 40

Kandydatów na określone funkcje związkowe należy pisemnie zgłaszać w terminie 6-14 lutego w biurze Związku u Przewodniczącego MKW Jana Krajewskiego, lub u pozostałych członków MKW tj. Jana Ślabskiego (Gamrat), Dariusza Serwy (Tarkett), Sylwestra Posełkiewicza (ZPS „Gamrat”), Bogusława Bajgrowicza (Solgam)
Zgłoszenia kandydatów należy dokonywać na specjalnie przygotowanych drukach, które są do odbioru w biurze Związku oraz pozostałych członków MKW.
Zgłoszenie powinno zawierać imię i nazwisko kandydata, adres zamieszkania, nr okręgu wyborczego i nazwę Firmy, określenie funkcji na którą dana osoba kandyduje, oraz podpis osoby wyrażającej zgodę na kandydowanie i zgłaszającej kandydaturę. 
Dodatkowych informacji udziela Przewodniczący 
MKW Jan Krajewski pod nr tel. 534 650 828 


Wybory w Związku na kadencję 
w latach 2023-2028

	Dobiega końca obecna kadencja władz Związku w Organizacji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A.
 Niebawem ruszy procedura wyborcza na nową kadencję. Wybory będą 2-stopniowe, tzn. najpierw będą wybierani delegaci na MZD, Przewodniczący i członkowie Komisji Oddziałowych w poszczególnych Spółkach wchodzących w skład Organizacji Międzyzakładowej przy „Gamrat” S.A. czyli: Gamrat S.A., Tarkett Polska, Zakładzie Produkcji Specjalnej „Gamrat” i Solgam oraz Kole Emerytów i Rencistów. 
Następnie w II etapie wybrani delegaci podczas Międzyzakładowego Zebrania Delegatów wybiorą Przewodniczącego i Komisję Międzyzakładową, Komisję Rewizyjną oraz delegatów na WZD Regionu i Sekcji Przemysłu Zbrojeniowego. 
Całość procedury wyborczej powinna się zakończyć do końca marca. Szczegółowe terminy i informacje będą podawane w formie komunikatów na tablicach ogłoszeń i na stronie internetowej Związku.
Za całość wyborów będzie odpowiadała Międzyzakładowe Komisja Wyborcza w składzie:
1/ Krajewski Jan   - przewodniczący - Gamrat S.A. – Tel. 534 650 828
2/ Serwa Dariusz   - zastępca	  - Tarkett Polska Spółka z o.o.
3/ Ślabski Jan			- członek - Gamrat S.A.
4/ Posełkiewicz Sylwester	- członek - ZPS „Gamrat” Spółka z o.o.
5/ Bajgrowicz Bogusław	- członek - Solgam Spółka z o.o.
Wszelkie pytania i wnioski należy kierować do przewodniczącego MKW, lub do członków Komisji w poszczególnych Spółkach

 Ulga w podatku z tytułu wpłaconych składek na związki zawodowe

	Od 1 stycznia 2022 r. można korzystać z ulgi z tytułu wpłaconych składek członkowskich na rzecz związków zawodowych. Zwrot podatku będzie uwzględniony w rozliczeniu PIT w 2023 r. za rok podatkowy 2022.
Odliczeniu podlega suma składek potrąconych na rzecz związku zawodowego w danym roku podatkowym, nie więcej niż 500 zł, co przy skali podatkowej 12 % skutkuje zwrotem podatku do 60 zł.
Jeżeli składkę związkową potrąca z wynagrodzenia pracodawca, to informację o potrąceniu zamieszcza w PIT-11.
	W sytuacji gdy składki na rzecz związku zawodowego potrącane są przez pracodawcę, podatnikowi do udowodnienia wysokości poniesionych na ten cel wydatków wystarczy jedynie informacja płatnika zamieszczona w PIT-11. 
Nie jest wymagane zaświadczenie organizacji związkowej, o wysokości pobranych składek.

Niedługo wszyscy znów zostaną zapisani do PPK 
	Z możliwości oszczędzania, jaką dają Pracownicze Plany Kapitałowe, skorzystało dotychczas 2,52 mln osób. Tymczasem zbliża się moment tzw. ponownego autozapisu do PPK.
Ustawodawca zdecydował, że co cztery lata odbywa się tzw. ponowny autozapis do PPK. Kolejny przypada właśnie w tym roku.
	Do 28 lutego 2023 r. pracodawca ma obowiązek poinformować o tzw. ponownym autozapisie do PPK osoby, które złożyły deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat. 
Aby zostać zapisanym do PPK, pracownicy w wieku 18 — 55 lat nie muszą nic robić. Osoby, które przed 1 kwietnia 2023 r. ukończą 55 lat, powinny złożyć wniosek o przystąpienie, bądź wznowienie naliczania wpłat do PPK do 28 lutego 2023 r. 
	W związku z tzw. ponownym autozapisem do PPK, ponowną deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK można złożyć najwcześniej 1 marca 2023 r. Można ją złożyć także w innym dowolnym terminie po tej dacie.
	Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to dobrowolny dla pracowników, prywatny, wdrażany przez pracodawcę, ale współfinansowany przez pracownika, pracodawcę i państwo system długoterminowego oszczędzania, będący dodatkowym elementem systemu zabezpieczenia emerytalnego.

Wesołych i pogodnych 
Świąt Bożego Narodzenia 
dużo szczęścia, zdrowia, sukcesów w pracy i życiu osobistym z okazji nadchodzącego Nowego Roku

życzy 
ORGANIZACJA MIĘDZYZAKŁADOWA     NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”
PRZY „GAMRAT” S.A. 


41 rocznica wprowadzenia w Polsce stanu wojennego
    W nocy z 12 na 13 grudnia 1981 r. na wniosek Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego, Rada Państwa wprowadziła stan wojenny. Dla upamiętnienia wydarzeń, do jakich doszło przed 41 laty, w całej Polsce organizowane są obchody rocznicy stanu wojennego. 13 grudnia to również dzień, w którym kultywuje się pamięć o ofiarach tragicznej w skutkach decyzji przywódców komunistycznego reżimu 
Głównym punktem jasielskich obchodów rocznicy wprowadzenia stanu wojennego był montaż słowno-muzyczny przygotowany przez uczniów Zespołu Szkół Budowlanych w Jaśle. Młodzież wcielając się w różne role starała się stworzyć choćby namiastkę atmosfery, jaka towarzyszyła milionom Polaków w czasie trwania stanu wojennego. 
Uczniowie zaprosili też gości do wspólnego śpiewu, między innymi piosenki „Modlitwa o wschodzie słońca”, do której muzykę skomponował bard Solidarności Przemysław Gintrowski.
Uczestnicy obchodów rocznicowych mogli odbyć sentymentalną podróż do przeszłości, gdyż w jednej ze szkolnych sal urządzono ekspozycję przedmiotów rodem z czasów socjalizmu.
	Wieczorem, w kościele pw. św. Stanisława odprawiona została msza święta w intencji ojczyzny i ofiar stanu wojennego. W obchodach uczestniczyły liczne poczty sztandarowe, w tym delegacja ze Sztandarem OM NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A. na czele z jej Przewodniczącym Janem Krajewskim. Następnie kwiaty i znicze pod obeliskiem upamiętniającym strajk pracowników Huty Szkła w Jaśle oraz tablicą ku czci bł. ks. Jerzego Popiełuszki złożyli przedstawiciele NSZZ „Solidarność”, władz samorządowych na czele ze Starostą Adamem Pawlusiem i Burmistrzem Ryszardem Pabianem, placówek oświatowych, służb mundurowych, instytucji państwowych oraz organizacji pozarządowych.
Okolicznościowe przemówienie wygłosił Prezes Stowarzyszenia „Solidarni w Jaśle” Kazimierz Rozenbeiger, a następnie odśpiewano pieśń „Ojczyzno 


Poczet sztandarowy NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat”
Od lewej: Andrzej Gustek, Marian Konieczny, Zbigniew Siepkowski


Kwiaty składa delegacja NSZZ „Solidarność” z Wiceprzewodniczącym ZR Podkarpacie Pawłem Piertuszą


Warta oraz wiązanki kwiatów przy tablicach pamiątkowych bł. ks. Jerzego Popiełuszki i strajku w Hucie Szkła

Święto Niepodległości 11 listopada

	Tegoroczne jasielskie obchody rocznicy odzyskania Niepodległości w 1918 r. rozpoczęły się mszą świętą w intencji ojczyzny w Sanktuarium św. Antoniego. 
Po zakończeniu eucharystii, uczestnicy uroczystości udali się do Parku Miejskiego w Jaśle. Na czele pochodu przemierzającego ulice miasta znalazły się poczty sztandarowe, harcerze, uczniowie klas mundurowych oraz oficjalne delegacje władz samorządowych i państwowych oraz instytucji publicznych. 
Po drodze parlamentarzyści wraz z burmistrzem Ryszardem Pabianem i starostą jasielskim Adamem Pawlusiem, złożyli kwiaty pod tablicami upamiętniającymi: wymarsz oddziału Związku Strzeleckiego w 1914 r. przy ul. Kołłątaja oraz marszałka Józefa Piłsudskiego na fasadzie kościoła św. Stanisława.
	Wartę honorową przy Grobie Nieznanego Żołnierza wystawili harcerze z Komendy Hufca ZHP w Jaśle im. Rodziny Madejewskich oraz strzelcy z Jednostki Strzeleckiej 2091 im. gen. Józefa Hallera w Trzcinicy. Przy akompaniamencie Orkiestry Dętej działającej przy Gminnym Ośrodku Kultury, uczestnicy uroczystości odśpiewali hymn państwowy. Następnie odczytany został również apel pamięci, po czym na Grobie Nieznanego Żołnierza delegacje złożyły kwiaty i wieńce. 
	Na koniec uroczystości Starosta jasielski Adam Pawluś wygłosił okolicznościowe przemówienie, w którym oprócz przypomnienia historii związanej z odzyskaniem niepodległości przez Polskę, odniósł się także do sytuacji, w jakiej po 24 lutego roku znalazła się Ukraina, podkreślając jak ważna jest niepodległość narodu oraz pokój i bezpieczeństwo.
Msz święta w Kościele O.O. Franciszkanów

Poczet sztandarowy OM Gamrat w składzie: od lewej Andrzej Gustek, Marian Konieczny, Zbigniew Siepkowski


Grób nieznanego Żołnierza w Parku Miejskim


Przemówienie wygłasza Starosta Jasielski Adam Pawluś


Ze względu na zdarzenie w Przewodowie gdzie spadła rakieta zabijając 2 osoby i atmosferę napięcia i niepewności decyzją Komisji Krajowej marsz został odwołany. 
Jednak udało się ustalić z Rządem RP powołanie zespołów roboczych do rozmów na temat postulatów Solidarności.


Wyjazd na marsz godności
w Warszawie

W dniu 17 listopada w Warszawie odbędzie manifestacja Solidarności w Warszawie pod hasłem: „Marsz godności”, początek o godz. 12,00 
Postulaty marszu to:
- powstrzymanie wzrostu cen energii
- podniesienie wynagrodzeń w sferze publ.
- przyjęcie ustawy ws. emerytur stażowych
Zapisy na wyjazd w biurze Solidarności do dnia 10 listopada, tel. 534 650 828. Wyjazd jest planowany w dniu 17 XI (czwartek) ok. godz. 500 spod budynku Starostwa. Dokładna godzina zostanie podana w terminie późniejszym, po skoordynowaniu wyjazdu z innymi zakładami.

Wyjazd jest bezpłatny


Spotkanie ws. sytuacji w Tarkett Polska

	W dniu 19 października w siedzibie Tarkett Polska Oddział w Jaśle odbyło się spotkanie poświęcone omówieniu sytuacji ekonomiczno-gospodarczej Spółki. 
W spotkaniu udział wzięli ze strony Zarządu Dyrektor Pan Marek Skalski i HR Menager Pani Agnieszka Surmacz. Stronę związkową reprezentowali: Jan Krajewski, Dariusz Serwa – NSZZ „Solidarność” oraz Wacław Mikrut ze Związku Zawodowego „Chemik”. 
	Dyrektor Skalski poinformował przedstawicieli związków o sytuacji ekonomiczno-finansowej Spółki oraz o potrzebie zmniejszenia produkcji wyrobów ze względu na spadek zamówień na rynek krajowy jak i na eksport. Celem ochrony miejsc pracy i wynagrodzeń pracowniczych zaproponował działania mające na celu ograniczenie kosztów funkcjonowania Firmy. 
	Następnie odbyła się dyskusja nad przedstawionymi propozycjami. Pani A. Surmacz przedstawiła propozycję zawarcia Porozumienia w tej sprawie pomiędzy Pracodawcą a związkami zawodowymi. Porozumienie zawiera kwestię wykorzystania urlopów wypoczynkowych, przestojów produkcyjnych oraz zasad korzystania przez pracowników z płatnych nieobecności usprawiedliwionych, w uzasadnionych przypadkach. 
	Związki zawodowe po dokonaniu konsultacji wewnątrz swoich struktur w dniu 20 października podpisały ww. porozumienie.

Szkolenie w Krośnie

	W dniu 14 października w siedzibie Zarządu Regionu Podkarpacie w Krośnie odbyło się szkolenie dla Regionalnych Komisji Wyborczych które prowadził przedstawiciel Komisji Krajowej Związku, Przewodniczący Regionu Płockiego Andrzej Burnat. Celem szkolenia było przedstawienie zasad wyborczych które będą obowiązywać w wyborach władz NSZZ „Solidarność” w 2023 roku, w związku z upływem kadencji. Przewodniczącym RKW w Krośnie jest kol. Krzysztof Fal, a w jej składzie jest także Szef Oddziału w Jaśle Paweł Pietrusza. W szkoleniu brał udział także Przewodniczący KM przy „Gamrat” S.A. Jan Krajewski. Wybory w organizacjach zakładowych i międzyzakładowych mają się odbyć do końca marca przyszłego roku.

Wybory ZSIP w ZPS „Gamrat”

W dniu 28 września z inicjatywy NSZZ „Solidarność” odbyły się wybory Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy w Zakładzie Produkcji Specjalnej „Gamrat” na kadencję 2022-2026. Przeprowadzenie wyborów było niezbędne gdyż dotychczasowy ZSIP złożył rezygnację z pełnionej funkcji. Nowym Społecznym Inspektorem został wybrany kol. Rafał Mamroł. Życzymy mu sukcesów w działaniach na rzecz poprawy warunków pracy i przestrzegania prawa pracy. 

XXVII Pielgrzymka do Skarżyska-Kamiennej

	W sobotę, 24 września 2022 r. pracownicy Zakładów Zbrojeniowych i Lotniczych pielgrzymowali do Sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej w Skarżysku-Kamiennej. Uroczystej mszy świętej sprawowanej dla pielgrzymów przewodniczył biskup polowy Wojska Polskiego Wiesław Lechowicz.
	Do Sanktuarium przyjechali pracownicy zakładów zbrojeniowych i pracujących na potrzeby wojska m.in. z Bydgoszczy, Dęblina, Gdańska, Gdyni, Gliwic, Jasła, Kraśnika, Ostrowca Świętokrzyskiego, Pionek, Poznania, Radomia, Rzeszowa, Skarżyska – Kamiennej, Stalowej Woli, Świdnika, Tarnowa i Warszawy, wraz z pocztami sztandarowymi.
Uczestnikami uroczystości byli także przedstawiciele władz państwowych i samorządowych oraz prezesi zakładów zbrojeniowych i lotniczych z całego kraju. 
	Inicjatorem i organizatorem Pielgrzymek Pracowników Przemysłu Zbrojeniowego i Lotniczego do Sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej w Skarżysku-Kamiennej jest Krajowa Sekcja Przemysłu Zbrojeniowego NSZZ "Solidarność", której przewodniczy Stanisław Głowacki.
	Wśród uczestników pielgrzymki, jak co roku, obecna była grupa pielgrzymów z Organizacji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A. ze Spółek: Gamrat S.A., Zakład Produkcji Specjalnej i Solgam oraz Koła Emerytów i Rencistów, na czele z Przewodniczącym Janem Krajewskim. 
Obecny był także Sztandar Związku wraz z pocztem w składzie: Andrzej Gustek, Zbigniew Siepkowski i Józef Łodziński. 

Poczty sztandarowe przed Sanktuarium MB Ostrobramskiej

Sztandar Związku na procesji z obrazem ks. J. Popiełuszki

Pielgrzymi z Zakładu Produkcji Specjalnej

Pielgrzymka Ludzi Pracy do Częstochowy

	W dniach 17-18 września odbyła się jubileuszowa 40 Ogólnopolska Pielgrzymka Ludzi Pracy na Jasną Górę przed oblicze naszej Matki i Królowej. 
Do uczestników pielgrzymki przemówił Przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Piotr Duda który stwierdził m.in.:
„Dzisiaj martwimy się o nasze miejsca pracy, martwimy się, że w związku z galopującymi cenami energii elektrycznej i gazu nasze miejsca pracy są zagrożone. Dlatego będziemy prowadzić intensywny dialog społeczny, a jeśli nie, to będziemy protestować, aby wspólnie z rządem wypracować rozwiązania, które nie pozwolą zniszczyć naszej gospodarki, tak mozolnie budowanej przez wszystkie lata „
	Centralnym punktem programu uroczystości była Msza Święta, na Jasnogórskim Szczycie o godz. 11 której przewodniczył Krajowy Duszpasterz Ludzi Pracy abp Józef Kupny. 
Homilię do zebranych pielgrzymów wygłosił bp Wiesław Śmigiel, który mówił m.in.: „historia pielgrzymki ludzi pracy na Jasną Górę to lata modlitwy oraz wysiłku i zaangażowania konkretnych ludzi. U jej początków było wielu ludzi wiary, dobrej woli, ale przede wszystkim był charyzmatyczny kapłan, obrońca praw człowieka i męczennik, bł. ks. Jerzy Popiełuszko” I dalej: 
„Praca bez sprawiedliwości staje się wyzyskiem i niewolnictwem. Zyski bez solidarności prowadzą do rozwarstwienia i niepokojów społecznych. Przekreślenie zasady dobra wspólnego jest drogą do skrajnego indywidualizmu i egoizmu”
	W Pielgrzymce jak co roku uczestniczyli członkowie NSZZ „Solidarność” z Gamrat, Tarkett, Solgam, Zakładu Produkcji Specjalnej oraz Koła Emerytów i Rencistów z Przewodniczącym KM Janem Krajewskim. Obecny był także Sztandar Związku wraz z pocztem w składzie: Marian Konieczny, Andrzej Gustek, Józef Łodziński.

Homilia do uczestników Pielgrzymki ks bpa Wiesława Śmigiela


Widok na Ołtarz na wzgórzu Jasnogórskim

Sztandar Związku. Od lewej stoją: Jan Krajewski, Andrzej Gustek, Marian Konieczny, Józef Łodziński


42 rocznica powstania NSZZ „Solidarność”

	Obchody 42. rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych i powstania NSZZ „Solidarność” w Jaśle rozpoczęły się jak co roku Mszą Świętą w intencji Ojczyzny i „Solidarności” w kościele pw. św. Stanisława BM. Koncelebrze przewodniczył ks. dr hab. Piotr Steczkowski - Kanclerz Kurii Diecezjalnej w Rzeszowie, natomiast homilię wygłosił ks. dr Stanisław Marczak, były kapelan jasielskiej „Solidarności”.
Następnie uczestnicy uroczystości złożyli kwiaty i zapalili znicze przed tablicami ku czci ks. Stanisławowa Kołtaka i bł. ks. Jerzego Popiełuszki.
	Uroczystość uświetniły poczty sztandarowe Organizacji Związkowych „Solidarności” z Gamrat-u i Zakładu Gazowniczego w Jaśle oraz jasielskich szkół ponadpodstawowych. Wartę honorową wystawili uczniowie klasy mundurowej LO w Kołaczycach.
	W uroczystościach uczestniczyli m.in.: parlamentarzyści, przedstawiciele władz miasta i powiatu, przedstawiciele służb mundurowych, dyrektorzy powiatowych instytucji i placówek oświatowych oraz byli i obecni działacze jasielskiej „Solidarności”.


Msza św. w intencji Ojczyzny i Solidarności

Wiązankę kwiatów składają w imieniu Solidarności Gamratu
Jan Krajewski i Wiesław Martowicz

Kwiaty i wieńce pod tablicą ku czci Błogosławionego      Księdza Jerzego Popiełuszki

KOMUNIKAT
ws. pielgrzymki autokarowej do Częstochowy 
w dniu 17/18 września 2022 r.
Organizacja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A. informuje, że organizowana jest Pielgrzymka autokarowa na Święto Ludzi Pracy do Częstochowy, której centralnym punktem będzie Msza Święta na szczycie Jasnej Góry w niedzielę o godz. 11,00, odprawiona za pomyślność Ojczyzny i Ludzi Pracy .
Zapisy na wyjazd przyjmowane są w biurze Związku 
tel. 491 4785 w terminie do 5 września 
Przy zapisie należy podać nr PESEL, nr telefonu 
oraz wnieść opłatę
Koszt wyjazdu wynosi: 
członkowie NSZZ „Solidarność” oraz członkowie ich rodzin - 30 zł od osoby
pozostałe osoby (w zależności od wolnych miejsc)       - 100 zł od osoby
W cenę wliczony jest przejazd + ubezpieczenie + obiad
Wyjazd jest planowany w dniu 17 września (sobota) o godz. 23,30 spod Starostwa Powiatowego w Jaśle, następnie przez Osiedle Gamrat i Kołaczyce.
Planowany powrót w godzinach wieczornych w niedzielę.Zebranie Zarządu NSZZ „Solidarność”

	W dniu 29 sierpnia w siedzibie Związku odbyło się zebranie Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A. Celem zebrania było omówienie spraw bieżących oraz plan działania na najbliższy okres. W trakcie zebrania podjęto następujące tematy:
informacja Przewodniczącego KM Jana Krajewskiego o działalności Związku za okres od poprzedniego zebrania
informacja przedstawicieli Związku o sytuacji w Spółkach: Gamrat, Tarkett, Zakład Produkcji Specjalnej i Solgam
organizacja wyborów Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy w Zakładzie Produkcji Specjalnej
udział delegacji ze Sztandarem Związku u uroczystościach 42 rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych w Jaśle
organizacja dorocznego spotkania Koła Emerytów i Rencistów członków NSZZ „Solidarność” w dniu 8 września 2022
organizacja Pielgrzymki do Częstochowy na Święto Świata Pracy w dniach 17/18 września
organizacja Pielgrzymki pracowników Zakładów Zbrojeniowych w dniu 24 września
sprawy finansowe i organizacyjne
wolne wnioski

JASIELSKIE OBCHODY
42 rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych odbędą się w Kościele Św. Stanisława 
W programie:
18,00— Msza Święta w intencji Ojczyzny i Solidarności
19,00— złożenie kwiatów pod tablicami bł. ks. Jerzego 
       Popiełuszki i ks. Stanisława KołtakaPorozumienia Sierpniowe 
Zwycięstwo 1980

21 postulatów opracowanych przez Międzyzakładowy Komitet Strajkowy zostało spisanych na sklejce i ogłoszonych 17 sierpnia 1980 roku. Ostateczny kształt nadali im przywódcy robotniczych protestów z całej Polski.
Treść 21 postulatów:
1. Akceptacja niezależnych od partii i pracodawców wolnych związków zawodowych, wynikająca z ratyfikowanej przez PRL Konwencji nr 87 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej wolności związkowych.2. Zagwarantowanie prawa do strajku oraz bezpieczeństwa strajkującym i osobom wspomagającym.
3. Przestrzegać zagwarantowaną w Konstytucji PRL wolność słowa, druku, publikacji, a tym samym nie represjonować niezależnych wydawnictw oraz udostępnić środki masowego przekazu dla przedstawicieli wszystkich wyznań.
4. a) przywrócić do poprzednich praw: – ludzi zwolnionych z pracy po strajkach w 1970 i 1976, – studentów wydalonych z uczelni za przekonania,
b) zwolnić wszystkich więźniów politycznych (w tym Edmunda Zadrożyńskiego, Jana Kozłowskiego, Marka Kozłowskiego),
c) znieść represje za przekonania.5. Podać w środkach masowego przekazu informację o utworzeniu Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego oraz publikować jego żądania.
6. Podjąć realne działania mające na celu wyprowadzenie kraju z sytuacji kryzysowej poprzez:
a) podawanie do publicznej wiadomości pełnej informacji o sytuacji społeczno-gospodarczej,
b) umożliwienie wszystkim środowiskom i warstwom społecznym uczestniczenie w dyskusji nad programem reform.
7. Wypłacić wszystkim pracownikom biorącym udział w strajku wynagrodzenie za okres strajku jak za urlop wypoczynkowy z funduszu CRZZ.
8. Podnieść wynagrodzenie zasadnicze każdego pracownika o 2000 zł na miesiąc jako rekompensatę dotychczasowego wzrostu cen.
9. Zagwarantować automatyczny wzrost płac równolegle do wzrostu cen i spadku wartości pieniądza.
10. Realizować pełne zaopatrzenie rynku wewnętrznego w artykuły żywnościowe, a eksportować tylko i wyłącznie nadwyżki.
11. Wprowadzić na mięso i przetwory kartki – bony żywnościowe (do czasu opanowania sytuacji na rynku).
12. Znieść ceny komercyjne i sprzedaż za dewizy w tzw. eksporcie wewnętrznym.
13. Wprowadzić zasady doboru kadry kierowniczej na zasadach kwalifikacji, a nie przynależności partyjnej, oraz znieść przywileje MO, SB i aparatu partyjnego poprzez: zrównanie zasiłków rodzinnych, zlikwidowanie specjalnej sprzedaży itp.
14. Obniżyć wiek emerytalny dla kobiet do 50 lat, a dla mężczyzn do lat 55 lub [zaliczyć] przepracowanie w PRL 30 lat dla kobiet i 35 lat dla mężczyzn bez względu na wiek.
15. Zrównać renty i emerytury starego portfela do poziomu aktualnie wypłacanych.
16. Poprawić warunki pracy służby zdrowia, co zapewni pełną opiekę medyczną osobom pracującym.
17. Zapewnić odpowiednią liczbę miejsc w żłobkach i przedszkolach dla dzieci kobiet pracujących.
18. Wprowadzić urlop macierzyński płatny przez okres trzech lat na wychowanie dziecka.19. Skrócić czas oczekiwania na mieszkanie.
20. Podnieść diety z 40 zł do 100 zł i dodatek za rozłąkę.
21. Wprowadzić wszystkie soboty wolne od pracy. Pracownikom w ruchu ciągłym i systemie 4-brygadowym brak wolnych sobót zrekompensować zwiększonym wymiarem urlopu wypoczynkowego lub innymi płatnymi dniami wolnymi od pracy.

Po długich negocjacjach ze stroną rządową uzgodniono protokół porozumienia, który zawierał realizację części 21 postulatów oraz inne szczegółowe ustalenia.
Protokół Porozumień Sierpniowych, pod presją strajków podpisali w dniu 31 sierpnia 1980 roku w Stoczni Gdańskiej Komisja Rządowa i Międzyzakładowy Komitet Strajkowy w składzie:

PREZYDIUM MKS 
Przewodniczący: Lech Wałęsa
Wiceprzewodniczący: Andrzej Kołodziej, Bogdan Lis
CZŁONKOWIE
Lech Bądkowski, Wojciech Gruszewski, Andrzej Gwiazda, Stefan Izdebski, Jerzy Kwiecik, Zdzisław Kobyliński, Henryka Krzywonos, Stefan Lewandowski, Alina Pieńkowska, Józef Przybylski, Jerzy Sikorski, Lech Sobieszek, Tadeusz Stanny, Anna Walentynowicz, Florian Wiśniewski

KOMISJA RZĄDOWA
Przewodniczący:
Mieczysław Jasielski, Wiceprezes Rady Ministrów Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej
CZŁONKOWIE
Zbigniew Zieliński, Członek Sekretariatu KC PZPR
Tadeusz Fiszbach, Przewodniczący Wojewódzkiej Rady Narodowej w Gdańsku
Jerzy Kołodziejski, Wojewoda Gdański

Pole tekstowe: 

Oryginalna tablica zawierająca 21 postulatów Sierpnia 1980 r.Spotkanie w ZPS „Gamrat”

	W dniu 23 sierpnia w siedzibie Zarządu Zakładu Produkcji Specjalnej „Gamrat” odbyło się spotkanie Prezesa Pana Andrzeja Cholewiaka z przedstawicielami NSZZ „Solidarność” tj. Sylwestra Posełkiewicza – Przewodniczącego Komisji Oddziałowej przy ZPS oraz Jana Krajewskiego – Przewodniczącego Komisji Międzyzakładowej przy „Gamrat” S.A. 
Tematem spotkania były kwestie dotyczące przestrzegania przepisów wynikających z Kodeksu Pracy i Regulaminu Pracy w ZPS „Gamrat” oraz wywiązywania się z obowiązków zawodowych. 
Prezes Cholewiak stwierdził, że względu na charakter produkcji sprawy te będą przez Zarząd Spółki rygorystycznie egzekwowane wobec podległych pracowników.

42 rocznica podpisania Porozumień Sierpniowych w Krośnie

	19 sierpnia w kościele pw. Św. Wojciecha odbyła się uroczysta Msza św. za Ojczyznę, Ludzi Pracy i "Solidarność", oraz w intencji zbliżającej się 42 rocznicy Porozumień Sierpniowych. 
Mszę św. poprzedziła Modlitwa Różańcowa prowadzona przez Rycerzy Kolumba z Bazyliki Farnej.
	Mszy Świętej przewodniczył ks. Julian Bieleń, który wygłosił okolicznościową homilię nawiązującą do rocznicy powstania Solidarności.
	W celebrze uczestniczyli także Archidiecezjalny Duszpasterz Ludzi Pracy ks. Prałat Krzysztof Mijal Proboszcz miejsca, oraz księża: Kazimierz Gancarz i Jan Krupiński. 
Uroczystość uświetniły poczty sztandarowe: Regionu Podkarpacie, BWI Poland Krosno, Oddziału ZR w Sanoku, oraz Gamratu Jasło, w którego składzie byli: Jan Krajewski, Andrzej Gustek, Zbigniew Siepkowski.


Ołtarz w Kościele św. Wojciecha i księża koncelebransi

Przewodniczący Zarządu Regionu Podkarpacie Tadeusz Majchrowicz podczas czytania Ewangelii

Poczet sztandarowy OM Gamrat, od lewej: Andrzej Gustek, Zbigniew Siepkowski, Jan Krajewski
Spotkanie w Tarkett Polska

	W dniu 11 sierpnia w siedzibie Spółki Tarkett odbyło się spotkanie poświęcone wprowadzeniu regulacji płacowych wynikających z wdrożonego początkiem bieżącego roku systemu płacowego, który zaszeregował pracowników Spółki do 4 grup z określeniem dolnej i górnej stawki miesięcznego wynagrodzenia. 
	W spotkaniu z ramienia Pracodawcy uczestniczyli Pan Dyrektor Marek Skalski oraz Pani Agnieszka Suramacz HR Menager, a stronę związkową reprezentowali Jan Krajewski i Dariusz Serwa – NSZZ „Solidarność” i Wacław Mikrut – ZZ „Chemik”
	Dyrektor Skalski zaprezentował wstępne założenia regulacji płac mającej na celu ustalenie właściwej struktury wynagrodzeń w Spółce, wynikającej z posiadanych kwalifikacji zawodowych i jakości wykonywania pracy.
	Przedstawiciele związków zawodowych w dyskusji położyli nacisk aby podwyżki wynagrodzeń objęły wszystkich pracowników rzetelnie wykonujących swoje obowiązki zawodowe, a ewentualne różnicowanie wysokości podwyżki było oparte na obiektywnych podstawach.
	Dyrektor po wysłuchaniu zgłoszonych uwag i wniosków stwierdził, że je rozważy i przedstawi w tej sprawie pisemną propozycję pod dalsze negocjacje.

Zebranie Komisji ds. ZKŚS Gamrat

	W dniu 1 sierpnia w budynku Zarządu Gamrat S.A. odbyło się posiedzenie Komisji Świadczeń Socjalnych, w którym uczestniczyli:   
  Barbara Kozak 	– Kierownik Działu Kadr i Płac, 
  Jan Krajewski 	– Przewodniczący KM NSZZ „Solidarność”, 
  Wacław Mikrut 	– Przewodniczący ZZ „Chemik”. 
Przedmiotem zebrania było rozpatrzenie wniosków o losowe zapomogi bezzwrotne z ZFŚS, złożone przez pracowników Gamratu oraz emerytów i rencistów. Drugim punktem zebrania było przyznanie pożyczek na cele mieszkaniowe. 
	Ponadto komisja dokonała podsumowania stopnia realizacji Panu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, w rozbiciu na poszczególne tytuły.

Będzie nowy wiek emerytalny w Polsce? 
Oto propozycje zmian

	Do Sejmu trafiły dwa projekty dot. tzw. "stażówek". Pierwszy z nich złożyła "Solidarność", a drugi prezydent Andrzej Duda. Co jest zawarte w tych projektach? Jakie trzeba będzie spełnić warunki, aby przejść na emeryturę stażową i kiedy mogą one wejść w życie?
Emerytury stażowe to temat gorący już od kilku lat. Ich wprowadzenie obiecał prezydent, Andrzej Duda. Mówił o tym m.in. w czasie kampanii wyborczej latem 2020 roku.
Swój projekt, dotyczący emerytur stażowych złożyła w Sejmie "Solidarność". Pod tym projektem podpisało się 235 tysięcy osób.
Takie są propozycje na nowy wiek emerytalny
	Andrzej Duda złożył już stosowny projekt, w którym opisane są zasady przejścia na emeryturę stażową. Wynika z niego, że będzie można z niej skorzystać od 2023. Oczywiście najpierw musi się na to zgodzić Sejm i Senat. Co jeszcze znalazło się w projekcie prezydenta RP ? Trzeba będzie mieć przepracowany określony czas pracy, by przejść na emeryturę stażową. Ma to być:
- 39 lat dla kobiet
- 44 lata dla mężczyzn
Ponadto projekt ten zakłada, że aby przejść na emeryturę stażową, należałoby zebrać kapitał emerytalny wystarczający na emeryturę w wysokości co najmniej najniższej emerytury.
	Projekt "Solidarności" zakłada mniejszy staż pracy, potrzebny do przejścia na "stażówkę". To:
- 35 lat dla kobiet
- 40 lat dla mężczyzn
Wypracowanie propozycji tzw. emerytury stażowej było zadaniem powołanej w maju przez prezydenta Rady ds. Społecznych. Duda mówił wówczas, że chciałby, aby ta propozycja został przygotowana "jak najlepiej i jak najrozsądniej".

Rozmowy płacowe w Gamracie
26 maja odbyło się kolejne spotkanie związków zawodowych   z Zarządem „Gamrat” S.A. na temat premiowania pracowników. 
Dzień wcześniej związki zawodowe przedstawiły wspólne stanowisko odnoszące się do propozycji Prezesa Zarządu Krzysztofa Moski, złożonej podczas spotkania w dniu 11 maja. 
W rozmowach uczestniczyli: 
ze strony Zarządu Spółki Prezes Krzysztof Moska, Członek Zarządu Dyrektor Generalny Jerzy Pachana, Dyrektor Ekonomiczno-Finansowy Zbigniew Syzdek oraz Kierownik Działu Kadr i Płac Barbara Kozak. 
Stronę związkową reprezentowali: NSZZ „Solidarność”- Jan Krajewski przewodniczący oraz członkowie zarządu Związku Maria Żuklińska i Jan Sokołowski – ZZ „Chemik” – Wacław Mikrut przewodniczący i członkowie Prezydium Renata Szlachta i Marek Olbrot. 
	W trakcie spotkania związkowcy odczytywali zgłoszone postulaty, do których Zarząd Spółki się ustosunkowywał. Toczyła się też dyskusja w której każda ze stron broniła swojego stanowiska. 
Efektem negocjacji jest porozumienie które zakłada podwyższenie z dniem 1 czerwca br. premii frekwencyjnej dla pracowników produkcyjnych i okołprodukcyjnych do kwoty 300 zł brutto miesięcznie. Pracownicy biurowi nadal będą otrzymywać premię frekwencyjną w kwocie 100 zł brutto. 
Doszedł jednak dodatkowy warunek aby otrzymać premię tj. korzystanie z urlopu zgodnie z przyjętym na dany rok planem urlopów. 
W przypadku korzystania z tzw. urlopu na żądanie ( 4 dni w roku) premia nie przysługuje. 
Ww. ustalenia będą obowiązywać na czas nieokreślony.
Kodeks pracy przewiduje jednak sytuacje w jakich dopuszcza się zmiany w planie urlopów. Są to:
Art. 164.
§ 1. Przesunięcie terminu urlopu może nastąpić na wniosek pracownika umotywowany ważnymi przyczynami.
§ 2. Przesunięcie terminu urlopu jest także dopuszczalne z powodu szczególnych potrzeb pracodawcy, jeżeli nieobecność pracownika spowodowałaby poważne zakłócenia toku prac

Oferta sprzedaży nieruchomości dla pracowników „GAMRAT” S.A.

„GAMRAT” S.A. oferuje pracownikom do sprzedaży prawo wieczystego użytkowania gruntu tj. niżej wymienione działki w obrębie 18 Gamrat (Opacie) :  
10- 5,0415 ha 	- działka niezabudowana - teren leśny
7/5- 12,5921 ha 	- działka niezabudowana - grunt i teren leśny
w domyśle jako działki rekreacyjne (po przekształceniu użytków):.

Działki położone są od strony drogi powiatowej nr 1829R Jasło, Jareniówka- Jabłonica .
Istnieje możliwość sprzedaży działek w całości lub dokonania podziału działek na mniejsze (przy czym powierzchnia działki nie może być mniejsza niż mniejsze niż 0,3 ha.) W przypadku podziału działek na mniejsze zostaną wydzielone drogi, aby istniał dojazd do każdej z wydzielonej nieruchomości.
Cena nieruchomości jw. wynosi 7,50 zł. /1m2 gruntu netto + należny podatek VAT
Koszty wydzielenia działek i koszty notarialne ponosi Kupujący.

Istnieje możliwość zaopatrzenia nieruchomości w media: energia elektryczna , co, woda pitna i przemysłowa, sprężone powietrze, kanalizacja – wg zasad i do uzgodnienia z firmą VEOLIA WSCHÓD Sp. z o.o. Oddział na ul. Mickiewicza 108, 38-200 Jasło , która istnieje i działa na terenie 18-GAMRAT.
Szczegółowych informacji udziela Halina Dziedzic tel. 726 001 889
Oferty zakupu nieruchomości przyjmowane są w formie pisemnej w Dziale Administracji, lub drogą e-mail hdziedzic@gamrat.com.pl. W przypadku większej ilości zainteresowanych pracowników liczy się pierwszeństwo przysłanych ofert.

Spotkanie związków z Prezesem 
Krzysztofem Moską

	11 maja w Dyrekcji Gamrat S.A. doszło do spotkania Prezesa Zarządu „Gamrat” S.A. Pana Krzysztofa Moski z przewodniczącymi związków zawodowych Janem Krajewskim (Solidarność) i Wacławem Mikrutem (Chemik) z udziałem Pani Barbary Kozak – Kierownika Działu Kadr i Płac. 
Na wstępie spotkania Prezes Moska stwierdził, że nadciąga kryzys gospodarczy, który spowoduje problemy wielu firm, a nawet ich bankructwo. Odnosząc się do postulowanej przez związki kwestii premiowania pracowników zaproponował podwyższenie premii frekwencyjnej dla Zakładu Rury do 300 zł od 1 lipca, ale uzależniając jej wypłatę od dodatkowej przesłanki tj. nie korzystanie z urlopów krótkoterminowych i na żądanie.
Przedstawiciele związków wnioskowali aby premia ta obejmowała wszystkich pracowników, którzy obecnie otrzymują tą premię oraz aby zasady jej otrzymania nie były zbyt trudne do spełnienia. Zwrócili się też do Prezesa o dalsze negocjacje w kwestii premiowania. 
Drugim tematem była oferta sprzedaży po preferencyjnych cenach terenów leśnych od strony Opacia. W omawianiu tego tematu uczestniczyła Pani Halina Dziedzic, specjalista w Biurze Spółki odpowiedzialna za sprawy własnościowe, która została poproszona o przygotowanie oferty dla pracowników.

Obradował Zarząd Regionu

	9 maja w Krośnie odbyło się posiedzenie Zarządu Regionu Podkarpacie NSZZ „Solidarność” pod przewodnictwem Tadeusza Majchrowicza. 
Wśród tematów którymi zajmował się ZR można wymienić:
informacja Przewodniczącego ZR o działaniach Związku w okresie od poprzedniego posiedzenia, zarówno na szczeblu krajowym jak i regionalnym
przyjęcie preliminarza Regionu Podkarpacie na 2022 r.
Krajowy Zjazd Delegatów w dniach 26-27 maja w Zakopanem. Gościem Zjazdu będzie Prezydent RP Andrzej Duda, Premier i ministrowie
zwiększenie do 500 zł odliczenia składki związkowej od PIT
W dyskusji i wolnych wnioskach członkowie Zarządu Regionu podnosili następujące kwestie, które powinny być przedmiotem działań Związku:
w związku z dużym wzrostem cen ( inflacja) powinny zostać wprowadzone rozwiązania mające na celu zatrzymanie spadku siły nabywczej płac, pomoc kredytobiorcom, oraz urealnienie oprocentowania obligacji skarbu państwa, depozytów i lokat dla osób posiadających oszczędności ( J. Krajewski )
intensyfikacja działań dot. emerytur stażowych, czyli możliwości przechodzenia na emerytury pracowników z 40 letnim stażem mężczyźni i 35 letnim kobiety
zmiany w Ustawie o związkach zawodowych zwiększające ich uprawnienia
Święto Konstytucji 3 Maja

	Jasielskie obchody 231 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja rozpoczęły się na płycie Rynku Mszą Świętą koncelebrowaną w intencji Ojczyzny pod przewodnictwem ks. dr Piotra Potyrały Dyrektora rzeszowskiej Caritas. Po jej zakończeniu uczestnicy obchodów przy akompaniamencie Miejskiej Orkiestry Dętej udali się do parku miejskiego w Jaśle w patriotycznym pochodzie ulicami miasta, w którym maszerowali przedstawicieli władz państwowych i samorządowych, instytucji publicznych, komendantów służb mundurowych, pocztów sztandarowych, harcerzy oraz liczni mieszkańcy Jasła i Powiatu. 
Na trasie przemarszu parlamentarzyści oraz samorządowcy złożyli kwiaty pod tablicą upamiętniającą 200. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. W parku miejskim odśpiewano hymn Polski, a okolicznościowe przemówienie wygłosił burmistrza Jasła Ryszard Pabian. 
Po zakończeniu uroczystości, z przygotowanym na tę okazję okolicznościowym programem artystycznym wystąpili soliści i zespoły Jasielskiego Domu Kultury. 
W obchodach uczestniczył Poczet Sztandarowy Organizacji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A.


Ks. Dr Piotr Potyrała wygłasza homilię do uczestników obchodów rocznicy Konstytucji 3 Maja


Poczet Sztandarowy Gamratu, od lewej: Andrzej Gustek, Dariusz Serwa, Zbigniew Siepkowski

Przemawia Burmistrz Miasta Jasła Ryszard Pabian

Mecz PKO Ekstraklasy 
Stal Mielec-Legia Warszawa

	W sobotę 30 kwietnia NSZZ „Solidarność” przy GAMRAT S.A. zorganizował wyjazd na mecz PKO Ekstraklasy rozgrywany w Mielcu pomiędzy drużynami FKS Stal Mielec i Legii Warszawa. 
Mecz cieszył się dużym zainteresowaniem kibiców, gdyż bilety (około  6 tys.) rozeszły się w kilka godzin od momentu udostępnienia w serwisie sprzedażowym, na ponad tydzień przed spotkaniem. 
Warto jednak było w nim uczestniczyć, gdyż nie zabrakło emocji oraz dodatkowych atrakcji bowiem nasza ekipa znajdowała się sektorze Klubu Kibica Stali, który zorganizował piękną oprawę oraz doping swojej drużyny przez cały mecz. 
Mecz zakończył się wynikiem 2-1 dla Stali Mielec, co oddala ten zespół od strefy spadkowej. Nasza grupa liczyła 44 osoby z Firm: Gamrat, Tarkett Polska, Zakład Produkcji Specjalnej oraz koła Emerytów i Rencistów. Życzymy Stali Mielec pozostania w Ekstraklasie na kolejny sezon. Warto też dodać że Stal Mielec jest zaprzyjaźniona z klubem JKS Czarni Jasło, co można było usłyszeć od skandujących kibiców Stali.Drużyna Stali Mielec przed rozpoczęciem meczuGorący doping i morze flag w naszym sektorzeCzęść naszej ekipy z Tarkettu, Zakładu Produkcji Specjalnej  oraz Gamratu

Więcej zdjęć z meczu można oglądnąć  w zakładce „Galerie zdjęć”


Wesołego Alleluja !


Dużo zdrowia, spokoju i radości oraz niech Chrystus Zmartwychwstały napełni nas nadzieją na lepszą przyszłość
Życzy
ORGANIZACJA MIĘDZYZAKŁADOWA NSZZ "SOLIDARNOŚĆ”
PRZY „GAMRAT” S.A.


Ulga podatkowa dla członków  związków zawodowych

	Dzięki zabiegom NSZZ „Solidarność” wprowadzono od 1 stycznia 2022 r. do Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zapis, który ma umożliwia odliczenie od podstawy opodatkowania składek związkowych. 
Ulga ta pozwoli członkom związków zawodowych na odliczenie w PIT za 2022 r. opłacanych składek członkowskich w zeznaniu podatkowym składanym w 2023 r. 	Zgodnie z nowymi przepisami osoby opłacające składkę w związku zawodowym będą mogły odliczyć ją od dochodu, maksymalnie w wysokości 300 zł rocznie, co da ulgę w podatku zgodnie z obowiązującą stawką podatkową. Za 2021 było to 17 %, za 2022 nie wiadomo jeszcze jaka będzie, ale planowane jest 12 %, co dałoby zysk na podatku 36 zł Świadczenia dla członków NSZZ „Solidarność” 
w Organizacji Międzyzakładowej przy „Gamrat” Spółka Akcyjna 
   ze Spółek: „Gamrat”, „Terkett Polska” Oddział w Jaśle, ”Solgam”, Zakład Produkcji Specjalnej „Gamrat”
OBOWIĄZUJĄCE W ROKU 2022
500 zł – zawarcie związku małżeńskiego
500 zł – urodzenie dziecka/adopcja
300 zł – śmierć członka Związku
200 zł – śmierć członka rodziny (rodzice, teściowie, dzieci, współmałżonek)
300 zł – odprawa emerytalno-rentowa, świadczenie przedemerytalne
100 zł – odwiedziny chorego członka Związku (chorobowe powyżej 14 dni)
300 zł – karty podarunkowe „Biedronka” - Wielkanoc (100), Boże Narodz. (200)
200 zł – karta podarunkowa na start (dla nowych członków)
do 500 zł zapomogi losowe – bezzwrotne
do 1000 zł chwilówki bezodsetkowe z możliwością spłaty max. 10 rat
dopłaty do wyjazdów na wycieczki, pielgrzymki, manifestacje, integracje
Pamiętaj, pracodawca przy negocjacjach ws. podwyżek płac lub innych świadczeń dla pracowników, bierze głównie pod uwagę liczbę członków związków, jako wyznacznik ich potencjalnej siły, dlatego warto dać związkom kredyt zaufania i być wśród ich członków. 
	Należy odrzucić błędną tezę, że po co być w związkach, jak i tak obejmie mnie to co związki wywalczą, bo niskie uzwiązkowienie prowadzi do mniejszych efektów ich działań.
Spotkanie z Zarządem „Gamrat” S.A.

	W dniu 9 marca na pisemny wniosek związków zawodowych odbyło się spotkanie w którym uczestniczyli, ze strony Zarządu „Gamrat” S.A.: Krzysztof Moska Prezes Zarządu, Jerzy Pachana Członek Zarządu, Zbigniew Syzdek Dyrektor Ekonomiczno-Finansowy i Barbara Kozak Kierownik Działu Kadr i Płac. Stronę związkową reprezentowali: NSZZ „Solidarność” – Przewodniczący KM Jan Krajewski, ZZ „Chemik” – Przewodniczący Wacław Mikrut. 
	Zgodnie z wnioskiem związków zawodowych spotkanie dotyczyło trzech tematów: planowanych inwestycji, poziomu zatrudnienia oraz kwestii płacowych. 
Odnośnie inwestycji Zarząd poinformował, że planowane jest uruchomienie nowej linii do produkcji węży dużych średnic oraz produkcji tubek do zniczy parafinowych. 
W kwestii poziomu zatrudnienia w Firmie to na chwilę obecną nie planowane jest zwiększenie zatrudnienia, natomiast na nowoutworzone stanowiska pracy będą stosowane przesunięcia wewnątrz firmy. 
Związkowcy w temacie płac sprecyzowali, że na ten moment chodzi o przedłużenie obowiązywania premii uznaniowej na rok 2022, gdyż Regulamin premii wygasł z końcem 2021 r. 	Prezes Moska ustosunkowując się do wniosku związków stwierdził, że obecna sytuacja ze względu na wojnę na Ukrainie, a co się z tym wiąże wzrost cen surowców, ograniczeniem rynków zbytu nie pozwala na dokonywanie ruchów płacowych. Priorytetem na ten moment jest utrzymanie poziomu zatrudnienia. Ewentualne rozmowy odnośnie wprowadzenia systemu motywacyjnego mogą się odbyć najwcześniej w okresie maj-czerwiec, o ile sytuacja rynkowa na to pozwoli. Na dzisiaj trudno jest przewidzieć jak się sytuacja potoczy. 
	Przedstawiciele związków argumentowali, że wysoka inflacja i drożyzna powoduje, że zeszłoroczne podwyżki w dużej części utraciły swój efekt.
Zebranie Zarządu Regionu

	W dniu 7 marca w Krośnie odbyło się zebranie Zarządu Regionu Podkarpacie NSZZ „Solidarność”, w którym uczestniczył Przewodniczący KM przy „Gamrat” Jan Krajewski.
Wśród tematów jakie były przedmiotem obrad należy wymienić:
informacja Przewodniczącego ZR Tadeusza Majchrowicza na temat działalności Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” oraz Zarządu Regionu
zmiany w Prezydium Zarządu Regionu: nowym Skarbnikiem został Paweł Pietrusza z Jasła a Sekretarzem Krzysztof Fal z Krosna
omówienie sytuacji w firmach z Regionu Podkarpacie: problemy w ZMKS Jasło, konflikt płacowy w Autosanie w Sanoku
wojna na Ukrainie: Związek udziela różnorakiej pomocy m.in. przyjmując 200 uchodźców do ośrodków wypoczynkowych w Spale i Jarnołtówku oraz prowadzi zbiórkę darów i pieniędzy
zatwierdzono bilans rachunek zysków i strat oraz informację dodatkową za 2021 r.
przyjęto plan przychodów i wydatków (budżet) na 2022 r.
sprawy różne, w których padały m.in. pytania nt. obywatelskiego projektu ustawy o emeryturach stażowych, wniesionego do Sejmu RP przez NSZZ „Solidarność”. Aktualnie projekt związkowy i inne znajdują się w komisji sejmowej po pierwszym czytaniu. Związek będzie dążył do tego, aby zostały przyjęte jak najkorzystniejsze dla pracowników rozwiązania
sprawy organizacyjne i wolne wnioski

Planowana jest budowa Pomnika bł. Ks. Jerzego Popiełuszki, w związku z czym ogłoszona została Narodowa Zbiórka w formie cegiełek o wartości 50 zł (format A-5)
Zainteresowani nabyciem takiej cegiełki mogą się zapisywać w biurze Związku.Zebranie Komisji Międzyzakładowej

	W dniu 25 lutego w siedzibie Związku odbyło się posiedzenie Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A.
W porządku obrad znalazły się następujące sprawy:
informacja Przewodniczącego KM Jana Krajewskiego nt. działalności Związku w ostatnim okresie
informacja Przewodniczących organizacji oddziałowych o sytuacji w Spółkach
przyjęcie rozliczenia finansowego za 2021 r.
zatwierdzenie bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej za 2021 r.
ustalenie wysokości świadczeń finansowych dla członków Związku na rok 2022
przyjęcie preliminarza budżetowego na 2022 r.
omówienie efektów negocjacji płacowych (podwyżek) w : Tarkett, ZPS „Gamrat” i Solgam
wniosek do Zarządu „Gamrat” S.A. ws. spotkania na temat premii motywacyjnej
udzielenie poparcia dla stanowiska Komisji Krajowej i Zarządu Regionu ws. agresji Rosji na Ukrainę
sprawy finansowe i organizacyjne
wolne wnioski

Z OKAZJI ŚWIĘTA KOBIET
 wszystkiego co najlepsze,
spełnienia marzeń, zadowolenia z siebie, 
dużo szczęścia i uśmiechu oraz wiele radości życiowej !Życzy wszystkim Paniom

Organizacja Międzyzakładowa
Niezależnego Samorządnego Związku ZawodowegoPorozumienie ws. podwyżek płac w Tarkett

	W dniu 17 lutego w Oddziale Tarkett Polska w Jaśle odbyło się spotkanie poświęcone kwestii podwyżki wynagrodzeń pracowników Spółki. W spotkaniu udział wzięli: ze strony pracodawcy Dyrektor Marek Skalski i HR Menager Agnieszka Surmacz, natomiast stronę związkową reprezentowali: NSZZ „Solidarność” – Jan Krajewski i Dariusz Serwa, ZZ „Chemik” – Wacław Mikrut i Mirosław Pniak. 		W trakcie spotkania związki zawodowe otrzymały pisemny projekt porozumienia ws. wzrostu wynagrodzeń w roku 2022, który omówił Dyrektor Skalski. Zakłada on zaszeregowanie pracowników do 4 grup z określeniem dolnej i górnej granicy wynagrodzenia zasadniczego oraz średnie podwyżki dla pracowników produkcyjnych na poziomie 10,5 % i 8 % na stanowiskach nierobotniczych. Podwyżki weszłyby w życie do 1 lutego, z wyrównaniem od 1 stycznia. Następnie odbyła się dyskusja nad przedstawionym projektem. 				Ustalono, że organizacje związkowe skonsultują przedstawiony projekt w ramach swoich struktur związkowych i przedstawią swoje stanowiska w terminie jednego tygodnia, tak aby podwyżki wynagrodzeń zaczęły obowiązywać od lutego br.
	W dniu 23 lutego odbyło się kolejne spotkanie na którym strony tj. Dyrektor Zakładu oraz NSZZ „Solidarność” i ZZ „Chemik” podpisały porozumienie ws. podwyżek wynagrodzeń. Dokonana podwyżka będzie miała także wpływ na wysokość premii, gdyż będzie ona liczona od wyższej płacy zasadniczej.

STANOWISKO
Krajowej Sekcji Przemysłu Zbrojeniowego
NSZZ „Solidarność"

w sprawie: aktualnej sytuacji w branży.

Sytuacja w zakładach przemysłowego potencjału obronnego jest bardzo zróżnicowana.
W zależności od oferowanych produktów i zapotrzebowania MON widać to dobitnie na przykładzie zakładów STOMIL Poznań i AUTOSAN Sanok,
Co prawda sytuacja w pozostałych zakładach jest znacznie lepsza, ale całkowicie uzależniona od bieżących zamówień Sił Zbrojnych. Zakłady są narażane na rozchwianą koniunkturę i gwarancje finansowania zapotrzebowania MON,
W tych wszystkich działaniach brak jest jednoznacznej, jednolitej strategii konsolidacji i rozwoju zakładów przemysłowego potencjału obronnego. Podejmowane działania w spółkach są doraźne, obliczane na efekt propagando wy, natomiast brak jest jasnej polityki finansowania branży.
Różnorodność sytuacji ekonomicznej i produkcyjnej w spółkach wymaga kompleksowego działania w zakresie pozyskiwania nowych technologii i zmian strukturalnych.
Prowadzone dotychczas działania przez Zarząd PGZ SA nie wnoszą nic do kondycji spółek, gdyż są to działania przypadkowe, markujące procesy naprawcze, ponieważ nie ma jasnej i klarownej polityki Państwa w stosunku do tego sektora.
Wprowadzenie racjonalnych, skutecznych rozwiązań dla branży nie będzie możliwe bez przeznaczenia odpowiednich środków finansowych ze strony Państwa na pozyskiwanie nowych technologii oraz procesów konsolidacji sektora.
Krajowa Sekcja Przemysłu Zbrojeniowego NSZZ „Solidarność" przedstawiła swoje stanowisko w tej kwestii podczas posiedzenia Zespołu Trójstronnego w 2019 roku.
Do dnia dzisiejszego strona rządowa nie zajęła stanowiska w tej sprawie, minio wielokrotnych interwencji z naszej strony.
Rząd unika podjęcia działań w sprawie opracowania i wdrożenia „Rządowego Programu Konsolidacji i Rozwoju Polskiego Przemysłu Zbrojeniowego i Lotniczego'5. Program przyjęty przez Rząd byłby ponad kadencyjny i zapewniałby ciągłość polityki Państwa wobec tego sektora.
Naszym zdaniem, Program taki winien zawierać:
plan konsolidacji zakładów p.p.o. ze strukturami domen/dywizji  produktowych,
program modernizacji Sił Zbrojnych z określeniem udziału zakładów polskiego przemysłu Zbrojeniowego
gwarancje finansowe programu modernizacji i rozwoju,
strategię eksportu i pozyskiwania rynków zbytu,
ścisłe określenie norm czasowych realizacji poszczególnych zadań,
określenie roli PGZ SA jako integratora działań i wspierania kierunków konsolidacji sektora.
W procesie modernizacji Sił Zbrojnych bardzo ważnym jest pozyskiwanie nowoczesnych technologii i produktów,
Koniecznym jest umieszczenie w „Programie ....* lub innym dokumencie rządowym zapisów , zasad zakupu nowoczesnych wyrobów z zagranicy i zapewnienie pozyskiwania technologii, partycypacji w rynkach zbytu oraz sukcesywność polonizacji wyrobów.
Polski podatnik musi mieć gwarancję, że wydatki budżetu państwa służyć będą rozwojowi całej gospodarki.
W procesie rozwoju bardzo ważnym jest zagwarantowanie finansowania badań nowych produktów, ale też stabilna, jednoznaczna polityka Państwa, która zapobiegnie marnotrawieniu środków budżetowych.
Nadzór nad polskim przemysłem zbrojeniowym musi być określony ustawowo, a nie poddawany koniunkturom politycznym i działaniom doraźnym. To może zagwarantować realizację 55 Programu Rozwoju ..".

					Przewodniczący SKPZ
					Stanisław Głowacki


Piękna jest radość w Święta, ciepłe są myśli o bliskich, niech pokój, miłość i szczęście otoczy dzisiaj Was wszystkich, a Nowy Rok spełni wszystkie plany i marzenia


Życzy na Boże Narodzenie 2021 r.
ORGANIZACJA MIĘDZYZAKŁADOWA NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”
PRZY „GAMRAT” S.A.Zebranie Zarządu Regionu Podkarpacie w Krośnie

	W dniu 6 września w siedzibie ZR Podkarpacie NSZZ „Solidarność” w Krośnie odbyło się zebranie członków Zarządu Regionu. Zebranie prowadził Przewodniczący ZR, Wiceprzewodniczący Komisji Krajowej Związku kol. Tadeusz Majchrowicz. Było to pierwsze posiedzenie po ponad rocznej przerwie spowodowane pandemią COVID 19. W tym czasie decyzje Zarząd Regionu podejmował w trybie zdalnym.
	Gościem zebrania była Pani Barbara Kiełt Okręgowy Inspektor Pracy w Rzeszowie. Przedstawiła ona informację na temat działalności PIP oraz roli Społecznej Inspekcji Pracy w zakładach pracy. 
Następnie odpowiadała na pytania członków Zarządu Regionu, w tym od Jana Krajewskiego z Organizacji Międzyzakładowej przy „Gamrat” S.A.
Poza tym Zarząd Regionu podejmował następujące tematy:
Informacja Przewodniczącego i Zastępców o działalności ZR oraz Prezydium
przedstawienie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego ZR za pierwsze półrocze
proces tworzenia koncernu multienergetycznego ORLEN oraz kwestia połączenia Orlenu z Lotosem i PGNiG
kwestie podwyżek dla służby zdrowia i sfery budżetowej oraz planowane akcje protestacyjne
wyjazd na Pielgrzymkę do Częstochowy na Święto Ludzi Pracy w dniach 18-19 września
zbiórka podpisów pod obywatelskim projektem ustawy o emeryturach stażowych
obchody 40 rocznicy powstania Tygodnika Solidarność 14 sierpnia w Sali BHP w Gdańsku 
nadanie tytułu „Zasłużony dla Regionu Podkarpacie” dla 2 osób z Huty Szkła Jasło, m.in.. Dla Przew. KZ Ryszarda Szafarza
przebieg obchodów 41 rocznicy powstania Związku, w Regionie i na szczeblu centralnym
decyzja o zwiększeniu odpisu na ZFŚS na 2022 r. oraz wysokość płacy minimalnej

Sala posiedzeń Zarządu Regionu, w głębi Pani Inspektor Barbara Kiełt i Przewodniczący ZR Tadeusz Majchrowicz

Pielgrzymka Ludzi Pracy do Częstochowy
18-19 września 2021 r.

Coroczne obchody Święta Ludzi Pracy na Jasnej Górze odbędą się w tym roku w dniach 18-19 września.
NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A. organizuje dla członków Związku wyjazd na uroczystości niedzielne, których program przedstawia się następująco:
-  9,30 – wykład Prezesa IPN dr Jarosława Szarka „Wojna z Narodem”
- 10,15 – wspólny różaniec na szczycie Jasnej Góry
- 10,45 – wystąpienie Przewodniczącego KK Piotra Dudy
- 10,55 – przywitanie pielgrzymów przez Przeora Jasnej Góry
- 11,00 – Msza Święta i homilia ks. Abp Marka Jędraszewskiego
Zapisy w biurze Związku do dnia 7 września. Koszt dla członka Związku i rodziny wynosi 20 zł od osoby.
Termin wyjazdu w sobotę 18 września o godz. 23,30 spod Starostwa Powiatowego, następnie przez Osiedle Gamrat i Kołaczyce. 
Powrót w niedzielę ok. godz. 20,00.
Więcej informacji w komunikatach na tablicach ogłoszeń        lub pod nr tel. 534 650 82841 rocznica powstania „Solidarności”

	31 sierpnia w Jaśle odbyły się jak co roku obchody rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych i powstania NSZZ „Solidarność”. Rozpoczęcie nastąpiło w budynku Zespołu Szkół nr 4 uroczystym otwarciem Izby Pamięci NSZZ „Solidarność” im. Jerzego Polaka, działacza jasielskiej „Solidarności” oraz na emigracji w USA.
Następnie w Kościele pw. św. Stanisława BM odprawiona  została uroczysta Msza św. koncelebrowana w intencji Ojczyzny, aresztowanych, internowanych i zmarłych działaczy „Solidarności”.
Eucharystii przewodniczył Kanclerz Kurii Rzeszowskiej ks. Piotr Steczkowski, zaś homilię wygłosił ks. dr Stanisław Marczak, były kapelan jasielskiej „Solidarności” i Honorowy Obywatel Miasta Jasła.
	Po Mszy św. przy tablicy upamiętniającej Kapelana Solidarności, męczennika bł. ks. Jerzego Popiełuszko złożono wiązanki kwiatów. W imieniu NSZZ „Solidarność” kwiaty złożył Przewodniczący Zarządu Regionu Podkarpacie Tadeusz Majchrowicz w asyście swoich zastępców: Krzysztofa Fala, Lucjana Fejkla i Pawła Pietruszy.
	Uroczystość uświetniły swoją obecnością Poczty Sztandarowe Organizacji Związkowych NSZZ „Solidarność” z GAMRATU, Huty Szkła i Zakładu Gazowniczego w Jaśle.
Gościem honorowym tegorocznych obchodów była Pani Aleksandra Polak-Jackson, córka śp. Jerzego Polaka wraz z rodziną.


Msza Święta koncelebrowana

Poczet sztandarowy Organizacji Międzyzakładowej przy „Gamrat” S.A. w składzie: Jan Krajewski, Marian Konieczny, Andrzej Gustek

Przewodniczący Zarządu Regionu Podkarpacie Tadeusz Majchrowicz przemawia pod tablicą ku czci bł. Ks. Jerzego Popiełuszki

Wiązanki kwiatów i wieńce pod tablicą upamiętniającą męczeńską śmierć bł. Ks. Jerzego Popiełuszki

Rozmowy na temat Regulaminu premiowania 
w Tarkett Polska

	W dniu 19 sierpnia w Oddziale Tarkett w Jaśle odbyło się spotkanie Dyrektora Pana Marka Skalskiego wraz z kierownictwem, z przedstawicielami związków zawodowych tj: Janem Krajewskim i Dariuszem Serwą NSZZ „Solidarność” oraz Wacławem Mikrutem i Mirosławem Pniakiem z ZZ „Chemik”. 
	Przedmiotem spotkania był projekt Regulaminu premiowania dla pracowników Spółki oparty o poziom produktywności i jakości na poszczególnych liniach produkcyjnych oraz realizacji zadań w działach pomocniczych. 
Przedstawiciele związków zawodowych położyli nacisk na ustalenie realnych kryteriów od których uzależniony będzie poziom premii miesięcznej. 
Dyrektor Skalski i kadra kierownicza liczy, że nowe zasady premii wpłyną motywująco na Załogę, co przełoży się na podniesienie wydajności i jakości pracy. 
	Efektem spotkania, jak też wcześniejszych rozmów jest obniżenie progów od których uzależniona jest wysokość premii. Regulamin dla działów produkcyjnych przewiduje do 10 % premii za realizację planów produkcji, a do 5 % uzależnione jest od współczynnika jakości, czyli w sumie do 15 % płacy zasadniczej miesięcznie. 
Dla działów pomocniczych wysokość premii wynosi również do 15 % i jest uzależniona od realizacji postawionych zadań i różnorodnych współczynników określających kompetencje i zaangażowanie pracowników.

ŚWIADCZENIA FINANSOWE
dla członków NSZZ „Solidarność” 
w Organizacji Międzyzakładowej przy „Gamrat” Spółka Akcyjna,
   ze Spółek: „Gamrat”, „Terkett Polska” Oddział w Jaśle, ”Solgam”, Zakład Produkcji Specjalnej „Gamrat”
Obowiązujące w roku 2021

500 zł - urodzenie dziecka/adopcja
300 zł – śmierć członka Związku
200 zł – śmierć członka rodziny ( rodzice, teściowie, dzieci, współmałżonek)
300 zł – odprawa emerytalno-rentowa, świadczenie przedemerytalne
100 zł – odwiedziny chorego członka Związku (chorobowe powyżej 14 dni)
200 zł – karty podarunkowe „Biedronka” ( Wielkanoc, Boże Narodzenie)
Zapomogi losowe – bezzwrotne
do 1000 zł chwilówki bezodsetkowe z możliwością spłaty max. 10 rat
dopłaty do wyjazdów na wycieczki, pielgrzymki, manifestacje, integracje
Pamiętaj, pracodawca przy negocjacjach ws. podwyżek płac lub innych świadczeń dla pracowników, bierze głównie pod uwagę liczbę członków Pole tekstowe: związków, jako wyznacznik ich potencjalnej siły, dlatego warto dać związkom kredyt zaufania i być wśród ich członków.
Należy odrzucić błędną tezę, że po co być w związkach, jak i tak obejmie mnie to co związki wywalczą, bo niskie uzwiązkowienie prowadzi do niższych efektów ich działań.


Wycieczka do Bukowiny Tatrzańskiej 
i Zakopanego

	W dniu 7 sierpnia NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A. zorganizował dla członków Związku wraz z rodzinami wyjazd na baseny geotermalne do Bukowiny Tatrzańskiej oraz do stolicy naszych Tatr, Zakopanego. 
W wycieczce wzięło udział 52 osoby ze Spółek: Gamrat, Tarkett, Solgam i Zakład Produkcji Specjalnej. 
Pogoda była udana, co pozwoliło uczestnikom w pełni skorzystać z atrakcji jakie są przygotowane dla turystów odwiedzających Polskie Góry. 


Baseny geotermalne w Bukowinie Tatrzańskiej

Dolina Pięciu Stawów w Tatrach

Nabożeństwo Fatimskie w Miejscu Piastowym

	Jak co roku w pierwszą sobotę sierpnia w Sanktuarium Św. Michała Archanioła i Bł. Bronisława Markiewicza w Miejscu Piastowym odbyło się Pokutne Nabożeństwo Fatimskie współorganizowane przez Zarząd Regionu Podkarpacie NSZZ „Solidarność” w Krośnie. 
	W programie uroczystości były: Różaniec, Droga Krzyżowa, Msza Święta oraz uroczysta procesja z Krzyżem. Mszy Św. przewodniczył J.E. Biskup Pomocniczy Archidiecezji Przemyskiej Stanisław Jamrozek. 
Obecny na Nabożeństwie Przewodniczący Zarządu Regionu Podkarpacie Tadeusz Majchrowicz po Komunii Św., klęcząc przed Figurą Fatimskiej Pani, odczytał akt zawierzenia Jej, wszystkich ludzi pracy i ich rodziny. 
	W nabożeństwie oprócz licznie zgromadzonych wiernych obecne były sztandary NSZZ „Solidarność” Regionu Podkarpacie oraz zakładów pracy, w tym z Organizacji Międzyzakładowej przy „Gamrat” S.A. w składzie: Marian Konieczny, Andrzej Gustek, Tadeusz Pisz. 


Msza Święta pokutna na ołtarzu polowym

Homilia bpa Stanisława Jamrozka. 
Z prawej Sztandar Solidarności z Gamratu

Czoło procesji, w tle Sanktuarium

Krzyż Św. niesiony przez członków Solidarności 
w trakcie procesji

Spotkanie Koła Emerytów

	W dniu 22 lipca w Zajeździe Pod Goleszem odbyło się spotkanie członków Koła Emerytów i Rencistów NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A. Wcześniej na Cmentarzu w Dąbrówce złożono znicze i kwiaty na grobie ś.p. Adama Dzioka, byłego Przewodniczącego Koła, zmarłego w ubiegłym roku oraz jego żony Marii która również krótko po nim odeszła z tego świata. 
W spotkaniu tym uczestniczyli ponadto: Wiceprzewodniczący Zarządu Regionu Podkarpacie Szef Oddziału w Jaśle kol. Paweł Pietrusza, Przewodniczący Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A. Jan Krajewski oraz członkowie Prezydium Związku Dariusz Serwa i Wiesław Martowicz. P. Pietrusza przekazał zebranym pozdrowienia od Przewodniczącego ZR Tadeusza Majchrowicza, który nie mógł uczestniczyć w spotkaniu z powodu ważnych spraw służbowych. W jego imieniu wręczył Emerytom i Rencistom albumy z okazji 40-lecia Związku „Wybieram Solidarność”. 
W trakcie spotkania dokonano także wyboru nowego Przewodniczącego Koła którym został kol. Zbigniew Siepkowski.

Grono uczestników z albumami „Wybieram Solidarność”. Pierwszy z lewej Wiceprzewodniczący Zarządu Regionu Paweł Pietrusza, dalej Przewodniczący KM Jan Krajewski, w dolnym rzędzie drugi od prawej nowy Przewodniczący Koła Zbigniew Siepkowski

Członkowie Koła Emerytów i Rencistów oraz zaproszeni goście.       Z lewej Janina Zabawa, z prawej: Zofia Maguda, Czesława Węgrzyn, Danuta Marszałek

Od lewej: Dariusz Serwa, Wiesław Martowicz, Andrzej Gustek, Paweł Pietrusza, Anna Rak, Maria Kras

Od prawej: Tadeusz Pisz, Anna Grasela, Zbigniew Grasela,        Jan Barzyk, Mieczysław Madej

Od lewej: Józef Łodziński, Marek Hajduk, Wiesław Tutro,   Zbigniew Siepkowski, Halina Siepkowska

Porozumienie ws. podwyżek wynagrodzeń 
w ZPS „Gamrat” Sp. z o.o.

	W dniach 5 i 8 lipca b.r. odbyły się rozmowy przedstawicieli Związku Zawodowego „Solidarność” z Zarządem Zakładu Produkcji Specjalnej „Gamrat” Spółka z o.o. na temat podwyżek wynagrodzeń.
Ze strony Związku w rozmowach udział wzięli:
- Sylwester Posełkiewicz – przewodniczący Komisji Zakładowej ZPS, oraz członkowie KZ Henryk Liszka, Łukasz Zając i Paweł Liszka
Stronę Zarządu reprezentowali:
- Andrzej Cholewiak – Prezes Zarządu, Krzysztof Zimiński – Członek Zarządu i Marta Mocek – Główna Księgowa
	W toku rozmów Prezes A. Cholewiak przedstawił aktualną sytuację finansową i produkcyjną Spółki oraz plany na najbliższe miesiące. Stwierdził, że obecne rozmowy są realizacją ustaleń ze spotkania, które odbyło się w dniu 26 stycznia 2021 r. 
	Strona związkowa zgłosiła postulat wzrostu płac o 400 zł brutto. Zarząd Spółki argumentując to niepewną prognozą na przyszłość, wyraził zgodę na podwyżkę średnio 250 zł brutto na pracownika. 
O wysokości podwyżki danego pracownika, w ramach określonych widełek, będą decydować bezpośredni przełożeni biorąc pod uwagę posiadane kwalifikacje, zaangażowanie i absencję w pracy. 
Dodatkowo Zarząd Spółki będzie dysponował określoną pulą środków, którą rozdysponuje pomiędzy podległych pracowników wg. własnych kryteriów.
	Podwyżki wynagrodzeń będą obowiązywać od 1 lipca br. Ustalono także, że kolejne spotkanie przedstawicieli Związku z Zarządem Spółki odbędzie się w sierpniu b.r.


Przebieg negocjacji płacowych 
w Gamrat S.A.

1 lutego 2021 r. odbyło się spotkanie przewodniczących związków zawodowych działających w „Gamrat” S.A. tj. Jana Krajewskiego NSZZ „Solidarność” i Wacława Mikruta ZZ „Chemik” z Zarządem Spółki z osobach: Jerzy Pachana Dyrektor Generalny i Zbigniew Syzdek Dyrektor Ekonomiczny. Przedstawiciele związków oznajmili, że zgodnie z porozumieniem zawartym w 2019 r. podwyżki wynagrodzeń dla pracowników Gamrat S.A. powinny wejść w życie od 1 lipca br. jednocześnie wyrażając gotowość do podjęcia negocjacji w tej sprawie. Członkowie Zarządu nie negując potrzeby dokonania podwyżek, zaproponowali podjęcie rozmów w tej sprawie po uzyskaniu wyników finansowych Firmy za I kwartał 2021 r., gdyż istnieją problemy z surowcem oraz następują znaczne wzrosty ich cen, co może przełożyć się na sytuację Spółki. Związkowcy przyjęli do wiadomości takie stanowisko Zarządu.
2 marca związki zawodowe, mając na uwadze zgłaszane postulaty grup pracowników, zwróciły się do Zarządu „Gamrat” S.A. z pismem, aby przy planowanych podwyżkach wynagrodzeń uwzględnić takie kwestie jak: wzrost premii frekwencyjnej, pozostawanie w działach potrącanej premii uznaniowej do podziału pośród pozostałych pracowników, zrównanie dodatków brygadzistowskich, wprowadzenie dodatku za pracę w ruchu ciągłym. W piśmie związki zaznaczyły, że podwyżka wynagrodzeń powinna obejmować jednak przede wszystkim płacę zasadniczą.
27 maja odbyło się spotkanie ws. podwyżek płac w którym uczestniczyli ze strony Zarządu Gamrat S.A.: Jerzy Pachana Dyrektor Generalny, Zbigniew Syzdek Dyrektor Ekonomiczny oraz Barbara Kozak Kierownik Działu Kadr i Plac. Stronę związkową reprezentowali: NSZZ „Solidarność” – Jan Krajewski, Jan Ślabski, Jan Sokołowski, Maria Żuklińska oraz ZZ „Chemik”: Wacław Mikrut. Renata Szlachta, Grażyna Gomółka. Związki zawodowe przedłożyły na ręce Zarządu stanowisko wspólne postulujące wzrost płac zasadniczych, uwzględniające staż pracy pracowników. Dyrektor Pachana stwierdził, że Zarząd nie może się w tym momencie odnieść do tego stanowiska, gdyż wymaga to dokonania stosownych wyliczeń oraz oceny skutków postulowanych podwyżek na sytuację Spółki. Ocenił, że zawarte w propozycjach związków podwyżki są bardzo wysokie, wymagające konsultacji z organami nadzoru właścicielskiego. W sprawie podwyżek odbyła się następnie szeroka dyskusja, gdzie każda ze stron prezentowała swoje argumenty. Zarząd oświadczył, że podwyżki płac są planowane oraz że w nieodległym terminie odniesie się do propozycji płacowych wysuniętych przez związki. Zarząd poinformował także, że po połowie czerwca w Spółce będzie gościł Pan Krzysztof Moska, który jako współudziałowiec Gamrat S.A. i Lentex S.A. (właściciel większościowego pakietu akcji Gamrat S.A.) chętnie spotka się ze związkami, aby omówić sytuację w Firmie.
1 lipca doszło do spotkania Pana Krzysztofa Moski oraz Zarządu Gamrat S.A. tj. Jerzego Pachany, Zbigniewa Syzdka i P. Barbary Kozak z przedstawicielami związków zawodowych w osobach: NSZZ Solidarność – Jan Krajewski, Jan Ślabski, Jan Sokołowski, Maria Żuklińska, ZZ „Chemik”- Wacław Mikrut, Renata Szlachta, Grażyna Gomółka, Marek Olbrot. Podczas spotkania Pan Moska stwierdził że sytuacja rynkowa jest obecnie niepewna, ze względu na braki i wzrost cen surowców oraz możliwą IV falę COVID i kolejny lock down. Stwierdził też, że Gamrat realizuje kosztowny program inwestycyjny, aby w przyszłości móc istnieć i się nadal rozwijać. Następnie odbyła się dyskusja na temat postulatów płacowych przedstawionych przez związki zawodowe w stanowiskach wspólnych z dnia 2 marca i 26 maja br. Zarząd Spółki przedstawił propozycję porozumienia w sprawie podwyżek płac o mocą od 1 lipca 2021 r. zawierające sposób wyliczenia nowej wysokości płac zasadniczych tj. 2500 zł kwota bazowa+ 1 % za każdy rok pracy w Gamrat max, 35 % oraz kwotę minimalnego wynagrodzenia zasadniczego w „Gamrat” S.A. na poziomie 3.200 zł brutto. Związki zawodowe po odbyciu narady we własnym gronie zaakceptowały propozycję Zarządu. W porozumieniu znalazł się także zapis aby płace pracowników posiadających kwalifikacje istotne z punktu widzenia interesu Spółki były ustalane przez Zarząd Spółki w trybie indywidualnym. Ustalono także podwyżkę najniższych dodatków brygadzistowskich oraz przyjęto zasadę, że premia uznaniowa (realizacja planu) potrącona pracownikom pozostaje w dziale/dywizji do rozdysponowania wśród pozostałych pracowników.
2 lipca w siedzibie Spółki nastąpiło podpisanie Porozumienia o wzroście płac przez Zarząd Spółki w osobach: Jerzy Pachana i Zbigniew Syzdek oraz Przewodniczących związków Jana Krajewskiego - Solidarność i Wacława Mikruta - ZZ „Chemik”.

Przebieg negocjacji płacowych w Tarkett Polska
oraz uzgodnione zasady podwyżek

29 marca związki zawodowe działające w Tarkett Polska wystąpiły z pismem do Dyrektora Oddziału w Jaśle, Pana Marka Skalskiego, w związku z brakiem działań ws. podwyżek wynagrodzeń, wyrażając zaniepokojenie i domagając się informacji o planach w tej kwestii.
10 maja Dyrektor Skalski udzielił odpowiedzi związkom zawodowym, informując, że część pracowników otrzymała podwyżki od 1.01.2021 w związku z wzrostem płacy minimalnej oraz że trwają oceny pracownicze i że „zostaną wybrane kluczowe/strategiczne osoby z firmy, których wysokość płacy ulegnie zmianie”. Dla wszystkich pracowników rozważane jest wprowadzenie dodatku za brak absencji chorobowej oraz dodatkowo 5 % premii za realizację zadań powyżej wyznaczonego celu.
9 czerwca związki zwróciły się z kolejnym pismem z postulatem podjęcia pilnych rozmów na temat podwyżek płac, gdyż pomimo zapewnień, związki zawodowe nie otrzymały konkretnych propozycji, ani nie został wyznaczony termin negocjacji płacowych.
16 czerwca Dyrektor Skalski udzielił obszernej odpowiedzi na stanowisko związków, przedstawiając podejmowane w poprzednich latach działania na rzecz podnoszenia płac pracowniczych, informując m.in. że płace w Spółce wzrosły    w latach 2015-2020 średnio o 63 % a w grupie pracowników bezpośrednio produkcyjnych o 70 %. Przedstawił też szereg wskaźników i porównań do wzrostu średniej płacy krajowej     i stopy inflacji. W piśmie tym, zaproponował także termin negocjacji na dzień 21 czerwca.
21 czerwca odbyły się negocjacje płacowe, w których uczestniczyli: Ze strony Zarządu Pan Marek Skalski oraz Agnieszka Surmacz HR Menager. Stronę związkową reprezentowali: NSZZ „Solidarność”: Jan Krajewski, Dariusz Serwa, Wiesław Martowicz – ZZ „Chemik”: Wacław Mikrut, Mirosław Pniak. Zarząd przedstawił propozycję wzrostu płac obejmującą: wprowadzenie 100 zł premii za brak absencji chorobowej oraz 5 % dodatkowej premii. Odbyła się długa dyskusja, w której każda ze stron przedstawiała swoje argumenty. Związki stały na stanowisku, że proponowane podwyżki są zbyt niskie, jednak swoje stanowisko przedstawią na kolejnym spotkaniu po dokonaniu konsultacji.
23 czerwca odbyła się kolejna tura negocjacji. Związki zawodowe przedstawiły stanowisko zakładające premię za brak absencji – 200 zł, podwyżkę płacy zasadniczej – 100 zł oraz akceptację dla wzrostu premii o 5 %. Nie udało się jednak w tym dniu uzgodnić treści porozumienia, gdyż Dyrektor Skalski bronił swojej propozycji wynikającej z planów Grupy Tarkeett. Propozycja Zarządu zakładała wzrost średniej płacy o 7,7 %, natomiast związki wnioskowały wzrost o 13 %.
24 czerwca pojawiła się propozycja ze strony Zarządu wyrażająca zgodę na podwyżkę wynagrodzeń o 100 zł od 1 lipca, jednak bez wyrównania od 1 stycznia. Natomiast osoby które w tym roku już otrzymały podwyżkę, jednak mniejszą niż 100 zł, dostaną wyrównanie do tej kwoty. Ws. premii absencyjnej Zarząd podtrzymał propozycję kwoty 100 zł. Ustalono, że w dniu 28 odbędzie się kolejne spotkanie celem wynegocjowania porozumienia.
28 czerwca Zarząd przedstawił projekt porozumienia, do którego związki zaproponowały poprawki tzn. aby podwyżka płacy zasadniczej obowiązywała od 1 czerwca i wzrost premii o 5 % nastąpił od 1 lipca. Na pierwszą propozycję Dyrektor Skalski wyraził zgodę, a w sprawie premii przyjęto kompromisowe rozwiązanie tzn, od 1 lipca premia wzrośnie o 2,5 % a od       1 sierpnia o 5 %, przy realizacji założonych zadań. Ostatecznie  w tym dniu podpisano porozumienie ws. wzrostu wynagrodzeń, które zakłada średni wzrost wynagrodzenia o około 10,4 %.   
Porozumienie podpisali: 
Członek Zarządu Tarkett Polska Marek Skalski i Przewodniczący związków zawodowych: Jan Krajewski (Solidarność) i Wacław Mikrut (ZZ Chemik).
STANOWISKO NR 3/8/2021
Krajowej Sekcji Przemysłu Zbrojeniowego 
NSZZ „Solidarność" z dn. 14.06.2021
Rada Krajowej Sekcji Przemysłu Zbrojeniowego NSZZ „ Solidarność" wielokrotnie zwracała uwagę na szereg zagrożeń dla sektora obronnego w Polsce.
Pomimo znacznego zaangażowania finansowego ze strony Rządu Rzeczpospolitej Polskiej istnieje duże zagrożenie terminowej realizacji zobowiązań zakładów w stosunku do ministerstwa obrony narodowej.
Istnieje zagrożenie terminowej realizacji programu modernizacji Sił Zbrojnych. Kluczowym powodem jest brak właściwego doboru kadry zarządzającej oraz stabilizacji zarządzania.
Dotychczas nie stosowano kryteriów kompetencji kadry a poważania poszczególnych grup nacisku i „kolesiostwa". Mamy nadzieję, że rozdział „kołesiostwa" zostanie zakończony.
Brak stabilizacji kadry zarządzającej i jej kompetencji odbijał się też na dialogu społecznym. W wielu firmach dochodziło do łamania podstawowych interesów pracowniczych.  Pracownicy byli zwalniani bezpodstawnie w trybie Art.52 kp
Pandemia Covid 19 spowodowała ustanie tak naprawdę dialogu społecznego w ramach Zespołu Trójstronnego ds. Rozwoju Przemysłowego Potencjału Obronnego i Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych.
Rada Sekcji wielokrotnie wskazywała na brak rozwiązań systemowych dotyczących sektora obronnego. Bez wsparcia finansowego procesu naprawczego istnieje duże zagrożenie funkcjonowania przemysłu obronnego w Polsce. Dotychczasowe doświadczenie mądrej i rozsądnej polityki wsparcia ( np. Stalowa Wola ) przynoszą efekty.
Strona społeczna w ramach Zespołu Trójstronnego wnosiła do Rządu RP o dokapitalizowanie PGZ celem przeprowadzenia procesu uzdrowienia sektora. Do dziś nie otrzymaliśmy żadnego wsparcia finansowego ani jakiejkolwiek odpowiedzi. 
Oczekujemy:
Bezwarunkowego przywrócenia do pracy osób zwolnionych w trybie art. 52 kp z naruszeniem zasad i godności pracowniczej.
Dokapitałizowania PGZ ł przeznaczenia tych środków na procesy konsolidacji i naprawy sektora.
Opracowania i wdrożenia Programu Konsolidacji zakładów p.p.o,, którego realizacja zostanie zagwarantowana w odpowiednich dokumentach Rady Ministrów,
	Proces pozytywnych zmian został zapoczątkowany przywróceniem nadzoru MON. Mamy nadzieję na kontynuację tych zmian i uwzględnienie naszych uwag. Oczekujemy na propozycję rozwiązań, które pozwoliłyby uspokoić nastroje społeczne i zakończyć trwający spór.

Konwent przewodniczących

	W dniu 7 czerwca br. w Oddziale Zarządu Regionu Podkarpacie NSZZ „Solidarność” w Jaśle, odbyło się spotkanie Przewodniczących Związku z jasielskich zakładów pracy, z Przewodniczącym Zarządu Regionu Podkarpacie, Wiceprzewodniczącym Komisji Krajowej Tadeuszem Majchrowiczem. Organizację Międzyzakładową przy „Gamrat” S.A. reprezentował Jan Krajewski. 
Tematyka spotkania obejmowała:
Organizacja akcji zbierania podpisów pod obywatelskim projektem ustawy o emeryturach stażowych tj. przejście na emeryturę po 35 latach pracy kobiety i 40 latach mężczyźni, bez względu na wiek. Ta sprawa była przedmiotem umowy z Prezydentem Andrzejem Dudą, ale zabrakło woli po stronie koalicji rządzącej aby to wprowadzić w życie. Dlatego potrzebny jest nacisk społeczny, stąd inicjatywa zbierania podpisów i złożenie projektu obywatelskiego w tej sprawie
Organizacja wyjazdu na manifestację do Warszawy organizowaną przez Sekretariat Górnictwa i Energetyki NSZZ „Solidarność” ws. planów działań zagrażających bezpieczeństwu energetycznemu kraju, braku dialogu społecznego i zagrożeniu utraty miejsc pracy w sektorze energetycznym
Termin wykorzystania bonów turystycznych wydanych członkom Związku został wydłużony do 31 grudnia 2021 r.
Jeżeli pandemia COVID 19 nie powróci, to w tym roku planowana jest pielgrzymka Ludzi Pracy do Częstochowy w dniach 18-19 września
Trwają negocjacje dot. poziomu płacy minimalnej w 2022 r., która w pozytywnym scenariuszu może wzrosnąć do 3000 zł brutto (o 200 zł).
W dniu 12 września br. w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie odbędzie się beatyfikacja ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego – Prymasa 1000–lecia

Rozmowy płacowe w „Gamrat” S.A.

	W dniu 27 maja w budynku Zarządu Gamratu odbyło się spotkanie poświęcone informacji na temat bieżącej sytuacji ekonomiczno-finansowej w Gamrat S.A. oraz postulatom związków zawodowych ws. podwyżek płac.
W spotkaniu udział wzięli: 
Ze strony Zarządu Gamrat S.A.: 
Pan Jerzy Pachana Dyrektor Generalny i Pan Zbigniew Syzdek Dyrektor Finansowy oraz Barbara Kozak Kierownik Działu Kadr
Stronę związkową reprezentowali:
NSZZ „Solidarność”: Jan Krajewski Przewodniczący KM oraz członkowie KM Jan Ślabski, Jan Sokołowski i Maria Żulkińska
ZZ „Chemik”: Wacław Mikrut Przewodniczący oraz członkowie Zarządu Renata Szlachta i Grażyna Gomółka
      Członkowie Zarządu „Gamrat” S.A poinformowali przedstawicieli organizacji związkowych o bieżącej sytuacji ekonomiczno-finansowej stwierdzając, że pomimo braków surowcowych i znacznego wzrostu ich cen udało się zrealizować zamierzone cele ekonomiczne.
	Przedstawili także projekty inwestycyjne zaplanowane na bieżący rok, z których najważniejszym jest uruchomienie produkcji rur oraz kompletacja elementów do systemu studni głębinowych. Planowane jest uruchomienie nowej linii do produkcji węży. Prowadzone są także działania mające na celu ograniczenie zużycia energii elektrycznej, m.in. przez instalację oszczędnych systemów oświetlenia oraz montaż paneli fotowoltaicznych.
	Zasadniczym tematem spotkania były jednak sprawy płacowe. Zarząd odniósł się do stanowiska związków zawodowych z dnia 2.03.2021 w którym zawarte zostały propozycje uregulowania niektórych kwestii płacowych w tym m.in. wzrost premii frekwencyjnej o 100 zł. Związki zawodowe przekazały Zarządowi kolejne stanowisko, w którym zawarte zostały postulaty wzrostu poziomu płac zasadniczych. 
Dyrektor Jerzy Pachana stwierdził, że Zarząd musi przeanalizować złożone nowe propozycje i odniesie się do nich na piśmie. 
Dyrektor Zbigniew Syzdek oświadczył również, że po 15 czerwca Pan Krzysztof Moska chciałby się spotkać z przedstawicielami związków zawodowych. 
Związki postulowany także, aby negocjacje ws. podwyżek wynagrodzeń odbywały się corocznie, gdyż następuje znaczny wzrost cen podstawowych artykułów i celowe jest systematyczne waloryzowanie płac pracowników „Gamrat” S.A.

Apel Zarządu Regionu Podkarpacie 

ws. zbiórki podpisów pod projektem Ustawy        o emeryturach stażowych

Drodzy koledzy,
	Do 10 czerwca 2021 r. musimy zebrać 1000 podpisów aby przekazać na ręce Marszałka Sejmu projekt ustawy i zarejestrować Komitet Inicjatywy Obywatelskiej.
	Podpisy można składać u Przewodniczących Komisji Oddziałowych lub biurze Związku. Należy zwrócić uwagę aby czytelnie wpisywać kompletne dane. 
Podpisy należy przekazać najpóźniej do dnia 7 czerwca br. na ręce Przewodniczącego Oddziału Jaśle. 
	Po zarejestrowaniu Komitetu rozpocznie się zbieranie właściwych podpisów w ilości minimum 100.000, aby zgłosić ustawę jako projekt obywatelski.

Manifestacja w Warszawie

W nawiązaniu do Apelu Przewodniczącego Krajowego Sekretariatu Górnictwa i Energetyki, Region Podkarpacie NSZZ „Solidarność” w Krośnie organizuje wyjazd na manifestację, która zaplanowana jest na dzień 9 czerwca 2021 r. (środa) o godz. 12:00 w Warszawie, która rozpocznie się przed Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce, ul. Jasna 14/16a z przemarszem przed siedzibą: Ministerstwa Aktywów Państwowych, Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii oraz Kancelarię Prezesa Rady Ministrów.

	Wyjazd z Jasła z ul. Rynek 18 (koło ZUS) w środę   o godz. 5:00 rano

Koszt wyjazdu będzie pokryty z Funduszu Strajkowego. 
Dodatkowo będzie wypłacany ekwiwalent za posiłek w kwocie 30 zł.

Zapisy są prowadzone w biurze Związku, tel. 491 4785, lub u Przewodniczących Komisji Oddziałowych, do dnia 7 czerwca.

APEL KRAJOWEGO SEKRETARIATU GÓRNICTWA I ENERGETYKI

	W związku z brakiem dialogu społecznego, łamaniem praw pracowniczych i związkowych, zagrożeniem utraty miejsc pracy oraz zagrożeniem utraty bezpieczeństwa i suwerenności energetycznej naszego Kraju, Rada Krajowego Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ „Solidarność" na swoim, posiedzeniu w dniu 24 maja br, podjęła uchwałę o zorganizowaniu w Warszawie akcji protestacyjnej.
	Rozpoczęcie manifestacji nastąpi 09 czerwca 2021 r. o godzinie12,00 przed Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce, ul. Jasna 14/16a, z przemarszem przed siedziby: Ministerstwa Aktywów Państwowych, Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii oraz Kancelarię Prezesa Rady Ministrów.
	Wobec wyżej wymienionych zagrożeń, które dotyczą wszystkich Polaków, w imieniu Krajowego Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ „Solidarność" zwracam się do wszystkich pracowników, nie tylko tych zatrudnionych w branży paliwowo-energetycznej, o wzięcie udziału w organizowanej w dniu 9 czerwca 2021 r, akcji protestacyjnej w Warszawie.

Msza św. za duszę zmarłego Jerzego Polaka

	19 maja 2021 r. w Kościele Św. Stanisława w Jaśle została odprawiona Msza Św. w intencji zmarłego ś.p. Jerzego Polaka, działacza jasielskiej „Solidarności” z lat 1980-81, który zmarł 15 maja br. i został pochowany w Stramford (USA).
Mszy przewodniczył ks. prof. dr hab. Piotr Steczkowski - kanclerz Kurii Rzeszowskiej, natomiast kazanie wygłosił ks. dr hab. Adam Podolski - prof. Uniwersytetu Rzeszowskiego, który przypomniał postać śp. Jerzego oraz Jego postawę życiową z czasów „Solidarności” i później na emigracji w USA. W celebrze uczestniczył także ks. proboszcz Tadeusz Paszek oraz ks. Daniel Midura i ks. Maciej Nowicki z tutejszej parafii. Po Mszy słowo pożegnania wygłosił także członek Prezydium Solidarności „Gamratu” z 1980 roku Wojciech Jankowski
We Mszy uczestniczyły poczty sztandarowe Organizacji Związkowych NSZZ „Solidarność” z Huty Szkła i Gamratu – tj. z zakładów, w których pracował ś.p. Jerzy Polak.
	Ś.p. J. Polak po wprowadzeniu stanu wojennego i delegalizacji Solidarności współorganizował druk oraz kolportaż niezależnych wydawnictw. Będąc z zamiłowania fotografem, przygotowywał materiały wykorzystywane do drukowania wydawanych w Jaśle biuletynów związkowych i innych druków (ulotki, kalendarze, druki okolicznościowe). 19.03.1983 r. został aresztowany i skazany za działalność podziemną. Na mocy amnestii opuścił więzienie w czerwcu 1983. Ze względu na szykany jakie spotykały go w kraju, w 1988 r. udał się na emigrację do USA, gdzie włączył się w działalność polonijną, będąc m.in. szefem Klubu Gazety Polskiej w Stramford.
	Na wniosek koła Solidarni w Jaśle za całokształt działalności Prezydent RP nadał mu Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, który w dniu 9 grudnia 2020 r. wręczył mu Konsul Polski w Nowym Jorku Adrian Kubicki.
	W uroczystości pożegnalnej uczestniczyło liczne grono koleżanek i kolegów zmarłego – Jego sąsiedzi, współpracownicy z zakładów pracy i „Solidarności” oraz Jaślanie, którym zmarły i Jego żona Jolanta pomagali, gdy ci przebywali w USA.Poczet sztandarowy NSZZ „Solidarność” Gamrat S.A.
EMERYTURA ZA STAŻ

	Komisja Krajowa NSZZ Solidarność podjęła decyzję   o skorzystaniu z obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej   w temacie emerytur stażowych - powiedział 7 maja br. podczas konferencji prasowej w Katowicach Piotr Duda, przewodniczący Komisji Krajowej.
	W czasie konferencji przewodniczący Solidarności został zapytany o główne założenia projektu emerytur stażowych oraz o to, czy uda się go przeprowadzić bez reformy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Piotr Duda wskazał, że Fundusz Ubezpieczeń Społecznych nie dopłaci dodatkowych pieniędzy dla osób odchodzących na emeryturę stażową. Wyjaśnił, że te osoby w systemie zdefiniowanej składki, poprzez odprowadzanie składek na ubezpieczenie społeczne, zebrały już na swoich kontach sumę pozwalającą im na pobieranie minimalnej emerytury, wynoszącej dziś 1250 złotych. 
	Piotr Duda zwracał uwagę, że projekt ustawy przygotowany przez Solidarność, który zostanie złożony u marszałek Sejmu “jasno mówi, że jest tylko jedno obostrzenie – 40 lat pracy składowej mężczyzn, 35 lat pracy składkowej kobiet i uzbierany minimalny kapitał”. Tak, aby pracownik czy pracownica, którzy zdecydują się odejść na emeryturę mieli zapewnioną minimalną emeryturę, a państwo nie musiało do niej dopłacać. 
	Szczegóły projektu emerytur stażowych przedstawił członek Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Henryk Nakonieczny. Powiedział on, że w przypadku wprowadzenia emerytur stażowych w 2022 roku i skorzystaniu z nich przez 100 procent uprawnionych, w pierwszym roku na emeryturę stażową mogłoby przejść ponad 200 tys. osób. Z kolei przez pierwsze 5 lat około 570 tys. osób, a potem liczba ta spadłaby poniżej 60 tys. osób rocznie (nadal zakładając, że na emeryturę stażową przeszliby wszyscy uprawnieni). "Należy założyć, że te liczby będą mniejsze, choćby ze względu na ten niezbędny kapitał umożliwiający przejście na emeryturę. W zależności od oceny, to może być od 50 do 70%" - wyjaśniał Nakonieczny.
	Przewodniczący Nakonieczny przypomniał również, że Solidarność już w 2012 roku złożyła projekt dot. zmiany w systemie ubezpieczeń społecznych, który zakładał objęcie pełnym ubezpieczeniem społecznym wszystkich zatrudnionych bez względu na formę zawartej umowy i objęcia ich składkami proporcjonalnie do uzyskiwanych przez nich dochodów. To rozwiązanie przyniosłoby przychody do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w kwocie 15 mld zł rocznie netto.
	Podczas konferencji prasowej przewodniczący Solidarności pytany był również m.in o tematy, w których widzimy różnice zdań pomiędzy rządem, a Solidarnością. Związek w ostatnim czasie mocno krytykuje politykę energetyczną rządu, teraz doszedł temat emerytur stażowych.

W celu zgłoszenia inicjatywy obywatelskiej ws. emerytur stażowych NSZZ „Solidarność” będzie zbierał podpisy wśród pracowników

Stanowisko nr 5/10/21 
z dnia 22.04.2021 r. Zarządu Regionu Podkarpacie NSZZ „Solidarność” w Krośnie
ws. „Europejskiej Strategii Bioróżnorodności do 2030 roku”

Zarząd Regionu Podkarpacie NSZZ „Solidarność” w Krośnie po analizie „Europejskiej Strategii Bioróżnorodności do 2030 roku” i zasięgnięciu opinii ekspertów wyraża głębokie zaniepokojenie przewidywanymi skutkami proponowanych rozwiązań.
Zakładana w przedstawionym projekcie „koncentracja działań w zakresie ochrony bioróżnorodności” polegałaby w rzeczywistości na objęciu ochroną ścisłą znacznych obszarów leśnych – obszar lasów objętych ścisłą ochroną w Polsce zwiększyłby się z obecnych 0,5 mln hektarów do 3 mln hektarów, co stanowi blisko połowę powierzchni leśnej zarządzanej przez Lasy Państwowe, ok. 10% powierzchni lądowej Polski.
Ochrona ścisła według obecnych propozycji zawartych w dokumentach unijnych oznaczałaby de facto wyłączenie tych terenów nie tylko z pozyskiwania drewna, ale także z gospodarki łowieckiej, wędkarstwa, zbierania ziół, owoców lasu.
Oznacza to odejście na tych obszarach od zrównoważonego modelu gospodarowania lasami spełniającymi równocześnie funkcje przyrodnicze, społeczne i gospodarcze (który sprawdza się od dziesiątków lat w Polsce i wielu krajach Unii Europejskiej) na rzecz monofunkcyjnego podejścia do ochrony środowiska przyrodniczego (wyłącznie ścisłej ochrony jego zasobów). Nie zapewni to różnorodności biologicznej i przyrodniczej lasów, spowoduje zmniejszenie kumulacji dwutlenku węgla z atmosfery w środowisku przyrodniczym, zjawiska rozpadu drzewostanów o charakterze klęskowym, powodowane starzeniem lasów i spadkiem odporności na czynniki biotyczne (np. owady) i związane ze zmianami klimatu, zwłaszcza z niedoborem wody w przyrodzie.
Wprowadzenie „Europejskiej Strategii Bioróżnorodności do 2030 roku” to również przewidywana katastrofa w wymiarze społeczno-gospodarczym, głównie dla społeczności wiejskich, których źródła egzystencji związane są z lasem i sektorem leśno-drzewnym. Szacuje się, że wprowadzenie strategii pozbawi pracy min. 200 tys. osób zatrudnionych bezpośrednio w branży drzewnej. Ograniczenie lub też likwidacja produkcji dotknie 90% firm zlokalizowanych na obszarach wiejskich Podkarpacia.
Dodatkowo, niewystarczająca ilość surowca doprowadzi do konieczności importu drewna z terenów spoza UE, gdzie gospodarka leśna ma często znamiona gospodarki rabunkowej.
Poprzez Komisję Krajową NSZZ „Solidarność” wzywamy Polski Rząd do podjęcia w kompetentnych strukturach Unii Europejskiej pilnych działań w kierunku odrzucenia tego szkodliwego projektu lub zmianę celów określonych w Strategii Leśnej UE. Apelujemy o to w imię polskiej racji stanu, ochrony polskich lasów, zagrożonych likwidacją zakładów pracy, miejsc pracy pracowników i ich rodzin.

Solidarność nie odstąpi od postulatu 
emerytur stażowych !

Wprowadzenie emerytur stażowych to jest dla nas najważniejszy postulat i od tego związek zawodowy Solidarność nie odstąpi – zadeklarował w piątek szef Solidarności Piotr Duda. W ciągu kilku tygodni związek ma przedstawić ścieżkę dojścia do tego, by projektem zajął się Sejm.
Wprowadzenie emerytur stażowych, z których kobiety mogłyby korzystać po 35 latach opłacania składek emerytalnych, a mężczyźni po 40 latach (bez względu na wiek), było jednym z punktów umów programowych, jakie Solidarność zawarła w kampanii prezydenckiej 2015 i 2020 r. z Andrzejem Dudą.
Podczas konferencji prasowej w Katowicach w dniu 23 kwietnia przewodniczący Solidarności przypomniał, że w 2015 r., gdy z inicjatywy prezydenta Dudy obniżano wiek emerytalny, w projekcie stosownej ustawy mowa była również o emeryturach stażowych, jednak na ich wprowadzenie nie zgodziła się wówczas – jak mówił Piotr Duda – Zjednoczona Prawica.
„Dzisiaj widzimy, że i Zjednoczona Prawica, ale także Pałac Prezydencki jest w tym temacie pasywny. Dlatego związek zawodowy Solidarność w najbliższych kilku tygodniach przedstawi swoją drogę dojścia do sytuacji, w której (…) ten gotowy, przygotowany przez „S” projekt, znajdzie swoje miejsce - czyli w parlamencie zostanie przegłosowany przez posłów i wejdzie w życie”– zadeklarował przewodniczący Solidarności.
„To jest dla nas najważniejszy postulat i od tego związek zawodowy Solidarność nie odstąpi”– zapewnił.
KOMUNIKAT nr 3
Zakładowej Komisji Wyborczej ZSIP w „Tarkett Polska” Oddział w Jaśle
z dnia 21 kwietnia 2021 r. ws. wyników głosowania tajnego
Zakładowa Komisja Wyborcza informuje, że w głosowaniu tajnym nad wyborem Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy w „Tarkett Polska” Oddział w Jaśle,     na 4 letnią kadencję w latach 2021-2025, uzyskano następujące wyniki:

Liczba uprawnionych do głosowania	 - 285 osób 
W głosowaniu udział wzięło		 - 210 osób	-  73,68 %
Ważnych głosów oddano		 - 210		- 100 %
Nieważnych głosów oddano		 -    0		-   0 %

- „za” kandydaturą Kazimierza Szeląga - oddano głosów ważnych - 195 -  92,9 %
- „przeciw” kand. Kazimierza Szeląga  - oddano głosów ważnych -  15 -  7,1 %

W związku z powyższym, na podstawie § 7 pkt. 11 Regulaminu wyborów ZSIP, ZKW stwierdza, że Zakładowym Społecznym Inspektorem Pracy w „Tarkett Polska” Oddział w Jaśle, na kadencję w latach 2021 – 2025 został wybrany KAZIMIERZ SZELĄG.

Przewodniczący Zakładowej Komisji Wyborczej
Tarkett Polska Oddział w Jaśle
 Dariusz Serwa

Gratulujemy kol. Kazimierzowi Szelągowi wyboru na Społecznego Inspektora Pracy i życzymy skutecznych działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników Tarkett Polska Oddział w Jaśle

Wybory ZSIP w Tarkett Polska Oddział w Jaśle

	NSZZ „Solidarność” i ZZ „Chemik” działające w Tarkett Polska Oddział w Jaśle podjęły organizację wyborów Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy, w związku z wygaśnięciem mandatu Pana Roberta Lechowskiego, pełniącego wcześniej tą funkcję. 
	W celu przeprowadzenia wyborów związki zawodowe powołały Zakładową Komisję Wyborczą w składzie: Dariusz Serwa – przewodniczący, Mirosław Pniak – zastępca oraz członkowie Piotr Gustek i Mirosław Kosiba. 
	Przyjmowanie zgłoszeń kandydatów na ZSIP odbywać się będzie w dniach 12 do 14 kwietnia przez ZKW, natomiast wybory zaplanowano na 20 kwietnia.
Wesołego Alleluja !

Niech Zmartwychwstały Chrystus obdarzy Was i Wasze rodziny bogactwem Swoich łask. 
Niech będzie dla Was źródłem radości i pokoju.

Życzy

ORGANIZACJA MIĘDZYZAKŁDOWA 
NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” PRZY „GAMRAT” S.A.Fundusz socjalny w Gamrat S.A.

	W dniu 17 marca 2021 r. odbyło się spotkanie dotyczące funduszu świadczeń socjalnych w „Gamrat” S.A. W spotkaniu udział wzięli: ze strony Administratora funduszu Pani Barbara Kozak oraz przedstawiciele związków zawodowych, Jan Krajewski – NSZZ „Solidarność” i Wacław Mikrut – ZZ „Chemik”.
W trakcie spotkania podjęto następujące kwestie:
rozliczenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) za 2020 r.
omówienie projektu planu ZFŚS na rok 2021
zmiany do Regulaminu ŻFŚS, w tym m.in.: podwyższenie progów dochodowych o 200 zł netto tj: do 1400, 1900, 2400, i powyżej
rozpatrzenie wniosków o przyznanie pożyczek mieszkaniowych
rozpatrzenie wniosków o udzielenie zapomóg bezzwrotnych
propozycja ustalenia wysokości świadczenia pieniężnego na Wielkanoc: 700 zł, 650 zł, 600 zł, 350 zł, dla poszczególnych progów dochodowych
	Plan przychodów funduszu socjalnego na r. wynosi prawie 510.000 zł, z czego 400.000 zł przewidziano na świadczenia pieniężne, a pozostałe środki na: zapomogi bezzwrotne, paczki dla dzieci mikołajkowe i na Dzień Dziecka i niewielkie kwoty na umorzenie pożyczek (w przypadku śmierci pożyczkobiorcy) oraz organizację imprez i kulturalno-oświatowych
	Ponadto, w trakcie spotkania przekazano związkom zawodowym, propozycje zmian do Regulaminu Pracy i Wynagrodzeń, z wnioskiem o zajęcie stanowiska.
	W dniu 19 marca związki zawodowe przekazały Administratorowi ZFŚS wspólne stanowiska ws. przyjęcia Planu funduszu wraz ze zmianami do Regulaminu oraz dotyczące wysokości świadczenia pieniężnego, wypłacanego przed Świętami Wielkanocnymi.
DZIEŃ KOBIET


Spełnienia wszystkich marzeń, zadowolenia z siebie, radości życiowej i aby każdy kolejny dzień był Dniem Kobiet, życzymy Wam,
wspaniałe, niepowtarzalne Panie !

NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A.


Zebranie Komisji Międzyzakładowej

	W dniu 24 lutego 2021 r. odbyło się zebranie członków Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A. Głównym tematem posiedzenia było zatwierdzenie rozliczenia finansowego za 2020 rok oraz przyjęcie planu przychodów i wydatków na 2021 rok.
	Na wstępie zebrania przyjęto porządek zebrania i protokół z poprzedniego posiedzenia.
Następnie przedstawiciele z poszczególnych Spółek omawiali sytuację bieżącą oraz problemy wymagające rozwiązania.
W ramach omawiania spraw finansowych Przewodniczący KM Jan Krajewski przedstawił rozliczenie przychodów i wydatków za 2020 r. oraz bilans i rachunek zysków i strat. Następnie odbyła się dyskusja, a po niej Komisja Międzyzakładowa podjęła uchwały o zatwierdzeniu przedstawionych dokumentów finansowych.
	Kolejnym tematem było przyjęcie Planu przychodów i wydatków na rok bieżący. Projekt planu przedstawił Przewodniczący Jan Krajewski, który po dyskusji również został przyjętych uchwałą.
Komisja Międzyzakładowa przyjęła także uchwałę o wysokości świadczeń finansowych dla członków Organizacji Międzyzakładowej przy „Gamrat” S.A. 
Wysokość świadczeń ustalono na poziomie zeszłorocznym, oprócz kart podarunkowych do Biedronki, które zwiększono ze 150 zł do 200 zł   (2 x 100 zł, przed Świętami Wielkanocnymi i Bożego Narodzenia).
	Następnym punktem porządku zebrania było omówienie spraw płacowych w poszczególnych Spółkach tj: Gamrat S.A., Tarkett Polska, ZPS „Gamrat” i Solgam. Po przedstawieniu dotychczasowych działań w ww. kwestii, przyjęto strategię na dalsze negocjacje na temat wzrostu wynagrodzeń.
Ponadto omówiono następujące tematy:
- pełnomocnictwo dla Komisji Oddziałowej ZPS „Gamrat”
- zmiany w składzie Komisji Międzyzakładowej
- plan funduszu socjalnego na 2021 w Tarkett Polska
- wybory Społecznego Inspektora pracy w Tarkett Polska

Spotkanie w Tarkett Polska na temat ZFŚS

	W dniu 23 lutego w Tarkett Polska Oddział w Jaśle odbyło się spotkanie ws. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Uczestnicy spotkania: Ze strony pracodawcy: Pani Agnieszka Surmacz, Pani Teresa Niziołek, Pani Anna Wójcik Frodyma, ze strony związków zawodowych: Jan Krajewski — Solidarność i Wacław Mikrut — ZZ „Chemik”
W toku spotkania omówiono następujące kwestie dotyczące funduszu socjalnego:
- realizacja wydatków ZFŚS w 2020 r.
- plan przychodów i wydatków funduszu socjalnego na 2021 r.
- ustalenie wysokości świadczenia finansowego przed Wielkanocą:   550 zł, 530 zł, 500 zł, 300 zł
- propozycja waloryzacji progów dochodowych o 100 zł
- zapomogi bezzwrotne
Zgodnie z propozycją prawie 75 % środków funduszu zostanie wypłacona w formie świadczenia pieniężnego w trzech transzach: Wielkanoc, wakacje, Boże Narodzenie. 
Pozostałe środki będą przeznaczone na: dzień dziecka, integrację, mikołajki dla dzieci, Dzień Kobiet, zapomogi. Ponadto w ramach funduszu socjalnego funkcjonują pożyczki dla pracowników
Spotkanie z Zarządem „Gamrat” S.A.

W dniu 1 lutego br. z inicjatywy związków zawodowych odbyło się spotkanie z Zarządem „Gamrat” S.A. w którym uczestniczyli : 
Jerzy Pachana Dyrektor Generalny i Zbigniew Syzdek Dyrektor Finansowy reprezentujący Zarząd oraz Jan Krajewski NSZZ „Solidarność” i Wacław Mikrut ZZ „Chemik”. 
Celem spotkania było uzyskanie przez związki zawodowe informacji o sytuacji ekonomicznej firmy oraz podjęcia rozmów na temat podwyżek wynagrodzeń pracowniczych.
Przedstawiciele Zarządu przedstawili m.in.: informacje o:
- realizacji planu produkcji i sprzedaży w roku 2020 oraz niektórych wskaźnikach ekonomicznych
- bieżącej realizacji zadań produkcyjnych oraz zagrożeń które mogą mieć negatywny wpływ na wyniki firmy w tym m.in.: wzrost cen surowców i braki w dostępności na rynku PVC
- niektórych zamierzeń inwestycyjnych do realizacji w 2021 r.
	Przedstawiciele związków zawodowych, mając na względzie ustalenia z 2019 roku, zwrócili się o przystąpienie do rozmów na temat podwyżek wynagrodzeń pracowniczych. Przedstawili także postulaty dotyczące m.in. wzrostu premii frekwencyjnej oraz zmiany zasad wypłacania premii produkcyjnej.
	Zarząd Spółki uzależnia realizację postulatów płacowych od sytuacji ekonomicznej Firmy w początkach bieżącego roku. Zaproponował rozmowy o podwyżkach po publikacji wyników firmy za pierwszy kwartał 2021 r.

Łamanie praw pracowniczych w Mesko S.A.

Zakłady Mesko S.A. ze Skarżyska Kamiennej będące 100 % właścicielem udziałów Zakładu Produkcji Specjalnej „Gamrat” Spółka z o.o. przeżywają trudności, zarówno ekonomiczne jak również w zakresie przestrzegania praw pracowniczych. Związki zawodowe działające w Mesko, w tym Solidarność, starają się przeciwdziałać tej sytuacji, informując o istniejącym stanie rzeczy nadzór właścicielski, czyli Ministerstwo Aktywów Państwowych, jak również inne ministerstwa i kierownictwo Rządu RP łącznie z Wicepremierem Jarosławem Kaczyńskim.
W stanowiskach z dnia 31.08.2020 r. i 11.12.2020 r. czytamy m.in.:
- „aktualne efekty ekonomiczne Spółki świadczą o niskim poziomie zarządzania firmą przez Zarząd MESKO S.A.”
- „Ilość utworzonych stanowisk kierowniczych, dyrektorskich przerosła nasze wyobrażenia. Na dodatek ogromnym nieszczęściem jest, że zatrudniani są ludzie w większości bez jakiegokolwiek doświadczenia w przemyśle, a już w przemyśle zbrojeniowym szczególnie bez odpowiedniego wykształcenia i przygotowania zawodowego”
- „Bezpodstawnie wydalono z terenu zakładu pracowników w sposób skandaliczny. Nie przedstawiając żadnych powodów, łamiąc wszelkie normy moralne i etyczne, bez powiadomienia związków zawodowych w atmosferze rodem z filmów mafijnych wyprowadzono pracowników z zakładu, zwalniając ich z obowiązków świadczenia pracy”
- „ Zarząd od dłuższego czasu prowadzi działania wynagradzania w postaci niczym nieuzasadnionych awansów, ogromnych podwyżek tylko dla swoich „współpracowników”. Stosowanie zasad zastraszania staje się działaniem normatywnym tego Zarządu”
W związku z powyższym związki zawodowe powołały Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjny „Mesko” S.A. przedstawiły postulaty i przeprowadziły w dniu 11 stycznia 2021 roku referendum strajkowe. Za przystąpieniem do strajku w obronie praw pracowniczych opowiedziało się ponad 83 % głosujących. Komitet Protestacyjny zwrócił się także do wszystkich zakładów zrzeszonych z Sekcji Krajowej Przemysłu Zbrojeniowego o poparcie.
Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A. w dniu 20 stycznia 2021 r. przyjęła stanowisko następującej treści:

Stanowisko Nr 1/2021

Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A.
z dnia 20 stycznia 2021 r.

Organizacja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A. zrzeszająca w swojej strukturze pracowników Zakładu Produkcji Specjalnej „Gamrat” Spółka z o.o. pracującego na rzecz obronności Państwa, w pełni solidaryzuje się z działaniami i wysuniętymi postulatami Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjnego „Mesko” S.A., a w szczególności:
   Nie do przyjęcia jest sytuacja, że w firmie państwowej o strategicznym znaczeniu dla obronności Państwa gwałcone są podstawowe prawa pracownicze i łamana jest ustawa o związkach zawodowych. Uważamy, że firmy państwowe powinny być wzorem dla innych, w kwestii przestrzegania praw pracowniczych, warunków pracy, poziomu i uczciwych zasad wynagradzania.
   Wszelkie zmiany organizacyjne i działania wobec pracowników zrzeszonych w związkach zawodowych, powinny być poprzedzone stosownym uprzednim powiadomieniem i podjęciem dialogu. To samo dotyczy awansowania i wynagradzania pracowników.
    Dziwić może bierność ze strony nadzoru właścicielskiego i innych instytucji państwowych, w sytuacji gdy zarządzanie Spółką przez obecny Zarząd prowadzi do pogorszenia się jej sytuacji ekonomicznej, nie daje perspektyw na rozwój firmy, rozwiązania narastających problemów oraz tworzy konflikty z reprezentującymi Załogę związkami zawodowymi.
    Stoimy na stanowisku, że w obliczu narastania sporu z Zarządem i realnego zagrożenia podjęcia akcji strajkowej przez Załogę, która w zdecydowanej większości za nią się opowiedziała, przedstawiciele Rządu RP powinni w trybie pilnym podjąć rozmowy z reprezentacją Komitetu Protestacyjnego „Mesko” S.A. celem doprowadzenia do uzdrowienia sytuacji w Spółce.
							Przewodniczący KM
							Jan Krajewski
Stanowisko wysłano do:
- Wicepremier Rządu R.P., Prezes PiS Pan Jarosław Kaczyński
- Minister Obrony Narodowej Pan Mariusz Błaszczak
- Minister Aktywów Państwowych Pan Jacek Sasin
- Podsekretarz Stanu w MAP Pan Zbigniew Gryglas
- Prezes PGZ S.A. – Pan Andrzej Kensbok
- Wiceminister Spraw Zagranicznych Pan Piotr Wawrzyk

Do wiadomości:
- Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjny „Mesko” S.A.


Rozkład czasu pracy w 2021 roku
W 2021 roku w Gamrat S.A. będą obowiązywać czteromiesięczne okresy rozliczeniowe tj. od 1 stycznia do 30 kwietnia 2021r.; od 1 maja do 31 sierpnia 2021 r.; od 1 września do 31 grudnia 2021r.
Wymiar czasu pracy w 2021 roku wynosi 2016 godzin:
Styczeń 	  - kwiecień - 664 godziny 
Maj	  - sierpień  - 672 godziny
Wrzesień - grudzień - 680 godzin
Aby zachować przeciętnie 40-godzinną normę, w przeciętnie 5 –dniowym tygodniu pracy ustala się rozkład czasu pracy uwzględniający 52 dni wolnych od pracy (oprócz niedziel   i świąt).
W 2021 roku ustala się następujące dni wolne od pracy:
Styczeń: 5 dni: 2, 9, 16, 23, 30 	oraz 7 dni świątecznych:1, 3, 6, 10, 17, 24, 31,
Luty: 4 dni: 6, 13, 20, 27		oraz 4 dni świąteczne: 7, 14, 21, 28,
Marzec: 4 dni: 6, 13, 20, 27 	oraz 4 dni świąteczne: 7, 14, 21, 28,
Kwiecień: 4 dni: 3, 10, 17, 24	oraz 5 dni świątecznych: 4, 5, 11, 18, 25,
Maj: 4 dni: 8, 15, 22, 29 		oraz 7 dni świątecznych: 1, 2, 3, 9, 16, 23, 30,
Czerwiec: 5 dni:4, 5, 12, 19, 26 	oraz 5 dni świątecznych: 3, 6, 13, 20, 27,
Lipiec: 5 dni: 3, 10, 17, 24, 31 	oraz 4 dni świąteczne: 4, 11, 18, 25,
Sierpień: 4 dni: 7, 14, 21, 28 	oraz 5 dni świątecznych: 1, 8, 15, 22, 29,
Wrzesień: 4 dni: 4, 11, 18, 25 	oraz 4 dni świąteczne:5, 12, 19, 26,
Październik: 5 dni: 2,9,16,23,30 	oraz 5 dni świątecznych: 3, 10, 17, 24, 31,
Listopad: 4dni: 6, 13, 20, 27 	oraz 6 dni świątecznych: 1, 7, 11, 14, 21, 28,
Grudzień: 4 dni: 4, 11, 18, 24	oraz 5 dni świątecznych: 5, 12, 19, 25, 26.
Terminy wskazane w niniejszym wykazie dotyczą pracowników zatrudnionych w jednozmianowym i trzyzmianowym systemie pracy.
Rozkład czasu pracy w ruchu ciągłym określają pomocnicze harmonogramy pracy 


BOŻE NARODZENIE 2020 
Pole tekstowe: 

Piękna jest radość w Święta, ciepłe są myśli o bliskich, niech  pokój, miłość i szczęście otoczy dzisiaj Was wszystkich,    a Nowy Rok spełni wszystkie plany i marzenia
Życzy
Organizacja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność”
przy „Gamrat” S.A.
Jasielski Budżet Obywatelski 2021

	Jasielski Budżet Obywatelski to proces partycypacji społecznej, w którym mieszkańcy decydują o tym, na co wydawać wydzielone na ten cel środki z budżetu Miasta Jasła.
	Budżet obywatelski (nazywany również partycypacyjnym) to proces w którym mieszkańcy decydują o przeznaczeniu części budżetu danego miasta i dzięki temu mogą realizować swoje lokalne potrzeby. Decyzje mogą być podejmowane bezpośrednio przez mieszkańców, bądź za pośrednictwem organizacji społecznych.
 	Zasadniczym celem budżetu obywatelskiego jest większe otwarcie na głos mieszkańców, poprzez włączenie ich do dyskusji na temat zadań, które to właśnie ich zdaniem powinny zostać zrealizowane. Budżet obywatelski jest znakomitym narzędziem edukacji o samorządności, jako wspólnoty władz i mieszkańców danej jednostki terytorialnej, współdziałających na rzecz jej rozwoju. Dzięki niemu mieszkańcy mogą uświadomić sobie jakie zadania realizuje miasto. 
	W Jasielskim Budżecie Obywatelskim zaproponowano różne formy uczestnictwa w przedsięwzięciu - od elektronicznej (za pośrednictwem Miejskiego Systemu Konsultacji Społecznych) poprzez korespondencyjną, na osobistej kończąc. Najważniejszym elementem budżetu obywatelskiego jest regularna komunikacja mieszkańców z przedstawicielami władz miejskich, za pomocą której podejmuje się decyzje dotyczące przeznaczenia wydzielonych środków. 
Wysokość budżetu obywatelskiego Jasła 
na 2021 rok wynosi 500.000 zł
W ramach budżetu obywatelskiego zgłoszono 6 wniosków 
na ogólną kwotę 1.190.200 zł

Wśród zgłoszonych wniosków najdroższym ale najbardziej potrzebnym, szczególnie dla dzieci i młodzieży, jest budowa toru rowerowego. 
Wartość projektu 499.000 złWszystkie wnioski w ramach budżetu obywatelskiego znajdują się pod linkiem:
https://konsultacje.um.jaslo.pl/pl/budzet/glosowanie/3#lista
Głosowanie będzie odbywać się w dniach 5 listopada do 7 grudnia 2020 roku w formie elektronicznej, korespondencyjnej lub osobistej. 
Link do głosowania elektronicznego jest poniżej
https://konsultacje.um.jaslo.pl/pl/budzet/glosowanie/3
Nie bądź obojętny i weź udział w głosowaniu, 
aby zapewnić dzieciom i młodzieży dodatkową formę spędzania wolnego czasu i zdrowego rozwoju oraz aby odciągnąć od komputera i komórki
Zebranie Zarządu Regionu Podkarpacie

	W piątek 16 października, w Oddziale Regionu Podkarpacie NSZZ „Solidarność” w Sanoku odbyło się kolejne posiedzenie Zarządu Regionu, któremu przewodniczył kol. Tadeusz Majchrowicz.
	Oprócz omówienia spraw bieżących, podjęto kilka istotnych uchwał, m.in. w sprawie e-głosowań, czyli dotyczących zasad oraz sposobów głosowania przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, co niewątpliwie przyczyni się do sprawnego funkcjonowania Zarządu Regionu Podkarpacie w trudnym okresie pandemii koronawirusa. 
	Ponadto, na wniosek Przewodniczącego Zarządu Regionu, dokonano wyboru Zastępcy Przew. ZR, którym został Kol. Krzysztof Fal z BWI Krosno, a także nowego członka Prezydium ZR, którym został wybrany Kol. Zbigniew Pelczar z KHS Krosno.
	Na zakończenie miłą niespodziankę sprawił wszystkim Kol. Tadeusz Hejnowicz, który podarował członkom ZR własnoręcznie wykonane różańce z nasion kłokoczki czyli tzw. krzewu różańcowego, jako podziękowanie dla Matki Bożej za opiekę nad „Solidarnością” przez 40 lat jej istnienia. 
W zebraniu uczestniczył Przewodniczący Organizacji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A. Jan Krajewski.


Obrady Zarządu Regionu w Sanoku. W głębi Przewodniczący ZR Tadeusz Majchrowicz, po prawej Jan Krajewski


Widok na salę obrad od stołu prezydialnego. Z lewej Zastępca Przew. ZR Andrzej Gorczyński Szef Oddziału w Sanoku, w środku Zastępca Przew. Paweł Pietrusza Szef Oddziału ZR w Jaśle, a z prawej przedstawiciel Komisji Rewizyjnej 

„Solidarność" domaga się pełnego odmrożenia wysokości odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 

	Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” negatywnie opiniuje projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021. 
Prezydium KK domaga się pełnego odmrożenia wysokości odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, co będzie miało pozytywny wpływ na budżet poprzez zwiększenie wpływów podatkowych z tytułu wzrostu konsumpcji.
	Zamrożenie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych powoduje ograniczanie możliwości pomocy z tego funduszu i świadczy o braku konsekwencji ustawodawcy, który z jednej strony zwiększa kwoty zwolnień przedmiotowych, a z drugiej strony zmniejsza realną kwotę możliwości pomocowych z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. 
	Zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych dokonane w ustawie z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw wniosły zwiększenie limitów zwolnień przedmiotowych wypłacanych z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, co przy zamrożeniu odpisów nie przyniesie oczekiwanego efektu w postaci zwiększenia puli środków pomocowych. Będzie to miało konsekwencje w postaci braku odpowiedniego zaspokajania potrzeb socjalnych pracowników i ich rodzin w sytuacjach związanych z wydatkami i nadzwyczajnymi sytuacjami będącymi skutkiem epidemii COVID-19.W środku prowadzący obrady Prezydium Przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Piotr Duda

XXV Pielgrzymka autokarowa 
do Skarżyska-Kamiennej
 
	26 września w Sanktuarium Matki Boskiej Ostrobramskiej w Skarżysku-Kamiennej, gościła jubileuszowa XXV Pielgrzymka Pracowników Przemysłu Zbrojeniowego i Lotniczego, w 40-tą rocznicę powstania NSZZ „Solidarność”.
	W uroczystościach udział wzięli pracownicy zakładów pracu-jących na potrzeby wojska, liczne poczty sztandarowe, oraz przedstawiciele władz państwowych i zarządów zakładów przemysłu zbrojeniowego i lotniczego.	
	Pierwszym punktem uroczystości było odsłonięcie tablicy pamiątkowej w 100 rocznicę „cudu nad Wisłą” czyli pokonania armii bolszewickiej w 1920 roku, 100 lecie urodzin Papieża Jana Pawła II oraz rychłej beatyfikacji Prymasa Tysiąclecia Stefana Wyszyńskiego. 	Następnie odbyła się procesja z obrazem i relikwiami bł. księdza Jerzego Popiełuszki – patrona Solidarności, w trakcie której przed tablicami i dębami pamięci zapalano znicze. 
	Końcowym i najważniejszym elementem pielgrzymki była uroczysta Msza święta, pod przewodnictwem Ordynariusza Diecezji Radomskiej biskupa dr Henryka Tomasika, podczas której modlono się za pomyślność pracowników obu branż i ich rodzin.
	Organizatorem pielgrzymki, wspólnie z Proboszczem Sanktuarium Jerzym Karbownikiem, był Przewodniczący Krajowej Sekcji Przemysłu Zbrojeniowego NSZZ „Solidarność” Stanisław Głowacki, który witał przybyłych gości i dziękował za pomoc jej organizacji. 
Wśród uczestników jak co roku obecna była grupa pielgrzymów z Organizacji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A. z Przewodniczącym Komisji Międzyzakładowej Janem Krajewskim wraz ze Sztandarem Związku oraz pracownicy z zakładów: ZPS „Gamrat” Sp. z o.o., Gamrat S.A. i Koła Emerytów i Rencistów. 


Odsłonięcie Obrazu MB Ostrobramskiej


Procesja z Obrazem bł. Ks. Jerzego Popiełuszki, patrona Solidarności


Poczet sztandarowy OM przy „Gamrat” S.A. w składzie:    Andrzej Gustek, Zbigniew Siepkowski, Józef Łodziński


Pielgrzymi z Zakładu Produkcji Specjalnej „Gamrat” Spółka z o.o. w trakcie procesji

Kol. Marian Sikorski zapalił znicz pod tablicą i dębem pamięci ku czci ś.p. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego

Prawo pracy 2020
Wniosek o urlop wypoczynkowy za 2019 trzeba złożyć do końca września, inaczej grozi kara 

	Masz zaległy urlop wypoczynkowy? Pamiętaj, aby złożyć wniosek o zaległe dni do końca września. Pracodawca może wysłać cię na urlop bez pytania o zgodę. I to nawet na 30 dni. Jeżeli odmówisz, szef może obciążyć cię karą finansową.
Wniosek o urlop wypoczynkowy za 2019 rok
	Do końca września 2020 roku należy bezwzględnie złożyć wniosek o zaległy urlop. Jeśli zostały ci dni z 2019 roku, musisz je zgłosić do przełożonego i kadr. Pracodawca musi udzielić ci zgody – nie musisz odebrać zaległy dni do końca września, wystarczy wniosek i potwierdzenie szefa – w innym razie twoja firma może zapłacić grzywnę. Kara wynosi od 1 do 30 tysięcy złotych. Jeśli ty będziesz uchylać się od wykorzystania zaległego urlopu, także ciebie czeka kara finansowa. Pracodawca może obciąć twoją pensję o 1/10.
	Urlopowych zaległości nie powinien lekceważyć ani pracodawca, ani pracownik. Jak wszyscy wiedzą, kodeks pracy gwarantuje prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego w wymiarze 20 lub 26 dni w zależności od stażu pracy pracownika
Warto wiedzieć, że także w tarczy antykryzysowej są zapisy dotyczące odbierania zaległego urlopu. Pracodawca może udzielić  urlopu czasie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, w terminie przez siebie wskazanym i bez konieczności uzyskania zgody pracownika.
	Co ważne, chodzi wyłącznie o urlop zaległy, a nie bieżący. Udzielenie takiego urlopu może nastąpić z pominięciem planu urlopów. Pracodawca może wysłać pracownika na maksymalnie 30 dni.
Zapis wprowadzony do tarczy 4.0 nie pozostawia wątpliwości, że to na pracowniku ciąży obowiązek wykorzystania udzielonego przez pracodawcę urlopu. Sprzeciw pracownika może być przyczyną negatywnych konsekwencji związanych z brakiem realizacji polecenia wydanego przez pracodawcę
	Pamiętajmy, że urlopu nie można się zrzec. A dopiero po 30 września następnego roku kalendarzowego można ubiegać się sądownie roszczeń za zaległy urlop
STANOWISKO NR 2/8/2020
Krajowej Sekcji Przemysłu Zbrojeniowego
NSZZ „Solidarność" z 26.08.2020 r.
Szanowny Panie Premierze 
Powołanie Ministerstwa aktywów Państwowych i przejecie nadzoru nad spółkami p.p.o. było dla nas, pracowników zakładów przemysłu zbrojeniowego pewną oznaką mających zajść zmian i nadzieją.
Z ogromną uwagą śledziliśmy wszystkie działania wokół naszych zakładów i branży. Mieliśmy nadzieję, że dotychczasowe problemy i niedoskonałości w nadzorze zostaną szybko usunięte, że nastąpi nowy ozdrowieńczy impuls dla rozwoju naszych firm. Wielokrotnie  występowaliśmy  o  spotkanie  i  rozmowy  na  temat  strategii funkcjonowania, kierunków rozwoju oraz organizacji i zarządzania branżą. 	Niestety, widocznie inne, ważniejsze grupy, problemy, nie pozwoliły M.A.P, na takie rozmowy.
Pomimo upływu kilku miesięcy (blisko roku) nie doczekaliśmy się na jakiekolwiek kierunkowe propozycje rozwiązań dla naszych firm.
Staraliśmy się być bardzo powściągliwi w wyrażaniu swoich ocen, ze względu na permanentną kampanię wyborczą, co prawdopodobnie zostało odebrane jako nasza słabość.
Krajowa Sekcja Przemysłu Zbrojeniowego NSZZ „Solidarność" oczekuje w trybie pilnym:
opracowania Strategii funkcjonowania przemysłu zbrojeniowego i przyjęcie jej jako dokumentu Rządowego, zatwierdzonego stosowną uchwałą,
określenia precyzyjnych zasad funkcjonowania Zarządu P.G.Z. SA oraz nadzoru nad spółkami tworzącymi Grupę,
podjęcia decyzji w sprawie dekapitalizowania Grupy, realizując Stanowisko Zespołu Trójstronnego ds. Rozwoju Przemysłowego potencjału Obronnego i Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych,
stworzenie warunków prawnych do partycypacji pracowników we wszystkich spółkach Grupy P.G.Z. SA w organach zarządczych spółek.
Deklarujemy swój udział i wykorzystanie dotychczasowych doświadczeń przy opracowywaniu Strategii i innych dokumentów istotnych dla naszej branży. Pomimo powszechnego przekonania o przeznaczeniu ogromnych środków na modernizację Sił Zbrojnych, udział zakładów polskiego przemysłu zbrojeniowego w tym procesie jest śladowy i nie rokuje na przyszłość.
Rada Krajowej Sekcji Przemysłu Zbrojeniowego NSZZ „Solidarność" oczekuje do dnia 15 września 2020 r. na ustalenie dokładnego terminu rozmów w przedstawionych przez nas tematach.
Mamy nadzieję, że nie będziemy zmuszeni po tym terminie do ogłoszenia akcji protestacyjnej w zakładach na terenie całego kraju. 
 
						Przewodniczący SKPZ
						Stanisław Głowacki
Pismo to skierowano także do:
V-ce Premiera Ministra Aktywów Państwowych Jacka Sasina
Ministra Obrony Narodowej Mariusza Błaszczaka
Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego Pawła Solocha
Przewodniczących Sejmowej i Senackiej Komisji Obrony
Przewodniczącego KK NSZZ „Solidarność” Piotra Dudy


Obchody 40 rocznicy powstania NSZZ „Solidarność”

	W dniu 31 sierpnia w całym kraju zorganizowano uroczystości związane z 40 rocznicą powstania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. Centralne obchody odbyły się w historycznej stolicy Związku w Gdańsku. Symbolicznym hołdem oddanym bohaterom sierpnia 1980 było złożenie kwiatów przez Przewodniczącego KK Piotra Dudę wraz zastępcą Tadeuszem Majchrowiczem pod pomnikiem Anny Walentynowicz.
Gościem honorowym obchodów był Prezydent RP Andrzej Duda.
	W trakcie uroczystości głównych na Placu Solidarności, głos zabrał Prezydent RP Andrzej Duda, premier Mateusz Morawiecki, oraz przewodniczący NSZZ Solidarność Piotr Duda. 
Uczestnicy złożyli kwiaty pod Bramą nr 2 Stoczni Gdańskiej. Następnie w korowodzie, wraz ze związkowymi pocztami sztandarowymi, przeszli ulicami centrum Gdańska do Bazyliki pw. św. Brygidy. Mszę świętą odprawił biskup administrator archidiecezji gdańskiej ks. bp. Jacek Jezierski.
	W Jaśle również świętowano rocznicę powstania Solidarności.
W uroczystościach brali m.in. udział: senator Alicja Zając, poseł Maria Kurowska,  Starosta Jasielski Adam Pawluś, burmistrz Jasła Ryszard Pabian oraz samorządowcy z okolicznych gmin. Obecnych było wielu działaczy Solidarności, tych historycznych i obecnych oraz poczty sztandarowe z Huty Szkła Jasło i Gamrat S.A.
	W programie obchodów rocznicowych było otwarcie wystawy plenerowej – 40 lat „Solidarności” koło Liceum Nr 1, która zawiera kilkadziesiąt archiwalnych fotografii, obrazujących historię ruchu solidarnościowego w Jaśle.
Po otwarciu wystawy, uczestnicy uroczystości udali się do pobliskiego kościoła pw. Św. Stanisława, gdzie odprawiono uroczystą Mszę św. której przewodniczył Kanclerz Kurii Diecezjalnej w Rzeszowie ks. dr hab. Piotr Steczkowski.
	Po Mszy św. jej uczestnicy zgromadzili się przed fasadą świątyni, gdzie odsłonięto tablicę pamiątkową, która powstała z inicjatywy Kazimierza Poniatowskiego oraz działaczy „Solidarności” zrzeszonych w Stowarzyszeniu „Solidarni w Jaśle.
Tablicę poświęcił ks. dr Stanisław Marczak. Pod tablicą przemówienia wygłosili prezes stowarzyszenia „Solidarni” Kazimierz Rozenbeiger oraz Paweł Pietrusza – Szef Oddziału ZR w Jaśle, Wiceprzewodniczący Zarządu Regionu Podkarpacie NSZZ „Solidarność”, który odczytał list Przewodniczącego ZR Tadeusza Majchrowicza.
	Na zakończenie uroczystości, pod tablicą upamiętniającą postać ks. Jerzego Popiełuszkę złożono kwiaty i znicze. Wartę honorową wystawili przy niej uczniowie klas mundurowych szkół ponadpodstawowych z Trzcinicy i Kołaczyc.


Centralne obchody w Gdańsku. Przemawia Piotr Duda, pierwszy z lewej Tadeusz Majchrowicz


Otwarcie wystawy Solidarności przez Marię Kurowską Pawła Pietruszę i Kazimierza Rozenbeigera

Odsłonięta tablica w 40 rocznicę powstania Solidarności

Poczet Sztandarowy „Gamrat” od lewej: Andrzej Gustek,     Marian Konieczny i Jan Krajewski
KOMUNIKAT nr 3
Międzyzakładowej Komisji Wyborczej NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A. ws. wyników wyborów uzupełniających na kadencję 2018-2023 

Okręg wyborczy nr 3 
ZAKŁAD PRODUKCJI SPECJALNEJ „GAMRAT” SPÓŁKA Z O.O.

Na podstawie protokołu Okręgowej Komisji Wyborczej przy ZPS „Gamrat” Międzyzakładowa Komisja Wyborcza stwierdza, że w wyborach uzupełniających w Okręgu nr 3 uzyskano następujące wyniki głosowania:
- uprawnionych do głosowania – 62 osoby
- w głosowaniu udział wzięło	  – 48 osób
W tajnym głosowaniu kandydaci uzyskali następującą liczbę głosów ważnych:
I. Przewodniczący Komisji Oddziałowej (Zakładowej) 
posełkiewicz sylwester		- 47

II. Członkowie Komisji Oddziałowej (Zakładowej)   
jurkowski mariusz		- 46	 
LISZKA paweł				- 46
stęgowski mateusz	    	- 45
zając łukasz				- 44

III. Delegaci na Międzyzakładowe Zebranie Delegatów	
kuzak angelika				- 48		 

Międzyzakładowa Komisja Wyborcza NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A. stwierdza, że wszyscy ww. kandydaci uzyskali wymaganą liczbę głosów, w związku z czym zostali wybrani na ww. funkcje.
    Przewodniczący MKW    Jan Krajewski

KOMUNIKAT NR 1
Międzyzakładowej Komisji Wyborczej NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A. ws. przeprowadzenia wyborów uzupełniających w ZPS „Gamrat” Sp. z o.o.

	Informujemy, że w związku z rezygnacją kol. Mirosława Wielgusa (emerytura) z funkcji Przewodniczącego Komisji Oddziałowej(Zakładowej) przy ZPS „Gamrat” Spółka z o.o., istniejącymi wakatami w składzie Komisji Oddziałowej (Zakładowej) oraz potrzebą uzupełnienia liczby delegatów na WZD OM przy „Gamrat” S.A. Międzyzakładowa Komisja Wyborcza podjęła w dniu 17.08.2020 r. Uchwałę o przeprowadzeniu wyborów uzupełniających o treści:

Międzyzakładowa Komisja Wyborcza NSZZ „Solidarność” przy Gamrat S.A. w składzie:
1/ Krajewski Jan		- Gamrat S.A. - przewodniczący
2/ Ślabski Jan			- Gamrat S.A.
3/ Serwa Dariusz		- Tarkett Polska
4/ Bajgrowicz Bogusław	- Solgam
Działając na podstawie Ordynacji Wyborczej NSZZ „Solidarność” oraz Uchwał Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A. uchwala co następuje:
W związku z powstaniem wakatów na funkcjach związkowych oraz zwiększeniem liczby członków Związku postanawia przeprowadzić wybory uzupełniające w Okręgu Nr 3 – Zakład Produkcji Specjalnej „Gamrat” Sp. z o.o. na niżej wymienione funkcje:
Przewodniczącego Komisji Oddziałowej/Zakładowej 
członków Komisji Oddziałowej/Zakładowej – 3 osoby      
    (uzupełnienie do 4 osób )
delegatów na WZD OM przy „Gamrat” S.A. – 5 osób           
    (1 delegat na 6 członków Związku uzupełnienie do 11 delegatów)
Zgodnie z uchwałą Komisji Międzyzakładowej wybory w Okręgu nr 3 odbędą się poza zebraniem w trybie głosowania „z urną”.
Ustala następujący kalendarz wyborczy:
- 21-25 sierpnia zgłaszanie kandydatów
- 26 sierpnia – publikacja listy zgłoszonych kandydatów
- 28 sierpnia – głosowanie tajne nad wyborem na określone funkcje
- 31 sierpnia – publikacja wyników wyborów
Powołuje do przeprowadzenia głosowania Okręgową Komisję Wyborczą w składzie:
Wielgus Mirosław (przewodniczący), Rączka Zbigniew, Sienicki Zbigniew
Zgłoszenia kandydatów należy dokonywać w siedzibie Związku u członków MKW lub członków Okręgowej Komisji Wyborczej na drukach, które posiadają członkowie ww. Komisji, lub na zwykłej kartce. Zgłoszenie powinno zawierać nazwisko zgłaszającego i kandydata, nazwę funkcji na którą kandyduje oraz zgodę na kandydowanie.
Ustala technikę głosowania tajnego polegającą na postawieniu znaku „X” w kratce obok nazwiska kandydata na którego chcemy oddać głos, w liczbie nie większej niż ilość miejsc mandatowych dla danej funkcji.
Za wybranych uznaje się kandydatów którzy uzyskali więcej niż połowę głosów ważnych i znaleźli się na miejscu mandatowym wg największej liczby uzyskanych głosów 

40 lat NSZZ „Solidarność” 
bony wypoczynkowe dla członków Związku

	Zapraszamy do skorzystania z wypoczynku w ośrodkach DOMS w Jarnołtówku, Spale i Zakopanem.        Z bonem zapłacicie Państwo o 200 zł mniej za wszystkie usługi świadczone w naszych obiektach, a w szczególności wyżywienie, noclegi oraz strefę relaksu.
Jak dostać bon o wartości 200 zł na wypoczynek
Bon należny jest każdemu, kto na dzień 15 lipca 2020 r. jest członkiem Związku NSZZ „Solidarność”.
Bony w Organizacji Międzyzakładowej przy „Gamrat” S.A. wydają Przewodniczący Związku w poszczególnych Spółkach: Gamrat, Tarkett, ZPS „Gamrat” i Solgam.
Jeśli nie jesteście Państwo członkiem Związku NSZZ "Solidarność", a chcecie otrzymać bon to należy się zapisać do zakładowej organizacji NSZZ „Solidarność”, a po miesiącu członkostwa otrzymają Państwo bon 200 zł na wypoczynek.
Gdzie można wykorzystać bon i w jakim terminie
Bony można zrealizować w następujących ośrodkach:
Ziemowit w Jarnołtówku www.osrodekziemowit.pl – tel. 605 387 667
Savoy i Żbik w Spale www.savoy.com.pl – tel. 503 033 159
Hyrny w Zakopanem www.hyrny.pl – tel. (18) 201 55 75
     W ośrodku będzie można także realizować państwowe bony turystyczne dla dzieci (500 zł)
Willi Sienkiewiczówka w Zakopanem www.willasienkiewiczowka.pl  – tel. (18) 201 55 75
Bony można wykorzystać w okresie od 1 sierpnia 2020 r. 
do 31 sierpnia 2021 r. 
Jak zarezerwować pobyt
Rezerwacji można dokonać poprzez kontakt e-maila z recepcją wybranego ośrodka lub dzwoniąc telefonicznie. W trakcie rezerwacji należy poinformować o chęci skorzystania z bonu.
Rezerwując poprzez Booking, lub inne portale pośredniczące w sprzedaży usług DOMS nie będzie możliwości realizacji bonu.
Na jakich warunkach można wykorzystać bon
Pobyt minimum dwa noclegi.
Wypoczynek z pełnym wyżywieniem (śniadanie, obiad, kolacja, bądź zamiennie śniadanie i obiadokolacja).
    Jedna osoba nie może posiadać więcej niż jeden bon i nie można go zamienić na gotówkę
Czy bon łączy się z innymi promocjami DOMS
Posiadacze elektronicznej legitymacji NSZZ „Solidarność” otrzymują dodatkowo 10% rabatu przy dokonaniu rezerwacji i po okazaniu legitymacji w trakcie rejestracji w recepcji. Rabat dotyczy wyłącznie posiadacza legitymacji.
Pytania ws. ww. oferty prosimy kierować w pierwszej kolejności poprzez adres e mail: solidarnosc@doms.com.pl
Ewentualnie prosimy o kontakt z telefoniczny z naszymi opiekunami klienta dostępnymi dla Państwa w godz. 8-16 od poniedziałku do piątku pod numerem telefonu 18 201 27 63Zebranie Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A.

	W dniu 20 lipca w siedzibie Związku odbyło się zebranie członków Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność”. 
Wśród tematów jakie znalazły się w porządku obrad należy wymienić:
informacja Przewodniczącego KM Jana Krajewskiego o działaniach Związku za okres od poprzedniego posiedzenia
informacja Przewodniczących KZ Spółek na temat działalności i problemów wymagających podjęcia określonych działań,
informacja J. Krajewskiego z obrad Zarządu Regionu w Krośnie, które odbyło się w dniu 10 lipca
podjęcie uchwał ws. udzielenia pełnomocnictw do reprezentowania Związku
podjęcie uchwały ws. wydatkowania środków finansowych
40 rocznica powstania Solidarności: z powodu coronawirusa COVID 19 odwołano planowany na 29 sierpnia koncert na Stadionie Narodowym. Z tej okazji każdy członek Związku otrzyma bon wypoczynkowy o wartości 200 zł do wykorzystania w ośrodkach Spółki „DomS” należących do NSZZ „Solidarność”. Bon ten Mogą też otrzymać osoby, które się zapiszą do Związku.
sprawy różne i wolne wnioski

Andrzej Duda Prezydentem Polski

	Wybory prezydenckie wygrał kandydat wspierany i popierany przez Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”. Prezydent przyjazny pracownikom, dzięki któremu udało się naszemu Związkowi wprowadzić wiele dobrych rozwiązań dla polskich pracowników i polskich rodzin.
	Prezydent Andrzej Duda, z którym „Solidarność” - największa, najsilniejsza i najlepiej zorganizowana grupa społeczna w Polsce podpisała kolejną umowę programową - jest gwarantem, że tych dobrych rozwiązań będzie więcej, a te które mamy, zostaną zachowane.
	Dziękuję wszystkim członkom i sympatykom naszego Związku, którzy oddali swój głos na prezydenta Andrzeja Dudę. To jedyny kandydat, który zabiegał o nasze poparcie i swoją działalnością udowodnił, że jest człowiekiem wiarygodnym. Mam nadzieję, że wszystkie siły i ugrupowania polityczne w Polsce wyciągną z tego wnioski na przyszłość.
	W imieniu NSZZ „Solidarność” gratuluję Prezydentowi ponownego wyboru i życzę dalszej owocnej współpracy dla dobra polskich rodzin i pracowników.

					Przewodniczący Komisji Krajowej 
					NSZZ „Solidarność
	    Piotr DudaAndrzej Duda zdobył 10.440.648 głosów tj. 51,03 %
Rafał Trzaskowski zdobył 10.018.263 głosy tj. 48,97 %
Frekwencja wyniosła - 68,18 %

Andrzeja Duda w piątek na 
jasielskim Rynku 
	
	Andrzej Duda w najbliższy piątek (10 lipca) spotka się z mieszkańcami Jasła. Urzędujący prezydent RP w zasadzie cały piątek (ostatni dzień kampanii przed ciszą wyborczą) spędzi na Podkarpaciu. Zacznie od wizyty w Jaśle, gdzie o 7:00 spotka się winiarzami.
O 8:30 spotkanie Andrzeja Dudy z mieszkańcami  na jasielskim Rynku.
	Z Jasła Andrzej Duda pojedzie do Jasienicy, Niebylca, Glinika Zaborowskiego, Dębicy, i Rzeszowa. Wizytę na Podkarpaciu Andrzej Duda zakończy w Sędziszowie Małopolskim, skąd następnie pojedzie do Zamościa (województwo lubelskie), gdzie o 22:00 zakończy całą swoją kampanię wyborczą.  


Prezydent Andrzej Duda podczas wizyty w Trzcinicy 
zalanej przez powódź

Pan Dariusz Szlęzak Prezesem Polwaxu

Na terenie byłej Rafinerii Jasło funkcjonuje Spółka „POLWAX” S.A., która zapoczątkowała swą działalność w styczniu 2012 roku w wyniku wyodrębnienia LOTOS Parafiny Sp. z o.o. ze struktur korporacyjnych Grupy Kapitałowej LOTOS S.A. Jest ona notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. 
Firma Polwax należy do ścisłej czołówki największych producentów i dystrybutorów rafinowanych i odwanianych parafin, wosków oraz przemysłowych specyfików parafinowych. Produkcja realizowana jest w dwóch zakładach produkcyjnych zlokalizowanych w Jaśle i Czechowicach-Dziedzicach. Firma zatrudnia w obu zakładach łącznie około 300 pracowników. 
Akcje Spółki dające przewagę kapitałową zakupili Pan Krzysztof Moska i Leszek Sobik. W wyniku Uchwał WZA w dniu 30 czerwca br. powołano nową 5 osobową Radę Nadzorczą pod przewodnictwem Wojciecha Hoffmanna, Prezesa Lentex S.A. (większościowy akcjonariusz Gamrat S.A.), w składzie której jako Wiceprzewodniczący jest Pan Zbigniew Syzdek Członek Zarządu Gamrat S.A.
	Następnie w dniu 2 lipca Zarząd Polwax złożył rezygnacje, przyjęte w dniu 3 lipca przez Radę Nadzorczą, która powoła równocześnie nowy Zarząd w składzie: Dariusz Szlęzak – Prezes Zarządu oraz Jarosław Świć jako Członek Zarządu. 
	Dziękujemy Panu Szlęzakowi za okres kierowania Zarządem „Gamrat” S.A. oraz życzymy sukcesów w nowej Firmie. Czekamy na decyzję kto zostanie nowym Dyrektorem Generalnym w Gamracie.
Andrzej Duda „Człowiekiem Roku” Tygodnika Solidarność

	23 czerwca w Zakopanem, przy końcu pierwszej kadencji, Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej Andrzejowi Dudzie „Tygodnik Solidarność” przyznał tytuł „Człowieka Roku”. Po prostu – to jest nasz Prezydent, pracownicy zawsze mogli na niego liczyć. Okazało się, że jest jedynym gwarantem rozwiązań propracowniczych. W sytuacjach trudnych, kontrowersyjnych, gdy pojawiały się projekty dla Solidarności nie do przyjęcia, prezydent Duda był otwarty na nasze racje, mieliśmy w nim oparcie – stwierdził Piotr Duda Przewodniczący KK Solidarność
	Solidarność w ciągu minionych pięciu lat zwracała się do Prezydenta Dudy także przy wielu negocjacjach z rządem. Ostatnio były to negocjacje przy projektach ustaw o czterech tarczach antykryzysowych. Jego pomoc zwykle była skuteczna.  
Nie wszystkie kwestie zawarte w umowie programowej udało się rozwiązać, nie wszystkie zadania zrealizować. Trzeba pamiętać, że prezydent w polskim systemie ustrojowym ma bardzo ograniczone uprawnienia w zakresie sprawowania władzy. Są jeszcze w Polsce powody, dla których Polacy muszą za pracą emigrować za granicę. W umowie z 2015 r. były także wpisane emerytury stażowe. Niestety, Zjednoczonej Prawicy zabrakło woli politycznej. Dlatego w nowej umowie programowej ten postulat ponownie został wpisany. 
	Dokument podpisany 5 maja 2020 r. jest kontynuacją umowy programowej z 2015 roku. Andrzej Duda deklaruje, że jeśli wygra wybory, w swojej drugiej kadencji będzie kontynuował politykę rozwoju służącą społeczeństwu. W tym będzie stać na straży ochronnej funkcji prawa pracy i wspierania działań na rzecz układów zbiorowych pracy. Będzie realizował swój program przedstawiony w kampanii wyborczej „Obronimy Polskę plus”. Gwarantujący utrzymanie programów społecznych i sprawiedliwy rozwój państwa. Program opierający się na takich filarach jak: wsparcie dla rodzin, utrzymanie miejsc pracy, solidarność społeczna, zrównoważony rozwój, bezpieczeństwo i dialog.


Prezydent Andrzej Duda ze statuetką „Człowieka Roku” Tygodnika Solidarność


Pomoc finansowa UE dla dużych przedsiębiorstw

	Kmisja Europejska zatwierdziła w zeszłym tygodniu polski program pomocy o wartości 7,5 mld zł na dokapitalizowanie dużych przedsiębiorstw oraz niektórych większych małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w związku z pandemią Covid-19. To finalna, piąta część tarczy finansowej dla dużych przedsiębiorstw.
Program wsparcia dla dużych przedsiębiorstw o łącznej wartości 25 mld zł zakłada trzy rodzaje finansowania:
pożyczki płynnościowe,
pożyczki preferencyjne,
 instrumenty kapitałowe

W ramach pożyczek płynnościowych dostępnych jest 10 mld zł, na pożyczki preferencyjne przeznaczono 7,5 mld zł, na wsparcie o charakterze kapitałowym - 7,5 mld zł.
– Jesteśmy przekonani, że ten program może wspierać w sposób skuteczny polskie duże przedsiębiorstwa, które łącznie zatrudniają 3,5 mln pracowników – powiedział Prezes Polskiego Funduszu Rozwoju.
	Z Tarczy Finansowej PFR dla dużych firm będą mogły skorzystać przedsiębiorstwa zatrudniające powyżej 249 osób lub których obrót przekracza 50 mln euro i suma bilansowa 43 mln euro. Do programu dopuszczone są też średnie firmy, o ile zatrudniają powyżej 150 pracowników i ich obrót przekracza 100 mln zł. 
Warunkiem jest też to, że firmy te skorzystały z Tarczy Finansowej PFR dla małych i średnich firm.


Komunikat

ws. wyboru władz Międzyzakładowej PKZP przy „Gamrat” S.A. 
na kadencję w latach 2020-2024

      Organizacje związkowe tj. NSZZ „Solidarność” i ZZ „Chemik” informują, że podczas odbytego w dniu 21.05.2020 walnego zebrania delegatów Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przy „Gamrat” S.A., zostały wybrane statutowe władze Kasy na 4-letnią kadencję w latach 2020-2024., które po ukonstytuowaniu się mają następujący skład:
Zarząd Kasy:  
 Sikora Małgorzata  	- przewodnicząca	- Gamrat S.A.
Dziedzic Halina	  	- zastępca		- Gamrat S.A.
Serwa Dariusz		- sekretarz		- Tarkett Polska
Kozłowska Małgorzata 	- członek		- Gamrat S.A.	
Szot Andrzej	 	- członek		- Gamrat S.A.	 
Posełkiewicz Sylwester	- członek		- ZPS „Gamrat”
Skubel Bogusław	- członek		- Veolia Wschód 

Komisja Rewizyjna:

Martowicz Wiesław	- przewodniczący	- Tarkett Polska
Maguda Bogdan	 	- zastępca		- Gamrat S.A.	
Stęgowski Mateusz	- sekretarz		- ZPS „Gamrat” 

	NSZZ „Solidarność”				 ZZ „Chemik”
  	Jan Krajewski					Wacław Mikrut

 
100 lecie urodzin Św. Jana Pawła II

	
	Jan Paweł II podczas swojej pierwszej pielgrzymki do Ojczyzny obudził w nas „Solidarność”. Nie tylko odmieniając oblicze tej ziemi, ale też nasze serca. W setną rocznicę Jego urodzin i w 40-lecie powstania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” warto jednoznacznie powtórzyć – jest naszym duchowym Ojcem założycielem.
Dlatego „Solidarność” powstawała na „kolanach”, a na bramach i terenach strajkujących zakładów obecny był Jego wizerunek. Wystarczy wspomnieć choćby słynną Bramę nr 2 Stoczni Gdańskiej. Można bez przesady powiedzieć, że bez Papieża Polaka i cudu, który za Jego wstawiennictwem dokonał się w Polsce, nasz Związek mógłby nigdy nie powstać.
„Solidarność” i Świętego Jana Pawła II łączyła i nadal łączy, ogromna więź, naznaczona licznymi spotkaniami, wystąpieniami, bogatą korespondencją. Każdy Krajowy Zjazd Delegatów zawsze zaczynał swoje obrady od wystosowania listu do Papieża. Dlatego nie można powiedzieć o jednym, czy najważniejszym przesłaniu. W chwilach trudnych, tragicznych, zawsze mieliśmy Jego wsparcie. Gdy się czasami pogubiliśmy, zawsze z troską nas napominał i pouczał.
Jego nauka to nieprzebrana skarbnica myśli i wskazówek na każdy czas naszej działalności. Wpływ tej nauki jest oczywisty - „Solidarność” jest chrześcijańskim związkiem zawodowym, opierającym swój statut na społecznej nauce Kościoła.
Dzisiaj szczególnie aktualne jest wezwanie spod Wielkiej Krokwi w 1997 r.: „Brońcie krzyża, nie pozwólcie, aby Imię Boże było obrażane w waszych sercach, w życiu społecznym czy rodzinnym”. A dla mnie, dla związkowca najważniejsza jest niezwykle spójna definicja poświęcona pracy: „Praca jest dla człowieka, a nie człowiek dla pracy”, zawartej w encyklice „O pracy ludzkiej”.
Święty Janie Pawle II - w stulecie swoich urodzin i 40-lecie powstania naszego Związku - módl się za swoją "Solidarność"
Przewodniczący KK NSZZ „Solidarność” 
Piotr Duda
Apel do członków Związku 

	Podpisana 5 maja 2020 roku „Umowa programowa” pomiędzy NSZZ „Solidarność” a kandydatem na Prezydenta RP Andrzejem Dudą gwarantuje kontynuację polityki, dzięki której polscy pracownicy, a co za tym idzie również całe rodziny, bardzo dużo zyskali przez ostatnie pięć lat. 
Do najważniejszych osiągnięć, które są realizacją postulatów „Solidarności” zapisanych w „Umowie programowej” z ówczesnym kandydatem na prezydenta Andrzejem Dudą z 5 maja 2015 r., zaliczamy: przywrócenie wieku emerytalnego, podniesienie kwoty wolnej od podatku dla najuboższych, ograniczenie handlu w niedzielę, ustanowienie minimalnej stawki godzinowej i radykalny wzrost płacy minimalnej, wprowadzenie minimalnego wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników służby zdrowia, lepsze warunki w sądach pracy i lepsza ochrona przed bezprawnym zwolnieniem, podwyżki w sferze finansów publicznych, wyższy odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zniesienie syndromu pierwszej dniówki, wyłączenie z płacy minimalnej dodatków nocnych oraz dodatków stażowych, przywrócenie pluralizmu związkowego w służbach mundurowych, wzmocnienie dialogu społecznego. Do tego wielkie programy społeczne dla rodzin wychowujących dzieci i dla seniorów.
 Dokonaliśmy tego przy wsparciu urzędującego Prezydenta, który wielokrotnie stawał po stronie „Solidarności” w sytuacjach konfliktowych i wspierał nasz Związek, gdy rząd Zjednoczonej Prawicy nie wywiązywał się ze swoich zobowiązań lub łamał zasady dialogu społecznego.
Podpisując nową umowę, chcemy tę owocną współpracę kontynuować, tym bardziej, że wiele postulatów jest jeszcze do zrealizowania, choćby kwestia emerytur stażowych, których przez opór rządzącej większości nie udało się uzyskać.
W imieniu Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” apeluję do wszystkich Członków i Sympatyków Związku o poparcie w najbliższych wyborach kandydatury obecnego Prezydenta Andrzeja Dudy. W naszej ocenie jest On gwarantem zachowania dotychczasowej propracowniczej i prospołecznej polityki, dającym nadzieję na realizację kolejnych naszych postulatów.
 Mamy świadomość, że nic nie jest dane raz na zawsze, a zmiana osoby na najważniejszej funkcji w Polsce może oznaczać utratę uprawnień, które wywalczyliśmy przez ostatnie 5 lat.

Piotr Duda
Przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ Solidarność


Prezydent RP Andrzej Duda i Przewodniczący KK NSZZ „Solidarność” Piotr Duda prezentują podpisaną umowę programową

Pogrzeb ś.p. Kazimierza Potyrały

	W dniu 9 maja w Kościele w Sobniowie odbyły się uroczystości pogrzebowe ś.p. Kazimierza Potyrały związanego przez wiele lat z Solidarnością Gamracką. 
Mszy świętej przewodniczył ks. Piotr Potyrała, który wygłosił również słowo pożegnalne. Po Mszy Starosta Adam Pawluś odczytał list od Premiera RP Mateusza Morawieckiego, odnoszący się do wieloletniej współpracy K. Potyrały ze zmarłym w zeszłym roku swoim Ojcem Kornelem Morawieckim. 
	Urna z prochami zmarłego, została złożona w rodzinnym grobie na Cmentarzu Parafialnym w Sobniowie. Słowo pożegnania na Cmentarzu w imieniu Solidarności wygłosił Przewodniczący KM przy „Gamrat” S.A. Jan Krajewski. 
	W uroczystościach pogrzebowych brały udział delegacje ze sztandarami Solidarności z Gamratu i Huty Szkła Jasło oraz Konfederacji Polski Niepodległej i Solidarności Walczącej. 
Wśród zgromadzonych uczestników uroczystości pogrzebowych byli koleżanki i koledzy z Gamratu oraz działacze opozycji antykomunistycznej z powiatu jasielskiego.

Starosta Adam Pawluś odczytuje list od Premiera RP


Sztandar Solidarności Walczącej oddaje hołd zmarłemu
Ś.p. Kazimierzowi PotyraleZ żalem informujemy, że w dniu 6 maja 2020 r. 
zmarł w wieku 62 lat
 
Ś.p, Kazimierz Potyrała
 
Był On aktywnym członkiem NSZZ Solidarność, piastując różne funkcje związkowe, m.in.: członka Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” przy „Gamrat” S.A., Przewodniczącego KW na Wydziale Wykładzin, Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej oraz członka Pocztu Sztandarowego. Walczył także w podziemiu niepodległościowym o wolną Polskę jako członek Solidarności Walczącej, za co był prześladowany przez Służbę Bezpieczeństwa, uzyskując w Wolnej Polsce status „Działacza opozycji antykomunistycznej” oraz Krzyż „Solidarności Walczącej”
 
RODZINIE ZMARŁEGO SKŁDAMY SERDECZNE WYRAZY WSPÓŁCZUCIA 
 
			 Koleżanki i koledzy z Organizacji